SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK"

Transkript

1 5. august 2009 SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK Bestyrelsen i Roskilde Bank har ved kommissorium af 12. februar 2009 anmodet advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre om at foretage en undersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 august Det overordnede formål med undersøgelsen er at redegøre for årsagerne til Roskilde Banks økonomiske sammenbrud i sommeren 2008 og at vurdere, hvorvidt der er begået strafbare forhold, eller der er grundlag for at anlægge erstatningssager og/eller udtale kritik mod medlemmer af bestyrelse, direktion, ledelsesteam samt intern og ekstern revision. Vurderingerne er alene baseret på skriftligt materiale. Advokaterne har afleveret deres redegørelse, og bestyrelsen i Roskilde Bank har udarbejdet denne sammenfatning af advokaternes vurderinger af de forhold, som er omtalt i kommissoriet. 1. Årsagerne til Roskilde Banks sammenbrud Det er advokaternes vurdering, at Roskilde Banks sammenbrud i det væsentligste var forårsaget af en kombination af bankens høje risikoprofil (høj udlånsvækst, stor koncentration og satsning på ejendomsmarkedet og en beskeden solvensoverdækning som "buffer" mod fremtidige tab) bankens mangelfulde håndtering af kreditsager og en dårlig kreditkultur den negative udvikling på ejendomsmarkedet samt den negative udvikling på pengemarkedet og aktiemarkedet. Det er kun de to førstnævnte årsager, der vedrører bankens egne forhold, og som derfor er vurderet. Det er vurderingen, at disse forhold har forårsaget en betydelig del af bankens samlede tab. Risikoprofilen Den af Roskilde Bank valgte risikoprofil, kendetegnet ved en i forhold til sammenlignelige banker meget høj udlånsvækst (53 % i 2005 og 59 % i 2006), en stor koncentration (ca. 45 %) inden for ejendomsinvestering og projektudvikling, og fastsættelse af en beskeden solvens- 1

2 overdækning, er primært et valg, der er truffet og gennemført af bankens markante og stærke administrerende direktør gennem en meget lang årrække, Niels Valentin Hansen. Direktøren har haft som sit mål at udvikle Roskilde Bank fra at være en lokal bank for Roskilde-området til at være en betydelig sjællandsk bank. Med sin betydelige gennemslagskraft har han evnet at gennemføre sin vækstpolitik med fuld opbakning fra såvel sin ledergruppe som ledere og medarbejdere i bankens filialer. Vækstpolitikken er tillige løbende blevet taget til efterretning af bankens bestyrelse. Vækstpolitikken er gennemført på trods af mange og vedholdende påbud og risikooplysninger fra Finanstilsynets side. Roskilde Banks skriftlige svar på Finanstilsynets henvendelser efterlader det indtryk, at banken ikke har taget advarslerne alvorligt. Tværtimod har banken fastholdt den valgte vækststrategi under påberåbelse af bankens kapitalberedskab og den gode bonitet i udlånsporteføljen, den betydelige ekspertise inden for ejendomsudviklingssektoren og den store efterspørgsel af denne ekspertise i markedet, bankens særlige ekspertise til at vælge de kunder og projekter, der er bedst egnede, og det forhold, at banken tager højde for byggerisikoen og salgsrisikoen, således at banken kun løber en "marginal" risiko. Bankens svar til Finanstilsynet giver ikke en reel beskrivelse af virkeligheden. Forholdet var formentlig nærmere det, at såvel store som små ejendomsudviklere "stod i kø" i banken, fordi det var nemt og hurtigt at låne penge i Roskilde Bank uden iagttagelse af sædvanlige bankmæssige formkrav og dokumentation for bonitet mv. Hertil kom, at banken havde en salgsorienteret kreditkultur og en kreditsagshåndtering, der var særdeles lemfældig, og hvor sædvanligt kredithåndværk var nedprioriteret. Retningslinjerne for kreditsagsbehandling blev ikke fulgt, og bankens centrale kreditfunktion, Team Kredit, havde hverken magt, gennemslagskraft eller ressourcer til at kræve reglerne efterlevet. Den mangelfulde håndtering af kreditsager og en dårlig kreditkultur Kreditsagsbehandlingen og kreditkulturen i Roskilde Bank har været særdeles mangelfuld og stærkt kritisabel, hvilket bl.a. har givet sig udslag i: Et meget stort antal efterbevillinger til bestyrelsen, klassificeret som de såkaldte "presserende sager". Der er her tale om forkert anvendelse af direktionsinstruksens bestemmelse om "presserende tilfælde", ligesom de presserende sager er et udslag af, at bevillingsbeføjelser i et stort antal sager ikke har været overholdt. Der har været en udstrakt brug af forhøjelser af engagementer til inddækning af meget betydelige overtræk, og ofte ved overtrædelse af bevillingsbeføjelser. Dårlig sagsbehandling i kreditsagerne, herunder o mangelfuldt grundlag for bevilling af større engagementer 2

3 o o o o manglende løbende økonomisk opfølgning, f.eks. ved fremskaffelse af perioderapport og budgetter ikke gennemførte sikringsakter manglende registrering af relevante data mangelfulde sagsmapper mv. Dårlig kreditbonitet hos nogle store erhvervskunder og mangelfuld konstatering og kontrol heraf. Manglende overblik, styring og kontrol med koncernengagementer, særligt på projekt- og anlægsfinansieringer. Den mangelfulde sagsbehandling i bankens filialer skyldes en kombination af en dårlig kreditkultur og det forhold, at bankens centrale kreditfunktion, Team Kredit, ikke har fungeret tilfredsstillende. Banken har manglet en effektiv kreditstyring og kontrol af, at de interne retningslinjer for bevillingssager blev fulgt og respekteret. Kreditafdelingen har samtidig ikke fået tilført tilstrækkelige ressourcer til at håndtere bankens betydelige vækst på udlånssiden, samt de mange andre opgaver, som har påhvilet denne funktion, herunder et omfattende arbejde forbundet med Finanstilsynets mange presserende forespørgsler. Kreditfunktionen har således i hele perioden "haltet bagefter" salgsteamet i filialerne, herunder Team Erhverv, hvilket i sig selv kan have medvirket til det store antal efterbevillingssager i banken. 2. Hvem har ansvaret for Roskilde Banks sammenbrud? Niels Valentin Hansen Det er advokaternes vurdering, at Niels Valentin Hansen bærer hovedansvaret for bankens sammenbrud, og at han i perioden indtil sin fratræden den 30. april 2007 groft har tilsidesat sine pligter som administrerende direktør i Roskilde Bank, og at hans handlinger og undladelser indebærer en overtrædelse af aktieselskabslovens (ASL) 54 og lov om finansiel virksomhed (FIL) 71 samt et klart ansvarsgrundlag over for banken. Det er i denne forbindelse særligt fremhævet, at Niels Valentin Hansen har gennemført sin vækststrategi primært ved store udlån inden for ejendomssektoren, herunder til ejendomsudviklere, hvoraf nogle i 1990'erne havde udsat andre banker for sammenbrud og tab, hvilket har gjort en særlig agtpågivenhed påkrævet, hvorved bemærkes, at Niels Valentin Hansen all e- rede på dette tidspunkt var bankens direktør 3

4 Niels Valentin Hansen har accepteret, og formentlig i en række tilfælde direkte godkendt, at der blev givet meget store lån, heraf en række tæt på 25 %-grænsen i FIL 145, stk. 1, til ejendomsudviklere, ofte med et betydeligt blancoelement Niels Valentin Hansen har accepteret, at kreditsagsbehandlingen i bankens filialer ikke har været udført efter de fastlagte retningslinjer, og at dette var en konsekvens af bankens betydelige vækst Niels Valentin Hansen har accepteret, at bankens centrale kreditafdeling var u n- derbemandet og ikke var i stand til at udføre kompetent og sædvanlig bankmæssig risikostyring og kontrol med bankens lånesager Niels Valentin Hansen har godkendt, at bestyrelsens bevillingskompetence i bet y- delig grad blev tilsidesat gennem et misbrug af kreditinstruksens undtagelsesb e- stemmelse om presserende sager, idet mere end halvdelen af de sager, der kun kunne bevilges af bestyrelsen, reelt blev bevilget af direktionen og kreditudvalget, og først efterfølgende forelagt bestyrelsen som efterbevillingssager Niels Valentin Hansen har været bekendt med, at bankens interne revision i 2005 og især i 2006 ikke har fungeret tilfredsstillende. Ved at undlade at orientere bestyrelsen om dette forhold har han bidraget til at forøge bankens kreditrisiko væsentligt, særligt under hensyntagen til, at kredithåndteringen i bankens filialer var lemfældig, og at Team Kredits risikostyring var stærkt mangelfuld. Bestyrelsen er derfor reelt blevet frataget sin "vagthund" på kreditrisikoområdet, idet den interne revision gennem revisionsprotokollen har pligt til at orientere bestyrelsen om væsentlige forhold, ligesom den interne revisionschef efter FIL 74, stk. 1, har ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmøder Niels Valentin Hansen i bankens svar til Finanstilsynet har efterladt det fejlagtige indtryk hos Finanstilsynet og bestyrelsen, at den høje risikoprofil var forsvarlig på grund af udlånskundernes bonitet og en forsvarlig kreditsagsbehandling, hvorfor banken ikke påtog sig unødige risici. Såfremt Niels Valentin Hansen på et tidligere tidspunkt havde draget omsorg for, at Roskilde Bank havde fået etableret en selvstændig og kompetent kreditfunktion med de fornødne ressourcer og med kompetence til at håndhæve bankens kreditpolitik og de vedtagne retningslinjer for kreditsagers behandling, må udlånsvæksten antages at være blevet væsentligt lavere og boniteten af bankens udlånsportefølje højere. Rettidig indgriben over for den interne revisions mangelfulde arbejde ville have forbedret situationen. Det er muligt, at banken som en følge af krisen på ejendomsmarkedet og finanskrisen på sigt alligevel ikke ville kunne have overlevet som selvstændig bank, men bankens tab må antages at være blevet langt mindre. 4

5 Niels Valentin Hansens handlinger og undladelser kan efter advokaternes vurdering tilregnes ham som groft uagtsomt, hvorfor han er erstatningsansvarlig over for banken for det tab, banken har lidt som en følge heraf, jf. ASL 140. Overtrædelse af ASL 54 kan straffes, såfremt forholdet kan tilregnes som groft uagtsomt. Advokaterne henleder opmærksomheden på FIL 373, stk. 6 og 7, hvorefter bestyrelsesmedlemmer og direktion i en bank eller i en finansiel virksomhed kan straffes, bl.a. såfremt de pågældende (i) undlader at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller en nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse (ii) giver urigtige oplysninger om forhold vedrørende virksomheden til en offentlig myndighed eller til offentligheden (iii) gør sig skyldig i grov eller oftere gentagne forsømmelser eller skødesløshed, der kan medføre tab for virksomheden eller indskyderne eller andre investorer i den finansielle virksomhed. På grundlag af det skriftlige materiale, som ligger til grund for undersøgelsen, er advokaterne ikke i stand til at vurdere, om der foreligger en overtrædelse af disse bestemmelser, der subjektivt alene kræver grov uagtsomhed. Advokaterne henleder også opmærksomheden på straffelovens 280 om mandatsvig, der lyder: "For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettigede vinding, påfører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv." En realisering af det beskrevne gerningsindhold vil kun kunne straffes, såfremt det kan tilregnes som forsætligt. Advokaterne finder ikke, at de på basis af det foreliggende skriftlige materiale har grundlag for at vurdere, om der kan foreligge overtrædelse af 280 i straffeloven. 5

6 Arne Wilhelmsen Som medlem af direktionen siden 1. november 2006 har Arne Wilhelmsen efter advokaternes vurdering et medansvar for bankens sammenbrud, idet han har haft pligt til at orientere bestyrelsen om den mangelfulde kreditsagshåndtering, Team Kredits manglende risikostyring og ressourceproblemer samt de konstaterede svagheder i intern revision. Søren Kaare-Andersen Søren Kaare-Andersen tiltrådte som administrerende direktør den 1. juli 2007 og blev hurtigt gennem Finanstilsynets skrivelser og de interne revisionsrapporter opmærksom på, at kreditsagernes behandling ikke levede op til sædvanlige standarder inden for banksektoren. Han iværksatte en række tiltag, der blandt andet havde til formål at standse brugen af "presserende sager" og den ukorrekte behandling af overtræk. Han indførte en ny selvstændig kreditorganisation, adskilt fra Team Erhverv, og samlede bankens risikostyring i en ny afdeling, Team Risikostyring. På samme måde blev der udarbejdet en række nye regler for behandlingen af kreditsager, der blev afholdt orienteringsmøder, og i cirkulærebreve til filialcheferne blev det præciseret, at retningslinjerne nu skulle følges. Ved konstaterede overtrædelser i 2008 blev der udstedt advarsler og iværksat opsigelser og bortvisninger. Det er advokaternes vurdering, at Søren Kaare-Andersen ikke har erkendt omfanget af den dårlige sagsbehandling og kreditkulturen før primo De finder ikke, at der er et ansvarsgrundlag for Søren Kaare-Andersen. Allan H. Christensen Advokaterne finder det kritisabelt, at kreditudvalgets leder Allan H. Christensen underskrev på redegørelser til Finanstilsynet, der giver indtryk af en langt bedre kreditsagshåndtering og bonitetsvurdering, end der var grundlag for i virkeligheden. De finder det tillige kritisabelt, at Allan H. Christensen, der var medlem af bankens lederråd indtil 21. januar 2008 og deltog som den kreditansvarlige og forelagde kreditsager m.m. i bankens bestyrelse, og som utvivlsomt må have haft fuldt kendskab til den ringe og risikofyldte kreditsagsbehandling, årsagerne til de mange presserende sager og Team Kredits ressourcesituation, ikke på en klar og tydelig måde har orienteret bestyrelsen om disse forhold, og om de meget betydelige kreditrisici, der var forbundet hermed. Der må kunne stilles krav om, at en leder på dette niveau dels afgiver en sådan orientering, dels aktivt kommer med forslag til en ændring af de kritisable forhold omkring kreditsagshåndteringen. Advokaterne finder, at Allan H. Christensens undladelser er ansvarspådragende over for banken. 6

7 Bestyrelsen Det er den samlede vurdering, at de enkelte medlemmer af bankens bestyrelse på en i forhold til banken retsstridig og ansvarspådragende måde har undladt: at føre et forsvarligt tilsyn med bankens direktion at forholde sig aktivt til bankens høje risikoprofil og vurdere nødvendigheden af at fastsætte grænser for bankens maksimale eksponering inden for ejendomsbranchen, på enkeltengagementer inden for ejendomsudvikling og på den samlede eksponering på større engagementer at foranledige den langvarige praksis med presserende sager standset aktivt at få klarlagt ressourcebehovet i bankens centrale kreditfunktion, Team Kredit, med henblik på at sikre tilførsel af de fornødne ressourcer til at kunne foretage en forsvarlig kreditkontrol ved større bevillingssager og en kontrol med filialernes overholdelse af de interne retningslinjer for god kreditsagshåndtering. De nævnte undladelser indebærer en overtrædelse af ASL 54 og FIL 71 og eventuelt FIL 373, stk. 6 og 7. Det er vurderingen, at en aktiv tidligere indgriben fra bestyrelsens side på hvert af de omhandlede områder kunne have medvirket til at begrænse bankens samlede tab. Advokaterne finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at bestyrelsen har haft kendskab til den mangelfulde kreditsagsbehandling, Team Kredits utilstrækkelige kreditkontrol eller intern revisions mangelfulde arbejde i Har intern revision et medansvar? Inger Pedersen var intern revisionschef i tiden indtil 31. januar 2007, hvor hun blev pensioneret på grund af sygdom. Efter det oplyste afgik hun ved døden i april Birgit Schledermann har været intern revisionschef siden 1. februar Vedrørende regnskabsåret 2005 Advokaterne finder, at det udførte arbejde i 2005 ikke har været tilfredsstillende. 7

8 De har bl.a. særligt fundet det kritisabelt, at en række revisionsrapporter alene forelå i udkast og ikke blev fremsendt til de relevante modtagere, og at det udførte revisionsarbejde på en række områder og i en række tilfælde ikke blev udført og afrapporteret med den fornødne omhu. Det er dog vurderingen, at der ikke er et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der foreligger en overtrædelse af god revisionsskik. Vedrørende regnskabsåret 2006 Advokaterne finder, at intern revision i 2006 ikke har fungeret tilfredsstillende, og at forholdene er forværret betragteligt i forhold til 2005 Det findes særligt kritisabelt at revisionsrapporterne bortset fra én kun forelå i udaterede udkast at det udførte revisionsarbejde på en række områder og i en række tilfælde ikke blev udført og afrapporteret med den fornødne omhu, herunder gennem kvartal s- rapporterne. Dette var særligt kritisk, når der efterfølgende blev afdækket væsentlige kritikpunkter på kreditområdet at det ikke i tilstrækkelig grad af årsprotokollatet af 9. februar 2007 fremgik, at der forelå væsentlige mangler i den interne revisions arbejder. Det er advokaternes vurdering, at den tidligere revisionschef har overtrådt god revisionsskik. Det er endvidere vurderingen, at revisionschef Birgit Schledermann har overtrådt god revisionsskik ved, at hun uden forbehold underskrev revisionsprotokollat af 9. februar 2007 vedrørende årsrapport 2006, hvorved hun der ikke i 2006 havde ansvaret for intern revision over for bestyrelsen var med til at legitimere det mangelfuldt udførte arbejde, og at der foreligger et ansvarsgrundlag over for banken. Bestyrelsen for Roskilde Bank vurderer imidlertid, at den ny revisionschef efter blot ni dage i stillingen har været udsat for et ekstraordinært pres for at underskrive protokollatet fra såvel direktion, bestyrelse og ekstern revision, for hvem det må have stået klart, at underskriften ikke kunne bero på nogen væsentlig undersøgelse. Bestyrelsen agter derfor ikke at foretage yderligere over for Birgit Schledermann. Vedrørende regnskabsåret 2007 Intern revisions rapportering af det i 2007 udførte arbejde efterlader indtrykket af et r e- visionsarbejde, hvor der er sket væsentlige fremskridt siden året før. På visse områder 8

9 kunne revisionen imidlertid have sendt budskaber til bestyrelsen af en mere klar kara k- ter. Således burde de mange kreditmæssige bemærkninger, der fremgik af de 14 revisionsrapporter omfattende 33 % af de gennemgåede delarrangementer, have fået omtale i revisionsprotokollen, hvorved bestyrelsens opmærksomhed var blevet henledt herpå. Det er advokaternes vurdering, at der ikke er grundlag for at fastslå en overtrædelse af god revisionsskik. Tilsvarende gælder for perioden 1. januar august Har ekstern revision et medansvar? Den eksterne revision i perioden 1. januar 2005 februar 2008 har været Ernst & Young. Vedrørende regnskabsåret 2005 Advokaterne finder, at det af ekstern revision i 2005 udførte arbejde ikke har været tilfredsstillende. Det findes således kritisabelt at der ikke har været ført det påkrævede tilsyn, herunder løbende været udført kvalitetskontrol med det af intern revision udførte arbejde at der ikke blev iværksat den fornødne reaktion på de betydelige svaghedstegn, der kunne konstateres dels i intern revision, dels på kreditområdet. Det er dog vurderingen, at der ikke er et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der foreligger en overtrædelse af god revisionsskik. Vedrørende regnskabsåret 2006 Advokaterne finder, at ekstern revisions arbejde ikke har været tilfredsstillende. Det findes således kritisabelt at der ikke har været ført det påkrævede tilsyn, herunder løbende udført kvalitet s- kontrol med intern revisions arbejde samt i tide medvirket til, at der blev iværksat den nødvendige reaktion på den uacceptable situation 9

10 at ekstern revision i protokollatet om årsrapporten har blåstemplet det af intern revision udførte arbejde, idet det må eller i hvert fald burde have været åbenbart for revisionen, at det udførte arbejde var mangelfuldt at ekstern revision i protokollen ikke har forholdt sig til årsrapportens manglende oplysninger om ændringen fra afdækning til ikke afdækning af ledelsens optionsprogram at ekstern revision i protokollen påpeger de manglende ressourcer i kreditafdeli n- gen, men indskrænker sig til at konkludere, at der ikke som følge heraf er konstateret fejl i årsrapporten, hvilket over for bestyrelsen afsvækker oplysningernes alvorlige karakter at ekstern revision i protokollen ikke har forholdt sig til, at den nytiltrådte revis i- onschef uden forbehold underskrev årsprotokollatet af 9. februar 2007 og derved bidrog til, at bestyrelsen fik et forfejlet indtryk af det af intern revision udførte arbejde. Det er advokaternes vurdering, at ekstern revision ikke har udført revision i overensstemmelse med god revisionsskik, og at der foreligger et ansvarsgrundlag over for banken. Vedrørende regnskabsåret 2007 Advokaterne finder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at der for 2007 foreligger en overtrædelse af god revisionsskik. Som ny revision valgtes på generalforsamlingen den 27. februar 2008 KPMG. Advokaterne har ikke fundet grundlag for at undersøge og vurdere et eventuelt ansvarsgrundlag for KPMG. 5. Har årsregnskaberne været retvisende? Den reviderede halvårsrapport for Roskilde Bank den 30. juni 2008 viste et negativt driftsresultat på kr mio. og en negativ egenkapital på kr mio. efter samlede nedskrivninger på udlån og garantier på kr mio. Dette førte til bankens sammenbrud og ophør som selvstændig bank. De meget store nedskrivninger pr. 30. juni 2008 gør det nærliggende at rejse spørgsmålet, om en del af disse nedskrivninger burde have været objektivt konstaterbare før den 1. januar Advokaterne har på denne baggrund vurderet bankens nedskrivningsbehov i årsrappor- 10

11 ten 2007, hvorimod de ikke har fundet grundlag for at tage stilling til nedskrivningsbehovet pr. henholdsvis 31. december 2005 og 31. december Det er advokaternes vurdering, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der på individuelle engagementer var indtruffet objektivt konstaterbare værdiforringelser med krav til nedskrivninger i et sådant omfang og på et sådant tidspunkt, at den aflagte årsrapport 2007 og delårsrapporten pr. 31. marts 2008 var væsentligt fejlbehæftede. Ved denne konklusion er bl.a. taget i betragtning, at der pr. 1. januar 2005 trådte nye regnskabsregler i kraft for pengeinstitutter, der medførte, at der ikke som tidligere kunne foretages hensættelser til fremtidige sandsynlige tab, men at der alene kunne foretages nedskrivning på udlån som følge af tab på baggrund af objektive konstaterbare kriterier, samt at Finanstilsynet i december måned 2007 foretog en omfattende gennemgang af bankens engagementer, uden at der blev udtalt kritik af tidspunktet for bankens konstatering af OIV (Objektiv Indikation af Værdiforringelse), eller stillet krav om nedskrivninger ud over de to nedskrivninger på større engagementer, der var en følge af tilsynets gennemgang. Den eksterne revision gennemgik ved revisionen af årsrapport 2007 nedskrivninger på kr. 389 mio. svarende til 87 % af nedskrivningerne pr. 31. december 2007 uden at give udtryk for, at der var behov for yderligere nedskrivninger på de gennemgåede engagementer eller andre engagementer. Advokaterne har tillige vurderet, om ledelsesberetningerne i årsrapporterne for 2005, 2006 og 2007 har indeholdt tilstrækkelige oplysninger om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne, eller om der tegnes et ikke retvisende billede, jf. FIL De har fundet det kritisabelt, at ledelsesberetningerne indeholdt utilstrækkelige oplysninger på nogle områder, men har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at årsrapporterne for 2005, 2006 og 2007 af denne grund ikke var retvisende. 6. Handel med egne aktier Advokaterne har vurderet bankens handler med Glitnir omkring årsskiftet 2006/07. Det er vurderingen, at der ved transaktionerne med Glitnir ikke foreligger sådanne omstændigheder, at yderligere undersøgelser er påkrævet. De har ligeledes vurderet bankens handler med store erhvervskunder. Under hensyn til, at Finanstilsynet i april 2009 har meddelt banken, at man har indledt en undersøgelse af disse handler, har de ikke fundet grundlag for at foretage en selvstændig vurdering heraf. I forbindelse med bankens kapitalforhøjelse i marts og april måned 2007 har advokaterne konstateret, at banken har tegnet aktier for et beløb af ca. kr. 77 mio. på basis af bankens egne tegningsretter svarende til ca. 22 % af emissionen. 11

12 Banken har herved overtrådt ASL 48 h, stk. 1, om forbud mod at tegne egne aktier, ligesom der muligvis tillige foreligger en overtrædelse af straffelovens (STRL) 296, stk. 1, nr. 3, alternativt FIL 373, stk. 7. Efter ASL 48 h, stk. 3, gælder, at aktier tegnet i strid med 48 h, stk. 1, anses for tegnet af samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen med solidarisk hæftelse for indbetalingen af tegningsbeløbet. Dette gælder dog ikke for medlemmer, der godtgør, at de hverken indså eller burde have indset, at aktietegningen var ulovlig. Advokaterne finder tillige, at Ernst & Young ved den manglende omtale heraf i revisionsprotokollen til årsrapporten 2007 og ved den manglende supplerende oplysning i årsrapporten, har handlet i strid med god revisionsskik og erklæringsbekendtgørelsen. 7. Aktieoptioner til ledelsen Ved optionsprogrammets indførelse i 2003 var dette i tråd med tilsvarende incitamentsordninger i andre pengeinstitutter. Med en tildeling af optioner modsvarende 5 % af bankens aktiekapital, heraf 2 % til Niels Valentin Hansen og 1 % til hver af tre andre medlemmer af ledelsen, lå programmet i den høje ende og viste sig at kunne blive meget attraktivt for optionshaverne. Afviklingen i foråret 2008 (for en enkelt i 2006 i forbindelse med pensionering) fandt sted i overensstemmelse med optionsaftalerne bortset fra, at nedennævnte forhold ikke var omtalt. Finansieringen af købet af aktier ved optionsudnyttelsen blev bevilget af banken, efter det oplyste på bankens sædvanlige vilkår. Bestyrelsen besluttede, at banken kunne tilbagekøbe aktier til markedskurs til indfrielse af bankkreditten vedrørende aktiekøbet. Da en af optionshaverne efterfølgende blev mødt af krav fra skattevæsenet, bevilgede banken i februar 2008 en kredit på kr. 34 mio. mod sikkerhed i aktier i banken med en kursværdi på kr. 20,7 mio. Det er advokaternes vurdering, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at kunne fastslå, at tildelingen af optioner i 2003 ikke var forsvarlig 12

13 at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at kunne fastslå, at afviklingen af optionerne i 2006 og 2008 ikke foregik forsvarligt at det er kritisabelt, at banken efterfølgende bevilger en kredit på kr. 34 mio. på et sikkerhedsmæssigt utilstrækkeligt grundlag til dækning af skat vedrørende optionsaftalen. 8. Afslutning Bestyrelsen i Roskilde Bank anser hermed den i februar 2009 igangsatte undersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 august 2008 som afsluttet. Bestyrelsen vurderer, at undersøgelsen giver en dækkende redegørelse for årsagerne til Roskilde Banks økonomiske sammenbrud i sommeren 2008 og en vurdering af, hvorvidt der er begået strafbare forhold, eller der er grundlag for at anlægge erstatningssager og/eller udtale kritik mod medlemmer af bestyrelse, direktion, ledelsesteam samt intern og ekstern revision. Bestyrelsen i Roskilde Bank har derfor besluttet at indlede retslige skridt over for Niels Valentin Hansen, Arne Wilhelmsen, Allan H. Christensen, de enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt bankens tidligere revisor, Ernst & Young. Den 5. august 2009 Bestyrelsen for Roskilde Bank. 13

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT Mogens Skipper-Pedersen Henrik Stenbjerre Advokat Advokat Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT TIL BESTYRELSEN I NOVA BANK FYN A/S REDEGØRELSE OM ADVOKATUNDERSØGELSE

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning

Fastsættelse af solvenskrav. 1. Indledning 26. august 2009 Fastsættelse af solvenskrav 1. Indledning Finanstilsynet foretog undersøgelse af Skælskør Bank A/S i perioden 16. 20. marts og 31. marts 1. april 2009. Undersøgelsen var primært rettet

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Bestyrelsen og revisor. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Bestyrelsen og revisor Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I mange sager om bestyrelsesansvar kan det konstateres, at bestyrelsen har forsømt at få etableret et behørigt informationsflow,

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000.

Finanstilsynet har modtaget revisionsprotokollatet for K Andelskasse for 2000. Kendelse af 14. december 2001. 01-128.543. Andelskasse skulle have foretaget individuelle hensættelser i stedet for generelle hensættelser på landbrugsengagementer. Bank- og sparekasselovens 31, stk. 2

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitaltab i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Kapitaltab... 2 2.1 Fuld dækning af grundkapitalen (retablering af grundkapitalen)...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere