SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK"

Transkript

1 5. august 2009 SAMMENFATNING AF ADVOKATUNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I ROSKILDE BANK Bestyrelsen i Roskilde Bank har ved kommissorium af 12. februar 2009 anmodet advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre om at foretage en undersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 august Det overordnede formål med undersøgelsen er at redegøre for årsagerne til Roskilde Banks økonomiske sammenbrud i sommeren 2008 og at vurdere, hvorvidt der er begået strafbare forhold, eller der er grundlag for at anlægge erstatningssager og/eller udtale kritik mod medlemmer af bestyrelse, direktion, ledelsesteam samt intern og ekstern revision. Vurderingerne er alene baseret på skriftligt materiale. Advokaterne har afleveret deres redegørelse, og bestyrelsen i Roskilde Bank har udarbejdet denne sammenfatning af advokaternes vurderinger af de forhold, som er omtalt i kommissoriet. 1. Årsagerne til Roskilde Banks sammenbrud Det er advokaternes vurdering, at Roskilde Banks sammenbrud i det væsentligste var forårsaget af en kombination af bankens høje risikoprofil (høj udlånsvækst, stor koncentration og satsning på ejendomsmarkedet og en beskeden solvensoverdækning som "buffer" mod fremtidige tab) bankens mangelfulde håndtering af kreditsager og en dårlig kreditkultur den negative udvikling på ejendomsmarkedet samt den negative udvikling på pengemarkedet og aktiemarkedet. Det er kun de to førstnævnte årsager, der vedrører bankens egne forhold, og som derfor er vurderet. Det er vurderingen, at disse forhold har forårsaget en betydelig del af bankens samlede tab. Risikoprofilen Den af Roskilde Bank valgte risikoprofil, kendetegnet ved en i forhold til sammenlignelige banker meget høj udlånsvækst (53 % i 2005 og 59 % i 2006), en stor koncentration (ca. 45 %) inden for ejendomsinvestering og projektudvikling, og fastsættelse af en beskeden solvens- 1

2 overdækning, er primært et valg, der er truffet og gennemført af bankens markante og stærke administrerende direktør gennem en meget lang årrække, Niels Valentin Hansen. Direktøren har haft som sit mål at udvikle Roskilde Bank fra at være en lokal bank for Roskilde-området til at være en betydelig sjællandsk bank. Med sin betydelige gennemslagskraft har han evnet at gennemføre sin vækstpolitik med fuld opbakning fra såvel sin ledergruppe som ledere og medarbejdere i bankens filialer. Vækstpolitikken er tillige løbende blevet taget til efterretning af bankens bestyrelse. Vækstpolitikken er gennemført på trods af mange og vedholdende påbud og risikooplysninger fra Finanstilsynets side. Roskilde Banks skriftlige svar på Finanstilsynets henvendelser efterlader det indtryk, at banken ikke har taget advarslerne alvorligt. Tværtimod har banken fastholdt den valgte vækststrategi under påberåbelse af bankens kapitalberedskab og den gode bonitet i udlånsporteføljen, den betydelige ekspertise inden for ejendomsudviklingssektoren og den store efterspørgsel af denne ekspertise i markedet, bankens særlige ekspertise til at vælge de kunder og projekter, der er bedst egnede, og det forhold, at banken tager højde for byggerisikoen og salgsrisikoen, således at banken kun løber en "marginal" risiko. Bankens svar til Finanstilsynet giver ikke en reel beskrivelse af virkeligheden. Forholdet var formentlig nærmere det, at såvel store som små ejendomsudviklere "stod i kø" i banken, fordi det var nemt og hurtigt at låne penge i Roskilde Bank uden iagttagelse af sædvanlige bankmæssige formkrav og dokumentation for bonitet mv. Hertil kom, at banken havde en salgsorienteret kreditkultur og en kreditsagshåndtering, der var særdeles lemfældig, og hvor sædvanligt kredithåndværk var nedprioriteret. Retningslinjerne for kreditsagsbehandling blev ikke fulgt, og bankens centrale kreditfunktion, Team Kredit, havde hverken magt, gennemslagskraft eller ressourcer til at kræve reglerne efterlevet. Den mangelfulde håndtering af kreditsager og en dårlig kreditkultur Kreditsagsbehandlingen og kreditkulturen i Roskilde Bank har været særdeles mangelfuld og stærkt kritisabel, hvilket bl.a. har givet sig udslag i: Et meget stort antal efterbevillinger til bestyrelsen, klassificeret som de såkaldte "presserende sager". Der er her tale om forkert anvendelse af direktionsinstruksens bestemmelse om "presserende tilfælde", ligesom de presserende sager er et udslag af, at bevillingsbeføjelser i et stort antal sager ikke har været overholdt. Der har været en udstrakt brug af forhøjelser af engagementer til inddækning af meget betydelige overtræk, og ofte ved overtrædelse af bevillingsbeføjelser. Dårlig sagsbehandling i kreditsagerne, herunder o mangelfuldt grundlag for bevilling af større engagementer 2

3 o o o o manglende løbende økonomisk opfølgning, f.eks. ved fremskaffelse af perioderapport og budgetter ikke gennemførte sikringsakter manglende registrering af relevante data mangelfulde sagsmapper mv. Dårlig kreditbonitet hos nogle store erhvervskunder og mangelfuld konstatering og kontrol heraf. Manglende overblik, styring og kontrol med koncernengagementer, særligt på projekt- og anlægsfinansieringer. Den mangelfulde sagsbehandling i bankens filialer skyldes en kombination af en dårlig kreditkultur og det forhold, at bankens centrale kreditfunktion, Team Kredit, ikke har fungeret tilfredsstillende. Banken har manglet en effektiv kreditstyring og kontrol af, at de interne retningslinjer for bevillingssager blev fulgt og respekteret. Kreditafdelingen har samtidig ikke fået tilført tilstrækkelige ressourcer til at håndtere bankens betydelige vækst på udlånssiden, samt de mange andre opgaver, som har påhvilet denne funktion, herunder et omfattende arbejde forbundet med Finanstilsynets mange presserende forespørgsler. Kreditfunktionen har således i hele perioden "haltet bagefter" salgsteamet i filialerne, herunder Team Erhverv, hvilket i sig selv kan have medvirket til det store antal efterbevillingssager i banken. 2. Hvem har ansvaret for Roskilde Banks sammenbrud? Niels Valentin Hansen Det er advokaternes vurdering, at Niels Valentin Hansen bærer hovedansvaret for bankens sammenbrud, og at han i perioden indtil sin fratræden den 30. april 2007 groft har tilsidesat sine pligter som administrerende direktør i Roskilde Bank, og at hans handlinger og undladelser indebærer en overtrædelse af aktieselskabslovens (ASL) 54 og lov om finansiel virksomhed (FIL) 71 samt et klart ansvarsgrundlag over for banken. Det er i denne forbindelse særligt fremhævet, at Niels Valentin Hansen har gennemført sin vækststrategi primært ved store udlån inden for ejendomssektoren, herunder til ejendomsudviklere, hvoraf nogle i 1990'erne havde udsat andre banker for sammenbrud og tab, hvilket har gjort en særlig agtpågivenhed påkrævet, hvorved bemærkes, at Niels Valentin Hansen all e- rede på dette tidspunkt var bankens direktør 3

4 Niels Valentin Hansen har accepteret, og formentlig i en række tilfælde direkte godkendt, at der blev givet meget store lån, heraf en række tæt på 25 %-grænsen i FIL 145, stk. 1, til ejendomsudviklere, ofte med et betydeligt blancoelement Niels Valentin Hansen har accepteret, at kreditsagsbehandlingen i bankens filialer ikke har været udført efter de fastlagte retningslinjer, og at dette var en konsekvens af bankens betydelige vækst Niels Valentin Hansen har accepteret, at bankens centrale kreditafdeling var u n- derbemandet og ikke var i stand til at udføre kompetent og sædvanlig bankmæssig risikostyring og kontrol med bankens lånesager Niels Valentin Hansen har godkendt, at bestyrelsens bevillingskompetence i bet y- delig grad blev tilsidesat gennem et misbrug af kreditinstruksens undtagelsesb e- stemmelse om presserende sager, idet mere end halvdelen af de sager, der kun kunne bevilges af bestyrelsen, reelt blev bevilget af direktionen og kreditudvalget, og først efterfølgende forelagt bestyrelsen som efterbevillingssager Niels Valentin Hansen har været bekendt med, at bankens interne revision i 2005 og især i 2006 ikke har fungeret tilfredsstillende. Ved at undlade at orientere bestyrelsen om dette forhold har han bidraget til at forøge bankens kreditrisiko væsentligt, særligt under hensyntagen til, at kredithåndteringen i bankens filialer var lemfældig, og at Team Kredits risikostyring var stærkt mangelfuld. Bestyrelsen er derfor reelt blevet frataget sin "vagthund" på kreditrisikoområdet, idet den interne revision gennem revisionsprotokollen har pligt til at orientere bestyrelsen om væsentlige forhold, ligesom den interne revisionschef efter FIL 74, stk. 1, har ret til at være til stede og udtale sig på bestyrelsesmøder Niels Valentin Hansen i bankens svar til Finanstilsynet har efterladt det fejlagtige indtryk hos Finanstilsynet og bestyrelsen, at den høje risikoprofil var forsvarlig på grund af udlånskundernes bonitet og en forsvarlig kreditsagsbehandling, hvorfor banken ikke påtog sig unødige risici. Såfremt Niels Valentin Hansen på et tidligere tidspunkt havde draget omsorg for, at Roskilde Bank havde fået etableret en selvstændig og kompetent kreditfunktion med de fornødne ressourcer og med kompetence til at håndhæve bankens kreditpolitik og de vedtagne retningslinjer for kreditsagers behandling, må udlånsvæksten antages at være blevet væsentligt lavere og boniteten af bankens udlånsportefølje højere. Rettidig indgriben over for den interne revisions mangelfulde arbejde ville have forbedret situationen. Det er muligt, at banken som en følge af krisen på ejendomsmarkedet og finanskrisen på sigt alligevel ikke ville kunne have overlevet som selvstændig bank, men bankens tab må antages at være blevet langt mindre. 4

5 Niels Valentin Hansens handlinger og undladelser kan efter advokaternes vurdering tilregnes ham som groft uagtsomt, hvorfor han er erstatningsansvarlig over for banken for det tab, banken har lidt som en følge heraf, jf. ASL 140. Overtrædelse af ASL 54 kan straffes, såfremt forholdet kan tilregnes som groft uagtsomt. Advokaterne henleder opmærksomheden på FIL 373, stk. 6 og 7, hvorefter bestyrelsesmedlemmer og direktion i en bank eller i en finansiel virksomhed kan straffes, bl.a. såfremt de pågældende (i) undlader at træffe nødvendige foranstaltninger i tilfælde af tab eller en nærliggende fare for tab af væsentlig størrelse (ii) giver urigtige oplysninger om forhold vedrørende virksomheden til en offentlig myndighed eller til offentligheden (iii) gør sig skyldig i grov eller oftere gentagne forsømmelser eller skødesløshed, der kan medføre tab for virksomheden eller indskyderne eller andre investorer i den finansielle virksomhed. På grundlag af det skriftlige materiale, som ligger til grund for undersøgelsen, er advokaterne ikke i stand til at vurdere, om der foreligger en overtrædelse af disse bestemmelser, der subjektivt alene kræver grov uagtsomhed. Advokaterne henleder også opmærksomheden på straffelovens 280 om mandatsvig, der lyder: "For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettigede vinding, påfører en anden formuetab 1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller 2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv." En realisering af det beskrevne gerningsindhold vil kun kunne straffes, såfremt det kan tilregnes som forsætligt. Advokaterne finder ikke, at de på basis af det foreliggende skriftlige materiale har grundlag for at vurdere, om der kan foreligge overtrædelse af 280 i straffeloven. 5

6 Arne Wilhelmsen Som medlem af direktionen siden 1. november 2006 har Arne Wilhelmsen efter advokaternes vurdering et medansvar for bankens sammenbrud, idet han har haft pligt til at orientere bestyrelsen om den mangelfulde kreditsagshåndtering, Team Kredits manglende risikostyring og ressourceproblemer samt de konstaterede svagheder i intern revision. Søren Kaare-Andersen Søren Kaare-Andersen tiltrådte som administrerende direktør den 1. juli 2007 og blev hurtigt gennem Finanstilsynets skrivelser og de interne revisionsrapporter opmærksom på, at kreditsagernes behandling ikke levede op til sædvanlige standarder inden for banksektoren. Han iværksatte en række tiltag, der blandt andet havde til formål at standse brugen af "presserende sager" og den ukorrekte behandling af overtræk. Han indførte en ny selvstændig kreditorganisation, adskilt fra Team Erhverv, og samlede bankens risikostyring i en ny afdeling, Team Risikostyring. På samme måde blev der udarbejdet en række nye regler for behandlingen af kreditsager, der blev afholdt orienteringsmøder, og i cirkulærebreve til filialcheferne blev det præciseret, at retningslinjerne nu skulle følges. Ved konstaterede overtrædelser i 2008 blev der udstedt advarsler og iværksat opsigelser og bortvisninger. Det er advokaternes vurdering, at Søren Kaare-Andersen ikke har erkendt omfanget af den dårlige sagsbehandling og kreditkulturen før primo De finder ikke, at der er et ansvarsgrundlag for Søren Kaare-Andersen. Allan H. Christensen Advokaterne finder det kritisabelt, at kreditudvalgets leder Allan H. Christensen underskrev på redegørelser til Finanstilsynet, der giver indtryk af en langt bedre kreditsagshåndtering og bonitetsvurdering, end der var grundlag for i virkeligheden. De finder det tillige kritisabelt, at Allan H. Christensen, der var medlem af bankens lederråd indtil 21. januar 2008 og deltog som den kreditansvarlige og forelagde kreditsager m.m. i bankens bestyrelse, og som utvivlsomt må have haft fuldt kendskab til den ringe og risikofyldte kreditsagsbehandling, årsagerne til de mange presserende sager og Team Kredits ressourcesituation, ikke på en klar og tydelig måde har orienteret bestyrelsen om disse forhold, og om de meget betydelige kreditrisici, der var forbundet hermed. Der må kunne stilles krav om, at en leder på dette niveau dels afgiver en sådan orientering, dels aktivt kommer med forslag til en ændring af de kritisable forhold omkring kreditsagshåndteringen. Advokaterne finder, at Allan H. Christensens undladelser er ansvarspådragende over for banken. 6

7 Bestyrelsen Det er den samlede vurdering, at de enkelte medlemmer af bankens bestyrelse på en i forhold til banken retsstridig og ansvarspådragende måde har undladt: at føre et forsvarligt tilsyn med bankens direktion at forholde sig aktivt til bankens høje risikoprofil og vurdere nødvendigheden af at fastsætte grænser for bankens maksimale eksponering inden for ejendomsbranchen, på enkeltengagementer inden for ejendomsudvikling og på den samlede eksponering på større engagementer at foranledige den langvarige praksis med presserende sager standset aktivt at få klarlagt ressourcebehovet i bankens centrale kreditfunktion, Team Kredit, med henblik på at sikre tilførsel af de fornødne ressourcer til at kunne foretage en forsvarlig kreditkontrol ved større bevillingssager og en kontrol med filialernes overholdelse af de interne retningslinjer for god kreditsagshåndtering. De nævnte undladelser indebærer en overtrædelse af ASL 54 og FIL 71 og eventuelt FIL 373, stk. 6 og 7. Det er vurderingen, at en aktiv tidligere indgriben fra bestyrelsens side på hvert af de omhandlede områder kunne have medvirket til at begrænse bankens samlede tab. Advokaterne finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at bestyrelsen har haft kendskab til den mangelfulde kreditsagsbehandling, Team Kredits utilstrækkelige kreditkontrol eller intern revisions mangelfulde arbejde i Har intern revision et medansvar? Inger Pedersen var intern revisionschef i tiden indtil 31. januar 2007, hvor hun blev pensioneret på grund af sygdom. Efter det oplyste afgik hun ved døden i april Birgit Schledermann har været intern revisionschef siden 1. februar Vedrørende regnskabsåret 2005 Advokaterne finder, at det udførte arbejde i 2005 ikke har været tilfredsstillende. 7

8 De har bl.a. særligt fundet det kritisabelt, at en række revisionsrapporter alene forelå i udkast og ikke blev fremsendt til de relevante modtagere, og at det udførte revisionsarbejde på en række områder og i en række tilfælde ikke blev udført og afrapporteret med den fornødne omhu. Det er dog vurderingen, at der ikke er et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der foreligger en overtrædelse af god revisionsskik. Vedrørende regnskabsåret 2006 Advokaterne finder, at intern revision i 2006 ikke har fungeret tilfredsstillende, og at forholdene er forværret betragteligt i forhold til 2005 Det findes særligt kritisabelt at revisionsrapporterne bortset fra én kun forelå i udaterede udkast at det udførte revisionsarbejde på en række områder og i en række tilfælde ikke blev udført og afrapporteret med den fornødne omhu, herunder gennem kvartal s- rapporterne. Dette var særligt kritisk, når der efterfølgende blev afdækket væsentlige kritikpunkter på kreditområdet at det ikke i tilstrækkelig grad af årsprotokollatet af 9. februar 2007 fremgik, at der forelå væsentlige mangler i den interne revisions arbejder. Det er advokaternes vurdering, at den tidligere revisionschef har overtrådt god revisionsskik. Det er endvidere vurderingen, at revisionschef Birgit Schledermann har overtrådt god revisionsskik ved, at hun uden forbehold underskrev revisionsprotokollat af 9. februar 2007 vedrørende årsrapport 2006, hvorved hun der ikke i 2006 havde ansvaret for intern revision over for bestyrelsen var med til at legitimere det mangelfuldt udførte arbejde, og at der foreligger et ansvarsgrundlag over for banken. Bestyrelsen for Roskilde Bank vurderer imidlertid, at den ny revisionschef efter blot ni dage i stillingen har været udsat for et ekstraordinært pres for at underskrive protokollatet fra såvel direktion, bestyrelse og ekstern revision, for hvem det må have stået klart, at underskriften ikke kunne bero på nogen væsentlig undersøgelse. Bestyrelsen agter derfor ikke at foretage yderligere over for Birgit Schledermann. Vedrørende regnskabsåret 2007 Intern revisions rapportering af det i 2007 udførte arbejde efterlader indtrykket af et r e- visionsarbejde, hvor der er sket væsentlige fremskridt siden året før. På visse områder 8

9 kunne revisionen imidlertid have sendt budskaber til bestyrelsen af en mere klar kara k- ter. Således burde de mange kreditmæssige bemærkninger, der fremgik af de 14 revisionsrapporter omfattende 33 % af de gennemgåede delarrangementer, have fået omtale i revisionsprotokollen, hvorved bestyrelsens opmærksomhed var blevet henledt herpå. Det er advokaternes vurdering, at der ikke er grundlag for at fastslå en overtrædelse af god revisionsskik. Tilsvarende gælder for perioden 1. januar august Har ekstern revision et medansvar? Den eksterne revision i perioden 1. januar 2005 februar 2008 har været Ernst & Young. Vedrørende regnskabsåret 2005 Advokaterne finder, at det af ekstern revision i 2005 udførte arbejde ikke har været tilfredsstillende. Det findes således kritisabelt at der ikke har været ført det påkrævede tilsyn, herunder løbende været udført kvalitetskontrol med det af intern revision udførte arbejde at der ikke blev iværksat den fornødne reaktion på de betydelige svaghedstegn, der kunne konstateres dels i intern revision, dels på kreditområdet. Det er dog vurderingen, at der ikke er et fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der foreligger en overtrædelse af god revisionsskik. Vedrørende regnskabsåret 2006 Advokaterne finder, at ekstern revisions arbejde ikke har været tilfredsstillende. Det findes således kritisabelt at der ikke har været ført det påkrævede tilsyn, herunder løbende udført kvalitet s- kontrol med intern revisions arbejde samt i tide medvirket til, at der blev iværksat den nødvendige reaktion på den uacceptable situation 9

10 at ekstern revision i protokollatet om årsrapporten har blåstemplet det af intern revision udførte arbejde, idet det må eller i hvert fald burde have været åbenbart for revisionen, at det udførte arbejde var mangelfuldt at ekstern revision i protokollen ikke har forholdt sig til årsrapportens manglende oplysninger om ændringen fra afdækning til ikke afdækning af ledelsens optionsprogram at ekstern revision i protokollen påpeger de manglende ressourcer i kreditafdeli n- gen, men indskrænker sig til at konkludere, at der ikke som følge heraf er konstateret fejl i årsrapporten, hvilket over for bestyrelsen afsvækker oplysningernes alvorlige karakter at ekstern revision i protokollen ikke har forholdt sig til, at den nytiltrådte revis i- onschef uden forbehold underskrev årsprotokollatet af 9. februar 2007 og derved bidrog til, at bestyrelsen fik et forfejlet indtryk af det af intern revision udførte arbejde. Det er advokaternes vurdering, at ekstern revision ikke har udført revision i overensstemmelse med god revisionsskik, og at der foreligger et ansvarsgrundlag over for banken. Vedrørende regnskabsåret 2007 Advokaterne finder, at der ikke er grundlag for at fastslå, at der for 2007 foreligger en overtrædelse af god revisionsskik. Som ny revision valgtes på generalforsamlingen den 27. februar 2008 KPMG. Advokaterne har ikke fundet grundlag for at undersøge og vurdere et eventuelt ansvarsgrundlag for KPMG. 5. Har årsregnskaberne været retvisende? Den reviderede halvårsrapport for Roskilde Bank den 30. juni 2008 viste et negativt driftsresultat på kr mio. og en negativ egenkapital på kr mio. efter samlede nedskrivninger på udlån og garantier på kr mio. Dette førte til bankens sammenbrud og ophør som selvstændig bank. De meget store nedskrivninger pr. 30. juni 2008 gør det nærliggende at rejse spørgsmålet, om en del af disse nedskrivninger burde have været objektivt konstaterbare før den 1. januar Advokaterne har på denne baggrund vurderet bankens nedskrivningsbehov i årsrappor- 10

11 ten 2007, hvorimod de ikke har fundet grundlag for at tage stilling til nedskrivningsbehovet pr. henholdsvis 31. december 2005 og 31. december Det er advokaternes vurdering, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at der på individuelle engagementer var indtruffet objektivt konstaterbare værdiforringelser med krav til nedskrivninger i et sådant omfang og på et sådant tidspunkt, at den aflagte årsrapport 2007 og delårsrapporten pr. 31. marts 2008 var væsentligt fejlbehæftede. Ved denne konklusion er bl.a. taget i betragtning, at der pr. 1. januar 2005 trådte nye regnskabsregler i kraft for pengeinstitutter, der medførte, at der ikke som tidligere kunne foretages hensættelser til fremtidige sandsynlige tab, men at der alene kunne foretages nedskrivning på udlån som følge af tab på baggrund af objektive konstaterbare kriterier, samt at Finanstilsynet i december måned 2007 foretog en omfattende gennemgang af bankens engagementer, uden at der blev udtalt kritik af tidspunktet for bankens konstatering af OIV (Objektiv Indikation af Værdiforringelse), eller stillet krav om nedskrivninger ud over de to nedskrivninger på større engagementer, der var en følge af tilsynets gennemgang. Den eksterne revision gennemgik ved revisionen af årsrapport 2007 nedskrivninger på kr. 389 mio. svarende til 87 % af nedskrivningerne pr. 31. december 2007 uden at give udtryk for, at der var behov for yderligere nedskrivninger på de gennemgåede engagementer eller andre engagementer. Advokaterne har tillige vurderet, om ledelsesberetningerne i årsrapporterne for 2005, 2006 og 2007 har indeholdt tilstrækkelige oplysninger om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne, eller om der tegnes et ikke retvisende billede, jf. FIL De har fundet det kritisabelt, at ledelsesberetningerne indeholdt utilstrækkelige oplysninger på nogle områder, men har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at årsrapporterne for 2005, 2006 og 2007 af denne grund ikke var retvisende. 6. Handel med egne aktier Advokaterne har vurderet bankens handler med Glitnir omkring årsskiftet 2006/07. Det er vurderingen, at der ved transaktionerne med Glitnir ikke foreligger sådanne omstændigheder, at yderligere undersøgelser er påkrævet. De har ligeledes vurderet bankens handler med store erhvervskunder. Under hensyn til, at Finanstilsynet i april 2009 har meddelt banken, at man har indledt en undersøgelse af disse handler, har de ikke fundet grundlag for at foretage en selvstændig vurdering heraf. I forbindelse med bankens kapitalforhøjelse i marts og april måned 2007 har advokaterne konstateret, at banken har tegnet aktier for et beløb af ca. kr. 77 mio. på basis af bankens egne tegningsretter svarende til ca. 22 % af emissionen. 11

12 Banken har herved overtrådt ASL 48 h, stk. 1, om forbud mod at tegne egne aktier, ligesom der muligvis tillige foreligger en overtrædelse af straffelovens (STRL) 296, stk. 1, nr. 3, alternativt FIL 373, stk. 7. Efter ASL 48 h, stk. 3, gælder, at aktier tegnet i strid med 48 h, stk. 1, anses for tegnet af samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen med solidarisk hæftelse for indbetalingen af tegningsbeløbet. Dette gælder dog ikke for medlemmer, der godtgør, at de hverken indså eller burde have indset, at aktietegningen var ulovlig. Advokaterne finder tillige, at Ernst & Young ved den manglende omtale heraf i revisionsprotokollen til årsrapporten 2007 og ved den manglende supplerende oplysning i årsrapporten, har handlet i strid med god revisionsskik og erklæringsbekendtgørelsen. 7. Aktieoptioner til ledelsen Ved optionsprogrammets indførelse i 2003 var dette i tråd med tilsvarende incitamentsordninger i andre pengeinstitutter. Med en tildeling af optioner modsvarende 5 % af bankens aktiekapital, heraf 2 % til Niels Valentin Hansen og 1 % til hver af tre andre medlemmer af ledelsen, lå programmet i den høje ende og viste sig at kunne blive meget attraktivt for optionshaverne. Afviklingen i foråret 2008 (for en enkelt i 2006 i forbindelse med pensionering) fandt sted i overensstemmelse med optionsaftalerne bortset fra, at nedennævnte forhold ikke var omtalt. Finansieringen af købet af aktier ved optionsudnyttelsen blev bevilget af banken, efter det oplyste på bankens sædvanlige vilkår. Bestyrelsen besluttede, at banken kunne tilbagekøbe aktier til markedskurs til indfrielse af bankkreditten vedrørende aktiekøbet. Da en af optionshaverne efterfølgende blev mødt af krav fra skattevæsenet, bevilgede banken i februar 2008 en kredit på kr. 34 mio. mod sikkerhed i aktier i banken med en kursværdi på kr. 20,7 mio. Det er advokaternes vurdering, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at kunne fastslå, at tildelingen af optioner i 2003 ikke var forsvarlig 12

13 at der ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at kunne fastslå, at afviklingen af optionerne i 2006 og 2008 ikke foregik forsvarligt at det er kritisabelt, at banken efterfølgende bevilger en kredit på kr. 34 mio. på et sikkerhedsmæssigt utilstrækkeligt grundlag til dækning af skat vedrørende optionsaftalen. 8. Afslutning Bestyrelsen i Roskilde Bank anser hermed den i februar 2009 igangsatte undersøgelse af visse forhold i Roskilde Bank i perioden 1. januar 2005 august 2008 som afsluttet. Bestyrelsen vurderer, at undersøgelsen giver en dækkende redegørelse for årsagerne til Roskilde Banks økonomiske sammenbrud i sommeren 2008 og en vurdering af, hvorvidt der er begået strafbare forhold, eller der er grundlag for at anlægge erstatningssager og/eller udtale kritik mod medlemmer af bestyrelse, direktion, ledelsesteam samt intern og ekstern revision. Bestyrelsen i Roskilde Bank har derfor besluttet at indlede retslige skridt over for Niels Valentin Hansen, Arne Wilhelmsen, Allan H. Christensen, de enkelte medlemmer af bankens daværende bestyrelse samt bankens tidligere revisor, Ernst & Young. Den 5. august 2009 Bestyrelsen for Roskilde Bank. 13

SAMMENFATNING OG KONKLUSION

SAMMENFATNING OG KONKLUSION SAMMENFATNING OG KONKLUSION Årsagerne til bankens sammenbrud Det er vores vurdering, at bankens sammenbrud i november måned 2008 i det væsentligste skyldtes en kombination af følgende forhold: Bankens

Læs mere

REDEGØRELSE - OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL MARTS 2016 ADVOKAT KIM RASMUSSEN ADVOKAT CLAUS JUEL HANSEN

REDEGØRELSE - OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL MARTS 2016 ADVOKAT KIM RASMUSSEN ADVOKAT CLAUS JUEL HANSEN REDEGØRELSE - OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL MARTS 2016 ADVOKAT KIM RASMUSSEN ADVOKAT CLAUS JUEL HANSEN REDEGØRELSE OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse 30. august 2010 Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i henhold til 351,

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Parternes argumentation.

Parternes argumentation. Kendelse af 5. marts 1999. 98-89.155, delkendelse nr. 1. Finanstilsynets tilkendegivelser vedrørende et pengeinstituts forretningsorden, protokollering, bevillingskompetence m.v. tiltrådt. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1 1 Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1 I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT Mogens Skipper-Pedersen Henrik Stenbjerre Advokat Advokat Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT TIL BESTYRELSEN I NOVA BANK FYN A/S REDEGØRELSE OM ADVOKATUNDERSØGELSE

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er kommet i vanskeligheder

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1)

Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) BEK nr 1024 af 21/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.10121-0007 Senere ændringer

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015)

Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Tvisten handler alene om de 5.1 mio. kr. (Th. Knudsen, Folketidende 27.3.2015) Sagen handler om noget mere! - Afgivelse af urigtige oplysninger til kommunalbestyrelsen og pressen - Fejlagtig indberetning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere