Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.]"

Transkript

1 København September 2014 Sagsnr aa/cru/ssk UDKAST 21. september 2014 Købsoptionsaftale [indsæt matrikel nr.] [indsæt byggefelt nr.] Mellem Roskilde Kommune CVR-nr Rådhusbuen Roskilde (i det følgende kaldet "Optionsgiver") og [indsæt] (i det følgende kaldet Optionstager ) samlet benævnt Parterne og hver for sig Part er der i dag indgået denne købsoptionsaftale ( Købsoptionsaftalen ) vedrørende ejendommen matr.nr. [indsæt], beliggende [indsæt]. 1. Baggrund og formål 1.1 Denne Købsoptionsaftale indgås efter Optionsgivers gennemførelse af et offentligt udbud vedrørende Købsoptionen, som defineret i punkt 2 nedenfor. Optionstager har med sit tilbud af den [indsæt dato] vundet udbuddet og dermed retten til Købsoptionen. 1.2 Det samlede udbudsmateriale, bilag 1, samt Optionstagers tilbud med bilag, bilag 2, af den [indsæt dato] indgår som en integreret del af Købsoptionsaftalen, og Parterne er således forpligtede heraf. København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/6 2. Købsoptionen 2.1 Optionsgiver giver herved Optionstager på de nedenfor angivne vilkår og på de vilkår, som i øvrigt fremgår af vedlagte købsaftale, bilag 3, en eksklusiv option på køb af ejendommen beliggende matr. nr. [indsæt], byggefelt nr. [indsæt], beliggende [indsæt] ( Ejendommen ) til kr. [budprisen] ekskl. moms og som nærmere beskrevet i købsaftalen, bilag 3. Optionstager betaler ikke et selvstændigt vederlag for Købsoptionen. 2.2 Ejendommen er beliggende, som angivet på det som bilag 4 vedlagte foreløbige kortrids, udarbejdet af landinspektør. 2.3 Grundarealet andrager ca. [indsæt] m 2, heraf vej ca. [indsæt areal] m Købsoptionen omfatter Ejendommen, som den er og forefindes med alle slags hegn, træer, planter, eventuelle bygninger og alt Ejendommens rette tilliggende og tilhørende, og som besigtiget og antaget af Optionstager. Ejendommen er beliggende i byzone. 2.5 Ejendommen vil blive udstykket senest efter, at Optionstager har udnyttet Købsoptionen. Ejendommen er ikke selvstændig vurderet. 2.6 Optionstager har modtaget kopi af rammelokalplan. 2.7 Optionsgiver forventer, at Ejendommen ved en ny byggeretsgivende lokalplan kan få tillagt en byggeret på [indsæt antal] etagekvadratmeter, fordelt på: [indsæt] etagekvadratmeter [kontor/detail/bolig/mv.] [indsæt] etagekvadratmeter [kontor/detail/bolig/mv.] og med en maksimal bebyggelsesprocent på i alt [indsæt] 2.8 Ejendommens areal er alene vejledende og vil blive endelig fastlagt i forbindelse med en senere opmåling og udstykning af Ejendommen, foretaget af Optionsgivers landsinspektør. Der vil være mulighed for en vis fleksibilitet i forbindelse med ændring af arealdisponeringen af Ejendommen, herunder arealets størrelse. Sådanne ændringer kan drøftes og skriftligt aftales mellem Parterne i Købsoptionsaftalens løbetid, jf. punkt 3.

3 3/6 2.9 Såfremt Optionstager udnytter Købsoptionen, jf. punkt 4.3, overdrages Ejendommen på de vilkår, der fremgår af den som bilag 3 vedlagte købsaftale med de eventuelle ændringer, Parterne har aftalt Parterne er enige om, at der, under respekt af bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud af Kommunens faste ejendomme, kan ske genforhandling af købesummen for Ejendommen, såfremt Ejendommens arealstørrelse ændres, jf. punkt 2.3, såfremt byggearealet afviger fra det i punkt 2.7 angivne, eller såfremt Ejendommens byggetekniske, herunder geotekniske eller forureningsmæssige forhold, i forbindelse med Optiontagers gennemførelse af byggeteknisk og miljøteknisk due diligence i Købsoptionsaftalens løbetid, måtte vise sig at fravige væsentligt fra, hvad der fremgår af udbudsmaterialet, bilag 1. Såfremt der ikke gennem en forhandling kan opnås enighed om en tilpasset købesum, kan hver af Parterne frit træde tilbage fra Købsoptionen uden, at den anden Part kan rejse krav af nogen art, bortset fra punkt 3.5. En eventuel forhandling af købesummen skal være afsluttet senest på det tidspunkt, hvor Købsoptionen udløber, jf. punkt Parternes samarbejde i Købsoptionsaftalens løbetid 3.1 Optionsgiver er forpligtet til at arbejde for tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag for Ejendommen, som kan muliggøre en fremadrettet anvendelse og udnyttelse af Ejendommen i overensstemmelse med Optionstagers foreslåede projektidé for Ejendommen ( Projektidéen ), som indgik i Optionstagers tilbud. 3.2 Optionstager er forpligtet til at inddrage Optionsgiver i og samarbejde med Optionsgiver om: (1) den viderebearbejdning af Projektidéen til et egentligt projektforslag, som umiddelbart kan danne grundlag for en byggeretsgivende lokalplan og til, efter at der er sket en sådan bearbejdning af Projektidéen, (2) senest den [indsæt dato] at levere indholdet og materialet til en ny byggeretsgivende lokalplan for Ejendommen til Roskilde Kommune til virkeliggørelse af projektforslaget. Projektforslaget, jf. punkt 3.2 (1), skal bl.a. indarbejde de kvalitetsmål og overordnede principper for Musicon, som er blevet nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, bilag 1, og som allerede har kommet til udtryk i Projektidéen.

4 4/6 3.3 Efter indgåelsen af Købsoptionsaftalen, indkalder Optionsgiver snarest muligt Optionshaver til et kick-off møde med en åben dagsorden med henblik på en fælles tilrettelæggelse af det videre forløb for Optionstagers udarbejdelse af projektforslag og materiale til en byggeretsgivende lokalplan. På kick-off mødet redegør Optionsgiver for Optionsgivers krav og forventninger, herunder de 5 overordnede principper for udviklingen af Musicon, jf. udbudsmaterialet, og disses indarbejdelse i det kommende projektforslag, ligesom Optionsgiver vil redegøre for Optionstagers forpligtelse til at samarbejde med optionshaverne til de øvrige byggefelter, jf. også punkt 3.4. Parterne aftaler endvidere en tidsplan for Optionstagers videre bearbejdning af Projektidéen samt Optionstagers udarbejdelse af materiale til den byggeretsgivende lokalplan. Desuden aftales datoerne for de øvrige dialogmøder, som Parterne skal afholde i Købsoptionsaftalens løbetid. Der udarbejdes af Optionsgiver et referat fra mødet, som, når det er godkendt af Optionshaver, udgør Parternes fælles aftale om forløbet i Købsoptionsaftalens løbetid, og Optionsgivers forpligtelser frem til færdiggørelsen af projektforslaget og materialet til den byggeretsgivende lokalplan. 3.4 Optionsgiver vil desuden indkalde til et koordineringsmøde mellem alle optionshaverne til drøftelse af fælles problemstillinger, grænseflader mellem de enkelte byggefelter, tilrettelæggelse af byggepladser og alle øvrige problemstillinger af betydning for alle optionshaverne. 3.5 I Købsoptionsaftalens løbetid er Optionshaver forpligtet til en fortsat bearbejdning af Projektidéen i overensstemmelse med Projektidéen hovedindhold og som nærmere aftalt på kick-off mødet, jf. punkt 3.3. I tilfælde af Optionsaftalens bortfald, er Optionstager forpligtet til, efter påkrav fra Optionsgiver, straks at overdrage alt materiale til Projektidéen, udkast til projektforslag samt materiale til byggeretsgivende lokalplan og samtlige Optionstagers rettigheder hertil til Optionsgiver. Optionsgiver er i enhver henseende berettiget til, vederlagsfrit, at anvende materialet til Projektidéen, herunder til at viderebearbejde og ændre materialet, til realisering af et byggeri på Ejendommen eller i området. Optionstager er forpligtet til og ansvarlig for at sikre dette i enhver henseende i sine aftaler med arkitekter, ingeniører, øvrige rådgivere mv.

5 5/6 4. Købsoptionsaftalens løbetid, udnyttelse og opsigelse 4.1 Købsoptionsaftalen er gældende fra [indsæt] frem til den [indsæt dato]. 4.2 Uanset punkt 4.1 kan Købsoptionen dog tidligst udnyttes, når Optionshaver har indleveret indholdet og materialet til en ny byggeretsgivende lokalplan, jf. punkt 3.1, og Optionsgiver overfor Optionshaver har bekræftet, at der er sket den fornødne koordinering med optionshaverne til de tilgrænsende byggefelter. 4.3 Såfremt Købsoptionen ønskes udnyttet, giver Optionstager Optionsgiver skriftlig meddelelse herom. Købsaftalen, bilag 3, skal herefter underskrives af Optionstager senest indenfor 2 uger med de eventuelle ændringer, Parterne har aftalt. 4.4 Såfremt Købsoptionen ikke udnyttes i Købsoptionsaftalens løbetid, jf. punkt 4.1, eller hvis Optionstager skriftligt til Optionsgiver meddeler ikke at ønske at benytte Købsoptionen, bortfalder Købsoptionsaftalen automatisk. 4.5 Såfremt Optionstager ikke overholder de i udbudsvilkårenes punkt [indsæt] angivne krav inden for de angivne frister på en for Optionsgiver tilfredsstillende måde eller fristen angivet i punkt 3.2 (2) ovenfor, eller såfremt Optionsgiver ikke finder indholdet af Optionstagers viderebearbejdning af Projektidéen tilfredsstillende i forhold til de i udbudsmaterialet angivne krav og aftalte samarbejde i Købsoptionsaftalens løbetid og/eller i overensstemmelse med Projektidéen, som indgik i Optionstagers tilbud, er Optionsgiver berettiget til skriftligt og uden forudgående varsel at bringe Købsoptionsaftalen til ophør. 5. Ændringer af Købsoptionsaftalen 5.1 Enhver ændring til Købsoptionsaftalen skal være skriftlig og underskrevet af begge Parter. 6. Overdragelse 6.1 Optionstager er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Købsoptionsaftalen, hverken helt eller delvist, til tredjemand, førend tidligst på tidspunktet, hvor Parterne har indgået en endelig købsaftale i henhold til bilag 3.

6 6/6 7. Lovvalg og værneting 7.1 Købsoptionsaftalen er underlagt dansk ret. 7.2 Enhver tvist, der udspringer af Købsoptionsaftalen, skal afgøres af Retten i Roskilde. 8. Bilag Nærværende Købsoptionsaftale er gældende med følgende bilag Bilag 1: Det samlede udbudsmateriale Bilag 2: Optionstagers tilbud af den [indsæt dato] med bilag Bilag 3: Udkast til købsaftale Bilag 4: Foreløbigt kortrids for Ejendommen udarbejdet af landinspektør. 9. Dokumenter 9.1 Optionshaver har i forbindelse med Købsoptionsaftalens indgåelse herudover modtaget følgende dokumenter: [indsæt dokumenter] [indsæt dokumenter] [indsæt dokumenter] 10. Underskrifter For Optionsgiver, den [indsæt dato] For Optionstager, den [Indsæt dato]

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere