Jydsk Medicinsk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk"

Transkript

1 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid Torsdag den 16. maj 2013 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby

2 Dagsorden 1 Valg af dirigent Overlæge, dr.med. Johan Lanng Nielsen blev valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 3 Formandens beretning Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus I det forgangne år har der været afholdt lidt færre møder end vanligt, men dette skyldes det forestående jubilæum, som jeg skal vende tilbage til senere. Møderne har været præget af engagerede foredragsholdere og emner, der er oppe i tiden. Jeg vil benytte lejligheden til at takke foredragsholdere og mødearrangører for deres indsats. Bestyrelsen Bestyrelsen har i det forgangne år som vanligt ydet en stor indsats for hvilken jeg gerne vil takke. Selskabets utrættelige sekretær Ulrik Gerdes har lagt stor energi i at vedligeholde selskabets velfungerende website samt i at arrangere det praktiske omkring møderne. Vi er ham stor tak skyldig for dette. Jens Dahlerup har som vanligt ydet en stor indsats omkring regnskabet samt budgettet, for hvilket jeg også gerne vil udtrykke stor tak. Vi har måttet beklage afgangen af to bestyrelsesmedlemmer: Cheflæge Claus Thomsen og tidligere formand professor Leif Mosekilde. Begge har ydet en stor indsats over årene med arrangementer af møder og drift af selskabet. Selskabet siger herved tak for en solid indsats til begge. 100 års jubilæet Bestyrelsen har arbejdet intensivt med dette. Jeg vil gerne sige alle stor tak for denne indsats. Vi afholder møde nr. 600 den på 100 års dagen for selskabets grundlæggelse. Møderne afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet. Få lægevidenskabelige selskaber har været aktive lige så længe som Jydsk Medicinsk Selskab og har afholdt så mange møder. Emnerne for efterårets møder bliver Døden i Jylland hvad døde man af og hvad truer os i fremtiden? Hjerte og hjerne at se en tanke og følge livets pulsslag Kirurgi og medicin en rejse fra Hals til Tarm med helikopter, hvor de døde genopstår undervejs At stille den rette diagnose på det rette tidspunkt det hele menneske Har tillid til lægen en fremtid? [møde nr. 600] Der påtænkes, ud over møderne, også udgivet et jubilæumsskrift med strejftog i de begivenheder, der har præget det seneste århundrede. Legater Selskabet har uddelt legater til flere yngre forskere i det forgangne år. Der er uddelt legat til Sanne Jespersen, Lars Rolighed og Torsten Bloch Rasmussen. Økonomi Selskabets økonomi er sund, omend der har været og vil være betydelige udgifter til 100 års jubilæet. Møder Der har i det forgangne år været afholdt møder om Lægelig videreuddannelse Målrettet cancerbehandling

3 De seneste fremskridt indenfor behandling af øjensygdomme. På vegne af selskabet ser jeg frem til endnu et godt år. 4 Aflæggelse af revideret regnskab Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital (kasserer) Indtægterne for 2012 var samlet kr. ( kr. fra kontingent og kr. fra obligationsrenter/udtrækninger). Udgifterne var samlet kr. ( kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne, kr. til rejseudlæg, kr. til gaver, kr. til mødeindkaldelser m.m., kr. til website, kr til bestyrelsesmøder, kr. til revisor, samt 205 kr. til porto og gebyrer). Samlet har der været et overskud på kr. Foreningens aktiver (i obligationer, likvide beholdninger og tilgodehavender) udgjorde per : kr. 5 Fremlæggelse af budgetforslag Jens F. Dahlerup Budgettet for 2013 og 2014 udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. Der er afsat en del midler til afholdelse af selskabets 100 års jubilæum i 2013, samt udgivelsen af et jubilæumsskrift. 6 Fastsættelse af kontingent Jens F. Dahlerup Kontingentet er uændret 175 kr. om året 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Cheflæge, dr.med., ph.d. Claus Heikki Paavo Thomsen og professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, begge fra Aarhus Universitetshospital, har valgt at udtræde af bestyrelsen i Læge, klinisk assistent, ph.d. studerende Jakob Starup Linde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital blev valgt ind i bestyrelsen. 8 Valg af revisor DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor. Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 9 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 10 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart

4 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2012 Tid Torsdag den 10. maj 2012 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

5 Dagsorden 1 Valg af dirigent Specialkonsulent, dr.med. Paul Lehm Andersen blev valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 3 Formandens beretning Overlæge, dr.med., ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital I det forgangne år er der afholdt en række møder om interessante og debatskabende emner. Møderne har været velbesøgte og præget af høj faglighed Jeg vil benytte lejligheden til at takke foredragsholdere og mødearrangører for deres indsats. Bestyrelsen Bestyrelsen har I det forgangne år som vanligt ydet en stor indsats for hvilken jeg gerne vil takke. Selskabets utrættelige sekretær Ulrik Gerdes har lagt stor energi i at vedligeholde selskabets velfungerende website samt i at arrangere det praktiske omkring møderne. Vi er ham stor tak skyldig for dette. Jens Frederik Dahlerup har som vanligt ydet en stor indsats omkring regnskabet samt budgettet, for hvilket jeg også gerne vil udtrykke stor tak. 100 års jubilæet Næste år i november 2013 fejrer selskabet 100 års jubilæum. Bestyrelsen har arbejdet med flere initiativer omkring dette. Jeg vil gerne sige alle stor tak for denne indsats. Da vi stræber mod at holde møde nr. 600 den på 100 års dagen for selskabets grundlæggelse vil der i efteråret og foråret blive afholdt lidt færre møder end vanligt. Dette vil fremgå af selskabets hjemmeside. Legater Selskabet har uddelt legater til flere yngre forskere i det forgangne år. Der er uddelt legat for forskning i smerter (Astrid Terkelsen) og hypoparathyreoidisme (Tanja Sikjær). Økonomi Selskabets økonomi er sund, og vil kunne levere et solidt bidrag til afholdelse af 100 års jubilæet samt til at sikre fremtiden. Møder Der har i det forgangne år været afholdt møder om: Arktiske infektioner Nye muligheder for antitrombotisk behandling Pakkeforløb for cancer Videnskabelig uredelighed Robotkirurgi Neurologi Lægers uddannelse På vegne af selskabet ser jeg frem til endnu et godt år. 4 Aflæggelse af revideret regnskab Formanden på vegne af kasseren: Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato- Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital Indtægterne for 2011 var samlet kr. ( kr. fra kontingent, kr. fra obligationsrenter/udtrækninger samt 182 kr. i bankrente). Udgifterne var samlet kr. ( kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne, kr. til rejseudlæg, kr. til gaver, kr. til mødeindkaldelser m.m., kr. til website, kr. til revisor, samt 229 kr. til porto og gebyrer). Samlet har der været et overskud på kr. Foreningens formue (i obligationer) udgjorde per : kr. 5 Fremlæggelse af budgetforslag

6 Formanden på vegne af kassereren Budgettet for 2012 og 2013 udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. Der bliver afsat en del midler til afholdelse af selskabets 100 års jubilæum i Fastsættelse af kontingent Formanden på vegne af kassereren Kontingentet er uændret 175 kr. om året 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Ingen er på valg og ingen ønsker at udtræde af Bestyrelsen 8 Valg af revisor DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor 9 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 10 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart

7 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2011 Tid Torsdag den 05. maj 2011 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

8 Dagsorden 1 Valg af dirigent Specialkonsulent, dr.med. Paul Lehm Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3 Formandens beretning Overlæge, dr.med., ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital Selskabet takker hermed for endnu et begivenhedsrigt år. Selskabet har i 2010 fornyet sine love vedtaget på generalforsamlingen. Dette har givet nogle nye muligheder, som jeg derfor vil opridse betydningen af. Der er taget en række initiativer med omlægning fra brevpost til elektronisk mødeindkaldelse. Dette har tilladt en mere smidig arbejdsgang. Selv om der har været udgifter til oprettelse af funktionaliteten, sparer den allerede nu mange penge i porto og administration. Investeringen forventes derfor hurtigt at kunne tjene sig hjem. Selskabet er stor tak skyldig til Ulrik Gerdes og Signe Engkjær Christensen for arbejdet med dette. I forbindelse med den elektroniske mødeindkaldelse bortfalder al brevpost fra efteråret De få, der ikke har registreret sig med mailadresser opfordres til dette. Selskabet har også moderniseret sig med en ny hjemmeside, der har fornyet dets image udadtil. Også for dette er vi stor tak skyldige til Ulrik Gerdes. Der har været afholdt en række spændende og velbesøgte møder i det forgangne år. Vi takker foredragsholdere og arrangører for indsatsen med dette. o o o o Møderne har drejet sig om genetikkens muligheder, veje og vildveje. Dette møde blev optaget til DR2's serie om Danskernes Akademi, og vil derfor kunne ses af alle interesserede i fjernsynet. Mødet var velbesøgt og præget af stor diskussionsaktivitet udløst af de gode indlæg. Vi har hørt om betydningen af lægemidler som substitution og de mange udfordringer, dette giver. Neurofagene har været berørt via to emner, dels om smerter og smertebehandling, dels om cochlear implant og musik. Mødet om smerter gave indblik i en meget hyppig lidelse og den forskning, der kan hjælpe patienterne. Mødet om cochlear implant gav indblik i de spændende muligheder, der opstår, når forskellige felter i form af øre-næse-hals specialet og musikken mødes. Der var allerede opstået megen sød musik. Livets begyndelse blev behandlet bed et møde om konception, graviditet og fødsel og betydningen af kronisk sygdom. Her blev det vist, hvor stor betydning tværfaglighed har i gynækologien og obstetrikken. Endelig vil jeg som det sidste omtale mødet om ledelse i sundhedsvæsenet, der afsluttede forårets møderække sidste år med at vise de mange udfordringer, som en omskiftelig nutid og fremtid giver for ledelse og udvikling af de forskellige faggrupper. Økonomisk et selskabet velfunderet, som kassereren vil vise i sin beretning. Selskabet regner med i det kommende år at tage nye initiativer, ikke kun til møder, men også i forhold til medlemmerne. Selskabet ser frem til et nyt spændende og oplysende år og jeg vil endnu engang takke bestyrelsen for en god indsats i det forgangne år. 4 Aflæggelse af revideret regnskab Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital (kasserer for JMS) Indtægterne for 2010 var samlet kr. ( kr. fra kontingent, kr. fra obligationsrenter/udtrækninger samt 129 kr. i bankrente). Udgifterne var samlet kr. ( kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne, kr. til rejseudlæg, kr. gaver, mødeindkaldelse etc kroner, webside-omkostninger kr., advokathonorar kr. samt revision kr.).

9 Samlet har der været et overskud på kr. Foreningens formue (i obligationer) udgjorde per : kr. Bemærkninger til regnskabet: Der har været et øget antal deltagere til de afholdte møder medførende øget udgifter til fortæring. Derimod har der været en betydelig reduktion i udgifter til mødeindkaldelse da vi i løbet af 2010 er gået over til elektronisk mødeindkaldelse. Med henblik på denne overgang har der været en engangsudgift til webside på kr. Der har været udgift til advokat pga. vedtægtsændringer. 5 Fremlæggelse af budgetforslag Jens F. Dahlerup Budgettet udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. 6 Fastsættelse af kontingent Jens F. Dahlerup Kontingentet er uændret 175 kr. om året. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg alle blev genvalgt: Professor, dr.med. Ole Færgeman, Aarhus Læge, ph.d. Signe Engkjær Christensen, Aarhus Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart 8 Valg af revisor Revisor Poul Eskerod, DLBR Revision, Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor. Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 9 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 10 Eventuelt Ingen indkomne punkter. Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart

10 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2010 Tid Torsdag den 06. maj 2010 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby Dagsorden 1 Valg af dirigent Overlæge, dr.med. Paul Andersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3 Formandens beretning Overlæge, dr.med., ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Formanden var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og beretningen blev derfor fremlagt af professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Først må jeg beklage ikke at kunne være tilstede. Herefter kan det konstateres, at selskabet i det forløbne år har opretholdt en høj mødeaktivitet med ialt 6 møder. Mødene har været af høj kvalitet og behandlet aktuelle emner. Møderne har ført til god og konstruktiv debat. Sidste års generalforsamling afholdtes sammen med et møde om iskæmisk hjertesygdom set i et arktisk perspektiv. Mødet viste det store perspektiv, der ligger i forskning med udgangspunkt i Grønland og den brede aktivitet, der udvises. Efterårssemestret 2009 indledtes med et møde om akut psykiatri i somatikken. Mødet gave mange gode retningslinier for samarbejde mellem psykiatrien og somatikken og gave gode indgangsvinkler på den akutte patient i psykiatrisk perspektiv. Der fulgte herpå et møde om tortur og fysisk pres ved rehabiliteringscentret for torturofre. Mødet stillede skarpt på menneskerettighederne og lægers særlige rolle i forhold til disse. Året 2009 blev afsluttet med et møde om osteoporose, der viste de mange nye behandlingsmetoder, der udvikles indenfor dette område. Osteoporose er derfor nu en sygdom, der i en del tilfælde er potentielt kurerbar. Forårssemestret indledtes med et møde om de udfordringer, miljøgifte stiller for folkesundheden. Emnet blev belyst gennem en række indlæg baseret på den seneste forskning. Herefter fulgte et møde om de udfordriger antibiotikaforbruget stiller for folkesundheden. Emnet er genstand for betydelige interesser og dermed betydelig debat. Året er nu afsluttet med et møde om fremtidens ledelse i sundhedsvæsenet og de udfordringer som lederen står overfor. Selskabet har taget initiativ til at modernisere kommunikationen med medlemmerne ved at gå over til elektronisk kommunikation via istedet for mødeindkaldelser per brev som hidtil. Dette sker for at imødekomme tidens krav til effektiv kommunikation. For at muliggøre dette har det været nødvendigt at indføre visse ændringer i selskabets love. Bestyrelsen indstiller derfor, at forslaget til nye love vedtages. Lovene tager udgangspunkt i de oprindelige love og er revideret i samråd med selskabets advokat (Clemens Advokater). Bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson til efteråret.

11 4 Aflæggelse af revideret regnskab Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (kasserer for JMS) Det reviderede regnskab for 2009 blev fremlagt og kassereren påpegede de meget store portoudgifter til indkaldelse af medlemmer til møderne, samt annonceudgifterne på over kr. per møde. Det vil på længere sigt betyde, at de årlige kontingentindtægter ikke vil kunne dække selskabets udgifter. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab. 5 Fremlæggelse af budgetforslag Jens F. Dahlerup Budgettet udarbejdes og behandles af Bestyrelsen 6 Fastsættelse af kontingent Jens F. Dahlerup Kontingentet er uændret 175 kr. om året 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Nedenstående blev genvalgt, eller valgt til Bestyrelsen: Jens F. Dahlerup Leif Mosekilde Afdelingslæge, ph.d. Stig Andersen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus Ny: Centerchef, dr.med. Claus Heikki Paavo Thomsen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus blev 8 Valg til udvalg Leif Mosekilde Der er p.t. ingen aktive udvalg 9 Valg af revisor og revisorsuppleant Jens F. Dahlerup Revisor Poul Eskerod, DLBR Revision, Århus genvalgtes som statsautoriseret revisor. Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 10 Behandling af indkomne forslag Leif Mosekilde Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen 11 Revision af selskabets love Bestyrelsen indstiller til revision af lovene, men da der var 12 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelse i generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov

12 Jydsk Medicinsk Selskab Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010 Tid Torsdag den 06. maj 2010 kl. 22:00 til 22:15 Sted Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby Dagsorden 1 Valg af dirigent Overlæge, dr.med. Paul Andersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Baggrund Ifølge selskabets love kan ændringer af lovene kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvis mindst 50% af selskabets medlemmer er mødt frem. Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling, da det ikke var tilfældet på den netop afholdte generalforsamling. 3 Vedtagelse af nye love for selskabet Lovene blev vedtaget 4 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelse i generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov

13 Jydsk Medicinsk Selskab Referat af generalforsamling 2009 Tid Torsdag den 14. Maj 2009 kl. 21:30 Sted Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Referent Dagsorden 1 Valg af dirigent Poul Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Poul Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 3 Formandens beretning Professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Formanden redegjorde for de afholdte møder. Der har været afholdt møder om: Hæmatologi Thyreoidea Urologi Klima Vitamin D Sjældne sygdomme Akut medicin Alle med godt fagligt indhold og med betydelig interesse fra deltagerside. Der er indført avertering af møder i trykte medier og på internettet ud over ved udsendelse af breve. Det er det generelle indtryk, at dette har fungeret efter hensigten, da antal deltagere i møderne er steget på det seneste. Der vil blive indført annoncering til medlemmerne via istedet for per brev. Hvervning af nye medlemmer sker fortsat via brev til de nye kandidater fra Aarhus Universitet. 4 Aflæggelse af regnskab ved kassereren Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Indtægterne er steget. Udgifterne til annoncering og møder er også steget. Regnskabet viste et overskud, og selskabet er velkonsolideret. Kontingentet fastholdes derfor uændret. Regnskabet blev godkendt.

14 5 Valg til bestyrelsen Professor emeritus, dr.med. Ole Færgeman og overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Århus Universitetshospital, Risskov genopstillede og genvalgtes med akklamation. Professor, overlæge, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning og takkede for en god indsats. Selskabets mangeårige sekretær, overlæge Stig Engkjær Christensen er desværre afgået ved døden. Der blev udtrykt stor taknemmelighed for den meget store indsats Stig Engkjær Christensen har ydet for selskabet. Overlæge Ulla Bartels, Århus Universitetshospital, Risskov og læge, ph.d. Signe Engkjær Christensen opstillede og blev valgt. 6 Valg til udvalg Intet til dette. Der kan ikke længere stilles medlemmer fra Jydsk Medicinsk Selskab til Dansk Medicinsk Selskab. Det overvejes derfor, om punktet kan udgå fra fremtidige generalforsamlinger. 7 Valg af revisor Poul Eskerod genvalgtes som statsautoriseret revisor. Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 8 Indkomne forslag Der var fra formanden stillet forslag om, at bestyrelsen kan udvides med op til 5 medlemmer ekstra. Lovene skal ændres og forslaget behandles på næste generalforsamling. 9 Eventuelt Selskabets oprindelige mødehammer blev overrakt til Selskabet af Poul Andersen. Formanden erklærede herefter mødet for hævet og takkede herefter dirigenten for god mødeledelse samt deltagerne for god ro og orden. Deltagelse i generalforsamlingen var forbeholdt medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, ph.d., dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere