MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88"

Transkript

1 Telefonnumre Beboerne Lyøvej De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lægevagten Region Syddanmark Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf Kontortid: Mandag-fredag kl Telefontid: Mandag-torsdag kl Fredag kl YouSee Fejlmelding Tlf Hverdage kl Weekend kl MEDLEMSBLADET Haderslev Andels Boligforening 64. årgang december 2011 Studietur gjorde godt Afdeling 17 står foran en omfattende renovering. En studietur viste eksempler på, hvordan man kan indrette sig, og rystede afdelingen godt sammen inden det store byggeprojekt. Tandlægevagten (lør-, søn- & helligdage) Tlf Alarmcentral Tlf. 112 Politi Tlf. 114 MEDLEMSBLADET Kontakt redaktionen: 40 Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 10 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Tryk: Nustrup Tryk Mail: Tlf.: Journalist Sune Falther Mail: Tlf.: Fotograf Gert Berendtsen Mail: Tlf.:

2 Bestyrelsen orienterer Klintevejs Bygningssnedkeri ApS Tømrer Snedker Glasarbejde Klintevej 2 Industri Syd 6100 Haderslev Tlf.: Bil: TRAMM Installationsforretning ApS Hjortebrovej 23 - Haderslev Telefon Alt i moderne belysninger og elektriske artikler Reklamer Reproduktioner Tryksager NUSTRUP TRYK Svend F. Thrysøe Skolevej 24 Nustrup 6500 Vojens Telefon Fax PAS PÅ BØRNENE! Kør langsomt i bebyggelsen!»bestyrelsen orienterer«er baseret på et referat, der først endelig godkendes på næste måneds bestyrelsesmøde, hvor det underskrives. Bestyrelsesmøde den 10. november Forhandlings-/ revisionsprotokol Siderne underskrevet. Efterretningssager Forretningsudvalgsmøde pkt. 141: GB spurgte ind til de tekniske specifikationer. Fik udleveret kopi af kontrakt og specifikationskrav. Forretningsudvalgsmødernes punkter godkendt. Orientering fra afdelingerne Afd og 16: Intet. Afd. 13, 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: FI oplyste, at han havde deltaget i et rigtig vellykket møde om genhusning i afd. 17. FI spurgte til det udsendte referat fra afdelingsmødet i afd. 15. CS orienterede om status for h.h.v. manglende isolering og mangelfuld/uvirksom ventilation. M.h.t. manglende isolering, så er sagen med gældende krav fremsendt til DAI-gruppen og Voldgiftsnævnet og vil nu blive behandlet juridisk. M.h.t. den mangelfulde/uvirksomme ventilation, så havde der været en episode, hvor det involverede firma på eget initiativ udenom både rådgiver og HAB havde påbegyndt udbedring. Da HAB fik nys om dette, tog Carsten Hansen affære og traf af flere årsager på stedet beslutning om, at lade firmaet fuldføre udbedringen alt i håb om en snarlig afslutning af sagen. FI havde fået en henvendelse fra afd. 40 omkring et skur opført af en nu fraflyttet lejer. Pgl. lejer havde været i pengenød og havde fået 4.000,- kr. i betaling for skuret. CS havde talt med forældrene til lejeren og gjort dem bekendt med, at det er afdelingen, som suverænt afgør, om de vil købe skuret og til hvilken pris, eller om lejer ved fraflytning skal fjerne skuret. Dette var afd. formanden i afd. 40 også blevet underrettet telefonisk om. Afd samt 33, 38, 39, 42 og 48: SJ oplyste, at det ikke var lykkedes afd. 19 at få valgt en ny formand. Spurgte her til udformning af dagsorden og håndtering af afstemningsregler. OAA henviste til vedtægternes 14, stk. 6. Der er indkaldt til ekstraordinært MEDLEMSBLADET I 10 I

3 FU-møde i Hjortebro efter initiativ fra Hanne Rosendahl. Baggrunden er muligheden for at søge midler fra Realdania fonden samt et ønske om optimering af lokalforholdene til fritidsaktiviteterne eller om muligt at få flere lokaler. Afd. 24, 26, 27, 29 samt 31, 35, 37 og 44: Intet. Afd. 51: CS oplyste, at Byggeskadefonden ser positivt på de anførte gener med træk og kulde i afd. 51 er altså enige med HAB og overvejer lige nu den endelige formulering, så materialet holder til en juridisk vurdering. Administrativ orientering Centerbygningen er snart færdig ombygget. En del bliver til HAB-LAB. Når ombygningen er afsluttet, overtager bydelssekretariatet projektet. Det er vigtigt, at der er»liv«i HAB- LAB, som primært er et tilbud til alle HAB s afdelinger. Ved ledig kapacitet vil lokalerne kunne udlejes til eksterne. Mohammed Teta har udfærdiget fyldig projektrapport. CS undersøger, hvordan huslejen afregnes, samt hvor mange kvm., der er til rådighed. Haderslev kommune kontaktet i indeværende uge m.h.p. et møde omkring de økonomiske udeståender i forbindelse med helhedsplanerne. Der gøres et sidste forsøg på rent administrativt at finde en løsning. Alternativt vil sagen blive løftet politisk. Direktionen arbejder p.t. på en kommunikationsplan for at optimere informationen og kommunikationen såvel internt som eksternt. Målet er, at arbejdet skal være afsluttet til generalforsamlingen Der vil til næste bestyrelsesmøde være en beskrivelse og en sagsfremstilling m.h.p. godkendelse. I administrationen gennemføres der i løbet af den næste måned dels en personprofilanalyse og dels en medarbejdertilfredshedsundersøgelse og begge involverer alle medarbejdere. Der er store udfordringer i vente, og derfor er målet at være godt forberedt både på medarbejder og ledelsesniveau. BL er forespurgt om mulig assistance, hvis HAB skulle ønske at sende el-forsyningen i udbud. HAB er i dialog med SønderjyskE omkring et muligt samarbejde. HAB har forgæves forsøgt at få en artikel optaget i bladet»boligen«. Det var om kurset»konfliktkommunikation«, som HAB har designet sammen med KursusCenter Haderslev Handelsskole. Det har været et rigtig godt kursus, og artiklen var tænkt som et input fra provinsen og især inspiration for andre boligorganisationer. Redaktionen har til HAB oplyst, at de af forskellige årsager ikke ønsker at bringe artiklen. OAA og CS har fået en personlig invitation af SydEnergi til fodboldlandskamp i Esbjerg den Nybyggeri renovering Afd. 18. Redegørelse under forretningsudvalgsmøde pkt Det skal fremhæves, at LBF havde sendt et meget positivt signal om huslejestøtte. Afd. 17. OAA orienterede om dels afdelingsmødet vedrørende genhusning samt om dagens besigtigelsestur. Afd. 55. Følger tidsplanen. Første mangelgennemgang i uge 46, og den sidste afsluttes inden jul. Derefter er der mangelafhjælpning. Indflytning officielt den 1. februar Beboerne flytter ind i løbet af én uge efter egen plan. Økonomi Den fremlagte opgørelse over huslejerestance taget til efterretning. Øvrige sager til behandling Udkastet til den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen 2012 godkendt. Skal i december nummeret af medlemsbladet. (CS). Søren Madsen udpeget til dirigent CS følger op. Alle overvejer, om der i.f.m. generalforsamlingen 2012 skal være noget underholdning, lotteri m.m. OAA, PH, GB og FI bekendtgjorde alle, at de var villige til genvalg. HAB prisen. Idéer til måden at uddele prisen på blev drøftet. OAA tager kontakt til Sune Falther for i fællesskab at finde en form. Jubilæumsudvalget fremlagde idéen om, at jubilæet skulle have bevægelse og motion som gennemgående tema. Der kom flere idéer på bordet, og udvalget arbejder videre. Kredsweekendkonferencen blev e- valueret. Enighed om et godt og givtigt arrangement. Den fælles temadag for organisationsbestyrelse og direktion blev ligeledes evalueret ganske kort. Op til bestyrelsesmødet var der fra den 4 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

4 eksterne konsulent tilsendt afrapporteringsmateriale som blev uddelt efter bestyrelsesmødet. Temadagen vil blive evalueret sammen med en tilbagemelding på en skriftlig bestyrelsesevaluering ved et møde tirsdag den 17. januar 2012 kl På dette møde vil der også blive et indlæg fra et medlem af en professionel bestyrelse fra en virksomhed i Danmark. Afd. 13. Med baggrund i artikler i h.h.v. JV den og Haderslev Ugeavis den redegjorde OAA og CS for en verserende klagesag i afd. 13. Der er 2 parter, som har indgivet skriftlige klager mod hinanden, og sagen er nu nået dertil, at administrationen har vurderet, at sagen ikke kan klares med papir. Derfor tages initiativ til et fælles møde med de stridende parter. Eventuelt Bestyrelsen drøftede gaveregulativet og dets ordlyd i forhold til en løst ansat i HAB og vedkommendes evt. 25 års jubilæum. I sådanne situationer betænkes jubilaren med en vin og blomstergave af passende størrelse. Ferielukket Administrationen holder ferielukket i perioden 24. december 2011 til den 1. januar 2012 begge dage inkl. Såfremt der opstår problemer den 27., 28., 29. og 30. december 2011 kan varmemesteren for din afdeling kontaktes se side 19 I de afdelinger man ikke har en varmemester, kan uopsættelige reparationer rekvireres direkte til håndværkerne efter håndværkerlisten, evt. kontaktes afdelingsformanden. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Haderslev Andels Boligforening torsdag den 23. februar 2012, kl , Kulturhuset på Harmonien Foreløbig Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. a). Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. b). Årsregnskabet 2010/2011 forelægges til godkendelse. c). Forelæggelse af hovedforeningens budget 2012/ Byggeopgaver: Indstilling vedr. kommende renoverings-/byggeopgaver. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i perioden frem til næste generalforsamling at indgå bindende aftaler med virkning for boligforeningen vedrørende grundkøb til opførelse af nybyggeri, iværksættelse af nyt byggeri, erhvervelse eller salg af boligorganisationens ejendomme og væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme. 6. Organisationsstruktur: Indstilling vedr. organisationen. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen i perioden frem til næste generalforsamling at indgå bindende aftaler med virkning for boligforeningen vedrørende sammenlægning af afdelinger samt fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger jf. 18, stk Forslag fra medlemmerne: Jf. vedtægternes 9, stk 2.,»har enhver, der har adgang til generalforsamlingen, ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen«. Forslag, der således ønskes optaget/behandlet på dagsordenen, skal være indsendt til HAB s bestyrelse inden den 2. februar Under punktet kan ikke behandles egentlige afdelingsanliggender. 8. Valg af formand ifølge vedtægterne. Ole Aaris er villig til genvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer ifølge vedtægterne: På valg er Peder Hansen, Gert Berendsen og Frede Isaksen. Alle er villige til genvalg. 10. Valg af to suppleanter 11. Valg af revisor 12. Eventuelt HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING Haderslev, den 24. november 2011 Ole Aaris, bestyrelsesformand 6 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011

5 CNN - Becky Anderson, Connect the World, Weekdays at Disney Vi ønsker alle vore beboere og samarbejdspartnere glædelig jul og godt nytår. Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Med YouSee Plus kan du pause, optage og starte tvudsendelser forfra helt enkelt. Du kan også vælge ekstra tv-kanaler, leje film direkte fra sofaen og se tidligere tv-udsendelser. Og så kan du selvfølgelig se ultraskarpt HDTV. Med YouSee Plus får du ganske enkelt mere ud af skærmen. Bestil på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA, Elgiganten og Expert YouSee Plus 89,-pr. md. Pris i 6 mdr. v/bs 534 kr. 8 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET Forudsætter kabel-tv fra I 10 YouSee. I mdr. binding. 9

6 Vi renoverer hver bolig for mere end 1,3 mio. kroner, så alene beløbet er en indikation på, at der virkelig kommer til at ske noget Morten M. Mathiasen, udviklings og kvalitetschef, HAB Afdeling 17 står foran store forandringer Stort set alt i afdeling 17 skal endevendes, når omfattende renoveringsprojekt går i gang. Beboerne skal genhuses i perioden. Der er småreparationer, som kræver håndværkerbesøg, og der er ombygninger, som får håndværkerne til at blive et par dage. Og så er der så gennemgribende ombygninger, som stort set svarer til at bygge et nyt hus. Det er så afgjort sidstnævnte kate gori, der er tale om, når afdeling 17 skal i gang med den helt store renovering fra sommeren. Her skal afdelingens 36 boliger renoveres for anslået 47 mio. kroner i alt: Vi renoverer hver bolig for mere end 1,3 mio. kroner, så alene beløbet er en indikation på, at der virkelig kommer til at ske noget, siger Morten M. Mathiasen, udviklings og kvalitetschef i HAB. Store omvæltninger Man kan også se den store sum som udtryk for, at der virkelig er behov for, at der sker noget. Og det er heller ikke helt galt. Afdeling 17 har været på tapetet som renoveringsprojekt siden embedslægen i 2003 konstaterede, at der i flere af 10 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011

7 FAKTA Langstrakt proces Det er en meget langstrakt proces, som nu kommer til udførelse, når der til sommer kommer gang i renoveringen i afdeling 17. Siden embedslægen i 2003 konstaterede omfattende skimmelsvamp i bygningerne, har en omfattende renovering været på vej. Et projekt med renovering og en tilbygning blev skitseret i 2004 og 2005, men beboerne stemte nej til projektet i Herefter lå projektet stille til 2009, hvor HAB med en større grad af beboerinddragelse i processen fik et flertal for at arbejde videre. Det er den proces, der nu ender i et konkret byggeri. Vi har haft en stor beboerinddragelse, flere temamøder og oplevet beboerne som aktive medspillere i processen. Vi har kørt med et højt informationsniveau med 8 10 møder, og afdelingsbestyrelsen har været godt til at informere beboerne, siger Morten M. Mathiasen. På det seneste møde, som fandt sted umiddelbart efter den fælles studietur til andre projekter, var der da også stor opbakning til projektet: 88 procent sagde ja. På et temamøde blev der drøftet et genhusningsprogram, for med det omfattende arbejde, der venter, kan ingen blive boende. Der bygges om i to etaper, så det kommer til at tage to gange otte måneder. For den enkelte lejer betyder det otte måneders genhusning, siger Morten M. Mathiasen. boligerne var skimmelsvamp, som man burde gøre noget ved. Det er af forskellige årsager ikke sket. En oprindelig renoveringsplan trak i langdrag, blandt andet fordi arkitekterne ikke kunne formulere noget, beboerne ville være med til. Derfor er det også et meget omfattende projekt, der nu skal i gang. Fundamentet, bagvæggen og dele af de indvendige vægge beholder vi resten skal væk. Vi skal have nyt gulv, vægge, elektriske installationer, badeværelser, køkkener, loft og tag, siger Morten M. Mathiasen. For de fleste lejere vil renoveringen medføre en huslejestigning på mellem 1000 og 1400 kroner per måned. Det er mange penge at stige med, men man har også ladet mange planlagte vedligeholdelsesopgaver ligge, fordi man ikke ville reparere på noget, der alligevel ikke var en fremtid i. Derfor kommer det store spring nu, siger Morten M. Mathiasen. Alle genhuses Fordi projektet tidligere har været grundstødt på manglende beboeropbakning, er der denne gang gjort en stor indsats for at sikre, at alle kan slutte op: FAKTA Hvad skal ske? Alt på nær fundamentet, bagvæggen og nogle indvendige vægge fjernes. Husene indrettes med gulvvarme i alle rum, topisoleret efter moderne standarder, med øget tilgængelighed og bredere døre, samt med et tilbygget badeværelse, som føjer 4 5 nye kvadratmeter til huset. Da boligerne i dag er indrettet med mange små rum, og kvadratmeterne er uhensigtsmæssigt fordelt, vil boligerne dog opleves som større bagefter. Beboerne har stor fleksibilitet i tilvalg og medbestemmelse. Både indretningen og valg af overflader på køkkenlåger, bordplader, badeværelsesfliser med mere kan præges af den enkelte. 12 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

8 Afdeling på tur for at få inspiration Afdeling 17 tog på tur for at se, hvad Thrigesvej måske også kunne blive til. forbindelse med den forestående I renovering og genhusning af afdeling 17 havde HAB inviteret beboere på en inspirations og ryste sammen -tur til flere forskellige byggerier, der kunne minde om det, man har i tankerne for afdelingen. 18 beboere havde takket ja, og sammen med tre medarbejdere fra HAB og fire arkitekter fra C. F. Møller gik det mod første stop ved Boli.nu i Taulov, hvor afdelingens formand inviterede alle mand indenfor og fortalte om renovering og opgaver under hele forløbet her havde afdelingen blandt andet fået nyt køkken og badeværelse, bedre tilgængelighed med mere. Herefter drog bussen videre til Rahbeksvej i Taulov, hvor 2 etages rækkehuse blev besigtiget. Næste stop efter frokostpause i Middelfart og et kig på Middelfart Sparkasses flotte hovedsæde var Taulov igen, denne gang for at se på udlejningsskurvogne, hvor man kunne sammenligne pavilloner noget, de færreste af turens beboere havde den store lyst til at bo i. Herefter gik turen til Kolding Fjordvej 66, hvor facadematerialet på et privat hus skulle vises frem. Facaden er en Rockwool beklædning med et tyndt pudslag, inden selskabet drog mod hjembyen og sluttede af med at besigtige køkkener og bad i de nye seniorboliger Strandhusene. Om det var turens skyld eller ej skal være usagt, men klokken samme aften mødtes beboerne til afstemning i fælleshuset om vedtagelsen af byggeprojektet, som blev godkendt med et stort flertal. (tak til Birke Nielsen for referat) 14 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

9 Pænt, men ikke det, vi skal ha! Inger Buch Jeppesen, Thrigesvej 92: Ideen med at vise noget frem er bestemt god nok. Det, som vi så, var bare ikke noget for mig. Så det var en hyggelig tur, men det duperede mig ikke. De har ikke fået den ombygning, som vi skal have. Vi skal have hul fra køkken til stue det så vi ikke noget af. Det var pænt, det vi så, men ikke det, vi skal ha. Så den del af det var ikke noget, jeg kan bruge til noget. Deres ombygninger var ikke noget, jeg kunne tænke mig at bo i. Jeg vil helst blive boende her, som jeg har det, men jeg er nødt til at gå med. Tryghed betyder meget Betty Jensen, 75 år. Thrigesvej 76: Det var en fin tur, det var det. Vi så på lejligheder, og det var fint og godt. Men jeg tror måske nok, jeg helst vil blive, hvor jeg er. Jeg har boet 45 år i den samme lejlighed. Vi var fem personer, da vi flyttede herop, og nu er jeg alene. Mine drenge siger til mig, at det er godt at bo her, hvor jeg er tryg og kender naboerne og det er rigtigt, at det betyder mere, når man er selv og ikke er helt ung mere. Men nu får vi jo se, hvad der sker. Gav god inspiration Birke Nielsen, Thrigesvej 64 Jeg blev inspireret af det, helt sikkert. Jeg så da en container, jeg i hvert fald ikke skal bo i. De kaldte det en pavillon, men det var mere en skurvogn eller container. Vi så et sted med gulvvarme i hele lejligheden. Det var interessant. Et andet sted så vi skydedøre til køkkenerne, som virkede tiltalende. Vi så mange positive ting undervejs og fik mange gode ideer til det projekt, vi skal i gang med. Det gav rigtig god inspiration til fliser og farver og så videre. Man bliver jo også klogere af at se noget, man ikke vil have. Det er en rigtig god ide, at vi kommer på den tur. En positiv virkning også at man kommer i snak og har det rart sammen også med folk uden for området. Det er en fin måde at snakke op. En klog tur! Marie Eriksson, Thrigesvej 54: Det var en klog tur, vi kom på. Vi fik set alle aspekter med egne øjne. Jeg var ret begejstret for turen, og jeg tror også, den psykologisk var en god tur. I stedet for en masse møder med rådgivere mødte vi selv op og så, hvad der skete. Jeg tror, mange af os fik flere spørgsmål afklaret ved at se dem og ved opleve dem sammen. Vi havde mange gode eksperter med, som kunne svare på alle vores spørgsmål. Det var rigtig fint, og vi var mange, som blev klogere af det. Og så har Morten Mathiasen jo en personlighed, som er dejlig positiv og rigtig god til at få sat fokus på mulighederne og beskrive dem for os. På den måde var turen med til at vedtage beslutningen. Man forstod fornuften i at træffe det valg. Den renovering, der skal til nu, medfører en kolossal huslejestigning, men den er nødvendig. Lejlighederne er på sigt ikke mulige at fortsætte i. Så vi er nødt til det, vi hænger i galgen. Vigtigt at få alle med Josef Rosiak, Thrigesvej 40 Det var en udmærket tur, meget oplysende. At se pavillonerne var eksempelvis en rigtig god måde for folk at forholde sig til det på. Noget af det, vi så, kan bruges. Det er svært sammenligneligt med det, vi har, men vi hæftede os ved, at der kun var en af beboerne i den forening, vi besøgte, som ikke var kommet tilbage efter ombygningen. Det siger jo noget om, at de er tilfredse. Det er meget vigtigt, at beboerne er med os i den her beslutning. Der har været mange spørgsmål, men ingen negativitet. Folk har rost turen i høje toner. Også nogle af skeptikerne. Det er jo dejligt at høre, at turen har haft den effekt også. Vi er mere positive nu omkring projektet end nogensinde før. Det er godt for sammenholdet med sådan en tur. Mange beboere har rost den og synes, det var godt at være sammen på den måde og få snakket sammen. Vores arkitekter er nede på et niveau, hvor vi småfolk er de lytter til os og er til at forstå. 16 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

10 Aktiviteter i Hjortebroparken Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 tlf fax hjemmeside: Mandage Kl Kl Kl Tirsdage Kl Kl Onsdage Kl Kl Kl Torsdage Kl Kl Cykelhold Man mødes foran centralen. Efter turen afsluttes med en kop kaffe i centralen. Legestue For 2-sprogede børn i alderen 3-6 år i centralen. Etnisk dans For kvinder i Hjortebrohuset. Lektiecafé For børn og voksne. Kreativ aften for voksne Seniorcafé I centralen for voksne i alle aldre. Børneklub 0-15 år børn under 6 år ifølge med en voksen. Zumba For kvinder i Hjortebrohuset. Børneklub 0-12 år børn under 6 år ifølge med en voksen. Zumba For kvinder i Hjortebrohuset. Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej tlf Næstformand: Peder Hansen, Kløvervej tlf Bestyrelsesmedlem: Gert Berendtsen, Fjordagerring tlf Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter Bestyrelsesmedlemmer med særlig område-kontakt Afdeling 1-12 og 16: Berit Mørk, Lembckesvej 43, 1.th tlf samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv tlf , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Frede Isaksen, Remisen 87, tlf , 26, 27, 29 samt 31, 32, 35, 37 og 44: Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th tlf : Ole Aaris, Råkærvej tlf Administration Telefontid Mandag, tirsdag: og Onsdag: Lukket Torsdag: og Fredag: Boliginspektør Carsten N. Hansen og synsmedarbejder Paul Jørgensen træffes efter aftale. Direktør: Christian Skovfoged. I dagtimerne træffes lokale varmemestre: Ekspeditionstid Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Afdeling navn mail Telefon 13, 14, 15, Kim Gugel (midlertidig afløser) 18, 19, 20, 21, 22, Kjeld Lauridsen , 6, 7, 12, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 44, 47.. John Petersen , 35, 37, 38, 39, 45, 48, Martin Ravn Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne Aktivitetshuset, Hjortebrovej 23 C Kontakt projektkoordinator for yderligere information om de forskellige aktiviteter, hvis du vil være frivillig, eller hvis du kunne tænke dig at starte en ny aktivitet op. Hanne Rosendahl tlf.: mail: 16, 24, 26, 27, Bjarne Berdin Pedersen Varberg kontortid Mandag-fredag: og Mandag-torsdag: MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

11 Christian Skovfoged Lisa Nielsen budget og regnskab Morten M. Mathiasen Poul-Erik Kjær tildeling af lejligheder vaskeriopkrævning beboerklager Gitte Bull udlejning af selskabslokaler opsigelser indmeldelser/venteliste planlægning af afdelingsmøder Jonna Christiansen i afdelinger uden varmemester: reparation af VVS, afløb, køleskab m.v. kursustilmelding udlejning af carporte/garager/ekstra kælderrum indmeldelser/venteliste PERSONALE Direktør Souschef Udviklings- og kvalitetschef Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Tina Galsgaard telefonpenge, rådighedsbeløb o.l. antennebudgetter forsikringsspørgsmål varmeregnskaber afd. 13, 14, 15, 17, 27 og 29 Lotte Uttrup flytteafregninger Susanne Henriksen husleje og forbrugsregnskaber (vand, varme og el) Per Lønborg Andersen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter ledelse af varmemestre og ejendomsfunktionærer Paul Jørgensen syn af lejligheder Carsten N. Hansen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter PERSONALE Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Boliginspektør Synsmedarbejder Boliginspektør MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

12 Elise Skaarenborg Nada Ferizovic Mohammed Teta Eva Thorø Mogens Bollesen Hanne Rosendahl PERSONALE Assistent Sydbos administration, Rådmandsvej Projektkoordinator, Varbergparken Projektleder»Spice« Projektkoordinator, Hjortebroparken Afdelingsbestyrelser Formandsliste Afdeling Telefon 1 Gerhardt Nielsen, Vendekobbel Poul Kristensen, Møllevænget / Svend Aage Matthiesen, Fjordagerring 23 (kontaktperson) Berith Aarup, Sydhavnsvej 5, 1.th. (kontaktperson) Kaj Clausen, Sydhavnsvej 11, st.tv Gert Berendtsen, Fjordagerring 73, 1.th Martin Larsen, Sydhavnsvej 17, st. tv Kate Blond, Fjordagerring Claus Thomsen, Fjordagerring Steen Helle, Fjordagerring Henrik Baumann, Årøsund Landevej 81, st.tv Bent Jessen, Lembckesvej 17, 2.tv Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th Jette Skov, Thrigesvej 28, st.tv Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv Josef Rosiak, Thrigesvej Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th Erik Andersen, Hjortebrovej 75, 2.th. (kontaktperson) Bente Andresen, Kløvervej Peder Hansen, Kløvervej Erik Klena, Råkærvej Caja Vallentin Jørgensen, Kløvervej 96, 2.tv. 24 Adel Al-Mazri, Varbergvej 97, 1.th Heidi Kjær Nielsen, Viekær 10A 26 Poul Fossum, Varbergvej 59, 9 th Varbergvej 1-5, og Mohamad El-Masri, Varbergvej 25, 1.tv Lene Egtved, Øsby Nedergade 36 (kontaktperson) Karin Tjørnelund, Jakob Knudsensvej Bøndergårdene 1-3 og Therkelsgade 5 33 Slotsgade 18 og St. klingbjerg Søren Mussmann, Christen Koldsvej 22, 4 35 Jacob Kristensen, Kalmargårdparken Verner Blunck, Lyøvej Viola Vieregge, Birkelund Anne Marie Refslund, Lillegård 14, (kontaktperson) AnneLise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv / Sct. Severingade 4 44 Peter Degn, Nyvej 16, st Øsbygade 89 A-H og K 48 Niels Erik Orup, Ottanggårdvej 15 (kontaktperson) Laurids Caspersen, Remisen 65, MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

13 AAGE JØRGENSEN VVS A/S Sønderbro Haderslev Tlf Fax: Mail: Vi er specialister og står for autoriseret arbejde Centralvarme Gaskedler Gasservice Fjernvarme Badeværelser Vandinstallationer Reparationer Zinkbeklædninger Blikkenslagerarbejde Gardiner solafskærmning Tæpper Gulve GulvafslibninG maling Hjortebro Aktiviteter i Hjortebrohuset FÆLLESVASKERIERNE Fra og med opkrævningen til november vil alle vaskeriers opkrævningsperioder være lig kalendermåneden 2 måneder tidligere. RENT & GRØNT Garant Haderslev Christian X s Vej 6 C 6100 Haderslev Mandag Lotto kl Kontakt: Edith Andersen tlf Tirsdag Porcelænsmaling kl Kontakt: Lilly Rickens tlf Tirsdag Dart kl Kontakt: Kjeld Lauridsen tlf MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

14 FAKTA Broen i Varberg får både en trafikal og en boligsocial betydning. Den gør det dels en halv kilometer kortere at komme fra den ende af Varbergparken ud på Christian X s Vej, og så er det tanken, at den øgede trafikgennemstrømning vil åbne Varbergparken op og integrere Varbergparken mere i byen. Broprojektet støttes af Landsbyggefonden med cirka 13. mio. kroner. Bro går i vinterhi Broen i den sydlige ende af Varbergparken er godt på vej, men arbejdet stopper til vinter. Skulle nogen have glemt det, så var det altså pivhamrende koldt i vinteren Så koldt, at meget byggeri blev præget af det eller ligefrem gik i stå P-pladsen ved Varbergparken og byggeriet af seniorbofællesskabet ved fjorden, for nu at nævne to, der ramte HAB. Broen i den sydlige ende af Varbergparken bliver ikke det næste offer. For byggepladsen lukker ned inden jul: - Vinterforanstaltningerne til broen vil være urimeligt store, og da vi ikke har noget at skynde os for med det projekt, vil vi hellere vente, siger Morten M. Mathiasen, udviklings- og kvalitetschef ved HAB: - Hvis frosten for alvor får fat, så vil det være spild af penge at arbejde videre. Det er svært og dyrt at arbejde med byggeri om vinteren, men en bro er ekstra svær at sikre, for den er udsat for frost fra alle sider. Der skal bruges timer på at varme materialerne op, inden man kan arbejde, og de udgifter kan kun lande hos os som bygherre. Det kan ikke svare sig, siger Morten M. Mathiasen. Man venter derfor med at lægge broelementerne op til arbejdet genoptages i marts, og det forventes, at man stadig kan nå at få byggeriet færdigt til juni måned. 26 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011

15 Bestyrer Sanne Nissen (tv) fra Change i Haderslev samlede kundernes aflagte bh er ind, og Gudrun Awa Jørgensen fra HAB s afdeling i Gåskærgade etablerede kontakten til Gambia, hvor bh erne vil gøre nytte og gavn blandt afrikanske kvinder. Change og HAB er samler bh er Gudrun Jørsing kan andet end støtte døve børn hun kan også støtte bryster. Kvinden fra HABs afdeling i Gåskærgade har hjulpet med at samle godt 1100 bh er ind. Snart kan kvinder i Gambia gå med aflagte bh er fra Haderslev og Horsens. Det er nemlig resultatet af, at lingeri butikken Change i Haderslev først fik den gode ide at give 40 procent rabat på en ny bh, hvis man huskede at aflevere den gamle og dernæst tog kontakt til Gudrun Jørsing, som bor i HAB s afdeling 40 i Gåskærgade, for at få formidlet bh erne videre til Afrika. Gudrun Jørsing er nemlig ikke så lidt af et lokalt fyrtårn, når det gælder hjælp til Afrika, og hun har ad frivillig vej sendt over 35 containere med udstyr til Gambia gennem tiden. - En dag, jeg var inde i butikken, fortalte de om indsamlingen, og så tilbød jeg at stå for det videre forløb. Men æres den, der æres bør det er Change og bestyreren Sanne Nissen, der fik ideen, jeg har bare hjulpet med kontakten til Gambia, siger Gudrun Jørsing. Ind til nu er der kommet 1025 bh er ind i Change i Haderslev og cirka 100 i filialen i Horsens. Turen til Afrika har HAB valgt at støtte ved at betale de 2500 kroner, som forsendelsen koster, ganske som man tidligere har støttet Gudrun Jørsings frivillige initiativer: - Det er imponerende, at Gudrun har den energi til at gøre så meget for andre. Det vil vi gerne bakke op om, siger Christian Skovfoged, direktør i HAB. 28 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

16 HAB-Prisen er en anerkendelse af en ekstraordinær indsats, og vi er så heldige, at det er der mange, som yder hver dag. Vi vil gerne involvere læserne af Medlemsbladet i at foreslå kandidater til prisen, så vi får så bredt et felt af kandidater som muligt Ole Aaris, Bestyrelsesformand, HAB Ved generalforsamlingen på Harmonien overrakte bestyrelsesformand Ole Aaris HAB Prisen 2011 til Lilly Rickens for hendes engagement i de sociale aktiviteter på Hjortebro. Hvem fortjener HAB-prisen? Hvem fortjener et skulderklap for en frivillig indsats? Beboerne i HAB inviteres til at nominere kandidater til HAB-prisen Da der i 2009 var generalforsamling i HAB, var der en nyskabelse på programmet. Det år havde bestyrelsen nemlig besluttet at stifte HAB-Prisen. Prisen skulle, som det hed i fundatsen, tildeles en person, en gruppe eller et projekt, som har gjort en ekstraordinær indsats til gavn for Haderslev Andels Boligforening. Siden har prisen været uddelt tre gange, og i år vil bestyrelsen gerne opfordre folk til at foreslå egnede kandidater til at modtage HAB-Prisen HAB-Prisen er en anerkendelse af en ekstraordinær indsats, og vi er så heldige, at det er der mange, som yder hver dag. Vi vil gerne involvere læserne af Medlemsbladet i at foreslå kandidater til prisen, så vi får så bredt et felt af kandidater som muligt. Der sker mange ting ude i afdelingerne, og vi håber, at folk vil være med til at nominere den ekstraordinære indsats, siger bestyrelsesformanden for HAB, Ole Aaris. Forslag til kandidater skal, sammen med en skriftlig begrundelse, senest den 22. januar 2012 sendes til: Bestyrelsesformand Ole Aaris, Råkærvej 34, 6100 Haderslev, eller mail HAB s organisationsbestyrelse vil udvælge modtageren af HAB-Prisen 2012 blandt de nominerede. Prisen overrækkes på HAB s generalforsamling den 23. februar HAB-Prisen I 2009 gik prisen til Anne Lise Hansen, Gåskærvej, for et stort arbejde som afdelingsformand og et stort socialt arbejde til gavn for mange. Marie Schwarz, Varbergvej, modtog prisen i 2010 for sin indsats for Parkcafeen, Varbergparkens Seniorklub og Varbergparkens Støtteklub. I 2011 gik prisen til Lilly Rickens, Kløvervej, for gennem mere end 20 år at have været en aktiv drivkraft bag aktiviteter i Hjortebro. 30 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

17 Centralen i julehumør Centralen i Hjortebro slog juletonerne an med Elly og Jørn på harmonika og med rigtig mange beboere ved de fyldte borde. Julestuen duftede af gran, gløgg og æbleskiver, og den duft trak rigtig mange til: - Dagen igennem var der fint fyldt op ved bordene, og det var dejligt at se, at der blandt gæsterne også var flere, vi ikke ser på centralen så tit. Mange kom og hyggede sig sam- f men, og det var rigtig rart, at nogle beboere besluttede sig for at holde fast i traditionen med julestue på Hjortebro. Børnene fik lavet en hel masse juledekorationer, siger Hanne Rosendahl, projektkoordinator i Hjortebroparken. f (tak til Ole Aaris og Erik Jensen for fotos) f 32 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

18 bo sundt hold fugten væk 4 gode råd til, hvordan du holder din bolig sund Når bladene kastes Kalendervender Tage vender som bekendt kalenderens blade og nu har han vendt så mange, at efterårets løvfald er sat ind. Det giver arbejde i afdelingerne, hvor gårdfolk må i sving med river og løvsugere. Gudrun Jørsing fra afdeling 40 tog dette foto af Benny Mythel Petersen, som er i gang med at nette afdelingens gårdhave. Kursus i computere Skal du i kontakt med familiemedlemmer, banken eller kommunen, ja så er det ofte en computer, det skal ske i gennem. Men ikke alle er lige fortrolige med brugen af tastatur og mus, og derfor har folk på Hjortebro planer om at gennemføre et pc kursus for begyndere og let øvede. Har du en bærbar pc, og vil du have hjælp til at sende en mail eller oprette forbindelse til netbank, så kan du henvende dig til Hanne Rosendahl (tlf ) eller Erik Jensen ( ). Hvis der bliver nok til et hold, så vil det finde sted i centeret (det gamle solcenter) i Hjortebroparken. 1: Luft ud lav gennemtræk i mindst 2 x 10 minutter hver dag. 2: Tør så vidt mulig ikke tøj indendørs. 3: Fugt skal væk. Tænd for emhætten, når du laver mad, og tør vægge og gulv af efter bad. 4: Hold øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvampe f.eks. brune pletter på vægge og ved vinduer. 34 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011 MEDLEMSBLADET I 10 I

19 Varbergparkens Seniorklub Hygge, mad og kaffe det kan caféen skaffe Nyt fra seniorklubben Vi vil gerne ønske alle vore brugere en glædelig jul og et godt nytår. Mange tak for jeres deltagelse til vore torsdagsarrangementer. Det er dejligt at så mange møder op, men der kan sagtens være flere så tag bare jeres nabo eller bekendte med. Vi starter igen torsdag den 12. januar Det nye program er klar, så det er med i dette nummer. På gensyn i 2012 Hilsen Dagny og Marie Nyt fra Parkcaféen Parkcaféen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak for et godt samarbejde til HABs hovedbestyrelse, personalet på kontoret, ejendomsfunktionærer, Støtteklubben og alle vore spisegæster i året der er gået og håber på et godt Hilsen personalet og bestyrelsen arrangementer forår januar»brøns Harmonikatrio«26. januar»bolværksmatroserne«fra Fyn 8. februar»uno Alsang«23. februar»karen og Jørgen«8. marts»center Royal Band«22. marts Modeopvisning ved»tøjgalleriet«fra Vejle 12. april»femtetten«bemærk Alle arrangementer foregår kl i Selskabslokalet, Varbergvej 51. Pris kr. 40,00 for underholdning, kaffe og kage. Arrangementerne foregår i samarbejde med»seniorrådet«. Hvis du vil holde fødselsdag eller et andet arrangement eftermiddag eller aften så kontakt caféen. Menu Prisliste Vi kan også levere kage eller brød til afdelingsmøderne Åbningstider Mandag - fredag Lørdag Lukket Søn- og helligdage Køkkenet lukker kl Dag middag Dessert Dessert alene Grød Hverdage 40,00 15,00 20,00 Lørdag 30,00 20,00 Søn- og helligdage 50,00 15,00 20,00 Parkcaféen Varbergvej 55 Tlf MEDLEMSBLADET I 10 I

20 Menu December 2011/januar 2012 Parkcaféen Dag Onsdag Dato 7. Hovedret Æggekage med brasede kartofler Dessert Murer- og flisemester HENRIK BURICH Ribe Landevej 29A - Tlf Torsdag 8. Medister med rødkål Fredag 9. Fisk Øllebrød Lørdag 10. LUKKET (leveres fredag) Mannagrød Søndag 11. Oksekødssuppe, kød og kartofler Mandag 12. Paneret flæsk Tirsdag 13. Boller i karry Onsdag 14. Skrædderduelse Torsdag Fredag Lørdag Lever Fisk LUKKET (leveres fredag) Øllebrød Boghvedegrød Tlf Fax Søndag 18. Flæskesteg Fløderand Mandag 19. Dansk bøf Tirsdag 20. Brunkål Onsdag 21. Frikadeller Torsdag 22. Brændende kærlighed Fredag 23. Fisk Øllebrød Lørdag 24. LUKKET (leveres fredag) Boghvedegrød Søndag 25. Oksesteg Pære Belle Helene Mandag 26. Kylling Tirsdag 27. Biksemad med spejlæg Onsdag 28. Gule ærter, kød og kartofler Torsdag 29. Skidne æg Fredag 30. Fisk Øllebrød Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hamburgerryg, pølser og grønlangkål LUKKET Millionbøf Skrædderduelse Hvidkålsbudding Gryderet Fisk Citronfromage LUKKET Øllebrød 38 MEDLEMSBLADET I 10 I 2011

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med.

MEDLEMSBLADET. Reddede nabo ud fra brand Morten Sørensen slæbte en nabo ud fra en brændende lejlighed på Sydhavnsvej selv om naboen ikke ville med. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden.

MEDLEMSBLADET. Stor interesse om Strandhusene Seniorerne mødte talstærkt op, da HAB havde rejsegilde på seniorbofællesskab ved kanten af fjorden. Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. december 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 7. december kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 1. december 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 29.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 29. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 4. juni 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 29. maj 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. november 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 20. oktober 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 2. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 8. juni 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. juni 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 3. december 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. november 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 4. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 12. maj 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. maj 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Nordmarksgården 30.3.2016 1 2 Der var 30 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 27,8 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 8. september 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 2. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 39

AAB Silkeborg Afdeling 39 AAB Silkeborg Afdeling 39 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 22. august 2017 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 24 husstande Joan Nielsen Anders

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 24. februar 2014 kl. 18.00 i fælleslokalet i Figenparken, 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Kort referat fra Repræsentantskabsmøde 20.11.2014 1 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde afholdt torsdag den 20.11.2014, kl. 18.00 på Quality Airport Hotel Dan. Til stede var fra - Organisationsbestyrelsen:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG

Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Bestyrelsesprotokol nr. 693 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. april 2010 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 16.30 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig.

65. årgang Medlemsbladet. Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. 65. årgang Medlemsbladet Strandhusene indviet Ved Haderslev Fjord har HAB skabt et bud på en moderne seniorbolig. Nr. 1 Marts 2012 Tillidsrepræsentant Arne Larsen, serviceassistent i Hjortebroområdet,

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 5. marts 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 25. februar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 9

AAB Silkeborg Afdeling 9 AAB Silkeborg Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 7. september 2016 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho Poul Rosenkvist

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. maj 2015 kl. 15.30 i Fælleshuset, Albuen, Nr. Åby Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Lars Kruse, næstformand Kurt Blohm Kim M. Andersen Lone Birch Haderslev Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2016, kl. 19.00 på Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A

Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A Til samtlige beboere i afdeling 42, Løget By Vejle, den 20. maj 2015 Ordinært afdelingsmøde den 19. maj 2015 i Kvartershuset, Løget Høj 2A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde, således

Læs mere

DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 14. november 2013 kl. 1700 Sted : HAB. s administration - bestyrelseslokalet Udsendt : Den 8. november 2013 DAGSORDEN: 1. Forhandlings-

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere