MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLADET. Frivillige skal i fokus. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88"

Transkript

1 Telefonnumre Beboerne Lyøvej De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger Tlf Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lægevagten Region Syddanmark Haderslev Fjernvarme Fjordagervej Haderslev Tlf Kontortid: Mandag-fredag kl Telefontid: Mandag-torsdag kl Fredag kl YouSee Fejlmelding Tlf Hverdage kl Weekend kl MEDLEMSBLADET Haderslev Andels Boligforening 64. årgang oktober 2011 Frivillige skal i fokus Frivilligt arbejde er godt for alle og HAB har mange frivillige, der tager en tørn for fællesskabet. Bestyrelsesformand Ole Aaris har meldt sig som frivillig i Parkcaféen i Varbergparken. Tandlægevagten (lør-, søn- & helligdage) Tlf Alarmcentral Tlf. 112 Politi Tlf. 114 MEDLEMSBLADET Kontakt redaktionen: 32 Ansvarhavende Ole Aaris Bladet udkommer 10 gange årligt Oplag 2150 eksemplarer Tryk: Nustrup Tryk Mail: Tlf.: Journalist Sune Falther Mail: Tlf.: Fotograf Gert Berendtsen Mail: Tlf.:

2 Bestyrelsen orienterer Klintevejs Bygningssnedkeri ApS Tømrer Snedker Glasarbejde Klintevej 2 Industri Syd 6100 Haderslev Tlf.: Bil: TRAMM Installationsforretning ApS Hjortebrovej 23 - Haderslev Telefon Alt i moderne belysninger og elektriske artikler Reklamer Reproduktioner Tryksager NUSTRUP TRYK Svend F. Thrysøe Skolevej 24 Nustrup 6500 Vojens Telefon Fax PAS PÅ BØRNENE! Kør langsomt i bebyggelsen!»bestyrelsen orienterer«er baseret på et referat, der først endelig godkendes på næste måneds bestyrelsesmøde, hvor det underskrives. Bestyrelsesmøde den 8. september Inden mødets start blev der tilføjet dagsordenen 2 punkter: : Evaluering af»almene Boligdage«herunder temaer til den fælles temadag med organisationsbestyrelse og direktion : Ansøgning om dispensation, jf. 74 i lov om almene boliger. Forhandlings-/ revisionsprotokol Siderne underskrevet. Efterretningssager Forretningsudvalgsmøderne punkt godkendt. Ole orienterede om BL informerer/ LBF nyt herunder ny lov om almene boliger. Peter ønskede et trykt eksemplar af lov om almene boliger og lov om leje. Orientering fra afdelingerne Afd og 16: Intet. Afd samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia orienterede om møde i afd. 23 omkring renovering. LBF havde anmodet om yderligere oplysninger. Der var tvivl om, hvorvidt renoveringen havde ændret karakter. Adm. følger op. Afd. 24, 26, 27, 29 samt 31, 35, 37 og 44: Intet. Afd. 13, 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Frede kan ikke deltage i mødet i afd. 17 den 21. september. Ole overtager. Afd. 51: Intet Administrativ orientering Personalesituationen. 3 sygemeldinger hen over sommeren. Orientering om status samt de initiativer, der har været iværksat. Per er kommet godt i gang. Varmemesteren på Skolebakken har sagt op til Indtil videre løses denne jobfunktion ved interne rokader. En medarbejder er opsagt i SPICE. INTRO-mødet i Varberg den 22. juni. 37 deltagere. OAA og CSK forestod mødet positiv respons fra deltagerne. HAB har forespurgt kommunen Teknik og miljø om en evt. kompensation for egen rottebekæmpelse. Formanden for udvalget har vide- MEDLEMSBLADET I 8 I

3 resendt vore synspunkter og ønsker til direktøren i Provas.»Rykker«vedr. HAB s og kommunens økonomiske udestående fremsendt til byrådssekretariatet den bl.a. med henvisning til en forespørgsel fra vores revisor omkring dette tema under revision af seneste regnskab. Afd. 40 Gåskærgade 7. Notat omkring restriktioner, muligheder for fremtidig byggeri m.m. tilgået fra kommunen. Enighed om nedrivning. Adm. tager de nødvendige kontakter til LBF m.m. Orientering om de med Haderslev kommune aftalte tildelingskriterier. Der er netop installeret ny telefoner i adm. Første evaluering er overstået. Det nye system vil helt klart betyde en bedre service overfor vore beboere, kunder m.m., men en nødvendig indkøringsperiode vil betyde en mulighed for uhensigtsmæssig betjening. Personalet gør alt for hurtigst muligt at få faciliteterne ind under huden for dermed at kunne udnytte systemet optimalt. Det evalueres løbende. Direktionen har sammen med Sune afviklet en work-shop hos og sammen med AD-formation, som har designet vort nye logo. Målet er at få en strategi for offentliggørelsen af det nye logo samt hele kommunikationen før, under og efter. Jfr. indkaldelse til FU på Hjortebro agter varmemester og ejendomsfunktionærerne at»flytte«i en lejlighed. Den angivne lejlighed er i mellemtiden lejet ud. Adm. undersøger baggrund m.m. Afd. 15. To temaer 1: manglende isolering og 2: ventilation. M.h.t. 1, så har HAB brugt Bjarne Karlsen som konsulent, og han har sammen med en advokat gjort materiale klar til en retssag, men efter dialog med DAI er det aftalt, at der forsøges endnu en gang med et forlig efter en snarlig besigtigelse af skunkene i bygningerne. M.h.t. 2, så var der»åstedsforretning«den med deltagelse af rådgiver, håndværkere, 3 fra afd. bestyrelsen og 3 fra HAB s adm. Det var et konstruktivt møde med en åbning fra rådgiverside. Endelig referat fra mødet afventes. Afd. 17. Møde 21. september omkring den forestående renovering. OAA anførte, at han på»almene Boligdage«af LBF havde fået rådgivning om tilsyneladende nye og mere lempelige regler for renovering ved nedrivning. Fulgt op af MMM ved telefonisk henvendelse til LBF, som beklagede og var kede af, at ovennævnte rådgivning var blevet givet. Oplysningerne til OAA søges dog verificeret. Logbog omkring projektet afd. 15 ved at være afsluttet jf. Sune. Tomgangslejligheder. Adm. har besluttet ikke at annoncere i pressen med ledige lejligheder. Alternative metoder kan komme på tale afven- ter adm. s deltagelse i relevant workshop på kommende kredsweekend. BL informerer 46/11. Frivillig fredag. Adm. søger med forskellige initiativer at sætte fokus på den store frivillige indsats i HAB. HAB sætter p.t. fokus på det frivillige arbejde i Park Caféen. Artikel i medlemsbladet. Trykt i yderligere 250 eksemplarer, som uddeles i kvartererne omkring Varberg. Endvidere er der fremstillet en flyer, som vedlægges alle fremtidige kontrakter, ligesom der uddeles ca. 250 i Sydbo s område. Nybyggeri renovering Blok 15. Skema BV godkendt af byrådet den Kopi fremsendt til LBF. Afventer endeligt tilsagn om igangsætning. Broen i Varberg. Arbejdet er påbegyndt. Tidsplanen medio marts holder p.t. Strandhusene. Indflytning primo Frede var med til seneste møde i»afdelingen«, og muligt vil beboerne i blok 1 & 3 flytte ind lidt før de øvrige. Økonomi Den fremlagte opgørelse over huslejerestance taget til efterretning. Budgetopfølgning omkring afd. 0 fremlagt. Taget til efterretning. Øvrige sager til behandling Fugt- og skimmelsvamp problemer. Der søges udfærdiget en lettilgængelig og overskuelig vejledning til forebyggelse af fugt- og/eller skimmelsvampproblemer, som udleveres til alle kommende beboere ved lejemålets indgåelse. Endvidere søges et forsøg iværksat i afd. 16. Brunata kontaktes m.h.p. opsættelse af målere til fjernaflæsning i en fokuslejlighed samt en referencelejlighed. Teknisk afd. ansvarlig Ansøgning fra afd. 40 om økonomisk hjælp. Kopi af ansøgningen fremsendt til alle inden mødet. Enighed om, at afd. skal hjælpes. OAA underretter afd.formanden om, at der søges iværksat arbejde for at få lavet en helhedsplan for området, for at få det nødvendige redskab til at håndtere»nødvendige her & nu opgaver«samt opgaver, som ligger lidt længere ude i fremtiden. Her og nu skal der laves er fagmæssigt skøn over uopsættelige opgaver. Endvidere kontakt til driftsstøtteafd. i LBF omkring mulighederne. Adm. ansvarlig for begge Besigtigelsesturen Enighed om en god og veltilrettelagt tur. Adm. kontakter kommunen omkring skråningen ud mod Chr. X s Vej. CSK orienterede om, at CH havde taget initiativ til og fået en aftale med 4 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

4 Favrdalskolen omkring fældning/udtynding af læbæltet ind mod afd Generalforsamling Haderslev Fjernvarme OAA orienterede om procedure med fuldmagter m.m. CH indtrådt som suppleant indtil generalforsamlingen Jubilæumsudvalg. Silvia udleverede»de første tanker«på et A4 ark. Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at kommentere yderlige på inputtet på kommende bestyrelsesmøde Evaluering af»almene Boligdage«. Enighed om en god og veltilrettelagt tur. Evalueringen viste vigtigheden af, at deltagelsen i de forskellige workshops koordineres, så der opnås maksimalt, fagligt udbytte. Temadagen Enighed om, at temaerne omkring organisationsbestyrelsen skal være fokus på professionalisering set i lyset af det store ansvar, bestyrelsen har herunder hvilke kompetencer der kræves. Endelig kan en bestyrelsesevaluering indgå. Fællestema for bestyrelse og direktion kan være at få afstemt forventningerne til hinanden samt at sikre, at vi hele tiden trækker i samme retning til gavn for hele HAB medarbejdere, frivillige, beboere, øvrige interessenter m.m. OAA og CSK laver i fællesskab et oplæg Ansøgning om dispensation jf. 74 i lov om almene boliger vedrørende en sag om fortsættelse af lejemål, hvor samlever er flyttet. Materialet uddelt på mødet med en sagsfremstilling og indstilling fra adm. OAA fremlagde sagen. Énstemmigt vedtaget jf. indstillingen. Eventuelt Berit orienterede om, at hun ikke var kandidat til formandsposten i FU på Skolebakken. Aktiviteter i Hjortebroparken Mandage Kl Kl Kl Tirsdage Kl Onsdage Kl Kl Kl Torsdage Kl Kl Cykelhold Man mødes foran centralen. Efter turen afsluttes med en kop kaffe i centralen. Legestue For 2-sprogede børn i alderen 3-6 år i centralen. Etnisk dans For kvinder i Hjortebrohuset. Lektiecafé For børn og voksne. Seniorcafé I centralen for voksne i alle aldre. Børneklub 0-15 år børn under 6 år ifølge med en voksen. Zumba For kvinder i Hjortebrohuset. Børneklub 0-12 år børn under 6 år ifølge med en voksen. Zumba For kvinder i Hjortebrohuset. Det er gratis at deltage i alle aktiviteterne Aktivitetshuset, Hjortebrovej 23 C Kontakt projektkoordinator for yderligere information om de forskellige aktiviteter, hvis du vil være frivillig, eller hvis du kunne tænke dig at starte en ny aktivitet op. Hanne Rosendahl tlf.: mail: 6 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011

5 Som det ofte er i Hjortebro-området er det også denne gang Ole Sørensen, som har taget de fine fotos. Sydbymarked fint besøgt Lørdag den 10. september var der marked i sydbyen, og det fik mange folk af huse. Sydbymarked 2011 var andet år, hvor Sydbyen prøvede at holde et fælles marked, og projektkoor dinator Hanne Rosendahl fra Hjortebroparken var glad for opbakningen: - Der var en jævn tilstrømning af folk dagen igennem, og der var mange fine aktiviteter. Børnene kunne hygge sig med ansigtsmaling, negledekoration, hoppeborg, bage pandekager eller snobrød, og der var også en spillemand med harmonika, som underholdt de voksne, siger Hanne Rosendahl. Det var igen Sydbyens Kvarternetværk, som stod bag. Der var solgt 63 stadepladser, og man indviede de nye shelters på multihusets bane. Der er tre shelters med bålplads imellem, som man kan låne og overnatte i, hvis man er en forening. Sydbymarkedet er en af de fire hovedaktiviteter, som der gerne skal etableres som traditioner i sydbyen. Og en fint afviklet markedsdag giver mod på mere, siger Hanne Rosendahl: - Det tager flere år at etablere en succes og en tradition - sådan er det. Så en god dag skal man gerne gentage næste år og det bliver den. Vi skal bare ikke trække for hårdt på de frivillige, for de er ikke for mange. Så over tid er vi nødt til at få det bedre forankret i det frivillige for, at vi kan gennemføre det. Der er mere organisatorisk ved en markedsdag, og det trækker kræfter. Til gengæld får vi til Skt. Hans mange deltagere på ganske lidt organisation, siger Hanne Rosendahl. 8 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

6 Så er Elise udlært Elise Skaarenborg er med udgangen af august udlært kontorassistent med flot resultat. Siden hun begyndte sin uddannelse i HAB har admini strationen og beboere lært Elise at kende som en flittig og omgængelig medarbejder og kollega, og derfor er det dejligt at vide, at hun bliver hos HAB lidt endnu. Hun er foreløbigt ansat i HAB seks måneder frem til den 29. februar 2012, hvor hun i perioden blandt andet skal arbejde med hus leje for Sydbo, råderet og årsregnskab. Afdeling 40 s nye vagtkorps Bestyrelsesformand Ole Aaris gratulerer Elise Skaarenborg med udstået læretid. I afdeling 40 har der sommeren igennem været godt liv i gårdhaven, som folk i afdelingen pynter op med forskellige indkøb. De sværre er der ind i mellem nogle af tingene, som forsvinder igen - så derfor har man monteret et fast vagtværn bestående af disse to årvågne fyre. Seniorer på tur til Ribe Hjortebroparkens seniorer tog den 7. september på udflugt til Ribe og havde en rigtig god tur: - Jeg har arbejdet med børn i tyve år, og det må jeg sige: Seniorer er sværere at holde styr på, lyder det med et grin fra Hanne Rosendahl, projektkoordinator i Hjortebroparken. - De er meget aktive og ved lige, hvad de vil. Så hvem der spiste sammen og hvor ved jeg ikke, men alle 21 deltagere havde det hyggeligt, siger hun. Turen var arrangeret for beboere i alderen 60+, og det har givet lidt mislyde, da nogle har opfattet det som et arrangement under helhedsplanen og derfor fundet det forkert, at midler hertil blev brugt udelukkende på en aldersgruppe. Det er da heller ikke, men derimod nogle puljemidler, Hanne Rosendahl har søgt specifik til seniorerne. Nu er det håbet, at man kan skabe en tradition for at tage af sted igen: - Vi havde søgt om noget specifik til 60+, og det kan vi da blive klogere af til næste gang, hvis flere ville have været med. Det vigtige er, at der var højt humør under hele turen, og at der var lyst til at lægge planer for fremtidige udflugter, eksempelvis efterårs- og juletur samt måske en forsommertur til tulipanfest i Ribe. Folk var glade for at være af sted sammen, siger Hanne Rosendahl. Ribe-guiden Børge Johansen førte Hjortebros seniorer rundt i Ribe og Danmarkshistorien, blandt andet domkirken. Foto: Ole Aaris 10 Foto: Anne Lise Hansen MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011

7 Parkcaféens sommerudflugt Bestyrelse og medarbejdere i Parkcafén på Varbergvej havde indbudt sine spisegæster til den traditionelle årlige sommerudflugt onsdag den 31. august. Det blev en sommerdag med sol og høj himmel og godt humør, hvor cirka et halvt hundrede deltog i turen ud i det blå. Turen gik med superligabus, endda! - gennem det afvekslende landskab over Aller, Kolding, ad den gamle hovedvej over Bjert mod Snoghøj. Over den gamle Lillebæltsbro, ned gennem Middelfart by til havnefronten. Og der hos Café Rass, på første parket med den flotteste udsigt til begge broer over Lillebælt, fik vi kaffe, fynske boller og kage. Derpå hjemtur med festlig stemning og snak i bussen. Tak til arrangørerne for en vellykket, spændende og hyggelig tur. Kristian bo sundt hold fugten væk 4 gode råd til, hvordan du holder din bolig sund 1: Luft ud lav gennemtræk i mindst 2 x 10 minutter hver dag. 2: Tør så vidt mulig ikke tøj indendørs. Intet mindre end SØNDERJYDSK Elite. 3: Fugt skal væk. Tænd for emhætten, når du laver mad, og tør vægge og gulv af efter bad. En pibe tobak efter kaffen. 4: Hold øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvampe f.eks. brune pletter på vægge og ved vinduer. 12 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

8 Nyt telefonsystem i HAB HAB har per 19. august fået nyt telefonsystem. - Vi har en indkøringsperiode, som kan betyde nogle uregelmæssigheder og ventetider. Men det nye system skulle gerne opleves som en fordel og en serviceforbedring for beboerne, siger Poul-Erik Kjær, assistent i boligudlejning. Blandt andet bliver det en fordel for folk, at de altid kan ligge en besked, ligesom man får besked om, hvad nummer man er i køen. HAB beder om forståelse for, hvis man under indkøringen af det nye system oplever uhensigtsmæssigheder eller bøvl. - Vi ved jo ikke, om vi rammer plet med det hele fra begyndelsen. Måske er svartiderne for lange eller lydene forkerte eller indtalingerne utydelige der vil vi da meget gerne lytte til konstruktive forslag til forbedringer, siger Poul-Erik Kjær (foto). Haderslev Andels Boligforening Varbergvej 63 tlf fax hjemmeside: Forretningsudvalg Formand: Ole Aaris, Råkærvej tlf Næstformand: Peder Hansen, Kløvervej tlf Bestyrelsesmedlem: Gert Berendtsen, Fjordagerring tlf Forretningsudvalget mødes torsdag kl i HAB s administration. Områdekontakter Bestyrelsesmedlemmer med særlig område-kontakt Afdeling 1-12 og 16: Berit Mørk, Lembckesvej 43, 1.th tlf samt 33, 38, 39, 42 og 48: Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv tlf , 14, 15, 17, 25, 30, 34, 40 og 45: Frede Isaksen, Remisen 87, tlf , 26, 27, 29 samt 31, 32, 35, 37 og 44: Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th tlf : Ole Aaris, Råkærvej tlf Administration Telefontid Mandag, tirsdag: og Onsdag: Lukket Torsdag: og Fredag: Ekspeditionstid Mandag, tirsdag: Onsdag: Lukket Torsdag: Fredag: Boliginspektør Carsten N. Hansen og synsmedarbejder Paul Jørgensen træffes efter aftale. Direktør: Christian Skovfoged. I dagtimerne træffes lokale varmemestre: Afdeling navn mail Telefon 13, 14, 15, Kim Gugel (midlertidig afløser) 18, 19, 20, 21, 22, Kjeld Lauridsen , 6, 7, 12, 31, 32, 33, 34, 40, 42, 44, 47.. John Petersen , 35, 37, 38, 39, 45, 48, Martin Ravn Kontortid Mandag-fredag: og Mandag-torsdag: Afdeling navn mail Telefon 16, 24, 26, 27, Bjarne Berdin Pedersen MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

9 Christian Skovfoged Poul-Erik Kjær tildeling af lejligheder vaskeriopkrævning beboerklager Gitte Bull udlejning af selskabslokaler opsigelser indmeldelser/venteliste planlægning af afdelingsmøder Jonna Christiansen i afdelinger uden varmemester: reparation af VVS, afløb, køleskab m.v. kursustilmelding udlejning af carporte/garager/ekstra kælderrum indmeldelser/venteliste Lisa Nielsen budget og regnskab Tina Galsgaard telefonpenge, rådighedsbeløb o.l. antennebudgetter forsikringsspørgsmål varmeregnskaber afd. 13, 14, 15, 17, 27 og 29 PERSONALE Direktør Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Assistent i ekspedition/udlejning Souschef Økonomimedarbejder Lise-Lotte Hundebøl flytteafregninger Susanne Henriksen husleje og forbrugsregnskaber (vand, varme og el) Paul Jørgensen syn af lejligheder Carsten N. Hansen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter Morten M. Mathiasen Per Lønborg Andersen skader eller mangler i lejligheden arbejder iht. råderetsregler byggeprojekter ledelse af varmemestre og ejendomsfunktionærer PERSONALE Økonomimedarbejder Økonomimedarbejder Synsmedarbejder Boliginspektør Udviklings- og kvalitetschef Boliginspektør MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

10 Elise Skaarenborg Nada Ferizovic Mohammed Teta Eva Thorø Mogens Bollesen Hanne Rosendahl PERSONALE Assistent Sydbos administration, Rådmandsvej Projektkoordinator, Varbergparken Projektleder»Spice« Projektkoordinator, Hjortebroparken Afdelingsbestyrelser Formandsliste Afdeling Telefon 1 Gerhardt Nielsen, Vendekobbel Poul Kristensen, Møllevænget / Fjordagerring Berith Aarup, Sydhavnsvej 5, 1.th. (kontaktperson) Kaj Clausen, Sydhavnsvej 11, st.tv Gert Berendtsen, Fjordagerring 73, 1.th Martin Larsen, Sydhavnsvej 17, st. tv Kate Blond, Fjordagerring Claus Thomsen, Fjordagerring Steen Helle, Fjordagerring Henrik Baumann, Årøsund Landevej 81, st.tv Bent Jessen, Lembckesvej 17, 2.tv Jutta Zielke, Lembckesvej 39, 1.th Jette Skov, Thrigesvej 28, st.tv Silvia Jessen, Dalgade 14, 2.tv Josef Rosiak, Thrigesvej Erik Jensen, Hjortebrovej 22, st. th Erik Andersen, Hjortebrovej 75, 2.th. (kontaktperson) Bente Andresen, Kløvervej Peder Hansen, Kløvervej Erik Klena, Råkærvej Caja Vallentin Jørgensen, Kløvervej 96, 2.tv. 24 Adel Al-Mazri, Varbergvej 97, 1.th Heidi Kjær Nielsen, Viekær 10A 26 Poul Fossum, Varbergvej 59, 9 th Varbergvej 1-5, og Mohamad El-Masri, Varbergvej 25, 1.tv Lene Egtved, Øsby Nedergade 36 (kontaktperson) Karin Tjørnelund, Jakob Knudsensvej Bøndergårdene 1-3 og Therkelsgade 5 33 Slotsgade 18 og St. klingbjerg Søren Mussmann, Christen Koldsvej 22, 4 35 Jacob Kristensen, Kalmargårdparken Verner Blunck, Lyøvej Viola Vieregge, Birkelund Anne Marie Refslund, Lillegård 14, (kontaktperson) AnneLise Hansen, Gåskærgade 17 B, 1.tv / Sct. Severingade 4 44 Peter Degn, Nyvej 16, st Øsbygade 89 A-H og K 48 Niels Erik Orup, Ottanggårdvej 15 (kontaktperson) Laurids Caspersen, Remisen 65, MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

11 AAGE JØRGENSEN VVS A/S Sønderbro Haderslev Tlf Fax: Mail: Vi er specialister og står for autoriseret arbejde Centralvarme Gaskedler Gasservice Fjernvarme Badeværelser Vandinstallationer Reparationer Zinkbeklædninger Blikkenslagerarbejde Gardiner solafskærmning Tæpper Gulve GulvafslibninG maling Hjortebro Aktiviteter i Hjortebrohuset FÆLLESVASKERIERNE Fra og med opkrævningen til november vil alle vaskeriers opkrævningsperioder være lig kalendermåneden 2 måneder tidligere. RENT & GRØNT Garant Haderslev Christian X s Vej 6 C 6100 Haderslev Deadlines Medlemsbladet Sidste frist for indlevering af redaktionel materiale 2011 Deadline November: 13. oktober December: 17. november Hej Maggi Vi siger tak for en hyggelig sommer sammen med dig men nu er det slut med øl for denne sommer! Vi fortsætter næste sommer...! Hilsen fra Bjarne og Erik, Hjortebroparken Mandag Lotto kl Kontakt: Edith Andersen tlf Tirsdag Porcelænsmaling kl Kontakt: Lilly Rickens tlf Tirsdag Dart kl Kontakt: Kjeld Lauridsen tlf MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

12 HAB hylder de frivillige I dette og de kommende numre af HAB vil vi sætte spot på nogle af de mange frivillige, som yder en stor indsats i hverdagen. Om det er i det store eller det små er ikke så vigtigt viljen til at gøre noget for andre fortjener altid et skulderklap. Har du forslag til frivillige personer, som fortjener anerkendelse, så mail medlemsbladet på Formand bliver frivillig Ole Aaris, bestyrelsesformand i HAB, har meldt sig under fanerne i Parkcaféen. Bestyrelsesformand i HAB, Ole Aaris, har tilbudt sin frivillige hjælp til Parkcaféen, som gennem længere tid har manglet hjælpende hænder. I forvejen er familien Aaris ellers godt engageret i frivilligt arbejde Ingelise Aaris er således to gange om ugen aktiv med børneklub og seniorcafé i Hjortebro men Ole Aaris mente nok, han kunne afse tid til at give et bidrag i form af tid en dag om ugen: - De mangler hjælp, og de er meget hårdt spændt for. Kan jeg gøre en indsats, som kan bidrage, så vil jeg gerne det, siger Ole Aaris. Parkcaféen får dermed en fan i køkkenet. Ole Aaris spiser der meget gerne selv, især om fredagen, hvor der er øllebrød. - Den gammeldags mad, de laver i Park Caféen, den er fantastisk. Vi laver ikke gammeldags oksesteg med gammeldags hvidkål og surt og tyttebær og hænge-ved-sovs, når vi kun er to personer. Det kan vi ikke lave og slet ikke til den pris. Jeg har også gerne gæster med deroppe og spise, for det er af en super kvalitet, siger Ole Aaris. Hvad formanden får af opgaver er endnu usikkert, nu skal der først lægges en vagtplan: - Jeg er god til at rydde af og vaske op. Jeg kan også lave mad, men skal jeg røre i en gryde, så skal jeg jo have et hygiejnekursus først. Det tager jeg gerne, hvis de kan bruge mig til det, men jeg vil lige så gerne rydde af. Jeg gør det, de sætter mig til, siger Ole Aaris Forklædet er fremstillet af Ole Aaris datter Helene for mange år siden, da Ole Aaris gik på et kursus i madlavning. 22 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011

13 Konflikter kan bare komme an! FAKTA Alle 45 medarbejdere i HAB har været på kursus i konfliktkommunikation for at lære at opdage og dermed afmontere - konflikten i tide. Meget lærerigt, siger med arbejdere. De fleste af os har prøvet det: Han kommer busende med løftet pegefinger, hævede øjenbryn og råber: Nu skal jeg fandeme sige dig en ting Tak for kaffe, tænker man nu falder der brænde ned. Og når der falder brænde ned, så er det naturligt at værge for sig med armene. Man tager paraderne op, går i forsvar og siger: Næ hør nu, du skal sgu ikke bande og råbe af mig Pludselig er konflikten i gang. Men der er en anden måde at håndtere det på. Alle medarbejdere i HAB har netop været på kursus i konfliktkommunikation for at lære, hvordan man håndterer mødet med folk, der løfter pegefingre og skal til at skælde Følges op med øvelser Medarbejderne i HAB skal vænnes til at bruge kursets lærdom i praksis. Det sker ved, at man en gang ugentligt vurderer og drøfter en konkret konflikt eller hændelse for at se, hvordan de nye værktøjer og kompetencer kan benyttes i den aktuelle konflikt. ud. Eller dem, der holder vreden for sig selv, men stadig er utilfredse. Kort sagt dem, der mener, tingenes tilstand kunne være en anden: I en servicevirksomhed som vores er der en stor kontakt med kunderne. At blive bedre til at forstå, hvorfor folk siger det, de siger eller til at afkode, hvad der ligger bag en bestemt opførsel det er et meget vigtigt redskab at have i hverdagen, siger direktør i HAB, Christian Skovfoged. Læse mennesker Kurset i konfliktkommunikation har HAB selv været med til at udarbejde i samarbejde med Kursus Centret på Hadeslev Handelsskole. Og efterfølgende har HAB spurgt andre bolig organisationer, om de vil med på samme kursus, og derfor var folk fra Domea og Salus også deltagere på kurset. Vi ville have fokus på, hvordan man læser signalerne og på den måde und går konflikten. Ikke sådan, at vi bare skal give folk lov til alting eller ret i det hele, men så vi i hvert fald ikke optrapper en konflikt, der måske slet ikke er en konflikt, men bare er den persons måde at tale på. De redskaber har folk brug for, siger Christian Skovfoged. Varmemester John Petersen er meget tæt på kunderne i hverdagen. Han synes ikke, der er mange konflikter men de er der, og de er udfordrende at løse: De menneskelige relationer er afgørende for, om vi får konflikter. Den måde, folk kommer på, er den måde, de er. Nogle kommer aggressivt, andre genert og vi skal lære at læse dem, siger John Pedersen. Han nævner et eksempel med en beboer, som er meget aggressiv i sin 24 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

14 Jeg føler mig klart bedre klædt på til at håndtere det. Vi fik mange gode input. Nu skal vi bare huske at bruge det Tina Galsgaard Økonomimedarbejder tiltaleform, hver gang han henvender sig. Han buser fuldt på hver gang. Han tror, der skal lægges tykt på for at fortælle, hvad der er galt. Tricket er at give ham ret! Så punkterer ballonen. Når folk brokker sig over et eller andet, så skal man sige: Ved du hvad det har du egentlig ret i eller ja, det kan jeg godt se. Ingen kan være sure, når de får ret. Og når de så er faldet ned, så kan man få snakket med dem om, hvad det er, der er problemet, siger John Pedersen. Ikke overgive sig! Skal alle i HAB så give folk ret i alting fra nu af? Langt fra. Vi skal ikke føje os og overgive os sådan er det ikke. Får vi et møgfald, så skal vi da også vide at sige fra. Det er ikke sådan, klaveret spiller. Er det personligt, så skal man da sige fra, understreger John Pedersen. Men vi skal være mere tolerante. Vi skal lytte gennem den aggressive fremtoning. Hvad er det, han siger? Vi skal ikke optrappe konflikten eller gå i forsvarsstilling. Vi skal holde dialogen åben, siger han. Økonomimedarbejder Tina Galsgaard er glad for at have fået nye redskaber og større indsigt i, hvordan folk er forskellige Både blandt lejere og kolleger: Vi har lavet nogle test omkring, hvad vi selv er for typer. Og man kan forstå den andens reaktioner lidt bedre, når man har lært at afkode, hvem de er. Så kan man sige: Nå, det er derfor, siger hun. Tina Galsgaard arbejder blandt andet med varmeregnskaber, og det er ikke altid, folk er så gode til at forstå, når de skal af med penge. Det kan give konflikter: Jeg føler mig klart bedre klædt på til at håndtere det. Vi fik mange gode input. Nu skal vi bare huske at bruge det, siger hun. 26 MEDLEMSBLADET I 8 I 2011 MEDLEMSBLADET I 8 I

15 CNN - Becky Anderson, Connect the World, Weekdays at Hygge, mad og kaffe det kan caféen skaffe Disney Hvis du vil holde fødselsdag eller et andet arrangement eftermiddag eller aften så kontakt caféen. Vi kan også levere kage eller brød til afdelingsmøderne Få mere ud af skærmen med YouSee Plus Med YouSee Plus kan du pause, optage og starte tvudsendelser forfra helt enkelt. Du kan også vælge ekstra tv-kanaler, leje film direkte fra sofaen og se tidligere tv-udsendelser. Og så kan du selvfølgelig se ultraskarpt HDTV. Med YouSee Plus får du ganske enkelt mere ud af skærmen. Bestil på yousee.dk/plus, eller hos TDC Butik, FONA, Elgiganten og Expert YouSee Plus Åbningstider Mandag - fredag Lørdag Lukket Søn- og helligdage Køkkenet lukker kl Menu Prisliste Dag middag Dessert Dessert alene Grød Hverdage 40,00 15,00 20,00 Lørdag 30,00 20,00 Søn- og helligdage 50,00 15,00 20,00 89,-pr. md. Pris i 6 mdr. v/bs 534 kr. Parkcaféen Varbergvej 55 Tlf Forudsætter kabel-tv fra YouSee. 6 mdr. binding. MEDLEMSBLADET I 8 I

16 Menu Oktober/november 2011 Dag Dato Fredag 7. Lørdag 8. Søndag 9. Mandag 10. Tirsdag 11. Onsdag 12. Torsdag 13. Fredag 14. Lørdag 15. Søndag 16. Mandag 17. Tirsdag 18. Onsdag 19. Torsdag 20. Fredag 21. Lørdag 22. Søndag 23. Mandag 24. Tirsdag 25. Onsdag 26. Torsdag 27. Fredag 28. Lørdag 29. Søndag 30. Mandag 31. Tirsdag 1. Onsdag 2. Torsdag 3. Fredag 4. Lørdag 5. Søndag 6. Hovedret Fisk LUKKET (leveres fredag) Kylling Forloren hare Gule ærter, kød og kartofler Boller i karry Skipperlabskovs Fisk LUKKET (leveres fredag) Ribbensteg Medister med rødkål Amagergryde Brændende kærlighed Stegeben Fisk LUKKET (leveres fredag) Klar suppe med kød- og melboller Skrædderduelse Kartoffelsuppe Dansk bøf Svensk pølseret Fisk LUKKET (leveres fredag) Bøf stroganoff Lever Hvidkålsbudding Biksemad Paneret flæsk Fisk LUKKET (leveres fredag) Oksesteg Parkcaféen Dessert Øllebrød Risengrød Pandekager med is Øllebrød Mannagrød Frugt med råcreme Øllebrød Rismelsgrød Tarteletter m /høns i asparges Øllebrød Boghvedegrød Kærnemælksfromage Øllebrød Byggrød Fløderand Tlf Fax Murer- og flisemester HENRIK BURICH Ribe Landevej 29A - Tlf MEDLEMSBLADET I 8 I 2011

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88

MEDLEMSBLADET. Telefonnumre. Haderslev Fjernvarme Fjordagervej 15 6100 Haderslev Tlf. 74 52 21 88 Telefonnumre Beboerne Lyøvej 20-50 De der er tilknyttet Ø-kvarterets antennenet, kan ved div. fejl/nedbrud kontakte: God Tone, Jerlev Radio A/S Tlf. 75 86 57 22 Haderslev Kommune Omstilling til alle afdelinger

Læs mere

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG

Medlemsbladet HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet ER DU KLAR TIL DIGITAL POST? Læs mere på side 20 HAB YDER DANMARKS BEDSTE SERVICE! Hvis du vil have god hjælp som boligsøgende, så skal du ringe til HAB. Blandt 27 boligselskaber

Læs mere

66. årgang Medlemsbladet

66. årgang Medlemsbladet 66. årgang Medlemsbladet ENDELIG! Mere end ti år efter formuleringen af en helhedsplan for Varbergområdet kan anden halvdel af projektet gå i gang. Nu kommer blok 4, 5, 6 og 7 endelig med. Nr. 2 Juni 2013

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14

67. ÅRGANG. Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG. HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 67. ÅRGANG Medlemsbladet ÆLDRE SAGEN PÅ BESØG HAB viste boliger for den 3. alder frem og trak over 200 seniorer af huse Læs mere på side 14 NR. 1 MARTS 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev

Læs mere

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG

Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN 67. ÅRGANG 67. ÅRGANG Medlemsbladet STYRKER SYDBYEN HAB og Haderslev Boligselskab arbejder sammen om at styrke Sydbyen blandt andet fra Hønsehuset! Læs mere på side 6 NR. 2 JUNI 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej

Læs mere

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10

67. ÅRGANG. Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 67. ÅRGANG Medlemsbladet 96,4% har lyst til fortsat at bo i HAB om to år. Stor beboertilfredshedsundersøgelse Læs mere på side 10 NR. 3 SEPTEMBER 2015 ADMINISTRATION HAB Varbergvej 63 6100 Haderslev Tlf.

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder Oktober 2014 #13 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: AFDELINGSMØDET BEBOERDEMOKRATIETS STEMME HAR TALT SIDE 4-12 BISPEHAVEN SIDE 13-15: Hvad

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Valmuen stråler af fællesskab og engagement Side 4-5. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 11 Juni 2013 Valmuen stråler af fællesskab og engagement

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NYE HUSDYRREGLER RIV UD OG GEM BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 3 OKTOBER 2008 INDHOLD Fakta om skimmelsvampe 3 Bag duggede ruder 4 Ny boligafdeling, Hvidmosegård 5-9 Saralystparkernes udflugt

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. August 2015. Se konkurrence på side 18. www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten August 2015 Bornholm 2015 Se konkurrence på side 18 Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Bladet udkommer hver anden måned i ca. 850 eksemplarer.

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere