Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet"

Transkript

1 Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser B 1 Bilag 2 Offentligt AARHUS Notat Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Aarhus Universitet har netop vedtaget en ny strategi for perioden Her lægges der bl.a. vægt på at udbyde uddannelser, der er kendetegnet ved deres stærke forskningsbasering, deres innovative undervisningsformer, deres internationale observans og deres orientering mod samfundets behov. I forlængelse af den nye strategi vil IUP fortsætte med at udbyde uddannelser rettet mod samfundets behov med særligt henblik på at give professionsbachelorer muligheder for relevante og forskningsbaserede efter- og videreuddannelsestilbud. Institut for Uddannelse og Pædagogik s (IUP) strategi er således fortsat at varetage og målrette forpligtelsen til at efter- og videreuddanne skole- og institutionsledere, lærere, pædagoger og andre professionsbachelorer. Hermed vil IUP gennem sine uddannelser, sin forskning og sin myndighedsrådgivning bidrage til at udfylde de store ambitioner, der er sat for bl.a. den danske folkeskole med den nyligt vedtagne folkeskolereform og for dagsinstitutioner med den nyligt vedtagne reform af pædagoguddannelsen. Dato: 26. november 2013 Side 1/3 Siden 2007 har det tidligere Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) været en del af Aarhus Universitet. Fra 2011 indgår DPU som et tværfagligt institut i Faculty of Arts, et af de fire nye hovedområder, som blev oprettet i Det nyoprettede institut fik betegnelsen Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Med oprettelsen af instituttet blev det samtidig vedtaget at styrke den faglige profil omkring tre emneområder: førskole, grundskole og livslang læring. Disse tre områder indgår i den nye strategi for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, herunder myndighedsrådgivning på IUP. I relation til uddannelser har det tidligere DPU siden etableringen haft til hensigt at udbyde kandidat- og masteruddannelser med relevans for folkeskolen og daginstitutioner mm. og har hermed i høj grad bidraget til at give pædagoger og lærere et kompetenceløft. Som følge af fusionen med Aarhus Universitet har IUP desuden fået mulighed for at udbyde BA uddannelser. I 2010 blev den første BA-uddannelse udbudt i uddannelsesvidenskab og siden september 2013 med mulighed for fortsættelse på kandidatniveau. BAuddannelsen supplerer efter- og videreuddannelsestilbuddene for professionsbachelo- AU Stab og Strategi Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 rerne på en positiv måde ift. studiemiljøet hvorfor det er en strategisk målsætning for IUP at udbyde flere relevante BA-uddannelser i fremtiden. Side 2/3 Uddannelsesudbud ift. efteruddannelse af pædagoger og lærere IUP bidrager allerede i dag gennem sine 16 masteruddannelser til efteruddannelse af ledere, lærere, pædagoger og andre professioner (se bilag 1). Flere af disse uddannelser retter sig direkte mod grundskolen, f.eks. masteruddannelserne i didaktik, i ledelse af uddannelsesinstitutioner, specialpædagogik, socialpædagogik og i professionsudvikling. IUP vil forsat udvikle sine tilbud om hele masteruddannelser til professionsuddannede, der har brug for kompetenceudvikling på masterniveau. Udviklingen af nye tilbud sker løbende og i samarbejde med relevante aftagere, organisationer og professionshøjskoler. IUP ser det som sin særlige strategiske opgave at bidrage til at løfte den store opgave med kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og skoleledere, som er et af de tre hovedformål i den nye folkeskolereform og pædagoguddannelsesreform. Således har IUP allerede på foranledning af Uddannelsesministeriet fremsat forslag til modeller for kompetenceløft og udvikling af skoleledere og faglærere i folkeskolen samt til styre forskningsforankring af læreruddannelsen i samarbejde med professionshøjskolerne. Forslagene baserer sig blandt andet på de erfaringer, som er gjort i det såkaldte konsortium bestående af IUP og tre af de største professionshøjskoler i landet (http://www.viauc.dk/projekter/4svar/sider/4svar.aspx). Dette konsortium er opbygget med henblik på at styrke folkeskolens kapacitet inden for fire helt centrale områder: ledelse og organisation, didaktik og læring, inklusion og differentiering samt digitalisering. Konsortiesamarbejdet med professionshøjskolerne indgår som en afgørende dimension i IUP s forsatte udvikling af forskningsbaseret efteruddannelse. IUP vil også udnytte det nye Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, som er en del af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, til i partnerskab med professionshøjskolerne at udvikle efteruddannelseskurser/moduler målrettet ambitionerne i folkeskolereformen. Udviklingen af koncepter og projekter for kompetenceudvikling af folkeskolens lærere vil naturligvis finde sted med de relevante ministerier, kommuner og Kommunernes Landsforening samt andre relevante organisationer. Uddannelsesudbud ift. videreuddannelse i form af kandidatuddannelser IUP er den væsentligste, danske udbyder af videreuddannelse til professionsbachelorer, der ønsker at tilegne sig en kandidatgrad. Gennem sit store udbud af kandidatuddannelser bidrager instituttet til at styrke bl.a. den danske lærer- og pædagoguddannelse. Mange skolelærere og pædagoger benytter sig af muligheden for at udbygge deres bacheloruddannelse med en relevant kandidatuddannelse (se bilag 2+3). IUP vil i sin uddannelsesstrategi fortsat have fokus på de forskellige behov for efter- og videreuddannelse, herunder på balancen mellem efteruddannelsesudbud og udbud af videreuddannelse i form af kandidatuddannelser. Det er ambitionen, at der skal ske en fortsat fagudvikling af kandidatuddannelser i samarbejde med de relevante parter og aftagere (professionshøjskoler, skoleledere, organisationer, KL). På to uddannelsesområder af særlig relevans for grundskolen foretages der allerede nu en investering i form af en række nye

3 stillingsbesættelser. Det drejer sig om uddannelserne i fagdidaktik og i teknologiunderstøttelse af pædagogik og læring i håbet om at kunne tiltrække flere professionsbachelorer (se bilag 4). IUP vil i sin fremtidige strategi have særligt fokus på, at udviklingen af eksisterende og nye kandidatuddannelser finder sted i tæt dialog med aftagere og professionshøjskoler. Målet er at skabe et reelt sammenhængende uddannelsessystem inden for lærer-og pædagoguddannelserne og dermed bidrage til styrkelse af den danske lærer og pædagoguddannelse. Side 3/3 Uddannelsesudbud ift. BA-uddannelser med relevans for grundskolen IUP satser i fremtiden på at udbyde flere BA uddannelser. Instituttet har allerede haft stor succes med sin BA-uddannelse i uddannelsesvidenskab, der retter sig bredt mod et arbejdsmarked inden for uddannelsesforvaltning, uddannelsespolitik og uddannelsesudvikling, herunder naturligvis også grundskolen. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Sidste år blev en overbygning i form af en kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab udbudt for første gang. Der arbejdes også på at udvikle en BA-uddannelse inden for almen pædagogik. Uddannelsen, der ønskes udbudt i Aarhus, skal have fokus på pædagogiske problemstillinger i såvel et bredt samfundsperspektiv som i specifikke sammenhænge inden for virksomheder og offentlige institutioner. Uddannelsen vil for at udnytte fusionsmulighederne også blive udbudt i samarbejde med de øvrige fakulteter på Aarhus Universitet. Uddannelsesudbud ift. forskeruddannelse af undervisere på professionshøjskolerne IUP har siden 2010 arbejdet tæt sammen professionshøjskolerne om at tilbyde ph.d.- uddannelse, der styrker forskningsbaseringen af læreruddannelsen og dermed aftagerne på grundskoleområdet. Samarbejdet herom med professionshøjskolerne foregår bl.a. inden for 4-10 konsortiet med henblik på de ph.d.-studerendes forskningsforankring og finansieres af midler fra Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning konsortiet er som ramme for samarbejdet mellem Aarhus Universitet og 3 professionshøjskoler under forandring for at kunne tilgodese de behov for professionsløft af lærerne, der opstår som følge af folkeskolereformen. Af de i alt 33 udmøntede ph.d.-stipendier fra Ph.d.-Rådet er 19 tildelt ph.d.-studerende med indskrivning på IUP, AU i samarbejde med professionshøjskolerne.

4 ARTS BILAG 1 Uddannelsesudbud ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU Bacheloruddannelser Bacheloruddannelse i Uddannelsesvidenskab Kandidatuddannelser Kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab Kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi Kandidatuddannelse i Pædagogisk Sociologi Kandidatuddannelse i Pædagogisk Antropologi Kandidatuddannelse i Pædagogisk Filosofi Kandidatuddannelse i Generel Pædagogik Kandidatuddannelse i Didaktik Dansk Kandidatuddannelse i Didaktik Matematik Kandidatuddannelse i Didaktik Musik Kandidatuddannelse i Didaktik Materiel Kultur European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL) Master s degree programme in Anthropology of Education and Globalisation Oversigt over uddannelser ved IUP Aske Dahl Sløk Rådgiver Dato: 09. oktober 2013 Ref: ads Side 1/1 Masteruddannelser Master i børnelitteratur Master i Citizenship Education (Medborgerskab) Master i drama- og teaterpædagogik Master i Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS) Master i ledelse af Udd. institutioner Master i læse- og skrivedidaktik Master i professionsudvikling Master i socialpædagogik Master i specialpædagogik Master i sundhedspædagogik Master i vejledning Master i voksnes læring og kompetenceudvikling Master i dansk som andetsprog Master i positiv psykologi Master i dagstilbuds- og indskolingsdidaktik Dekansekretariatet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

5 ARTS Bilag 2 Angående: Optag og uddannede på uddannelser på IUP Masteruddannelser Antal betalende deltagere Uddannelse Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Master i børnelitteratur Master i Citizenship Education (Medborgerskab) Master i drama- og teaterpædagogik 6 1 Master i Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS) Master i ledelse af Udd. institutioner Master i læse- og skrivedidaktik 14 2 Master i professionsudvikling Master i socialpædagogik Master i specialpædagogik Master i sundhedspædagogik Master i vejledning Master i voksnes læring og kompetenceudvikling Master i dansk som andetsprog Master i positiv psykologi Master i dagstilbuds- og indskolingsdidaktik Efterår 2013 (forventet) Mette Thunø Dekan Dato: 09. oktober 2013 Ref: MET Side 1/3 (Tallene indeholder både studerende på hele uddannelsen og studerende der følger enkeltmoduler) Dekanatet, Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

6 ARTS Antal færdiguddannede (Færdiguddannede i perioden ) Side 2/3 Uddannelse Master i børnelitteratur 4 3 Master i Citizenship Education (Medborgerskab) 8 6 Master i drama- og teaterpædagogik Master i Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS) Master i ledelse af Udd. institutioner Master i læse- og skrivedidaktik 1 6 Master i professionsudvikling Master i socialpædagogik Master i specialpædagogik Master i sundhedspædagogik Master i vejledning Master i voksnes læring og kompetenceudvikling Master i dansk som andetsprog Master som fleksibelt forløb DPU Kandidater Kandidatoptag Didaktik (dansk) Didaktik (matematik) Didaktik (materiel kultur) Didaktik (musikpædagogik) Generel pædagogik It-didaktisk design Udd.flyttet til IÆK Lifelong Learning Pædagogisk antropologi Pædagogisk filosofi Pædagogisk psykologi Pædagogisk sociologi Uddannelsesvidenskab 88

7 ARTS Side 3/3 Færdiguddannede KA KA KA I alt Didaktik (dansk) Didaktik (matematik) Didaktik (materiel kultur) Didaktik (musikpædagogik) Generel pædagogik It-didaktisk design 3 6 Lifelong Learning Pædagogisk antropologi Pædagogisk filosofi Pædagogisk psykologi Pædagogisk sociologi Bachelor Bacheloroptag Uddannelsesvidenskab

8 ARTS Bilag 3 Adgangsgrundlag 2013 på IUP s kandidatuddannelser I tabel 1 fremgår oversigt over adgangsgrundlaget på IUP s kandidatuddannelser i forbindelse med optaget I figur 1 fremgår den relative fordeling af alle optagne på IUP s kandidatuddannelser i Optaget i 2013 dokumenterer, at IUP's uddannelser søges af forskellige professionsbachelorer og primært af pædagoger. Kun omkring en femtedel til en fjerdedel kommer med en læreruddannelsesbaggrund. Dette optagsmønster er ikke særligt for 2013, men typisk for de seneste 6 år (perioden med pålideligt datagrundlag). Tabel 1 1 Pædagog Lærer Pædagogisk sociologi Pædagogisk filosofi Pædagogisk antropologi uddannelsesvidenskab Didaktik (musik pædagogik) Didaktik (materiel kultur) Didaktik (matematik) Didaktik (Dansk) Generel Pædagogik Pædagogisk psykologi Alle Socialrådgiver Universitetsbachelor Sundhedsfaglig Andet Uoplyst I alt Adgangsgrundlag 2013, IUP Aske Dahl Sløk Rådgiver Dato: 09. oktober 2013 Ref: ads Side 1/2 1 Alle angivelser af adgangsgrundlag er selvangivelser fra ansøger i forbindelse med ansøgning om optag på kandidatuddannelser 2013 Kategorierne dækker over flere for skellige typer uddannelser, fx dækker Lærer over flere forskellige typer læreruddannelser, herunder bl.a. den nuværende professionsbacheloruddannelse, tidl. mellemlang videregående uddannelse til folkeskolelærer, meritlærer (pba. fx erhvervsuddannelser). Universitetsbachelor dækker en lang række forskellige bacheloruddannelser ved universiteterne, dog med en klar overvægt fra Uddannelsesvidenskab, AU. Kategorien uoplyst dækker også ufuldstændige angivelser som fx professionsbachelor. Dekansekretariatet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

9 ARTS Side 2/2 Figur 1 Rela%v fordeling af adgangsgrundlag KA- uddannelser, IUP 2% 1% 19% 40% Pædagog Lærer Socialrådgiver 12% Universitet Sundhedsfaglig Andet 3% 23% Uoplyst

10 Bilag 4 Forskningsområder og forskeromfang på IUP i relation til grundskolen Ud af 160 HVIP (og 80 ph.d.-studerende) er der følgende antal forskere med kompetencer indenfor grundskolerelaterede forhold. Der er ikke tale om en årsværksopgørelse, men en oplistning af forskere, der har publiceret indenfor de nævnte områder Baggrund Angående Foranlediget inden for de opkvalificering sidste af regeringens ca. 5 år. De varslede på samme folkeskoleområdet folkeskolereform forskere kan derfor og på optræde opfordring indenfor fra Uddannelsesministeriet flere områder. nedenfor på hvilke måder Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) (fremover IUP) kan bidrage redegøres Dato: 09. oktober 2013 Ref: Dekan Mette Thunø til forskningsbaseret kompetenceløft af skoleledere og faglærere. Fac. of Arts Didaktik Indhold Dansk literacy/dansk som andetsprog: 3 professorer, 10 lektorer, 1 post docs, Side 1/3 3 ph.d.-studerende Kompetenceløft Matematikdidaktik: og udvikling 1 af professor, skoleledere 5 lektorer Udviklingen Engelsk af effektive didaktik: skoleledere 1 professor, betragtes 1 ph.d.-studerende internationalt af fx OECD som helt essentielt for udviklingen af en bedre Naturfagsdidaktik: grundskole og kræver 2 professorer, professionel 3 lektorer, udvikling 1 ph.d.-studerende gennem hele karrieren som skoleleder. 1 Materiel kultur, didaktik: 3 lektorer Forslag Musikdidaktik: til kompetenceudvikling 3 lektorer med henblik på udviklingen af skoleledere: 1. IUP kan på nuværende tidpunkt honorere evt. krav til fremtidens skoleledere om at have en kandidatgrad og i læring uddannelsesvidenskab (er akkrediteret). En Masteruddannelse i skoleledelse kan udvikles Pædagogik efter Ernærings- behov. og sundhedspædagogik: 1 professor, 5 lektorer, 2 post doc 2. IUP Klima- kan og gerne miljøpædagogik: i samarbejde 1 med professor, andre universiteter/uc ere 1 adjunkt, 1 post doc medvirke til at udvikle et særligt Kvalifikationsprogram Kropslig læring: 2 lektorer, for Skoleledere 1 ph.d.-studerende tilsvarende Ontarios Principal s Qualifications Program (PQP). Erfaringer Læringsmiljøer: kan hentes 2 professorer, fra IUP s 4 samarbejde lektorer med CBS om Masteruddannelsen i Leadership and Innovation Skole og køn: in Complex 4 professorer, Systems 2 (http://www.laics.net/) lektorer og fra AU s deltagelse i Master i Public Governance IT og medier sammen i folkeskolen: med SDU 5 lektorer, 1 ph.d.-studerende (http://www.sdu.dk/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse.aspx). Interkulturelle kompetencer: 4 lektorer, 2 post docs, 3 ph.d.-studerende Forskningsbaseringen af Test, et sådan evaluering, kursus mål: vil primært 2 lektorer, være 1 post bestående doc, 2ph.d.-studerende af forskere tilknyttet IUP s Forskningprogram for Organisation Dannelse, demokrati, og Læring værdier, (http://edu.au.dk/forskning/omraader/ol/) medborgerskab: 1 professor, 16 lektorer, og 1 Forskningsprogram adjunkt, 1 post doc, 1 ph.d.-studerende (http://edu.au.dk/forskning/omraader/programforgrundskoleforskning/). for Grundskoleforskning 3. Et Kvalifikationsprogram for Skoleledere kan understøttes/forankres af en virtuel centerdannelse fungerende som et netværk med relevante aktører på tværs af institutioner og organisationer (fx Skolelederorganisation) med en bestyrelse og et internationalt advisory board. Centeret kan også 1 Schleicher, have A. (2012), til Ed., opgave Preparing at Teachers facilitere and Developing skoleledernetværk, School Leaders for the seminarer 21st Century: Lessons mm. from IUP around kan the som World, tungeste forskningsinstitution en i Danmark gerne huse og organisere et sådan Center for OECD Publishing. Skoleledelse. Aarhus Universitet Kompetenceløft af faglærere For at opfylde regeringens ambitioner om at styrke undervisningen i dansk og matematik forventes det nødvendigt at styrke de relevante faglæreres didaktiske niveau og professionelle identitet for at kunne skabe fremtidens innovative læringsmiljøer. Tlf.: Fax: Forslag til kompetenceudvikling med henblik på udviklingen af faglærere:

11 Skole- og klasserumsledelse Klasserumsledelse, inklusion: 6 professorer, 14 lektorer, 1 adjunkt, 1 post doc, 10 ph.d.-studerende Alsidig udvikling og sociale kompetencer: 2 professorer, 9 lektorer, 1 adjunkt, 1 ph.d.-studerende Skoleledelse og organisatorisk ledelse: 3 professorer, 6 lektorer, 1 adjunkt, 5 ph.d.-studerende Skole-hjem-samarbejde: 7 lektorer, 1 ph.d.-studerende Side 2/3 Læreruddannelse Læreruddannelse: 7 professorer, 6 lektorer, 1 seniorforsker, 3 ph.d.- studerende Uddannelsespolitik og historie Skolehistorie: 1 professor, 2 lektor, 2 post doc International, komparativ grundskoleforskning: 3 professorer, 5 lektorer Uddannelsespolitik: 5 lektorer Uddannelsessociologi Overgang fra skole til ungdomsuddannelse: 1 lektor Børne-/ungekultur: 1 professor, 9 lektorer, 1 postdoc Social arv: 1 lektor, 1 ph.d.-studerende Kognition Neuropsykologi, kognition, læring: 3 lektorer Førskole Førskole-/early childhood: 5 professorer, 12 lektorer, 1 ph.d.-studerende Under besættelse: 1. 2 adjunktstillinger i danskfagets didaktik 2. Adjunkt i ledelse af uddannelsesinstitutioner 3. Adjunkt i pædagogisk psykologi 4. Adjunkt i socialpædagogik 5. Adjunkt i sproglig etnografi 6. Adjunkt i pædagogisk filosofi 7. Adjunkt i ledelse af diversitet i udviklings- og læringskontekst 8. Adjunkt i klassisk og moderne læringsteori og organisatorisk læring på uddannelsesområdet 9. Mso professor indenfor pædagogisk ledelse af læring og udvikling 10. Postdoc i dagtilbud og indskolingsdidaktik 11. Adjunkt i dagtilbudsdidaktik mso professorater i IT didaktik (dansk og matematik)

12 I gangværende eksternt finansierede forskningsprojekter på grundskolen Side 3/3 1) Center for Strategisk Grundskoleforskning (48 mio ) (http://www.cser.dk/startside/) 2) It i Folkeskolen (18 mio. konsortium med bl.a. VIA, UCC, Metropol, UC Sjælland, UC Lillebælt, UC Syddanmark) (http://www.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/ifokus/oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/udviklingsprojekter-meddemonstrationsskoleforsoeg) 3) Technucation: Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education, støttet af Det Strategiske Forskningsråd, udvikler ny viden om 'technological literacy' og den viden skal danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere (15 mio ) (http://technucation.dk/) 4) VIDA Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud (Projektet er bestilt og finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet (http://edu.au.dk/forskning/projekter/vida/) 5) IEA-undersøgelser, der omfatter PIRL s (4. klasseelevers læsefærdigheder), TIMM s (4. klasseelevers matematiske og naturfaglige færdigheder) samt i ICILS2013 (8. klasseelevers kompetencer i at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere) (samfinansieret af IUP og Undervisningsministeriet) (http://edu.au.dk/forskning/projekter/internationaleundersoegelser/iea/ ) 6) Skolehistorie (11 mio. kroner fra Carlsbergfondet til et fembindsværk, der udgives i forbindelse med skolejubilæet 2014) (http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/) 7) 4-10 samarbejdet med VIA, UCC og Metropol med tilknyttede ph.d.- studerende fra UC erne inden for didaktik, skoleledelse, inklusion og førskoleområdet. (http://www.viauc.dk/projekter/4svar/sider/4svar.aspx)

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

Mangler din skole en dygtig lærer?

Mangler din skole en dygtig lærer? Mangler din skole en dygtig lærer? (eksempler på kandidater kun forsider) Teach First Danmark er nonprofit. Vi giver folkeskoler i hovedstadsområdet mulighed for at rekruttere blandt de mest relationsstærke

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold:

Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus er især på to forhold: Notat Modtager(e): Akkrediteringsrådet ACE Notat om masteruddannelser: niveau og vurdering i forbindelse med akkreditering Dette notat afdækker udfordringer ved akkreditering af masteruddannelser. Fokus

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE

DEN STORE MOTIVATIONSKRISE DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi de unges lyst til uddannelse og læring? 2012 Foto Penny Mathews, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 22. MAJ DEN STORE MOTIVATIONSKRISE Hvordan styrker vi unges

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne

KONTAKT. Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål om masteruddannelserne MASTERUDDANNELSE 2011/2012 KONTAKT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400 København NV T: 8888 9620, E: master@dpu.dk - administrative spørgsmål

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg 7. semester efteråret 2013 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 69 studerende den 4. februar 2014.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Program for læringsledelse

Program for læringsledelse 1 Program for læringsledelse Af Lars Qvortrup, LSP, Aalborg Universitet Et partnerskab bestående af tretten kommuner, Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling (LSP) ved Aalborg Universitet og

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker

Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker Dan Yu Wang December 2013 Notat - Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt uddannede sygeplejersker 1 ud af 6 uddannede sygeplejersker læser videre efter sygeplejestudiet Der var 86.996 uddannede

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I DIDAKTIK (DANSK) KANDIDATUDDANNELSER 2011/12 1

KANDIDATUDDANNELSEN I DIDAKTIK (DANSK) KANDIDATUDDANNELSER 2011/12 1 KANDIDATUDDANNELSEN I DIDAKTIK (DANSK) KANDIDATUDDANNELSER 2011/12 1 KANDIDATUDDANNELSER 2011/2012 KONTAKT DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE aarhus UNIVERSITET Uddannelseskontoret Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012

Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Ungdomsskolens heltidsundervisning Den 8. november 2012 Skolerådets arbejde Et uafhængigt formandskab (5 medlemmer) 21 medlemmer (interesseorganisationer) Rådgivning til ministeren men også til kommuner

Læs mere

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar!

Fælles viden fælles handling. Ja, vi er klar! Oplæg til skolestart 2009 fra KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, Børne- og kulturchefforeningen, Skolelederne og Skole og Samfund Fælles viden fælles handling Ja, vi er klar! Regeringen har en målsætning

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse

SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse København, Vejle og Århus, den 11. maj 2012 Ad hoc notat 18, KP, MHK, LNN Ad hoc notat 19 Ny læreruddannelse Analyse og tekst: Karen Prins, cand.scient.soc, lektor på Pædagoguddannelsen Frøbel (projektmedarbejder

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere