Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet"

Transkript

1 Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser B 1 Bilag 2 Offentligt AARHUS Notat Forskning og uddannelser i grundskolens fag på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Aarhus Universitet har netop vedtaget en ny strategi for perioden Her lægges der bl.a. vægt på at udbyde uddannelser, der er kendetegnet ved deres stærke forskningsbasering, deres innovative undervisningsformer, deres internationale observans og deres orientering mod samfundets behov. I forlængelse af den nye strategi vil IUP fortsætte med at udbyde uddannelser rettet mod samfundets behov med særligt henblik på at give professionsbachelorer muligheder for relevante og forskningsbaserede efter- og videreuddannelsestilbud. Institut for Uddannelse og Pædagogik s (IUP) strategi er således fortsat at varetage og målrette forpligtelsen til at efter- og videreuddanne skole- og institutionsledere, lærere, pædagoger og andre professionsbachelorer. Hermed vil IUP gennem sine uddannelser, sin forskning og sin myndighedsrådgivning bidrage til at udfylde de store ambitioner, der er sat for bl.a. den danske folkeskole med den nyligt vedtagne folkeskolereform og for dagsinstitutioner med den nyligt vedtagne reform af pædagoguddannelsen. Dato: 26. november 2013 Side 1/3 Siden 2007 har det tidligere Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) været en del af Aarhus Universitet. Fra 2011 indgår DPU som et tværfagligt institut i Faculty of Arts, et af de fire nye hovedområder, som blev oprettet i Det nyoprettede institut fik betegnelsen Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Med oprettelsen af instituttet blev det samtidig vedtaget at styrke den faglige profil omkring tre emneområder: førskole, grundskole og livslang læring. Disse tre områder indgår i den nye strategi for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, herunder myndighedsrådgivning på IUP. I relation til uddannelser har det tidligere DPU siden etableringen haft til hensigt at udbyde kandidat- og masteruddannelser med relevans for folkeskolen og daginstitutioner mm. og har hermed i høj grad bidraget til at give pædagoger og lærere et kompetenceløft. Som følge af fusionen med Aarhus Universitet har IUP desuden fået mulighed for at udbyde BA uddannelser. I 2010 blev den første BA-uddannelse udbudt i uddannelsesvidenskab og siden september 2013 med mulighed for fortsættelse på kandidatniveau. BAuddannelsen supplerer efter- og videreuddannelsestilbuddene for professionsbachelo- AU Stab og Strategi Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 rerne på en positiv måde ift. studiemiljøet hvorfor det er en strategisk målsætning for IUP at udbyde flere relevante BA-uddannelser i fremtiden. Side 2/3 Uddannelsesudbud ift. efteruddannelse af pædagoger og lærere IUP bidrager allerede i dag gennem sine 16 masteruddannelser til efteruddannelse af ledere, lærere, pædagoger og andre professioner (se bilag 1). Flere af disse uddannelser retter sig direkte mod grundskolen, f.eks. masteruddannelserne i didaktik, i ledelse af uddannelsesinstitutioner, specialpædagogik, socialpædagogik og i professionsudvikling. IUP vil forsat udvikle sine tilbud om hele masteruddannelser til professionsuddannede, der har brug for kompetenceudvikling på masterniveau. Udviklingen af nye tilbud sker løbende og i samarbejde med relevante aftagere, organisationer og professionshøjskoler. IUP ser det som sin særlige strategiske opgave at bidrage til at løfte den store opgave med kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og skoleledere, som er et af de tre hovedformål i den nye folkeskolereform og pædagoguddannelsesreform. Således har IUP allerede på foranledning af Uddannelsesministeriet fremsat forslag til modeller for kompetenceløft og udvikling af skoleledere og faglærere i folkeskolen samt til styre forskningsforankring af læreruddannelsen i samarbejde med professionshøjskolerne. Forslagene baserer sig blandt andet på de erfaringer, som er gjort i det såkaldte konsortium bestående af IUP og tre af de største professionshøjskoler i landet (http://www.viauc.dk/projekter/4svar/sider/4svar.aspx). Dette konsortium er opbygget med henblik på at styrke folkeskolens kapacitet inden for fire helt centrale områder: ledelse og organisation, didaktik og læring, inklusion og differentiering samt digitalisering. Konsortiesamarbejdet med professionshøjskolerne indgår som en afgørende dimension i IUP s forsatte udvikling af forskningsbaseret efteruddannelse. IUP vil også udnytte det nye Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, som er en del af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, til i partnerskab med professionshøjskolerne at udvikle efteruddannelseskurser/moduler målrettet ambitionerne i folkeskolereformen. Udviklingen af koncepter og projekter for kompetenceudvikling af folkeskolens lærere vil naturligvis finde sted med de relevante ministerier, kommuner og Kommunernes Landsforening samt andre relevante organisationer. Uddannelsesudbud ift. videreuddannelse i form af kandidatuddannelser IUP er den væsentligste, danske udbyder af videreuddannelse til professionsbachelorer, der ønsker at tilegne sig en kandidatgrad. Gennem sit store udbud af kandidatuddannelser bidrager instituttet til at styrke bl.a. den danske lærer- og pædagoguddannelse. Mange skolelærere og pædagoger benytter sig af muligheden for at udbygge deres bacheloruddannelse med en relevant kandidatuddannelse (se bilag 2+3). IUP vil i sin uddannelsesstrategi fortsat have fokus på de forskellige behov for efter- og videreuddannelse, herunder på balancen mellem efteruddannelsesudbud og udbud af videreuddannelse i form af kandidatuddannelser. Det er ambitionen, at der skal ske en fortsat fagudvikling af kandidatuddannelser i samarbejde med de relevante parter og aftagere (professionshøjskoler, skoleledere, organisationer, KL). På to uddannelsesområder af særlig relevans for grundskolen foretages der allerede nu en investering i form af en række nye

3 stillingsbesættelser. Det drejer sig om uddannelserne i fagdidaktik og i teknologiunderstøttelse af pædagogik og læring i håbet om at kunne tiltrække flere professionsbachelorer (se bilag 4). IUP vil i sin fremtidige strategi have særligt fokus på, at udviklingen af eksisterende og nye kandidatuddannelser finder sted i tæt dialog med aftagere og professionshøjskoler. Målet er at skabe et reelt sammenhængende uddannelsessystem inden for lærer-og pædagoguddannelserne og dermed bidrage til styrkelse af den danske lærer og pædagoguddannelse. Side 3/3 Uddannelsesudbud ift. BA-uddannelser med relevans for grundskolen IUP satser i fremtiden på at udbyde flere BA uddannelser. Instituttet har allerede haft stor succes med sin BA-uddannelse i uddannelsesvidenskab, der retter sig bredt mod et arbejdsmarked inden for uddannelsesforvaltning, uddannelsespolitik og uddannelsesudvikling, herunder naturligvis også grundskolen. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Sidste år blev en overbygning i form af en kandidatuddannelse i uddannelsesvidenskab udbudt for første gang. Der arbejdes også på at udvikle en BA-uddannelse inden for almen pædagogik. Uddannelsen, der ønskes udbudt i Aarhus, skal have fokus på pædagogiske problemstillinger i såvel et bredt samfundsperspektiv som i specifikke sammenhænge inden for virksomheder og offentlige institutioner. Uddannelsen vil for at udnytte fusionsmulighederne også blive udbudt i samarbejde med de øvrige fakulteter på Aarhus Universitet. Uddannelsesudbud ift. forskeruddannelse af undervisere på professionshøjskolerne IUP har siden 2010 arbejdet tæt sammen professionshøjskolerne om at tilbyde ph.d.- uddannelse, der styrker forskningsbaseringen af læreruddannelsen og dermed aftagerne på grundskoleområdet. Samarbejdet herom med professionshøjskolerne foregår bl.a. inden for 4-10 konsortiet med henblik på de ph.d.-studerendes forskningsforankring og finansieres af midler fra Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning konsortiet er som ramme for samarbejdet mellem Aarhus Universitet og 3 professionshøjskoler under forandring for at kunne tilgodese de behov for professionsløft af lærerne, der opstår som følge af folkeskolereformen. Af de i alt 33 udmøntede ph.d.-stipendier fra Ph.d.-Rådet er 19 tildelt ph.d.-studerende med indskrivning på IUP, AU i samarbejde med professionshøjskolerne.

4 ARTS BILAG 1 Uddannelsesudbud ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU Bacheloruddannelser Bacheloruddannelse i Uddannelsesvidenskab Kandidatuddannelser Kandidatuddannelse i Uddannelsesvidenskab Kandidatuddannelse i Pædagogisk Psykologi Kandidatuddannelse i Pædagogisk Sociologi Kandidatuddannelse i Pædagogisk Antropologi Kandidatuddannelse i Pædagogisk Filosofi Kandidatuddannelse i Generel Pædagogik Kandidatuddannelse i Didaktik Dansk Kandidatuddannelse i Didaktik Matematik Kandidatuddannelse i Didaktik Musik Kandidatuddannelse i Didaktik Materiel Kultur European Masters in Lifelong Learning: Policy and Management (MA LLL) Master s degree programme in Anthropology of Education and Globalisation Oversigt over uddannelser ved IUP Aske Dahl Sløk Rådgiver Dato: 09. oktober 2013 Ref: ads Side 1/1 Masteruddannelser Master i børnelitteratur Master i Citizenship Education (Medborgerskab) Master i drama- og teaterpædagogik Master i Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS) Master i ledelse af Udd. institutioner Master i læse- og skrivedidaktik Master i professionsudvikling Master i socialpædagogik Master i specialpædagogik Master i sundhedspædagogik Master i vejledning Master i voksnes læring og kompetenceudvikling Master i dansk som andetsprog Master i positiv psykologi Master i dagstilbuds- og indskolingsdidaktik Dekansekretariatet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

5 ARTS Bilag 2 Angående: Optag og uddannede på uddannelser på IUP Masteruddannelser Antal betalende deltagere Uddannelse Efterår 2010 Efterår 2011 Efterår 2012 Master i børnelitteratur Master i Citizenship Education (Medborgerskab) Master i drama- og teaterpædagogik 6 1 Master i Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS) Master i ledelse af Udd. institutioner Master i læse- og skrivedidaktik 14 2 Master i professionsudvikling Master i socialpædagogik Master i specialpædagogik Master i sundhedspædagogik Master i vejledning Master i voksnes læring og kompetenceudvikling Master i dansk som andetsprog Master i positiv psykologi Master i dagstilbuds- og indskolingsdidaktik Efterår 2013 (forventet) Mette Thunø Dekan Dato: 09. oktober 2013 Ref: MET Side 1/3 (Tallene indeholder både studerende på hele uddannelsen og studerende der følger enkeltmoduler) Dekanatet, Arts Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

6 ARTS Antal færdiguddannede (Færdiguddannede i perioden ) Side 2/3 Uddannelse Master i børnelitteratur 4 3 Master i Citizenship Education (Medborgerskab) 8 6 Master i drama- og teaterpædagogik Master i Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS) Master i ledelse af Udd. institutioner Master i læse- og skrivedidaktik 1 6 Master i professionsudvikling Master i socialpædagogik Master i specialpædagogik Master i sundhedspædagogik Master i vejledning Master i voksnes læring og kompetenceudvikling Master i dansk som andetsprog Master som fleksibelt forløb DPU Kandidater Kandidatoptag Didaktik (dansk) Didaktik (matematik) Didaktik (materiel kultur) Didaktik (musikpædagogik) Generel pædagogik It-didaktisk design Udd.flyttet til IÆK Lifelong Learning Pædagogisk antropologi Pædagogisk filosofi Pædagogisk psykologi Pædagogisk sociologi Uddannelsesvidenskab 88

7 ARTS Side 3/3 Færdiguddannede KA KA KA I alt Didaktik (dansk) Didaktik (matematik) Didaktik (materiel kultur) Didaktik (musikpædagogik) Generel pædagogik It-didaktisk design 3 6 Lifelong Learning Pædagogisk antropologi Pædagogisk filosofi Pædagogisk psykologi Pædagogisk sociologi Bachelor Bacheloroptag Uddannelsesvidenskab

8 ARTS Bilag 3 Adgangsgrundlag 2013 på IUP s kandidatuddannelser I tabel 1 fremgår oversigt over adgangsgrundlaget på IUP s kandidatuddannelser i forbindelse med optaget I figur 1 fremgår den relative fordeling af alle optagne på IUP s kandidatuddannelser i Optaget i 2013 dokumenterer, at IUP's uddannelser søges af forskellige professionsbachelorer og primært af pædagoger. Kun omkring en femtedel til en fjerdedel kommer med en læreruddannelsesbaggrund. Dette optagsmønster er ikke særligt for 2013, men typisk for de seneste 6 år (perioden med pålideligt datagrundlag). Tabel 1 1 Pædagog Lærer Pædagogisk sociologi Pædagogisk filosofi Pædagogisk antropologi uddannelsesvidenskab Didaktik (musik pædagogik) Didaktik (materiel kultur) Didaktik (matematik) Didaktik (Dansk) Generel Pædagogik Pædagogisk psykologi Alle Socialrådgiver Universitetsbachelor Sundhedsfaglig Andet Uoplyst I alt Adgangsgrundlag 2013, IUP Aske Dahl Sløk Rådgiver Dato: 09. oktober 2013 Ref: ads Side 1/2 1 Alle angivelser af adgangsgrundlag er selvangivelser fra ansøger i forbindelse med ansøgning om optag på kandidatuddannelser 2013 Kategorierne dækker over flere for skellige typer uddannelser, fx dækker Lærer over flere forskellige typer læreruddannelser, herunder bl.a. den nuværende professionsbacheloruddannelse, tidl. mellemlang videregående uddannelse til folkeskolelærer, meritlærer (pba. fx erhvervsuddannelser). Universitetsbachelor dækker en lang række forskellige bacheloruddannelser ved universiteterne, dog med en klar overvægt fra Uddannelsesvidenskab, AU. Kategorien uoplyst dækker også ufuldstændige angivelser som fx professionsbachelor. Dekansekretariatet Aarhus Universitet Nordre Ringgade Aarhus C Tlf.: Fax:

9 ARTS Side 2/2 Figur 1 Rela%v fordeling af adgangsgrundlag KA- uddannelser, IUP 2% 1% 19% 40% Pædagog Lærer Socialrådgiver 12% Universitet Sundhedsfaglig Andet 3% 23% Uoplyst

10 Bilag 4 Forskningsområder og forskeromfang på IUP i relation til grundskolen Ud af 160 HVIP (og 80 ph.d.-studerende) er der følgende antal forskere med kompetencer indenfor grundskolerelaterede forhold. Der er ikke tale om en årsværksopgørelse, men en oplistning af forskere, der har publiceret indenfor de nævnte områder Baggrund Angående Foranlediget inden for de opkvalificering sidste af regeringens ca. 5 år. De varslede på samme folkeskoleområdet folkeskolereform forskere kan derfor og på optræde opfordring indenfor fra Uddannelsesministeriet flere områder. nedenfor på hvilke måder Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) (fremover IUP) kan bidrage redegøres Dato: 09. oktober 2013 Ref: Dekan Mette Thunø til forskningsbaseret kompetenceløft af skoleledere og faglærere. Fac. of Arts Didaktik Indhold Dansk literacy/dansk som andetsprog: 3 professorer, 10 lektorer, 1 post docs, Side 1/3 3 ph.d.-studerende Kompetenceløft Matematikdidaktik: og udvikling 1 af professor, skoleledere 5 lektorer Udviklingen Engelsk af effektive didaktik: skoleledere 1 professor, betragtes 1 ph.d.-studerende internationalt af fx OECD som helt essentielt for udviklingen af en bedre Naturfagsdidaktik: grundskole og kræver 2 professorer, professionel 3 lektorer, udvikling 1 ph.d.-studerende gennem hele karrieren som skoleleder. 1 Materiel kultur, didaktik: 3 lektorer Forslag Musikdidaktik: til kompetenceudvikling 3 lektorer med henblik på udviklingen af skoleledere: 1. IUP kan på nuværende tidpunkt honorere evt. krav til fremtidens skoleledere om at have en kandidatgrad og i læring uddannelsesvidenskab (er akkrediteret). En Masteruddannelse i skoleledelse kan udvikles Pædagogik efter Ernærings- behov. og sundhedspædagogik: 1 professor, 5 lektorer, 2 post doc 2. IUP Klima- kan og gerne miljøpædagogik: i samarbejde 1 med professor, andre universiteter/uc ere 1 adjunkt, 1 post doc medvirke til at udvikle et særligt Kvalifikationsprogram Kropslig læring: 2 lektorer, for Skoleledere 1 ph.d.-studerende tilsvarende Ontarios Principal s Qualifications Program (PQP). Erfaringer Læringsmiljøer: kan hentes 2 professorer, fra IUP s 4 samarbejde lektorer med CBS om Masteruddannelsen i Leadership and Innovation Skole og køn: in Complex 4 professorer, Systems 2 (http://www.laics.net/) lektorer og fra AU s deltagelse i Master i Public Governance IT og medier sammen i folkeskolen: med SDU 5 lektorer, 1 ph.d.-studerende (http://www.sdu.dk/efter_videreuddannelse/master/offentligledelse.aspx). Interkulturelle kompetencer: 4 lektorer, 2 post docs, 3 ph.d.-studerende Forskningsbaseringen af Test, et sådan evaluering, kursus mål: vil primært 2 lektorer, være 1 post bestående doc, 2ph.d.-studerende af forskere tilknyttet IUP s Forskningprogram for Organisation Dannelse, demokrati, og Læring værdier, (http://edu.au.dk/forskning/omraader/ol/) medborgerskab: 1 professor, 16 lektorer, og 1 Forskningsprogram adjunkt, 1 post doc, 1 ph.d.-studerende (http://edu.au.dk/forskning/omraader/programforgrundskoleforskning/). for Grundskoleforskning 3. Et Kvalifikationsprogram for Skoleledere kan understøttes/forankres af en virtuel centerdannelse fungerende som et netværk med relevante aktører på tværs af institutioner og organisationer (fx Skolelederorganisation) med en bestyrelse og et internationalt advisory board. Centeret kan også 1 Schleicher, have A. (2012), til Ed., opgave Preparing at Teachers facilitere and Developing skoleledernetværk, School Leaders for the seminarer 21st Century: Lessons mm. from IUP around kan the som World, tungeste forskningsinstitution en i Danmark gerne huse og organisere et sådan Center for OECD Publishing. Skoleledelse. Aarhus Universitet Kompetenceløft af faglærere For at opfylde regeringens ambitioner om at styrke undervisningen i dansk og matematik forventes det nødvendigt at styrke de relevante faglæreres didaktiske niveau og professionelle identitet for at kunne skabe fremtidens innovative læringsmiljøer. Tlf.: Fax: Forslag til kompetenceudvikling med henblik på udviklingen af faglærere:

11 Skole- og klasserumsledelse Klasserumsledelse, inklusion: 6 professorer, 14 lektorer, 1 adjunkt, 1 post doc, 10 ph.d.-studerende Alsidig udvikling og sociale kompetencer: 2 professorer, 9 lektorer, 1 adjunkt, 1 ph.d.-studerende Skoleledelse og organisatorisk ledelse: 3 professorer, 6 lektorer, 1 adjunkt, 5 ph.d.-studerende Skole-hjem-samarbejde: 7 lektorer, 1 ph.d.-studerende Side 2/3 Læreruddannelse Læreruddannelse: 7 professorer, 6 lektorer, 1 seniorforsker, 3 ph.d.- studerende Uddannelsespolitik og historie Skolehistorie: 1 professor, 2 lektor, 2 post doc International, komparativ grundskoleforskning: 3 professorer, 5 lektorer Uddannelsespolitik: 5 lektorer Uddannelsessociologi Overgang fra skole til ungdomsuddannelse: 1 lektor Børne-/ungekultur: 1 professor, 9 lektorer, 1 postdoc Social arv: 1 lektor, 1 ph.d.-studerende Kognition Neuropsykologi, kognition, læring: 3 lektorer Førskole Førskole-/early childhood: 5 professorer, 12 lektorer, 1 ph.d.-studerende Under besættelse: 1. 2 adjunktstillinger i danskfagets didaktik 2. Adjunkt i ledelse af uddannelsesinstitutioner 3. Adjunkt i pædagogisk psykologi 4. Adjunkt i socialpædagogik 5. Adjunkt i sproglig etnografi 6. Adjunkt i pædagogisk filosofi 7. Adjunkt i ledelse af diversitet i udviklings- og læringskontekst 8. Adjunkt i klassisk og moderne læringsteori og organisatorisk læring på uddannelsesområdet 9. Mso professor indenfor pædagogisk ledelse af læring og udvikling 10. Postdoc i dagtilbud og indskolingsdidaktik 11. Adjunkt i dagtilbudsdidaktik mso professorater i IT didaktik (dansk og matematik)

12 I gangværende eksternt finansierede forskningsprojekter på grundskolen Side 3/3 1) Center for Strategisk Grundskoleforskning (48 mio ) (http://www.cser.dk/startside/) 2) It i Folkeskolen (18 mio. konsortium med bl.a. VIA, UCC, Metropol, UC Sjælland, UC Lillebælt, UC Syddanmark) (http://www.uvm.dk/uddannelser-og-dagtilbud/folkeskolen/ifokus/oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/udviklingsprojekter-meddemonstrationsskoleforsoeg) 3) Technucation: Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education, støttet af Det Strategiske Forskningsråd, udvikler ny viden om 'technological literacy' og den viden skal danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere (15 mio ) (http://technucation.dk/) 4) VIDA Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud (Projektet er bestilt og finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet (http://edu.au.dk/forskning/projekter/vida/) 5) IEA-undersøgelser, der omfatter PIRL s (4. klasseelevers læsefærdigheder), TIMM s (4. klasseelevers matematiske og naturfaglige færdigheder) samt i ICILS2013 (8. klasseelevers kompetencer i at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere) (samfinansieret af IUP og Undervisningsministeriet) (http://edu.au.dk/forskning/projekter/internationaleundersoegelser/iea/ ) 6) Skolehistorie (11 mio. kroner fra Carlsbergfondet til et fembindsværk, der udgives i forbindelse med skolejubilæet 2014) (http://edu.au.dk/forskning/projekter/danskskolehistorie/) 7) 4-10 samarbejdet med VIA, UCC og Metropol med tilknyttede ph.d.- studerende fra UC erne inden for didaktik, skoleledelse, inklusion og førskoleområdet. (http://www.viauc.dk/projekter/4svar/sider/4svar.aspx)

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 74 Offentligt Notat Til Forskningsudvalget Folketinget Den 1. december 2014 Orientering om udbud af efter- og videreuddannelse til grundskolens lærere Som opfølgning

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET

[TITLE WITH CAPITAL LETTERS] AARHUS UNIVERSITET [TITLE WITH CAPITAL LETTERS] UDDANNELSE -VEJEN TIL VÆKST Uddannelser og vækst Dagens tema: Hvordan kan uddannelser bidrage til øget vækst? Regeringens svar: Hurtigere og højere Udgangspunktet: Uddannelsesniveau,

Læs mere

Fremtidens Naturfaglige Lærere

Fremtidens Naturfaglige Lærere Efteruddannelse som bidrag til netværksudvikling blandt naturfagslærere i en kommune Tanker og erfaringer fra SDU s Masteruddannelse i Naturfagsundervisning Claus Michelsen, Syddansk Universitet Institutleder,

Læs mere

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING

FORUM FOR KOORDINATION AF UDDANNELSESFORSKNING - SAMSKABELSE OM VIDENSINFORMERET SKOLEUDVIKLING VIA University College VIA University College 1 2015 Analyse af videnspredning Spredning af forsknings- og udviklingsviden med relevans for grundskolens

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 104 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd fælles med videnskabsministeren - i Folketingets Uddannelsesudvalg.

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Højere specialpædagogisk uddannelse i andre lande

Højere specialpædagogisk uddannelse i andre lande Højere specialpædagogisk uddannelse i andre lande Niels Egelund, professor i specialpædagogik, dr.pæd. Direktør, Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 1 Den specialpædagogiske

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase)

BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase) Grundkursus i metoder og arbejdsgange for den nye økonomimodel BILAG 2 TIL OPGAVE opgaveformål med 12 karakterer (frivillige i første fase) Påsætning af opgaveformål som sagsmærke Sagsmærke kode Sagsmærke

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

STIPENDIER I UDDANNELSESFORSKNING Rapport for tre års uddelinger 2011, 2012 og 2013

STIPENDIER I UDDANNELSESFORSKNING Rapport for tre års uddelinger 2011, 2012 og 2013 STIPENDIER I UDDANNELSESFORSKNING Rapport for tre års uddelinger 2011, 2012 og 2013 Ph.d. rådet for uddannelsesforskning Indhold Konsortier og institutioner... 2 Projekttemaer og -titler... 4 Forskningsmetode...

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU

Center for Grundskoleforskning. En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning En massiv satsning på Det nye DPU Center for Grundskoleforskning - fokusområder Undervisningsformer, læreruddannelse, skoleledelse, inklusion, klasseledelse, evalueringsformer,

Læs mere

Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer. Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen

Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer. Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen Læreruddannelsens samarbejde med praksis, muligheder og udfordringer Schæffergården, d. 27.5. 2015 Elsebeth Jensen og Lis Madsen Professionsbacheloruddannelse: Professionsrettet og vidensbaseret Ny læreruddannelse

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver

Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Hanne Vibeke Sørensen Specialkonsulent i VIA UC Cand.scient soc. & socialrådgiver Formand for kontaktudvalget for diplomuddannelser Formand for fællesudvalget for de pædagogiske diplomuddannelser Akkrediteringsansøgninger,

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet

Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen. Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Rekruttering af lærere til naturfagene i Folkeskolen Jens Oddershede, rektor Syddansk Universitet Læreruddannelsen og naturfag Problemstillinger For få studerende vælger naturfagene som linjefag. Svært

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Uddannelsesudvalget UVT alm. del - Bilag 118,UDU alm. del - Bilag 263 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Der er for få studerende, der vælger naturfagene som linjefag på læreruddannelsen hvad kan professionshøjskolerne gøre?

Der er for få studerende, der vælger naturfagene som linjefag på læreruddannelsen hvad kan professionshøjskolerne gøre? Side 1 22-08-2013 Der er for få studerende, der vælger naturfagene som linjefag på læreruddannelsen hvad kan professionshøjskolerne gøre? Erik Knudsen, formand for Danske professionshøjskoler Få vælger

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Mangler din skole en dygtig lærer?

Mangler din skole en dygtig lærer? Mangler din skole en dygtig lærer? (eksempler på kandidater kun forsider) Teach First Danmark er nonprofit. Vi giver folkeskoler i hovedstadsområdet mulighed for at rekruttere blandt de mest relationsstærke

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 Dan Yu Wang December 2016 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2015 var der 92.801 personer i landet, der på et tidspunkt har

Læs mere

Ph.d. i uddannelsesforskning

Ph.d. i uddannelsesforskning Ph.d. i uddannelsesforskning Sikre højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne på professionshøjskolerne Jens Rasmussen, Ph.d.-rådet Ph.d.-rådet Formand Jens Rasmussen (Aarhus Universitet)

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Institut for Uddannelsesvidenskab. Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008

Institut for Uddannelsesvidenskab. Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008 Institut for Uddannelsesvidenskab Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008 Institut for Uddannelsesvidenskab Instituttet varetager flg. opgaver: faglig konsulenttjeneste

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ

MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ MEDARBEJDERMØDE 27.MAJ DAGSORDEN Dimensionering og fremdriftsreformen Status på de økonomiske effekter af reformerne Processer på fakultet og institut Instituteftersyn og uddannelseseftersyn Forskningstilsyn,

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Uddannelse - Vidensbehov i konkurrencesamfundet Viborg UddannelsesBootCamp 2015 Jeg vil gerne præsentere jer for Anne Perspektiv: Aarhus Universitets bidrag til viden i Annes liv Vidensbehov i konkurrencesamfundet

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen

Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen Tabelrapport undervisere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af den faglige kvalitet af 2007-læreruddannelsen,

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010

Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Evaluering af kandidat- og suppleringsuddannelserne, efteråret 2010 Som en del af kvalitetssikringen af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, foretages der efter hvert afsluttet

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Indhold 1. Introduktion 2. PIRLS og TIMSS resultaterne

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem

Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Redegørelse om større sammenhæng i det videregående Oplæg ved Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Større sammenhæng i det videregående Regeringen fremlagde i april 2012 en redegørelse

Læs mere

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning

Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 226 Offentligt Opprioritering af naturfagsdidaktisk forskning I baggrundsrapporten fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen om uddannelsesforskning

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017

Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november november 2017 Strategi for Institut for Kulturvidenskaber november 2014 - november 2017 IKV s strategi forholder sig til SDU s overordnede ambitioner i universitetets Strategi- og ledelsesgrundlag. Den indeholder fem

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 88 studerende den 20. januar 2017.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen

Noter fra 2. faglige strategimøde om samfundsvidenskab, 18. marts Mødeleder professor Peter Munk Christiansen Rektoratsmøde den 12. april 2010 Punkt 1, bilag 1b: Den faglige udviklingsproces Noter fra 2. faglige strategimøde i den samfundsvidenskabelige familie. AARHUS UNIVERSITET NOTAT Noter fra 2. faglige strategimøde

Læs mere

Bilag 12 Notat om samarbejdsrelationer mellem pædagog- og læreruddannelsen

Bilag 12 Notat om samarbejdsrelationer mellem pædagog- og læreruddannelsen Afdelingen for videregående uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Bilag 12 Notat om samarbejdsrelationer mellem

Læs mere

Visioner for udvikling af AU s uddannelser

Visioner for udvikling af AU s uddannelser Visioner for udvikling af AU s uddannelser Dette bidrag til Århus Universitets udviklingsproces er specielt rettet mod uddannelserne, men kan læses i tilknytning til bidraget fra forskningsprogramlederne

Læs mere