Forskningsstrategi 2013 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsstrategi 2013 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden"

Transkript

1 Forskningsstrategi 2013 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden Den endelige version af strategidokumentet med input fra centerchefen og de forskningskoordinerende overlæger har været sendt i høring hos alle medlemmer af BUCs forskningsudvalg og var til drøftelse på mødet Strategidokumentet bliver derefter sendt i høring til alle aktive forskere og centerledelsen. Forskningsplanen sendes også til kommentering til RHPs direktion og til Institut for Klinisk Medicin. På næste forskningsforum i oktober skal implementering af strategien i centeret, både i forskning og i klinikken, diskuteres og planlægges..

2 Indledning Ca. hvert 10. barn har en psykisk forstyrrelse, som nedsætter deres funktionsevne i skolen, derhjemme eller sammen med venner, på mindst ét tidspunkt før de fylder 18 år. Psykisk sygdom medfører lidelse og store samfundsmæssige udgifter. Tidlig identifikation og forebyggende indsats er derfor helt central. Internationale studier påviser, at mange behandlingstilbud i børne-og ungdomspsykiatrisk behandling, hverken i Danmark eller i udlandet, er tilstrækkeligt evidensbaserede, ensartede eller effektive. Disse forhold gør det presserende at videreudvikle effektive behandlingsmetoder og implementere disse i klinikken, også i Danmark. Både nationalt og internationalt er der gennem årtier blevet afsat relativt få ressourcer til forskning i vores fag sammenlignet med andre medicinske specialer, og forskning på det børne- og ungdomspsykiatriske område er ikke aktivt blevet prioriteret. Dette har medført, at forskningen mange steder endnu ikke er veletableret, hvilket gør det svært at promovere specialet i den åbne konkurrence om forskningsmidler. Det er derfor yderst vigtigt, at vi i Region Hovedstaden parallelt med de processer, der foregår andre steder i verden fokuserer vores forskning på afgrænsede områder, og opbygger en effektiv infrastruktur med det formål at gøre forskning inden for vores område både mere professionel og bæredygtig. Det nye Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden (BUC-RH) har i juni 2013 sat følgende pejlemærker for sin kliniske virksomhed det kommende år: 1. Ensartede tilbud om udredning og behandling til patienter med samme sygdomsbillede 2. Styrkelse af empowerment-tænkning og aktiv familieinddragelse 3. Udveksling af erfaringer og udvikling af best practice og synergi - for patienter på alle tre specialiseringsniveauer 4. Udvikling af en løbende forbedringskultur Der ses gode synergieffekter mellem disse punkter (især punkt 1 og 4), og forskningsmiljøet på BUC og centerledelsen har konkrete planer om at styrke klinisk forskning på centeret fremover. Samtidig prioriteres udviklingen af et stærkt forskningsmiljø i centerets resultatkontrakt. Målgruppen for dette dokument er Børne-og ungdomspsykiatrisk Center (BUC), primært forskergruppen, men også direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) og ledelsen for Institut for Klinisk Medicin (IKM) ved Københavns Universitet. Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med en proces, hvor man for og sammen med alle dele af hospitalet (børne-og ungdomspsykiatri og psykiatri) skal udforme en ny forskningsstrategi. Den nye strategi vil så afløse dette dokument. En strategi vil hjælpe den forskningsansvarlige professor til, sammen med centerledelsen og seniorforskerne, at foretage fremtidige strategiske prioriteringer med henblik på at skabe en international profil for forskning af høj faglig kvalitet, med stor tværfaglighed og god 2

3 brugerrelevans for vores patienter og deres familier. Dette mål forudsætter, at alle medarbejdere i centeret bidrager til processen - både seniorforskere, andre medarbejdere i forskningsenheden og klinikere, og at strategien har opbakning fra centerledelsen. Satsningsområderne afspejler en holdning om at undgå opstart af for mange enkeltstående forskningsprojekter. Det vil være hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at bruge de eksisterende ressourcer til at styrke omfanget og kvaliteten af allerede eksisterende forskningsprojekter, og at resultaterne fra igangværende projekter bliver publiceret. På længere sigt bliver der tale om at igangsætte større forskningsprogrammer baseret på de områder, der er identificeret som satsningsområder. Vi har i regionen flere fordele i national og international sammenhæng, som denne strategi tager udgangspunkt i: Der findes allerede flere store, internationale projekter i centeret, som er blevet udviklet og implementeret i løbet af de sidste 10 år Centerledelsen og direktionen i RHP bakker op om forskningen Universitetet ønsker mere forskning i faget Børnene og deres familier er interesserede i at deltage i kliniske og epidemiologiske projekter Organiseringen af børne- og ungdomspsykiatrien i regionen gør det relativt overskueligt at kunne inkludere repræsentative stikprøver i kliniske projekter Der er mulighed for at følge børn, familier og patienter i registre gennem deres opvækst Godt netværk i børne- og ungdomspsykiatrien på tværs af regioner, nationalt og internationalt Samarbejde med vores tilgrænsende fag, voksenpsykiatri og pædiatri, er godt etableret København er et attraktivt sted at komme hen for både danske og internationale forskere Med de engagerede ledere og medarbejdere, som allerede arbejder klinisk og forskningsmæssigt på centeret, en god forskningsstrategi, de nødvendige ressourcer og opbakning fra Region Hovedstadens Psykiatri og Institut for Klinisk Medicin, vil der være god mulighed for en stærk udvikling af forskningen i vores fag de kommende år. København, juli 2013 Kerstin J. Plessen Professor, overlæge, Ph.d. Anne-Rose Wang Centerchef 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Fokusere vores forskning - videnskabelig kvalitet og klinisk betydning Videreføre forskning inden for epidemiologi, tidlig diagnose og forebyggelse Udbygge fokus på translationel forskning og dimensional neuropsykiatri for at undersøge underliggende mekanismer og kompensationsprocesser Skabe resultater inden for behandlingsforskning, både i forhold til psykofarmakologi og ikke-farmakologisk behandling Fokus på psykometri for at sikre at vi bruger instrumenter af høj kvalitet til at måle psykopatologiske fænomener Miljødannelse for forskning Etablere synergieffekter mellem de forskellige kerneområder regionalt i BUC og i samspil med andre fag Sikre tæt samarbejde med klinikken i alle projekter og gøre forskning mere synlig i klinikken Engagere den bredere offentlighed ved at øge det gensidige kendskab til og samspil mellem forskning, patienter og klinikere Skabe en afbalanceret forskningsportefølje inden for vores fire kerneområder Skabe en organisation med den nødvendige og mest effektive administration for at kunne holde fokus på indhold af forskning Sikre at interne midler til forskning bruges på den mest hensigtsmæssige måde og øge andelen af eksterne midler Identificere og få adgang til de vigtigste nye metoder og opbygge en infrastruktur, der sikrer det markante fremskridt i børne-og ungdomspsykiatrisk forskning Løbende revidere om forskningsstrategien er effektiv, og om vi har den bedste organisering og finaniering til at indfri vores forskningsstrategi Identificere de rigtige mennesker til at drive forskning i udvikling Øge antallet af nationale og internationale forskere i børne- og ungdomspsykiatrien, som arbejder i Region Hovedstaden Resultatbaserede aftaler for forskere ansat i BUC Udvikle ordninger for uddannelse og karriereudvikling med fokus på Ph.D.-studerende, post.doc. og seniorforskere Øge investeringen i at fremme nationale og internationale samarbejdsnetværk for at levere forskningsoutput af høj kvalitet Resumé

5 1. Fokusere vores forskning - videnskabelig kvalitet og klinisk betydning 1.1 Videreføre forskning inden for epidemiologi, tidlig diagnose og forebyggelse Epidemiologiske undersøgelser måler, hvor hyppigt psykiske forstyrrelser optræder hos børn og unge, og hvor tidligt de debuterer, samt identificerer prædiktorer, som går forud for udvikling af symptomer. I international sammenhæng er der sket en udvikling og præcisering af de metoder, som bruges til at undersøge og klassificere psykiske forstyrrelser, og dermed er forudsætningerne for epidemiologisk forskning blevet forbedret. En stor longitudinel undersøgelse vedrørende psykopatologi både tidligt og senere i barndommen har været i gang siden år 2000 i regionen med det formål at studere risikofaktorer og sygdomsforløb vedrørende børnepsykiatriske sygdomme (Copenhagen Child Cohort CCC2000). Denne undersøgelse har også fokus på et andet beslægtet område, nemlig tidlig opsporing og behandling af psykiske forstyrrelser, da forebyggelse af psykiske forstyrrelser kan vise sig værdifuld i forhold til at forbedre den psykiske og sociale funktion senere i livet. Registerstudier er en enestående måde, hvorpå man kan følge kohorter og patienter over tid for at se på deres funktion i hverdagen ud fra nogle overordnede variable. Dette kan eksempelvis være hvilke komorbide psykiske forstyrrelser, der udvikles frem til voksenalderen, eller hvilke andre sociale komplikationer, som optræder. Registerdata tillader også at identificere specifikke patientgrupper og se på korrelationer med data, som enten er dokumenteret i de officielle registre i Danmark, eller som er samlet ind som en del af kohortestudier. Mulighederne inden for dette forskningsområde er pga. de veludbyggede registre langt bedre i de skandinaviske lande sammenlignet med andre lande. Registerstudier bør også fremtidigt inddrages i vores forskning i børne-og ungdomspsykiatri, da de kan skabe resultater, som har relevans for faget langt ud over en lokal sammenhæng. 1.2 Udbygge fokus på translationel forskning og dimensional neuropsykiatri for at undersøge underliggende mekanismer og kompensationsprocesser Mange sygdomme er relateret til en underliggende genetisk sårbarhed. Det er derfor relevant at kunne måle biologiske faktorer, som befinder sig tættere på de genetiske forhold end selve de kliniske symptomer. Efterhånden står det klart, at genetikken i flere psykiatriske forstyrrelser overlapper.. Det betyder, at der kan være tale om en øget forekomst af flere forskellige psykiske lidelser i belastede familier. Det gør det relevant at studere psykisk sygdom transdiagnostisk, på tværs af diagnoser, og fokusere på de underliggende processer, der kan være forstyrret hos børn med forskellige diagnoser. En sådan proces er eksempelvis selvregulering, som vi ved er forstyrret hos børn med flere forskellige neuropsykiatriske sygdomme (ADHD, Tourettes Syndrom, spiseforstyrrelser). Sammen med voksenpsykiatrien er der startet et stort studie for netop at kortlægge dimensioner af psykiske symptomer i en gruppe børn, som har en høj risiko for at udvikle psykisk sygdom (The Danish Study of High Risk and Resilience VIA 7). Her fokuserer man på dimensioner af adfærd og symptomstyrke 5

6 frem for kategoriske diagnoser. Et andet aspekt ved denne tilgang er muligheden for at studere resiliens. Dette vil bidrage til en bedre kortlægning af, hvilke underliggende kompensationsprocesser, som gør sig gældende hos personer med høj risiko for at blive syge, og som måske allerede har enkelte symptomer, men ikke udvikler en diagnose. Denne tænkning forventes fremover i højere grad at præge udviklingen af nye behandlingsmetoder, idet man på den måde kan udvikle mere kausalt relevante metoder baseret på underliggende neurobiologi og med udgangspunkt i relevante domæner for psykisk sygdom og sundhed ( Research Domain Criteria fra NIMH). Denne forskning, som allerede nu er fremtrædende i voksenpsykiatrien, er om end endnu mere relevant i børne-og ungdomspykiatrien, hvor udviklingsdimensionen og betydningen af hjernens plasticitet forventes at betyde mulighed for både større og mere målbare effekter af processerne. Man sigter mod at måle både endofænotyper (objektivt målbare genetisk betingede markører for en sygdom) og andre biomarkører, som kan bidrage til at validere diagnoser, identificere subgrupper og i nogle tilfælde forudsige det kliniske forløb. Helt konkret anvendes der ud over symptommålinger oftest neuropsykologiske metoder, afbildning af hjernen (enten anatomisk magnet resonans MR-undersøgelse eller funktionel MR-undersøgelse fmri) og elektrofysiologiske metoder (elektroencefalografi - EEG og eventrelaterede potentialer - ERP). Et samarbejde med Danish Center for Research in Resonance Imaging (DCRMR) på Hvidovre gør det muligt at gennemføre denne type undersøgelser. 1.3 Skabe resultater inden for behandlingsforskning, både i forhold til psykofarmakologi og ikke-farmakologisk behandling Hovedfokus i vores virksomhed er at forebygge og behandle psykiske forstyrrelser hos børn og unge. Derfor er en central opgave i forskningen rettet mod at udvikle, måle effekt af og implementere evidensbaserede behandlingsmetoder. Der er allerede med stor entusiasme og succes startet et stort nationalt multicenterstudie vedrørende psykofarmakologisk behandling af unge. Projektet har en vigtig plads i børne-og ungdomspsykiatrisk behandling og har, ud over vigtige forskningsmæssige implikationer, bidraget til at løfte den kliniske standard i behandlingen på psykosebehandlingsområdet (Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika på børn og unge med psykose TEA projektet). Denne type studier vil i fremtiden kunne gennemføres endnu mere effektivt, når organisationen er moden til dette - dvs. når forskning i højere grad er integreret i børne-og ungdomspsykiatrisk behandling, når psykometrisk måling med valide instrumenter er en del af den kliniske rutine, og når målingerne kan gennemføres reliabelt for den enkelte patient over tid. Denne udvikling er i tråd med hele organisationens ønske om en mere evidensbaseret og kvalitetssikret tilgang til udredning af børn og unge henvist til BUC-RH. Endvidere er der brug for en god forskningsinfrastruktur, herunder lokaler, IT-udstyr (databaser) og højt kvalificerede medarbejdere. Denne infrastruktur skal helst opbygges først for at lette gennemførelsen af behandlingsstudier på sigt. Ud over psykofarmakologiske studier vil der være fokus på studier, som måler ikkemedikamentel behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Disse behandlingsmetoder benytter sig ofte af de principper og den evidens, som udvikles inden for vores andet 6

7 satsningsområde,dimensional neuropsykiatri. Her kan man forestille sig multicenterstudier, som indebærer samarbejde med de øvrige børne-og ungdomspsykiatriske centre i Danmark. Der findes allerede nogle eksempler på dette (New Forest Parenting Programme - NFPP). Der vil være fokus på at inddrage metoder, som måler kliniske symptomer, neuropsykologi og underliggende neurobiologi. 1.4 Fokus på psykometri for at sikre at vi bruger instrumenter af høj kvalitet til at måle psykopatologiske fænomener Der er behov for at videreudvikle og oversætte diagnostiske metoder, spørgeskemaer, diagnostiske interviews og psykologiske tests, der er valide, reliable og helst afprøvede i Danmark. Psykometriske metoder af høj kvalitet til brug i børne-og ungdomspsykiatrisk behandling og forskning er nødvendige for at kunne måle symptomer, psykopatologi og effekt af interventioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der anvendes kategoriske instrumenter til diagnostik (typisk kliniske interviews), dimensional måling af symptomer (typisk spørgeskemaer til forældre, børn eller lærere) og tests, som direkte måler børn og unges evne til at gennemføre neuropsykologiske eller andre konkrete opgaver. 7

8 2. Miljødannelse for forskning 2.1 Etablere synergieffekter mellem de forskellige kerneområder regionalt i BUC og i samspil med andre fag Forskning er i stigende grad afhængig af samarbejde på tværs af forskergrupper, både inden for et enkelt fag og på tværs af faggrænser. De eksisterende forskermiljøer i børne- og ungdomspsykiatrien i regionen egner sig i høj grad til at skabe forskning, som kan fokusere på aktuelle spørgsmål inden for faget og vil kunne tackle nogle udfordringer og forhindringer, som mange internationale miljøer har svært ved at håndtere - eksempelvis rekruttering af repræsentative stikprøver. Hvis det lykkes at skabe longitudinelle studier, som inddrager både epidemiologi og undersøgelser af underliggende mekanismer med dimensional neuropsykiatri, og på baggrund af disse udvikle adækvate behandlingsmetoder, vil det skabe et fælles fokus i vores forskningsmiljø, som kan sætte børne- og ungdomspsykiatrisk forskning i regionen på det internationale landkort. Udfordringen vil være at skabe og vedligeholde et internationalt niveau på alle fire satsningsområder. Derfor skal nye projekter vurderes med omhu og med et realistisk blik for finansiering for at undgå for stor spredning på for mange forskningsområder. 8

9 Forskningskvaliteten øges gennem gode samarbejdsnetværk, og i fremtiden vil mange fondsansøgninger og finansiering være afhængige af et godt funderet tværfagligt netværk. Der tilstræbes derfor en høj grad af samarbejde med andre fag og forskningsafdelinger, og der er allerede etableret et vidtgående samarbejde med fagene voksenpsykiatri, pædiatri, neurologi, genetik samt andre forskningscentre på Københavns Universitet og nationale aktører. 2.2 Sikre et tæt samarbejde med klinikken i alle projekter og gøre forskning mere synlig i klinikken Forskning og klinik har i børne- og ungdomspsykiatrien traditionelt haft en udtalt to-deling. Dette er heldigvis ved at ændre sig. Der bruges i stigende grad standardiserede instrumenter til udredning af patienterne på BUC, og på det seneste er der kommet flere projekter (f.eks. TEA og INDICES -Individualiseret behandling med fokus på carboxylesterase 1), som i deres design har lænet sig op ad den kliniske udredning og har udvidet den ved at introducere flere nye standardiserede instrumenter. Dette har givet gode synergieffekter. Forskerne har i praksis kunnet give en tilbagemelding efter udredning af patienterne og har ofte været i tæt dialog med klinikerne i forbindelse med komplicerede patienter. Omvendt kan klinikernes erfaringer og feedback inspirere forskerne. For at kunne få udbytte af synergien mellem klinik og forskning er det centralt, at organisationen gennem alle led, og især i ledelsen, formidler et fokus på forskning og uddannelse og budskabet om, at den gode klinik netop skabes i et samspil med forskningen. På den anden side er det også vigtigt, at forskerne selv er synlige i både centerledelsen (dette gælder primært professoren, som deltager i centerledelsens møder flere gange årligt) og i de enkelte afsnit (alle forskere). Allerede i introduktionen for - nye medarbejdere skal forskning præsenteres som en vigtig del af organisationen med et mål om dels at vække en interesse for forskning tidligt hos klinikerne, og dels om at synliggøre fokus på tværfaglig forskning på vores center. Den nye strategi for centeret støtter standardiseret udredning i alle dele af klinikken. Dette kan være med til at sikre, at forskningsprojekternes rutiner læner sig op ad klinikernes. Her er afsnitslederne vigtige medspillere, som kan videreformidle viden om projekterne og støtte op om rekruttering af patienter. Det er vigtigt at sørge for at tilgodese den ekstra indsats, som ydes i klinikken, når patienter bliver inkluderet i forskningsprojekter. Forskerne skal være synlige i klinikken og give feedback, f.eks. fra kliniske databaser. Endvidere skal forskerne også støtte afsnits- og centerledelsen i at implementere nye evidensbaserede metoder, så børne-og ungdomspsykiatrisk behandling i stigende grad kan dokumentere, at den baserer sig på forskning. Hvert klinisk projekt skal kunne bidrage med noget specifikt til børne-og ungdomspsykiatrisk behandling, enten i form af indførelse af nye metoder, anden form for oplæring eller kliniske ressourcer. I fremtiden tilstræbes det i endnu højere grad at involvere klinikere i nye kliniske projekter allerede i planlægningsfasen. I dag er der allerede gode eksempler på samarbejde mellem forskning og klinik i samratingsgrupper for udvalgte kliniske instrumenter (PANSS, K-SADS), som både bruges i 9

10 børne-og ungdomspsykiatrisk behandling og i forskning. Forskning skal således skinne igennem i den kliniske hverdag og komme vores patienter til gode. 10

11 2.3 Engagere den bredere offentlighed ved at øge det gensidige kendskab til og samspil mellem forskning, patienter og klinikere Det er nødvendigt at investere mere i børne- og ungdomspsykiatrisk forskning. I dag er vores patienter endnu ikke prioriteret hos politikere og policymakers. Det er derfor vores egen opgave at formidle til politikerne og medierne, at vi kan gøre en forskel for børn, familier og samfundet som helhed. Det er kun gennem kvalitet og velstrukturede oplæg, at vi kan formidle vores forskningsresultater udadtil med henblik på bedre finansiering og synlighed. Således har vi et stort kommunikationsansvar, som er en opgave, der skal prioriteres højt i fremtiden. Forskningsenheden skal tilrettelægge ekstern oplæring og sparring vedrørende generel formidling om faget, men også vedrørende helt konkrete forskningsresultater. 2.4 Skabe en afbalanceret forskningsportefølje inden for vores fire kerneområder Forskning på BUC kan og skal være fokuseret på flere områder, der er relevante for børne-og ungdomspsykiatrisk behandling. Det er dog på nuværende tidspunkt vigtigt også at kunne fravælge områder for at sikre en høj kvalitet og gennemførlighed i de projekter, som centeret allerede er i gang med. Endvidere er det at foretrække, at der forskes inden for de områder, som seniorforskerne kan vejlede i, da det er omkostningstungt og mindre attraktivt at placere ledelse af forskningsprojekter uden for centeret. Dog kan dette nogle gange være tilfældet, når 11

12 der er tale om multicenter projekter. I disse tilfælde skal der enten være en rummelig finansiering og/eller en god sikring af publikationsrettigheder for de involverede forskere. Patienterne på vores center skal i første omgang tilbydes deltagelse i projekter, som udgår fra BUC, eller hvor forskere fra BUC-RH meriteres videnskabeligt. Sådanne projekter vil typisk ligge inden for de skitserede satsningsområder. 2.5 Skabe en organisation med den nødvendige og mest effektive administration for at holde fokus på forskningens indhold Den forskningsansvarlige professor og centerchefen har, med input fra de forskningskoordinerende overlæger og efter høring i forskningsudvalget, udarbejdet et dokument, som skitserer den nuværende organisation af forskningen på centeret efter fusionen Det skal dog nævnes, at den nye organisationsstruktur skal tages op til revurdering ét år efter fusionen, dvs. 6 måneder efter, at dokumentet er udarbejdet. Forskningens organisering BUC-RHhar én forskningsenhed, som ind til videre er lokaliseret på tre afdelinger/matrikler (Bispebjerg, Glostrup, Hillerød). Forskningsansvarlig for hele centeret og leder af forskningsenheden er professor, ph.d. Kerstin J. Plessen. Derudover er der indtil videre lokale forskningskoordinerende overlæger på de tre afdelinger (overlæge, post.doc, ph.d.,pia Jeppesen på afd. Glostrup, overlæge, post.doc, ph.d. Susanne Vinkel Koch på afd. Bispebjerg, og overlæge Jørgen Dyrborg på afd. Hillerød). For en uddybende beskrivelse af forskningens organisering, se Bilag 1. 12

13 2.6 Sikre at interne midler til forskning bruges på den mest hensigtsmæssige måde og øge andelen af eksterne midler Der er ved at blive udarbejdet en oversigt over, hvor stor en andel af budgettet, som i dag bruges til forskning. BUC arbejder på i stigende grad at afsætte økonomiske midler til forskning. Flere stillinger finansieres allerede i dag direkte eller indirekte med midler afsat til forskning: Alle akademikere har ret til at bruge en del (nøjagtig stillingsandel må skrives ind senere) af deres arbejdstid til forskning, hvis projektet er godkendt i centerets forskningsudvalg, og der er truffet aftale om det 5-årig eksternt finansieret professorstilling samfinansieres mellem centeret og RHP Overlægestillinger finansieres delvist af centeret Centeret finansierer to stillinger som klinisk assistent og to stillinger som ACmedarbejder Forskningssekretær (professorsekretær) 20 timer om ugen finansieres af centeret Centeret afsætter et årligt afgrænset budget til driftsmidler til forskning, som den forskningsansvarlige professor disponerer over Størstedelen af forskningsfinansieringen i dag stammer fra konkurrenceudsatte midler fra RHP, der lige nu finansierer tre post.doc/forskningslederstipendier over tre år og to Ph.d.- stipendier. Ud over disse finansieringskilder blev en stor andel af forskningsfinansieringen i 2012 indhentet gennem konkurrenceudsatte eksterne midler fra Trygfonden, Lundbeckfonden og andre nationale ressourcer, samt NIMH og EU-midler internationalt. Størstedelen af to forskningslederstillinger (begge delvist finansieret af centeret) er blevet egenfinansieret, idet forskerne selv har sikret bevilling af eksterne midler. Der er ikke på nuværende tidspunkt universitetsfinansierede kliniske forskningslektorater, vejledningslektorater eller et lærestolsprofessorat inden for børne-og ungdomspsykiatri i Region Hovedstaden. Forskningsfinansiering fremadrettet Der stiles mod at øge både andelen af mere langsigtede interne midler via centeret/rhp og universitetet og af andelen af eksterne midler for at skabe en slagkraftig organisation, der bygger på kvalitet, også i national og international sammenhæng. Der er ud over veletablerede kernekompetencer også brug for en vis fleksibilitet for at kunne indhente midler, som bliver opslået med kort varsel,(f.eks. satspuljemidler. Dette kræver, at vi skaber en smidig og forandringsparat organisation. Projekternes finansiering skal helst være på plads inden projektopstart, da det er langt sværere, nogle gange næsten umuligt, at finansiere allerede påbegyndte projekter. 13

14 2.7 Identificere og få adgang til de vigtigste nye metoder og opbygge en infrastruktur, der sikrer markante fremskridt i børne-og ungdomspsykiatrisk forskning Vi kan som forskningsenhed på et universitetshospital kun konkurrere med andre forskningsmiljøer, hvis vores infrastruktur i virksomheden understøtter voresarbejde. Der er behov for en velfungerende kontorsituation og for hjælp til optimale IT-løsninger samt oprettelse af databaser. Forskningsenheden har brug for tilstrækkeligt med kontorpladser til medarbejderne, og der skal være plads til at vokse samt gode muligheder for at kommunikere med hinanden. Helst skal enheden samles på én matrikel og i nærheden af andre stærke samarbejdspartnere. Forskningen har helt specifikke behov for kommunikation og for at kunne installere og vedligeholde IT-programmer, som går langt ud over de sædvanlige rutiner på en klinisk arbejdsplads. Der skal derfor etableres særlige aftaler om IT-støtte til for forskningsområdet. 2.8 Løbende revidere om forskningsstrategien er effektiv, og om vi har den bedste organisering og finansiering til at implementere vores forskningsstrategi Som en del af vores forbedringskultur vil vi løbende måle effekten af vores nye forskningsstrategi fra forskellige perspektiver. Forskningsaktiviteten i RHP bliver målt i form af publikationer, videnskabelige grader og opgørelse af eksterne fondsmidler ved brug af PURE. Som samlet center har vi det mål om få år at være godt på vej til at kunne sammenligne os med nogle af de forskningsaktive eliteforskingsmiljøer inden for voksenpsykiatrien. Vi har primært sat os dette mål for at kunne øge andelen af eksterne midler til forskning og for at forbedre udredning og behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Dog er vilkårene anderledes for vores fag og situationen noget sværere. Eliteforskningsmiljøerne har typisk et samlet fagligt fokus, mens den forskningsansvarlige inden for børne-og ungdomspsykiatri skal lede flere områder opbygget i forskellige miljøer og som beskæftiger sig med langt flere temaer. Ud over mere traditionelle målinger kan man øge fokus på forskning ved at indgå resultataftaler med ledelsen eksempelvis om, hvor mange patienter, som skal inkluderes i projekter. Eksempelvis kan man tilstræbe at invitere mindst 50 % af alle patienter på de enkelte afsnit til at være med i et projekt. Dette kan kun gennemføres ved at identificere de afsnit, som allerede har fokus på forskning. På sigt, om nogle år, kan man dog forestille sig, at alle afsnit har mindst én protokol, som rekrutterer, og at mindst 50 % af medarbejderne på denne måde kommer i kontakt med forskning. Konkret stiles der mod at måle på nogle variable før og efter implementering af strategien, f.eks. medarbejdertilfredshed med forskning før og efter strategien, bedre rekruttering, 14

15 kortere udrednings- og behandlingstid, højere reliabilitet ved diagnoser, øget cost-effektivitet, øget patienttilfredshed og øget synlighed i medierne. 15

16 3. Identificere de rigtige mennesker til at drive forskning i udvikling 3.1 Øge antallet af nationale og internationale forskere i børne- og ungdomspsykiatrien, som arbejder i Region Hovedstaden Forskningsmiljøerne kan kun vinde i konkurrencen om midler, hvis de både har nok kompetente seniormedarbejdere til at drive relevante projekter og en fordel mht. til kernekompetencer i gruppen. Vi skal derfor forsøge at udvide disse kernekompetencer, og derudover etablere gode vilkår for de seniorforskere, som allerede arbejder i regionen samt målrettet arbejde for at øge antallet af seniorforskere. Kernekompetencerne kan udvides og opbygges i eget miljø ved langsigtet karriereplanlægning, og dette vil klart være at foretrække. I dag mangler der dog medarbejdere med forskningsspecifikke spidskompetencer i miljøet (f.eks. statistik, psykofysiologi, neuropsykologi). Selv om der gennem samarbejde med andre miljøer kan igangsættes projekter på disse områder allerede nu, er det at foretrække at kunne tiltrække medarbejdere med disse kernekompetenceområder, som vil kunne drive egne projekter, bidrage med vejledning af yngre forskere og aktivt komme med inspiration til forskningsmiljøet. 3.2 Resultatbaserede aftaler for forskere ansat i BUC De fleste ansatte i forskningen i dag er klinikere, som er midlertidigt ansat til at arbejde med forskning efter endt forskningsuddannelse, ofte kombineret med en stilling som lektor og som regel i kombination med egen ekstern finansiering (fondsmidler, post.doc.-stillinger). Den forskningsansvarlige professor ønsker at fremme resultatorienteringen af sådanne stillingsandele gennem en drøftelse af mål for hver enkelt forsker ved de årlige MUS-samtaler. Her skal der tages stilling til vedkommendes opgaver ud over forskning og deres muligheder for publicering i resultatbaserede aftaler. Disse samtaler vil også hjælpe forskningslederen til at danne sig et overblik over forskernes evt. særlige behov,, vejledningsopgaver og muligheder for, hvordan forskningsafsnittet konkret kan understøtte forskernes hverdag. 3.3 Udvikle ordninger for uddannelse og karriereudvikling med fokus på Ph.d.-studerende, post.doc. og seniorforskere I samarbejde med RHP, Institut for Klinisk Medicin og Ph.d.-skolen kan der udvikles bedre muligheder for, at dygtige Ph.d.-studerende vil kunne fortsætte med post.doc.-stipendier. Endvidere er der behov for, at seniorforskere og ledere for de enkelte satsningsområder kan ansættes videre i forskningsenheden ud over deres post.doc.-periode. Der arbejdes konkret på at etablere eksternt finansierede kliniske forskningslektorater. Desuden er det målet at arbejde for oprettelsen af mindst ét lærestolsprofessorat og på sigt flere professorater i 16

17 børne-og ungdomspsykiatri. Dels for at skabe et større miljø og dels for at løse alle opgaver inden for forskning, vejledning, samarbejde med klinikken og undervisning, som ligger i det at repræsentere børne- og ungdomspsykiatrien i regionen og på KU. Dette er nødvendigt for at sikre, at forskningsenheden kan skabe et miljø for fremtidig udvikling, levere relevant forskning af international standard til Region Hovedstadens Psykiatri som universitetshospital samt at levere en uddannelse af høj kvalitet på KU. Internt skal der holdes regelmæssige møder for Ph.d.-studerende og parallelt hermed et forum for vejledere for at sikre et godt flow i alle Ph.d.-forløb i enheden. Den forskningsansvarlige professor skal inddrages og informeres om planlagte Ph.d.-forløb og projekter inden opstart. På denne måde ønskes det på bedst mulig måde at fremme en åben kultur og en lærende organisation og samtidig sørge for, at de Ph.d.-studerende ikke føler sig alene i enheden. Det at kunne henvise til tilfredse Ph.d.-studerende, som bliver færdige inden for normeret tid, vil være en effektiv investering i at kunne rekruttere de bedste unge forskerspirer til vores fag. 3.4 Øge investeringen i at fremme nationale og internationale samarbejdsnetværk for at levere forskningsoutput af høj kvalitet Der sigtes mod at oprette og videreføre bestående samarbejdsnetværk med andre stærke forskningsmiljøer. Dette kan ske gennem specifikke forskningsophold for at udveksle eller tilegne sig særlige metoder, eller gennem invitation af nationale og internationale forskere til foredrag, seminarer og diskussion af planlagte forskningsprojekter eller foreliggende resultater i BUC-RH. Forskningsenheden vil prioritere at understøtte denne form for videreuddannelse højere end at sende medarbejdere ud til kongresser, med mindre medarbejderne selv skal præsentere deres arbejde. Andre muligheder for at opbygge stærke netværk er fælles Ph.d.-forløb med andre fagmiljøer i udlandet, som der opmuntres til fra KUs side. Det samme gælder også mht. at igangsætte fælles Ph.d.-forløb regionalt og nationalt med andre forskningsmiljøer. 17

18 4. Resumé Psykisk sygdom blandt børn og unge er meget udbredt. Derfor er det vigtigt at opdage og forebygge psykiske forstyrrelser så tidligt som muligt og at udvikle mere effektive behandlingsmetoder. Forskningsstrategien for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden (BUC-RH) beskriver udvalgte satsningsområder og hvordan forskningen i regionen bør organiseres for at levere forskning og behandling af høj kvalitet. Strategien er en foreløbig plan og et internt dokument, som også skal bidrage til den kommende fælles forskningsstrategi for Region Hovedstadens Psykiatri i samarbejde med Institut for Klinisk Medicin ved KU. 1. Fokusering af forskningen i BUC-RH inden for 4 kerneområder a. Epidemiologi, tidlig opdagelse og forebyggelse Epidemiologiske undersøgelser måler bl.a., hvor ofte psykiske forstyrrelser optræder, og hvor tidligt de starter med det mål at udvikle forebyggende intervention. Der er i øjeblikket en stor undersøgelse i gang, som undersøger risikofaktorer og sygdomsforløb for børnepsykiatriske sygdomme i regionen. Der pågår også undersøgelser baseret på informationer fra registre, hvor man kan følge patienter over tid. b. Translationel forskning og dimensional neuropsykiatri Undersøgelser inden for dimensional neuropsykiatri undersøger de underliggende biologiske mekanismer, som kan være årsag til psykiske forstyrrelser, eller som kan være udtryk for tilpasning og kompensation for sygdom. F.eks. er et stort forskningsprojekt i øjeblikket ved at kortlægge psykiske symptomer hos børn, som er i høj risiko for at udvikle psykisk sygdom. Til forskning inden for dette område bruges oftest klinisk kortlægning af symptomer, neuropsykologiske tests og billeddiagnostiske undersøgelser af hjernen. c. Behandlingsforskning Studier indenfor behandlingsforskning omhandler måling af effekten af enkelte interventioner med fokus på både medicinsk og ikke-medicinsk behandling af psykisk sygdom. Forskningen skal sikre, at udredning og behandling af børn og unge henvist til BUC-RH bliver endnu mere evidensbaseret og af endnu højere kvalitet. Der er et stort multicenter studie i gang, som afprøver effekten af psykofarmakologisk behandling. d. Psykometri Psykometriske instrumenter bruges til at måle f.eks. sværhedsgraden af symptomer ved en psykisk forstyrrelse og effekten af behandling. Inden for dette område er der fokus på kliniske interviews, spørgeskemaer og tests, som direkte måler børn og unges evne til at gennemføre neuropsykologiske eller andre opgaver. På sigt skal flere af sådanne instrumenter oversættes til dansk og testes i en dansk sammenhæng i samarbejde med andre børne-og ungdomspykiatriske afdelinger i Danmark. Aktuelt arbejdes der med flere psykometriske instrumenter, som for nylig er oversat til dansk og pt. afprøves i regionen. 18

19 2. Etablering af et stærkt og professionelt forskningsmiljø Der skal videreudvikles et godt samarbejde på tværs af fag og forskermiljøer både i Danmark og internationalt, da gode forskningsnetværk forbedrer kvaliteten af forskningen. Derudover skal der være et tæt samspil mellem forskning og klinik, så børne-og ungdomspsykiatrisk behandling altid er baseret på den nyeste forskning, og så forskningen kan komme patienterne til gode. En tæt relation mellem forskning og klinik er af væsentlig betydning i udvikling af forskningsmodeller, der afspejler den kliniske virkelighed, og ved tolkning af forskningsresultater. Klinikerne bør have en central rolle, idet formidling af deres erfaring kan inspirere, informere og oplyse forskningen. Det er også en central opgave at formidle vigtigheden af børne- og ungdomspsykiatrisk forskning til politikere, medier og finansieringskilder. En optimal organisering af forskningsmiljøet og en god infrastruktur er nødvendig for at kunne gennemføre forskning på internationalt niveau. 3. Rekruttering og fastholdelse af kompetente og engagerede medarbejdere For at skabe et forskningsmiljø i udvikling er det vigtigt at øge antallet af stillinger til forskning, samt at rekruttere forskere til BUC-RH med netop de kernekompetencer, som understøtter centerets satstningsområder. Derudover skal der være gode fysiske rammer og vilkår for de ansatte forskere, herunder effektiv IT-og økonomistyringsfunktion. Der skal udvikles ordninger for uddannelses- og karriereudvikling for både Ph.d.-studerende, post.doc.- og seniorforskere, og der skal investeres flere ressourcer i både danske og internationale samarbejdsnetværk. 19

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter:

REFERAT. Dagsordenspunkter: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 09.06. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 0.08 Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Virksomhedsgrundlag for Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Mission Forskning Vi udfører klinisk forskning i funktionelle Lidelser 1

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask Forskning i børne og ungdomspsykiatri Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask BUC's organisation * Ledende psykolog med reference til Centerledelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Følgende sygdomsgrupper

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at:

DSOG ønsker at pege på Graviditet og Fødsel som særligt indsatsområde for fremtidig dansk forskning og vil fremhæve, at: Idet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) takker for muligheden for at bidrage med input til fremtidens forskningsbehov og potentialer, følger nedenfor den strategi som for os synes centralt

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen

Marianne Lau, Thomas Werge, Helle Schnorr, Raben Rosenberg, Mette Brandt-Christensen Kvalitets- og Udviklingsafdelingen REFERAT Møde i: Forum for forskning og innovation Dato: 25.08. 2015 Kl.: 08.00 10.00 Sted: Kristineberg 3, lokale 5.03a Deltagere: Martin Lund, Peter Treufeldt, Karin

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING FORSKNINGSSTRATEGI FORSKNING OG UDVIKLING HVOR TIDEN ER AFGØRENDE SAMLET FORSKNINGSSTRATEGI FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Forskningsstrategi: Forskning og udvikling hvor tiden

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Punkt 1 Forventningsafstemning for det kommende arbejde i forum for forskning og innovation Indstilling

Punkt 1 Forventningsafstemning for det kommende arbejde i forum for forskning og innovation Indstilling Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: Forum for Forskning og Innovation Dato: 21.04.15 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Kristineberg 3, mødelokale 0.08 Deltagere: Birte Glenthøj,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan Forskning for patienten. Psykiatri. Forskning for patienten

Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan Forskning for patienten. Psykiatri. Forskning for patienten Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan 2016-2021 Forskning for patienten Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatris Forskningsplan 2016-2021 Forskning for patienten Forord................................................................................................

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Seniorforsker til Tværsektoriel Forskningsenhed i Region Hovedstaden Vil

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011

DSKB s Generalforsamling. Vision og strategi 24. Maj 2011 DSKB s Generalforsamling Vision og strategi 24. Maj 2011 Policydokumentet Indholdet var stadigt aktuelt Trængte til en opdatering Hvordan skulle vi komme videre? Og hvad betyder specialerapporten for specialet

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt

Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt Baggrund, resultater og perspektiver Temadag om Forebyggelse i Region Hovedstaden den 16. september

Læs mere