Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015."

Transkript

1 Sagsnr.: Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud om en 3-årig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. I henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007: STU er en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke med special-pædagogisk støtte kan gennemføre anden ungdomsuddannelse. Målgruppen for STU Middelfart forventedes ved oprettelsen at udgøre mellem 30 og 40 elever. I august 2011 er 32 elever tilmeldt uddannelsen. Det pædagogiske personale, der er tværfagligt sammensat, består af lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Det har været muligt for STU Middelfart at ansætte højt specialiseret personale med relevant erfaringsbaggrund. Der er blandt personalet en grundlæggende forståelse af, at læring skabes både gennem undervisning og gennem socialpædagogiske aktiviteter. Denne forståelse er platformen for det ligeværdige tværfaglige møde og det høje faglige niveau i opgaveløsningen. Elevgruppen udgøres primært af unge med generelle indlærings vanskeligheder, men elevgruppen er bred og rummer elever med meget forskellige udfordringer. Alle elever har en individuel uddannelsesplan med personlige mål indenfor hovedtemaerne: almentdannende undervisning arbejdsmarkedsaktiviteter, botræning fritidsundervisning. Den individuelle uddannelsesplan er omdrejningspunktet for den daglige læring. Den sikrer, at de unge oplever, at de reelt inddrages, og at de individuelle mål i uddannelsesplanen opleves som realistiske og vedkommende. STU Middelfart er i august 2013 startet på det femte uddannelsesår. STU Middelfart har bidraget til, at 2 årgange efter endt uddannelse, alle er kommet videre i relevant beskæftigelse. Det er på begrænsede baggrund endnu ikke muligt den statistisk at beskrive, hvilke tilbud de unge forventeligt vil modtage efter endt ungdomsuddannelse. Det er dog sikkert, at behovene for en bred vifte af tilbud efter endt ungdomsuddannelse afspejler både den store bredde i elevgruppen og forskellene mellem de enkelte årgange. Det lovmæssige grundlag og Middelfart Kommunes beslutning om at give dette tilbud lokalt og i gode fysiske rammer i et bynært miljø i Ejby gør det muligt at arbejde med at skabe den læring, som har til mål at udvikle de unge til en så selvstændig deltagelse i voksenlivet som muligt. En undervisningsmiljøundersøgelse udarbejdet af eleverne og en evaluering af samarbejdet med forældre og pårørende viser en stor tilfredshed uddannelsens indhold og uddannelsens rammer.

2 Sammenfattende er det opfattelsen, at det i de givne rammer lykkes for STU Middelfart at løse opgaven på et højt fagligt niveau. Vi vil fortsat have en ydmyg og professionel tilgang til at udvikle kvaliteten i indsatsen. STU Middelfart er et integreret kommunalt STU-tilbud og de kommunale og lokale værdier giver effekt i en værdibaseret organisation. Samarbejdet med den unge og alle relevante parter om den individuelle uddannelsesplan udgør grundlaget for det daglige tværfaglige professionelle pædagogiske arbejde og udgør grundlaget for STU s aktiviteter. STU Middelfart er synlig, og visitationen til STU indgår i en naturlig og meningsfuld sammenhæng med de øvrige kommunale tiltag. Skolens 3 største udfordringer 1) Bredden i elevgruppen set i lyset af et stigende antal elever med psykiatriske udfordringer. 2) At eleverne i erkendelse af egne kompetencer bliver i stand til at opnå realistiske forventninger til mulig fremtidig beskæftigelse i et arbejdsmarked med stigende krav til fleksibilitet og omstillingsparathed. 3) Elevgruppen mangler relevante kommunale botilbud. Pædagogiske processer 8. (Den pædagogiske udvikling) Udviklingsplan Opfølgning og status. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder 11-13: 1) Udslusning Følgende temaer uddyber indtil videre indsatsområdet: Beskæftigelsestilbud. Bo-tilbud. Økonomi. Videre i uddannelse. Praktikvejledning. 2) Uddannelsesplanen i den individuelle læring Følgende temaer uddyber indtil videre indsatsområdet: Prioritering af indsatsen i forhold til den enkelte. Arbejde med sociale kompetencer. Evaluering, progression og krav. 2

3 3) Kommunikation i et systemisk perspektiv Følgende temaer uddyber indtil videre indsatsområdet: Kommunikation i det daglige tværfaglige samarbejde. Kommunikation med fokus på en anerkendende tilgang. Fokus på kommunikation med henblik på at udvikle større sammenhæng og helhed for alle ansatte og elever på STU Middelfart. Kommunikation med henblik på at styrke sammenhængskraften i organisationen. Kommunikationskursus for alle ansatte i samarbejde med MacMann Berg. For de 3 indsatsområder gælder det, at temaerne og indsatsen løbende er drøftet på det systemiske kommunikationskursus og på team- og personalemøder. Ad 3) Kommunikationskurset er afviklet i form af 10 kursusdage fordelt i 2011, 2012 og På kurserne er identificeret tegn og resultater af de konkrete handlinger, der er en naturlig forlængelse af kurset. Fordelen ved denne form har været, at alle medarbejdere har deltaget, og at det har givet god mening at inddrage årets øvrige indsatsområder (Ad 1) Udslusning og Ad 2) Uddannelsesplanen i den individuelle læring) i forbindelse med en kursusform, hvor nye kommunikationsredskaber læres og trænes samtidig med, at de aktuelle udfordringer er blevet inddraget som omdrejningspunkt for kommunikationen. Effekten af de forskellige indsatser kan nu iagttages, ligesom ejerskabet af mål, midler, metoder og evaluering er blevet styrket. Arbejdet med indsatsområder profiterer nu af den kommunikationsekspertise som er opnået. 95% målsætningen/overgang til ungdomsuddannelse og STU Middelfart er en ungdomsuddannelse, og for opfyldelsen af 95% målsætningen betyder det for STU Middelfart, at de unge gennemfører uddannelsen. STU Middelfart kan bidrage med information om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, således at elever i målgruppen sikres kendskab til tilbuddet. Helhed og sammenhæng og Det, at den enkelte elev oplever helhed og sammenhæng i tilbuddet, er et grundvilkår i den vidtgående specialundervisning. Dette vilkår er tænkt ind i alle pædagogiske processer, holddannelse, struktur, undervisningsplaner m.v. På STU Middelfart er mødestrukturen og den konkrete mødeafholdelse udviklet så samarbejdet omkring eleverne sikrer et individuelt og differentieret syn på den enkelte elev. Et individuelt udgangspunkt som netop har det mål, at den enkelte elev oplever sig som en del af sammenhængen. 3

4 Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Når nye elever starter på STU Middelfart indledes med et 12 ugers afklaringsforløb. Afklaringsforløbet tilrettelægges på grundlag af elevens midlertidige uddannelsesplan. Den midlertidige uddannelsesplan er udarbejdet i et samarbejde mellem elev, forældre, afgivende institution og en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den foreløbige uddannelsesplan er en del af visitationsgrundlaget. Et afklaringsforløb indeholder lige dele læringsaktiviteter indenfor uddannelsens overordnede hovedtemaer: Almentdannende undervisning, arbejdsmarkedsaktiviteter, botræning og fritidsundervisning. I samarbejde med den unge, forældre og UU-vejleder udarbejdes herefter en endelig uddannelsesplan med realistiske mål for en 3-årig ungdomsuddannelse. Et meningsfuldt lovgrundlag for uddannelsen, den unges reelle indflydelse på den individuelle uddannelsesplan og dynamisk løbende evaluering betyder, at den unge oplever helhed og sammenhæng i STU Middelfarts tilbud. Evalueringskultur, herunder arbejdet med elevplaner Vi arbejder gennem uddannelse af facilitatorer med evalueringsprocesser på møder og gennem sparring omkring den individuelle uddannelsesplan. Elevernes inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse og Elevernes inddrages løbende i arbejdet med den individuelle uddannelsesplan. Uddannelsen er fleksibel og dynamisk og kan i en dialog med de unge ændres løbende. Ændringer i planlagte aktiviteter og holddannelsen sker således jævnligt, når det giver mening i forhold til de opstillede mål. STU Middelfart har foretaget 3 undervisningsmiljøundersøgelser. Senest er denne undersøgelse gentaget i uddannelsesåret Undersøgelsen består af et spørgeskema som i en dialog udfyldes af den unge, for at sikre at den unges meninger kommer til udtryk. Middelfart Kommunes Skolepolitik Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Samarbejdet med den unge, som typisk fylder 18 år i løbet af det første uddannelsesår på STU, pårørende og øvrige samarbejdspartnere tager udgangspunkt i den unges behov. For enkelte unge betyder det deltagelse i ugentlige møder med kontaktpersonen og relevante samarbejdspartnere. Uddannelsesplanen er omdrejningspunktet. Samarbejde skole-hjem, herunder anvendelse af elevplaner Arbejdet med den individuelle uddannelsesplan udvikles løbende. Det er vigtigt for de unge at føle en naturlig sammenhæng mellem mål og metoder. Det er derfor væsentligt at den enkelte kontaktperson formår at forklare hvorfor vi gør som vi gør. Vi beskriver derfor også de afledte aktiviteter i uddannelsesplanen, så det fremgår, at de opstillede mål nås ved at.. 4

5 Inklusion og I forhold til afdækning af elevernes pædagogiske behov rummer personalet en stor viden og ekspertise. Koordinering af og vejledning omkring undervisning, pædagogisk IT, praktik, udslusning, pædagogiske tests, Job-PAS, sikkerhed, værkstedsarbejde m.m. bliver varetaget af erfarne og kompetente medarbejdere. Inklusion på STU Middelfart betyder at vi fastholder eleverne i tilbuddet og at denne særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i et bredere inklusionsperspektiv kan ses som inklusion på kommunalt niveau. Skolen it-strategi Brug af IT, eller IKT (information og kommunikations teknologi) som i en STU-sammenhæng er et mere dækkende udtryk, er højt prioriteret. IKT er på mange områder med til at skabe større og bedre læring for vores målgruppe. Eleverne undervises og trænes i at bruge IKT som et kompenserende hjælpemiddel, der er med til at sætte dem i stand til bedre at klare dagligdagen og deltage aktivt i samfundslivet. Det spænder fra IT-støttet læsning og skrivning over brug af kalenderfunktioner til strukturering af dagligdagen til brug af kommunikationspc er for unge med talehandicap. IKT bruges også til træning af relevante kompetencer inden for de forskellige fagområder. It-vejlederen understøtter aktivt brugen af IKT gennem sparring omkring konkret undervisning, interne kurser, deltagelse i undervisningen mm. Skolens it-strategi/undervisningsteknologi Vi fortsætter med at undersøge og afdække nye muligheder for at skabe bedre læring og til at kompensere for de unges handicap. Dette gør vi ved deltagelse i kurser, netværksarbejde m.m. Den internationale dimension Der er i den daglige læring fokus den internationale dimension, hvor dette er relevant. Enkelte elever tilbydes undervisning i engelsk. Kendskab til andre lande og kulturer er en naturlig del af den alment dannende undervisning. 3 lokale, selvvalgte indsatsområder Tydeliggørelse af sammenhæng mellem progressionen i uddannelsen og de individuelle mål med henblik på at sikre den unges forståelse og ejerskab. På personalemøder i efteråret 2013 arbejdes med de faktorer som har betydning for den enkelte unges forståelse af sammenhænge og helheder. Disse faktorer vil senere indgå i en evalueringsmodel som udvikles i Styrke elevernes kompetencer ved i højere grad at gøre individuelle mål evaluerbare. På pædagogisk dag i foråret 2014 arbejdes med at udvikle og anvende en evalueringsmodel, der kan være omdrejningspunkt for samarbejdet omkring 5

6 mål med den unge og øvrige samarbejdspartnere. Ekstern bistand vil blive inddraget. Modellen afprøves i uddannelsesåret Seksualvejledning. STU Middelfart uddanner i seksualvejledere med henblik på at styrke denne vejledningsindsatsen for målgruppen samt tilbyde kollegial sparring omkring seksualundervisning. De 2 vejledere vil kunne understøtte de babykurser med babysimulatorer, som vi tilbyder de unge, for hvem det er relevant. Skolens Pædagogiske Servicecenter STU Middelfart har ikke et pædagogisk servicecenter som et særskilt center. Ansvar for indkøb af materialer er placeret hos personalet i de to teams og koordineres af undervisningsvejlederen og af skolelederen. Forum for denne koordinering er skemalagte møder hver 14. dag. Fysisk befinder undervisningsmateriale sig i de forskellige undervisningslokaler. 6

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012

Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Trongårdsskolens rdsskolens udviklingsplan 2012 Skolens udviklingsplan indledning Hvad er en udviklingsplan: Skolens udviklingsplan er et værktøj, der skal understøtte alle skolens interessenter i at kunne

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere