()*"$:? "#$%&'(#)$#$*&+$#&,-./.*%&/)0& &" name="description"> ()*"$:? "#$%&'(#)$#$*&+$#&,-./.*%&/)0& &">

345$-)#1+$6736 $(*5$ :7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "345$-)#1+$6736 $(*5$365778395:7"

Transkript

1 &&&&& "#$%&'()*'"+$,"#-"'$.*$-/'"$%$0"+12#"*+"& 345$-)#1+$6736 $(*5$ :7 ;<$=2-&)+%"1$%$*>()*"$:? "#$%&'(#)$#$*&+$#&,-./.*%&/)0& & )=+>#'"& I-*->JJ.-%$(&2311&&F=')><&:$#)><%H K(#$-*/-':$)*$&>,&L-*->JJ.-%&.<&-$:'*'.(*J-.%./.))>%&FM$:'*.-&N$))$&O.-$(P$(&#$)%><$-H& 50 Q/.)$(*&)>(<*'<%$#$&"/.(.+'& T0 U0 A0 R-"D$)*$ R-"D$)*$&>,&=$*%8-$)*$(*&,.-:$(%('(<$-&9)&*$+'(>-$%0& G*%$&+"#$-Y&&& [-$#><&2V0&*$J%$+=$-&2312&/)0&12033&\&1U053&&F,.-*)><H ]7-'*9>(&6)(.-& M$/%.-&

2 "#"$%&'%#'()*"'+',"-&.$"/-"0'12'*"3"(,"$'4566 "#$%&'&(#)**&+&#,-./0'%1#2&*&'03%&#4567&*$&*1#8&*9#2:$-.#;0&"$&*1#<603#2:$31#896$#2=**&#4567&*$&*1# 47'=>*?"&' B&""&#8=6&*%H&*#F6&/"97'&#$0%#$U*#IS#C:'7&M=6$"97&%1#$=/#&61#9%#'&%#0*'&.="'&6#'&*#*5'G&*'07&#6=C:$%.&'# 70G&%#'&#:$033&6.&'&61#'&6#&6(#G0"#G0#*S#'&%#5*$3&'&#&"&G%9"1#G0"#'&6#3=//&#U'&6"07&6&#0*G&$%&60*7$C&.=G1#39*# G0#60$03&6&#*=7"&#"9*7'$Y$U7&/&"'0*7&6Z#[#'&%#"U$#/&*&6#B&""&#8=6&*%H&*1#9%#&*#=G&6$3:'$769'#IS#-9#\]#^'G$# 2&$%U6&"$&*#&6#/&7&%#C&G0'$%#=/#9%#'&6#0#'&%#F6&/"97%&#C:'7&M=6$"97#&6#6&7*&%#/&'#&*#6&*%&:'70K#IS#R1T# 9%#96C&N'$76:II&*#$=/#96C&N'&6#/&'#$3="&*$#"9*7$07%&'&#53=*=/0#G0"#GL6&#0#$%9*'#"#9%#F6&/"L77&#F=6$"97# G0'&6&#96C&N'&(# 9_ &"&G&6*&#$39"#0*''697&$#0#&*#F=6/:"&60*7#9F#$3="&*$#I6=d"1#7&6*&#IS#&*#/S'&#$S#'&%#C"0G&6#/:"07%# C_ '&6#&6#C6&'#&*07.&'#=/#'&#F=6/:"&60*7&61#'&6#$07%&6#IS#9%#756&#&"G&6*&#"#'&"%97&6&#0#&*# R

3 "##$%&"'%($'")*+",(*-$.%"-%($/%)*0%$1$%2*0&%",3*4$#&$%5$(&/%-6$&%7$(%*/%$#$7$0$%",#$7$.% */%($%38%$$#%'$(90(:;($#&$%,8%<0($79&090-$0=% >? 27"%58($%$#$7$0$&%"-%,$&"0*#$/&%)"',$/$0>$%<(79)#$&%2$#$%+($0=% (? $? ",36#-090-E%5$&/;$#&$0%60&)$%9))$%$0%&#*79&)%*3*,,"/$90-%*3%*##$%90(&*/&"'8($0$.%'$0%79#%$0% -*0-%"'%8$/%36#-$%",%,8%27"(*0%&)"#$0%2*%:;4$/%&9-=%F7"%$%($%&)$/%$0%3"*0(90-G% 27"%($0%36&/$%*,,"/$90-%&)$=%D*%&/*/$-9,*,9$/%9'9(#$+(%&/*(9-%$%'$-$/%0;/%79#%$/%'8#%3"%'6($/%"-&8% K"#$%$&'"()*")+,-./0/.1* L$)/"%-*7%$0%)"/%&/*/<&%"7$%*5$C($/.%&"'%36#-$%($0%"7$"(0$($%+(&,#*0=%D$/%'8%3"<(&$&%*/%5<(-$4$/% $#$'$0/$%",%&"'%5#97$%(;$$.%"-%0"-#$%&"'%5#97$%59##9-$$%$0(%5$$-0$/=% M1$%'6($/%7*%($%$0%<0(79&090-=% 2"314$)*'"*1'&5$%$56/'4)/$*%4$ N$2*0(#90-$0%*3%,<0)/$/%5#$7%<(&*/%,8%'6($/%9%&$,/$'5$=%N$&/;$#&$0%/"-%0"/*/$/%7$(=%)"0/*)/$0%3"% OPHPQHH%3*%$)/"%+#%$1$$/090-=% D$%7*%0"-#$%38%(*-$%36%'6($/%5#$7$/%<('$#(/%$/090-&#90C$%3"%)"0/*)/%3"%,$9"($0%OPHHQHO.%'$0%($% &/*(9-%$/%)*7%*/%)"0/*)/$0%&)*#%<(3"'$&%,8%$0%&8(*0%'8($.%*/%'8#",3;#($#&$0%)*0%'8#$&%'$-$/%)"0)$/=% D$/%5#$7%5$&#<4$/.%*/%($%9))$%#*7$&%0"-$0%0;%)"0/*)/%3"%&)"#$8$/%OPHHQHO.%'$0%*/%5$&/;$#&$0%"7$7$C$% 27"(*0%($0%,8%*0($0%'8($%)*0%&9)$%$)/"&%#60<(79)#90-=%D$%7*%9))$%$09-2$(%9%5$&/;$#&$0%"'%($00$% &)"#$8=%S"'*0(&)*5$/%5#$7%5$';0(9-$/%+#%$7/=%*/%90(-8%$0%*1*#$%"'%'$*5$C($%3"%OPHHQHO=%% 7"#4)51/'""(1*0185%/"9:;9<;= L$)/"%#$7%5$';0(9-$/%+#%*/%*1*#$%$0%3$9$,#*0%'$(%,$&"0*#$/%"-%$#$78($/=%F79&%($%9))$%)*0%",08&% $09-2$(%"'%$0%3$9$,#*0%90((*-$&%5$&/;$#&$0%9%$0%&)91#9-%5$2*0(#90-=% U*0(*-%HV=%'*/&%OPHO%%)#=%HO=PPQHW=P % % Y0&(*-%HI=%*,9#%)#=%H=KWQHW=HWE%%&/*/<&'6($%7$(=%&/*/$-9= S$(*-%OO=%C<09%OPHO%)#=%HO=PPQHW=P% Z0($&)91$%&9($% Z0($&)91$%7$(=%$3$*/%*3%5$&/;$#&$&'6($/%V[HO%OPHH O

4 "#$%&'%()*+,*%$,$%+-$-*.+-/ * * * ""$3$*4567(#-* 8$"+*9:&56*;($<&$"* * 9$"$#('-$*=>%?$"&$" * * * * C(""*8+%&$" * * * D(+*E$%B/%?* * * 2"#%$+&*F6/7&$" ** G6%(&H+"*2<"/% IJ$'-/%K L

5 "#$% &'(')(*'+,-).,.'%/.0-)-+1)2(,'1.,).3)4(5 "#$%&#'($&')*+,-(./-0(* ')#()4 5)%)6-#78* )%)6&97**:8181 ;;;<0=>$<'0 KOPI Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 til årsregnskab for /

6 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 Indhold KOPI 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Risikovurdering Risiko for væsentlig fejlinformation årsregnskabet Institutionens forretningsgange og interne kontroller Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet Ændring i anvendt regnskabspraksis Nedskrivning på multihal Væsentlige regnskabsmæssige skøn og valg af regnskabspraksis Årets resultat i forhold til budget Årets resultat i forhold til estimat Økonomirapportering og budgetprocedure Økonomiske forventninger til fremtiden Ministeriet for Børn og Undervisnings gennemgang af årsrapport og revisionsprotokol for Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet Omsætning Lønninger Øvrige omkostninger Anlægsaktiver Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Likvider Egenkapital Langfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Eventualforpligtelser It-anvendelsen Momskompensation Undervisningsmiljø Sociale klausuler Regnskabsinstruks Vedligeholdelsesplan Forvaltningsrevision Sparsommelighed Produktivitet Effektivitet / _1 117

7 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI 5.4 Økonomisk styring Ledelsesberetningen Øvrige forhold Ledelsens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringsforhold Afsluttende oplysninger m.v Bestyrelsens formelle pligter Lovpligtige oplysninger Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen / _1 118

8 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Som institutionens revisor har vi revideret det af bestyrelsen og ledelsen fremlagte udkast til årsregnskab for Middelfart Gymnasium og HF-kursus for 2011, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Vi har i tilknytning til revisionen afgivet udtalelse om ledelsesberetningen. Årsregnskabet viser følgende hovedtal: KOPI tkr Omsætning Årets resultat Pengestrøm fra driften Aktiver i alt Egenkapital Revisionsprotokollatet er alene udarbejdet til brug for bestyrelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Rigsrevisionen og forudsættes ikke anvendt af andre eller til andre formål. Interne regnskaber Vi henviser til de interne regnskaber med tilhørende budgetafvigelsesforklaringer og specifikationer, som institutionens daglige ledelse har udarbejdet til bestyrelsen for en nærmere analyse af den finansielle udvikling i institutionen. Dette materiale er ikke omfattet af vores revision. 1.2 Konklusion på den udførte revision revisionspåtegning Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 18. juni Revisionen af årsregnskabet for 2011 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgivningen, god offentlig revisionsskik og lov nr. 937 af 22. september 2008 om almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. samt bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen. Vedtages årsrapporten i den foreliggende form, og kommer der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten væsentlige nye oplysninger, vil vi afgive en påtegning på årsregnskabet uden forbehold eller supplerende oplysninger samt en udtalelse om ledelsesberetningen uden bemærkninger / _1 119

9 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI Særlige forhold Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2011 fremgår af afsnit 3, som vi henviser til. 2 Risikovurdering 2.1 Risiko for væsentlig fejlinformation årsregnskabet Vi har med ledelsen drøftet risikoen for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet og de af ledelsen iværksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. Vi har i den forbindelse vurderet de overordnede kontroller samt kontrollerne inden for væsentlige specifikke regnskabsområder. Baseret på vores drøftelser med ledelsen og vores kendskab til institutionens aktiviteter, branchen og forhold i øvrigt har vi identificeret følgende regnskabsposter og -områder, hvortil der efter vores opfattelse er knyttet risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl: Regnskabspost/-område Statstilskud, deltagerbetaling og andre indtægter Løn og lønafhængige omkostninger samt øvrige omkostninger Revisionsfokus Fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering Fuldstændighed, nøjagtighed og periodisering Anlægsaktiver Tilstedeværelse og vurdering af levetider og scrapværdi Overarbejds- og feriepengeforpligtelse Fuldstændighed og værdiansættelse Økonomirapportering og budgetprocedurer Rettidig udarbejdelse og informationernes pålidelighed It-anvendelsen og generelle it-kontroller Sikkerhed af data og informationers pålidelighed Regnskabsposten overarbejde indeholder væsentlige skøn. På baggrund af risikovurderingen og vurderingen af risici for væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet og ledelsesberetningen har vi fastlagt den overordnede revisionsstrategi og -plan for Vi har udført revisionen i overensstemmelse med den fastlagte revisionsstrategi og -plan / _1 120

10 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts Institutionens forretningsgange og interne kontroller KOPI Forretningsgange og interne kontroller afpasses efter institutionens størrelse og karakter med henblik på at forebygge uforudsete tab i institutionen, understøtte ledelsens tilsyn med institutionen og at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering. Antallet af ansatte i institutionen er begrænset, hvilket ikke på alle områder muliggør en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller. Ledelsen er bekendt med, at forholdene indebærer en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede. Ledelsen forsøger at kompensere herfor gennem overvågning og kontrol med driften. Vores revision har i det væsentligste været baseret på en gennemgang af institutionens afstemninger, stikprøvevis kontrol af udvalgte transaktioner og analyser af regnskabsmæssige data. 3 Særlige forhold vedrørende revisionen af årsregnskabet I forbindelse med revisionen af årsregnskabet skal vi fremhæve følgende særlige forhold: 3.1 Ændring i anvendt regnskabspraksis I medfør af bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområde overgår Middelfart Gymnasium og HF-kursus fra 1. januar 2011 til at aflægge regnskab efter statens regnskabsregler. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere regnskabsregulering kan nævnes: Den beløbsmæssige grænse for småaktiver hæves fra 25 tkr. til 50 tkr. Afskrivningsperioder på bygninger fastsættes til 50 år mod tidligere op til 60 år (i praksis år) Inventar afskrives over 5 år mod tidligere 5-10 år. Implementeringen af statens regnskabsregler sker med fremadrettet virkning, så der ikke foretages korrektion af sammenligningstal. Ændringen af regnskabspraksis vurderes at have begrænset påvirkning på regnskabet for Nedskrivning på multihal Årets resultat er væsentligt påvirket af en regnskabsmæssig nedskrivning af det igangværende byggeri af multihallen. Projektet med opførelse af multihallen bliver ikke gennemført, hvorfor de allerede afholdte omkostninger til projektet er nedskrevet til 0 kr. De samlede nedskrivninger til multihallen er tkr / _1 121

11 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 Årets resultat er påvirket således: KOPI Årets resultat Ordinært resultat jf. årsrapporten Nedskrivning på multihallen Årets resultat før nedskrivning Væsentlige regnskabsmæssige skøn og valg af regnskabspraksis Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med statens regnskabsregler. Vi henviser til årsregnskabets afsnit vedrørende anvendt regnskabspraksis. Ansvaret omfatter valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Vi har med ledelsen drøftet institutionens anvendte regnskabspraksis og de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn på væsentlige områder. Herunder har vi gennemgået ledelsens udarbejdede dokumentation for de udøvede skøn. I det følgende har vi kort kommenteret regnskabspraksis på væsentlige områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn, dokumentationen herfor og vores revision heraf. 3.4 Årets resultat i forhold til budget Institutionens resultatudvikling i forhold til budgettet kan skitseres således: Budget 2012 Realiseret 2011 Budget 2011 Afvigelse Indtægter Undervisning ledelse og administration Bygningsdrift Markedsføring og særlige vilkår Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat Udgiftsposterne er præsenteret uden afskrivninger i budgettet, hvor de vises for sig selv. Derfor er de realiserede tal ombrudt i ovenstående sammenligning. Årets resultat er tkr. lavere end forventet. I lighed med tidligere år er der en række væsentlige afvigelser. Dette skyldes skyldes blandt andet: Omkostningerne til undervisningens gennemførelse er steget 632 tkr. mere end indtægterne fra elevtilgangen / _1 122

12 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI Nedskrivningen på multihallen udgør tkr. af meromkostningerne på afskrivninger Omkostningerne til bygningsdrift tkr. bedre en budgetteret. Nettorenteudgifterne er 494 tkr. lavere end budget pga. det lave rente niveau. 3.5 Årets resultat i forhold til estimat Estimatet for hele regnskabsåret 2011 i december udgjorde -231 tkr., mens det realiserede resultat udgjorde et overskud på tkr. Forskellen kan forklares således: Estimat Estimat af december Feriepengeforpligtelse, ændring i forhold til estimat 184 Skyldig løn ændring i forhold til estimat Løn ændring i forhold til estimat 434 Øvrig drift ændring i forhold til estimat, ca (herunder finansielle omkostninger netto 50 tkr. mindre end i estimat) 171 Årets realiserede resultat Økonomirapportering og budgetprocedure Økonomirapportering Vi har stikprøvevis gennemgået institutionens økonomirapportering pr. 31. juli 2011 og påset at rapporteringen er udarbejdet på grundlag af en ajourført og afstemt råbalance. Rapporteringen til bestyrelsen er et sammenskrevet resume af kontoskemaer og beregninger samt estimat af rest året. Der rapporteres ikke balance- og likviditetsbudget. Indtægterne er medtaget på baggrund af en beregning i excel. Vi skal dog anbefale, at der tages udgangspunkt i de anviste/faktiske tilskud ved indregning af omsætningen, da eventuelle fejl i beregningen ikke afdækkes ved den nuværende metode. Omkostninger, herunder lønninger, driftsomkostninger, renter medtages på baggrund af bogføringen. Der foretages ikke løbende periodiseringer ligesom der ikke er foretages regulering af feriepenge og over- og undertidssaldoen i bogføringen, men foretages en skønsmæssig reservation i rapporteringen. Økonomirapporteringen har i høj grad fokus på resultatsiden. Skolens økonomi er i høj grad påvirket af de igangværende investeringer i bygningerne, hvor vi skal anbefale, at balance og likviditet inddrages i den løbende rapportering. Vi skal desuden anbefale, at indtægter indregnes med udgangspunkt i de faktiske indtægter og at der bogføres og tilbageføres periodiseringer fra tidligere perioder, således at dette ikke kun foretages pr. 31. december. Der er i forbindelse med udarbejdelsen foretaget en række væsentlige posteringer som følge af tilbageførelse af primoposter fra 2010, periodisering af omkostninger i forbindelse med ekstern finansieret projekter m.v / _1 123

13 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI Overtidsforpligtelsen bør ligeledes bogføres, så rapporteringen udelukkende sker på baggrund af Navision Stat og ikke manuelt korrigerede reservationer i excel. Budgetprocedure Institutionens bestyrelse godkender årligt institutionens budget for det kommende år. Dette omfatter et resultat-, balance-, likviditets- og investeringsbudget. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 3.7 Økonomiske forventninger til fremtiden Det fremgår af institutionens resultat-, balance og likviditetsbudget, at institutionen forventer at opnå et overskud på tkr i De væsentligste forudsætninger for budgettet er: afvikle 583 årselever Indtægter er udarbejdet på baggrund af takstkatalog (FFL 12) fra Ministeriet for Børn og Undervisning Omkostninger er som udgangspunkt baseret på den forventede aktivitet og kendte faste omkostninger fra 2011 Investeringer for 500 tkr. For at sikre en hurtig reaktion på eventuelle afvigelser i driften i forhold til forventningerne er det vigtigt med stor fokus på løbende budgetopfølgning. 3.8 Ministeriet for Børn og Undervisnings gennemgang af årsrapport og revisionsprotokol for 2010 Ministeriet for Børn og Undervisning har gennemgået institutionens årsrapport og revisionsprotokol for 2010, jf. mail af 27. juli Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 4 Kommentarer vedrørende revisionen af årsregnskabet 4.1 Omsætning Revisionen af grundlaget for institutionens modtagne tilskud fra Ministeriet for Børn og Undervisning sker ved stikprøvevis gennemgang af indberetningerne til ministeriet. Samtidig afgives der erklæringer over for Ministeriet for Børn og Undervisning om indberetningerne. Vi har påset, at der er foretaget afstemning af de bogførte tilskud til oversigt fra Ministeriet for Børn og Undervisning, samt at modtaget tilskud er efterregnet i forhold til indberettede årselever og gældende satser. Vi har foretaget efterkontrol for at påse, at der ikke er sket ændringer i tilskudsgrundlaget, som ikke er blevet indberettet og revisorattesteret / _1 124

14 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI Andre indtægter er sandsynliggjort eller stikprøvevis kontrolleret til underliggende dokumentation. Revision af periodisering af indtægterne er sket ved kontrol af, at forudbetalt statstilskud for 2012 indgår i posten periodeafgrænsningsposter under passiverne. Periodiseringen af øvrige indtægter er revideret ved stikprøver til bilag omkring statustidspunktet samt forespørgsler om afviklede aktiviteter. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.2 Lønninger Vi har gennemgået og vurderet institutionens forretningsgange og interne kontroller på lønområdet på grundlag af regnskabsinstruksen og oplysninger fra institutionens administrative personale. Vi har ved status gennemgået afstemningen mellem lønsystemet KMD og finansbogholderiet samt indberetningen til SKAT af årets udbetalte lønninger. Vi har stikprøvevis revideret institutionens lønudbetaling for august 2011, og har herunder kontrolleret, at: der er udfærdiget ansættelseskontrakter, og at fastsættelsen af anciennitet er sket i overensstemmelse med reglerne herom pensionsbidrag er i overensstemmelse med gældende regler aldersbetingede tillæg, anciennitets- og stedtillæg er opgjort korrekt, og at der er dokumentation for forhold af relevans for anciennitetsberegningen variable ydelser er opgjort korrekt, dokumenteret samt attesteret i overensstemmelse med regnskabsinstruksen at udbetaling af kørselsgodtgørelse sker med lav sats udregning og udbetaling af over- og merarbejde er foretaget i henhold til gældende regler. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.3 Øvrige omkostninger Vi har gennemgået og vurderet institutionens forretningsgange og interne kontroller vedrørende øvrige omkostninger. Vi har stikprøvevis kontrolleret, at der ikke afholdes udgifter uden forudgående behørig godkendelse, samt at bogføringsbilag kontrolleres og registreres korrekt og rettidigt / _1 125

15 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, at øvrige omkostninger er behandlet momsmæssigt korrekt, samt at der er korrekt periodiseret pr. 31. december Institutionens omkostninger er vurderet i forhold til institutionens budget for Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.4 Anlægsaktiver Vi har påset, at der er sammenhæng mellem anlægskartotekets registreringer og finansbogholderiet samt årsrapporten. Vi har desuden foretaget en sandsynliggørelse af de førte afskrivninger samt påset at afskrivningsprincipperne er i overensstemmelse med den gældende regnskabsbekendtgørelse. Årets afskrivninger på bygningerne er påvirket af årets nedskrivning af multihallen med tkr. Vi har stikprøvevis kontrolleret aktivernes tilstedeværelse, og stikprøvevis sammenholdt årets tilgang med underliggende bilag. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.5 Tilgodehavender fra salg Vi har påset, at der er sammenhæng mellem debitormodulet og finansbogholderiet samt årsrapporten. Vi har gennemgået den aldersfordelte debitorliste og stikprøvevis påset efterfølgende indbetalinger. Sammenfatning Det er den daglige ledelses opfattelse, at tilgodehavenderne vil indgå med de regnskabsmæssige værdier efter nedskrivningerne. Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.6 Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter vedrører hovedsageligt tilgodehavende moms og lønrefusioner, forudbetalte lønninger og øvrige omkostninger. Vi har gennemgået andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter og stikprøvevis sammenholdt disse med modtagelse i nyt år og underliggende dokumentation / _1 126

16 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.7 Likvider Likvide beholdninger består af indestående på bankkonti. Vi har påset, at disse er afstemt til eksternt kontoudtog, ligesom vi har indhentet engagementsforespørgsler fra pengeinstitutter. Vi har den 6. december 2011 foretaget uanmeldt beholdningseftersyn af likvide beholdninger på institutionen. I forbindelse med beholdningseftersynet har vi gennemgået og vurderet forretningsgangen, fuldmagtsforhold samt de interne kontroller omkring ind- og udbetalinger. Vi har påset, at der løbende sker afstemning af likvide beholdninger. Beholdningseftersynet har desuden omfattet afstemning af debitorliste og kreditorliste i forhold til finansbogholderiet. Ovenstående har ikke givet anledning til bemærkninger. KOPI Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.8 Egenkapital Egenkapitalen pr. 1. januar 2011 er afstemt til regnskabet for 2010 for Middelfart Gymnasium og HF-kursus. Den eneste postering i 2011 har været overførslen af årets resultat. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling. 4.9 Langfristet gæld Vi har gennemgået den langfristede gæld og påset at den er afstemt med årsopgørelser fra kreditforeninger. Vi har stikprøvevis kontrolleret indregning til amortiseret kostpris samt opdeling af gæld, der forfalder inden for 1 år henholdsvis 5 år. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling / _1 127

17 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI 4.10 Kortfristede gældsforpligtelser Skyldige beløb Vi har gennemgået skyldige beløb og påset, at alle væsentlige gældsposter er afstemt med oplysninger fra kreditorerne eller afstemt til underliggende dokumentation. For skyldige og afsatte beløb har vi stikprøvevis gennemgået og vurderet grundlaget for reservationerne. Opgørelse af over- og undertid pr. 31. december 2011 er opgjort efter uændrede principper i forhold til sidste år. Skyldig overtid udgør tkr. pr. 31. december 2011 (2010: tkr.) Skolen havde forventet at overtidsforpligtelsen ville vokse 425 tkr. i septemberestimatet, men endte med en reduktion på 575 tkr. Forskellen mellem skolens estimat og det realiserede resultat er tkr. Periodeafgræsningsposter passiv Periodeafgrænsningsposter består primært af forudmodtaget statstilskud for Vi har stikprøvevis afstemt disse tilskud til tilskudsbreve fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser og andre forpligtelser fremgår af årsregnskabets note 15. Eventualforpligtelsen ved salg af ejendommen er uændret for sidste år. Skolen har i lighed med tidligere opgjort forpligtelserne på servicekontrakter m.v. Sammenfatning Vi kan tilslutte os den regnskabsmæssige behandling It-anvendelsen Vi har gennemgået it-anvendelsen i det omfang, vi har fundet det nødvendigt for vores revision af årsrapporten. Som led i revisionen af de generelle it-kontroller har vi gennemgået modtagne erklæringer fra it-samarbejdspartnere. Drift af it-infrastrukturen, herunder servere og netværk er overdraget til et it-fællesskab med Sct. Knuds Gymnasium som værtsinstitution. Erklæringerne for 2011 er dog endnu ikke færdige. Vi har fået oplyst, at de forventes at foreligge medio april Hvis der mod vores forventninger er kritiske forhold i erklæringerne, vil vi informere bestyrelsen herom / _1 128

18 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI Institutionen har modtaget erklæring fra KMD's revisor vedrørende de generelle edbkontroller ved brug af lønsystemet. Konklusionen er, at de generelle edb-kontroller i perioden 1. januar 31. december 2011 har været opretholdt i overensstemmelse med KMD's sikkerhedsforeskrifter. Navision Stat hostes hos KMD, og her har institutionen modtaget en erklæring uden forbehold vedrørende de generelle edb-kontroller. Vores arbejde har omfattet generelle it-kontroller, der understøtter finanssystemet Navision Stat. Ledelsen har oplyst, at den finder institutionens it-anvendelse passende under hensyntagen til institutionens størrelse. Sammenfatning I forbindelse med vores gennemgang af it-anvendelsen har vi ikke konstateret væsentlige mangler i ledelsens etablerede generelle it-kontroller Momskompensation Middelfart Gymnasium og HF-kursus er omfattet af Ministeriet for Børn og Undervisnings momskompensationsordning. Årets samlede momskompensation har udgjort tkr. Vi har i forbindelse med attestation af den årlige momsudgiftsopgørelse påset, at institutionen har foretaget en sandsynliggørelse af det opgjorte og indberettede momskompensationsbeløb for Sammenfatning Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger Undervisningsmiljø Institutionen skal i henhold til Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø udarbejde en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene, samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på institutionen. Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet og løbende ajourføres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet. Ajourføring skal dog minimum ske hvert 3. år. Vi har påset, at institutionen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og at den revideres i overensstemmelse med loven Sociale klausuler Institutionen skal i henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner udarbejde en handlingsplan for, hvordan institutionen bidrager til at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås og i den sammenhæng, hvordan institutionen vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår / _1 129

19 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI Institutionens ledelse har oplyst, at der er udarbejdet en skriftlig handlingsplan for området. Vi har påset, at denne foreligger. Vi henviser endvidere til de af ledelsen afgivne nøgletal i årsregnskabet for Det fremgår heraf, at omfanget af medarbejdere ansat under sociale klausuler opfylder kravene i bekendtgørelsen Regnskabsinstruks Regnskabsinstruksen skal indeholde en beskrivelse af institutionens formål, regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelsen af regnskabsopgaver, herunder oplysning om ansvarsog kompetencefordelingen og de regelsæt, der skal følges af institutionens medarbejdere ved udførelsen af opgaverne. Regnskabsinstruksen er senest opdateret med virkning fra 1. januar Det er institutionens ansvar, at regnskabsinstruksen vedligeholdes og løbende ajourføres. Regnskabsinstruksen skal indsendes til Ministeriet for Børn og Undervisning sammen med årsrapporten for 2011, senest den 30. marts Vedligeholdelsesplan Middelfart Gymnasium og HF-kursus er, jf. 21, stk. 2 i lov om almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., forpligtet til at vedligeholde sine bygninger på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter. Vi har i forbindelse med revisionen påset, at der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner i overensstemmelse med reglerne. Vi har fået oplyst, at vedligeholdelsen af institutionens bygninger sker med udgangspunkt i disse planer, dog under skyldig hensyntagen til de økonomiske ressourcer, der afsættes i de årlige budgetter. Dermed kan der ske tidsmæssige forskydninger i henhold til planerne, hvilket ud fra en økonomisk betragtning kan være en acceptabel og fornuftig fremgangsmåde, blot forsinkelser af væsentlige tiltag ikke forringer standen på bygningerne. 5 Forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. revisionsbekendtgørelsen 3 har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Middelfart Gymnasium og HF-kursus har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevis gennemgået oplysninger i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå en begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at rapporteringen af resultaterne er dokumenterede for Middelfart Gymnasium og HF-kursus' virksomhed i / _1 130

20 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om institutionens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til institutionens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet og kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer. Vi har i 2011 haft særlig fokus på følgende: Gennemgang af omkostningsbilag og attestationsprocedurer Aflønning efter overenskomstmæssige satser. Vi har ved vores undersøgelser af sparsommelighed ikke fundet anledning til kritiske bemærkninger Det er vores opfattelse, at institutionen i høj grad har fokus på at gennemføre en sparsommelig drift. 5.2 Produktivitet Produktiviteten vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i forbindelse med vores revision for 2011 ikke foretaget særlige handlinger vedrørende produktivitet. 5.3 Effektivitet Vores vurdering af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, om institutionen når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. Bestyrelsen for Middelfart Gymnasium og HF-kursus har med udgangspunkt i deres mission vedtaget følgende fokusområder for Middelfart Gymnasium og HF-kursus anvender resultatlønskontrakten med rektor som incitament for målopfyldelse. Vi har desuden gennemgået skolens målrapportering for gennemførelse og undervisningstid som skolen har vurderet som tilfredsstillende for begge områder. Det er vores opfattelse at institutionen arbejder målrettet med at sikre en effektiv drift. Skolens mission er ombrudt til en vision for bestyrelsens funktionsperiode. Denne danner grundlag for udformningen af indsatsområder i resultatlønskontrakten. 5.4 Økonomisk styring KOPI Vi har gennemgået skolens tilrettelagte økonomistyring, der skal tilgodese et overordnet ledelsesbehov, herunder rapportering til bestyrelsen. Rapporteringen indeholder kun resultatopfølgning. Vi skal anbefale rapporteringen indeholder balance og likviditetsopgørelse. Det er desuden konstateret svaghed i opgørelsen af ind / _1 131

21 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 tægter, ligesom der ikke foretages og bogføres periodiseringer og opgørelse af overarbejde, jf. afsnit 3.7. Institutionens bestyrelse godkender årligt institutionens budget for det kommende år. Det er vores opfattelse, at institutionen har haft en løbende opfølgning på økonomistyring i 2011, men at rapporteringen kan forbedres i Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Det udførte arbejde har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. 7 Øvrige forhold 7.1 Ledelsens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet og ledelsesberetningen. Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder kapitalberedskab, oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter, begivenheder efter balancedagen, oversigt over ikkekorrigerede forhold og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som ledelsesberetningen omhandler. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 7.2 Ikke-korrigerede forhold KOPI I henhold til internationale revisionsstandarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i det foreliggende udkast til årsregnskab og ledelsesberetning, fordi ledelsen vurderer, at de er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet og ledelsesberetningen som helhed. Denne oplysning giver vi for at sikre, at bestyrelsen er orienteret om, og kan tilslutte sig ledelsens vurdering / _1 132

22 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i det foreliggende udkast til årsregnskab og ledelsesberetning. 7.3 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Vi har i forbindelse med planlægningen af revisionen opnået en forståelse for, hvordan bestyrelsen udøver tilsyn med den daglige ledelses identifikation af risici for besvigelser og med den interne kontrol, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici. Ledelsen har oplyst, at institutionens forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse. Ledelsen har over for os bekræftet: sit ansvar for udformning, implementering og opretholdelse af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i institutionen Som krævet af de internationale revisionsstandarder har bestyrelsen på vores forespørgsel bekræftet, at den ikke har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 7.4 Overholdelse af lovgivningen Vi har spurgt ledelsen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Ledelsen har over for os bekræftet, at der dem bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af regnskabslovgivningen og bogføringsloven eller anden lovgivning, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet og ledelsesberetningen. 7.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har ledelsen gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen. Ledelsen har oplyst, at der efter dens opfattelse ikke er indtruffet begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder, som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet pr. 31. december 2011, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet / _1 133

23 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts Forsikringsforhold Forsikringsforhold er ikke omfattet af revisionspligten. KOPI Middelfart Gymnasium og HF-kursus er forsikringsdækket gennem Statens Selvforsikring. Selvrisikoen udgør i henhold til sædvanlig praksis 1 % af de samlede indtægter ekskl. gaver og renteindtægter. 8 Afsluttende oplysninger m.v. 8.1 Bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at: der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen der føres forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder revisionsprotokollater underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har læst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til mødet den 9. december Gennemlæsningen har ikke afdækket forhold, som ikke er behørigt medtaget i årsregnskabet. 8.2 Lovpligtige oplysninger I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. I henhold til bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 8 skal vi erklære, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende statsstøttens anvendelse i overensstemmelse med de givne vilkår, / _1 134

24 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 KOPI at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende institutionens opgørelse af refusion og tilskudsgrundlag i overensstemmelse med gældende regler. Odense, den 19. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Helle Lorenzen statsaut. revisor Revisionsprotokollat omfattende side er fremlagt på mødet den 19. marts I bestyrelsen: Annette Schmidt Benedikte Jørgensen Lene Busch Nielsen formand næstformand Knud Herbert Sørensen Pia Werborg Andreas Thomsen Lars Bonne Jørgensen Finn Larsen Jonathan Kirkedahl (uden stemmeret) (uden stemmeret) / _1 135

25 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Middelfart Gymnasium og HF-kursus Regnskabsår: 2011 KOPI Ministeriet for Børn og Undervisnings forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Ministeriet for Børn og Undervisnings kontrol af årsrapporter for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.. Ministeriet anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporter og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrapporten. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af ministeriet. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. Revisionsstandard (RS) 265 om Revisionsprotokollen og Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter tjeklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: Blank påtegning Forbehold Supplerende oplysninger / _1 136

26 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsent- Punktet lige/kri- tiske beskudt, udmærkningesions- jf. reviplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 1. Formelle forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapport? 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udleje?r (LBK nr ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEK nr ) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr ) 10 Har revisor vurderet, at institutionens regnskabsinstruks er opdateret og er i overensstemmelse med Økonomistyrelsens bek. nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v.? 4. Finansiel revision 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etable- KOPI / _1 137

27 Middelfart Gymnasium og HF-kursus Revisionsprotokollat af 19. marts 2012 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen KOPI Har punktet givet anledning til væsent- Punktet lige/kri- tiske beskudt, udmærkningesions- jf. reviplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA ret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr ) 12 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sik- ring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr ) 13 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regn- skabsåret? (BEK nr ) 14 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med 21 i loven? (LBK nr. 880) 15 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af ak- tiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (BEK nr ) 16 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 3) 17 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for institutioner for erhvervsrettet uddannelse? (BEK nr ) 5. Indtægtsdækket virksomhed 18 Kan revisor bekræfte, at institutionens akkumulerede resultat ikke har været negativt de seneste fire år i træk? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 19 Har revisor påset, at der foreligger for- og efterkalkulationer? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 20 Har revisor vurderet, at alle direkte indtægter og omkostninger ved den indtægtsdækkede virksomhed registreres løbende og særskilt fra institutionens øvrige virksomhed? (BEK nr. 1292, bilag 1, nr. 4.2) 21 Afsætter institutionen efter revisors vurdering / _1 138

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 214-235 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ELSESMINDE ODENSE PRODUKTIONS-HØJSKOLE UDSKRIFT

Læs mere

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014

Bilag 5 UDKAST. Thy-Mors HF & VUC. Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Bilag 5 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 23. marts 2015 for regnskabsåret 2014 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 133 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 133 1.2 Konklusion

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247 Skolekode: 751.247 Revisionsprotokollat af 2. december 2014 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i regnskabsårets løb Indhold 1 Indledning 263 2 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-107) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup Telefon 39 45 39 45 Telefa 39 45 3987 Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008

Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af xx. juli 2008 til årsregnskab

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere