Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner"

Transkript

1 Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/ BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde mellem Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner er nu afsluttet med et møde i den nedsatte styregruppe den 24. september Der skal nu tages stilling til Stevns Kommunes videre deltagelse i et formaliseret turismesamarbejde, VisitSydsjælland-Møn. Indstilling Borgmesteren indstiller til KB via DIR, NFK og ØU følgende til godkendelse: 1. At Stevns Kommune indtræder i VisitSydsjælland-Møn et fælles turismesamarbejde med Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. 2. At Stevns Kommunes nuværende engagement i Stevns Turistforening ændres. 3. At oplæg til overordnet strategi for samarbejdet godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde, jf. bilag At oplæg om selskabsform, organisering og økonomi godkendes, som udgangspunkt for det videre arbejde, jf, bilag At Stevns Kommune principgodkender at eje 12 % af VisitSydsjælland-Møn. 6. At Stevns Kommune indgår aftale med VisitSydsjælland-Møn om opgaver vedrørende turistservice, destinationsudvikling, destinationsmarkedsføring m.v. inden for en årlig tilskudsramme på kr i tilskud til De Danske Sydhavskyster (DDS*)) pr. år (som udgangspunkt indenfor budgetforudsætningen for turisme i budget 2015, incl. forhøjelsen af turismetilskuddet i forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2015). 7. At der nedsættes en interrimbestyrelse for VisitSydsjælland-Møn med deltagelse af borgmesteren og en KB udpeget person repræsenterende turismeerhvervet. 8. At fase II omfattende udarbejdelse af implementeringsplan for selskabets stiftelse igangsættes med ansættelse af direktør, afdækning af faktum mv.

2 9. At finansieringen holdes inden for budgetrammen for Turisme fra *) nærmere definition findes i bilaget Strategi og pejlemærker for en fælles destination af 22. september Beslutning Direktionen den Fremsendes til politisk drøftelse NFK den Udvalget anbefaler samarbejdet, idet pointeres at processen har været meget sammenpresset. Navnet anbefales ændret til eksempelvis Østdansk Kystturisme. Endvidere anbefaler udvalget, at der i de kommende vedtægter indarbejdes mulighed for udtræden af destinationen med 1 års varsel. 2. at anbefales, idet præciseres, at fastansatte medarbejderne i Stevns Turistforening tilbydes virksomhedsoverdragelse. 3. at anbefales 4. at anbefales 5. at turismesamarbejdet anbefales 6. at anbefales 7. at anbefales. Endvidere anbefales, at formanden for Stevns Turistforening udpeges 8. at anbefales 9. at anbefales Steen Nielsen (liste A) tager forbehold for det budgetmæssige Jan Jespersen (liste Ø) kan ikke anbefale samarbejdet primært som følge af den pressede tidsproces ØU den NFK s indstilling anbefales. KB den Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

3 Imod stemte Jan Jespersen (Ø), som ønsker en større borgerinddragelse og anden struktur på samarbejdet. Beskrivelse af sagen Baggrund Turisterhvervet har stor betydning på Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. De arbejdspladser, der skabes som følge af turismen, er servicearbejdspladser, som rummer vigtige beskæftigelsesmuligheder til den kortuddannede del af befolkningen, som der er relativt flere af i den sydlige del af Sjællandsregionen, end tættere på metropolområdet. Sidst i maj 2014 besluttede borgmestrene og formændene for turismeorganisationerne i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner at gå sammen om at få udarbejdet et strategioplæg for en ny fælles turismeorganisation, indeholdende såvel forslag til selskabskonstruktion, som forslag til overordnet opgavestrategi. Samtidig blev det besluttet, at invitere Stevns med, som observatør og evt. deltager i samarbejdet. Oplæg til overordnet strategi Strategioplægget er udarbejdet på grundlag af samtaler, bestyrelsesmateriale og møder med 21 kommunale og private aktører i de fire ejerkommuner: Næstved, Vordingborg, Faxe og Stevns samt en strategiworkshop for 23 interessenter primo september Destinationsorganisationens navn foreslås at være: VisitSydsjælland- Møn. Destinationens markedsførings brand foreslås at være De Danske Sydhavskyster/Danmarks Sydhavskyster. Brandnavnet bygger på den sammenhængskraft, som binder destinationen sammen på tværs af kommunegrænser og som har stor tiltrækningskraft overfor danske og udenlandske turister. Alle 4 kommuner bindes sammen af kyststrækningen og langt de fleste attraktioner, seværdigheder og tematiske oplevelser, overnatnings- og spisesteder samt bymiljøer foregår fra 0 25 km. fra kysten. Blandt interessenterne er der bred enighed om, at turismeindsatsen fra 2015 ikke længere skal være ledet og drevet af turistforeningerne men i stedet af én turismefaglig professionel og tværkommunal organisation med et meget kommercielt fokus. Feriehusudlejningen, som i flere kommuner er en del af turistforeningernes virke, vil ikke indgå i den nye turismeorganisations opgaveportefølje, ud fra et ønske om, en helt uafhængig, synlig og stærk DMO (Destination Management Organisation), som varetager alle kommercielle og offentlige aktørers interesser og fælles ambitioner om udvikling og vækst. Den overordnede ambition skal være, at vi markedsfører og udvikler en fælles destination. Der er meget mere, der samler os, end skiller os ad. Der er tale om en Vi gør det sammen ambition, som konkret kommer til udtryk i strategioplæggets nøgleord i forhold til den fremtidige DMO s vision, mission og værdigrundlag.

4 Af øvrige emner, der berøres i strategioplægget kan nævnes: Markedsstrategi i forhold til interessenter, målgrupper, værtskab og netværk. Produktstrategi i forhold til udvikling af oplevelsesprofilen for destinationen, tematiserede oplevelseskoncepter fx indenfor aktiv ferie, købstæder, kyster m.v. Strategi for destinationens personlige og digitale værtsskab og kvalitetsudvikling af produkter, oplevelser og events. Oplæg om organisation, ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn Nedenfor er oplistet en række konkrete anbefalinger til det videre arbejde med at stifte Visit Sydsjælland-Møn A/S. Alle anbefalinger er uddybet i bilag 2: Der stiftes et nyt 100 % kommunalt ejet turistselskab, som drives i overensstemmelse med lov om erhvervsfremme og kommunalfuldmagten. Det afklares i den efterfølgende proces om selskabet skal organiseres som et A/S, et I/S eller et P/S. Det nye turistselskab modtager, såfremt de nuværende turistorganisationer laver overenskomst herom med den enkelte kommune, aktiver og passiver fra de nuværende organisationer, herunder inventar, it-udstyr m.v. De eksisterende organisationer kan lukkes, eller drives videre i privat regi. Såfremt de drives videre kan der være behov for etablering af snitflader/samarbejdsrelationer mellem det nye selskab og de videreførte selskaber for eksempel i forhold til videreførte EU-projekter. Det nye turistselskab tilbyder virksomhedsoverdragelse til alle fastansatte medarbejdere i de eksisterende turistorganisationer. Der indskydes et minimums grundkapitalindskud fra hver deltagerkommune med udgangspunkt i aftalte poster i den nuværende turismeøkonomi i kommunerne (tilskud til forening/organisation/ødt/ Turismenetværk Sjælland og Møn og eventkoordinator). Herudover kan den enkelte kommune vælge at indskyde ydereligere finansiering, som initialindskud ved stiftelsen af aktieselskabet. Driftstilskud holdes indenfor det nuværende budget. I stiftelsesåret vil der være udgifter til rådgiver og indskudskapital. Udgiften finansieres primært af det ordinære budget og i en vis grad af det i budgetforliget afsatte beløb til turisme DMO og shuttelbus. Der foreslås følgende fordelingsnøgle: Næstved og Vordingborg ejer hver 38 % af turistselskabet, Stevns og Faxe ejer hver 12 % af turistselskabet. Den enkelte deltagerkommune kan herud over selv tage stilling til, hvordan den øvrige turismeøkonomi (udviklingspulje, markedsføring, projekter m. v) fremadrettet skal fordeles mellem tilkøb af ydelser fra nyt selskab og lokale aktiviteter.

5 Ejerandele og stemmeantal afstemmes forholdsmæssigt, af den enkelte kommunes initialindskud/driftsbidrag i år 1 ved stiftelsen af turismeselskabet. Efter en årrække kan det drøftes, om ejerandele og stemmefordeling skal ændres. Selskabet foreslås organiseret med et repræsentantskab eller et advisory board, en bestyrelse, en direktør og en kommunal følgegruppe. Repræsentantskabet/advisory boardet har 5 repræsentanter pr. kommune. Fire udpeget af byrådet og en udpeget af hver turistforening. Der bør være en markant repræsentation fra turisterhvervet. Bestyrelsen har to repræsentanter pr. kommune valgt fra repræsentantskabet/advisory board og op til 2 eksterne, fx Visit Denmark og/ eller det kommende Østersøselskab. Selskaberne udpeger selv repræsentant. Det foreslås, at de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer er en politiker og en fra turisterhvervet. Den kommunale følgegruppe har en fra ledelsen pr. kommune. Der udpeges en interrimbestyrelse med deltagelse af borgmesteren og en repræsentant fra turisterhvervet i hver af de fire deltagerkommuner. Interimbestyrelsen har til opgave at igangsætte rekruteringsproces og ansættelse af selskabets direktør samt, at beslutte yderligere spørgsmål i etableringsprocessen frem mod dannelsen af det nye selskab. Rekrutteringsforløbet forestås ved ekstern konsulent med henblik på at direktøren kan tiltræde primo Sideløbende med dette forberedes den stiftende generalforsamling for det ny turistselskab. Der inddrages advokat og revisor til at bistå med den formelle dannelse af selskabet. Målet for opstart af nyt selskab er 1. april 2015, med gradvis (hurtigst mulig) overgang af aktiviteter og medarbejdere i det ny selskab, men med de gamle selskaber som de udførende og planlæggende aktører for turistsæsonen Finansiering I 2014 anvendes i Stevns kr i turismetilskud. Derudover indeholder budgettet for 2014 en række mindre poster således at der samlet set er afsat kr Der er således et underskud på kr i forhold til denne sag. Dertil kommer initialbidrag til etableringsomkostninger. I forbindelse med budgetforliget for 2015 blev der afsat kr årligt fra 2015 til etablering af turisme DMO og Shuttelbus. Merudgifterne kan således holdes indenfor den samlede budgetramme samtidig med, at der fortsat er plads til at gennemføre kørsel med Shuttelbus. Bilag 1. Strategi og pejlemærker for en fælles destination 22. september.pdf

6 2. Bilag 2 Notat om organisation ejerforhold og økonomi i VisitSydsjælland-Møn (3).pdf

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles

Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Fælles Regionalt EU Kontor i Bruxelles Dato: 9. september 2013 BILAG 1 1.0. Baggrund Regionsrådsformanden, formanden for KKR Hovedstaden og Københavns Kommunes overborgmester blev den 22. maj 2013 enige

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. september 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 08. september 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 07. april 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 3. JUNI 2015 5 LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 1. Opgave Bestyrelsen skal drøfte fremtidig konstruktion ift. ejerforhold omkring Bagsværd Sø, herunder

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

DMO på fynsk. Udarbejdet for Udvikling. Concepts v/dorte Kiilerich og EHSB v/eskild Hansen, 19. maj 2014

DMO på fynsk. Udarbejdet for Udvikling. Concepts v/dorte Kiilerich og EHSB v/eskild Hansen, 19. maj 2014 Udarbejdet for Udvikling Fyn af Li- ving Concepts v/dorte Kiilerich og EHSB v/eskild Hansen, 19. maj 2014 DMO på fynsk Forretnings- og organisationsplan for Destination Fyn efter 2014 Justeret organisering

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 2. september 2015 kl. 15:00 Contech Automatic i Nykøbing F. Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab

TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN. Advokatpartnerselskab Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Finn Overgaard Advokat Anne Wissing Advokat 16. juni 2015 J.nr. 296483-ALK TIL BESTYRELSEN I FONDEN WONDERFUL COPENHAGEN REDEGØRELSE OM UNDERSØGELSE

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013

Samarbejdsaftale 2013 Samarbejdsaftale 2013 - om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for

Læs mere