Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011"

Transkript

1 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære generalforsamling for 2010, der blev afholdt i Valby Kulturhus. Fmd. bød særligt nye medlemmer velkomne og ønskede de måtte falde godt til i foreningen. Herefter bad fmd. forsamlingen om at rejse sig og mindes de af vore medlemmer, der er afgået ved døden siden sidste i generalforsamling. Pkt. 1. Valg af dirigent. Fmd. orienterede indledningsvis om bestyrelsens forsøg på at finde et emne til dirigentposten. Beklageligvis var de alle forhindrede i at deltage. Fmd. spurgte herefter om nogen i forsamlingen ville påtage sig hvervet som dirigent. Da ingen meldte sig foreslog bestyrelsen kasserer Carsten Buus, som dirigent, hvilket forsamlingen accepterede og Carsten Buus blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelse og forslag var rettidigt udsendt i henhold til foreningens love. Dirigenten oplyste, at der var 63 stemmeberettigede medlemmer. Der var ingen indvendinger mod den udsendte dagsorden som herefter blev fulgt. Herefter blev dagsordenen læst op og godkendt af generalforsamlingen: Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Pkt. 3. Regnskab. Pkt. 4. Indkomne forslag. Pkt. 5. Forslag til love og ordensregler. Pkt. 6. Budget. Pkt. 7. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: A. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Finn Hansen, have 706, genopstiller Helge Thygesen, have 407, genopstiller Johannes Rodenberg, have 709, genopstiller ikke Bestyrelsen foreslår: Bo Jakobsen, have 007 B. Et bestyrelsesmedlem for 1 år: Bestyrelsen foreslår: Jan Skovmand Hvid, have 629 C. En suppleant for 2 år: Ledig plads D. En suppleant for 1 år: Bestyrelsen foreslår Johannes Rodenberg, have 709 E. En revisor for 2 år: John Jespersen, have 603, genopstiller F. En revisorsuppleant for 2 år: Birgitte Bøgemark, have 722, genopstiller Pkt. 8. Eventuelt. 1

2 Af hensyn til referatet, som bestyrelsens sekretær udfærdiger, blev generalforsamlingen båndet. Der blev valgt et stemmeudvalg bestående af Jan Hvid, have 629, Allan Pedersen, have 613, samt Anita Vaarby, have 110. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Gert Olsen, sekretær, forelagde bestyrelsens beretning. Gert Olsen henviste til den til generalforsamlingen udsendte skriftlige beretning og havde følgende supplerende mundtlige bemærkninger: Gert indledte med at takke Birte Rasmussen for det store arbejde hun udførte i bestyrelsen frem til sin udtræden. Det har unægtelig givet den tilbageværende bestyrelse en hel del ekstra arbejde, men efter lidt tid fik vi fordelt opgaverne og fundet frem til en arbejdsfordeling, som har passet os godt, hvor vi hver især varetager de opgaver, som passer bedst til os. Vi har desværre haft en ubehagelig episode, hvor der var et hus, som brændte. Udover det beklagelige og meget ubehagelige giver det lejlighed til at komme med en opfordring til alle medlemmer om at sørge for, at bestyrelsen altid har opdaterede oplysninger om adresse, mailadresse og ikke mindst telefonnummer. I den konkrete situation viste det sig nemlig, at det nummer foreningen lå inde med, ikke var korrekt, hvilket gav politi mv., et betydeligt og helt overflødigt ekstra arbejde for at fontakt til ejeren. Så vær venlige at sørge for, at bestyrelsen altid har opdaterede adresseoplysninger. Fra kredsen kan jeg fortælle, at man stiller forslag om, at formuen nedbringes. Det indebærer at vores kontingent til kredsen sættes ned og vi kan forvente en besparelse i størrelsesordenen 4000 til 5000 kr. på den konto. Årsagen er et ønske om at reducere kredsens formue, fordi det ikke er meningen at den skal fungere som bank. Indføringen af PBS til betaling af haveleje mv. har, som også nævnt i den skriftlige beretning, været en stor succes. Ikke alene har den meget store tilmelding til systemet, 75 %, betydet at kassererens arbejde er blevet nemmere, men vi får også vores indtægter ind i et hurtigere tempo. Det fungerer så effektivt, at der ikke er en eneste der skylder for haveleje mv. Som også nævnt i beretningen kører vi for tiden en eksklusionssag mod et medlem. Årsagen til at det trækker ud med at få den afsluttet, er alene den meget lange ventetid der er for at få sagen berammet i fogedretten. Det kan vare helt op til 1,5 år. Så der må vi have tålmodighed. I lighed med sidste år, har bestyrelsen også i den kommende sæson planlagt en række arrangementer af mere social karakter. Nærmere information vil blive uddelt sammen med første nummer af foreningens blad, som kommer lige i starten af sæsonen. Jeg kan dog godt allerede nu afsløre at vi udover en gentagelse af sidste års førstehjælps- og hjertestart kursus vil lave et loppemarked, nogle grillaftener og forskellige andre ting. Og så vil vi også indlede og afslutte sæsonen med at henholdsvis hejse og nedtage foreningens flag. Jeg skal da også lige nævne, at hvis forslaget om etablering af ny legeplads bliver vedtaget, vil der også blive en festlig indvielse af denne. Omkring hjemmesiden vil jeg blot sige, at vi arbejder for at udvikle den yderligere og meget gerne modtager forslag til forbedring. Blandt så mange kolonister må der da være nogen der kan komme med gode ideer, måske ligefrem give en hjælpende hånd. Brug den og husk at benytte mailadressen når I vil have noget afklaret med bestyrelsen, eller blot har lyst til at komme med en kommentar. Processen omkring salg af haver kan være ganske langvarig. Vi anbefaler derfor, at hvis man går i salgstanker kommer i gang så tidligt på sæsonen som muligt. Selve proceduren er jo beskrevet dels i den hvide mappe dels på hjemmesiden, så det er bare om at komme i gang, så vi kan få det hele over- 2

3 stået i selve sæsonen. Som nævnt i beretningen vil vi fremover opkræve kr. 500 hvis der skal ske salg udenfor sæsonen, dog ikke i tilfælde af dødsfald. Jeg vil ikke trætte med en længere fortælling om de problemer vi har haft med det nye elektroniske tinglysningssystem, bare på det kraftigste opfordre til, at man hurtigst muligt søge at indhente de nødvendige oplysninger, når man har indgivet en begæring om vurdering. Bestyrelsen bistår selvfølgelig med nødvendig rådgivning og vejledning. Vi har modtaget en henvendelse fra Tryg forsikring om eventuel at indgå i en ny forsikringsordning, som muligvis kan føre til, at vi kan tilbyde forsikring til en bedre pris. Vi vil selvfølgelig informere nærmere, når der foreligger noget konkret. I forhold til de grønne områder og havevandring vil vi i den forestående sæson tilstræbe, at vi gennemfører flere havevandringer og mere konsekvent følger op på de heldigvis relativ få tilfælde, hvor det er nødvendigt at tage kontakt til haveejeren for at få bragt udeståender i orden og i overensstemmelse med vores ordensregler. Til sidst vil jeg endnu en gang rette en stor tak til vores stiformænd, vurderingsudvalg og tegningsudvalg, som alle yder en stor og helt afgørende hjælp med at få vores forening til at fungere på en ordentlig måde. Der er for mig at se ingen tvivl om, at netop det store og frivillige arbejde er med til at styrke foreningen, og jo mere af den slags vi kan præstere jo mere styrker vi vores sammenhold til fælles gavn og bedste. Med disse få ord vil jeg overgive beretningen til videre diskussion og forhåbentlig godkendelse. Ingen ønskede ordet til beretningen hvorefter den blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 3. Regnskab. Kassereren henviste til det udsendte regnskab og føjede følgende kommentarer til: Regnskabet er udfærdiget ud fra det nye økonomisystem, men jeg har valgt at følge den samme opstilling som sidste år. Dog er der den forskel, at man nu kan se det enkelte års resultat. Det udgjorde kr for 2010 mod et budgetteret overskud på kr Kassereren kommenterede en række poster i regnskabet, hvor der var lidt større differencer. På vandforbruget har vi sparet kr , under posten nye maskiner er der en overskridelse på kr , hvilket skyldes at vi har indkøbt en ny havetraktor til kr Vedligehold af området er overskredet med kr , som kan henføres til en regning fra en vognmand, som vedrørte 2009, men først blev fremsendt til betaling i Bortset fra disse få kommentarer havde kassereren ikke bemærkninger til selve regnskabet, og gennemgik den udsendte status. Her noterede kassereren med glæde, at der ikke var nogen medlemmer som var i restance med hensyn til husleje eller pligtarbejde. Kassebeholdningen er godt kr og det er nogle af disse penge, som bestyrelsen foreslår anvendt til ny legeplads. Vedrørende værdien af foreningens aktiver i form af foreningshus, kloakanlæg mv. er de baseret på en valuarvurdering fra Fra næste år vil status i stedet blive baseret på den offentlige vurdering. Kommentarer Der var ingen kommentarer til regnskabet. 3

4 Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 4. Indkomne forslag Forslag 1 Forslag stillet af bestyrelsen Forslag til fornyelse af legeplads. Bestyrelsen kan konstatere, at vores forenings legeplads bliver meget brugt både af børn og børnebørn af foreningens medlemmer. I 2010 blev der lagt nyt faldunderlag på hele legepladsens område. Bestyrelsen vil foreslå, at foreningen i 2011 bruger nogle af foreningens midler til at forny legepladsen. Det gamle legetårn med rutchebane foreslås fornyet med et legeredskab der også giver udfordringer til de lidt større børn. Samtidig bør sandkassen fornyes. Den gamle sandkasse, skibet, blev fjernet sidste år, da den var rustet igennem og var til fare for børnene. Gyngerne og vippedyrene bliver bevaret. En tegning af de nye legeredskaber samt en plantegning er vedlagt. Det store legeredskab indeholder rutchebane og tunnelrør, som er for børn i alle aldre. Herudover er der udfordringer for de lidt større børn i form af klippevæg, kravlenet, armgang og brandmandsstang. Den nye sandkasse er lavet i hele træstammer og indbyder de mindste til sandleg, og gør det lettere for de voksne at sidde på stammerne og lege med. Legeredskaber er dyre og derfor finder bestyrelsen, at der er behov for medlemmernes accept til anskaffelserne. Den samlede udgift er på kr I dette beløb er inkluderet udgifter til nedtagning af de gamle redskaber og flytning af de redskaber, der ikke har tilstrækkelig sikkerhedsafstand til det nye legeredskab og kanten af legeområdet. Det skal bemærkes, at anskaffelsesudgifterne dækkes af foreningens opsparing og således ikke medfører stigning i havelejen. Kirsten Nielsen forelagde på bestyrelsens vegne forslaget og begrundede forslaget blandt andet med henvisning til at den eksisterende legeplads er mere end 15 år gammel. Bestyrelsen har undersøgt forskellige modeller og tilbud, herunder et tilbud fra Indus om en sponsoreret legeplads. Det var imidlertid for dyrt, idet foreningen dels skulle betale en høj afgift i 7 år og samtidig stå for vedligeholdelsen og ydermere dække udgifterne til nye skilte, hvis de gik i stykker. Sidste år fik foreningen ved frivillig hjælp lagt faldunderlag i hele legepladsområdet i overensstemmelse med reglerne herom. Kirsten afsluttede med at henvise til, at bestyrelsen foreslår den nye legeplads finansieret ved at trække på foreningens formue. Der var ingen kommentarer. 4

5 Dirigenten bemærkede, at der fra Johnny Nielsen var fremsat forslag om, at legepladsen blev betalt via en forhøjelse af havelejen over tre år. Dette ville indebære, at havelejen skulle forhøjes med kr. 15 om måneden. Johnny Nielsen var beklageligvis ikke til stede til at kommentere sit forslag, så dirigenten foreslog, at forslagene blev sat til samtidig afstemning. Forslag 1 indebærer, at legepladsen bliver betalt via den opsparede formue. Forslag 2 indebærer, at legepladsen bliver betalt via en forhøjelse af havelejen. Forslag 1 blev vedtaget med stemmerne 62 for 1 imod. Forslag 2 Forslag til generalforsamlingen 22. marts Tilføjelse til foreningens ordensregler: Det er ikke tilladt at opsætte trampoliner i haverne. Forslag indsendt af Allan Pedersen og Jane Hoeing, have 613. Jane Hoeing uddybede den skriftlige begrundelse og anførte, at der var en stigende tendens til at have trampolin i haverne: Jane mente, at der var alt for mange og havde ikke lyst at have dem i nærheden at sin have, idet de er generende og gør det svært at være privat og ugenert. Jane henviste til, at trampoliner eventuelt kunne opstilles ved legepladsen. Stinna Hansen, have 217, syntes at det var ærgerligt, at gøre noget til et problem før det eksisterede. Der skal være plads til os alle sammen. Stinna opfordrede til, at man sammen med sin nabo fandt en rimelig løsning. Hun fandt at det var trist, såfremt der skulle lovgives om, hvad man må i sin egen have. Bjarne Wermuth, have 417, ønskede ikke et forbud mod trampolin, men opfordrede til, at hvis man havde en trampolin, så skulle man sørge for at sikre den således, at den ikke endte i naboens have eller drivhus efter næste stormvejr. Stinna Hansen, have 217, var enig i, at man skulle sørge for at sikre trampolinen og så gerne at bestyrelsen eventuelt lavede et sæt regler for afstand til hæk, antallet af børn der samtidig benytter den mv. Kirsten Nielsen, orienterede om, at hun i forbindelse med forslaget om legeplads havde undersøgt sikkerhedsbestemmelser og kunne oplyse, at hvis man opsætter en trampolin på legepladsen, så skal der være voksent opsyn med benyttelsen af den. Forslaget blev herefter sat til afstemning og resultatet var 11 stemmer for, 26 imod og 11 hverken eller. Forslaget blev forkastet. Punkt 5. Forslag til love og ordensregler Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag til love og ordensregler: 5

6 Nuværende: 16 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af april måned, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 5 ugers skriftligt varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, som i det mindste skal indeholde: Valg af dirigent, bestyrelsens beretning, regnskab, indkomne forslag, forslag til love og ordensregler, budget, valg. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslagene udsendes til medlemmerne senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende derom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. 2/3 af underskriverne skal være til stede ved generalforsamlingen, som afholdes senest een måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages skriftligt varsel og indeholde en dagsorden. Fremtidig: 16 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udløbet af april måned, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 5 ugers skriftligt varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, som i det mindste skal indeholde: Valg af dirigent, bestyrelsens beretning, regnskab, indkomne forslag, forslag til love og ordensregler, budget, valg. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Forslagene udsendes til medlemmerne senest 1 uge forud for generalforsamlingens afholdelse Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer begærer det, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende derom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. 2/3 af underskriverne skal være til stede ved generalforsamlingen, som afholdes senest een måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages skriftligt varsel og indeholde en dagsorden. Medlemmer, der oplyser deres adresser til foreningen accepterer herved at indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder dagsorden, beretning, regnskab, budget, indkomne forslag, forslag til love og ordensregler, budget, valg kan fremsendes til deres adresse. Medlemmerne er selv ansvarlige for at den adresse, de har oplyst, er korrekt. Begrundelse: På sidste års generalforsamling blev det med stort flertal vedtaget at indkaldelse til generalforsamling skulle kunne finde sted pr. , forudsat de juridiske forudsætninger herfor er til stede. Bestyrelsen har fået afklaret at der ikke er nogen juridiske hindringer til stede for at indkaldelse til generalforsamling, inklusive det materiale der udsendes sammen med indkaldelsen, kan foregå pr. . Det forudsætter dog en ændring af 16 i lovene hvor der nu fordres skriftlig indkaldelse. Bestyrelsen anbefaler denne ændring af lovene da forsendelse pr. både giver en økonomisk besparelse, og imødekommer mange medlemmers ønske om digital kommunikation. Der var ingen der ønskede ordet hvorefter forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for 5 imod, 2 hverken eller og 1 blank. 6

7 Forslag 2 til samme paragraf 16 i Love og Ordensregler, indsendt af Johnny Nielsen, have 530: Tilføjelse: 16 Medlemmer, der oplyser deres adresser til foreningen accepterer herved at indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder dagsorden, beretning, regnskab, budget, indkomne forslag, forslag til love og ordensregler, budget, valg kan fremsendes til deres adresse. Medlemmerne er selv ansvarlige for at den adresse, de har oplyst, er korrekt. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, kan fremsendes til den af foreningen på indkaldelsen oplyste adresse. Der var ingen kommentarer til Johnny Nielsens forslag, der herefter blev sat til skriftlig afstemning. Forslaget blev vedtaget med 53 stemmer for og 5 imod, 1 hverken/eller og 1 blank. Forslag 3. Fra Johnny Nielsen, have 530 var modtaget følgende forslag. Gældende: 13 Formanden repræsenterer foreningen udadtil og fører forsædet i bestyrelsesmøderne, som afholdes, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og mindst een gang hver 3. måned. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over forhandlingerne føres protokol, og et eventuelt mindretal har krav på at få dets mening ført til protokols. Et protokollat skal, for at være gyldigt, godkendes af bestyrelsen, og underskrives af formanden og sekretæren i forening. Bestyrelsen oppebærer honorar efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Bestyrelsen er berettiget til at oppebære diæter under rejser eller møder i de forretningsanliggender, som skønnes påkrævede. Forslag til ændring af 13. Formanden repræsenterer foreningen udadtil og fører forsædet i bestyrelsesmøderne, som afholdes, når formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, og mindst een gang hver 3. måned. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.(bestemmelsen udgår) Over forhandlingerne føres protokol, og et eventuelt mindretal har krav på at få dets mening ført til protokols. Et protokollat skal, for at være gyldigt, godkendes af bestyrelsen, og underskrives af formanden og sekretæren i forening. Bestyrelsen oppebærer honorar efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. Bestyrelsen er berettiget til at oppebære diæter under rejser eller møder i de forretningsanliggender, som skønnes påkrævede. Carsten Buus tilkendegav på bestyrelsens vegne, at bestyrelsen kunne leve med forslaget, idet man fandt at sager burde afgøres ud fra argumenternes styrke og ikke ved afstemning. Bjarne Wermuth, have 417, mente at man skulle fastholde den nuværende bestemmelse, da bestyrelsen i tilfælde af stemmelighed ikke ville være i stand til at træffe en beslutning. Forslaget blev herefter blev sat til skriftlig afstemning 7

8 Forslaget blev forkastet med 9 stemmer for 40 imod, 5 hverken eller og 5 blanke. Forslag 4. Fra Birte Rasmussen, have 405, var modtaget følgende forslag: Jeg skal hermed stille forslag om, at vedtægternes 12 tilbageføres til sin oprindelige form med følgende formulering: 12 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsens formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant er på valg i alle ulige år. Kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant er på valg i alle lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden Birte Rasmussen, have 405, gav en længere redegørelse for den gældende bestemmelse, hvorefter bestyrelsen internt finder sin formand. Birte mente, at det havde vist sig at være en dårlig ide, blandt andet havde vi i den forløbne tid haft 4 forskellige formænd. Birte anførte, at der var en stor forskel på at være valgt på en generalforsamling i forhold til en intern konstituering. Kassereren vælges på generalforsamlingen og det er derfor naturligt at formanden også bliver det. Som medlemmer burde vi selv tage det ansvar at vi vælger formanden. Det er et problem, at man kan udskifte formanden efter forgodtbefindende. John Jespersen, have 603, pegede på, at det var naturligt for arbejdet i bestyrelsen at der var en arbejdsfordeling. Det afgørende var at der blev udført det arbejde som skal laves. John så ikke noget problem i, at man skiftedes til at varetage formandsposten, da man jo skulle huske arbejdsbyrden. Gert Olsen, gjorde opmærksom på, at bestyrelsen ikke havde noget ønske om at formanden skulle vælges. Bestyrelsen har fundet en god og behagelig arbejdsform, hvor den enkelte varetager de opgaver, som man selv føler man kan magte. Gert opfattede forslaget som et udtryk for mistillid til den siddende bestyrelse, og spurgte Birte om hun selv ville stille op som kandidat, hvis forslaget blev vedtaget. Birte Rasmussen, have 405, ønskede ikke at stille op til et eventuelt formandsvalg og kunne ikke se, at der var noget problem ved at formanden blev valgt på generalforsamlingen. Det burde ikke påvirke den måde man nu arbejde på. Hun understregede at det efter hendes opfattelse var vigtigt, at vi som medlemmer selv påtog os et ansvar i forhold til at vælge bestyrelse og formand. Bjarne Wermuth, have 417, udtalte, at han ikke så nogen grund til forslaget, bestyrelsen er jo netop valgt fordi de har generalforsamlingens tillid. Forslaget blev herefter blev sat til skriftlig afstemning Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for 54 imod og 1 ved ikke. 8

9 Pkt. 6. Budget. Kassereren henviste til det udsendte budget hvoraf det fremgik, at der er budgetteret med et overskud på godt kr i Idet vi nu har vedtaget forslaget om ny legeplads, vil vi dog komme ud af regnskabsåret 2011 med et underskud da vi trækker på kassebeholdningen. Han pegede på en ny udgiftspost på kr (dette blev senere korrigeret til kr ) til udgift til konference for bestyrelse og tegnings og vurderingsudvalg. Hidtil har deltagerne betalt det af egen lomme, men bestyrelsen finder det rimeligt, at denne udgift afholdes af foreningen. Der er ikke planlagt yderligere drænarbejder i år, nu vil vi godt lige se hvordan de fungerer, men sidedrænrør bliver renset. Der er budgetteret med at der i år indkøbes nye borde til foreningslokalet. Ulla Olsen, have 403, ønskede oplyst, hvad der gemte sig under posten administration af bestyrelsens honorar og stillede spørgsmål om nytteværdien af konferencen. Kassereren oplyste, at posten administration indeholdt vederlag til bestyrelsen der udgør kr til formand og kasserer, kr til næstformand og sekretær og kr til bestyrelsesmedlemmer. Herudover modtager suppleanterne kr , hvis de deltager aktivt i arbejdet. Ulla Olsen, have 403 var tilfreds med oplysningerne. Birte Rasmussen, have 405, anførte at honorarerne var for høje og mente, at man jo ikke skulle leve af dem. Konferencen var alene fest uden fagligt indhold. Sådan havde det i det mindste været, medens hun var i bestyrelsen. Honoraret til suppleanterne var alene beregnet til at dække udgifterne til konferencen. Formanden gjorde opmærksom på, at han blot havde fået kr udbetalt - efter skat - og gav udtryk for, at betaling af konferencen var en rimelig udgift. Kassereren mente, at vederlagene, der ikke havde været reguleret siden 2007, var endog meget beskedne i forhold til det store antal timer bestyrelsesarbejdet kræver. Til sammenligning er vederlagene til bestyrelsen i naboforeningen - Sommerbyen Ejby tre gange så høje som i Ejbyvænge. Her pristalsreguleres vederlagene hvert år. Kassereren i Sommerbyen Ejby får kr , og foreningen betaler oven i købet en ekstern administrator for bogføring og opkrævning af haveleje Kassereren pegede endvidere på, at konferencen ganske rigtigt også var en fest, men gjorde opmærksom på, at det også var en mulighed for at styrke og udbygge det faglige og sociale samvær, der jo er en væsentlig forudsætning for det gnidningsløse samarbejde mellem bestyrelsen og udvalgene. Birte Rasmussen, have 405, gentog sit synspunkt om vederlagets størrelse og mente at bestyrelsen lavede mindre end tidligere, da man nu ville til at reducere kontortiden. Herefter blev budgettet sat til afstemning. Afstemning: Budgettet blev vedtaget med 49 stemmer for, 9 imod og 3 blanke. Den nye haveleje vil igen være uændret på kr. 650 pr. måned fra 1. maj Opkræves som før forud med kr kr. pr. kvartal. 9

10 Pkt. 7. Valg af bestyrelse. Herefter blev følgende valgt enstemmigt: A. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Finn Hansen, have 706, Helge Thygesen, have 407, Bo Jakobsen, have 007 B. Et bestyrelsesmedlem for 1 år: Jan Skovmand Hvid, have 629 C. En suppleant for 2 år: Allan Pedersen, have 613 D. En suppleant for 1 år: Johannes Rodenberg, have 709, E. En revisor for 2 år: John Jespersen, have 603, En revisorsuppleant for 2 år: Birgitte Bøgemark, have 722, Pkt. 8. Eventuelt. Helen Jensen, have 215, udtrykte en forhåbning om, at der ville møde flere medlemmer op til næste generalforsamling og foreslog at der blev serveret kaffe og blødt brød. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erindrede om flaghejsning søndag den 3. april. Generalforsamlingen blev derefter hævet. Referent Gert Olsen Dirigent Carsten Buus 10

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København

Vedtægter. (love) for. Toftevang Vejlag. Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 1 af 8 Vedtægter (love) for Toftevang Vejlag Husum i København Vedtægter Toftevang Vejlag pr. 19.3.2015 Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Navn 2 Formål 3 Medlemskab

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker

Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker 1 Vedtægter for grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker Foreningens navn er Grundejerforeningen Mellerup Fjordbakker af 1970 1 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under retten i Randers, der er

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde

Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde Vedtægter for Grundejerforeningen HYRDEHØJ, Roskilde 1. Foreningens navn og jurisdiktion Grundejerforeningens navn er HYRDEHØJ, omfattende del af matr.nr.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere