Sidefagssupplering i medievidenskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sidefagssupplering i medievidenskab"

Transkript

1 Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der vil være enten en video- eller en multimedieproduktion. Dette modul giver teoretiske og praktiske redskaber til at planlægge, udføre og analysere en egenproduktion. Resultatet er en ti minutters videoproduktion eller en interaktiv multimedieproduktion. Det andet modul er et film- og tv-analytisk kursus, hvor den studerende får de teoretiske, historiske og analytiske redskaber til at analysere fx en genre, en instruktør, en tematisk afgrænset gruppe værker eller en historisk periode. Medieproduktions-modulet består af 24 timers undervisning med praktiske øvelser fordelt på fire dage. Film- og tv-analyse-modulet består af 18 timers undervisning i Odense og et tilsvarende antal fjernundervisningstimer. Kurset i medieproduktion afsluttes med en produktion, en rapport og en mundtlig eksamen i samtaleform. Kurset i film- og tv-analyse afsluttes med en fri hjemmeopgave. Undervisningen er organiseret som 2 perioder af 12,5 ECTS.

2 Indholdsfortegnelse I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i film og tv med oversigtsnøgle A. Mål og forudsætninger... 3 B 1. Forløbsmodel... 4 B 2. Oversigtsnøgle... 5 C. Definitioner og terminologi... 6 II. Beskrivelse af fagets kurser A. Beskrivelse af fagets kurser... 7 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser IV. Fællesbestemmelser Bekendtgørelse om gymnasierelateret faglig supplering på universiteterne (suppleringsbekendtgørelsen) 2

3 I. Bestemmelser for gymnasierelateret faglig supplering i film og tv I henhold til bekendtgørelse af 12 august 2002 om gymnasierelateret faglig supplering på universiteterne (suppleringsbekendtgørelsen) samt brev af 8. maj 2002 fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling udbydes faglig supplering i film og tv. Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser finder også anvendelse på denne uddannelse. A. Mål og forudsætninger Gymnasierelateret faglig supplering i film og tv er et afsluttet forløb, som skal give de studerende praktiske kundskaber og analytiske og metodiske færdigheder. Den er et supplement til den 1 1/2-årige sidefagsuddannelse i AVK og Medievidenskab, der skal medvirke til at sikre kandidater i en 2- årig uddannelsesstilling fuld faglig kompetence til at undervise i film og tv i det almene gymnasium og hf. Suppleringen har et omfang af 25 ECTS og skal gennemføres af kandidater, der har gennemført en bachelor- og kandidatuddannelse omfattende to gymnasierelevante fag, hvor fagene efter studieordningerne tilsammen er normeret til henholdsvis 210 ECTS-point og 90 ECTS-point. 3

4 B 1. Forløbsmodel Placering af undervisning og eksamen Disciplin Undervisningens placering Eksamens placering Periode 1. Periode 2. Efter periode Titel på disciplin Medieproduktion (video- eller multimedieproduktion) X 1 Film- og tv-analyse X 2 4

5 B 2. Oversigtsnøgle Prøve, henvisninger m.v. Disciplin Prøveform Censur Vurdering ECTSvægt Medieproduktion (videoeller multimedieproduktion) produktion og rapport Beskr. i Intern B/IB 12,5 1 Film- og tv-analyse fri hjemmeopgave Intern B/IB 12,5 2 ECTS-points ialt 25,0 5

6 C. Definitioner og terminologi Fri hjemmeopgave En hjemmeopgave har form af en afsluttet skriftlig fremstilling. Opgaven skal fremtræde i et klart og korrekt sprog, og den skal rumme en bibliografi over den anvendte primære og sekundære litteratur. I den frie hjemmeopgave udfærdiges opgaveformulering af eksaminanden og den fagligt ansvarlige underviser i samråd og i tilknytning til det stof, der er afgrænset i løbet af undervisningen. Den studerende kan over for studielederen stille forslag om vejleder blandt centrets eksamensberettigede lærere. Vejlederen skal godkende emnet. Bedømmelsen skal være tilendebragt senest 6 uger efter opgavens indlevering. For at en hjemmeopgave kan betragtes som afviklet i forbindelse med en given eksamenstermin, skal den være indleveret senest den 20. januar / den 20. juni. Opgaven indleveres i 3 eksemplarer til centersekretariatet. Arbejdsrapport En arbejdsrapport er på 5 sider per studerende. Den udarbejdes i forbindelse med en video- eller multimedieproduktion. Den skal redegøre for teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med produktionen. Normalside og typeenhed Se Fællesbestemmelser, C. Andre bestemmelser. Et stillbillede er en normalside. Ved audiovisuelle medier er et minut en normalside. Multimedier defineres af den fagligt ansvarlige underviser ud fra konkrete opgivelser. Stave- og formuleringsevne (skriftlig og mundtlig fremstillingsform) Se Fællesbestemmelser, B. Generelle bestemmelser. Web-henvisninger i speciale og andre skriftlige hjemmeopgaver Se Fællesbestemmelser, B. Generelle bestemmelser. 6

7 II. Beskrivelse af fagets kurser A. Beskrivelse af fagets kurser 1. Medieproduktion (video- eller multimedieproduktion) (Media production - video or multimedia production) A) Undervisningens omfang 4 x 6 timer fordelt over 1 semester. Vægtning: 12,5 ECTS. Halvdelen af timerne afvikles som fjernundervisning. B) Undervisningens mål og indhold Kurset har til formål at give de studerende yderligere praktiske redskaber til og erfaring med: enten udvikling af webdesign (fx komposition, skærmedesign, grafisk layout), eller produktion af audiovisuelle medier (kamera, lys og lyd, shot-to-shot, narration, redigering) produktionsplanlægning og proces C) Undervisningens form herunder brug af e-læring Undervisningen har form af kortere forelæsninger, diskussioner, samt individuelle og holdbaserede praktiske øvelser og opgaver. D) Eksamensopgivelser og -fordringer Prøven i Medieproduktion omfatter: produktion af enten et audiovisuelt produkt af ca. ti minutters varighed eller udvikling af en multimedieproduktion, der i sit design skal omfatte interaktivitet arbejdsrapport på 5 sider per studerende, der redegør for problemstillinger vedr. produktionsteknik, æstetik, genre og målgruppe i forbindelse med produktionen. Der opgives en egenproduktion, en arbejdsrapport plus 600 sider tekster. Alt efter om produktionen er audiovisuel eller multimedie, skal teksterne omhandle henholdsvis retorik, narrativitet, lyd og billede, æstetik og genre, samt målgruppe, eller interaktivitet og interaktion, multimediedesign samt 7

8 målgruppe. Pensum, inkl. egenproduktionens nærmere udformning, skal godkendes af underviser senest tre uger før eksamensfrist. E) Eksamensbestemmelser Produktionen fastlægges i samråd mellem den studerende og fagligt ansvarlige underviser. Produktionen i medieproduktion laves som gruppeproduktion. Produktionen i multimedieproduktion laves enten individuelt eller som gruppeproduktion. Hvis en multimedieproduktion laves som gruppeproduktion, øges produktionens omfang tilsvarende og skal godkendes af den fagligt ansvarlige underviser. Der afsættes to uger til produktion og to uger til udfærdigelse af rapport. Herefter indstilles eksaminanden til en mundtlig prøve, der har karakter af en samtale mellem eksaminand, underviser og eksaminator. Intern censur. Bedømmelse: Bestået/ikkebestået. Den mundtlige prøve skal afvikles som gruppeprøve med individuel bedømmelse, hvis produktionen er en gruppeproduktion. 2. Film- og tv-analyse (Film and tv analysis) A) Undervisningens omfang 4 x 3 ugentlige timer + et tilsvarende antal e-læringstimer fordelt over 1 semester. Vægtning: 12,5 ECTS. B) Undervisningens mål og indhold Kurset har til formål at give de studerende: indsigt i videnskabelige begreber og metoder til at analysere forskellige film- og tv-værker, formater og genrer (fx semiotisk, psykoanalytisk og kognitiv filmteori, narratologi, genreteori) analytisk færdighed i at analysere ét eller flere udvalgte filmiske udtryk. Dette kan ske gennem arbejdet med en genre, en instruktør, en historisk periode eller ét eller flere repræsentative værke med tematisk sammenhæng C) Undervisningens form herunder brug af e-læring Undervisningen har form af forelæsninger, diskussion, undervisning via e- læring, samt mundtlige og skriftlige øvelser. D) Eksamensopgivelser og -fordringer Prøven aflægges som en fri, skriftlig hjemmeopgave. Der opgives tre til seks primærtekster (film eller tv-værker) samt 800 sider litteratur. Heraf skal mindst 400 sider være teoretiske originaltekster og heraf mindst 200 sider på fremmedsprog. Hjemmeopgavens emne fastsættes af den fagligt 8

9 ansvarlige underviser og eksaminanden i fællesskab mindst tre uger inden eksamen. Pensum skal ligeledes godkendes af den fagligt ansvarlige underviser mindst tre uger inden eksamen. Ved eksamen skal den studerende: dokumentere viden om væsentlige teorier vedr. film og tv dokumentere evne til at analysere udvalgte film- og tv-værker og begrunde valg af analytisk tilgang E) Eksamensbestemmelser Prøven er en fri, skriftlig hjemmeopgave på sider. Der afsættes fire uger til besvarelsen. Intern censur. Bedømmelse: Bestået/ikke-bestået. 9

10 III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af 12. august 2002 om gymnasierelateret faglig supplering på universiteterne (suppleringsbekendtgørelsen) og har virkning for studerende immatrikuleret 1. september 2003 eller senere. Godkendt af studienævn for Medievidenskab den 9. januar Vedtaget af Det humanistiske fakultet den 14. januar

11 IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske studier ved Syddansk Universitet Findes på følgende webadresse: En trykt version kan fås ved henvendelse til sekretær for Undervisnings- og Uddannelsesudvalget: Else Jensen, tlf.nr.: , Revideret af Undervisnings og Uddannelsesudvalget den 8. april

12 Bekendtgørelse om gymnasierelateret faglig supplering på universiteterne (suppleringsbekendtgørelsen) 11. september 2002 Bekendtgørelse nr. 668 af 12. august 2002 Lovgivning som forskiften vedrører LBK Nr af 22/12/1999 Bekendtgørelse om gymnasierelateret faglig supplering på universiteterne (suppleringsbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 1 og stk. 2, pkt. 4, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 1999 og 3, stk. 1, og 4, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002, fastsættes: 1. Gymnasierelateret faglig supplering (supplering) på universiteterne har til formål at medvirke til at sikre kandidater i en 2-årig uddannelsesstilling fuld faglig kompetence til at undervise i det almene gymnasium og hf. Stk. 2. Suppleringen har et omfang af 25 ECTS-point og skal gennemføres af kandidater, der har gennemført en bachelor- og kandidatuddannelse omfattende 2 gymnasierelevante fag, hvor fagene efter studieordningerne tilsammen er normeret til henholdsvis 210 ECTS-point og 90 ECTS-point eksklusive eventuel propædeutisk undervisning. Suppleringen knyttes til det fag, der er normeret til 90 ECTS-point. Stk. 3. Kandidater, der har erhvervet to eller flere gymnasierelevante fag á 90 ECTS-point, kan selv vælge i hvilket af fagene, der skal suppleres. Stk. 4. Hvis en kandidatuddannelse med godkendelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling er blevet forlænget med ½ år, skal der ske faglig supplering af det fag/fagområde, der herefter er normeret til samlet 120 ECTS-point eksklusive eventuel propædeutisk undervisning. Stk. 5. Ved uddannelser, hvori bacheloruddannelsen omfatter en to-årig basisuddannelse, gælder følgende: 1. Hvis begge fag/fagområder ligger inden for samme hovedområde som basisuddannelsen, knyttes suppleringen til det fag, hvori der ikke skrives speciale. Kandidater med tværfagligt speciale skal selv vælge, i hvilket fag de vil fagligt supplere. 2. Hvis kun det ene fag/fagområde ligger inden for samme hovedområde som basisuddannelsen, knyttes suppleringen til det fag, der ligger uden for basisuddannelsens hovedområde. Stk ECTS-point (European Credit Transfer System) svarer til et studenterårsværk. 2. Suppleringen skal udbygge de studerendes faglige indsigt og øge deres teoretiske og metodiske kvalifikationer i faget/fagområdet. Stk. 2. Suppleringen organiseres som en kombination af IT-baseret fjernundervisning, selvstudier og deltagelse i kortere seminarer. Mindst 50% af suppleringen skal organiseres som IT-baseret fjernundervisning.

13 Stk. 3. Suppleringen skal bestå af gymnasie-/hf-faglige discipliner. 3. Suppleringen udbydes ved Københavns, Syddansk, Aarhus og Aalborg universiteter samt Roskilde Universitetscenter. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling godkender udbuddet efter samråd med Undervisningsministeriet. Stk. 2. De studerende optages på den faglige supplering på universiteterne, jf. stk. 1. Optagelse til suppleringen sker som led i uddannelsesstillingens første år. Stk. 3. Suppleringen tilrettelægges således, at der afsættes to samlede perioder á 10 ECTS-point, der udelukkende anvendes til sidefagssupplering. Derudover afsættes yderligere 5 ECTS-point, således at den samlede ramme på 25 ECTS-point udfyldes. 4. Universiteter kan efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed udbyde supplering til allerede ansatte gymnasie- og hf-lærere. Stk. 2. Universiteter kan ikke udbyde supplering som åben uddannelse. 5. For eksamen gælder bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (eksamensbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2, bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Stk. 2. Universitetet beslutter selv, om den/de afsluttende prøve/prøver på den faglige supplering skal være interne eller eksterne, og om bedømmelserne Bestået/Ikke bestået eller karakterer efter 13- skalaen anvendes ved de afsluttende prøver. 6. Universitetet fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer regler om det faglige suppleringsforløb i en studieordning. Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om: 1. Mål, indhold og fastsættelse af det tidsmæssige omfang af det faglige suppleringsforløb. 2. Undervisningsformer. 3. Afsluttende prøver på den faglige supplering, herunder eventuel medvirken af ministerielt beskikkede censorer. Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. Stk. 4. Ved udarbejdelse af studieordningen og væsentlige ændringer heri tager universitetet kontakt til gymnasierektorer/hf-forstandere og indhenter udtalelser fra censorformandskabet. Stk. 5. Studieordningen og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Stk. 6. Studieordningen og væsentlige ændringer heri skal have de fornødne overgangsordninger. Stk. 7. Gældende studieordning skal være offentligt tilgængelig på universitetets hjemmeside. 7. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold. 8. Universitetets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for ministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil. Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. august 2002 og har virkning for studerende, der optages på universiteterne til faglig supplering efter den 1. august Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 244 af 22. april 1998 om faglig supplering med henblik på opnåelse af undervisningskompetence i gymnasieskolen og hf (Suppleringsbekendtgørelsen), jf. dog stk. 3. Stk. 3. Studerende, der er påbegyndt den faglige supplering før den 1. august 2002, har ret til at færdiggøre uddannelsen efter reglerne i bekendtgørelse nr. 244 af 22. april Universitetet fastsætter, hvornår der sidste gang afholdes prøver efter den nævnte bekendtgørelse. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 12. august 2002 Jens Peter Jacobsen Direktør /Inga Roepstorff

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Film- og Medievidenskab, 2015-ordningen Rettet, justeret og rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Bachelor-uddannelsen

Bachelor-uddannelsen S L M S t u d i e o r d n i n g Bachelor-uddannelsen Institut for Sprog, Litteratur og Medier ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet 2008-ordningen Vedtaget af studienævnet juni 2008 og godkendt af Akademisk

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych (candidatus/candidata

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere