Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Anders Nielsen Direktør Anders Rønnebro Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Protokol 3. Revisionsprotokol 4. Byggeri 5. Planlægning af afdelingsmøder 6. Indstilling til bestyrelsen: a. Tilskud vedr. ombygning af lejemål i tidligere børnehave til lejlighed, ustøttet, afd. 20 b. Tilskud til dækning af tab, fejl i VVS installation i samtlige råderets renoverede bad, afd. 14 c. Tilskud til dækning af ekstraordinær udgift til vand grundet uopdaget brud på ledninger under bolig, afd. 48 d. Indstilling om: bevilling til tilvejebringelse af drift- og vedligeholdelsesgrundlag, samt programmering, som følge af AAB s køb af bygninger ved Psykiatrisk hospital i Risskov. 7. Initiativpris 8. Udvalg 9. Nyt fra administrationen 10. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Protokol Protokol af møde den 18. februar 2015 blev godkendt. 3. Revisionsprotokol Intet nyt 4. Byggeri

2 Afdeling 12 Riisvangs Alle Erik Piilgaard orienterede omkring ombygning. Solfangere Erik Piilgaard orienterede om ny lov om solfangere, denne har ikke betydning for de byggerier vi har i gang. 5. Planlægning af afdelingsmøder Bestyrelsen gennemgik afdelingsmøderne for Indstilling til bestyrelsen a. Tilskud vedr. ombygning af lejemål i tidligere børnehave til lejlighed, ustøttet, afd. 20 Anmodning fra: Afdeling 20 Niels Ebbesens Gård Indstilling om: tilskud vedrørende ombygning af lejemål i tidligere børnehave til lejlighed, ustøttet. Tidligere børnehave, der var lejet af Aarhus Kommune ombygges til fire lejemål. De tre ombygges, som støttet byggeri. Den fjerde der var en lejlighed, der midlertidig var nedlagt og tillagt børnehaven, kunne der ikke gives kvote. Der er udarbejdet kalkulation for ombygningen, således leje bliver ens for alle fire lejemål. Dertil behøver afdelingen et tilskud fra Landsbyggefonds fællesmidler på kr svarende til kr pr. lejemål i afdelingen. Tillige et tilskud fra dispositionsfonden på kr svarende til kr pr. lejlighed i afdelingen. Bestyrelsen anmodes om at bevilge det ansøgte. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. b. Tilskud til dækning af tab, fejl i VVS installation i samtlige råderets renoverede bad, afd. 14 Anmodning fra: Afdeling 14, Rytterparken Indstilling om: dækning af tab, som følge af fejl i VVS installation i samtlige råderets renoverede bad. Afdelingen har gennem en årrække renoveret bad, ved at fjerne badekar og erstatte dette med bruser. VVS arbejdet er udført af afdelingens VVS firma Løbner.

3 Gennem nogen tid har der været skader, som følge af brud eller lækage ved tilslutning til brusearmatur. Afdelingen er pt. ved at renovere kold- og varmtvandsinstallation, i den forbindelse er årsag til skader lokaliseret. Mellem forsyningsrør og skjult installation i væg er indmuret konex samling, dette er ikke tilladt i henhold til VVS normen, grundet ringe pladsforhold er de fleste fittings ikke samlet korrekt. Det er nødvendigt, at forny samtlige PEX rør til brusearmatur og udføre ny synlig tilslutning under vask. Den samlede udgift er estimeret til kr ,-. Bestyrelsen anmodes fra dispositionsfonden, at bevilge kr til delvis dækning af udgiften, rest forventes afhold af uforudsete udgifter. For de fleste er garantiperiode overskredet, Mads Kjær Birk har dog krævet at Løbner anmelder vores krav til forsikringen, vi kræver kr. i erstatning. Firmaet har skiftet ejer, så vores forventninger er ikke høje. Såfremt afdelingen modtager erstatning modregnes dette i tilskud. Såfremt hele eller dele af afdelingen sælges, skal tilskud fra boligorganisationen tilbagebetales. Boligorganisationen forbeholder sig ret til at tinglyse nærværende betingelse. c. Tilskud til dækning af ekstraordinær udgift til vand grundet uopdaget brud på ledninger under bolig, afd. 48 Anmodning fra: Afdeling 48 Brohaven Indstilling om: dækning af ekstraordinær udgift til vand grundet uopdaget brud på interne ledninger under bolig. I sommeren 2014 blev økonomi opmærksomme på, at der var rørbrud i afdeling 48. Dette skete i forbindelse med udfærdigelsen af forbrugsregnskabet for perioden 1. maj 2013 til 1. maj På baggrund af opgørelserne stod det hurtigt klart, at vi havde et brud. Varmemesteren fandt, i samarbejde med afdelingsformanden og en smed, ret hurtigt frem til lækken, der blev repareret omgående. Bruddet var i krybekælderen, hvortil der ikke er umiddelbar adgang. Ingen reagerede, skønt der var tale om en ret kraftig læk. Afdelingens målere er ikke tilsluttet elektronisk aflæsning. Efterfølgende er der igangsat løbende kontrolaflæsninger af samtlige hovedmålere i afdelingen, så vi ikke en anden gang ender i samme situation. Med baggrund i det konstaterede vandtab, har vi søgt aarhusvand om refusion af udgift til vandaflednings bidraget, hvilket vi har fået, dog kun for 2168 m3 vand, hvilket er noget mindre end det faktiske spild. Egå vandværk har ingen præcedens for at refundere vandudgift ved brud, hvilket de fastholder i denne sag. Følgende svar er sendt til Anders Æ. Kjeldgaard i forbindelse med henvendelse. Bestyrelsen har besluttet, at Egå Vandværk a.m.b.a. ikke imødeser ansøgningen om refusion af vandforbrug. Bestyrelsens holdning er, at vi historisk set ikke har præference for at eftergive vandafgift.

4 Bestyrelsen mener derudover, at forbrugeren selv har haft indflydelse på omfanget af vandspildet, da der som service er lagt en informationsseddel til orientering til viceværten for ca. et ½ år siden, samt at det væsentligt øgede forbrug fremgår af de seneste 3 afregninger. Ønsker I yderligere oplysninger, er I altid meget velkomne. Med venlig hilsen Egå Vandværk a.m.b.a. Egå vandværk kan dog ikke helt huske hvor eller hvornår, de har afleveret en informationsseddel Nedenstående beregning viser den faktiske udgift, afdelingen har haft i forbindelse med lækagen. Der har historisk været et gennemsnitligt forbrug på installationen på 939 m3 pr. 4 måned. Bruddet har haft indflydelse på 4 opgørelser, i hvilke vandforbruget har været på gennemsnitligt 2118 m3 pr. periode. Beregnet tab 4 perioder af 2118 m perioder af 939 m Beregnet tab 4716 Pris pr. m3 vand kr. 47,65 i alt kr ,40 Afgift refunderet kr ,20 Faktisk tab for afdeling 48 kr ,20 Bestyrelsen anmodes om fra dispositionsfonden at dække tabet. d. Anmodning fra: Projektafdelingen Indstilling om: bevilling til tilvejebringelse af drift- og vedligeholdelsesgrundlag, samt programmering, som følge af AAB s køb af bygninger ved Psykiatrisk hospital i Risskov. De bygninger, AAB har købt, er underlagt en række restriktioner, hvilket vil medføre mere løbende vedligeholdelse, energitekniske udfordringer, i og med facader ikke kan isoleres og tagene allerede er udskiftet og isoleret til en vis standard. Hospitalet har i dag et udbygget energinet, der centralt forsyner alle bygninger. Når alle øvrige bygninger nedrives, skal energiforsyningen omlægges også i de enkelte boliger. Med baggrund heri kan vi optegne bestående bygningers bygningsdele, tag og facader, efter samme model, som øvrige AAB afdelinger og oprette drift- og vedligeholdelsesplaner i M

5 doc FM for alle primære bygningsdele. Dette vil danne grundlag for budget til skema B. Sættes afdelingen, som ventet i drift i 2019, vil f. eks. vedligeholdelse af vinduer allerede skulle gentages kort efter. Honorar til intern teknikker skønnet til kr ,-. Vinduer går til loft, og vinduesbrystning kan ikke ændres, hvilket begrænser mulighed for lydisolering af etagedæk. Grundet fredning kan nye yderdøre kun etableres, hvor der tidligere har været adgang. Når bygningstegninger er lavet skal bygningsstatik kortlægges, først derefter kan endelig lejemålsplaner disponeres Derfor ønskes råd og vejledning fra anerkendt statiker firma. Firmaet Søren Jensen a/s har medvirket ved ny-, om- og tilbygning ved hospitalet gennem mange år, deres kendskab kan med fordel udnyttes. Projektafdelingen kan få adgang til det tegningsmateriale, der i dag anvendes af regionen til drift- og vedligeholdelse af hospitalet, via denne rådgiver. Når statik, energi, lyd mv. er kortlagt skal arealdisponering afklares, hvilket typisk er arkitektarbejde. Grundet de stramme rammer anses dette for et mindre arbejde. Den samlede rådgivning må maksimalt andrage kr ,- excl. moms jf. tilbudsloven. Bestyrelsen anmodes om at stille kr ,- til rådighed. På nuværende kan det ikke afgøres, om det afholdte beløb kan indeholdes i rammebeløbet. Projektafdelingen vil være i nært samarbejde med KPC s rådgiver Arkitema omkring den overordnede disponering af området, afgangsveje, fællesarealer, parkering mv. Det forventes ikke, at AAB selvstændigt skal udarbejde plan for udearealer, hvilket dog vil afhænge den endelige matrikulering, lokalplan og skødebestemmelser. Udgift hertil forventes indeholdt i ovenstående. Med baggrund i ovenstående forstudier skal udbydes rådgiverydelse, hvilket skønnes over EU tærskelværdi. 7. Initiativpris Bestyrelsen har modtaget 1 indstilling Bestyrelsen indstiller Else Hansen, afdeling 29 Højhuset Langenæs 8. Udvalg AARHUSbolig Erik Piilgaard orienterede, i slutningen af marts er den nye hjemmeside færdig. Der er pt medlemmer. Der har været ca. 729 beboernævnsklagesager omkring opnotering. Dan Christensen indstilles på næste repræsentantskabsmøde til bestyrelsen i AARHUSbolig i maj.

6 Kulturhuset Herredsvang Erik Piilgaard orienterede om økonomi og hærværk. Det går rigtig godt. Varmecentralen Frydenlund Erik Piilgaard orienterede. Renovac anlæg er næsten færdig, og udgifterne fordeles inden 30. juni mellem boligforeningerne. Afdeling 23 Kridthøj Erik Piilgaard og Karin Jørgensen orienterede om mødet. Møde med rådmand Kristian Würtz og embedsmænd Erik Piilgård orienterede. Urafstemning i afdeling 8 - Marselisgården Peter Kragballe orienterede om afstemningsresultatet. Vandtårnsområdet Tom Sørensen orienterede om status, det går godt med stor aktivitet. Fritidsudvalget Peter Kragballe orienterede om nye arrangementer. Julemarked i Den gamle By aflyses i Kursusudvalget Anders Nielsen orienterede om det netop afholdte kursus i Afholdelse af afdelingsmøde den 24. februar. Der var god tilslutning. 9. Nyt fra administrationen Anders Rønnebro orienterede om: Restsag fra Randers Dommen er udskudt til den 27. marts Telefonsatser Skattefri telefon. Har afdelingsbestyrelsen en lavere takst og ønsker den øget, skal denne selv orientere AAB s administration. Grundskyld Dette vil især få indflydelse for afdeling 65 - Æblelunden. Afdeling 12 Risvangen II Afdeling 12 kan ikke godkende regnskabet for Administrationen udarbejder svar. Ansatte Viser interesse for at deltage i afdelingsmøder. Afdelingsbestyrelser bliver spurgt. Udkast til ledelsesberetning Der bliver udarbejdet ledelsesberetning til brug for afdelingsmøderne.

7 Bestyrelsestur vedr. byggeri Anders Rønnebro orienterede om maj. Der kommer nærmere oplysninger senere. 10. Eventuelt Intet til dette punkt. Næste møde i bestyrelsen er den 21. april 2015 kl Regnskabsmøde den 21. april 2015 kl med deltagelse af revision og økonomichef Tina Lundum Jensen Bendt E. Nielsen Referent

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.15.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 11. juni 2015 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.3 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 29. november 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere