HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK. Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler."

Transkript

1 Egern Posten Øksenmølle Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Oktober 2011 Nr. 63 HUSK AFLÆSNING AF VANDMÅLER - HUSK Så nærmer vi os igen vinteren, og dermed også tidspunktet for den årlige aflæsning af vandmåler. Senest den skal aflæsning finde sted. Det er en god ide at aflæse måleren samtidigt med at sommerhuset lukkes ned for vinteren. For helårs-beboere skal aflæsning ske pr Måleraflæsningen skal være Vandværket i hænde senest den 7. januar 2012 og dette gælder for alle også for tomme grunde! Undgå at betale gebyr for manglende selvaflæsning ved at indsende aflæsningen til tiden på vedlagte kort eller pr. mail til - med angivelse af navn, sommerhusadresse og målerstand. HUSK PORTO!

2

3 Ny formand har ordet På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i maj konstitueredes bestyrelsen med mig som formand. I den anledning vil jeg her præsentere mig overfor foreningens medlemmer. Jeg overtager stafetten fra Preben Hviid-Hansen, som er flyttet fra området og som bl.a. derfor har ønsket at ophøre som formand. Jeg vil benytte lejligheden til at takke ham såvel som Kurt Trend og Jørgen Brander for samarbejdet i bestyrelsen. Jeg har haft fast bopæl Pilevej 14 siden 2008, hvor jeg bor sammen med Signe. Vi købte huset i 2001 og nyder hver dag her i området i samvær med rådyr, fasaner, grævling og mange flotte fugle. Vi bor i et område, som vi i foreningen ved fælles hjælp skal værne om. Det er nødvendigt, at vi respekterer og passer på hverandre, dyrene og naturen. Det er mit håb, at I vil være med til at sikre, at det spændende område, vi bor i, skal bevares som den oase, det i virkeligheden er. Kør pænt på de små veje (MAX 20 km/t) og sørg også for at evt. lejere eller lånere af husene får denne besked, tak. Vi i bestyrelsen vil bestræbe os på at varetage alles interesser såvel overfor myndigheder som i forholdet til foreningens medlemmer. Ingolf Kronborg Havn

4 4

5 Stof til bladet efterlyses Egern-Posten er et fælles anliggende, og bladet bliver mere læseværdigt og interessant, når det også indeholder stof fra jer. Så har du noget på hjertet, som du synes kunne være interessant og nyttigt at dele med andre så kom ud af busken og kontakt redaktøren eller formanden. Redaktion, layout og annoncer: Kurt Christensen - tlf

6 Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen i Tirstrup Hallen Lørdag den 14. maj 2011 kl. 10:00 Et år er gået - en beretning skal aflægges på denne sommerdag - og det er igen dejligt at se så mange til generalforsamlingen - det er just ikke det, som man er vant til rundt i landet. Det kan vi kun se som et tegn på, at rigtig mange er interesserede i at høre om, hvad der er foregået i det forløbne år, og hvad fremtiden kan byde på. Når man har afgivet en beretning flere år i træk for mit vedkommende er det 8. og for sidste gang vil der forekomme adskillige gentagelser fra de foregående år, hvilket ikke kan undgås. Foreningen er én af områdets absolut største med 892 grundejere. Vi har i 2010 udpumpet m3 vand, og der er solgt m3 incl. 2% skyllevand, hvilket betyder, at der har været et forholdsvist stort svind nemlig 15,82%, og det må ikke være over 10%. Årsagen til dette er de mange vandskader, som der har været i området på grund af den strenge frost i vinter. Vi kan ikke opfordre grundejerne tit nok til regelmæssigt at kontrollere deres vand-forbrug. Der er kun én til at betale en vandskade og dermed et vandspil, og det er grundejeren. Husk derfor at lukke for vandet så snart sommerhuset ikke skal benyttes mere i sæsonen. Vi forsøger hele tiden at forbedre det gamle ledningsnet og vandværk, og det skyldes en meget stor indsats af vores vandværksbestyrer Åge, der hele tiden er orienteret om nyheder det være sig kontrolure pumper etc. Salget af vand er faldet lidt i forhold til Aflæsning - vi mangler hvert år, når vi er kommet til dead-line for indsendelse af aflæsningstallene til Lonny, adskillige, der IKKE har indsendt dette. På grund af den strenge frost valgte vi år IKKE at aflæse tallene; men vi skønnede disse ved at pålægge 20% på det anslåede antal m3. Vandkvaliteten i området er stadigvæk høj, hvilket kan aflæses af de forskellige måleresultater, som bringes i de 2 udgaver af Egern Posten samt på vores hjemmeside fuglslevgrundogvand.dk. Vi nævnte i sidste års beretning, at vi påtænker, at lægge Egern Posten ud på nettet altså på fuglslevgrundogvand.dk bl.a. på grund af de stigende portopriser. Vi er IKKE kommet videre med dette projekt. Det skyldes bl.a. at besøgstallene på vores hjem-meside er meget lav, og da vi har pligt til at udsende måleresultater etc. skal vi alligevel udsende et meget stort antal blade. Vi overlader dette projekt til den kommende nye bestyrelse. Beskæring af buske og træer ud til vejene er stadigvæk et meget stort problem. Vi har taget en runde eller to i området har skrevet til de berørte grundejere nogle har reageret andre IKKE. Disse, som IKKE 6

7 har reageret, er videresendt til Syddjurs Kommune; men det er der IKKE kommet meget ud af. Vejene volder stadigvæk problemer; men vi har fået ros fra mange sider efter, at vi er begyndt at bruge den gamle entreprenør på Helgenæs til dette. Hastigheden på vore veje er for høj den til-ladte maks. hastighed er 20 KM, hvilket adskillige ikke overholder. Husk at oplyse Jeres gæster lejere osv. at maks. hastigheden er 20 KM. Vi håber jo alle, at vi får en dejlig tør og solrig sommer efter denne lange vinter med hård frost; men en lang, tør og solrig sommer vil give støvproblemer, så vis hensyn, når der køres på grusvejene ja også på Øksenmøllevej. Vi må på det kraftigste indskærpe, at AL afbrænding i hele sommerhusområdet er totalt forbudt. Vi er ved flere lejligheder gjort bekendt med afbrænding af bygge- og grenaffald samt "hyggebål". Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvad der kunne ske, hvis en sådan ulovlig antænding kommer ud af kontrol. Ulovlig afbrænding politianmeldes, så brug vores udmærkede genbrugsplads i Tirstrup til affaldet. Der er nu endelig faldet dom i sagen om Skydebanen på Møllebækvej, og denne faldt ud til Skydebanens fordel. De har lov til at skyde hver dag også om aftenen ja sågar i weekenderne. Vi i bestyrelsen kan kun beklage dette; men vi betragter sagen som afsluttet fra vores side. På generalforsamlingen i 2008 blev der indføjet i vore vedtægter: Det er iflg. Vandløbsloven enhver grundejers pligt at vedligeholde vandløb, åbne som lukkede, der løber gennem dennes grundstykke. Løber vandløbet i skel, er begge tilstødende grundejere ansvarlig for vedligeholdelsen. Vi i bestyrelsen står stadigvæk fast ved, at det er den enkelte grundejer, der hæfter for udgifterne til dræn. Der er nedsat et drænudvalg dette kunne eventuelt udvides med et drænlaug, som de har i andre områder vejlaug, klitlaug etc. Vi har igen sat gang i et projekt i det forløbne år nemlig Træfældning. Det er gået over forventning med dette projekt, hvor omkring 30 grundejere har ønsket få fældet deres træer af HedeDanmark. Fældningen er afsluttet og det med stor tilfredshed fra de tilmeldte grundejere. Løse hunde er et problem i området; men da dette ikke hører under grundejerforeningen, vil vi opfordre dem, som har problemer med disse at rette henvendelse til politiet. Grunde er private de tilhører grundejeren, hvorfor det ikke er tilladt at færdes på grundene, hvad enten de bebyggede eller tomme. Man ville jo heller ikke gå ind på en grund, der er beliggende i Risskov eller Hasle området. Det er sørgeligt, at det skal være nødvendigt at sætte

8 kæder op for at forhindre denne færdsel, og så bliver disse oven i købet fjernet af personer, som mener, at de har ret til at færdes på en tom grund. Regnskabet for grundejerforeningen viser igen i 2010 et underskud, og da vi ikke kan acceptere at dette fortsætter har vi valgt at forhøje kontingentet til Grundejerforeningen med 50% til kr. 150, som vel stadigvæk er et af Danmarks billigste kontingenter til en Grundejerforening. På grund af det store underskud har vi droppet projektet med at få opsat nye oversigtskort ved indkørslen til vort område. En del af vejskiltene skal udskiftes/renoveres på et tidspunkt; men da det er en meget bekostelig affære, er vi ved at indhente tilbud på nye svarende til de bestående. Det har været dejligt at sidde i en kompetent bestyrelse, hvor det hele fungerer. Der er en god stemning ved bestyrelsesmøderne, som vi har afholdt 4 af i årets løb, og jeg vil her til sidst sige tak til bestyrelsen for endnu et godt år. En tak skal også lyde til Lonny, som med hård og kompetent hånd har check på udskiftning af vandmålere, regnskab etc. - foreningen kan ikke finde en bedre. Til slut til alle, som er kommet i dag, vil jeg ønske en god sommer og håbe, at alle vil gøre en indsats for at passe på vort dejlige område, der stadigvæk har masser af vilde dyr - som egern, rådyr, ræve, skovmår osv. og nu hører en del af området ind under Nationalparken Mols Bjerge. GOD SOMMER! PHH/

9 Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Ordinær generalforsamling den 14. maj 2011 i Tirstrup-Hallen Ca. 175 fremmødte, hvoraf 123 var stemmeberettigede. Dagsorden: Valg af dirigent og stemmeudvalg Til dirigent valgtes adv. Henrik Brandt Madsen 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år Formanden aflagde bestyrelsens beretning, hvorefter man gik over til drøftelse og kommentarer til beretningen: - Bjarne Nielsen spurgte om det var Grundejerforeningen, der havde ryddet Birkevej for sne. - Frank Pedersen, Nøddevej, anbefalede, at hullerne i vejen løbende blev repareret og skosede Jørn Ranners for artiklen i EgernPosten vedr. stemmeudvalg. - Bent Nielsen, Birkevej spurgte til vandspildet. - Formanden: Det gamle ledningsnet er skyld i vandspildet, - Der foretages løbende udskiftning af ledningsnettet. Vedr. vejene, så kan huller også være fart dæmpende. - Karin Jørgensen, Ahornvej takkede dem, der kørte pænt og anbefalede skilte med legende børn og hunde. - Ove Hjort, Gyvelvej takkede den afgående formand, påpegede de flotte veje efter renoveringen, havde problemer med træfældning på nabogrunden og anbefalede beboerne at handle hos den nye købmand i Balle. - Steen Anker Jørgensen havde et indlæg vedr. bestyrelsen og behandling af denne, stor ros til Aage og Ingolf. Påpegede, at vi får de veje, vi betaler for. Sluttede med opfordring til at støtte bestyrelsen og behandle den pænt.

10 - Merete Søgaard, Egernvej foreslog, at bestyrelsen arbejdede for etablering af venstresvingsbane på Ebeltoftvej, hvor Øksenmøllevej støder til. - Birte Andersen, Gyvelvej har problemer med ridende og spurgte, hvem der skulle reparere vejen efter snerydningen. Fortalte, at beboer på Pilevej 5 spuler vejen for at lave huller for at begrænse farten på den kørende trafik. - Formanden svarede på indlæggene, bl.a. at den der havde bestilt snerydningen måtte sørge for at reparere vejen, ligesom han takkede for de positive udtalelser om bestyrelsens arbejde. 2. Det reviderede, og af statsaut. Revisor (registrerede) godkendte, regnskab forelægges til godkendelse. Lonny fremlægger regnskab, der vedtages efter at formanden havde svaret på spørgsmål vedrørende opdeling af kontorholdsudgifter mellem Grundejerforening og Vandværk (87/13 %). 3. Budget for det kommende år fremlægges godkendt uden kommentarer. 4. Behandling af indkomne forslag Jørn Ranners uddybede sit skriftligt stillede forslag til ændring af vedtægternes 10. Formanden meddeler, at såfremt ændringsforslaget vedtages, vil hele bestyrelsen trække sig, da det så opfattes som et mistillidsvotum til bestyrelsen. Claus S. Rasmussen, Ebeltoftvej (Formand for drænudvalget) fortæller, at udvalget har haft 5 henvendelser, men mener ikke at have kompetence til at gøre noget. Uddyber ændringsforslaget og støtter dette. John Hansen støtter ændringsforslaget. Kaj Lassen meddelte, at bestyrelsen havde foreslået oprettelse af et drænlaug samt lovet hjælp og økønomisk støtte til at oprette et sådant, ligesom han meddelte, at såfremt de berørte grundejere med passende mellemrund rensede sandfangene vil der ikke opstå problemer med drænene. Flere, bl.a. Frank Petersen støtter bestyrelsen. 10

11 Claus S. Rasmussen meddeler, at drænudvalget nedlægges. Derefter stemmes der: For ændringsforslaget: 43 Blanke stemmer: 4 Imod ændringsforslaget 76 Dermed faldt ændringsforslaget. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg er Peder Jørgen Brander(modtager ikke genvalg) Kurt Trend (modtager ikke genvalg) Kaj Lassen (modtager genvalg) Endvidere ønsker formanden Preben Hviid-Hansen ikke at fortsætte i bestyrelsen. Afstemningen gav følgende resultat: Kurt Christensen 113 stemmer valgt til bestyrelsen Aage Nielsen 107 stemmer valgt til bestyrelsen Torben Tandrup 97 stemmer valgt til bestyrelsen Kaj Lassen 87 stemmer valgt til bestyrelsen Claus S. Rasmussen 61 stemmer Desuden var der 13 blanke og 1 ugyldig stemme 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Claus S. Rasmussen 1. suppleant Jens Rodevad 2. Suppleant 7. Valg af revisorsuppleant Hjordis Schytt blev valgt 8. Eventuelt Der opfordredes til at der kommer kvinder I bestyrelsen fremover Jørgen Tidemann takkede Preben for godt formandskab i 9 år Der opfordredes til at arbejde på en følordning til vandværket Formanden takkede for 9 spændende år som formand i Øksenmølle Grundejerforening og Vandværk, ønskede den nye bestyrelse god vind samt ønskede forsamlingen en god sommer. Referent Kaj Lassen Dirigent Henrik Brandt Madsen

12 Vandspild frostskader Vi står måske overfor endnu en hård vinter (siges der, da der var meget varmt den 3. oktober). Så derfor er det vigtigt, at rørinstallationerne frostsikres evt. ved total tømning af rør og beholdere. Og total tømning sker ved, at evt. lavtliggende vandrester - eks. i gulvet - blæses/suges ud. Sidste år var der mange frostsprængninger i området. Så kontroller også huset nogle gange i løbet af vinteren og lad evt. en nabo holde øje med om alt er som det skal være. 12

13

14 Stubbe Sø nu med adgang. Selvom det allerede er en gammel historie, at der er adgang til Stubbe Sø, så er det måske ikke alle, der kender den lidt snørklede vej, der fører til Fuglereservatet. Derfor kommer her en opdatering af adgangsvejen. Der er bænke, så man kan sidde og nyde madkurven og udsigten. Som det fremgår af Fugleværnsfondens brochureudklip på modstående side, så er der adgang fra naturstien, der var den gamle Gravlevbane. Man kan også gå eller cykle til Fuglereservatet via den vej, der går modsat Ahornvej fra Bækkevangen se den på kortet. Om sommeren kan det i øvrigt anbefales at cykle turen fra Gravlev til Ebeltoft (12 km fra Bækkevangen til Havmågen!!) ad det gamle banespor, som nu er natursti og naturligvis tilbage igen. 14

15

16 Klip ud og gem på opslagstavlen Syddjurs Haveservice Plæneklipning Træfældning Flishugning Fræsning Forefaldende arbejde Hus helt solgt Jannick Sørensen Mobil syddjurshaveservice.dk 16

17 Det er jo et levende hus For et par år siden havde vi besøg af et vennepar. Om aftenen ca. kl sad vi med åben terrassedør og nød den stille aften med rødvin m.m. Pludselig bliver vi opmærksomme på, at der kommer små skygger nærmest væltende ud fra en ventilationssprække næsten oppe ved taget. Sprækken er ca. 3 cm bred, men i hele tagets omkreds på vores tilbygning. Ved nærmere øjesyn konstaterer vi, at det er flagermus og i løbet af de næste minutter tæller vi ca. 150 og alle for udadgående! Vi er nærmest lamslået hvor kommer de fra og hvorfor har vi ikke opdaget dem noget før nu? Min kammerat og jeg planlægger at få den sprække lukket og det skal nok være inden de vender tilbage. Men hans kone, som nu karakteriserede vores dejlige sommerhus med Det er jo et levende hus!!, syntes lige vi skulle google lidt om flagermus. Og det viste sig at være meget klogt!! Alle flagermusarter i DK er fredet. Og vi skulle melde fundet til Skov- og Naturstyrelsen og få anvist, hvordan man udsluser sådan en koloni. Det her skete i juli, og det er kun hunner, vi har haft besøg af! De føder en eller to unger, som så hænger inde i hulen, mens mutter tager på insektjagt, som kan tage fra få timer til et par dage. Ifølge flagermusens måde at leve på, ville de alle forlade stedet i september, hvorefter vi med sindsro kunne spærre af for ny indflytning. I efteråret mødes hunnerne så med hannerne for at skabe grundlaget for en ny generation, som hunnerne så føder i en koloni, som de samles i om foråret spændende cyklus!!?? Vi fandt en unge i klosettet (den var sikkert fløjet ind af vinduet uden vores viden, vi lukkede vinduet og tog hjem, den var blevet tørstig og var druknet - trist). En anden var efterladt på jorden og døde flot eksemplar med 14 cm vingefang.

18 HUSK vil I have flagermus i jeres sommerhus, skal I sørge for at der er sprækker, hvor de kan komme ind og der skal være plads til mange. Hos os havde de jo den ru inderside af yderbeklædningen, hvorpå de kunne hænge og sove og die ungerne. Og der skal være plads til lange køer, når de skal ud på insektjagt om aftenen!! God vinter Kurt 18

19 HUSK AT MEDDELE FLYTNING OG/ELLER EJERSKIFTE Ved ejerskifte skal den nye ejers navn og adresse også meddeles. HUSK på, at indtil foreningen kender den nye ejer, hæfter sælger for gæld og andre forpligtelser jfr. vedtægterne 5. Flytning og/eller ejerskifte skal ske til enten Lonny Casted - eller formanden - Vi må tit kontakte FOLKEREGISTRET for at hente oplysninger om ejerskifte/flytning og dét koster hver gang for foreningen!! Henvendelse vedrørende VANDURE, LEDNINGSBRUD m.m. skal ske til: Åge E. Nielsen Tlf eller VVS Finn Poulsen Tlf TRÆFÆLDNING 2012 Hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, vil Hedeselskabet også i 2012 foretage træfældning i området. Tilmelding skal ske til Aage E. Nielsen tlf eller inden 1. januar 2012

20 Bestyrelsen i Formand: Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening & Vandværk I/S Ingolf Kronborg Havn Pilevej Ebeltoft Mobil mail: Træffetider: TLF.: tirsdage og torsdage kl Personligt: I pumpehuset - fra 1. april til 30. september: sidste lørdag i måneden kl Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsesmedl.: Torben Tandrup Tlf / Mobil mail: Aage E. Nielsen Tlf / Mobil mail: Kaj Lassen Tlf mail: Kurt Christensen Mobil mail: Vandværksbestyrer: Regnskab/bogholderi: Aage E. Nielsen Lonny Casted Skovduevej 24 Elme Alle 4, 8400 Ebeltoft 8766 Nørre Snede Tlf / Tlf mail: mail: 20

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014.

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S. 3 Formanden har ordet. 4 Forslag generalforsamling 2014. Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 67 32. årgang EFTERÅR 2013 3 Formanden har ordet 4 Forslag generalforsamling 2014 7 Vandværks-nyt 10 Næstformandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Returneres ved varig adresseændring Adgangskort til ordinær generalforsamling 2013 Der indkaldes til ordinær GENERALFORSAMLING i Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Dagsorden: til afholdelse

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 69 l 32. årgang EFTERÅR l 2014 3 Formanden har ordet 4 Foreningerne i tal 12 Kontakt til naturen 14-15 Faste informationer 17 Vi

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Referat af ordinær generalforsamling i Øksenmølle-Grundejerforening og Vandværk I/S Tid og sted: Lørdag den 9. maj 2015 kl. 10.00 i Tirstruphallen Fremmødt: 86 personer, repræsenterende 69 grunde. Dagsorden:

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S

Egern-Posten. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Egern-Posten Medlemsblad for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening og Vandværk I/S Nr. 68 l 32. årgang 3 Formanden har ordet 6 Sidste boring over jorden 12 Om spætmejsen 11 Stormene var slemme 14-15 Faste

Læs mere

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015

FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG FORÅR 2015 1 NR. 70 34. ÅRGANG 3 Formanden har ordet 4 Foreningen i tørre tal 7 Ny redaktør 8 Fugleværnsfonden 16 Faste informationer 21 Succes på Facebook 23 Varslingssystemet 30 Administration/bestyrelsen 2 DJURSLAND

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30. i Karleby Forsamlingshus Referat af ordinær generalforsamling Lørdag d. 14. april 2012 kl. 09.30 i Karleby Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2011/2012 3. Forelæggelse af regnskab for 2011

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND

HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 57. ÅRGANG JULI 2012 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere