Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002"

Transkript

1 Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Mødet afholdtes i Vejle den 21. december Valg af dirigent Formand Ole Block bød velkommen og takkede Preben Sørensen, Evans, for at stå for afholdelsen af delegeretmødet. Block foreslog som dirigent Svend Novrup, Kerteminde. Svend Novrup blev valgt og konstaterede at delegeretmødet var lovlig indvarslet. Novrup pointerede, at et ekstraordinært delegeretmøde altid er en usædvanlig begivenhed, og at det var vigtigt, at deltagerne holdt dagsordenen - som er valg af forretningsudvalg - for øje og ikke begyndte at behandle løbende sager med mindre disse har betydning for valgene. Novrup gjorde opmærksom på, at punktet om orientering fra forretningsudvalget netop ville være en orientering, og ikke en beretning, som der skulle stemmes om, men at der selvfølgelig vil blive lejlighed til at diskutere den. 2. Orientering fra Forretningsudvalget Ole Block: Da forretningsudvalget annoncerede om ekstraordinært delegeretmøde, som skulle have været afholdt for en uge siden, var formålet at give en orientering om episoden under OL i Bled. Forretningsudvalget har anmodet landsdommer ved Vestre Landsret Morten Fabrin udarbejde et resume til brug for Hovedbestyrelsens behandling af sagen på grundlag af en række dokumenter, bl.a. de impliceredes redegørelser for episoden, herunder deres samarbejde inden episoden, såvel op til som under selve OL. Da der er tale om et resume, indeholder dokumentet ingen bevisvurderinger eller juridiske vurderinger. Dette ville heller ikke være forsvarligt på det foreliggende grundlag, da de to implicerede ikke har haft adgang til at kommentere alt materialet. For at Morten Fabrin kan udarbejde en egentlig redegørelse må Harry Dalsø og Lars Steffensen have adgang til samtlige bilag i sagen inkl. det foreløbige resume. De vil herefter få en frist på 2-3 uger til at kommentere bilagene og herefter yderligere 14 dage til at kommentere hinandens tilbagemeldinger. Morten Fabrin vil herefter udarbejde en komplet redegørelse med bevisvurdering og juridiske vurderinger svarende til en tjenstlig undersøgelse, dog uden mundtlig behandling. For selve episoden under OL i Bled, som kan munde ud i en straffesag i Slovenien, vil der være begrænsninger for konklusionernes rækkevidde, da det vil være betænkeligt at lægge sig fast på vurderinger i lyset af en eventuel straffesag. Morten Fabrin har oplyst, at en eventuel straffesag i henhold til internationale aftaler kan blive ført ved de danske domstole. Endvidere skal nævnes, at Morten Fabrins arbejde med sagen ikke kræver tilsagn fra de implicerede, men omvendt har de heller ikke pligt til at deltage i undersøgelsen. Der er givet Morten Fabrin mulighed for at drøfte sagen med landsdommer ved Vester Landsret Olav Dalsgaard Larsen, som også er skakspiller. Hovedbestyrelsen har tiltrådt, at Morten Fabrin arbejder videre med sagen med henblik på at udarbejde en egentlig redegørelse til Hovedbestyrelsen. Redegørelsen forventes at foreligge primo februar Fra talerstolen vil jeg gerne udtrykke min respekt for Lars Steffensens optræden i denne sag i forhold til medierne en holdning, der deles af mine kolleger i Forretningsudvalget - idet han er referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 side 1 af 7

2 afstået fra at kommentere de indlæg, der har været i pressen, selv om det har medført, at han dermed har været afskåret fra bringe sin fremstilling af episoden. Jeg vil nu komme med nogle mere personlige betragtninger. På Unionens og enkelte hovedkredses web-sites kan man læse om længerevarende samarbejds- og ledelsesproblemer i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse er kommet frem til overfladen. Men at tale om, at Dansk Skak Union står i en ledelsesmæssig krise, er uden hold i virkeligheden. Unionens aktiviteter gennemføres planmæssigt, og der sker også en vis udvikling uanset mange skakspilleres berøringsangst overfor ændringer. En meget væsentlig ændring vil ske med Skakbladet fra Samarbejdsklimaet mellem enkelte hovedkredsformænd og unionsformanden har i en periode ikke været godt, og efter min opfattelse kan man finde årsagen på HB-mødet i august 2000, hvor jeg blev konstitueret som formand. Fra referatet citeres: EM foreslog på FU s vegne at Ole Block blev konstitueret som formand for den resterende periode dvs. til delegeretmødet Da der ikke blev foreslået andre kandidater var Ole Block dermed konstitueret formand for DSU. Ole Block bekræftede, at han har til hensigt at opstille til formandsvalget på delegeretmødet. LBH sagde, at han stadig var interesseret i at blive formand for DSU, og at han forventede at stille op til formandsvalget på delegeretmødet. Lars Bech Hansen stillede som bekendt ikke op ved valget i påsken 2001, men grunden til et godt samarbejde var lagt. Ind imellem har det givetvis ikke været morsomt at deltage i HB-møderne, når formanden tog en tørn med enkelte meget talende, men lidet sigende HB-medlemmer, eller når HB har vedtaget enkelte rimeligt håbløse beslutninger, f.eks. senest beslutningen omkring Skakspillerens anke om oprykningsreglerne, der skulle have virkning, hvis denne blevet taget til følge af Skaknævnet inden d. 15. September. En sådan frist ville ikke give mulighed for i praksis at gennemføre alle omkampe, ligesom turneringslederens store forberedende arbejde ville være spildt. I en sådan sag kan jeg ikke få mig selv til at overholde talerækken, men beklageligvis har dette ikke medført et fornuftigt resultat. Heldigvis reddede Skaknævnet sagen på målstregen. Episoden mellem de to holdkaptajner (og medlemmer af Forretningsudvalget) under OL i Bled medførte dels, at Lars Steffensen udtrådte af Forretningsudvalget, dels af de tre øvrige fandt et delegeretmøde nødvendigt, da Harry Dalsø ikke ønskede at trække sig fra FU på dette tidspunkt. At indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde for at bede forsamlingen udtrykke mistillid til et FUmedlem uden samtidig at sætte sig selv på valg, virkede inkonsekvent i vore øjne. Da der opstod en mulighed for at undgå dette for dansk skak lidet ønskelige delegeretmøde, idet Harry Dalsø tilbød at udtræde af Forretningsudvalget for at skabe ro omkring arbejdet i og for Dansk Skak Union, var den afgørende begrundelse for det ekstraordinære delegeretmøde bortfaldet. Da vi til Hovedbestyrelsen meddelte, at Harry Dalsø havde valgt at trække sig fra Forretningsudvalget og vi i konsekvens heraf ikke ville indkalde til det annoncerede ekstraordinære delegeretmøde, fik jeg enkelte mails med et indhold og en tone, jeg nægter at offentliggøre. referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 side 2 af 7

3 Nu var dagsordenen pludselig en helt anden, primært udskiftning af formanden. Næste dag sender jeg en mail til Hovedbestyrelsen, hvor det væsentligste indhold er: Hvis flere af Hovedkredsformændene fremsætter en motiveret begrundelse for, at formanden skal gå af, så vil han ikke blive siddende og i konsekvens heraf, vil der i dette spørgsmål heller ikke være behov for et ekstraordinært delegeretmøde. Forholdet er det, at det i lovene er bestemt, at vakante FU-pladser konstitueres af Hovedbestyrelsen for ikke at indkalde Delegeretmødet i tide og utide. Men nogle af hovedkredsformændene er nu fast besluttet på, at søge formanden afsat på et delegeretmøde, og jeg modtager anmodninger, primært fra en række fynske klubber, om at der indkaldes til delegeretmødet, helst inden jul. Den form for anmodninger sidder jeg ikke overhørig og efter aftale med mine kolleger i FU, indkalder FU til delegeretmøde d. 21. december med den dagsorden, der er anført i anmodningerne, uanset at der ikke på dette tidspunkt var indkommet anmodninger, bakket op af det fornødne medlemstal. Endvidere afholder enkelte hovedkredse orienterings-/uofficielt hovedkredsmøde, hvor man omtaler problemet i Hovedbestyrelsen og angiver, at modsætningerne i FU er større end nogensinde, et forhold som man i sagens natur kun kan have en stærkt begrænset viden om. Men at lade formanden komme til orde og give sin opfattelse til kende, kan der ikke være tale om. Så er det naturligvis også nemmere at få vedtaget udtalelser om, at man skal have en ny formand. Spørgsmål om hvilke oplysninger, der er givet på mødet, besvares med at mødet var uofficielt, og der er ikke taget referat, men på web-site for en klub kan man læse, at På mødet var der - fra flere sider - adskillige på sin vis ganske underholdende, men også temmelig rystende beretninger om hans udemokratiske og konfliktskabende ledelsesform. For mig at se er den fremgangsmåde disse hovedkredsformænd har valgt såvel udemokratisk som konfliktskabende og viser deres inkompetence. Heller ikke under HB-mødet d. 7. december kom der mere konkret kritik frem, men samarbejdsproblemet kan aflæses i følgende del af referatet. LBH ønskede ført til referat, at han finder det forkasteligt, at der forsøges at lave aftaler om indholdet af referatet uden om HB. OB bemærkede hertil, at der alene var tale om at fremkomme med et forslag fra enkelte HBmedlemmer til hele HB, og at han derfor fandt LBH s bemærkning upassende. Det er alene Hovedbestyrelsen, der bestemmer referatets indhold, og hvert eneste HB-møde indeholder punktet: Godkendelse af referat. Lars Bech Hansens bemærkning om ændring af det ikke udsendte referat er derfor ikke alene urimelig, men upassende. Jeg har naturligvis overvejet, hvorledes jeg skulle handle i den konkrete situation, dvs. træde tilbage eller tage et kampvalg, der hvis jeg tabte på den ene side af nogle ville blive opfattet som et nederlag, men på den anden side ville dette sikre mig en plads i Dansk Skak Unions historie. Hvis jeg derimod vandt, ville situationen blive helt kaotisk. Ville Poul Jacobsen og Erik Søbjerg lade sig vælge til Forretningsudvalget, hvor de har udtrykt støtte til Steen Juul Mortensen som formand? Muligvis førstnævnte, idet han tidligere har givet tilsagn om blive konstitueret til en FU-post. Nogle referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 side 3 af 7

4 hovedkredse måtte naturligvis også overveje om, de skulle sende en anden hovedkredsrepræsentant end hovedkredsformanden til de kommende HB-møder. Med Steen Juul Mortensen som formand forsvinder disse problemer, og som hovedbestyrelsesmedlem i hans tidligere formandstid synes jeg, at HB fortjener Steen Juul Mortensen, og han har givetvis sikret sig, at han kan være tjent med alle de nuværende hovedkredsformænd. På skakbrættet er det ingen skam at gå, når man bliver jaget væk, og jeg vil ikke opleve det som et nederlag at gå nu. Taberen i hele det spil, der er foregået, er skakken i Danmark. Potentielle ledere vil drage deres egne slutninger og nogle betakke sig for at indtræde i et forretningsudvalg, der alene ekspederer de daglige sager, mens de reelle beslutninger træffes af en hovedbestyrelse, hvor et klart flertal vælges i andre fora og primært til andre opgaver. Især når nogle af disse samtidig anvender udemokratiske metoder i opinionsdannelsen. I konsekvens af ovennævnte har jeg besluttet, at jeg udtræder af Forretningsudvalget, når dette punkt er udtømt. Dette vil gøre de følgende punkter temmeligt indholdsløse og have medført, at en del klubledere bruger en lørdag uden reelt formål. Dette må de tilskrive de hovedkredsformænd, der absolut ville have et delegeretmøde om en sag, der burde være klaret under et HB-møde. Samtidig sikrer dette, at jeg ikke længere skal bruge tid på et hverv, hvor nogle i de seneste uger har brugt mange kræfter på at demotivere min indstilling. Novrup lagde op til debat, for den del af formandens orientering der omhandlede Bled-sagen. Ingen ønskede at kommentere dette. Derefter lagde Novrup op til debat om den øvrige del af orienteringen. Ingen ønskede at kommentere dette. 3. Valg Novrup foreslog Chr. M. Hansen og Bjørn Laursen som stemmetællere, og de blev begge valgt. Formand (til påsken 2003) Aage Olsen, formand for 6. HK, foreslog Steen Juul Mortensen, Randers Skakklub. Da ingen andre blev bragt i forslag, var Steen Juul Mortensen valgt. Novrup opfordrede den nye formand til at uddybe sin programerklæring, da det kunne have indflydelse på de efterfølgende valg. Steen Juul Mortensen startede med at understrege, at han var overgangsfigur som formand, og at det strakte sig til påske Formålet var at genskabe et godt arbejdsklima i hovedbestyrelsen, og hvis dette mål ikke var nået inden da, ville han trække sig, for havde ikke ønske om at starte en skakorganisatorisk karriere på ny. Steen Juul Mortensen mindede om, at DSU i 2003 har jubilæum, og det var derfor særlig vigtigt, at der var ro og driftsikkerhed i den øverste ledelse, og han var overbevist om, at dette var muligt i et FU sammen med Erik Søbjerg og Poul Jacobsen samt de nuværende medlemmer af FU Henrik Knudsen og Erik Mouridsen. Med sin annoncering om ikke at modtage genvalg i 2005 mente Steen Juul Mortensen også, at der var god tid til at egnede formandskandidater kan komme på banen, gøre rede for deres synspunkter og skabe debat i klubber og hovedkredse. Derefter nævnte Steen Juul Mortensen nogle af de arbejdsområder FU vil sætte ind på. Med nedsættelsen af en tænketank skal der tages hul på visioner omkring den langsigtede udvikling af Dansk Skak Union. Den måde vi arrangerer turneringer på bør også tages op til debat. Mange har referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 side 4 af 7

5 oplevet turneringer afviklet under dårlige forhold med kolde lokaler og ringe inventar. Påskestævnet har nogle gange budt på spilleforhold, som ikke just egnede sig til at fastholde nye medlemmer - endsige trække sponsorer til. Steen Juul Mortensen nævnte pokalfinalestævnet i Nyborg, som et eksempel på et stævne med gode rammer, og mente at DSU på dette område kunne lade sig inspirere at Bridgeforbundet. Steen Juul Mortensen mente også, at klub- og lederudvikling stadig måtte være i fokus. Det er et svært område, der er arbejdet med tidligere, men det er nødvendigt. Endelig pegede Steen Juul Mortensen på undervisning af nye medlemmer. Nye medlemmer har ofte svært ved at klare sig mod de mere rutinerede spillere og vil gerne lære mere om skak. Det bør være lige så naturligt at tilbyde undervisning til voksne, som mange allerede gør det i dag til børn, og han roste initiativet i 1.HK og håbede at dette kunne brede sig til andre dele af landet.. Sluttelig nævnte Steen Juul Mortensen, at han bakkede op om den kontingentforhøjelse på 40 kr./år, som HB har besluttet at foreslå i påsken 2003, og han havde også svært ved at se, at vi ville kunne undgå en tilsvarende kontingentforhøjelse i Kasserer (til påsken 2004) Steen Juul Mortensen foreslog genvalg af Henrik Knudsen, Næstved. Da ingen andre blev bragt i forslag, var Henrik Knudsen genvalgt. Ét medlem af forretningsudvalget (til påsken 2003) Steen Juul Mortensen foreslog valg af Erik Søbjerg, SK68. Da ingen andre blev bragt i forslag, var Erik Søbjerg valgt. To medlemmer af forretningsudvalget (til påsken 2004) Steen Juul Mortensen foreslog valg af Poul Jacobsen, Indslev Skakklub og genvalg af Erik Mouridsen, Åbyhøj Skakklub. Jørgen Hvenekilde, Skakklubben Skakspilleren,ville gerne foreslå en tredje person, og ville også godt benytte lejligheden til et par kommentarer. Han var i tvivl om, hvor elegant en manøvre delegeretmødet var i færd med hensyn til behandlingen af Ole Block, og han rettede en personlig tak til Ole Block, og opfordrede forsamlingen til at gøre det samme med applaus; forsamlingen fulgte opfordringen. Hvenekilde fandt tænketanken spændende og ville gerne have den uddybet hvad angår sammensætning og kommissorium. Hvenekilde havde fuld tillid til Steen Juul Mortensen som formand, og selv om der med de fire øvrige kandidater var lagt op til en pakkeløsning, ville han gerne foreslå formand for Skakspilleren John Zachariassen til FU. Hvenekilde motiverede sit forslag med, at Zachariassen var initiativrig og havde stået bag en del arrangementer f.eks. Deep Blue og Kasparovs besøg i København. Desuden så Hvenekilde gerne at landets største hovedkreds var repræsenteret i FU. Steen Juul Mortensen svarede, at kommissoriet for tænketanken ikke var fastlagt, ligesom sammensætningen heller ikke var det, men det ville ikke blive en snæver kreds. Disse spørgsmål skal drøftes på førstkommende HB-møde. Til valg til FU anbefalede Steen Juul Mortensen, at man stemte på Poul Jacobsen og Erik Mouridsen og motiverede det med, at med de opgaver der foreligger, er det vigtigt at FU-medlemerne kender hinanden, er loyale og har gensidig tillid til hinanden. Henrik Mortensen, Helsingør, ville godt præsenteres for Poul Jacobsen og høre om Erik Mouridsens overvejelser. referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 side 5 af 7

6 Erik Mouridsen svarede, at han i høj grad havde været i tvivl om hvorvidt han ville modtage genvalg. De seneste måneder havde været præget af andet end skakorganisatoriske opgaver og en ubehagelig atmosfære, og delegeretmødet ville være en bekvem måde at komme ud af dette på. Han havde modtaget opfordringer til at fortsætte, og kunne godt se, at en udskiftning af 4-5 medlemmer i FU ville være uheldig af hensyn til kontinuiteten i FU-arbejdet. Dette var den primære grund til at genopstille, men Erik Mouridsen havde dog også en forhåbning om, at lysten til det skakorganisatoriske ville vende tilbage, når situationen var normaliseret. Poul Jacobsen kunne om sig selv nævne, at han gennem 10 år havde været formand i to klubber, havde været kasserer for Fyns Skak Union næsten lige så længe og havde været med til at arrangere påskestævne i Nyborg i Han nævnte også, at man de senere år på Fyn havde fået skabt en frugtbar dialog mellem klubber og hovedkredsbestyrelse, så klubberne ofte var dynamo for nye tiltag. Hvis Poul Jacobsen blev valgt, ville han på samme måde være lydhør overfor ideer fra klubber og fremme dem, hvis de havde opbakning og den fornødne kvalitet. John Zachariassen nævnte, at han var formand for skakklubben Skakspilleren, og mente at DSU kunne lade sig inspirere af de værdier som den klub stod for omkring gensidig respekt for hinanden, og hvad skak i grunden er. Zachariassen havde ca. 20 års erfaring med skakaktiviteter uden for DSU regi og havde bl.a. haft succes med finansiering og omtale af aktiviteter. Zachariassen var enig med Steen Juul Mortensen i, at det er væsentligt at der er loyalitet i en arbejdsgruppe, og mente på baggrund af sine erfaringer, at han ville være i stand til at samarbejde med næsten alle. Novrup oplyste, at der var udleveret 4061 stemmer ud af 6378 stemmeberettigede. Efter skriftlig afstemning blev Erik Mouridsen genvalgt med 3676 og Poul Jacobsen blev valgt med 3162 stemmer. John Zachariassen fik 878 stemmer, mens der var 44 blanke og 271 ugyldige stemmer (stemmer på andre personer end de opstillede). 4. Eventuelt Gerner Carlsson, Frederiksberg Skakforening, fortalte, at Dansk Skoleskak netop har fået afslag i en ankesag om støtte af tips- og lottomidler fra Undervisningsministeriets pulje til ungdomsformål. Begrundelsen er, at skak betragtes som en sport med henvisning til IOC s anerkendelse af FIDE som et verdensomspændende specialforbund. Denne anerkendelse af skak som sport bør Dansk Skak Union gøre brug af. Tips- og Lottoloven skal revideres i den kommende folketingssamling (førstebehandling i januar), og det ser ud til, at Tankesportsforbundet skal flyttes fra puljen andre kulturelle formål til samme pulje, som DIF modtager støtte fra. Gerner Carlsson opfordrede klubformænd og hovedkredse til at også at bruge anerkendelsen på lokal plan. På amtskommunal plan må det betyde, at skak er sidestillet med andre sportsaktiviteter med de støttemuligheder dette giver. På kommunal plan bør det bl.a. komme på tale med klublokaler i sportshaller samt tilskud til aktiviteter. Svend Novrup kunne bekræfte, at FIDE nu var fuldgyldig medlem af IOC, og opfordrede DSU til at tage dopingtest alvorligt, for det viser, at vi tager vores sport seriøs. Han henviste til en dopingsag i Bridgeforbundet, hvor en spiller fik to års karantæne. I medierne blev der trukket på smilebåndet af præstationsfremmende stoffer i bridge, men Bridgeforbundets behandling af sagen blev afløst af respekt for den seriøsitet forbundet viste. referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 side 6 af 7

7 Problemet omkring bevillinger er, at DIF ikke ønsker os som medlem, så Dansk Skak Union har været henvist til at modtage støtte fra anden pulje i Kulturministeriet - en pulje hvis fremtidsudsigter Novrup var bekymret for. Da Tips- og Lottoloven står for revision og opfordrede Novrup kraftigt alle til at kontakte de politikere, som de mente sig repræsenteret af, for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at sportsgrene - som ved diverse kunstgreb er holdt ude af DIF, selv om de er lige så velorganiseret modtager støtte på lige fod med forbund i DIF. Novrup opfordrede også til at være aktive på amtskommunal plan, hvor der er meget forskellige holdninger til, om tankesport er støtteberettiget. På Fyn administreres det af Sportsevent Fyn, der er domineret af DIF, men hvor man har accepteret at skak og bridge er vigtige sportsgrene. Af den grund ydes der et væsentlig tilskud til arrangementet med Anand i foråret. På kommunal plan gjorde Novrup opmærksom på, at der ofte var tilskudsmuligheder til aktiviteter; ikke blot for børn og unge, men også pensionister og handicappede. Det administreres meget forskelligt i landet, men opfylder klubbens vedtægter kommunens krav er mulighederne tilstede. Ved henvendelser på lokal plan bør man også gøre opmærksom på IOC s anerkendelse af FIDE, som argument for at sidestille skak med anden sport. Bjørn Laursen, ratingkartoteksfører, takkede Ole Block for et godt samarbejde mens han har været formand. Bjørn Laursen opfordrede til, at HB-referater blev gjort færdig tidligere end det er sket i dette efterår, og opfordrede redaktøren af Skakbladet til også at være bedre til at overholde tidsfrister, så Skakbladet ikke blev forsinket. Et forsinket nummer af Skakbladet giver mange telefonopkald fra medlemmerne, og det er ikke alle der er lige behagelige. Poul Jacobsen takkede for valget og den opbakning, der havde været til dette initiativ. Der kommer nu en tid, hvor vi nye skal ind i opgaverne, men derefter må der gerne komme visioner og gode ideer fra klubberne, som FU kan arbejde videre med. Erik Mouridsen takkede for valget og rettede også en tak til Ole Block for hans indsats i FU siden 1994; et samarbejde som han selv havde sat stor pris på. Han havde helst set, at dette møde ikke var blevet afholdt, og at Ole Block havde været formand perioden ud. Erik Mouridsen fandt den stemning, der havde været i visse skakkredse for beklagelig. Novrup fortalte om Støtteforeningens arrangement på Kongebrogården med Anand, Jonny Hector, Peter Heine Nielsen og Curt Hansen den 5. og 6. april med VIP-simultan den 4. april. Billetsalget starter 15. februar. Arrangementet vil bl.a. indgå i en temaften om skak på DR2. Steen Juul Mortensen takkede Ole Block for hans indsats, hvor han selv havde haft et god samarbejde med Block som kasserer det seneste år han var formand. Han takkede også Novrup for at have været dirigent ved dette møde og forsamlingen for den tillid den havde vist. Det nye FU vil gøre sit yderste for at leve op til det der er blevet sagt i dag, og indbød alle til et samarbejde der kan gavne Dansk Skak Union. Erik Mouridsen referent Svend Novrup dirigent referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 side 7 af 7

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2002 i Fredericia Deltagere FU: Ole Block (OB) Henrik Knudsen (HK) Erik Mouridsen (EM) 1. HK Lars Bech Hansen (LBH) 2.

Læs mere

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002.

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block (OB) bød velkommen og foreslog som dirigent Birger Hagstrøm, Allerød. Birger Hagstrøm blev valgt og

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1.

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. Københavns Golf Klub

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. Københavns Golf Klub Referat af ekstraordinær generalforsamling i Københavns Golf Klub Torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 Kuhlausalen, Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215B, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden ifølge klubbens

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

kakbladet OL 2002 Oksana Vovk ny WIM Nicolai V. Pedersen fik GM-norm Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 1

kakbladet OL 2002 Oksana Vovk ny WIM Nicolai V. Pedersen fik GM-norm Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 1 2003 / 1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union OL 2002 Oksana Vovk ny WIM Nicolai V. Pedersen fik GM-norm kakbladet ISSN 0037-6043 99. årgang, nr. 1, 2003. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af HB-Møde. 28. august 2011

Referat af HB-Møde. 28. august 2011 Referat af HB-Møde 28. august 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 28. august 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat af HB-mødet i påsken... 1 3. Godkendelse af referat

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

8 Hovedkreds vedtægter

8 Hovedkreds vedtægter 8 Hovedkreds vedtægter Nuværende Foreslag Begrundelse/kommentar 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette sker gennem

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør.

Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Dagsorden HB-møde d. 12.5.2009 kl. 17.00 på Hotel Madam Bagger, Havnegade 17, 4220 Korsør. Deltagere Lene Carlson(LC), Fritz Bennedbæk(FB), Lars Juhl(LJ), Kim Kristoffersen(KK), Henrik Jeberg(HJ), delvist

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 07. februar 2010

Referat af HB-Møde. 07. februar 2010 Referat af HB-Møde 07. februar 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 07. Februar 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Personsag 1 3. s beretning..1 4. Nyt fra Hovedkredsene...3 5. Status på skakserveren.4

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Fredag, den 4. oktober 2013 kl

Fredag, den 4. oktober 2013 kl Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark Frederiksberg, 4. oktober 2013 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag, den 4. oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Mødet

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg Divisionsturneringsleder

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere