Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Erik G. Andrésen 4. HK Hansjørgen Clausen 5. HK Jean B. Mikkelsen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Jan T. Mortensen 9. HK Morten Fabrin Sekretær Erik Søbjerg, Nørre Alle 45, Århus C Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 30. januar Forretningsudvalgets beretning Divisionsturneringen FIDEs regler for skakspillet Faste oplysninger Evaluering af tænketankene Valg Hæderstegn og Initiativpræmier Tid og sted for næste møde Eventuelt Oversigt over bilag: Bilag 1 Divisionsturneringen Bilag 2 Op- og nedrykningsregler for divisionsturneringen Bilag 3 Dansk Skak Unions mobiltelefonreglement Bilag 4 FIDE gebyrer Bilag 5 - Dansk Skak Unions Initiativpræmier Bilag 6 - Dansk Skak Unions udlån af materialer Bilag 7 Liste over fonde og legater i Skakhåndbogen Bilag 8 Indstilling til HB fra tænketanken om Unionens struktur Side 2 af 11

3 Steen Juul Mortensen bød velkommen til mødet. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 30. januar 2005 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Forretningsudvalgets beretning Da der er gået mindre end 2 måneder siden sidste HB-møde er der kun lidt nyt at berette. Divisionsturneringen er nu afsluttet, og Helsinge Skakklub blev for 5. gang DM. En række af Unionens spillere har deltaget i internationale turneringer; Davor Palo blev nr. 7 i Capelle la Grande, mens Jacob Aagaard blev uplaceret. I Nordea Cup i Dianalund opnåede Flovin Tor Næs en IM-norm. Torben Sørensen har vundet to internationale turneringer på Malta: Malta International Open og Alekhine-Attard Memorial. Pige - DM blev afviklet i Middelfart med deltagelse af 56 piger. På det organisatoriske område kan nævnes, at idékataloget nu er på Unionens hjemmeside. Opgaven består nu i, at få Unionens klubber til at benytte idékataloget, og det bliver næppe nogen let opgave, men det er afgørende for klubbernes og dermed Unionens udvikling, at klubbernes bestyrelser er opmærksomme på propaganda, medlemspleje, lederuddannelse mv. Selvom tidsfristen for tilmelding til DIF s lederkurser var kort, er det dog skuffende, at så få har tilmeldt sig. Omtalen i Skakbladet var meget fin, men alligevel er nogle hovedkredse overhovedet ikke repræsenteret på kurserne. FIDE har vedtaget nye titelregler, der ved Erik Søbjergs mellemkomst er offentliggjort på Unionens hjemmeside; Erik Søbjergs redegørelse vedlægges som bilag. Henrik Knudsen har udarbejdet en oversigt over Unionens økonomi til dato, der også vedlægges. Der er for tiden ingen arrangør af DM 2006, men forskellige muligheder undersøges for øjeblikket. På delegeretmødet skal der som bekendt vælges et nyt medlem til forretningsudvalget. Jeg kan oplyse, at FU foreslår Esmat Guindy. Bent Larsen fyldte 4. marts 70 år, i hvilken anledning jeg sendte et lykønskningstelegram til bopælen i Argentina. Steen Juul Mortensen uddybede beretningen ved kort at omtale, det udsendte bilag om registrering af titelnormer. Side 3 af 11

4 Henrik Knudsen kommenterede kort det udsendte økonomiske overblik og foreløbige budget for 2006, der udelukkende var tænkt som en orientering til HB. En del midler har i en tid været i likvider, men er nu placeret i diverse investeringsforeninger med en fornuftig risikospredning. Regnskabet for Dansk Skaksalg, som ved en fejl ikke var kommet på dagsordenen, blev runddelt til HB til orientering. Poul Søndergaard gennemgik regnskabet og årsrapporten. Erik G. Andrésen spurgte til om den tidligere bebudede brugerundersøgelse er sat i bero. Poul Søndergaard svarede, at man afventede virkningen af det nylige direktionsskifte, som alt tydede på var en succes. Aage Olsen kommenterede udgiften til gebyrer i specifikationerne, og spurgte om det alt sammen var til Told og Skat, da det i så fald tydede på at der havde været rod i indbetalingerne den vej. Han ønskede i den forbindelse af vide om der nu var kommet orden på dette punkt. FU havde ikke svar på detaljerne, men lovede at undersøge sagen nærmere og informere HB. Aage Olsen kommenterede forslaget af Esmat Guindy til FU, som han fandt meget kompetent, men kunne tvivle på, hvorvidt hun havde den fornødne tid. Jan T. Mortensen spurgte til bevæggrundene for, at man netop havde valgt Esmat Guindy som FU-kandidat. Erik Søbjerg svarede, at Esmat var meget erfaren med skakorganisation i sammenhænge lige fra skole- og pigeskak til klub- og hovedkredsbestyrelsesarbejde. Hun kombinerer på bedste vis arbejdsomhed og iderigdom. Desuden skriver hun godt, hvilket selvsagt er en fordel på posten som sekretær. Hun flytter snart med sin familie tættere på sin arbejdsplads på Tjele Efterskole, dropper derfor sine skakorganisatoriske poster i Århus, hvilket giver den fornødne tid til at FUarbejdet. Erik Søbjerg nævnte, at FU havde bestræbt sig meget på at finde en kandidat på Sjælland uden held, men at da man for nylig blev bekendt med Esmat ville få den fornødne fritid, ikke havde betænkt sig længe på at forsøge at hverve hende til FU. Forretningsudvalgets samlede beretning blev derefter godkendt. 3. Divisionsturneringen Divisionsturneringsleder Finn Larsen havde i det vedlagte bilag bedt HB tage stilling til en række mindre spørgsmål i relation til divisionsturneringen. Til spørgsmålet om det fortsat skulle være muligt at afvikle enkeltpartier i en holdkamp forud anbefalede FU at det ikke længere skulle tillades. Der var fuld enighed om dette i HB. Mht. spørgsmålet om de to klubber fra 1.hovedkreds der skulle deltage i den særlige stævne med oprykningskampe i Nyborg den 10. april kunne garanteres imod at møde hinanden udtrykte Steen Juul Mortensen FU s vurdering af, at man enten burde vælge slet ikke at have en seedning, eller som FU foretrak, at foretage en total seedning. Side 4 af 11

5 Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen og flere andre ønskede, at man holdt fast i en helt fri lodtrækning, som der oprindeligt var lagt op til. Steen Juul Mortensen kunne konkludere, at der var enighed om en fri lodtrækning uden nogen seedning. Mht. spørgsmålet om den forskudte nedrykning fra 2.division til mesterrækkerne i den kommende turnering sagde Steen Juul Mortensen, at FU ønskede at støtte Jens Riis forslag. Lars Bech Hansen viderebragte den holdning forslaget var blevet mødt med fra hans bagland; at det måtte være et jysk problem og at 1. Hovedkreds med Jens Riis forslag ville være besværet i at forøge sin andel af hold i divisionsturneringen. Jens Riis med flere bemærkede, at storebæltsordningens ophævelse netop hjælper til at udjævne disse problemer mellem hovedkredsene, så det på sigt bliver de bedste hold, der uanset geografien deltager i divisionsturneringen Niels Steen Larsen og Jean B. Mikkelsen var utilfredse med, at man skulle ændre på den slags detaljer frem for at holde fast i det oprindeligt besluttede. Derefter blev Jens Riis forslag sat til afstemning: For stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Hansjørgen Clausen, Jean B. Mikkelsen, Aage Olsen(2), Jens Riis, Jan T. Mortensen, Morten Fabrin = 12 stemmer Imod stemte: Lars Bech Hansen(3), Niels Steen Larsen = 4 stemmer Hverken for eller imod: Erik G. Andrésen = 1 stemme Forslaget blev dermed vedtaget. Der var enighed i forsamlingen om at lade 2. division gruppe 2 være gruppen hvorfra nr. 6 rykker ned, da gruppe 1 var ramt i år. I 2006/07 er det gruppe 3, i 2007/08 gruppe 4, derefter gruppe 1 og så fremdeles. Erik Søbjerg redegjorde for problemerne med at få indsamlet partilisterne fra 1.division. På den baggrund var der stemning for at droppe registreringen af partierne i 1.division, således at det fremover kun er i Skakligaen at partierne indtastes og offentliggøres. FU formulerer et forslag herom til ændring af reglementet til næste møde. 4. FIDEs regler for skakspillet a) Dansk oversættelse af de nye regler til ikrafttræden 1. juli 2005 Steen Juul Mortensen takkede Skakdommerforeningen for dens fine arbejde med oversættelsen, og bemærkede at oversætterne forbeholdt sig ret til at foretage eventuelle rent sproglige rettelser i den rundsendte tekst, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Side 5 af 11

6 Henrik Knudsen omtalte kort de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler. De nye regler blev vedtaget efter en kort diskussion. b) Mobiltelefonreglen anvendelse i praksis Steen Juul Mortensen gennemgik kort baggrunden for forslaget, der havde til hensigt at give en ensartet praksis blandt turneringsarrangører, samt undgå den absurde situation at slukkede mobiltelefoner skulle være forbudte at medbringe på spillestedet. Jens Riis ønskede, at man spillede efter FIDE regler som de forelå, uden præciseringer. Niels Steen Larsen mente, at det var uheldigt at kalde det et reglement, når det mere var en fortolkning eller vejledning til turneringslederne. Henrik Knudsen svarede, at man længe havde diskuteret dette og fundet, at reglement var det ord, der faldt bedst i tråd med forordet til FIDEs regler og samtidig understregede, at man havde fast grund under fødderne som turneringsleder ved at anvende reglementet. Lars Bech Hansen og Jan T. Mortensen ville foretrække, at man lod det være op til den enkelte turneringsarrangør helt selv at definere sin fortolkning af reglen på spillestedet. Morten Fabrin fandt, at det var den bedste procedure, der var valgt i FU s forslag, med henblik på at løse problemet med FIDEs meget vidtrækkende mobiltelefonregel. Han havde dog et par forslag til sproglige præciseringer i teksten. Med Morten Fabrin s præciseringer, som er indarbejdet i bilaget, blev forslaget sat til afstemning. For stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen, Hansjørgen Clausen, Jean B. Mikkelsen, Aage Olsen(2) og Morten Fabrin = 12 stemmer Imod stemte: Jens Riis = 1 stemme Hverken for eller imod stemte: Lars Bech Hansen(3) og Jan T. Mortensen = 4 stemmer Forslaget blev dermed vedtaget. 5. Gebyrer for FIDE-ratede turneringer Lars Bech Hansen mente, at forslaget var en katastrofe. EMT-afgiften burde rigeligt kunne dække udgifterne til ELO-afgiften. Især så han forslaget som et stort problem for 6- mandsgrupper, der ville blive uforholdsmæssigt dyre. Han tilføjede at det var en udvikling man ikke kunne stoppe, hvorfor man i stedet lige så godt på sigt kunne indstille sig på at afskaffe den danske rating, og lade FIDE overtage. Steen Juul Mortensen fandt, at det netop var Unionens opgave at styre og påvirke udviklingen, og at der netop her var en oplagt mulighed for at gøre det i rette tid. Side 6 af 11

7 Aage Olsen så intet formål i at gå uden om FIDE. De fleste spillere ville efter hans mening gerne have et ELO-tal. Morten Rasmussen understregede, at prestigen i et ELO-tal jo ville forsvinde så snart alle fik ét, og at Unionen ville blive afhængig af FIDE, ved på sigt helt at gå over til ELO-tal. Samtidig vil Unionen miste kontrollen over udgifterne til ratingsystemet. Jens Riis fandt FU s forslag glimrende, og den eneste måde at begrænse betalingen til FIDE for et produkt kun et fåtal har brug for. Morten Fabrin bemærkede, at ELO-rating har bredt sig til et styrkemæssigt niveau, hvor det ikke giver nogen mening at anvende det. Lars Bech Hansen ville gerne gå med til forslaget hvis det blev modsvaret af en nedgang i EMTafgiften, så Unionen ikke risikerede at tjene penge på ELO-afgiften. Steen Juul Mortensen spurgte direkte henvendt til Aage Olsen, om hans tilkendegivelser på dette punkt var afstemt med baglandet, da det så vidt Steen Juul Mortensen var underrettet, ikke var behandlet på hovedkredsmødet i 6.hovedkreds. Aage Olsen svarede i kraftige vendinger, at hans udsagn var udtryk for hovedkredsbestyrelsens holdning, og at han fandt det særdeles upassende, at formandens insinuerede noget andet. Erik Søbjerg opfordrede til, at man forholdt sig til det konkrete oplæg og ønsket om, som en række andre lande, at lade det være op til den enkelte arrangør at vurdere om det var pengene værd at ELO-rate grupperne. Han mente, at det var en rullende snebold FIDE havde sat i gang, som det gjaldt om at få bremset hurtigst muligt. Niels Steen Larsen fandt det vigtigt at emnet var bragt op, og at man fortsat skulle være opmærksom på udviklingen, således at man på et tidspunkt, hvis udgifterne stiger kraftigt, kan gribe ind. Derefter blev FU s forslag blev sat til afstemning: For stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Jean B. Mikkelsen, Jens Riis, Morten Fabrin = 8 stemmer Imod stemte: Lars Bech Hansen(3), Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen, Hansjørgen Clausen, Aage Olsen(2) og Jan T. Mortensen = 9 stemmer Forslaget var dermed bortfaldet. 6. Faste oplysninger a) Økonomi for Skakbladet og hjemmesiden Henrik Knudsen redegjorde for de rabatordninger på annoncer og justeringer af aflønning i det til HB rundsendte bilag. Forslaget blev derefter godkendt. Side 7 af 11

8 b) Henlæggelser til særlige formål Henrik Knudsen gennemgik FU s oplæg til nedlæggelse af fonde, herunder ændring af den internationale fond til en henlæggelse til særlige formål, som disponeres af HB, ligesom HB hvert år beslutter med hvor meget henlæggelsen skal konsolideres. På spørgsmål fra Lars Bech Hansen svarende Henrik Knudsen, at det på ingen måde var FU s hensigt på sigt at fjerne henlæggelsen. FU s oplæg blev herefter godkendt. c) Retningslinier for annoncering på hjemmesiden Aage Olsen ønskede ordet ekstremistiske fjernet fra forslaget, så det kunne gælde alle former for politiske og religiøse annoncer og bannerreklamer. Jan T. Mortensen udtrykte tillid til, at det til enhver tid siddende FU nok skulle kunne bedømme om en annoncør var skadelig for Unionens omdømme, hvorfor der ikke var nogen grund til at ændre på den oprindelige formulering. Flere andre tilsluttede sig ønsket om at udelukke alle politiske og religiøse annoncer. Den af Aage Olsen foreslåede ændring, med følgende ordlyd: Dansk Skak Union accepterer som udgangspunkt alle annoncer og bannerreklamer imod betaling i henhold til de priser, der er fastsat i Faste oplysninger for Hovedbestyrelsen, medmindre disse annoncer og bannerreklamer i deres form eller indhold strider imod gældende lovgivning, eller på anden vis vil kunne bringe Unionen i miskredit. Der accepteres dog ikke annoncer og bannerreklamer fra politiske eller religiøse foreninger. blev derefter sat til afstemning: For stemte: Lars Bech Hansen(3), Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen, Hansjørgen Clausen, Jean B. Mikkelsen, Aage Olsen(2) og Poul Søndergaard. = 10 stemmer Imod stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Jens Riis, Jan T. Mortensen, Morten Fabrin = 7 stemmer Den nye formulering var dermed vedtaget. 7. Evaluering af tænketankene Steen Juul Mortensen bemærkede at fundraising tænketanken som nævnt på det seneste møde havde nedlagt sit arbejde. Side 8 af 11

9 Mht. tænketanken om klubforhold, spurgte han Aage Olsen om der var noget nyt. Aage Olsen bebudede, at det første møde ville blive afholdt snarligt, og aflevere en indstilling til næstkommende HB-møde. Steen Juul Mortensen gennemgik kort indholdet i det rundsendte bilag med indstillinger til HB fra tænketanken om Unionens struktur. Jean B. Mikkelsen bemærkede, at det ikke som skrevet i bilaget, var mesterrækkerne man samarbejdede om i 4. og 5. hovedkreds. Lars Bech Hansen var i spørgsmålet om, man skulle have 17 i stedet for 14 HB-medlemmer meget uenig i forslaget om at vende tilbage til 17 medlemmer. Aage Olsen havde selv talt for 17 medlemmer, men hans bestyrelse mente, at det var en dårlig ide. Niels Steen Larsen synes, at det i øjeblikket fungerede meget fint med 14 medlemmer. Jens Riis synes at det var vigtigt, at der kom flere i HB, og at det var lidt mærkeligt hvis man ikke i de store hovedkredse skulle være muligt at finde mere end én person der ville være HBmedlem. Lars Bech Hansen foreslog at man eventuelt kunne gøre det valgfrit for de pågældende hovedkredse med flere stemmer, om man ønskede at sende mere end én repræsentant. Steen Juul Mortensen syntes personligt, at det lød som en god løsning, som HB kunne tage med i de kommende overvejelser om et eventuelt forslag i den retning. Jens Riis og Morten Fabrin svarede dog, at de ikke umiddelbart var positive overfor denne ide. Aage Olsen ønskede, som man også havde diskuteret i tænketanken, at få ændret lovene så forslag til kontingentsatser skal være annonceret inden 1. februar, som alle andre forslag til delegeretmøderne. Der var i forsamlingen stor sympati for forslaget, men at der måske skulle indføjes formuleringer, som sikrede, at der altid var et forslag om uændret kontingent, samt at der eventuelt kunne indgives forslag til mindre vidtgående kontingentændringer. FU arbejder videre på at formulere et konkret forslag. Om IT-tænketanken redegjorde Morten Rasmussen kort for arbejdet, som i højere grad har fået funktion af en arbejdsgruppe. Man fortsætter arbejdet og vil også tage initiativ til at søge efter flere medlemmer. Lars Bech Hansen roste IT-tænketanken for dens arbejde, og opfordrede til at man sørgede for at få sparring fra andre udenfor IT kredsen i de ikke-tekniske spørgsmål om fremtidens IT-politik. Jan T. Mortensen roste arbejdet og hjemmesiden konkret, men fandt at man skulle forsøge at gøre det lettere tilgængeligt for ikke-medlemmer at finde frem til en lokal skakklub. Han ville Side 9 af 11

10 også gerne hjælpe med at finde folk, som ville arbejde med udviklingen af en eventuel spilserver. Lars Bech Hansen omtalte, at man i 1. hovedkreds havde lavet et tilbud til klubberne om en hjemmeside skabelon, så de let kunne opbygge og drive en klubhjemmeside. 8. Valg a) Repræsentation i FIDE og ECU Det blev besluttet at udpege den som delegeretmødet måtte vælge som formand. b) Repræsentation i Nordisk Skakforbund Det blev besluttet at udpege den som delegeretmødet måtte vælge som formand. c) Repræsentation i Tankesportsforbundet Det blev besluttet at udpege den som delegeretmødet måtte vælge som formand. d) Spilleudvalget Thorbjørn Rosenlund blev genvalgt uden modkandidater. Ole Jakobsen og Michael Bjertrup blev genvalgt som suppleanter uden modkandidater e) Ratingkomiteen Leif Jensen blev genvalgt uden modkandidater Steen Juul Mortensen benyttede lejligheden til at rose det meget store arbejde Leif Jensen udfører på denne post i forhold til ELO-rating registreringen m.v. Lars Rasmussen blev genvalgt som suppleant uden modkandidater f) Dansk Skaksalgs bestyrelse Poul Søndergaard, Henrik Knudsen og Lars Bech Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 9. Hæderstegn og Initiativpræmier Begrundelserne blev rundsendt og underskrevet af de tilstedeværende HB-medlemmer. 10. Tid og sted for næste møde FU foreslog at mødet afholdes søndag den 11. september 2005 på Hotel Nyborg Strand. 11. Eventuelt. Forslaget på delegeretmødet: Steen Juul Mortensen påpeger de forkerte præmisser bag forslaget, men ønsker at støtte forslaget med den præcisering at der senest 14 dage forud skal være offentliggjort i Skakbladet eller på hjemmesiden. Jan T. Mortensen spurgte til hvordan det gik med sponsoratet til Grundfos-turneringen. Side 10 af 11

11 Poul Søndergaard svarede, at Grundfos havde sagt endeligt ja, og at arbejdet var godt i gang. Lars Bech Hansen takkede under forsamlingens bifald Steen Juul Mortensen for hans store indsats i de seneste år og mindede om de mange væsentlige ændringer, som var blevet gennemført i denne formandsperiode. Steen Juul Mortensen takkede for ordene og for samarbejdet med alle i hovedbestyrelsen i de seneste par år. Referent: Erik Søbjerg Side 11 af 11

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens

Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Referat af HB-mødet fredag d. 18. april på Vitus Bering Ingeniørskolen i Horsens Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK

Læs mere

2421 2841 formand@8-hk.dk

2421 2841 formand@8-hk.dk Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Formand Kasper Damm Ægirsgade 13, 1.sal 2200 København N 2421 2841 formand@8-hk.dk ---------- ˆ ˆ ---------- Bilag til punktet: FIDE afgift for ELO-rating Baggrund Verner

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen

DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen DANSK SKAK UNION Hovedbestyrelsen Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 7. december 2002 i Fredericia Deltagere FU: Ole Block (OB) Henrik Knudsen (HK) Erik Mouridsen (EM) 1. HK Lars Bech Hansen (LBH) 2.

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 21. marts 2008 på Hotel Scandic, Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg (ES) Morten Rasmussen (MR) Esmat Guindy (EG) Henrik Knudsen (HK) Poul

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af HB-mødet søndag d. 31. august 2003 på Tjele Efterskole i Hammershøj

Referat af HB-mødet søndag d. 31. august 2003 på Tjele Efterskole i Hammershøj Referat af HB-mødet søndag d. 31. august 2003 på Tjele Efterskole i Hammershøj Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK

Læs mere

Referat af HB-Møde. 28. august 2011

Referat af HB-Møde. 28. august 2011 Referat af HB-Møde 28. august 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 28. august 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat af HB-mødet i påsken... 1 3. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 29. august 2004 på Hotel Nyborg Strand Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg Divisionsturneringsleder

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat af HB-Møde. 29. august 2010

Referat af HB-Møde. 29. august 2010 Referat af HB-Møde 29. august 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 29. august 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 02-04-2010.... 1 3. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Fredag den 14. april 2006 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Afbud fra Henrik Knudsen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. oktober 2006 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 30. januar 2005 på Hotel Nyborg Strand

Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 30. januar 2005 på Hotel Nyborg Strand Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 30. januar 2005 på Hotel Nyborg Strand Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002.

Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. Mødet afholdtes på Holmeagerskolen i Greve den 29. marts 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block (OB) bød velkommen og foreslog som dirigent Birger Hagstrøm, Allerød. Birger Hagstrøm blev valgt og

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (MSN), Formand Per Rasmussen (PR), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (VC), Kasserer. Niels Kløve (NK),

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg,

Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, D.S.U. 9. Hovedkreds. Referat af Generalforsamling den 31. marts 2004 i Aulum. Tilstedeværende klubber: Aulum, Gudenådalen, Herning, Holstebro, Ikast, Kjellerup, Ringkøbing, Skive, Struer, Viborg, Vorgod

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 27. november 2011

Referat af HB-Møde. 27. november 2011 Referat af HB-Møde 27. november 2011 Referat af HB-Møde Søndag d. 27. november 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 28-08-2011... 2 3. s beretning... 2

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole

Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Referat af HB-mødet søndag d. 25. januar 2004 på Brenderup Højskole Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

Referat af HB-Møde. 07. februar 2010

Referat af HB-Møde. 07. februar 2010 Referat af HB-Møde 07. februar 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 07. Februar 2010 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Personsag 1 3. s beretning..1 4. Nyt fra Hovedkredsene...3 5. Status på skakserveren.4

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004

Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Referat af Delegeretmøde 30. april 2004 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Referat fra HB-mødet 10. april 2009

Referat fra HB-mødet 10. april 2009 Referat fra HB-mødet 10. april 2009 Dagsorden 1 Godkendelse af referat fra sidste møde... 2 2 Forretningsudvalgets beretning... 2 2.1 Resultater... 2 2.2 Organisatorisk:... 2 3 Dansk Skak Unions struktur...

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere.

Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne samt hvem der er de enkelte hovedkredses juniorledere. 8. november 2009 Dansk Skak Union sskakudvalget Referat af sudvalgets møde 3. okt. 2009 Mødet afholdt på Tjele Efterskole ifm. Juniorhold DM 2009 Referent: Deltagere Tabellen nedenfor viser mødedeltagerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds.

Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Referat af bestyrelsesmøde i 8. Hovedkreds. Bestyrelsen består af: Martin Stampe Noer (), Formand Per Rasmussen (), Holdturneringleder & Website. Verner Christensen (), Kasserer. Niels Kløve (), Kartoteksfører.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat.

Formanden Klaus Bauer bød velkommen og foreslog John Petersson som dirigent. Endvidere var Kristian Kjær blevet bedt om at tage referat. REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård. Tid: Tirsdag den 26. maj 2015, kl. 19:30. Dagsorden iflg. mødeindkaldelsen: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Love For Dansk Skak Union 8. Hovedkreds 1 Hovedkredsens formål er udbredelsen og kendskabet til skakspillet i samarbejde med skakklubberne i Hovedkredsens område. Dette

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen 30 lejemål til stede 60 stemmer Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af stemmetællere (3) 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere