Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Søndag den 25. marts 2005 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Morten Rasmussen Poul Søndergaard Erik Søbjerg 1. HK Lars Bech Hansen 2. HK Niels Steen Larsen 3. HK Erik G. Andrésen 4. HK Hansjørgen Clausen 5. HK Jean B. Mikkelsen 6. HK Aage Olsen 7. HK Jens Riis 8. HK Jan T. Mortensen 9. HK Morten Fabrin Sekretær Erik Søbjerg, Nørre Alle 45, Århus C Tlf

2 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 30. januar Forretningsudvalgets beretning Divisionsturneringen FIDEs regler for skakspillet Faste oplysninger Evaluering af tænketankene Valg Hæderstegn og Initiativpræmier Tid og sted for næste møde Eventuelt Oversigt over bilag: Bilag 1 Divisionsturneringen Bilag 2 Op- og nedrykningsregler for divisionsturneringen Bilag 3 Dansk Skak Unions mobiltelefonreglement Bilag 4 FIDE gebyrer Bilag 5 - Dansk Skak Unions Initiativpræmier Bilag 6 - Dansk Skak Unions udlån af materialer Bilag 7 Liste over fonde og legater i Skakhåndbogen Bilag 8 Indstilling til HB fra tænketanken om Unionens struktur Side 2 af 11

3 Steen Juul Mortensen bød velkommen til mødet. 1. Godkendelse af referat af HB-mødet den 30. januar 2005 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Forretningsudvalgets beretning Da der er gået mindre end 2 måneder siden sidste HB-møde er der kun lidt nyt at berette. Divisionsturneringen er nu afsluttet, og Helsinge Skakklub blev for 5. gang DM. En række af Unionens spillere har deltaget i internationale turneringer; Davor Palo blev nr. 7 i Capelle la Grande, mens Jacob Aagaard blev uplaceret. I Nordea Cup i Dianalund opnåede Flovin Tor Næs en IM-norm. Torben Sørensen har vundet to internationale turneringer på Malta: Malta International Open og Alekhine-Attard Memorial. Pige - DM blev afviklet i Middelfart med deltagelse af 56 piger. På det organisatoriske område kan nævnes, at idékataloget nu er på Unionens hjemmeside. Opgaven består nu i, at få Unionens klubber til at benytte idékataloget, og det bliver næppe nogen let opgave, men det er afgørende for klubbernes og dermed Unionens udvikling, at klubbernes bestyrelser er opmærksomme på propaganda, medlemspleje, lederuddannelse mv. Selvom tidsfristen for tilmelding til DIF s lederkurser var kort, er det dog skuffende, at så få har tilmeldt sig. Omtalen i Skakbladet var meget fin, men alligevel er nogle hovedkredse overhovedet ikke repræsenteret på kurserne. FIDE har vedtaget nye titelregler, der ved Erik Søbjergs mellemkomst er offentliggjort på Unionens hjemmeside; Erik Søbjergs redegørelse vedlægges som bilag. Henrik Knudsen har udarbejdet en oversigt over Unionens økonomi til dato, der også vedlægges. Der er for tiden ingen arrangør af DM 2006, men forskellige muligheder undersøges for øjeblikket. På delegeretmødet skal der som bekendt vælges et nyt medlem til forretningsudvalget. Jeg kan oplyse, at FU foreslår Esmat Guindy. Bent Larsen fyldte 4. marts 70 år, i hvilken anledning jeg sendte et lykønskningstelegram til bopælen i Argentina. Steen Juul Mortensen uddybede beretningen ved kort at omtale, det udsendte bilag om registrering af titelnormer. Side 3 af 11

4 Henrik Knudsen kommenterede kort det udsendte økonomiske overblik og foreløbige budget for 2006, der udelukkende var tænkt som en orientering til HB. En del midler har i en tid været i likvider, men er nu placeret i diverse investeringsforeninger med en fornuftig risikospredning. Regnskabet for Dansk Skaksalg, som ved en fejl ikke var kommet på dagsordenen, blev runddelt til HB til orientering. Poul Søndergaard gennemgik regnskabet og årsrapporten. Erik G. Andrésen spurgte til om den tidligere bebudede brugerundersøgelse er sat i bero. Poul Søndergaard svarede, at man afventede virkningen af det nylige direktionsskifte, som alt tydede på var en succes. Aage Olsen kommenterede udgiften til gebyrer i specifikationerne, og spurgte om det alt sammen var til Told og Skat, da det i så fald tydede på at der havde været rod i indbetalingerne den vej. Han ønskede i den forbindelse af vide om der nu var kommet orden på dette punkt. FU havde ikke svar på detaljerne, men lovede at undersøge sagen nærmere og informere HB. Aage Olsen kommenterede forslaget af Esmat Guindy til FU, som han fandt meget kompetent, men kunne tvivle på, hvorvidt hun havde den fornødne tid. Jan T. Mortensen spurgte til bevæggrundene for, at man netop havde valgt Esmat Guindy som FU-kandidat. Erik Søbjerg svarede, at Esmat var meget erfaren med skakorganisation i sammenhænge lige fra skole- og pigeskak til klub- og hovedkredsbestyrelsesarbejde. Hun kombinerer på bedste vis arbejdsomhed og iderigdom. Desuden skriver hun godt, hvilket selvsagt er en fordel på posten som sekretær. Hun flytter snart med sin familie tættere på sin arbejdsplads på Tjele Efterskole, dropper derfor sine skakorganisatoriske poster i Århus, hvilket giver den fornødne tid til at FUarbejdet. Erik Søbjerg nævnte, at FU havde bestræbt sig meget på at finde en kandidat på Sjælland uden held, men at da man for nylig blev bekendt med Esmat ville få den fornødne fritid, ikke havde betænkt sig længe på at forsøge at hverve hende til FU. Forretningsudvalgets samlede beretning blev derefter godkendt. 3. Divisionsturneringen Divisionsturneringsleder Finn Larsen havde i det vedlagte bilag bedt HB tage stilling til en række mindre spørgsmål i relation til divisionsturneringen. Til spørgsmålet om det fortsat skulle være muligt at afvikle enkeltpartier i en holdkamp forud anbefalede FU at det ikke længere skulle tillades. Der var fuld enighed om dette i HB. Mht. spørgsmålet om de to klubber fra 1.hovedkreds der skulle deltage i den særlige stævne med oprykningskampe i Nyborg den 10. april kunne garanteres imod at møde hinanden udtrykte Steen Juul Mortensen FU s vurdering af, at man enten burde vælge slet ikke at have en seedning, eller som FU foretrak, at foretage en total seedning. Side 4 af 11

5 Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen og flere andre ønskede, at man holdt fast i en helt fri lodtrækning, som der oprindeligt var lagt op til. Steen Juul Mortensen kunne konkludere, at der var enighed om en fri lodtrækning uden nogen seedning. Mht. spørgsmålet om den forskudte nedrykning fra 2.division til mesterrækkerne i den kommende turnering sagde Steen Juul Mortensen, at FU ønskede at støtte Jens Riis forslag. Lars Bech Hansen viderebragte den holdning forslaget var blevet mødt med fra hans bagland; at det måtte være et jysk problem og at 1. Hovedkreds med Jens Riis forslag ville være besværet i at forøge sin andel af hold i divisionsturneringen. Jens Riis med flere bemærkede, at storebæltsordningens ophævelse netop hjælper til at udjævne disse problemer mellem hovedkredsene, så det på sigt bliver de bedste hold, der uanset geografien deltager i divisionsturneringen Niels Steen Larsen og Jean B. Mikkelsen var utilfredse med, at man skulle ændre på den slags detaljer frem for at holde fast i det oprindeligt besluttede. Derefter blev Jens Riis forslag sat til afstemning: For stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Hansjørgen Clausen, Jean B. Mikkelsen, Aage Olsen(2), Jens Riis, Jan T. Mortensen, Morten Fabrin = 12 stemmer Imod stemte: Lars Bech Hansen(3), Niels Steen Larsen = 4 stemmer Hverken for eller imod: Erik G. Andrésen = 1 stemme Forslaget blev dermed vedtaget. Der var enighed i forsamlingen om at lade 2. division gruppe 2 være gruppen hvorfra nr. 6 rykker ned, da gruppe 1 var ramt i år. I 2006/07 er det gruppe 3, i 2007/08 gruppe 4, derefter gruppe 1 og så fremdeles. Erik Søbjerg redegjorde for problemerne med at få indsamlet partilisterne fra 1.division. På den baggrund var der stemning for at droppe registreringen af partierne i 1.division, således at det fremover kun er i Skakligaen at partierne indtastes og offentliggøres. FU formulerer et forslag herom til ændring af reglementet til næste møde. 4. FIDEs regler for skakspillet a) Dansk oversættelse af de nye regler til ikrafttræden 1. juli 2005 Steen Juul Mortensen takkede Skakdommerforeningen for dens fine arbejde med oversættelsen, og bemærkede at oversætterne forbeholdt sig ret til at foretage eventuelle rent sproglige rettelser i den rundsendte tekst, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Side 5 af 11

6 Henrik Knudsen omtalte kort de væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler. De nye regler blev vedtaget efter en kort diskussion. b) Mobiltelefonreglen anvendelse i praksis Steen Juul Mortensen gennemgik kort baggrunden for forslaget, der havde til hensigt at give en ensartet praksis blandt turneringsarrangører, samt undgå den absurde situation at slukkede mobiltelefoner skulle være forbudte at medbringe på spillestedet. Jens Riis ønskede, at man spillede efter FIDE regler som de forelå, uden præciseringer. Niels Steen Larsen mente, at det var uheldigt at kalde det et reglement, når det mere var en fortolkning eller vejledning til turneringslederne. Henrik Knudsen svarede, at man længe havde diskuteret dette og fundet, at reglement var det ord, der faldt bedst i tråd med forordet til FIDEs regler og samtidig understregede, at man havde fast grund under fødderne som turneringsleder ved at anvende reglementet. Lars Bech Hansen og Jan T. Mortensen ville foretrække, at man lod det være op til den enkelte turneringsarrangør helt selv at definere sin fortolkning af reglen på spillestedet. Morten Fabrin fandt, at det var den bedste procedure, der var valgt i FU s forslag, med henblik på at løse problemet med FIDEs meget vidtrækkende mobiltelefonregel. Han havde dog et par forslag til sproglige præciseringer i teksten. Med Morten Fabrin s præciseringer, som er indarbejdet i bilaget, blev forslaget sat til afstemning. For stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen, Hansjørgen Clausen, Jean B. Mikkelsen, Aage Olsen(2) og Morten Fabrin = 12 stemmer Imod stemte: Jens Riis = 1 stemme Hverken for eller imod stemte: Lars Bech Hansen(3) og Jan T. Mortensen = 4 stemmer Forslaget blev dermed vedtaget. 5. Gebyrer for FIDE-ratede turneringer Lars Bech Hansen mente, at forslaget var en katastrofe. EMT-afgiften burde rigeligt kunne dække udgifterne til ELO-afgiften. Især så han forslaget som et stort problem for 6- mandsgrupper, der ville blive uforholdsmæssigt dyre. Han tilføjede at det var en udvikling man ikke kunne stoppe, hvorfor man i stedet lige så godt på sigt kunne indstille sig på at afskaffe den danske rating, og lade FIDE overtage. Steen Juul Mortensen fandt, at det netop var Unionens opgave at styre og påvirke udviklingen, og at der netop her var en oplagt mulighed for at gøre det i rette tid. Side 6 af 11

7 Aage Olsen så intet formål i at gå uden om FIDE. De fleste spillere ville efter hans mening gerne have et ELO-tal. Morten Rasmussen understregede, at prestigen i et ELO-tal jo ville forsvinde så snart alle fik ét, og at Unionen ville blive afhængig af FIDE, ved på sigt helt at gå over til ELO-tal. Samtidig vil Unionen miste kontrollen over udgifterne til ratingsystemet. Jens Riis fandt FU s forslag glimrende, og den eneste måde at begrænse betalingen til FIDE for et produkt kun et fåtal har brug for. Morten Fabrin bemærkede, at ELO-rating har bredt sig til et styrkemæssigt niveau, hvor det ikke giver nogen mening at anvende det. Lars Bech Hansen ville gerne gå med til forslaget hvis det blev modsvaret af en nedgang i EMTafgiften, så Unionen ikke risikerede at tjene penge på ELO-afgiften. Steen Juul Mortensen spurgte direkte henvendt til Aage Olsen, om hans tilkendegivelser på dette punkt var afstemt med baglandet, da det så vidt Steen Juul Mortensen var underrettet, ikke var behandlet på hovedkredsmødet i 6.hovedkreds. Aage Olsen svarede i kraftige vendinger, at hans udsagn var udtryk for hovedkredsbestyrelsens holdning, og at han fandt det særdeles upassende, at formandens insinuerede noget andet. Erik Søbjerg opfordrede til, at man forholdt sig til det konkrete oplæg og ønsket om, som en række andre lande, at lade det være op til den enkelte arrangør at vurdere om det var pengene værd at ELO-rate grupperne. Han mente, at det var en rullende snebold FIDE havde sat i gang, som det gjaldt om at få bremset hurtigst muligt. Niels Steen Larsen fandt det vigtigt at emnet var bragt op, og at man fortsat skulle være opmærksom på udviklingen, således at man på et tidspunkt, hvis udgifterne stiger kraftigt, kan gribe ind. Derefter blev FU s forslag blev sat til afstemning: For stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Poul Søndergaard, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Jean B. Mikkelsen, Jens Riis, Morten Fabrin = 8 stemmer Imod stemte: Lars Bech Hansen(3), Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen, Hansjørgen Clausen, Aage Olsen(2) og Jan T. Mortensen = 9 stemmer Forslaget var dermed bortfaldet. 6. Faste oplysninger a) Økonomi for Skakbladet og hjemmesiden Henrik Knudsen redegjorde for de rabatordninger på annoncer og justeringer af aflønning i det til HB rundsendte bilag. Forslaget blev derefter godkendt. Side 7 af 11

8 b) Henlæggelser til særlige formål Henrik Knudsen gennemgik FU s oplæg til nedlæggelse af fonde, herunder ændring af den internationale fond til en henlæggelse til særlige formål, som disponeres af HB, ligesom HB hvert år beslutter med hvor meget henlæggelsen skal konsolideres. På spørgsmål fra Lars Bech Hansen svarende Henrik Knudsen, at det på ingen måde var FU s hensigt på sigt at fjerne henlæggelsen. FU s oplæg blev herefter godkendt. c) Retningslinier for annoncering på hjemmesiden Aage Olsen ønskede ordet ekstremistiske fjernet fra forslaget, så det kunne gælde alle former for politiske og religiøse annoncer og bannerreklamer. Jan T. Mortensen udtrykte tillid til, at det til enhver tid siddende FU nok skulle kunne bedømme om en annoncør var skadelig for Unionens omdømme, hvorfor der ikke var nogen grund til at ændre på den oprindelige formulering. Flere andre tilsluttede sig ønsket om at udelukke alle politiske og religiøse annoncer. Den af Aage Olsen foreslåede ændring, med følgende ordlyd: Dansk Skak Union accepterer som udgangspunkt alle annoncer og bannerreklamer imod betaling i henhold til de priser, der er fastsat i Faste oplysninger for Hovedbestyrelsen, medmindre disse annoncer og bannerreklamer i deres form eller indhold strider imod gældende lovgivning, eller på anden vis vil kunne bringe Unionen i miskredit. Der accepteres dog ikke annoncer og bannerreklamer fra politiske eller religiøse foreninger. blev derefter sat til afstemning: For stemte: Lars Bech Hansen(3), Niels Steen Larsen, Erik G. Andrésen, Hansjørgen Clausen, Jean B. Mikkelsen, Aage Olsen(2) og Poul Søndergaard. = 10 stemmer Imod stemte: Steen Juul Mortensen, Henrik Knudsen, Morten Rasmussen, Erik Søbjerg, Jens Riis, Jan T. Mortensen, Morten Fabrin = 7 stemmer Den nye formulering var dermed vedtaget. 7. Evaluering af tænketankene Steen Juul Mortensen bemærkede at fundraising tænketanken som nævnt på det seneste møde havde nedlagt sit arbejde. Side 8 af 11

9 Mht. tænketanken om klubforhold, spurgte han Aage Olsen om der var noget nyt. Aage Olsen bebudede, at det første møde ville blive afholdt snarligt, og aflevere en indstilling til næstkommende HB-møde. Steen Juul Mortensen gennemgik kort indholdet i det rundsendte bilag med indstillinger til HB fra tænketanken om Unionens struktur. Jean B. Mikkelsen bemærkede, at det ikke som skrevet i bilaget, var mesterrækkerne man samarbejdede om i 4. og 5. hovedkreds. Lars Bech Hansen var i spørgsmålet om, man skulle have 17 i stedet for 14 HB-medlemmer meget uenig i forslaget om at vende tilbage til 17 medlemmer. Aage Olsen havde selv talt for 17 medlemmer, men hans bestyrelse mente, at det var en dårlig ide. Niels Steen Larsen synes, at det i øjeblikket fungerede meget fint med 14 medlemmer. Jens Riis synes at det var vigtigt, at der kom flere i HB, og at det var lidt mærkeligt hvis man ikke i de store hovedkredse skulle være muligt at finde mere end én person der ville være HBmedlem. Lars Bech Hansen foreslog at man eventuelt kunne gøre det valgfrit for de pågældende hovedkredse med flere stemmer, om man ønskede at sende mere end én repræsentant. Steen Juul Mortensen syntes personligt, at det lød som en god løsning, som HB kunne tage med i de kommende overvejelser om et eventuelt forslag i den retning. Jens Riis og Morten Fabrin svarede dog, at de ikke umiddelbart var positive overfor denne ide. Aage Olsen ønskede, som man også havde diskuteret i tænketanken, at få ændret lovene så forslag til kontingentsatser skal være annonceret inden 1. februar, som alle andre forslag til delegeretmøderne. Der var i forsamlingen stor sympati for forslaget, men at der måske skulle indføjes formuleringer, som sikrede, at der altid var et forslag om uændret kontingent, samt at der eventuelt kunne indgives forslag til mindre vidtgående kontingentændringer. FU arbejder videre på at formulere et konkret forslag. Om IT-tænketanken redegjorde Morten Rasmussen kort for arbejdet, som i højere grad har fået funktion af en arbejdsgruppe. Man fortsætter arbejdet og vil også tage initiativ til at søge efter flere medlemmer. Lars Bech Hansen roste IT-tænketanken for dens arbejde, og opfordrede til at man sørgede for at få sparring fra andre udenfor IT kredsen i de ikke-tekniske spørgsmål om fremtidens IT-politik. Jan T. Mortensen roste arbejdet og hjemmesiden konkret, men fandt at man skulle forsøge at gøre det lettere tilgængeligt for ikke-medlemmer at finde frem til en lokal skakklub. Han ville Side 9 af 11

10 også gerne hjælpe med at finde folk, som ville arbejde med udviklingen af en eventuel spilserver. Lars Bech Hansen omtalte, at man i 1. hovedkreds havde lavet et tilbud til klubberne om en hjemmeside skabelon, så de let kunne opbygge og drive en klubhjemmeside. 8. Valg a) Repræsentation i FIDE og ECU Det blev besluttet at udpege den som delegeretmødet måtte vælge som formand. b) Repræsentation i Nordisk Skakforbund Det blev besluttet at udpege den som delegeretmødet måtte vælge som formand. c) Repræsentation i Tankesportsforbundet Det blev besluttet at udpege den som delegeretmødet måtte vælge som formand. d) Spilleudvalget Thorbjørn Rosenlund blev genvalgt uden modkandidater. Ole Jakobsen og Michael Bjertrup blev genvalgt som suppleanter uden modkandidater e) Ratingkomiteen Leif Jensen blev genvalgt uden modkandidater Steen Juul Mortensen benyttede lejligheden til at rose det meget store arbejde Leif Jensen udfører på denne post i forhold til ELO-rating registreringen m.v. Lars Rasmussen blev genvalgt som suppleant uden modkandidater f) Dansk Skaksalgs bestyrelse Poul Søndergaard, Henrik Knudsen og Lars Bech Hansen blev genvalgt uden modkandidater. 9. Hæderstegn og Initiativpræmier Begrundelserne blev rundsendt og underskrevet af de tilstedeværende HB-medlemmer. 10. Tid og sted for næste møde FU foreslog at mødet afholdes søndag den 11. september 2005 på Hotel Nyborg Strand. 11. Eventuelt. Forslaget på delegeretmødet: Steen Juul Mortensen påpeger de forkerte præmisser bag forslaget, men ønsker at støtte forslaget med den præcisering at der senest 14 dage forud skal være offentliggjort i Skakbladet eller på hjemmesiden. Jan T. Mortensen spurgte til hvordan det gik med sponsoratet til Grundfos-turneringen. Side 10 af 11

11 Poul Søndergaard svarede, at Grundfos havde sagt endeligt ja, og at arbejdet var godt i gang. Lars Bech Hansen takkede under forsamlingens bifald Steen Juul Mortensen for hans store indsats i de seneste år og mindede om de mange væsentlige ændringer, som var blevet gennemført i denne formandsperiode. Steen Juul Mortensen takkede for ordene og for samarbejdet med alle i hovedbestyrelsen i de seneste par år. Referent: Erik Søbjerg Side 11 af 11

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 6. april 2007 på Hotel Hvide Hus i Aalborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 29. januar 2006 på Grand Park Hotel i Korsør Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Henrik Knudsen Poul Søndergaard Esmat Guindy 1. HK

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 2. december 2007 på Hotel Scandic i Silkeborg Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen 2. HK Niels Steen Larsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter

Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet søndag den 21. januar 2007 på Middelfart Kursuscenter Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Poul Søndergaard Esmat Guindy Henrik Knudsen 1. HK Lars

Læs mere

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15.

Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. Dansk Skak Unions delegeretmøde på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg, søndag, den 12. april 2009 kl. 15.15. DSUs formand Erik Søbjerg bød velkommen og bad forsamlingen rejse sig og

Læs mere

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002

Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Referat af ekstraordinært delegeretmøde 21. december 2002 Mødet afholdtes i Vejle den 21. december 2002. 1. Valg af dirigent Formand Ole Block bød velkommen og takkede Preben Sørensen, Evans, for at stå

Læs mere

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006.

Delegeretmøde 2006. Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Delegeretmøde 2006 Dansk Skakunions Delegeretmøde blev afholdt på Hotel Hvide hus i Aalborg den 16. marts 2006. Erik Søbjerg bød velkommen til delegeretmødet og indledte med at bede forsamlingen rejse

Læs mere

Skakhåndbogen Version 14.3

Skakhåndbogen Version 14.3 Skakhåndbogen Version 14.3 Copyright september 2007 ved Dansk Skak Union i Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 14.3 (september 2007). Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Esmat Guindy

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 1 SKAKKENS ORGANISATION OG LOVE

Skakhåndbogen - Afsnit 1 SKAKKENS ORGANISATION OG LOVE 1. 1-2 1.1 Dansk Skak Unions egen organisation... 1-2 1.1.1 Delegeretmødet... 1-2 1.1.2 Forretningsudvalget... 1-2 1.1.3 Hovedbestyrelsen... 1-2 1.1.4 Hovedkredsene... 1-3 1.1.5 Rådgivningsvirksomhed...

Læs mere

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes: Referat af generalforsamlingen i 9. Hovedkreds onsdag den 16. marts 2005 i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, Holstebro Tilstede ved generalforsamlingen var følgende klubber med stemmetal i parentes:

Læs mere

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde

Dansk Skak Union 2. Hovedkreds. Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Lørdag d. 4. april. 2009 - kl. 13.30 Sted: Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, 4180 Sorø Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Skakhåndbogen. Version 15.3

Skakhåndbogen. Version 15.3 Skakhåndbogen Version 15.3 Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 15.3. december 2011 Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Chresten Nielsen. Denne version 15.3 er en opdatering af Skakhåndbogens

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 3. Regnskab v/

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. marts 2002 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 12. udgave. I forhold til 11. udgave (januar 2001) er foretaget følgende: Afsnit 1:

Læs mere

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet.

Det godkendte referat fra ekstraordinært HBM d. 16. april 2012 blev underskrevet. Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 2.-3. maj 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 14. juni 2012 Deltagere: Johnny Kuhr, Esther Skovhus Jensen, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002

Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Referat af Delegeretmøde 19. april 2002 Bestyrelsen består af: Formand: Torben Teimer Olsen (TTO) Kasserer: Verner Christensen (VC) Sekretær: Kasper W. Damm (KWD) Kartoteksfører: Niels Kløve (NK) Turneringsleder:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. og 23. april 2013 Fængselsforbundet 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1: Mødets åbning, godkendelse af dagsorden og forretningsorden samt valg af dirigent... 6 Ad punkt

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere