Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler 2010 København Center for Undervisningsmidler Nordsjælland Center for Undervisningsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler 2010 København Center for Undervisningsmidler Nordsjælland Center for Undervisningsmidler"

Transkript

1 årsrapport 2010

2 årsrapport 2010 professionshøjskolen ucc 5 Indledning 6 Forord 7 Hovedtal Professionshøjskolen UCC 14 UCC s organisation 16 Uddannelsesudvalg 17 Regional tilstedeværelse 18 Strategiimplementering Studie- og læringsmiljø 25 Campus 27 Partnerskaber 28 Udviklingskontrakt Strategi for regional uddannelsesdækning 31 Grunduddannelser 32 Syv mellemlange videregående uddannelser 41 Efter- og videreuddannelser 42 Diplomuddannelser og kurser 44 Centre for Undervisningsmidler 47 Udvikling og anvendt forskning 48 Forskning, forandring og forankring 49 Udvalgte projekter igangsat i 2010 under udviklings- og forskningsprogrammerne 53 Årsregnskab 54 Anvendt regnskabspraksis 58 Resultatopgørelse for Balance pr Pengestrømsopgørelse 62 Noter mv. 66 Særlige specifikationer 68 Personaleressourcer 69 Ledelsespåtegning 70 Den uafhængige revisors påtegning

3 4 Årsrapport 2010

4 5 Årsrapport 2010 Indledning

5 forord Det danske velfærdssamfunds fremtid afhænger af de mennesker, der skaber velfærden. At uddanne pædagoger, lærere og sygeplejersker m.fl. er en af UCC s kerneopgaver. UCC har et kvalificeret bud på, hvordan fremtidens opgaver løses i bl.a. folkeskoler, daginstitutioner og på sundhedsområdet. UCC forsyner de centrale velfærdsområder med uddannelse og viden og har en dyb indsigt i, hvordan de fungerer og hvilke udfordringer de slås med. UCC arbejder med andre ord med velfærd i virkeligheden. UCC har siden sin etablering den 1. januar 2008 arbejdet intensivt og målrettet på at realisere visionen bag professions højskoleloven fra UCC har i samarbejde med aftagere og interessenter fastlagt ambitiøse mål for kvalitetsudviklingen af de praksisnære videregående uddannelser med henblik på at sikre udvikling og vækst inden for de erhverv og professioner som uddannelserne retter sig imod. UCC har mobiliseret den nødvendige institutionelle udviklingskraft og har allerede indfriet en række af de fastlagte mål. Det er en kendsgerning, at krav og forventninger til de centrale velfærdsydelser vil stige i de kommende år. Som professionshøjskole har UCC en særlig forpligtelse til at imødekomme denne udfordring - en udfordring, der forudsætter en ambitiøs indsats inden for uddannelse, udvikling og anvendt forskning. den fremtidige uddannelsesudvikling og videnudvikling ved at samle UCC s aktiviteter i én faglig og økonomisk bæredygtig campus centralt i København, der i samspil med UCC s campusløsning i Nordsjælland skal sikre en kvalificeret uddannelses dækning i Region Hovedstaden. Bestyrelsen for UCC skal i løbet af sommeren 2011 tage endelig stilling til UCC s campusplaner i København. Campus skal sikre UCC de optimale fysiske rammer, der kan understøtte udviklingen af en stærk videnprofil inden for alle UCC s kernefagligheder. Større fagmiljøer skal sikre en kvalificeret faglig sparring og nye udviklingsmuligheder bl.a. ved at forbedre samspillet mellem anvendt forskning og UCC s forskellige uddannelsesretninger. UCC skal fremstå som en attraktiv og vigtig samarbejds partner både nationalt og internationalt. Samtidig skal campus give UCC de nødvendige nye læringsrum og uddannelsesfaciliteter, der kan imødekomme og udfordre de kommende studerendes forventninger og behov. Strategiske investeringer i fremtiden afspejles også i det årsregnskab, der fremlægges for Den ordinære virksomhed er i økonomisk balance, men det har også i 2010 været nødvendigt at foretage træk på UCC s egenkapital med henblik på at finansiere en række bygnings- og infrastrukturmæssige tilpasninger. I 2010 tog UCC et væsentligt skridt hen imod realisering af den uddannelsesvision som bestyrelsen fastlagde i strategien fra UCC vil understøtte I 2010 fortsatte aktivitetsfremgangen for stort set alle UCC s uddannelser. Denne fremgang konsoliderer UCC s position som en af de væsentligste uddannelsesinstitutioner i Region Hovedstaden, men den forpligter også i forhold til at forsætte uddannelsesudviklingen med uformindsket styrke. Ove E. Dalsgaard Formand for bestyrelsen Laust Joen Jakobsen Rektor UCC er trods mange udfordringer mere parat end nogensinde til at tage sin del af ansvaret for uddannelsesudviklingen på de centrale velfærdsområder i de kommende år. 6 Årsrapport 2010

6 hovedtal 2010 Hoved- og nøgletal mio. kr mio. kr mio. kr Resultatopgørelse Omsætning Driftsomkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm, netto Nøgletal Overskudsgrad (%) Likviditetsgrad (%) Soliditetsgrad (%) Finansieringsgrad (%) Årsrapport 2010

7 Årets resultat for Professionshøjskolen UCC viser et underskud på 27,2 mio. kr. Underskuddet skyldes ligesom i 2009 primært en række omkostninger i forbindelse med planlagte tilpasninger af UCC s bygningsmasse til uddannelsesaktiviteten. Alene nedskrivninger og tab på ejendomme udgør 14,5 mio. kr. og hertil kommer bl.a. ombygninger, flytteomkostninger og nødvendige driftsomkostninger på fraflyttede, men endnu ikke solgte ejendomme. Mio. kr. 0 5, ,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Ordinær drift Bygningsmæssige tilpasninger Figur 1. Resultat fordelt på ordinær drift og bygningsmæssige tilpasninger 8 Årsrapport 2010

8 Kun 1,5 mio. kr. af underskuddet hidrører fra ucc s 13% kerneaktiviteter. Den primære årsag til dette resultat 20% 10% 57% mod et forventet overskud er, at en pålagt dispositionsbegrænsning på 6,8 mio. kr. for 2010/11 18% er 13% 12% ucc omsatte i 2010 for i alt 772 mio. kr. Det er en nedgang på 7,1 mio. kr. i forhold til Nedgangen svarer stort set til den foretagne dispositionsbegrænsning. valgt medtaget som indtægtsreduktion i Grunduddannelserne udgør samme andel af omsætningen som i 2009, mens stigningen i Professionsinstitutternes andel opvejer faldet i Øvrige. Finansieringskilderne er her grupperet på samme måde som i 2009 og I årsrapportens noteopstilling følges den foreskrevne gruppering for % Taxameter Særlige Deltagerbet Andre 11% 14% 59% 16% 9% 8% 9% 11% 5% 7% 20% 23% 60% 20% 60% 68% Grunduddannelserne Professionsinstitutterne CFU Øvrige Figur 2. Omsætningen fordelt på kerneydelser På finansieringssiden er andelen af Særlige tilskud øget, mens Andre indtægter er faldet. Taxameterindtægterne og Deltagerbetaling udgør uændrede andele % 12% 14% 13% 13% 11% 20% 57% 18% 57% 16% 59% Taxameter Særlige Deltagerbet Andre Finansieringskilderne er her grupperet på samme måde som i 2009 og I årsrapportens noteopstilling følges den foreskrevne gruppering for Figur 3. Omsætningen fordelt på finansieringskilder 9% 8% 9% 11% 5% 7% 9 Årsrapport % 60% 20% 60% 20% 68%

9 På omkostningssiden er 2010 og 2009 præget af de omtalte tilpasninger i bygningsmassen. Af fire ejendomme, som var sat til salg, er dele af to ejendomme solgt, og en ejendom er udlejet med aftalt overtagelse ultimo Primo 2011 er yderligere en ejendom solgt. Målet er fortsat at afpasse bygningsomkostningerne, så de står i bedre relation til uddannelsesaktiviteterne. Den økonomiske styring har fortsat fokus på den ordinære drift, idet de særlige omkostninger vedrørende tilpasninger i bygningsmassen har været adskilt herfra. Af nedenstående figur, som viser omkostningerne fordelt på formål, fremgår det, at Undervisningens gennemførelse procentuelt er faldende. Baggrunden er vigende STÅ-tal på de ordinære uddannelser, men faldet skal også ses i sammenhæng med, at aktiviteter med særlige tilskud, herunder alle udviklingsaktiviteter knyttet til UCC s udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet, er tilsvarende stigende. Omkostninger, der kan henføres til ledelse og administration, er fortsat procentuelt faldende, mens bygningsdrifts andel er tilbage på 2008 s niveau. Dette skyldes dels en afledet virkning af de mange bygningstilpasninger dels at visse omkostninger til kantinedrift nu henføres til bygningsdrift. Markedsføring ligger fortsat på ca. 1 %. 60% % 40% 50% 47% 56% % 20% 21% 22% 19% 20% 10% 13% 12% 13% 15% 0% 1% 1% 1% 8% Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Aktiviteter med særlige tilskud Figur 4. Omkostningerne fordelt på formål opgjort ekskl. bygningsmæssige tilpasninger. De omkostninger, der kan henføres til UCC s faglige kerneopgaver uddannelse, udvikling og anvendt forskning omfatter såvel undervisningens gennmeføreslse samt i al væsentlighed aktiviteter med særlige tilskud. 10 Årsrapport 2010

10 UCC s egenkapital og økonomiske nøgletal Egenkapitalen udgjorde ultimo ,5 mio. kr. De omkostningstunge tilpasninger af bygningsmassen og det deraf følgende underskud betyder en svækkelse af de økonomiske nøgletal. Væsentligst er forringelsen af likviditetsgraden, som fra et niveau på 90 % i 2008 er faldet til 56 % i Likviditeten er faldet med 13,6 mio. kr. i Hvis ejendommen, som er solgt primo 2011, var blevet solgt i 2010, ville likviditetsgraden være blevet 64 %. Hvis alle overtallige ejendomme sælges til den forventede pris vil likviditetsgraden stige til 78 %. Samlet set fremstår ucc derfor fortsat som økonomisk velkonsolideret og fastholder stort set niveauet på soliditetsgrad og finansieringsgrad. Forventninger til regnskabsåret 2011 UCC arbejder med følgende strategiske fokusområder for : Uddannelsesudvikling Videnudvikling Eksternt samarbejde UCC 2020 Uddannelse, udvikling og vækst, skal sikre ucc s uddannelsesudvikling inden for en langsigtet vision for ucc s uddannelser og uddannelsesudbud frem mod Campus København, som indebærer en samling af ucc s aktiviteter i én faglig og økonomisk bæredygtig campus centralt i København, der i samspil med den igangværende campusløsning i Nordsjælland kan sikre en kvalificeret uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. I denne forbindelse er det et vigtigt element at vende de seneste års tilbagegang i optagelsestallene på grunduddannelserne til fremgang. I 2010 konstateres en positiv tendens, som de seneste ansøgertal synes at bekræfte. ucc s budget for forudser samlet set balance på driften for hele perioden. ucc forventer at sælge yderligere to ejendomme i Kombineret med masterplanens omkostningstilpasninger bringer ucc dermed økonomien i balance. Samtidig planlægges der en væsentlig genopretning af likviditeten. Tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer skal realisere ucc s strategiske mål og samtidig sikre, at ucc kan imødekomme de store økonomiske udfordringer: Masterplanen, som gennem besparelser, ændret arbejdstilrettelæggelse og organisatoriske ændringer, skal sikre en sammenhængende økonomi. Med finansloven for 2011 blev ucc pålagt en række besparelser. Besparelserne udgør i mio. kr. Besparelserne stiger i de kommende år, og forventes med virkning fra 2014 at ville udgøre 100 mio. kr. årligt. De 100 mio. kr. svarer til 15 % af UCC s samlede indtægter. 11 Årsrapport 2010

11 Professionshøjskolen UCC UCC er en af i alt syv professionshøjskoler i Danmark. ucc er en selvejende institution for videregående uddannelse med Undervisningsministeriet som ressortministerium. Formål og hovedopgaver I henhold til Lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser er det Professionshøjskolen ucc s formål at: udbyde og udvikle mellemlange videregående uddannelser til og med professionsbachelorniveau og videreuddannelse til og med diplomniveau. Uddannelserne skal på et internationalt fagligt niveau imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor udbyde og udvikle efteruddannelse inden for de professionsområder som UCC dækker varetage udviklingsopgaver og fungere som videncenter i samarbejde med interessenter fra det arbejdsmarked, herunder de professioner, som ucc retter sig imod varetage opgaver i henhold til Lov om Centre for Undervisningsmidler ucc startede sin virksomhed den 1. januar 2008, som en fusion af en række mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner og videncentre. ucc udbyder syv professionsrettede mellemlange videregående uddannelser: uddannelsen til pædagog, lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, psykomotorisk terapeut, tegnsprogstolk og tekstilformidler, samt en række diplomuddannelser inden for ledelse, sundhed og det pædagogisk-didaktiske område. Desuden arbejder ucc målrettet med udvikling og anvendt forskning og er samtidig leverandør af såvel konsulentydelser som individuelt tilrettelagte uddannelses- og udviklingsforløb til skoler, institutioner, kommuner og virksomheder. Studerende i tal I 2010 havde ucc aktive studerende, hvoraf var tilknyttet en af de syv mellemlange videregående uddannelser. Det svarer til en samlet studieaktivitet på studenterårsværk (stå). ucc s diplomuddannelser havde tilmeldte, aktive studerende. Diplomuddannelserne læses fortrinsvis på deltid og aktiviteten kunne i 2010 opgøres til samlet 936 stå studenterårsværk (stå). Yderligere omkring studerende pr. semester deltog i 2010 i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb rundt om i Region Hovedstadens kommuner. 12 Årsrapport 2010

12 13 Årsrapport 2010

13 UCC s organisation Bestyrelse UCC s bestyrelse varetager den overordnede ledelse af professionshøjskolen. Det juridiske grundlag for UCC s virksomhed er beskrevet i Lov om Professionshøjskoler for videregående uddannelser, og de overordnede rammer for UCC s opgaver og organisation er fastlagt i Vedtægt for Professionshøjskolen UCC. Bestyrelsen består af 15 medlemmer, hvoraf fire er valgt af og blandt medarbejdere og stude- rende, syv repræsenterer aftagere, interesseorganisationer og øvrige samarbejdspartnere og yderligere fire udpeges af bestyrelsen selv. Bestyrelsen har en funktionsperiode på fire år. Alle medlemmer blev i 2010 enten gen- eller nyudpeget, og i maj 2010 tiltrådte UCC s nye bestyrelse. Dagsorden, bilag og referater fra bestyrelsens møder offentliggøres på Formand Ove E. Dalsgaard Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Næstformand Leo H. Knudsen Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Finn Hauberg Mortensen Udpeget af Københavns Universitet Lone Njor Hulth Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Ingo Østerskov Udpeget af Københavns Erhvervsakademi Dorthe Pedersen Udpeget af bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Michael Egelund Udpeget af FTF Morten Vestergaard Hansen Valgt af og blandt de studerende Klaus Nørskov Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen Mathias Christensen Valgt af og blandt de studerende Kit Claudi Udpeget af Foreningen af social-,sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark Boris Eriksen Eidemak Valgt af og blandt medarbejderne Pernille Fendrich Schmidt Udpeget af Region Hovedstaden Gitte Funch Valgt af og blandt medarbejderne Kirsten Jensen Udpeget af KKR 14 Årsrapport 2010

14 Ledelse UCC kan organisatorisk beskrives i en struktur med tre søjler: Udannelsesudvalg Hovedsamarbejdsudvalg De Studerendes Råd UCC s Bestyrelse Rektor Direktion Efter- og videreuddannelse Udvikling og forskning Grunduddannelser Ressourceområdet Udviklingsafdelingen Tre professionsinstitutter Fire centre for undervisningsmidler UCC Biblioteket Fem afdelinger for professionsbacheloruddannelser Fem afdelinger for fælles administrative funktioner: Økonomi, HR, IT, Bygning, drift og service, Studieadministration UCC er organiseret i tre hovedområder eller søjler: Grunduddannelsesområdet, Efter- og videreuddannelsesområdet inkl. udvikling og anvendt forskning samt Ressourceområdet. Ressourceområdet samler UCC s administrative funktioner. De bærende elementer i ledelsessystemet og de organisatoriske kompetenceforhold omfatter primært en fælles, forpligtende udmøntning af UCC s strategi, forpligtende aftaler i tilknytning til UCC s udviklingskontrakt, fælles rammer for den ledelsesmæssige kompetenceudvikling, resultatlønskontrakter for chefer og ledere, fælles kvalitetsudviklingssystemer mv. Den tværfaglige orientering i organisationen understøttes af et særligt fokus på samspil og samarbejde internt mellem grunduddannelsesafdelinger, professionsinstitutter og centre for undervisningsmidler samt eksternt i forhold til aftagere og interessenter. Til understøttelse af dette blev en ny afdeling for udvikling og anvendt forskning etableret i Afdelingen skal bl.a. styrke et mere intensivt og fokuseret samarbejde mellem grunduddannelse og professionsinstitutter samt sikre en stærkere styring og koordinering af UCC s udviklings- og forskningsaktiviteter og et mere målrettet og strategisk samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. 15 Årsrapport 2010

15 Uddannelsesudvalg UCC har syv uddannelsesudvalg, der tilsammen dækker de uddannelsesretninger, UCC udbyder. Uddannelsesudvalgene er oprettet af bestyrelsen og rådgiver denne samt UCC s ledelse om forhold vedr. uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans samt om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalgene afgiver desuden indstillinger om konkrete studieordninger inden for det enkelte udvalgs område til bestyrelsens eller rektors godkendelse. Hvert uddannelsesudvalg består af 12 medlemmer, der i 2010 alle er enten gen- eller nyudpegede. Uddannelsesudvalgene har en funktionsperiode på fire år. Det er UCC s ambition, at udvalgene er en aktiv medspiller og samarbejdspartner i udviklingen af UCC s kerneopgaver. I kommissoriet for uddannelsesudvalgene er det fastsat, at alle udvalg mødes med UCC s bestyrelse og ledelse to gange årligt til fælles drøftelse af initiativer, der retter sig mod udviklingen af UCC s uddannelser. De gennemgående temaer for udvalgenes arbejde i 2010 har været nye behov i velfærdsprofessionerne, partnerskabsaftaler samt anvendt forskning, udvikling og videnudvikling i UCC. Hver for sig har udvalgene derudover behandlet en række emner relateret til det pågældende udvalgs uddannelse. Oplysninger om udvalgenes arbejde er tilgængelige på UCC s hjemmeside 16 Årsrapport 2010

16 Regional tilstedeværelse UCC skal dække behovet for udbud af professionsuddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i Region Hovedstaden. A. Pædagoguddannelsen Sydhavn København S M J B K B. Pædagoguddannelsen Nordsjælland Hillerød C. Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn (tidl. Højvang/Ballerup) Skovlunde D. Pædagoguddannelsen København Kbh. Ø / Hellerup E. Pædagoguddannelsen Frøbel Frederiksberg F. Pædagoguddannelsen Bornholm Rønne G. Læreruddannelsen Zahle København K C H O E D L N G A H. Læreruddannelsen Blaagaard / KDAS Søborg I. Læreruddannelsen Bornholm Rønne J. Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Hillerød BORNHOLM K. Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland Hillerød L. Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen København N / Århus ÅRHUS L BORNHOLM M. Psykomotorikuddannelsen Nordsjælland Hillerød F I N. Håndarbejdets Fremme - Tekstilformidleruddannelsen København K O. Efter- og videreuddannelse København N 17 Årsrapport 2010

17 Strategiimplementering 2010 I UCC s første to år har en stor del af den strategiske opmærksomhed været rettet mod etablering af de nødvendige institutionelle rammer som en forudsætning for økonomisk bæredygtighed og fortsat kvalitetsudvikling af UCC s kerneydelser. Også i 2010 har en del af strategiimplementeringen været fokuseret på organisatoriske tilpasninger. Pædagoguddannelsen København, som tidligere var fordelt på to adresser, blev i 2010 samlet på Strandvejen i Hellerup. Ligeledes blev de tidligere pædagoguddannelsessteder Højvang og Ballerup samlet på én ny adresse på Ejbyvej i Skovlunde og ændrede samtidig navn til Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. I 2009 skærpede UCC s bestyrelse strategiens prioritering med formuleringen af det strategiske fokus for 2010 i forhold til de projekter, der direkte sigter på kvalitetsudvikling af UCC s udbud og øvrige kerneopgaver. Prioriteringen i 2010 blev sammenfattet i tre overskrifter, som har været retningsgivende for den konkrete udmøntning af den overordnede strategi. Strategisk Fokus 2010 omfatter følgende områder: Studie- og læringsmiljø Campusvisionen Partnerskaber Strategisk fokus udmøntes gennem afdelingsspecifikke strategiimplementeringsplaner samt en række tværgående, strategiske indsatsområder, som prioriterer den del af strategiimplementeringen, der sker fælles for alle afdelinger i organisationen eller inden for et direktørområde. Sammenfattende vurderes det, at mange strategiske resultater er opnået. Der er gennemført organisatoriske forandringer, ligesom hovedparten af de mål, indsatsområder og projekter, som var indeholdt i de strategiske fokusområder for 2010, er indfriet. Der er dog fortsat udfordringer i forhold til den videre implementering af de initiativer, som er iværksat i forlængelse af de strategiske fokusområder. I det følgende gives mere uddybende beskrivelser af konkrete, strategiske indsatser i BILLEDE 18 Årsrapport 2010

18 Studie- og læringsmiljø Studiecentre Med det særlige strategiske fokus på studie- og læringsmiljøet arbejdede UCC i 2010 på at øge kvaliteten af de studerendes trivsel og læringsudbytte på grunduddannelserne. På den baggrund blev der i 2010 udarbejdet en politik for området, UCC s politik for vejledning og særlige studieunderstøttende indsatsområder i grunduddannelserne, ligesom der blev gennemført en række initiativer på de enkelte grunduddannelsesafdelinger. Fokus for udvikling af området er en professionalisering af vejledningsindsatsen og oprettelse af studiecentre med henblik på at understøtte de studerendes skriftlighed og eksamenskompetencer samt en sproglig, social og kulturel mangfoldighed i uddannelserne. Nyt studiecenter i Afdeling Storkøbenhavn udgør et kvalitativt løft i uddannelsestilbuddet Med sammenlægningen af Pædagoguddannelserne Ballerup og Højvang til Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn blev det muligt at realisere ideen om et centralt placeret studiecenter på Ejbyvej i Skovlunde. Med sin placering i tæt tilknytning til DSR, studieadministration, bibliotek, kantine, itsupport, tæt på kopi og tryk, med adgang til skrivestøtte (skriveværksted), studentertutorer, almen studievejledning og særlig støtte af mere personlig og social karakter, har studiecenteret betydet et kvalitativt løft i det samlede uddannelsestilbud og det er tydeligt, at studerende i højt antal søger studiecentret og bruger det både til koncentreret arbejde og chill out. De studerende bruger studiecentret både inden for den normale undervisningstid og i forlængelse af den. Det har desuden vist sig, at også underviserne ofte foretrækker at opholde sig sammen med de studerende i centret, ligesom de ofte vejleder deres studerende her og de medarbejdere, der dagligt har deres gang i centret er generelt meget positive. 19 Årsrapport 2010

19 Praksisforankring som udviklingsfokus på læreruddannelsen UCC s uddannelser er alle professionsrettede og peger frem mod en bred vifte af erhverv indenfor henholdsvis det pædagogiske, didaktiske og sundhedsfaglige felt. Derfor er det centralt for UCC, at der i alle uddannelser er en tydelig praksistilknytning. Et tæt samspil med praksis foregår ikke alene gennem praktikperioder af kortere eller længere varighed, men også gennem et solidt praksiskendskab hos underviserne, en kvalificeret inddragelse af de studerendes praksiserfaringer og empiriske iagttagelser og ikke mindst et tæt forsknings- og udviklingsfællesskab med aftagere og interesseorganisationer. For at bringe de studerende og deres undervisere tættere på skolens liv har UCC s læreruddannelser i 2010 søsat flere projekter, der skal udvikle læreruddannelsen ved i højere grad at inddrage praksiseksempler fra folkeskolen. Projekter med fokus på praksisforankring på læreruddannelsen Zahle Formålet med projekterne har været at udvikle koblingen mellem undervisningen i læreruddannelsen og praksis i skolen. Projekterne blev til enten på foranledning af de studerende eller underviserne evt. i samarbejde med forskere og/eller folkeskolelærere. Eksempler på projekter er Demokrati- og medborgerskabsopfattelser på tværs af folkeskole og læreruddannelse og Varetagelse af skole-hjem-samarbejdet. Erfaringer fra sidstnævnte indgår nu i læreruddannelsens undervisning i skole-hjem-samarbejde på Zahle og det tilstræbes at organisere praktikken, så de studerende i større omfang får adgang til at få erfaringer med mødedeltagelse. Også andre projekter er på forskellig vis fortsat i skoleåret 2010/2011. Uddannelsesudviklere på læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Uddannelsesudviklingsprojektet på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS skal udvikle undervisernes og de studerendes forståelse af praksis og i højere grad indarbejde skolepraksis i selve undervisningen på læreruddannelsen. Dette skal i sidste ende gøre det lettere for de studerende at klare sig i professionen. Projektet blev skudt i gang i studieåret Oprindeligt deltog seks undervisere i projektet som uddannelsesudviklere. Projektet er fortsat i studieåret , hvor antallet af uddannelsesudviklere er oppe på 12. Eksempler på tiltag er indsamling af praksiseksempler i form af videooptagelser af undervisning i folkeskolen og tættere samarbejde med folkeskolelærere i forbindelse med den konkrete undervisning i læreruddannelsen. 20 Årsrapport 2010

20 Udvikling på tværs af grunduddannelserne UCC har i 2010 igangsat en række udviklingsprojekter i alle UCC s grunduddannelser. Et særligt fokus har været udvikling af anderledes undervisningstilbud, der kan bringe studerende sammen på tværs af afdelinger, inspirere dem i deres uddannelse og sidenhen i professionen ruste dem til at samarbejde og dele viden på tværs af professionerne. Tiltagene rummer både muligheder for de studerende, for udvikling af grund-, efter- og videreuddannelser og danner grundlag for nye partnerskabstiltag. Flash kulturelle uger for de studerende på UCC Som noget nyt tilbød UCC i foråret 2010 alle studerende ved UCC s grunduddannelser over 10 uger at folde deres kreativitet ud og møde studerende fra andre professionsbacheloruddannelser i kulturelle workshops. De studerende kunne vælge mellem 15 forskellige workshops, der eksperimenterede med både nye og traditionelle medier og kunstformer. Temaerne spændte vidt, lige fra Hiphop til tips til at føre en blog. Obligatoriske tværmoduler på UCC s grunduddannelser Fra forårssemestret 2011 indføres obligatoriske tværmoduler på UCC s grunduddannelser. De nye tværmoduler bliver tilrettelagt således, at de erstatter væsentlige dele af den undervisning, der hidtil har været det tværprofessionelle element i de enkelte uddannelser. Formålet med projektet var at give et anderledes og inspirerende undervisningstilbud til de studerende og skabe et tværfagligt studiemiljø. I alt får de studerende valget mellem 24 forskellige tværmoduler, hvis temaer spænder fra konfliktforståelse og -håndtering til livskvalitet og sundhed. Den nye ordning gælder for pædagog- og lærerstuderende på 4. semester, sygeplejerskestuderende på 5. modul, studerende ved uddannelsen til psykomotorisk terapeut på 3. semester og studerende ved tekstilformidleruddannelsen på 6. semester. 21 Årsrapport 2010

21 Skarpe faglige profiler UCC har i 2010 fortsat arbejdet med at udvikle grunduddannelsernes særlige faglige profiler med forventning om derved at kunne tiltrække dygtige og dedikerede studerende. På Læreruddannelsen Zahle er det formodentlig en særlig satsning på det naturfaglige område i samspil med praksis, der de senere år har ført til en markant stigning i antallet af ansøgere samt en stigning i andelen af studerende, der består deres eksamener. Som en af få læreruddannelser har Zahle i år to hold førsteårsstuderende med linjefag i naturfag, ialt omkring 42 studerende. Nyt linjefag Medie, kreativitet og digital kultur på Pædagoguddannelsen Sydhavn Som den eneste pædagoguddannelse i Danmark udbød Pædagoguddannelsen Sydhavn fra efteråret 2010 det nye linjefag Medie, kreativitet og digital kultur. Det nye fag kvalificerer kommende pædagoger til at arbejde med medieproduktion og it, og med børn og unges kompetencer til at udtrykke sig i en digital kultur. På Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS satses på det globale aspekt med bl.a. en international linje med undervisning på engelsk samt en Solution Camp, hvor studerende udvikler undervisningsplaner med et globalt perspektiv direkte til folkeskolerne. Også her er erfaringen, at en særlig faglig profil tiltrækker dygtige studerende, hvilket viser sig direkte i karaktergennemsnittet i f.eks. den internationale linje. Også Pædagoguddannelsen Frøbel prioriterer internationalisering som et af sine satsningsområder. Både Blaagaard/KDAS og Zahle har desuden en trainee-ordning, hvor læreruddannelserne samarbejder med Gentofte Kommune om ansættelse af studerende på folkeskolerne. En ny undersøgelse har vist, at både skoler og studerende får stort udbytte af samarbejdet. Blaagaard/KDAS har som en af de eneste læreruddannelser stor succes med at tiltrække og uddanne tosprogede unge. Det har både fået OECD og Dansk Industri til at rose uddannelsesstedet Omkring 30 % af de studerende på Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS er tosprogede. Det er unikt i Danmark, og det har nu fået Dansk Industri til at etablere et samarbejde med uddannelsesstedet for at finde ud af, hvorfor det har så stor succes med at tiltrække og uddanne lærere med anden etnisk baggrund end dansk. 22 Årsrapport 2010

22 Digitalisering Digitalisering er et af UCC s tværgående indsatsområder, der indgår centralt i UCC s strategi. I løbet af 2010 har der i UCC været igangsat flere digitaliseringsinitiativer. En sharepointbaseret, digital samarbejdsportal for alle medarbejdere og studerende har i 2010 været under opbygning og vil være klar til brug i UCC Portalen rummer redskaber til brug for undervisning, videndeling, samarbejde og administration. På ressourceområdet i øvrigt har en særlig indsats gennem året været rettet mod en professionalisering og effektivisering gennem digitalisering, ligesom der inden for det pædagogiske og didaktiske område gennem bl.a. udviklingsprojekter og konferencer, har været et særligt fokus på udvikling af uddannelsernes kvalitet via digitalisering. Med henblik på at udveksle viden, erfaringer og ideer inden for temaerne digitalisering af uddannelser, undervisning og studiemiljø har UCC s interne forum for medarbejdere med særlig interesse og kompetencer inden for området, mødtes til arrangementer ca. hver anden måned. IT-læringsagenter Som supplement til den fælles it-support blev allerede i 2009 iværksat et kompetenceudviklingsprojekt for undervisere og administrativt personale, IT-læringsagenterne, som blev udfoldet i I alt 35 lokale ildsjæle og itkyndige fra de enkelte afdelinger var i 2010 engageret i projektet. En grundlæggende tanke bag projektet er, at kompetenceudvikling på det it-mæssige område skal integreres i det daglige arbejde. Det er således it-læringsagenternes opgave at understøtte kolleger i anvendelsen af it i hverdagen. It-læringsagenterne planlægges at få en central kompetenceudviklingsfunktion i arbejdet med implementering af UCC s Sharepoint portal og UCC s digitaliseringspolitik. 23 Årsrapport 2010

23 Gennem en længere proces blev UCC s digitaliseringspolitik i 2010 udarbejdet og vedtaget. Politikken forventes implementeret i perioden sammen med bl.a. UCC s nye, digitale portal. UCC s overordnede målsætninger for digitaliseringsindsatsen : UCC vil øge anvendelsen af digitale læringsressourcer som led i kvalitetsudviklingen af de forskellige læringsrum: Undervisning, vejledning, gruppestudier, individuelle studier mv. UCC vil anvende digitalisering til at udvikle mødet og dialogen mellem underviser og den studerende. UCC vil udruste de studerende med stærke, professionsrettede kompetencer på det digitale område, så UCC s dimittender kan blive frontløbere i forhold til digitalisering inden for de erhverv og funktioner, som UCC s uddannelser retter sig imod. UCC vil samarbejde med aftagerne med henblik på en løbende afdækning af nødvendige, digitale kompetencer i professionsfeltet. UCC vil gøre UCC s studie- og læringsmiljø mere attraktivt gennem indførelse og videreudvikling af digitale værktøjer. UCC vil udvikle og effektivisere ledelsesmæssige, administrative og kommunikative processer ved hjælp af digitalisering. UCC vil anvende digitalisering til at styrke dialogen mellem UCC og partnere/andre interessenter. UCC vil stille formelle krav til medarbejdernes digitale indsigt og færdigheder samt kompetence til at gennemføre administrations-, undervisnings- og udviklingsprojekter, der integrerer digitale medier. UCC vil indfri de forventninger til øget digitalisering, der omfattes af Undervisningsministeriets projekt Ambitiøs it. 24 Årsrapport 2010

24 CAMPUS UCC på vej mod campus For at skabe nye og attraktive læringsmiljøer arbejder UCC for at samle institutionens aktiviteter i 2 campusser i regionen i løbet af de kommende år. I foråret 2010 blev visionen om en Campus i København udmøntet i et selvstændigt program. Målsætningerne for programmet er: UCC vil være et nationalt pejlemærke for høj faglig kvalitet i uddannelserne - med globalt udsyn og i en anerkendt international målestok. UCC vil skabe nye og attraktive læringsmiljøer, der skal styrke professionernes anerkendelse og prestige og tiltrække flere og kvalificerede ansøgere til uddannelserne. UCC vil etablere nye fleksible og innovative rammer for udvikling af forskningsbaseret viden og for bedre anvendelse af denne viden. UCC vil skabe rammer for tværfaglig udvikling af uddannelser og viden på tværs af professionerne. UCC vil i nye partnerskaber og samarbejder med kommuner og andre skabe nye rum for stærkere, mere fleksible efter- og videreuddannelsestilbud og kompetenceudvikling. UCC vil sikre økonomisk bæredygtige viden- og uddannelsesmiljøer med en effektiv administration og ledelse, der sikrer UCC robusthed i forhold til udsving i søgning til uddannelserne, og i grundlaget for udvikling af forskningsbaseret viden mv. UCC vil skabe fundamentet for en attraktiv arbejdsplads, hvor der gives plads til kompetenceudvikling og et godt arbejdsmiljø. I 2010 har fokus særligt været på de overordnede perspektiver og udfordringer for den konkrete lokalisering, finansiering og proces i tilknytning til en fremtidig campusløsning i København. Januar 2011 besluttede bestyrelsen, med afsæt i UCC s strategiske grundlag, at den fremtidige uddannelsesudvikling og videnudvikling bedst understøttes ved at samle UCC s aktiviteter i én faglig og økonomisk bæredygtig campuskonstruktion centralt i København, der i samspil med en campusløsning i Nordsjælland kan sikre en kvalificeret uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. Bestyrelsens endelige beslutning tages i løbet af 2011 og forventes konkret at indebære, at UCC herefter kan tage de næste skridt således, at Campus København kan være en realitet allerede i Udgangspunktet vil være en placering af campus i Københavns centrum. I sommeren 2010 blev den endelige købsaftale for grunden til den kommende Campus Nordsjælland underskrevet og byggeriet ved Hillerød Station dermed igangsat. Det nye campusbyggeri vil rumme alle UCC s uddannelser i Hillerød, i ét fælles moderne læringsmiljø. Med campusbyggeriet fordobles den nuværende lokalekapacitet, bl.a. vil den nye bygning indeholde en stor, centralt beliggende aula i flere etager. Rummet vil også kunne bruges til fx koncerter eller debatarrangementer og dermed åbne uddannelserne mod det omkringliggende bymiljø i Hillerød. Byggeriet påbegyndes i foråret 2011 og forventes at være indflytningsklart i sommeren Fra sommeren 2011 udbyder Professionshøjskolen Metropol en socialrådgiveruddannelse i Hillerød. Uddannelsen placeres på UCC s Campus Nordsjælland og får et tæt fagligt samarbejde med UCC s pædagoguddannelse samme sted. Det forventes, at der optages 35 studerende i sommeren Årsrapport 2010

25 Fakta om Campus Nordsjælland UCC får en ny regional uddannelsescampus centralt i Nordsjælland med plads til flere end studerende og ca. 200 ansatte. Byggeriet påbegyndes i foråret Campus Nordsjælland samler: Pædagoguddannelsen Nordsjælland Fysioterapeutuddannelsen Uddannelsen til psykomotorisk terapeut Sygeplejerskeuddannelsen Socialrådgiveruddannelsen (udbydes af Professionshøjskolen Metropol) Udvikling, forskning og videreuddannelsesaktiviteter inden for det sundhedsfaglige og det pædagogiske område Parallelt med campusplanerne i København og Nordsjælland ansøgte UCC i sommeren 2009 Undervisningsministeriet om en fusion med Bornholms sundheds- og sygeplejeskole. Fusionen afventer fortsat Undervisningsministeriets godkendelse. Bliver sammenlægningen realiseret, er forudsætningerne til stede for, at UCC s uddannelsesaktiviteter i Rønne kan indgå i en uddannelsescampus, der kan huse såvel ungdoms- og erhvervsuddannelser som de mellemlange videregående uddannelser på Bornholm. UCC Nordsjælland opbygger tydelig profil som videncenter inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område Det er en central vision for den kommende campus i Nordsjælland, at UCC også udadtil bliver opfattet som et lokalt forankret og dynamisk uddannelses- og videncentrum i regionen. Derfor har afdeling Nordsjælland allerede i 2010 taget hul på en række eksternt rettede temaarrangementer, som bringer faglige temaer fra afdelingens centrale videnområder i spil for professionelle og borgere i Hillerød og omegn. Temaarrangementerne har som formål at skabe et forum for kvalificeret videnudveksling mellem lokale borgere, professionsudøvere, videnproduktion og uddannelse. De afholdes to gange om måneden som henholdsvis et dags- og et aftenarrangement. Dagsarrangementerne, som afholdes inden for almindelig arbejds- og studietid, sætter centrale pædagogiske og sundhedsfaglige perspektiver i spil og er primært henvendt til professionelle aktører inden for UCC s professionsområder samt til UCC s medarbejdere og studerende, mens aftenarrangementerne udbyder temaer af mere almen karakter og er målrettet almindelige borgere. 26 Årsrapport 2010

26 Partnerskaber Med henblik på at styrke det eksterne fokus i både uddannelser og videnudvikling satte UCC i 2010 et særligt strategisk fokus på eksternt samarbejde. UCC skal sikre kvalificerede dimittender til velfærdsområder og bidrage til udviklingen af de professioner, UCC uddanner til gennem produktion, udvikling og formidling af viden indenfor UCC s fagområder. Dette sker mest kvalificeret i et tæt samspil med såvel aftagere som eksterne partnere inden for forskning og udvikling, fx kommuner og region samt nationale og internationale forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Udviklingsindsatsen omkring eksternt samarbejde har i 2010 omfattet en systematiseret indsats omkring UCC s partnerskabsprogram med henblik på at sikre professionsrelevante kvalifikationer og kompetencer hos UCC s dimittender, faglig synergi mellem kommunernes velfærdsopgaver og UCC s uddannelser, udvikling af uddannelses- og professionsorienteret forskning og størst mulig videndeling og videnspredning for professionshøjskolens områder. Temaer for partnerskaber indgået med kommuner i Region Hovedstaden i 2010: Processer vedr. strategisk kompetenceudvikling herunder lederudvikling Anvendelse af læse-, matematik- og IT-vejledere i folkeskolen Inklusion og sammenhængende organisations- og kompetenceudvikling Lærerstuderende som undervisningsassistenter, trainees Evaluering af diplomuddannelse for ledere Virkningsevaluering af pædagogiske diplomuddannelser Evaluering af teamsamarbejde Læsevejledning Udvikling af det pædagogiske grundlag i SFO Fagdidaktik og klasseledelse Profilskoler Aktionslæring i dagtilbud Rekruttering af lærere til folkeskolen Der er i 2010 etableret kontakt med alle Region Hovedstadens kommuner og indgået formaliserede partnerskabsaftaler med 14 kommuner i regionen. Det forventes, at alle kommuner i forlængelse heraf vil blive omfattet af egentlige partnerskabsaftaler i løbet af Arbejdet inden for rammerne af partnerskabsaftalerne har typisk karakter af deltagelse i arbejdsgrupper, styringsgrupper, følgeforskning, netværk og formidling af bl.a. forskningsviden. 27 Årsrapport 2010

27 Udviklingskontrakt UCC indgik i 2010 en udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet gældende for perioden 1. juni dec I udviklingskontrakten indgår fire hovedmålsætninger i overensstemmelse med de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger på Undervisningsministeriets område: Høj faglig kvalitet, uddannelse til flere, udviklingsorienterede institutioner og effektiv institutionsdrift. Indenfor de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger indeholder udviklingskontrakten desuden resultatkrav, indikatorer og milepæle for følgende politisk fastsatte indsatsområder: Det har i processen frem mod indgåelsen af udviklingskontrakt og opdatering af UCC s strategi være en ambition at sikre sammenhæng mellem udviklingskontraktens krav og strategiske målsætninger. Det er vurderingen, at det flerårige sigte for begge, gør UCC i stand til at balancere disse krav. En afrapportering til Undervisningsministeriet april 2011 viser foreløbig, at udviklingskontraktens målsætninger i al væsentlighed vil blive nået. Kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis i uddannelserne Øget gennemførelse Udviklingsbasering og produktion af ny viden Internationalisering Anvendelse af IT i uddannelserne Fleksibilitet i det videregående uddannelsessystem Regional uddannelsesdækning 28 Årsrapport 2010

28 Strategi for regional uddannelsesdækning Som en udløber af de udviklingskontrakter, professionshøjskolerne har indgået med Undervisningsministeriet, er professionshøjskolerne forpligtede til at udarbejde en strategi for regional uddannelsesdækning. Professionshøjskolerne Metropol og UCC valgte i 2010 at udarbejde denne strategi i fællesskab for at markere, at det kræver en fælles indsats at styrke uddannelsesdækningen i Region Hovedstaden. UCC og Metropol vil anvende den fælles, regionale strategi som udgangspunkt for at udvide samarbejdet på andre områder, der kan styrke kvaliteten af den regionale uddannelsesdækning og sikre et samlet uddannelsesudbud baseret på høj grad af videndeling, kvalitet og transparens. Det regionale har en særlig betydning i Region Hovedstaden sammenlignet med andre dele af landet. For Metropol og UCC betyder den regionale forpligtelse også en ambition om at fremstå som nationale aktører inden for en række fagområder og dermed gå forrest med at realisere visionen bag professionshøjskoleloven ved at udvikle en sektor for praksisnære, professionsrettede videregående uddannelser baseret på anvendt forskning. For UCC og Metropol er der derfor i høj grad lighed mellem de nationale og de regionale udfordringer i Region Hovedstaden. Ved at samarbejde om en regional strategi for uddannelsesdækning i Region Hovedstaden vil Metropol og UCC: styrke uddannelsesmarkedet i Region Hovedstaden igennem fælles koordinering og profilering af uddannelsestilbud handle strategisk på fælles udfordringer i uddannelsessektoren, særligt i forhold til samarbejdet med aftagere om samspillet mellem teori og praksis og udvikling af uddannelserne fremme samarbejdet med erhvervsakademier og ingeniørhøjskoler i Region Hovedstaden for at sikre uddannelsesudbud baseret på høj grad af videndeling, kvalitet og gennemsigtighed bruge den fælles regionale strategi som løftestang til at udvide samarbejdet på andre områder, som kan styrke kvaliteten af den regionale uddannelsesdækning. UCC s bestyrelse besluttede i 2010 af økonomiske grunde at lukke uddannelsesstedet for tegnsprogstolke i Århus og samle uddannelsen i København. Beslutningen blev omgjort af Undervisningsministeren og forhandlinger mellem UCC og Undervisningsministeriet om en langsigtet løsning for tegnsprogstolkeuddannelsen i Danmark er igangsat. 29 Årsrapport 2010

29 30 Årsrapport 2010

30 31 Årsrapport 2010 Grunduddannelser

31 Syv mellemlange videregående uddannelser I 2010 var studerende aktivt tilmeldt en af UCC s syv mellemlange videregående uddannelser. UCC s uddannelser retter sig mod især det pædagogiske og sundhedsfaglige område: Pædagog, lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, tegnsprogstolk, tekstilformidler og psykomotorisk terapeut. UCC lægger vægt på at udvikle og værne om de levende studiemiljøer, og uddannelsernes attraktivitet sikres gennem ambitiøse studieordninger med fokus på høj faglighed og studieelementer, som lægger op til fordybelse, engagement og kreativitet. Fakta om læreruddannelsen Læreruddannelsen tager 4 år og omfatter fællesfag, som giver pædagogisk, psykologisk og didaktisk indsigt i det at undervise, specialiserende linjefag samt praktikperioder på 5-7 uger hvert år. Uddannelsen kvalificerer til at arbejde på folkeskoler, privatskoler, højskoler, efterskoler, specialskoler, friskoler og voksenskoler. Færdiguddannede lærere kan specialisere sig ved at tage en diplomuddannelse eller en master og blive fx læsevejledere, skolebibliotekarer, SSP-medarbejdere, it-vejledere, pædagogiske konsulenter eller skoleledere. Læreruddannelsen kan også læses om aftenen. For aftenstuderende er 50 % af undervisningen i fællesfagene og en del linjefag netbaseret. Meritlæreruddannelsen læses som fuldtidsstudium. Det tager to til tre år og består af to af folkeskolens linjefag, tre pædagogiske fag samt praktik. Uddannelsen henvender sig til personer, der allerede har en faglig, akademisk eller pædagogisk uddannelse, og sammensætningen af meritforløbet afhænger af disse forudgående kvalifikationer Antal studerende Zahle Blaagaard/KDAS (+ Bornholm) Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) STÅ STÅ STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 364 STÅ 311 STÅ 308 STÅ Ordinær uddannelse i alt STÅ STÅ STÅ Merit- og enkeltfagsstuderende 292 STÅ 393 STÅ 391 STÅ Udvekslingsstuderende 67 STÅ 40 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Fakta om pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen tager 3½ år og veksler mellem undervisning på uddannelsen og tre praktikforløb på henholdsvis tre måneder og to gange seks måneder. Under uddannelsen vælges specialer inden for arbejde med enten børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. Færdiguddannede pædagoger kan specialisere sig ved fx at tage en pædagogisk diplomuddannelse eller en master og blive fx institutionsledere, pædagogiske konsulenter eller praktikvejledere. Merituddannelsen til pædagog er tre-årig, delvist netbaseret og læses som fuldtidsstudium første år og deltidsstudium de to sidste. Uddannelsen henvender sig til personer, der har mindst fem års erhvervserfaring som fx pædagogmedhjælper eller dagplejer Antal studerende København Frøbel/Sydhavn Storkøbenhavn (+ Bornholm) Nordsjælland Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) STÅ STÅ STÅ Ordinær uddannelse (praktik) STÅ STÅ STÅ Ordinær uddannelse i alt STÅ STÅ STÅ Meritstuderende 450 STÅ 396 STÅ 454 STÅ Udvekslingsstuderende 237 STÅ 135 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Årsrapport 2010

32 Fakta om sygeplejerskeuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen tager 3½ år og er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoriforløb og klinisk undervisning, som udgør 43 % af uddannelsen og foregår som praktik på et sygehus. Uddannelsen kvalificerer til arbejde på hospitaler og private klinikker samt til arbejde med sundhedsfremme hos privatpraktiserende læger, i kommunalt regi eller i hjemmeplejen. Desuden giver uddannelsen mulighed for at arbejde internationalt gennem eksempelvis udviklings- og nødhjælpsorganisationer og andre ngo er. Færdiguddannede sygeplejersker kan specialisere sig indenfor specifikke sygeplejefaglige områder eller tage en diplomuddannelse inden for fx klinisk sygepleje, ledelse, undervisning eller anvendt forskning. Uddannelsen til sygeplejerske kan læses som netbaseret fuldtidsstudium. Den kliniske del af uddannelsen er dog obligatorisk. Der udbydes særligt tilrettelagte merituddannelsesforløb for social- og sundhedsassistenter, ligesom der kan søges merit for dele af sygeplejerskeuddannelsen ved besiddelse af kvalifikationer i de enkelte fag Antal studerende Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) 183 STÅ 179 STÅ 212 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 150 STÅ 147 STÅ 138 STÅ Ordinær uddannelse i alt 333 STÅ 326 STÅ 350 STÅ Udvekslingsstuderende 2 STÅ 3 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Fakta om tekstilformidleruddannelsen Tekstilformidleruddannelsen tager 3½ år og kombinerer det tekstile håndværk med teoretiske fag som kulturanalyse, design, æstetik, kommunikation og formidling. I uddannelsen indgår desuden to praktikophold af hhv. 2 og 13 ugers varighed. De tekstile fag er beklædningsformgivning, broderiformgivning og tekstiltryk. Tekstilformidlere finder beskæftigelse indenfor bl.a. beklædningsdesign, formidling, projektledelse og undervisning fx på teatre, historiske centre og kulturprojekter, højskoler, efterskoler, SFO er og klubber eller som selvstændige. Færdiguddannede tekstilformidlere kan bl.a. fortsætte på kandidatuddannelsen Materielle kulturstudier på DPU, gå videre på IT-Universitetet eller tage meritlæreruddannelsen Antal studerende Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) 84 STÅ 80 STÅ 94 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 14 STÅ 12 STÅ 13 STÅ Ordinær uddannelse i alt 98 STÅ 92 STÅ 107 STÅ Antal optagne Antal færdiguddannede Fakta om uddannelsen til psykomotorisk terapeut Uddannelsen til psykomotorisk terapeut tager 3½ år. Den består af både teoretiske og praktiske fag med fokus på sammenhængen mellem krop og psyke. Hovedområderne er psykomotorisk behandling og bevægelse med undervisning i bl.a. psykologi, anatomi, fysiologi, pædagogik, samfundsvidenskab og videnskabsteori. I løbet af uddannelsen er der både enkelte dage med observationspraktik og længerevarende praktikforløb på forskellige behandlingssteder. Psykomotoriske terapeuter arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse, bevægelse og rehabilitering bl.a. på private klinikker, i dansestudier og på kommunale arbejdspladser Antal studerende Studenterårsværk Ordinær uddannelse (teori) 65 STÅ 76 STÅ 84 STÅ Ordinær uddannelse (praktik) 11 STÅ 12 STÅ 14 STÅ Ordinær uddannelse i alt 76 STÅ 88 STÅ 98 STÅ Antal optagne Årsrapport 2010

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler København 2011 Center for Undervisningsmidler Bornholm Administration og direktion

Efter- og videreuddannelse Center for Undervisningsmidler København 2011 Center for Undervisningsmidler Bornholm Administration og direktion årsrapport 2011 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 søborg t 4189 7000 F 3956 1236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVr. nr. 30 78 79 86 Rektor Laust joen jakobsen Bestyrelsesformand ove E. Dalsgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31.

Resultatlønskontrakt NOTAT. Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København. for perioden 1. januar 2015 31. NOTAT Resultatlønskontrakt Ledelsessekretariatet Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T4189 7000 www.ucc.dk Rektor Laust Joen Jakobsen Professionshøjskolen UCC i København for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg Telefon: 41897000 Fax: 39561236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVR. nr.

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg Telefon: 41897000 Fax: 39561236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVR. nr. årsrapport 2009 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg Telefon: 41897000 Fax: 39561236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVR. nr. 30 78 79 86 Rektor Laust Joen Jakobsen Bestyrelsesformand Ove E.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

UCSJ revideret 4/11 2008.

UCSJ revideret 4/11 2008. UCSJ revideret 4/11 2008. Undervisningsministeriet Udviklingskontrakt 08-09 University College Sjælland Formelt: Periode: 1. September 2008 31.december 2009 Evaluering: juni 2009 Ressourceregnskab for

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter

Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 10-0201 - BORA - 22.10.2010 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Erhvervsakademiernes udviklingskontrakter 2010-2012 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter,

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Stærke uddannelses- og praktikforløb

Stærke uddannelses- og praktikforløb Stærke uddannelses- og praktikforløb Arbejdsmarkedets parter arbejder tæt sammen med professionshøjskolerne om at skabe stærke uddannelses- og praktikforløb, der kan sikre de studerende optimalt fagligt

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. juni 2013 Onsdag den 19. juni 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Pernille

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter

Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt University College Lillebælt. Bilag 1 Afrapportering 2013 af udviklingskontrakter Afrapportering 2013 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2012 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle

Gennemgang af målopfyldelsen på udviklingskontraktens enkelte resultatkrav, indikatorer og milepæle Midtvejsafrapportering af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Nordjylland Sammenfatning af målopfyldelsen for 2010 UCN s udviklingskontrakt er fuldt ud integreret i institutionens strategiplan

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Videncentre skal udvikle velfærd

Videncentre skal udvikle velfærd Videncentre skal udvikle velfærd Undervisningsministeriets videncenterpulje har bidraget til at redefinere erhvervsakademiernes og CVU ernes rolle i forhold til det omgivende samfund. Formand for videncenterpanelet

Læs mere

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd]

[CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007. [CVU Sjælland og CVU Syd] Bilag 2: Afrapportering på kvalitets- og institutionsudviklingsmidler for 2007 [CVU Sjælland og CVU Syd] [Der udfyldes ét samlet skema for institutionens målbare succeskriterier] [Her angives en sammenfatning

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 83 pct. af de. fortsat være Dekan Johny Lauritsens resultatlønskontrakt 1. januar 2010 til 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel nyoptagne

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser

FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser 16.04.2009. 08-0924 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Notat Side 1 2 FTF strategi for de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Forord FTF fremlægger

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav

Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Bilag 1. Reformer, uddannelses - og erhvervsfaglige krav Erhvervsfaglige krav social- og sundhedsuddannelserne og sygeplejerskeuddannelsen Ændringerne i uddannelserne afspejler samfundsudviklingen og behovet

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt

Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt Statusrapportering 2012 af udviklingskontrakt 2010-2012 University College Lillebælt Sammenfatning af målopfyldelsen for 2011 [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING

STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING VUC Århus Bestyrelsen BS 25 24.1 2012 STRATEGIPLAN 2016: FORANDRING GENNEM FORANKRING I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Referatet blev godkendt.

Referatet blev godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet Onsdag den 20. juni 2012 Tilstede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra 29. marts 2012 Ove E. Dalsgaard,

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 søborg t 4189 7000 F 3956 1236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVr. nr. 30 78 79 86

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 søborg t 4189 7000 F 3956 1236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVr. nr. 30 78 79 86 årsrapport 2012 Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 søborg t 4189 7000 F 3956 1236 ucc@ucc.dk www.ucc.dk CVr. nr. 30 78 79 86 Rektor Laust joen jakobsen Bestyrelsesformand ove E. Dalsgaard

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus.

INDHOLD. Side 3 Forord. Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage. Side 8-9 Campus. ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD Side 3 Forord Side 4-7 Ledelsens beretning. University College Sjælland de første 365 dage Side 8-9 Campus. Strukturdebat Side 10-11 Strategiplan 2012 og Udviklingskontrakt Side

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere