DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS /2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOM. Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS 13-3253/2009. B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod. Advokat A (advokat Michael Egholm)"

Transkript

1 DOM Afsagt den 18. januar 2012 af Retten i Århus i BS /2009 B under konkurs (advokat Allan Vistisen) mod Advokat A (advokat Michael Egholm) og BS /2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod Chartis Europe S.A. (advokat Michael Grønbech) og Thisted Forsikring g/s (advokat Peter Skovbo) og BS /2010 Advokat A (advokat Michael Egholm) mod Chartis Europe S.A. (advokat Michael Grønbech) Sagernes baggrund og parternes påstande Advokat As klient, B, afgav i august måned 2003 et tilbud på køb af de virksomheder, som Svend Aage Becher havde drevet dels i personligt regi, dels i selskabsform indtil sin og selskabets konkurs. Tilbuddet blev accepteret af konkursboerne, men handlen blev ikke gennemført, da B måtte opgive at få handlen finansieret. Konkursboerne foretog

2 - 2 - dækningssalg og rejste erstatningskrav mod B, som ved Vestre Landsrets dom af 22. august 2006 blev dømt til at betale kr. med renter til konkursboerne. Dommen blev anket til Højesteret. Den 18. juni 2008 gik B konkurs, men ankesagen blev videreført af advokat A som indtrædende kreditor. Højesteret stadfæstede dommen den 29. oktober 2008, og A blev dømt til at betale kr. i sagsomkostninger for Højesteret. Under henvisning til at advokat A har pådraget sig et erstatningsansvar over for B i anledning af den rådgivning, som B modtog i forbindelse med tilbuddets afgivelse, har Bs konkursbo den 10. november 2009 anlagt sagen, BS /2009, mod A med påstand om betaling af det idømte beløb. As advokatansvarsforsikringsselskab var fra 1. oktober 1995 Thisted Forsikring g/s, indtil forsikringen den 1. oktober 2006 blev overtaget af Chartis Europe S.A. (tidligere AIG Europe S.A.). Den 17. marts 2010 adciterede A de 2 forsikringsselskaber, der hver havde nægtet dækning, med påstand om friholdelse. Denne sag behandles under nr. BS /2010. Ved stævning af 18. marts 2009 anlagde A sag ved Københavns Byret mod Chartis Europe S.A. (tidligere AIG Europe S.A.) med påstand om betaling af egne og pålagte omkostninger i ankesagen for Højesteret som afværgeforanstaltninger. Denne sag blev henvist til Retten i Århus i medfør af retsplejeloven 254, stk. 2, og behandles under nr. BS /2010. Sagerne er behandlet under et. I afgørelsen af sagerne har medvirket 3 dommere, jf. retsplejelovens 12, stk. 3. B under konkurs har påstået, at advokat A skal betale kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg. A har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb, og har til kompensation fremsat et modkrav på kr., der fremkommer således: Anmeldt krav i det sagsøgende konkursbo Sagsomkostninger pålagt i højesteretssagen Udgifter til advokat i højesteretssagen kr kr kr kr. A har over for de adciterede 1) Chartis Europe S.A.(herefter Chartis), og 2) Thisted Forsikring g/s (herefter Thisted), nedlagt påstand om, at de adciterede in solidum eller hver for sig skal friholde ham for ethvert beløb med renter og omkostninger, som han måtte blive dømt til at betale til Bs konkursbo. A har endvidere påstået Chartis dømt til at betale kr. med rente efter forsikringsaftalelovens 24, stk. 2, fra den 15. november Chartis har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb med fradrag af selvrisiko kr.

3 - 3 - Thisted har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et beløb ikke større end ,27 kr. med fradrag af selvrisiko kr., og mere subsidiært betaling af kr. med fradrag af selvrisiko kr. Sagsfremstilling BS 3253/2009 I Vestre Landsrets dom af 22. august 2006 hedder det: Denne sag er anlagt den 23. februar 2005 og drejer sig om, hvorvidt der er indgået en aftale mellem parterne om køb af en virksomhed med en række ubemandede benzinstationer. Sagsfremstilling: Energi Olieprodukter ved Svend Aage Becher drev i en årrække virksomhed med salg af benzin, dieselolie og fyringsolie på lavprismarkedet. Virksomheden, som fortrinsvis drev ubemandede tankanlæg fra lejede grunde, forestod samtidig driften af nogle tankanlæg, som var ejet af Svend Aage Bechers selskab, Energi Benzin Vindeballe ApS. I årene 1999 til 2002 havde virksomheden en stigende omsætning, der i 2002 var på ca. 100 mio. kr. Der blev drevet i alt 15 tankanlæg i virksomheden, hvor der var 10 ansatte, hovedsageligt administrative medarbejdere og chauffører. I forbindelse med en kontrol af virksomhedens bogholderi i marts 2003 blev det konstateret, at der var en betydelig uoverensstemmelse mellem virksomhedens omsætning og den angivne og berigtigede benzinafgift og CO²-afgift. En række fakturaer fra virksomhedens olie- og benzinleverandør var holdt uden for virksomhedens afgiftsregnskab, og der var som følge heraf unddraget et betydeligt beløb i afgifter. Told- og skattemyndighederne traf afgørelse om efteropkrævning af et beløb på ca. 11 mio. kr. I begyndelsen af 2003 havde de større benzinselskaber indledt en priskrig på det danske benzinmarked. Svend Aage Becher og Energi Benzin Vindeballe ApS fik i forbindelse hermed en faldende omsætning. Dette og kravet fra skattemyndighederne medførte, at Svend Aage Becher anmeldte betalingsstandsning den 27. juni Den 7. juli 2003 blev Svend Aage Becher taget under konkursbehandling efter en begæring fra told og skattemyndighederne, hvis krav da blev opgjort til ca. 19 mio. kr. Energi Benzin Vindeballe ApS anmeldte betalingsstandsning den 7. juli 2003 og blev taget under konkursbehandling den 23. juli Advokat Finn Mejnertsen blev udpeget som kurator i begge konkursboer. Det var kurators hensigt at forsøge at sælge virksomheden med alle tankanlæg samlet. På grund af eventuelle miljøforpligtelser ønskede kurator dog ikke at indtræde i lejeaftalerne de steder, hvor tankanlæggene lå på lejet grund. Det blev derfor meddelt de enkelte udlejere, at konkursboerne ikke ville indtræde i aftalerne. Som følge af ønsket om at sælge virksomheden samlet indgik kurator aftaler med udlejerne om, at driften af anlæggene kunne fortsætte, uden at boerne indtrådte i lejeaftalerne. Konkursboerne kunne herefter fortsat bruge de pågældende grunde mod betaling af sædvanlig leje.

4 - 4 - Umiddelbart efter at Svend Aage Becher s bo var taget under konkursbehandling, anmodede kurator nogle sagkyndige vurderingsmænd om at registrere og vurdere aktiverne i konkursboerne. B rettede kort tid efter den 7. juli 2003 henvendelse til kurator og udtrykte interesse for at købe virksomheden. Der blev afholdt møde mellem Svend Aage Becher og nogle af kurators medarbejdere, og ved brev af 21. juli 2003 skrev advokat A, der var advokat for B, følgende til kurator: Jeg bekræfter herved, at min klient, B har fremsat tilbud om, at min klient eller ordre til overtagelse pr overtager de samlede aktiviteter i ovenstående konkursbo, som de hidtil har været drevet i Jylland, på Fyn og på Ærø med undtagelse af tanken i Bolderslev for kontant kr ,- med tillæg af betaling for varelageret efter optælling. Min klients tilbud står ved magt i 7 dage fra dato og af hensyn til den snarlige overtagelsesdag hører jeg gerne hurtigst muligt fra Dem om, hvorvidt min klients tilbud accepteres. Tilbuddet fra B kom på et tidspunkt, hvor den registrering og vurdering af aktiverne, som kurator havde iværksat, endnu ikke forelå. Bs tilbud blev derfor ikke accepteret. Da andre også havde vist interesse for virksomheden, udsendte kurator til orientering for de interesserede noget materiale, som Svend Aage Becher havde indsamlet. Den 7. august 2003 afgav Scanyard A/S for Ejbo ApS et tilbud på hele virksomheden på 8,5 mio. kr. Da registreringen og vurderingen stadig ikke forelå, blev dette tilbud heller ikke accepteret af kurator. For at give alle interesserede et ens grundlag at afgive tilbud på, udarbejdede kurator et udkast til en købsaftale. Kurator skrev den 8. august 2003 til bl.a. Bs advokat, advokat A: Der henvises til tidligere drøftelser. Som tilkendegivet telefonisk, foreligger der flere tilbudsgivere, der alle har afgivet på overfladen sammenlignelige tilbud. Tilbuddene er dog relativt kortfattede, og det er for konkursboerne afgørende, at der ikke efter en eventuel accept af tilbud opstår diskussion om købesum m.v. Med henblik på at tilsikre, at alle tilbudsgivere får et identisk grundlag at afgive tilbud på, fremsender jeg derfor udkast til købsaftale, der beskriver de vilkår og betingelser, hvorpå konkursboerne er indstillet på at overdrage de i aftaleudkastet beskrevne aktiver. Der henvises til aftalen. Jeg henleder dog navnlig opmærksomheden på følgende forhold: Det er konkursboernes opfattelse, at det vil være bedst tjenligt og i såvel sælgers som købers interesse, at der nu opnås afklaring om, hvem der skal købe virksomheden. På denne baggrund skal jeg derfor anmode Dem om som tilbudsgiver at returnere et underskrevet eksemplar af det fremsendte udkast til købekontrakt, påført Deres

5 - 5 - tilbud på køb af tankanlæg, fast ejendom, inventar, biler, navnerettigheder og øvrige immaterielle rettigheder. I relation til afgrænsningen henvises til kontrakten. Jeg henleder opmærksomheden på, at der udover købesummen skal betales for de varelagre, der p.t. befinder sig i såvel egne tankanlæg som eksterne tankanlæg. I relation til beskrivelsen af afregningsprincipperne herfor henviser jeg til kontrakten. Jeg skal anmode om, at Deres tilbud er mig i hænde senest mandag den 11. august 2003, kl Efter modtagelsen af Deres reviderede tilbud vil konkursboerne træffe beslutning om, hvilket af de foreliggende tilbud, der eventuelt skal accepteres, idet jeg henleder opmærksomheden på, at konkursboerne som udgangspunkt vil vælge det tilbud, der er økonomisk mest gunstigt for konkursboerne, og således at konkursboerne lægger afgørende vægt på, at der ikke ved tilbuddets afgivelse stilles betingelser/opstilles forudsætninger fra købers side, som ikke er indeholdt i det foreliggende kontraktsudkast. Konkursboerne er ikke forpligtet til at acceptere eventuelle tilbud, idet boerne frit kan vurdere, om tilbuddene er økonomisk attraktive. Det er i øvrigt min opfattelse, at kontraktudkastet bør afspejle de drøftelser, der har været i den seneste tid. Hvis De har spørgsmål eller bemærkninger, er De velkommen til at kontakte mig. Jeg henleder for god ordens skyld opmærksomheden på, at tilbud forudsætter, at der sker en kontant deponering af købesummen vedrørende de overtagne aktiver inkl. varelagre senest den 12. august Konsekvensen af manglende deponering er beskrevet i kontrakten. I udkastet til købsaftale, som var vedlagt brevet, var der en beskrivelse af de enkelte tankanlæg, Af kontraktudkastets punkter , og 11. fremgik bl.a. følgende: 3. Overtagelsesdag Det overdragne overtages af Køber den 15. august 2003, kl Købesum 4.1. Købesummens sammensætning Købesummen for de i pkt. 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 og 1.7 omfattede aktiver er aftalt til kr. (skriver ). Købesummen sammensættes som følger: 4.2. Vurdering

6 - 6 - Sælger har engageret en fagkyndig tillidsmand til at foretage vurdering af det overdragne. Såfremt vurderingen af det overdragne overstiger købesummen med 15 % eller mere, kan Sælger træde tilbage fra nærværende overdragelsesaftale i sin helhed, dog således, at Sælger skal tilbyde Køber det overdragne til en købesum svarende til vurderingen Deponering m.v. Det påhviler Køber senest samtidig med nærværende aftales underskrift og senest den 12. august 2003 at foretage kontantdeponering af købesummen som opgjort i nærværende pkt på en af Sælger anvist konto. Købesummen frigives til sælger på overtagelsesdagen idet der dog indtil tinglyst anmærkningsfrit skøde foreligger vedrørende de i pkt overdragne ejendomme skal forblive deponeret et beløb modsvarende de aktuelle panthæftelser på de i pkt nævnte ejendomme ~~ Ansvarsfraskrivelse ~~~~~~ Betingelser Nærværende aftale er fra Sælgers side betinget af: - at Køber deponerer de i nærværende aftales pkt og 4.3. forudsatte beløb inden for den i pkt fastsatte frist. Hvis denne betingelse ikke opfyldes, er Sælger berettiget til at ophæve handelen og afhænde de af aftalen omfattede aktiver bedst muligt til anden side, dog således at er berettiget til at kræve erstatning for sit eventuelle tab hos Køber.... Ved en telefax af 11. august 2003 til kurator skrev advokat A: Min klient, B, der som bekendt har sat sig grundigt ind i grundlaget for de hidtil drevne forretninger er fortsat interesseret i at afgive købstilbud også med udgangspunkt i det fremsendte udbudsmateriale. Min klient vil dog tidligst kunne overtage virksomhederne pr. 1/ og er således afskåret fra at afgive tilbud, hvis de stramme tidsfrister fastholdes. Jeg hører gerne fra Dem på ny hvis der sker ændringer på dette punkt eller der bliver foranstaltet en helt ny tilbudsrunde. En medarbejder hos kurator kontaktede herefter telefonisk advokat As kontor og opfordrede til, at B afgav et tilbud med en anden overtagelsesdag end den, som var anført i udkastet til købsaftale. Advokat A sendte herefter den 11. august 2003 pr. telefax et købstilbud. Tilbudet, der var underskrevet af B, lød på 8,5 mio. kr. I kontraktens punkt 3 Overtagelsesdag var der anført:

7 - 7 - Det overdragne overtages af Køber den 1. september 2003 kl Overtagelsesdagen overalt i kontrakten er ændret fra den 15. august 2003 til den 1. september 2003, hvilket tillige gælder datoer i relation til overtagelsesdagen. Der var ikke i øvrigt foretaget ændringer i forhold til kurators kontraktsudkast. Ved telefax af 12. august 2003 meddelte kurator, at Bs tilbud blev accepteret, herunder at overtagelsesdagen var aftalt til den 1. september I brevet citerede kurator kontraktens punkt 4.4. om deponering af købesummen senest den 12. august 2003 og anmodede B om straks at deponere købesummen på 8,5 mio. kr. Samtidig blev købsaftalen med kurators underskrift returneret til B. Købesummen blev ikke deponeret. Advokat Boris Frederiksen fra kurators kontor kontaktede telefonisk advokat A den 14. august Samtalen blev fulgt op ved en telefax af 18. august 2003 fra kurator til advokat A: Som det vil fremgå, har jeg på vegne ovennævnte konkursboer den 12. ds. accepteret det af Deres klient den 11. ds. fremsatte købstilbud. Af købstilbuddet fremgår, at overtagelsesdagen af køber er ønsket rykket fra den 15. ds. til 1. september 2003, hvilket jeg på vegne sælger har accepteret. Jeg må som meddelt telefonisk den 14. ds. konstatere, at der endnu ikke foreligger den i aftalen forudsatte deponering. Der er således tale om, at køber har misligholdt sine forpligtelser i henhold til det afgivne og accepterede tilbud. Jeg har på vor telefonsamtale den 14. ds. noteret mig, at købers deponering afventer endelig godkendelse af foreløbigt finansieringstilsagn fra købers pengeinstitut. Jeg har endvidere noteret mig, at køber med henblik på at underbygge sin seriøsitet er indstillet på kontant nu at deponere kr ,-. Jeg har endvidere noteret mig, at endeligt finansieringstilsagn forventes at kunne foreligge fredag den 22. ds. Jeg skal på denne baggrund meddele følgende: 1. Der er indgået en imellem parterne bindende aftale. 2. Køber har ved sin manglende deponering misligholdt aftalen. 3. Som en konsekvens heraf er sælger berettiget til at hæve aftalen. 4. Under forudsætning af at køber accepterer, at sælger ikke forringer sine rettigheder herved, og at nedennævnte således sker uden præjudice for parternes retsstilling, er jeg indstillet på at undlade at sælge de omhandlede akti-

8 - 8 - ver/virksomheden til anden side i en periode frem til den 25. august 2003 under forudsætning af følgende: A. De bekræfter over for mig, at der foreligger en kreditansøgning i et givet pengeinstitut. B. B deponerer her på kontoret et acontobeløb på ,-, hvilket beløb, såfremt B ikke opfylder aftalens betingelser om deponering af det resterende beløb, tilfalder konkursboet (som en tabsuafhængig acontoerstatning). C. Jeg modtager løbende orientering om status på Bs forhandlinger med finansierende pengeinstitut. De bedes venligst meddele mig Deres indforståelse med ovennævnte i løbet af dagen i dag. I modsat fald må De forvente, at jeg allerede nu tager skridt til at søge virksomheden solgt til anden side. Kurator modtog først en reaktion fra advokat A ved dennes telefax af 27. august 2003: I fortsættelse af tidligere korrespondance i ovenstående sag har min klient bedt mig om at meddele Dem, at han på indeværende tidspunkt opgiver at få handelen gennemført, idet finansiering ikke kan være på plads inden for de forudsatte tidsfrister. Min klient bemærker herved også, at indholdet af Deres brev af 18. ds. er i strid med de indgåede aftaler, og at den herskende usikkerhed om aftalegrundlaget ikke har gjort det nemmere for min klient at udvirke en hurtig stillingtagen fra pengeinstituttet. Kurator skrev samme dag pr. telefax til advokat A: Deres klient, B, har således misligholdt aftalen. Jeg skal på denne baggrund meddele, at jeg på vegne sælger hæver aftalen på grund af den således foreliggende væsentlige misligholdelse fra købers side, og at jeg på vegne sælger forbeholder mig at rejse erstatningskrav over for B for det tab, som de sælgende konkursboer eventuelt kan konstatere, når en realisation af de i overdragelsesaftalen omfattede aktiver med tilhørende passiver er gennemført. Den registrering og vurdering af virksomheden, som kurator havde bestilt umiddelbart efter den 7. juli 2003, forelå den 3. september De sagkyndige angav 3 vurderinger af virksomheden i deres erklæring. Vurdering 1, som var værdien ved fortsat drift (going concern), var på kr. Vurdering 2, som var værdien ved målrettet salg, var på kr. Beløbet svarede til det, som effekterne skønnedes at kunne ind-

9 - 9 - bringe ved salg over et rimeligt tidsrum, som gjorde det muligt at finde de rette liebhavere. Vurdering 3, som var værdien ved tvangssalg på auktion, var på kr. I efteråret 2003 havde kurator forhandlinger med en nordmand, Jan Lien, om køb af virksomheden. Forhandlingerne med Jan Lien førte derfor ikke til et salg af virksomheden, og kurator opgav at sælge virksomheden samlet. og konkursboerne solgte efterfølgende de enkelte tankanlæg til interesserede købere. Det lykkedes imidlertid ikke at sælge to af anlæggene beliggende henholdsvis Bygaden 10, Faaborg, og Ibjergvej 5, Årslev, som boerne derfor stadig er i besiddelse af. Ved salg af de af aftalen omfattede aktiver har konkursboerne opnået en pris på kr. I konkursboernes erstatningsopgørelse er anlæggene beliggende Bygaden 10, Faaborg, og Ibjergvej 5, Årslev, indgået med en samlet værdi på kr. Det svarer til den værdi, der er anført i vurderingsrapporten ved en fortsat drift af de to anlæg. Det samlede erstatningskrav, opgjort som den positive opfyldelsesinteresse, udgør herefter kr. Forklaringer: Registreret revisor Inga Ludvigsen har forklaret, at hun den 1. juli 2001 blev ansat som bogholder hos Svend Aage Becher. Bankdirektør Per Hermansen har forklaret, at han er direktør i Hadsten Bank. I 2003 var han underdirektør i banken. Advokat A kontaktede ham med en forespørgsel om, hvorvidt banken ville finansiere Bs køb af en række benzinstationer. Han kendte ikke B på det tidspunkt og meddelte derfor A, at han ønskede et møde med B. Mødet blev holdt den 18. august 2003 og varede 3 timer. Det var det eneste møde, han havde med B, og det blev holdt få dage efter, at A havde kontaktet ham. Inden mødet havde han modtaget Bs regnskaber og havde derfor fået et vist indblik i hans økonomi. Der var endvidere udarbejdet budgetter samt en redegørelse for aktiverne og aktiviteterne i konkursboerne. Budgetterne, som indeholdt indkøbspriser på olie og benzin, så lovende ud. Benzinen skulle efter budgetterne fortsat importeres fra Tyskland. Han fik ikke på mødet opfattelsen af, at der allerede var indgået en aftale om købet. Han havde derfor heller ikke kendskab til, at kurator havde hævet eller truede med at hæve handlen på grund af misligholdelse. Da der var tale om køb af en konkursramt virksomhed, skulle det hele gå meget stærkt. Han fik det indtryk, at B skulle afgive et tilbud. Der skulle således foreligge en afklaring i løbet af 8-14 dage. I løbet af september 2003 fik han kendskab til, at handlen ikke blev til noget. Få dage efter mødet med B meddelte han A, at det efter hans opfattelse var risikofyldt, at B ville investere i tankanlæggene. B havde ikke noget branchekendskab, og samtidig var der en priskrig på benzinmarkedet, hvilket gjorde det usikkert, om virksomheden ville blive rentabel. Han anbefalede derfor A, at der blev taget kontakt til virksomheder eller personer, der havde det nødvendige kendskab til branchen. Hvis personer fra branchen kunne blive medinvestorer, ville mulighederne for, at banken delvist ville finansiere købet se lysere ud. Det lå implicit i hans drøftelser med A, at A og revisor Hans Georg Christensen skulle deltage i

10 finansieringen. Han sagde til A, at hvis han og revisor Hans Georg Christensen ville kautionere for Bs lån i banken, og revisor Hans Georg Christensen trådte ind som direktør i selskabet, som skulle drive virksomheden, og hvis der kom personer med kendskab til branchen ind i foretagendet, så ville han indstille til bankens direktion og bestyrelse, at banken finansierede handlen. Advokat Finn Jepsen har forklaret, at han i sommeren 2003 var ansat hos kurator. Han er i dag ansat i et andet advokatfirma. Han deltog i mødet i skifteretten den 7. juli 2003, hvor Svend Aage Becher s bo blev taget under konkursbehandling. På grund af den forestående sommerferie deltog advokat Boris Frederiksen og advokatfuldmægtig Rune Derno også i skifteretsmødet. Det var et kompliceret konkursbo med tankanlæg flere steder i landet. Det var planen, at virksomheden skulle sælges samlet, og der skulle derfor indarbejdes rutiner for virksomhedens drift under konkursen. B har forklaret, at han er indehaver af en virksomhed i Risskov, som sælger smørrebrød. I 2002 fik han interesse for benzinbranchen. Energi Benzin var som skræddersyet til hans koncept. Han tog den 8. eller 9. juli 2003 kontakt til Svend Aage Becher, der henviste ham til kurator. Han kontaktede kurators kontor, hvor han talte med advokat Boris Frederiksen. De drøftede priser for virksomheden. Han nævnte en pris på 3 mio. kr. Der blev aftalt et møde i Marstal den 15. juli Inga Ludvigsen, Klaus Krogh, advokat Finn Jepsen, advokatfuldmægtig Rune Derno og han deltog i mødet, som blev indledt på virksomhedens kontor. Inden mødet havde han besøgt de fleste af tankanlæggene blot for at få et indtryk af dem. Han ønskede ikke at forhandle, mens Inga Ludvigsen og Klaus Krogh var til stede. Finn Jepsen, Rune Derno og han gik derfor over på et værtshus. Der tilbød han en pris på 3,8 mio. kr. for virksomhedens anlæg i Jylland og på Fyn. De enedes om, at han skulle afgive et tilbud på 4,2 mio. kr. Dagen efter talte han med advokat A, der tidligere havde været advokat for ham. Han havde også tidligere talt med A om projektet, og han havde haft møde med ham den 9. juli. A skulle hjælpe med at få finansieringen på plads. Finn Jepsen kontaktede ham efter mødet i Marstal og sagde, at et bud på 4,2 mio. kr. ikke var nok. De blev enige om, at han skulle forhøje sit bud til 4,5 mio. kr. Han blev dog senere igen kontaktet af Finn Jepsen, der sagde, at kurator alligevel ikke på det foreliggende grundlag ville sælge tankanlæggene i Jylland og på Fyn separat. Kurator ønskede et samlet salg, som også skulle omfatte tankanlæggene på Ærø. Han kunne selv udrede 3 mio. kr., men derudover skulle der fremmedfinansiering til. Han tilbød herefter at betale 7,5 mio. kr. for hele virksomheden. På et møde oplyste A, at han eller et af hans selskaber var interesseret i at deltage i finansieringen. Det var A, der kontaktede Hadsten Bank. Per Hermansen ville have et møde med ham, inden det blev besluttet, om banken skulle yde ham et lån. Han skulle inden mødet indlevere sine regnskaber. Han havde dog også kontakt med andre mulige investorer. A skulle fortsat deltage i finansieringen. Han hævede sit tilbud til konkursboerne fra 7,5 til 7,75 mio. kr. Rune Derno ringede til ham og meddelte, at det tilbud var blevet drøftet med kurator, som accepterede det. Han tog derfor den 6. august 2003 til Marstal, hvor han havde møde med medarbejderne i virksomheden. Han meddelte dem, at han havde overtaget virksomheden. Mens han var i Marstal, blev han dog ringet op af Boris Frederiksen, som han talte med i ½ time. Kurator kunne alligevel ikke acceptere tilbudet og sprang således fra den mundtlige aftale. Han havde været klar til at overtage virksomheden straks. Kurators undskyldning for ikke at acceptere tilbuddet var, at der var flere interesserede købere. Fredag den 8. august 2003 kl modtog han udkastet til købsaftale pr. telefax

11 fra A. Han blev oprørt over, at der var så kort en frist til at indlevere et tilbud. Han ringede derfor til A mandag den 11. august om formiddagen og sagde, at han ville trække sig ud af forhandlingerne, da det ikke ville kunne lade sig gøre at få en aftale og dermed finansieringen på plads med Hadsten Bank. Det var således fristen for at deponere købesummen og ikke selve overtagelsen, som gav problemer. Advokat A blev kontaktet af kurators kontor, som undrede sig over, at der ikke var kommet et tilbud fra ham. Han blev opfordret til alligevel at afgive et tilbud med ændrede datoer for overtagelsen og i særdeleshed - deponeringen. Overtagelsen og deponeringen skulle flyttes til den 1. september Der blev sendt et tilbud kort efter frokost den 11. august Han husker ikke at have modtaget brevet af 12. august 2003 fra kurator, hvori kurator rykker for deponeringen. Boris Frederiksen ringede til ham på et tidspunkt vedrørende deponeringen. Han sagde til Boris Frederiksen, at fristen for deponeringen var rykket til den 1. september Da kurator begyndte at tale om misligholdelse og erstatning, skabte det problemer, idet de personer, som skulle finansiere handlen, begyndte at trække sig tilbage. Det var A, der havde kontakten med Hadsten Bank. Det første og eneste møde, han havde med Per Hermansen, fandt sted den 18. august Han fik ikke et kredittilsagn fra Per Hermansen, men A havde efterfølgende forhandlinger med banken. Den 20. august 2003 var han stadig indstillet på at opfylde aftalen. Det viste sig dog, at de forskellige investorer ikke længere var interesserede i at deltage. Advokat Rune Derno har forklaret, at han i 2003 var advokatfuldmægtig hos kurator, hvor han stadig er ansat. Efter konkursdekretet af 7. juli 2003 skulle der straks tages stilling til en række forhold af praktisk betydning. Han mødte B første gang nogle få dage efter konkursen, formentlig den 16. juli 2003, på virksomhedens kontor i Marstal. Finansieringen af handlen blev ikke opfattet som noget problem og blev ikke drøftet. Udkastet til købsaftale med opfordring til at afgive tilbud blev sendt til alle, der havde vist interesse for virksomheden. Tilbudet fra Ejbo ApS var skuffende lavt og derfor ikke interessant for konkursboerne. B var herefter eneste seriøse køber. Da advokat A den 11. august 2003 meddelte, at der ikke ville komme et tilbud fra B, kontaktede han advokat As kontor, hvor han talte med advokat Mads Trøstrup Kristensen. Advokat A, der holdt ferie i sit sommerhus, ringede senere tilbage og virkede irriteret over at være blevet forstyrret i sin ferie. Han sagde til advokat A, at det ikke var noget problem at ændre overtagelsesdagen. Der blev ikke talt om finansiering. Hans samtale med advokat A var meget kort, og de talte ikke om baggrunden for ønsket om at ændre overtagelsesdagen. Advokat Boris Frederiksen har forklaret, at han var til stede på skifteretsmødet den 7. juli 2003, hvor Svend Aage Bechers bo blev taget under konkursbehandling, og advokat Finn Mejnertsen blev udpeget til kurator. Han talte også med B den 7. og 8. august. B, der virkede velforberedt, gav udtryk for, at han havde midlerne til at købe virksomheden - dels egne midler, dels midler der blev skaffet via advokat A. Da A den 11. august 2003 meddelte, at B ikke var i stand til at afgive et tilbud, overraskede det ham. B havde indtil da haft meget hastværk. Han bad Rune Derno kontakte A, og Poul Holmgaard sendte senere på dagen et tilbud fra B, hvor overtagelsesdagen var ændret til den 1. september Tilbudet lød på 8,5 mio. kr. Der var ingen drøftelser om, at tidspunktet for deponeringen skulle ændres. Det var vigtigt, at konkursboerne ikke havde risikoen for en eventuel misligholdelse fra Bs side, og det var derfor vigtigt, at der skete deponering. Han havde en kort telefonsamtale med A den 14. august 2003, idet købesummen ikke var blevet deponeret. A gav udtryk for, at B kun havde et

12 foreløbigt finansieringstilsagn, men A gav ikke mange oplysninger og ville ikke drøfte sagen. Beløbet på kr., som fremgår af brevet af 18. august 2003, kommer ikke fra ham eller hans kontor, men må være nævnt af enten A eller B. Det var overraskede, at købesummen ikke var blevet deponeret, da B hele tiden havde givet udtryk for, at midlerne var til stede. At B skal have sagt til ham, at pengene først ville komme den 1. september, erindrer han intet om. Advokat A har forklaret, at B på et tidspunkt fortalte ham, at han var interesseret i at købe en tankstation. B ringede i juli 2003 og fortalte, at Svend Aage Becher var gået konkurs, og at der nu forelå en mulighed. Han havde været advokat for B i 35 år og havde tidligere hjulpet med finansiering. Han har i mange år haft samarbejde med Per Hermansen i Hadsten Bank. Per Hermansen var villig til at tage en samtale med B, og de to havde et møde i begyndelsen eller midten af juli Han kan dog ikke afvise Per Hermansens forklaring om, at mødet fandt sted den 18. august B kunne skaffe en del af finansieringen selv, mens resten skulle komme udefra. Ved brev af 21. juli 2003 afgav han et tilbud på Bs vegne. Forinden havde han haft møde med B, der da havde været til møde i Hadsten Bank. Da han modtog brevet af 8. august 2003 med udkast til købsaftale fra kurator, sendte han det videre til B pr. telefax. B kunne ikke deponere købesummen inden for de snævre tidsrammer i købsaftalen og var derfor ikke i stand til at afgive et tilbud. Den 11. august 2003 meddelte han på Bs vegne, at der ikke ville blive afgivet et tilbud. Han mener, at advokat Mads Trøstrup Kristensen samme dag kontaktede ham i sommerhuset, hvor han holdt ferie. Kurator havde telefonisk meddelt, at de opstillede tidsfrister ikke skulle tages så bogstaveligt. Han aftalte med Mads Trøstrup Kristensen, at både tidspunktet for deponeringen af købesummen og overtagelsesdagen skulle ændres til den 1. september Han så ikke tilbuddet, inden det blev sendt til kurator samme dag. Han dikterede ikke brevet for Mads Trøstrup Kristensen, og fik det ikke læst op. Han husker ikke, at han talte med en fra kurators kontor den 11. august 2003, men kun at han talte med Mads Trøstrup Kristensen. Han blev i sommerhuset orienteret om kurators brev af 12. august 2003, hvor tilbudet blev accepteret, og det blev krævet, at købesummen blev deponeret. Det undrede ham, da det ikke var i overensstemmelse med det aftalte. Han ringede til kurators kontor den 14. august 2003, hvor han talte med advokatfuldmægtig Rune Derno, da advokat Boris Frederiksen ikke var til stede. Boris Frederiksen ringede samme dag tilbage til ham. De drøftede situationen, og han sagde, at det ikke var meningen, at der allerede nu skulle ske deponering. Boris Frederiksen spurgte, hvor langt finansieringsforhandlingerne med Hadsten Bank var, hvortil han svarede, at sagen stadig var under behandling. Boris Frederiksen spurgte så, om der ikke kunne ske deponering af et eller andet beløb. Han gav udtryk for, at det nok kunne ske, og det er sandsynligvis i den forbindelse, at beløbet på kr. kom frem. Det kan også være i den forbindelse, at han har nævnt, at finansieringstilsagnet muligvis kunne foreligge den 22. august Det var hans klare opfattelse, at deponeringen først skulle ske den 1. september Da han kom tilbage på kontoret efter ferien, så han brevet af 18. august 2003 fra kurator. Han drøftede det med B, og de blev enige om, at der ikke skulle ske deponering på de opstillede betingelser. Der blev stadig arbejdet på at få finansieringen på plads. Det er nok rigtigt, at han skulle kautionere for Bs lån i Hadsten Bank, og at Hans Georg Christensen skulle være direktør; i hvert fald var det sidste et krav fra bankens side. Den 27. august 2003 skrev han imidlertid efter aftale med B til kurator og meddelte, at handlen ikke blev til noget. Landsrettens begrundelse og resultat:

13 Aftaleindgåelse. I kurators udkast til købsaftale som var en opfordring til at afgive tilbud - var overtagelsesdagen fastsat til den 15. august Efter aftaletekstens punkt 4.4. skulle der ske kontantdeponering af købesummen samtidig med aftalens underskrift og senest den 12. august I sit købstilbud til konkursboerne ændrede B overtagelsesdagen til den 1. september 2003 og anførte, at Overtagelsesdagen overalt i kontrakten er ændret fra den 15. august 2003 til den 1. september 2003, hvilket tillige gælder datoer i relation til overtagelsesdagen. Der blev ikke udtrykkeligt anført noget om deponeringsbestemmelsen. Bestemmelser om overtagelse og deponering skal sædvanligvis opfylde forskellige formål. Overtagelsesdagen har således til formål at fastsætte tidspunktet for risikoens overgang, mens deponeringsbestemmelsen har til formål at sikre, at købesummen er til stede på tidspunktet for overtagelsen. Det fremgår da også af aftaletekstens punkt 4.4., at købesummen frigives til sælger på overtagelsesdagen med undtagelse af et beløb svarende til pantehæftelserne på de overdragne ejendomme. Herefter og i øvrigt efter en naturlig sproglig forståelse af Bs ændring af overtagelsesdagen og tilføjelsen om, at ændringen af overtagelsesdagen også skulle gælde datoer i relation til overtagelsesdagen, er fristen for at deponere købesummen ikke ændret. Efter bevisførelsen er det endvidere ikke godtgjort, at kurator forud for Bs tilbud vidste eller burde vide, at B ikke havde finansieringen af købet i orden, og at dette skulle være årsagen til, at han ændrede overtagelsesdagen. På denne baggrund og under hensyn til indholdet af kurators brev af 12. august 2003 foreligger der ikke en uoverensstemmende accept fra kurators side. Parterne indgik dermed en bindende aftale om Bs køb af virksomheden i konkursboerne. Miljøforsikringer. Leverancerne fra DS Mineralöl. Opgørelsen af erstatningskravet. B har anført, at det ved opgørelsen af konkursboernes erstatningskrav skal tages i betragtning, at B ikke ville have fået overdraget leverandørkontrakten med DS Mineralöl, at boerne ikke kunne levere et betalingautomatsystem, som fungerede optimalt, at der ikke kunne leveres softwarelicenser, og at der manglede it-udstyr. Konkursboerne har som anført ovenfor ikke ved købsaftalen overdraget leverandøraftalen med DS Mineralöl til B, ligesom boerne heller ikke i øvrigt hæfter for at samhandelen kunne fortsætte. Der foreligger derfor ikke en mangel, som kan medføre en reduktion af konkursboernes erstatningskrav. Efter det anførte tager landsretten konkursboernes principale påstand til følge. B skal betale sagsomkostninger til konkursboerne med i alt kr.

14 I Højesterets dom af 29. oktober 2008 hedder det: Appellanten, A som indtrædende kreditor for B under konkurs, har gentaget Bs påstande. De indstævnte, Energi Olieprodukter ved Svend Aage Becher under konkurs og Energi Benzin Vindeballe ApS under konkurs, har påstået stadfæstelse. Anbringender Poul Holmgaard har yderligere anført, at kurator har udvist svig, jf. aftalelovens 30, ved Hvis accepten ikke anses for uoverensstemmende, må det lægges til grund, at kurator indså eller burde have indset, at det beroede på en fejl fra Bs side, jf. aftalelovens 32, når der ikke i hans tilbud var ændret i deponeringsdatoen. Det vil under de foreliggende omstændigheder være i strid med redelig handlemåde og urimeligt, jf. aftalelovens 33 og 36, at fastholde B på hans tilbud. Til støtte for den subsidiære påstand har A anført, at den købte virksomhed aldrig har haft en værdi svarende til det beløb på 8,5 mio. kr., som B tilbød. Da erstatningen ikke kan overstige det reelle tab, skal der foretages en væsentlig reduktion i det krævede beløb. Supplerende sagsfremstilling B har den 18. juni 2008 for skifteretten i Randers forklaret bl.a.: Han startede i og har været i byggebranchen i mange år og bygget mange slags huse og været projektmager og har fungeret som ejendomsmægler i mange handler. Han har herunder ydet rådgivning til banker, advokater og revisorer om vurdering af ejendom, landbrug, butikker, udlejning mv. I den konkrete sag modtog han telefax den 8. august 2003 kl. 13 bl.a. med et udkast til en salgsaftale. Det fremgik af skrivelse, at der var flere tilbudsgivere, at disse afgav tilbud på samme grundlag, og at der ikke måtte rettes i teksten til salgsaftalen, idet der alene skulle sættes en pris ind. I hans tilbud skulle der indsættes et beløb på 8,5 mio. kr., men han vurderede, at han ikke kunne nå at opfylde aftalen. Han sendte derfor telefaxen den 11. august 2003 kl. 9.30, hvoraf fremgik, at han afstod fra at give tilbud. Han blev ringet op af advokat Rune Derno, som han forklarede, at han ikke kunne overholde tidsfristen. Rune Derno opfordrede ham til at afgive tilbud alligevel. Han havde det indtryk, at der var flere tilbudsgivere og besluttede sig for at afgive et tilbud. Han var imidlertid meget nervøs for at gøre noget forkert, idet han ikke måtte flytte et komma. På advokat As kontor dikterede han den tekst, der blev skrevet ind i kontraktens punkt 3 med anden skrifttype. A bemærkede i første omgang, at det kunne han ikke, men han besluttede at sende sit tilbud alligevel. Han var meget interesseret i at gennemføre handlen, og i hans terminologi følges overtagelse og betaling ad. Han

15 vidste godt, at betalingen ikke var på plads på dette tidspunkt. Han talte også med Mads Trøstrup Kristensen på kontoret, men det var ham selv, der pressede på. Højesterets begrundelse og resultat Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at kurators telefax af 12. august 2003 ikke kan anses for en uoverensstemmende accept, og at der således var indgået en bindende aftale, hvorefter deponering af købesummen skulle ske den 12. august Ved afgørelsen af, om konkursboerne den 27. august 2003 var berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning som følge af, at deponering ikke var sket, må der tillige lægges vægt på, at kurator ved telefaxen af 18. august 2003 til advokat A på visse betingelser havde indrømmet en ny frist for deponeringen til den 25. august 2003, og at B ved telefaxen af 27. august 2003 selv havde tilkendegivet, at han opgav at få handelen gennemført. Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen, idet det, som appellanten yderligere har anført for Højesteret, ikke kan føre til et andet resultat. Sagsomkostningerne for Højesteret pålægges A, jf. konkurslovens 137. Det fremgår af de telefaxede breve af 11. august 2003, der blev sendt fra As kontor, at brevene er underskrevet af advokatfuldmægtig Mads Trøstrup Kristensen på As vegne, og at As journalnummer og sekretærnavn ikke er anført. I det sidstnævnte brev hedder det: Vedr. Deres j.nr.. Vedlagt fremsender jeg underskrevet købstilbud (aftale) idet jeg bemærker at overtagelsesdagen er ændret til 1/ Såfremt De kan acceptere min klients tilbud kan jeg oplyse, at min klient ønsker at gældsovertage lån i Nykredit på hver ca. kr vedrørende ejendommene i Marstal og Fåborg. I kontraktsudkastets punkt 3 er den anførte overtagelsesdag, den 15. august 2003 x et over, og der er i stedet anført 1. september 2003, hvorefter der anføres den tilføjelse, der er citeret i landsrettens dom. Sagsøgtes modkrav A anmeldte den 13. august 2008 i Bs konkursbo et krav på kr. Kravet vedrører betalte retsafgifter, kr. vedr. sagen mod Energi Olieprodukter m.fl., honorar for landsretssagens førelse og for forberedelse af højesteretssagen til skriftvekslingens afslutning og konkursens indtræden. Der er fratrukket et aconto betalt beløb på kr. Det fremgår ikke direkte, men det må formodes, at de omhandlede retsafgifter er betalt i forbindelse med ankebehandlingen af sagen.

16 Ved Højesterets dom af 29. oktober 2008 blev A dømt til i sagsomkostninger til de indstævnte konkursboer at betale kr. Den 15. december 2008 fakturerede advokat Michael Egholm, der førte sagen for Højesteret som advokat for A, denne et beløb på kr., hvoraf kr. + moms var honorar for assistance i sagen. Adcitationssagerne BS 787/2010 og BS 1357/2010 A har i tiden 1. oktober 1995 til 1. oktober 2006 som advokat været ansvarsforsikret hos Thisted og herefter hos Chartis. Det fremgår blandt andet af As forsikringspolice hos Thisted, at forsikringen omfattede advokat A og dennes ansatte, herunder en advokatfuldmægtig, at forsikringssummen var kr. pr. advokat pr. forsikringsår for ansvar, og at advokat As selvrisiko udgjorde 10 % af enhver skade, dog minimum kr. pr. skade og maksimum kr. pr. forsikringsår. I policen er endvidere anført følgende: Uanset forsikringsbetingelserne pkt. 4.2 dækker denne forsikring alene efter skadevirkningsprincippet. Af forsikringsbetingelserne hos Thisted, således som de var gældende frem til den 1. oktober 2004, fremgår blandt andet, at forsikringen ikke dækker ansvar, der skyldes, at forsikringstageren har påtaget sig et ansvar, der ligger udover hans almindelige ansvar som advokat. Af forsikringsbetingelserne fremgår endvidere blandt andet følgende: 2.1. Forsikringssummen med fradrag af selvrisiko er det højeste beløb, som selskabet udreder for en enkelt skade, hvad enten en eller flere af policen omfattede advokater kan gøres ansvarlig derfor. Forsikringssummen er tillige det højeste beløb, som selskabet kan komme til at udrede for samtlige de i et forsikringsår konstaterede skader, der kan henføres til samme advokat Forsikringen dækker primært efter skadevirkningsprincippet de skader, som konstateres og anmeldes i forsikringstiden, uanset hvornår den ansvarspådragende handling eller undladelse har fundet sted, og med den forsikringssum, som policen har ved skadens konstatering Ved policens ophævelse ophører dækningen efter skadevirkningsprincippet, men skader, som konstateres og anmeldes efter dette tidspunkt, vil uden tidsbegrænsning været dækket efter skadeårsagsprincippet, såfremt den ansvarspådragende handling eller undladelse fandt sted i forsikringstiden og med den ved policens ophør gældende forsikringssum Så snart forsikringstageren får at vide eller må formode, at der vil blive rejst krav imod ham, skal der ufortøvet ske skriftlig anmeldelse til selskabet.

17 Med virkning fra den 1. oktober 2004 udfærdigede Thisted nye forsikringsbetingelser for advokatansvarsforsikringer, som blandt andet indebar, at den ovenfor nævnte bestemmelse, punkt 4.2. udgik, ligesom ordet primært i punkt 4.1. udgik. Parterne har under sagen været enige om, at nye forsikringsbetingelser rutinemæssigt fremsendes sammen med en ny forsikringspolice, og at det er sædvanligt, at forsikringsselskaber ensidigt ændrer forsikringsvilkårene og ved henvendelse til forsikringstageren herom gør opmærksom på ændringerne og anfører, at forsikringen betragtes som opsagt, hvis ændringerne ikke accepteres, men at ændringerne betragtes som accepterede, hvis forsikringstageren fortsætter præmiebetalingen, hvilket advokat A har gjort. Det bemærkes herved, at advokat A under sagen har forklaret, at han ikke kan se at have modtaget de ændrede forsikringsbetingelser, som skulle være gældende efter den 1. oktober I maj 2006 anmodede A om tilbud på en advokatansvarsforsikring fra Chartis, dengang AIG Europe. Han udfyldte i den forbindelse et spørgeskema med bl.a. et spørgsmål om, hvorvidt der inden for de sidste 5 år var fremsat krav over for virksomheden eller over for nogen af virksomhedens nuværende eller tidligere partnere, advokater eller øvrige ansatte. A besvarede spørgsmålet med oplysning om en sag, hvor der var afsat kr., og at risikoen vurderedes som beskeden. Der er intet oplyst om et eventuelt krav vedrørende B. Det fremgår endvidere, at A ønskede en forsikringssum på kr. pr. advokat, og at han oplyste, at han i sit tidligere forsikringsselskab, Thisted, havde en forsikringssum på kr. AIG Europe fremsendte herefter den 29. maj 2006 et forsikringstilbud til As forsikringsmægler, Bjarne Hansen, med en forsikringssum på kr. pr. skade i alt pr. år pr. advokat. Bjarne Hansen accepterede på vegne af advokat A forsikringstilbuddet den 16. juli 2006, og forsikringen hos AIG Europe trådte i kraft den 1. oktober 2006, hvor As forsikring hos Thisted samtidig ophørte. Af Chartis forsikringsbetingelser fremgår blandt andet: 8.1. Forsikringen dækker erstatningskrav som rejses mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses som rejst på det tidligste af et af følgende tidspunkter: a) Det tidspunkt hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse med krav om erstatning i anledning af en skade eller et tab. b) Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om, 1. at der er indtrådt en skade eller er lidt et tab, eller 2. at der er risiko for, at der vil indtræde en skade eller et tab 8.3. Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før forsikringens tegning havde kendskab eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses Såfremt den til grund for erstatningskravet liggende ansvarspådragende handling eller undladelse er udvist før sikredes tiltrædelse hos forsikringstager, er det en betingelse for selskabets erstatningspligt, at sikrede godtgør, at sikrede ikke på noget tidspunkt før tiltrædelse havde kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses.

18 Krav som nævnt i 8.2. skal ufortøvet skriftligt anmeldes til selskabet. Det fremgår af Vestre Landsrets dom af 22. august 2006, at stævning i sagen mod B blev udtaget den 22. februar A indleverede svarskrift som advokat for B den 21. april Sagen blev hovedforhandlet i Vestre Landsret den 23. og 24. maj I et brev af 21. september 2007 fra advokat Finn Mejnertsen til advokat A anførte advokat Mejnertsen blandt andet følgende: Som sagen på nuværende tidspunkt foreligger, og efter de i landsretten afgivne forklaringer er det konkursboernes opfattelse, at De i Deres egenskab af advokat for B kan have pådraget Dem et erstatningsansvar overfor denne i forbindelse med kontraktindgåelsen. Dette erstatningsansvar forælder i givet fald i august måned 2008, hvor kravet fra deres klients side har kunnet rejses i i alt 5 år. Efter det for mig oplyste er det for nærværende om end ganske usikkert, hvorvidt Deres klient vil være i stand til at betale påstandsbeløbet, såfremt Højesteret stadfæster landsrettens dom. På grundlag af ovenstående er det konkursboernes opfattelse, at muligheden for at inddrive erstatningskravet kan afhænge af, hvorvidt det eventuelt via en konkursbehandling vedrørende Deres klient B er muligt at gennemføre et erstatningskrav mod Dem. Advokat Mejnertsen anmodede endvidere i brevet A om at afgive en erklæring om suspension af passivitet og forældelse. Under skifterettens behandling af konkursbegæringen mod B den 18. juni 2008 forklarede B udover det, der er gengivet i Højesterets dom af 29. oktober 2008, følgende: Baggrunden for at B stritter imod, at der eventuelt rejses et krav mod advokat A er, at det alene var Bs afgørelse. Advokat A har alene gjort, hvad han fik besked om. B har arbejdet med advokat A siden 1972, og de har været rådgivere for hinanden. Det er hans opfattelse, at advokat A ikke er erstatningsansvarlig. Den 12. august 2003 kl fik han af Rune Derno at vide, at han skulle deponere købesummen, og af Boris Frederiksen kl fik han at vide at han havde vundet tilbuddet, men han blev ikke opfordret til at betale pengene, selvom han på dette tidspunkt reelt havde misligholdt. Det viste sig efterfølgende at der udover ham selv kun havde været en tilbudsgiver på 3.6 mio. kr. med et tilbud der ikke en gang var underskrevet. Ved brev af 4. juli 2008 anmeldte A den mulige ansvarssag vedrørende B til AIG Europe. I et brev af 16. juli 2008 anmodede AIG Europe advokat A om yderligere oplysninger, men anførte som selskabets umiddelbare opfattelse, at sagen også før 2008 burde have givet advokat A anledning til at overveje dennes mulige ansvar.

19 I sit svar af 29. juli 2008 anførte A blandt andet, at han første gang overvejede et eventuelt erstatningsansvar i sagen ved modtagelsen af advokat Mejnertsens brev af 21. september 2007, men da han i den forbindelse havde afvist at afgive en suspensionserklæring, var han gået ud fra, at der ikke ville ske yderligere. Den 5. august 2008 afgav A en erklæring om suspension af passivitet og forældelse. I et brev af 8. august 2008 til A anførte AIG Europe, at selskabet ville afvente stillingtagen til forsikringsdækning, indtil der måtte blive rejst et egentligt erstatningskrav og sagen var fuldt belyst. Selskabet opfordrede endvidere A til at anmelde sagen til hans tidligere ansvarsforsikringsselskab. I en mail af samme dag fra selskabets advokat, Michael Grønbech, til advokat A hedder det: Hvad angår den tilbageværende frist nemlig for betaling af berammelsesafgift i højesteretssagen har jeg konstateret, at du selv qua kreditor i boet vil indtræde i sagen og føre den for Højesteret, hvis ikke Bs konkursbo vil videreføre sagen. I den forbindelse skal nævnes, at AIG ikke vil dække udgifterne ved sagens gennemførelse for Højesteret og heller ikke lade mig føre den. Den 13. august 2008 anmeldte advokat A et krav på i alt kr. i boet efter B. Kravet omfattede retsafgifter for Højesteret og advokat As advokatsalær for landsretssagen og forberedelse af højesteretssagen vedrørende B. Den 22. september 2008 anmeldte A sagen overfor Thisted, idet han anførte, at kravet tillige var anmeldt til det nuværende ansvarsforsikringsselskab, AIG Europe. Thisted afviste dækning vedrørende ansvarssagen under henvisning til, at advokatansvarsforsikringen var tegnet efter skadevirkningsprincippet. Den 30. oktober 2008 fremsendte A kopi af Højesterets dom af 29. oktober 2008 til AIG Europe med anmodning om, at der blev taget stilling til dækningsspørgsmålet vedrørende ansvarssagen. Advokat A anmodede endvidere om betaling af udgifter til højesteretssagen vedrørende B med kr., som var afholdt som nødvendige afværgeforanstaltninger jf. forsikringsaftalelovens 52 og 53. I et brev af 18. november 2008 anførte AIG Europe, at en endelig stillingtagen til dækningsspørgsmålet fortsat afventede, at der blev rejst et egentligt erstatningskrav mod advokat A, ligesom selskabet afviste betaling af udgifterne til højesteretssagen. I et brev af 5. januar 2009 til AIG Europe nedsatte advokat A sit krav vedrørende højesteretssagen til kr. og varslede udtagelse af stævning. Stævningen blev efterfølgende indleveret til Københavns Byret, hvorfra sagen som anført ovenfor blev henvist til Retten i Århus.

20 Ved brev af 3. juli 2009 anmodede advokat Mejnertsen advokat A om at indbetale kr. til boet efter B, idet han anførte, at boet i modsat fald ville udtage stævning i overensstemmelse med et vedlagt stævningsudkast mod advokat A. Advokat A fremsendte kopi af stævningsudkastet til advokat Michael Grønbech, der i brev af 2. oktober 2009 på vegne af Chartis afviste dækning under advokatansvarsforsikringen. Thisted har fremlagt en dom, afsagt den 15. november 2005 af Vestre Landsret, hvoraf fremgår, at advokat A ved dommen blev dømt til at betale erstatning med ,84 kr. og sagsomkostninger med ,80 kr. Det er oplyst, at beløbene er betalt af Thisted som en forsikringsdækket skade på advokatansvarsforsikringen i Forklaringer A har bl.a. forklaret, at han i forhold til den forklaring, han afgav i landsretten, har husket galt på flere punkter. Han har nu gransket notater og sin hukommelse nærmere. Han blev kontaktet af B i juni B var interesseret i at købe Svend-Aage Bechers benzinvirksomhed, men hans egen bank kunne ikke finansiere handlen, og B bad derfor om forslag til finansiering. B havde tidligere kigget på enkeltstående tankstationer og havde vist nok allerede fået lavet et selskab til formålet. Hans opgave var at yde sædvanlig advokatbistand til B i forbindelse med handlen og hjælpe med kontakt til et finansierende pengeinstitut. Han har tidligere henvist klienter til Hadsten Bank, hvor hans kontaktperson var Per Hermansen. Hadsten Bank var ikke hans faste bankforbindelse, men derimod hans kones. Han ringede i juli måned 2003 til Per Hermansen, efter at B havde præsenteret sagen for ham. Per Hermansen bad om forskelligt materiale, og han kontaktede derfor B og bad ham fremskaffe materialet og sende det til banken. Han fik det indtryk, at der allerede ultimo juli 2003 var et møde mellem B og banken. Han vidste, at B ikke selv kunne bære opgaven igennem, idet Bs egne sikkerheder m.v. kun var på ca. 4 millioner kr. Han var desuden klar over, at banken kun ville gå ind i en sag på dækket basis. B har ikke sagt, at han har talt med andre om finansieringen. Ultimo juli 2003 sendte han til kurator i Energi Benzin Vindballe A/S og Svend-Aage Bechers konkursboer et tilbud på vegne af B på køb af virksomheden for ca. 6 mio. kr. Han tog i den forbindelse vist nok et finansieringsforbehold. B arbejdede meget med sagen, også efter at tilbuddet blev afgivet, og var blandt andet på besøg i virksomheden, ligesom han drøftede handlen med kurator og med virksomhedens tidligere revisor. B fremskaffede desuden via sin egen revisor nogle budgetter til brug for Per Hermansens sagsbehandling. Den 8. august 2003 var han løbende i kontakt med B, der blev mere og mere ivrig efter at købe virksomheden. B mente, at den oprindelige pris på 6 mio. kr. modsvarede materielle aktiver i virksomheden, og han var indstillet på at hæve tilbuddet til 8,5 mio. kr., da han ville give et tilbud, der gjorde ham sikker på at få virksomheden. Samme dag sendte kurator et brev med en formular til en købsaftale. Det fremgik af brevet, at også andre tidligere havde afgivet tilbud, og at tilbuddene ikke var sammenlignelige, hvorfor der nu skulle anvendes en formular. Der skulle afgives tilbud senest den følgende mandag. Han telefaxede materialet til B, da han selv skulle på ferie samme dag. B havde på daværende tidspunkt ikke finansieringen på plads. Han talte med B efter, at denne havde sat sig ind i papirerne, og blev enig med ham om, at tidsfristerne ikke gav ham mulighed for at være med. De forstod kurators materiale sådan, at der ikke kunne tages et finansieringsforbehold, idet tilbuddet så ikke ville være konditionsmæssigt. Et finansieringsforbehold ville ellers have været det eneste

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København)

D O M V.L. B 1499 13. A (advokat Lars Vindfeldt Skals, Hinnerup) mod B (advokat Ole Spiermann, København) D O M afsagt den 11. juli 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Nikolaj Aarø-Hansen, Olav D. Larsen og Malene Værum Westmark (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1499 13 A (advokat Lars Vindfeldt Skals,

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande

Retten i Holbæk. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : mod HK. Parternes påstande Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. december 2013 i sag nr. : v/ Konkursboet Kurator, Adv. A mod HK Parternes påstande I denne sag, der er anlagt den 10. august 2012, har sagsøgeren,

Læs mere

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012:

Københavns Byret. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. august 2014 i sag nr. BS 12A-452/2012: E/F og A/B Trekroner v/sune Kaur-Pedersen Trekronergade 3 B, st. th. 2500 Valby mod RIOS A/S CVR.nr. 2727

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab

Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab Frederiksberg Rets dom af 25 april 2013 j.nr. BS-D-2565/2011: SKAT mod Advokat S1 og S2 Erstatningssag mod tidligere bestyrelsesmedlemmer i konkursramt selskab S1 og S2 var bestyrelsesmedlemmer i Finansieringsselskabet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B272700J - VL UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 16. januar 2012 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Lotte Wetterling, Ole Dybdahl og Dorthe B. Kristoffersen (kst.)). 13. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. oktober 2012 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Kaspar Linkis og Gry Berdiin (kst.)). 16. afd. nr. B-2562-09: 1)

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. september 2014 Sag 340/2012 (2. afdeling) JP Farver ApS (advokat Tommy Olesen) mod Ninnas Farvehandel ApS (tidligere J. Beckmanns Farve og Tapet ApS) (advokat Jørn

Læs mere