Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling"

Transkript

1 Certificateuddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling Forandringsledelse kræver fokus, involvering og tydelighed. Lær kunsten at lede og skabe resultater sammen med andre, både når det drejer sig om at lede møder eller store strategiske processer. Bliv en dygtigere procesfacilitator, hvor du får det bedste ud af deltagernes kompetencer, ideer og erfaringer. Lær at håndtere mange forskellige interessenter, samtidig med at du fastholder et skarpt fokus på opgaven. Gør dine kollegaer og medarbejdere til strategisk kompetente bidragydere til gavn for den opgave, din organisation er sat i verden for. Med denne kompetencegivende etårige universitetsuddannelse, hvor du kan opnå en Certificate i Systemisk ledelse og organisationsudvikling, bliver du i stand til at lede komplekse processer på en strategisk kompetent og involverende måde. Uddannelsen har stor teoretisk tyngde, samtidig med at vi vedholdende insisterer på at skabe sammenhæng og værdi i praksis. Det er den eneste Certificateuddannelse, der konsekvent er designet ud fra en systemisk tænkning koblet til ledelses- og organisationsudvikling. Du får således en dansk funderet og internationalt orienteret uddannelse med en ambition om at professionalisere, træne og videreudvikle din ledelses- og konsulentfaglige praksis på en organisatorisk værdiskabende måde. Uddannelsen er et resultatet af et internationalt samarbejde mellem MacMann Berg og Nyenrode Business University i Holland, som er et af verdens førende universiteter i forhold til at udvikle ledelsestalenter. Uddannelsen foregår primært i Danmark, og er langt overvejende på dansk. Studieophold på Nyenrode Business University i Holland er inkluderet i prisen. Det andet studieår er under akkreditering og vi forventer at kunne udbyde det til september 2013, så du med Certificateuddannelsen kan supplere med yderligere et år, og dermed opnå en Executive Mastergrad in Relational Leadership and Organisational Development fra en af Europas førende Business Schools. Uddannelsens opbygning FØRSTE STUDIEÅR Certificategrad 30 ECTS-point MacMann Bergs 12- dages systemiske lederog konsulentuddannelse + syv moduler heraf et i Holland ANDET STUDIEÅR Executive Mastergrad 30 ECTS-point 10 moduler heraf to i Holland. Under akkreditering forventet start september 2013

2 Uddannelsen består af et første studieår (Certificate), plus et forventet andet studieår (Executive Master) som er under akkreditering. Hvert studieår giver 30 ECTS-point 1. Har du en anden tilsvarende systemisk lederuddannelse af mindst 12 dages varighed, kan du få denne realkompetencevurderet. Kontakt os for at høre mere. Formål, udbytte og effekt Uddannelsen er på en gang en professionel uddannelse og et personligt dannelsesforløb. Ambitionen er at gøre dig til en bedre og mere effektfuld leder og konsulent. Derfor insisterer vi undervejs på at skabe maksimal merværdi for dig og din organisation ved, at vi: Gør mission, vision, mål og strategier til levende og værdiskabende begreber i din virksomheds praksis Inddrager din egen praksis i undervisningen for at arbejde eksemplarisk med de teorier og metoder, vi anvender og udvikler Træner dig i at opnå den bedste mulige sammenhæng mellem hensigten med det, du siger og gør, og det resultat, du opnår Kvalificerer dig til at kunne håndtere komplekse organisatoriske processer med mange interessenter og positioner Træner dig i at arbejde med kommunikation og strategiprocesser, så du kan sætte medarbejdernes ressourcer og potentialer maksimalt i spil i forhold til den opgave, som organisationen er sat i verden for Tager afsæt i dine egne personlige og organisatoriske læringsmål og træner det, du med fordel kan blive dygtigere til Bruger en systemisk grundlagstænkning til at udvikle og kvalificere andre interessante og udbredte strategiværktøjer Sætter dig i stand til at tænke ud af boksen, så du kan skabe nye innovative løsninger på kendte problemer. Målgruppen Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder med at udvikle din organisations forretning og potentiale. Du kan for eksempel være leder, mellemleder, personalechef, organisationskonsulent eller ansat i en HR-funktion. Forløbet forudsætter, at du er i job, så du kan opnå den maksimale kobling mellem teori og praksis. Se Optagelseskriterier. Uddannelsens opbygning og forløb Læringsmæssigt er uddannelsen designet omkring tre læringsrum: Holdet Netværksgruppen Din egen organisation 1 ECTS står for European Credit Transfer and Accumulation System. Det er en europæisk vedtaget standard til at sammenligne og eventuelt meritoverføre uddannelseselementer fra en videregående uddannelse til en anden. Når MacMann Berg har mulighed for at udbyde godkendte og kompetencegivende uddannelser med ECTS-point, skyldes det et universitetssamarbejde med Nyenrode Business University i Holland. Side 2 af 7

3 Vi anvender de tre læringsrum aktivt undervejs for at give dig den maksimale træning og kobling mellem uddannelsen og din egen organisatoriske praksis. Da uddannelsen bygger på en konstruktionistisk anerkendende tænkning og praksis, vil vi tilsvarende arbejde eksemplarisk med vores undervisning og vores tanker om læring, udvikling og ledelse. Vi har en systemisk, anerkendende og relationel praksis, hvor vi tager afsæt i dine forudsætninger, udfordringer og praksis. Første studieår består af: 11 undervisningsdage fordelt på syv moduler, heraf et i Holland Seks netværksdage (litteraturstudier og praksistræning med medstuderende) Certificateuddannelsen forudsætter, at du er i gang med MacMann Bergs systemiske lederog konsulentuddannelse eller allerede har gennemført den eller en tilsvarende uddannelse. Se Optagelseskriterier. På uddannelsen vil du møde en række at de centrale systemiske bidragydere fx i form af Humberto Maturana, Gregory Bateson, Rom Harré, Kenneth Gergen, Ludwig Wittgenstein, Karl Tomm, Niklas Luhmann, Axel Honneth, Kevin Barge, Danielle Zandee, David Cooperrider, Barnett Pearce, Otto Scharmer og MacMann Berg. Andet studieår som er under akkreditering forventes at bestå af: 17 undervisningsdage fordelt på 10 moduler, heraf to moduler i Holland Otte netværksdage Det andet studieår vil bygge på de seneste landvindinger inden for ledelse, læring, kompleksitetsteori, innovation og strategiarbejde, hvor vi samtidig insisterer på at koble teorien med praksis og træning. Foruden de klassiske systemiske inspirationskilder trækker vi desuden på Ralph Stacey, Henry Mintzberg, Karl Weick, Jody Gittell, Elmer Steensen og Gary Hamel. Beskrivelsen af det andet studieår forventes at være klar ultimo Opgaver og eksaminer På det første studieår skal du skrive tre skriftlige opgaver og lave en mundtlig præsentation: PRACTICAL PAPER opgave med afsæt i egen praksis (3.500 ord) januar 2014 PRESENTATION mundtlig præsentation (30 minutter) forår 2014 THEORETICAL PAPER opgave med afsæt i udvalgte teorier (3.500 ord) maj 2014 REFLEXIVE PAPER refleksion over din læring på studieåret (1.500 ord) juni 2014 Du kan skrive dine skriftlige opgaver på dansk eller engelsk. Skriver du på dansk, skal du lave et fyldigt summary/referat på engelsk. Ved studiestart får du en studiehåndbog med yderligere information. Mindre justeringer kan forekomme. Side 3 af 7

4 Optagelseskriterier På det første Certificate-år kan du blive optaget, når følgende fire kriterier er opfyldt: 1. Du arbejder som leder eller konsulent eller har tilsvarende arbejdsfunktion så du har en praksis til at træne i. 2. Du har minimum en bachelorgrad eller et tilsvarende uddannelsesniveau. 3. Du har gennemført eller er i gang med MacMann Bergs 12-dages leder- og konsulentuddannelse eller har tilsvarende uddannelse fra anden udbyder. Kontakt os. 4. Før uddannelsesstart skal du have en individuel snak med en af underviserne, så vi sammen kan vurdere, om uddannelsen matcher din baggrund og dine ambitioner. Optagelseskravene er en del af Nyenrode og MacMann Bergs sikring af uddannelsens faglige niveau og kvalitet. Er du i tvivl om dine optagelsesmuligheder, er du velkommen til at kontakte os og få en nærmere snak og vurdering. Modulernes indhold Modul 1 Introduktion og kobling mellem uddannelse og egen praksisudvikling Hvordan kan du bedst forbinde uddannelsen og udviklingen af din egen organisation og ledelse? Erfaringsmæssigt vil et tidligt fokus på uddannelsen give et større udbytte og være med til at sikre, at du når i mål. På modulet vil du skulle arbejde med din egen optagethed, og hvordan du kan opnå den bedste synergi mellem uddannelsens produktionskrav, din organisation og egne ambitioner. Modul 2 Ledelse og organisationsudvikling skiftende paradigmer gennem 100 år Hvordan kan vi forstå ledelse og organisationsudvikling. På modulet vil vi tage afsæt i, hvordan forskellige trends og paradigmer har påvirket vores tænkning, og hvordan vi arbejder med ledelse, læring, udvikling og forandring. Fra det store overblik zoomer vi ind på det relationelle konstruktionistiske paradigme. Danielle Zandee fra Nyenrode Business University er ekstern underviser. Modul 3 Anerkendelse og social konstruktionisme Hvad betyder anerkendelse? Hvordan kan du gøre anerkendende ledelse? Kan det være anerkendende at fyre en medarbejder? På skuldrene af Hegel, Honneth, Gergen og Cooperrider vil vi arbejde med anerkendelse i teori og praksis. Med fokus på både den organisatoriske og den individuelle anerkendelse vil vi udfordre det ensidige fokus på det positive, der er fulgt med en stor del af anerkendelsestænkningen. Med afsæt i Oliver & Barge vil vi kaste lys på vigtigheden af at anerkende og møde kritikken og skyggesiderne. Modul 4 Bæredygtig organisationsudvikling forskning in action (Holland) Modulet foregår i Holland. Vi fokuserer på bæredygtighed og ledelse. Og hvordan vi kan forstå og arbejde med forskning indenfor en konstruktionistisk erkendelsesramme i form af aktionsforskning som en praksisforankret systematisk forskningstilgang. Vi dykker dybere ned i AI og generative processer, og kobler det til den enkeltes opgaveskrivning. Professor Danielle Zandee fra Nyenrode Business University er ekstern underviser. Modul 5 Nysgerrighed og uærbødighed som forudsætninger for forandring Hvor nysgerrig er du reelt? Ville du gerne have dig selv som chef? På modulet vil vi arbejde med nysgerrighed og uærbødighed som basale forudsætninger for forandringer. Inspireret af blandt andet Cecchin fra Milanoskolen og CMM-modellen fra Pearce & Cronen vil vi arbejde med, hvordan du kan udfordre din egen ledelse og give retning til din organisation. Modul 6 Metarefleksivitet og innovation Hvordan udvikle din egen praksis? Hvordan skabe og lede innovation? Refleksivitet og metarefleksivitet vil være et gennemgående tema på modulet og vil blive anvendt i forhold til Side 4 af 7

5 din egen praksisudvikling. Inspireret af blandt andet Barge, Harré, Luhmann og Scharmer vil vi arbejde med, hvordan du kan udvikle en stærk og effektfuld relationel ledelse, der innovativt er rettet fremad mod i morgen. Modul 7 Ledelse, magt og etik Som leder har du magt. Spørgsmålet er, hvordan du gør den produktiv på en etisk ansvarlig måde? Inspireret at Foucault vil vi arbejde med magtbegrebet, som et relationelt grundvilkår, der altid er tilstede mellem mennesker. I en organisatorisk kontekst handler det om, hvordan vi kan arbejde magtreflekteret og på den måde gøre magten produktiv, så den positionerer medarbejdere og kollegaer som kompetente strategiske bidragydere. Undervisere På det første studieår er uddannelsesleder Thomas Johansen gennemgående underviser og vejleder. Se Derudover trækker vi på professorer og undervisere fra Nyenrode Business University, heriblandt professor Danielle Zandee og dygtige kollegaer fra MacMann Berg. Internationale samarbejdspartnere Nyenrode Business University og TAOS Institute MacMann Berg har udviklet denne Certificateuddannelse i et tæt samarbejde med Nyenrode Business University i Holland og TAOS Institute i USA. Nyenrode startede som et ledertalent-udviklingsprogram på initiativ af de store hollandske koncerner KLM, AKZO Nobel, Unilever, Shell og Philips. For 25 år siden fik Nyenrode universitetsstatus og er i dag en af de førende blandt alle verdens universiteter og Business Schools i forhold til udvikling af ledertalenter 2. TAOS Institute er et globalt netværk af forskere og praktikere, som arbejder ud fra en socialkonstruktionistisk tilgang til verden med en ambition om at udvikle bedre ledelse og praksis generelt. MacMann Berg er via personlige relationer associeret medlem af TAOS, som på den måde er med til at understrege uddannelsens internationale dimension. Pris Certificate-uddannelsen koster kr. (momsfri) Beløbet inkluderer undervisning, bøger og øvrige undervisningsmaterialer, fælles og individuel vejledning i forbindelse med opgave- og specialeskrivning, universitetsafgift samt ophold og forplejning på Nyenrode Business University. Dine rejseudgifter til universitetet i Holland er det eneste, der ikke er inkluderet i prisen. Undervisningsmateriale Du får bøger, mapper og cd med undervisningsmateriale udleveret ved studieårets start. 2 Alle verdens universiteter bliver ranket i forhold til en række kriterier som fx antallet af publicerede artikler i førende forskningstidsskrifter og en effekt af uddannelsen ift. dens studerendes videre karriere. Rankingen foretages blandt andet af Financial Times Ranking for European Business Schools. Her havde Nyenrode i 2008 en total placering som nr. 28 ud af top- 65 listen over verdens bedste Business Schools. Inden for Executive MBA-programmer blev Nyenrode i 2009 ranket som nr. 1 i verden inden for talent- og karriereudvikling af ledere. Side 5 af 7

6 Tilmelding Du kan tilmelde dig MacMann Bergs Certificateuddannelse via under Tilmeld. TILMELDING: AFMELDING: Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet Tilmeldingen er først endeligt registreret, når vi har modtaget din betaling Tilmeldingen er som udgangspunkt bindende Indtil otte uger før uddannelsens start refunderer vi det fulde beløb Indtil seks uger før uddannelsens start refunderer vi det halve beløb Mindre end seks uger før uddannelsens start refunderer vi ikke betalingen NB. Vi forbeholder os ret til at aflyse uddannelsen, hvis der er under 12 deltagere. Datoer for Certificateuddannelsen (Aarhus) Modul 1: 17. september 2013, kl september 2013, kl Netværksmøde: 8. oktober 2013 Modul 2: 22. oktober 2013, kl Netværksmøde: 26. november 2013 Modul 3: 4. december 2013, kl december 2013, kl Netværksmøde: 16. januar 2014 Modul 4: 28. januar 2014, kl. 17 til 30. januar 2014, kl. 15 (internationalt modul i Holland) Netværksmøde: 6. februar 2014 Modul 5: 26. februar 2014, kl Netværksmøde: 1. april 2014 Modul 6: 9. april 2014, kl april 2014, kl Netværksmøde: 30. april 2014 Modul 7: 8. maj 2014, kl Side 6 af 7

7 Yderligere oplysninger MacMann Berg AARHUS: KØBENHAVN: Karetmagergaarden Graven 25 B Nyhavn 43 A, 3. sal 8000 Aarhus C 1051 København K Side 7 af 7

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Spørgsmål, der gør en forskel

Spørgsmål, der gør en forskel Artikel af: Carsten Hornstrup, Karl Tomm & Thomas Johansen Spørgsmål, der gør en forskel Artiklen handler om styper og ledelsesbaseret coaching. Evnen til at stille er et af coachens vigtigste praksisværktøjer

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching.

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere