Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid"

Transkript

1 Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse strategisk kan håndtere store forandringsprocesser og sikre, at medarbejdere og andre relevante interessenter inddrages som strategisk kompetente bidragydere, så skolen som organisation professionelt kan løse den opgave, den er sat i verden for. I en tid, hvor stor kompleksitet og store forandringer af den danske folkeskole er et vilkår, er der brug for nye forandringsstrategier og ledelseshandlinger, der inddrager medarbejdere som strategisk kompetente bidragydere. Strategier og ledelseshandlinger, der kan oversættes og omsættes i hele organisationen og skabe de ønskede resultater. Den danske folkeskole står over for et paradigmeskifte med den nye folkeskolereform og lærernes nye arbejdstider. Det kalder på nytænkning og en om- og redefinering af den hidtidige opgaveløsning. Skal folkeskolen komme succesfuldt igennem dette paradigmeskifte kræver det, at skolens ledelse kan håndtere komplekse kulturelle forandringer og organisatoriske processer, hvor der indgår mange interessenter. Ledelsen skal kunne tilrettelægge strategiprocesser, så medarbejderne inddrages og deres ressourcer og potentialer bliver sat maksimalt i spil i løsningen af den opgave, som skolen er sat i verden for. Den danske folkeskole er rundet af en kultur, hvor autonomi og selvledelse har været centrale kompetencer for lærerne i udførelsen af deres arbejde. Disse kompetencer har givet god mening i et industrisamfund, som netop er kendetegnet ved lille kompleksitet og en lineær og rationel tilgang til opgaveløsningen. Det forudsatte, at alle elever tilegnede sig de samme grundlæggende færdigheder og kundskaber som industrien og virksomhederne efterspurgte. Denne opgave kunne løses med et skolesystem, der var bygget op efter princippet en klasse, en lærer, en time, og her gav det god mening med lærerkompetencer som autonomi og selvledelse. Da skolernes ledelse i næsten alle tilfælde selv har været lærere, så har det i mange tilfælde betydet, at denne kultur har fået lov til at forblive den fremherskende i den danske folkeskole uagtet, at samfundsudviklingen kaldte på andre tilgange til opgaveløsningen af kerneydelsen. I dag lever vi i et samfund, der er kendetegnet ved globalitet, stor kompleksitet og foranderlighed. Hvor nye opdagelser og ny viden inden for alle områder dukker op hver dag. Hvor den viden vi handlede på baggrund af i går, er forældet og erstattet med ny viden i morgen. Et sådan samfund kalder på læringsmiljøer, der er indrettet, så eleverne kan udnytte deres individuelle evner og anlæg i et samspil med andre og give dem kompetencer til at være innovative og håndtere stor kompleksitet og foranderlighed. Her slår en kultur præget af autonomi og selvledelse ikke til. Den kommer tværtimod til at spænde ben for løsningen af kerneopgaven i vores skoler. I stedet kalder det på en kultur, hvor kompetencer som medledelse, refleksion, anerkendelse af forskellighed og viljen til at koordinere mening og handling i opgaveløsningen er helt central. Steen Hildebrandt og Per Fibæk Laursen skriver i deres bog Når klokken ringer ud fra 2009 om folkeskolen:

2 Vi er i langt højere grad styret af fortiden end af kreative og fordomsfrie vurderinger af og forsøg på at lære af fremtiden. Nutiden og fremtiden handler om globalisering og digitalisering, handler om at fokusere både på det individuelle og personlige og på stadig mere komplicerede sociale netværk og på immaterielle værdier og oplevelser frem for alene på simple fysiske produkter (s.20). De skriver videre: Og det, der er behov for, er, at skolen befinder sig i et levende møde imellem en forståelse og respekt for fortiden og et konstruktivt, nysgerrigt og skabende møde med fremtiden, således at skolen bliver en samfundsudviklende og fremadrettet institution (s.8). Om et videnssamfund, som Danmark netop er, mener de: er et sådant samfund, hvor den værditilvækst, der finder sted [ ] i stadig stigende grad beror på, at forskellige mennesker med forskellig baggrund arbejder kreativt og produktivt sammen (s. 21). Og i forhold til skolen vil det sige: at skolen er et sted, hvor tværfagligt sammensatte team arbejder sammen om de aktiviteter, lære- og udviklingsprocesser, der finder sted i skolen (s. 21). Enhver organisationskultur er underlagt kravet om forandring og tilpasning i forhold til de samfundsmæssige vilkår, hvis den skal overleve og have sin berettigelse. Det gælder også kulturen i den danske folkeskole. Skal man som leder have succes med at forandre organisationskulturen, så organisationen professionelt kan løse de opgaver den er sat i verden for, er det helt centralt, at man kan arbejde på at skabe en fælles ny mening i forhold til opgaveløsningen. Det kræver, at konteksten for opgaveløsningen er tydeligt beskrevet. Hvad er til diskussion? Og hvad er ikke til diskussion? Der skal være en tydelig vision for, hvor organisationen/skolen er på vej hen og en klar strategi for, hvilken vej den vælger at gå. Det stiller store krav til skolernes ledelser i forhold til at vise vejen, være transparent i deres ledelse og gøre medarbejderne til strategisk kompetente bidragydere. Skal denne opgave lykkes, kræver det for det første, at man som ledelse kan afdække sin skoles forandringskapacitet. Dernæst skal man kunne anlægge en forandringsstrategi, der igennem insisterende involvering skaber mulighed for at inddrage medarbejderne som strategisk kompetente bidragydere i den fortsatte forandringsproces som skolen befinder sig i. I det følgende vil vi med afsæt i forskning i forandringsprocesser kort beskrive de elementer, der kan beskrive forandringskapaciteten i en organisation for eksempel en skole. Elementer som vi mener, man som ledelse skal indtænke i forandringsstrategien for sin skole, så den professionelt og fleksibelt kan løse sin opgave. Forskning viser, at vi får langt større effekt i forandringsprocesser, når vision og strategier er tydeliggjort og oversat igennem veltilrettelagte dialogiske processer på alle niveauer i organisationen. Det sikrer, at mål og handleplaner hænger sammen, og medarbejdere og øvrige interessenter kan se meningen med forandringerne. Det forudsætter dog, at de er blevet involveret i at finde løsninger på de udfordringer organisationen står overfor, for at kunne løse sin kerneydelse. Med afsæt i en systemisk tænkning beskriver vi nedenfor, hvordan man kan vurdere organisationens strategiske forandringskapacitet. Hvilke centrale elementer, der påvirker forandringskapaciteten. Elementer, der derfor skal fokuseres på for at gøre både medarbejdere, ledelse og øvrige interessenter til strategisk kompetente bidragydere. 2

3 Strategisk forandringskapacitet tre grundelementer Figur 1. Organisatorisk sammenhængskraft tre typer kommunikation Udvikling af strategisk forandringskapacitet er et centralt omdrejningspunkt i forbindelse med enhver organisationsudvikling. Strategisk forandringskapacitet består af tre grundelementer: 1. Organisatorisk sammenhængskraft 2. Strategisk kompetence 3. Ansvarlighed og ejerskab Organisatorisk sammenhængskraft skal forstås som evnen til at: Tydeliggøre hvordan den enkelte skal bidrage til udviklingen i organisationen Skabe fælles mål for udviklingen i organisationen Udnytte og skabe respekt om den enkeltes bidrag til udviklingen i organisationen. Organisatorisk sammenhængskraft handler om at styrke relationerne og udvikle kvaliteten af kommunikationen, så beslutninger og værdifuld viden og erfaringer kan deles og spredes i organisationen. Gode relationer og god kommunikation udgør forskellen på, om der er fælles mål, gensidig forståelse og respekt eller ej. Ud over organisatorisk sammenhængskraft forudsætter den strategiske forandringskapacitet også en strategisk kompetence, som har fokus på at udvikle strategiske kompetente bidragydere. Strategisk kompetence handler om at: Skabe en helhedsforståelse ved at synliggøre og aktivere skolens vision og strategier på alle niveauer Arbejde aktivt med tværfaglig samarbejde og udvikling Arbejde aktivt med udvikling af kommunikation og samarbejde på tværs af skolens søjler og enheder Figur 2. Strategisk kompetence at se helheden I skolen gælder det både den samlende kommunikation i relationerne internt i de enkelte team, det gælder den brobyggende kommunikation mellem team og afdelinger ligesom det gælder den forbindende kommunikation mellem skolens forskellige niveauer. Der hvor forbindelserne er svage, er chancerne for manglende koordination størst. 3

4 Hvis man som leder vil øge den strategiske kompetence i organisationen må man gøre visionen og strategien tydelig og levende. Hvad betyder den i praksis? Hvordan hænger den sammen med de tiltag og prioriteringer, der foretages? Skab transparens og gennemskuelighed og gør mellemregningerne tydelige, så medarbejderne på den måde bliver trænet i at tænke strategisk og at skabe koblinger mellem vision, strategi og deres daglige praksis. Endelig kræver udviklingen af strategisk forandringskapacitet ansvarlighed og ejerskab, som er det tredje grundelement. Det handler om at: Skabe optimale muligheder for at den enkelte kan bidrage med erfaringer og ideer til udviklingen Sikre at den enkelte bliver involveret i at udvikle og implementere løsninger på de vigtigste udfordringer i forhold til egne opgaver og ansvarsområder Udvikle effektive informations- og kommunikationsveje på tværs af ledelseshierarkiet begge veje. Figur 3. Deltagelse og indflydelse tilrettelægges. Med fokus på at skabe både rammer og retning for hele ledelsens og medarbejdernes aktive deltagelse i de relevante dele af forandringsprocesserne og give mulighed for indflydelse på de ændringer, der vedrører den enkeltes opgaveløsning. Insisterende involvering handler i høj grad også om, hvordan man som leder arbejder med både de forandringspositive og forandringsskeptiske stemmer i organisationen. Figur 4. Insisterende involvering Øg den strategiske kompetence og sammenhængskraft fire konkrete ideer Ud fra resultater af forskning i Strategisk forandringskapacitet, er her en række centrale pointer, der kan være med til at øge den strategiske kompetence i hele organisationen. 1. Skab engagement og ejerskab planer og papir er ikke nok Et centralt element under ansvarlighed og ejerskab er insisterende involvering. Det handler om at skabe rammerne for, hvordan skolens forandringsprocesser Forskningen viser, at hvis vi vil bedrive ledelse med effekt, så kommer vi længst med involvering. Strategisk kompetence er i høj grad et spørgsmål om, at ledelsen går foran gennem kommunikation og adfærd. Gennem et aktivt samspil med de involverede skabes der engagement og ejerskab, der gør det muligt for medarbejderne at blive reelle medspillere på de strategiske mål. Ejer- 4

5 skabet opstår, når nøgleaktørerne oplever sig som bidragydere, og de kender de vigtigste mellemregninger for de mål, som skolen går efter. En forudsætning for at kunne skabe engagement og ejerskab til skolens mål og strategier er at sikre en fortløbende koordination af forståelse og handling med afsæt i en systemisk tænkning. Det fordrer igen en kontinuerlig dialog og refleksion om den gældende mission, vision og strategi. Hvad er vi sat i verden for? Hvor er vi på vej hen? Og hvilke handlinger kalder det på? Jo mere klart det står, jo mere alle oplever deres viden og indsigt anvendt i forhold til missionen og den vision og de mål, der er udstukket jo mere ejerskab vil de opleve. Og jo mere strategisk kompetent, vil de kunne handle. Det begynder hos ledelsen. Det er ledelsen, de andre kigger efter. Både, hvad de gør og ikke mindst, hvad de ikke gør. 2. Gå selv forrest og brug forandringsagenter med omhu Ledelse af forandringer kan ikke klares i form af interne eller eksterne forandringsagenter alene. Forskningen har dog vist, at eksterne konsulenter kan spille en vigtig rolle som sparringspartnere og medansvarlige for, at processen lykkes. Kompetente processer fordrer sparring fra kompetente faglige personer. Men skal man have succes med forandringsprocesser, kræver det først og fremmest vilje, mod og evne til at sætte sig selv i spil som leder og træffe de beslutninger, der skal til og være synlige undervejs i processen. De fleste af os tror mest på det, vi hører fra den direkte kilde. Dem der har besluttet forandringerne. Ikke mindst når vi skal vurdere, om noget er vigtigt eller ej. Er forandringen vigtig, så er det vigtigt, at ledelsen selv går foran og viser det. Ellers har medarbejderne de bedste argumenter for ikke at ændre praksis, eller gå efter de udstukne mål. 3. Vis tillid og skab gensidig respekt Strategisk kompetence, forstået som evnen til at arbejde helhedsorienteret med omdrejningspunkt i den primære organisatoriske opgave, forudsætter en grundlæggende tillid til den ledelse, der bliver bedrevet. Forudsætningen for at få føleskab er tillid. Det kræver tillid til lederen som menneske, til de ledelsesmæssige beslutninger og handlinger. Tilliden opstår ved, at lederen er transparent og taler lige ud af posen. Tillid fordrer tydelighed om forventninger og ansvar. Hvem gør hvad? Hvad forventer lederen? Hvad forventer medarbejderen? Og så skal leder og medarbejder lytte. Lytte oprigtigt efter den andens intentioner og de bagvedliggende budskaber. Lyt efter kritik, spørgsmål og ideer. Særligt dem som de ikke selv har fundet på. Der er altid en risiko for, at man kan blive klogere, hvis man tør og viser tillid. Hvis tilliden ikke er der, koster det let både ringere motivation og manglende effekt af forandringsprocesserne. 4. Modstand mod forandringer er det noget ledelsen selv skaber? Når vi taler om modstand mod forandringer, så er det ofte mere et udtryk for, at dem der skal udføre forandringen i praksis ikke kan se meningen eller perspektivet med at gennemføre forandringen. Det er en central systemisk pointe, at vi ikke kan transmittere viden, beslutninger og intentioner fra én person eller én bevidsthed til en anden. Alligevel er der rigtig mange udviklings- og 5

6 forandringsprocesser, der tilrettelægges og gennemføres ud fra en helt traditionel top-down tilgang, hvor man tager afsæt i en transmissionsoptik. Som om vi bare kan træffe en overordnet ledelsesbeslutning og så eksekvere og rulle den ud i hele organisationen uden videre. Figur 5. Implementering transmission eller konstruktion? Konstruktionsoptik Transmissionsoptik Mangel på mening er noget helt andet end modstand, og ledelsesopgaven bliver en anden. Det bliver i stedet fokus på at formidle og vise forandringens nødvendighed, at skabe tydelighed om, hvad der er til forhandling, og hvad der ikke er til forhandling. Hvad der er de bagvedliggende intentioner, de ønskede effekter, samt hvilke til- og fravalg, der er foretaget undervejs. Hvis medarbejderne skal have en chance for at udvikle forståelse og ejerskab til målene, sker det derfor både mest enkelt og effektivt ved dialog og involvering. En insisterende involvering. Når vi siger insisterende involvering og ikke blot involvering er det ud fra den erfaring, at den ledelsesmæssige opgave i høj grad også er at få eventulle skeptikere med. Dem der ikke melder sig under fanerne af sig selv. Ledelsen må agere aktivt og insisterende for at få disse skeptikere til at bidrage med deres stemmer i processen. De er vigtige bidragydere, hvis målet skal nås. Hvis ikke ledelsen sikrer deres aktive medvirken bliver det let en undskyldning for andre om heller ikke at melde sig ind og tage ansvar. Hvis ikke der sikres forståelse gennem dialog og ejerskab gennem involvering, så er det lederen, der selv skaber det, vi senere kan kalde modstand mod forandringer. Artiklens teoretiske og praktiske pointer er yderligere uddybet i bogen: Strategisk relationel ledelse - systemisk ledelse af forandringer. Bogen bygger på en række aktionsforsknings- og udviklingsprojekter, der har fokus på at udvikle viden om, hvordan vi med vores ledelse kan skabe mere kompetente organisationer med strategisk kompetente bidragydere. 6

7 Centrale inspirationskilder Gittell, Jody (2012): Effektivitet i sundhedsvæsenet. Forlaget Munksgaard. Honneth, Axel (2003): Behovet for anerkendelse. Hans Reitzels Forlag. Hornstrup, Carsten & Johansen, Thomas (2013): Strategisk ledelse i et systemisk perspektiv - systemisk ledelse af forandringer. Dansk Psykologisk Forlag Mintzberg, Henry (1987): Five P s for Strategy. California Management Review Stacey, Ralph (2009): Complexity and Organizational Reality. Taylor and Francis Ltd Steensen, Elmer Fly (2008): Virksomheders strategiprocesser og præstationer: Top-down styring skader effektiviteten. Ledelse & Erhvervsøkonomi, 1/2008 Weick, Karl E. (2005): Sensemaking in Organizations. Sage Publications Hildebrandt, Steen & Laursen, Per Fibæk (2009): Når klokken ringer ud Opgør med industrisamfundets skole. Gyldendal Forfatterne Gert Dremark chefkonsulent, MacMann Berg Carsten Hornstrup partner og chefkonsulent, MacMann Berg, Ph.d.-studerende ved University of Tilburg Thomas Johansen partner og chefkonsulent, MacMann Berg Jørgen Gjengedal Madsen partner og chefkonsulent, MacMann Berg 7

Velkommen J. Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid. Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner

Velkommen J. Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid. Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner Velkommen J Go morgenmøde om Skoleledelse i en brydningstid Gert Dremark, chefkonsulent Jørgen Gjengedal Madsen, chefkonsulent & Partner Dagens program Kl. 9 Skoleledelse i en brydningstid set i forhold

Læs mere

Ledelse af institutioner i forandring

Ledelse af institutioner i forandring Ledelse af institutioner i forandring Ud fra et systemteoretisk perspektiv giver artiklen et bud på, hvordan der kan tænkes ledelse inden for institutionsverdenen. Tankerne begrænser sig dog ikke til dag-

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER

Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling. Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER Dokumenttype Analyse/erfaringsopsamling Dato Oktober 2013 ERFARINGSOPSAMLING LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER INKLUDERENDE LÆRINGSMILJØER INDHOLD 0. Forord 1 1. Indledning 1 1.1 Projektets indhold 1 1.2

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR FORANDRINGS- LEDELSE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR - din strategiske udviklingspartner 1 STRATEGI OG FORANDRINGER 01 Alle tænker vi på, at verden burde forandres. Men ingen tænker på, at vi selv burde være anderledes.

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse

Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse Skolen i Morgen Tidsskrift for skoleledelse Nr. 8 maj 2013 16. årgang Tema: Ny skoleledelse Nu skal der ledes Af forlagschef Peter Andersen Efter regeringsindgrebet er ledelsesretten kommet derhen, hvor

Læs mere