Byrådet. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00

2 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo Jensen (V) Gitte Krogh (V) Martin Rishøj Jensen (V) Birgitte Josefsen (V) Carsten Jespersgaard (V) Kim Toft (V) Karsten Frederiksen (C) Johannes Trudslev Pedersen (A) Ole Bruun (A) Peer Thisted (A) Jette Ramskov (A) Adnan Jedon (A) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Runa Christensen (V) Poul Pedersen (V) Karl Emil Nielsen (O) Bendt Danielsen (J) Johnny Sort Jensen (J) Uffe Sørensen (J) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Arne M. Jensen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Marianne Jensen (A) Ole Jespersgaard (A)

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Thise Skole Opfølgning på økonomi vedrørende anbringelsesområdet Endelig låneoptagelse for Betaling for mad på plejecentre Frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af Fasanvejens Børnehave Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til AT-påbud i børnehaven Solsikken i Flauenskjold Igangsætning af projekt Multihus i Jerslev Tillæg til spildevandsplan , nye bolig- og erhvervsområder ved Søndergade i Brønderslev Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om tronfølgeloven Kommunikationsstrategi Kommuneplanrevision Evaluering af Forretningsledelsen Orientering Lukket sag 16 Lukket sag

4 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Spørgetid for byrådsmedlemmer /dwsvldf Åben sag BY Ingen.

5 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Thise Skole A16/dwfslj 09/9207 Åben sag BY Sagsfremstilling: Skolebestyrelsesmedlem Hanne-Mette Bentzen anmoder om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Thise Skole under henvisning til, at hun er ansat som pædagogmedhjælper i landsbyordningen ved Thise Skole i perioden 1. februar til 31. juli I henhold til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser 9 kan personer, der er ansat ved den pågældende skole, ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Poul Erik Christensen, Jens Thisevej 67, 9700 Brønderslev er valgt som suppleant. Godkendt.

6 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Opfølgning på økonomi vedrørende anbringelsesområdet S03/dwbkes 08/9673 Åben sag ØK Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Udsat. Beslutning i Økonomiudvalget den 29. januar 2009 Der gennemføres administrativ afdækning med henblik på finansiering af merudgifter. I afdækningen skal indgå evt. "frie midler" med 1. prioritet. Herefter genoptages sagen. Karl Emil Nielsen ønsker afdækning med henblik på forventede merudgifter på socialområdet. Henning Jørgensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Økonomiudvalget indstiller, at beløb fra forsikrings- og risikostyring børnepasning udlændinge i alt kr. i 2009 og i 2010 overføres til tillægsbevillingspulje. De øvrige forhold drøftes på næste møde. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: I henhold til budgetaftale for 2009 er parterne enige om, at det er nødvendigt med stram budgetopfølgning og om nødvendigt hurtige indgreb, såfremt der viser sig tegn på budgetskred. Eventuelle udgiftsskred i fagudvalgene skal håndteres i fagudvalgene og konsekvenser ved eventuelle serviceforringelser videresendes til Byrådet. Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere oplyst Økonomiudvalget om, at der var en forventning om et merforbrug på kr. Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2008 at tilbagesende sagen til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på minimering af de samlede omkostninger inden for området. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i møde den 3. december 2008 status på anbringelsesområdet. Af notat fremgår, at der forventes en merudgift i 2009 på kr.

7 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1129 Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at orientere Økonomiudvalget herom, idet udvalget indstiller, at man afventer, men nøje følger udviklingen, inden der tages initiativer til finansiering af den forventede merudgift. Udvalget henviser endvidere til, at området for udsatte børn og unge er fokuspunkt i det store projekt KeK (Kommunerne efter Kommunalreformen), som gennemføres i samarbejde med Velfærdsministeriet. Projektet vil bla. belyse fagenhedens indsats på området. Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning om at gennemføre administrativ afdækning har Forreningsledelsen nu gennemført en afdækning af frie midler, og afdækningen viser, at der samlet set kan afdækkes kr. i 2009 og kr. i 2010 og fremover. Hvilke områder der konkret er afdækket fremgår af notat af om opfølgning af økonomi på anbringelsesområdet. Påtegning fra Center for Økonomi: Staben for Økonomi og IT foreslår at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt kr. i 2009 og kr. i 2010 og fremover på de afdækkede områder at der gives en positiv tillægsbevilling på i alt kr. i 2009 og kr. i 2010 og fremover til etablering af en tillægsbevillingspulje på økonomiudvalgets område under politikområde 106. Bilag: Notat, opfølgning på økonomi på anbringelsesområdet - Frie midler Godkendt.

8 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Endelig låneoptagelse for Ø20/dwokhoc 08/14646 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Stabsenhedens forslag indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: I 2008 er Brønderslev Kommune tildelt følgende lånedispensationer: Særlig skolepulje (50% låneadgang) Ordinær lånepulje I alt Overført låneramme fra 2007 (5 årigt lån) Låneramme i alt for ,800 mio. kr. 4,000 mio. kr. 10,800 mio. kr. 1,283 mio. kr. 12,083 mio. kr. Der er herudover lånemuligheder til byfornyelsesprojekter, arealerhvervelse til jordforsyning, energibesparende foranstaltninger mm. Center for Økonomi har opgjort lånemuligheden for regnskabsåret 2008 på baggrund af de faktisk afholdte udgifter: Skolepuljen Ordinær lånepulje IT-investeringer (overført låneramme fra 2007) Arealerhvervelse, jordforsyning Energibesparene foranstaltninger (gadelys) Øvrige (byfornyelse og lån til ejendomsskat) I alt lånemulighed i 2008 Tidligere hjemtaget a conto Yderligere lånemulighed vedrørende ,751 mio. kr. 4,000 mio. kr. 1,283 mio. kr. 3,978 mio. kr. 1,097 mio. kr. 0,201 mio. kr. 12,310 mio. kr. 7,458 mio. kr. 4,852 mio. kr. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der optages supperingslån på 4,852 mio. kr. vedrørende 2008, således at lånemulighederne er udnyttet fuldt ud. Lånet skal hjemtages senest 31. marts 2009.Af lånepuljen vedrørende skolebyggeri er der en uudnyttet ramme på 5,049 mio. kr.

9 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1131 Velfærdsministeriet har den 17. februar meddelt dispensation til overførsel af uforbrugt låneramme på 4,4 mio. kr. fra 2008 til 2009 (opgjort pr ). Det foreslås, at der fremsendes fornyet ansøgning til Velfærdsministeriet om dispensation til overførsel af restbeløbet op til den samlede uudnyttede ramme på 5,049 mio. kr. Godkendt.

10 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Betaling for mad på plejecentre G01/dwsbhsj 08/6363 Åben sag SO/ØK/BY Beslutning i Socialudvalget den 17. december 2008 Den nuværende kostpris - fastlagt ved den pris, som Det Danske Madhus producerer til - på 88,50 kr. for døgnkost fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Økonomiudvalget henholder sig til tidligere beslutning i Byrådet den 11. december Sagen tilbagesendes til fagudvalget. Karl Emil Nielsen er uenig i prisberegning, hvor bl.a. anretning, servering og oprydning indgår. Beslutning i Socialudvalget den 21. januar 2009 Udsættes til nærmere undersøgelse. Sagen flyttes til åben møde. Bilagene er lukket. Søren Erik Nielsen var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den 11. februar 2009 Udvalget indstiller, at den tidligere beslutning, fra Socialudvalgets møde den 17. december 2008 om fastholdelse af pris på 88,50 kr. fastholdes, indtil der foreligger en ny vejledning. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Et af fokuspunkterne til budget 2008 var en afklaring af den reelle produktionspris for den kommunale mad produceret af Risagerlund. Ultimo maj 2008 var der udarbejdet en køkkenanalyse af konsulentfirmaet DH Consult, som belyste de ønskede forhold. Der er efterfølgende fulgt op på rapportens konklusioner. Til budget 2008 var prisen fra den eksterne leverandør Det Danske Madhus det udgangspunkt, der således var for prisfastsættelsen. I forbindelse med budgettet for 2009 blev der ikke taget stilling til de fremtidige madpriser på plejecentrene. Den fremtidige madproduktion var fortsat uafklaret. På plejecentrene leveres mad fra privat leverandør, Det Danske Madhus og fra Risagerlunds køkken.

11 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1133 Det Danske Madhus leverer mad til plejecentrene i den østlige del af kommunen, og Risagerlund til plejecentrene i den vestlige del af kommunen. Der leveres samlet 315 døgnkostportioner dagligt. Kontrakten med Det Danske Madhus løber frem til april Prisen for døgnkost til de ældre på plejecentrene har siden 1. juni 2008 været kr. mdl., svarende til 88,50 kr. pr. dag, svarende til prisen hos Det Danske Madhus. Produktionsprisen på Risagerlund er i køkkenanalysen udregnet til 102,70 kr. alt incl. Denne pris var en gennemsnitspris på alle produktionsformer incl. skolemad omregnet til døgnkost. Når man ser bort fra skolemad m.v. og tager udgangspunkt i "ren" produktion af mad til ældrecentrene var prisen 100,24 kr. incl. beregnet husleje og 97,58 kr. excl. beregnet husleje. Analysen har affødt forskellige tiltag i Risagerlunds køkken, som afskaffelse af skolemaden som gav et væsentligt underskud afregning for alle ydelser til plejecentre vedr. møder m.v. afskaffelse af alle "kaffekasser" til personalekaffe m.v. reduktion af personaletimer Det vil sige, at når regnskab 2008 er afsluttet, skal der i 2008-priser vise sig en reduceret pris for madproduktion. De reduktioner der har været, har naturligvis haft en indkøringsperiode, og fuld gennemslagskraft vil der først være i Den nuværende bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud efter serviceloven er ret uklar med hensyn til beregningsmetoder. En tolkning fra såvel Velfærdsministeriet som KL siger dog at priserne skal harmoniseres, også selvom der er en privat leverandør involveret. Der må ikke opkræves forskellige priser for mad med samme kvalitetskrav. En harmonisering af priserne for de 172 døgnkostportioner fra Risagerlunds køkken og de 143 døgnkostportioner fra Det danske Madhus vil betyde en vægtet gennemsnitspris i 2009 på 100,10 kr., som så vil være den pris, der skal opkræves. Som en udløber af Finanslovsaftalen for 2009 fastsættes et loft over de ældres betaling for døgnkost på kr. pr. måned, svarende til 100 kr. pr. dag, sandsynligvis fra 1. juli Det oplyses fra Velfærdsministeriet, at der bl.a. med baggrund i de mange henvendelser der er kommet om tolkning af den gamle bekendtgørelse om beregningsgrundlag og selvfølgelig også på baggrund af de kommende nye bestemmelser, vil blive udarbejdet en ny vejledning til beregning af madpriser. Den nye bekendtgørelse vil blive udarbejdet i løbet af foråret Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget beslutter, hvad der skal ske med madpriserne for 2009: Vil udvalget indtil ny og forhåbentlig mere sikker vejledning og ny lovgivning foreligger, foreslå byrådet at fortsætte med de nuværende priser på mad, kr. mdl., svarende til 88,50 kr. pr. døgnkost

12 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1134 Vil udvalget foreslå en harmonisering af priserne snarest efter 1. januar 2009 til 100,10 kr. pr. døgnkost, svarende til kr. mdl.. Det vil sige at prisen i den østlige del af kommunen vil komme til at overstige den pris, kommunen afregner til Det Danske Madhus. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har på baggrund af Socialudvalgets indstilling i møde den 17. december 2008 iværksat takstberegningen for mad til plejecentrene. Beregningerne omfatter: Afregningstakst til Det Danske Madhus i 2009 Brønderslev Kommunes egen forventede produktionstakst i 2009 Gennemsnitstakst Tillæg til taksterne for udgifter til anretning, servering, afrydning, opvask mm. Merindtægter i forhold til det vedtagne budget for Bilag: Prisberegning (lukket bilag) Notat Madpriser 2009 (lukket bilag) Socialudvalgets forespørgsel til prisberegning (lukket bilag) Notat om sagens behandling i Socialudvalget og Byrådet (lukket bilag) Godkendt.

13 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af Fasanvejens Børnehave G01/dwbkes 08/1954 Åben sag BU/ØK/BY Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2009 Udvalget anbefaler fagenhedens forslag, men ønsker at begrebet "i noget omfang" præciseres i den videre sagsgang. Eddy Jedan var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på kr. i på sted nr (etablering af flere børnehavepladser) til udvidelse af Fasanvejens Børnehave. Byrådet vedtog den 13. november 2008 at godkende forslag til udvidelse af Fasanvejens Børnehave med 36 pladser. De samlede udgifter ved udvidelsen var i forbindelse med overslag opgjort til kr. Der er tidligere frigivet kr. til ingeniørbistand m.v. samt kr. til indretning af legeplads. Der har den 9. februar 2009 været afholdt licitation. Udgifterne ved udvidelsen kan herefter opgøres til i alt kr. Herfra trækkes tidligere frigivet kr. Resterende udgifter kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi kan oplyse, at der er afsat rådighedsbeløb for 2009 på kr. til flere børnehavepladser (Fasanvejens Børnehave og ny daginstitution i Hjallerup). Bilag: Opgørelse over udgifter efter afholdt licitation Godkendt.

14 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til AT-påbud i børnehaven Solsikken i Flauenskjold K08/dwbbsr 09/5818 Åben sag TM/ØK/BY Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2009 Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Arbejdstilsynet var på besøg i Børnehaven Solsikken i Flauenskjold den 6. november Der blev udstedt et påbud om "at undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger på børnetoilet på 1.sal. Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. april 2009." Den nuværende pusleplads til børnene på 1. sal består i et opslåeligt puslebord monteret på væggen i et af de små toiletaflukker på badeværelset. Når et barn skal pusles, er der for det første ikke nok plads foran det nedslåede puslebord til at sikre en ordentlig arbejdsstilling for den voksne, og for det andet kan klosettet i det omtalte aflukke ikke benyttes samtidig - hvilket kan betyde kø til det eneste andet toilet til rådighed. Fagenheden for Teknik og Miljø har set på problematikken og i samarbejde med institutionsleder og teknisk serviceleder lavet et forslag til etablering af ny pusleplads andetsteds i badeværelset, der bliver forsynet med et hæve-sænke-puslebord (lavet i specialmål), der kan sænkes ned, så børnene selv kan klatre op på bordet. Etableringen indebærer bl.a. flytning af eltavle, lukning af et dørhul og etablering af et andet med diverse følgearbejder. Samtidig med den nye pusleplads udskiftes den eksisterende enlige håndvask i voksenhøjde på børnenes badeværelse med en vaskerende med to sensorstyrede blandingsbatterier, og lågen til det ene toiletaflukke vendes for at lette på arbejdsstillingerne for de voksne, der skal assistere børnenes toiletbesøg. Der er lavet en skitse af forslaget, der er indsendt til Arbejdstilsynet for kommentarer. Fagenheden har fået et prisoverslag på arbejderne, og der bør afsættes ca kr. til efterkommelse af påbuddet. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til efterkommelse af AT-påbud i børnehaven Solsikken, Flauenskjold. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse.

15 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1137 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår bevillingen finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse. Godkendt.

16 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Igangsætning af projekt Multihus i Jerslev G01/dwbkes 08/1955 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Styregruppens forslag indstilles godkendt. Det forudsættes, at der ikke er øgede driftsudgifter. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Styregruppen vedrørende Multihus i Jerslev foreslår at arbejdet med renovering af Jerslev forskole til Multihus igangsættes inden for en samlet anlægsramme på kr. at beløbet finansieres således: 1. rådighedsbeløb 2009 på sted nr på kr., pulje til diverse formål inden for fritids- og kulturområdet finansierer kr. 2. lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på kr. 3. indtægtsbevilling på kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler 4. indtægtsbevilling på kr. ved salg af ejendom at Byrådet godkender de nødvendige bevillinger Fritids- og Kulturudvalget har i møde den 12. februar 2009 anbefalet, at Byrådet godkender, at kr. af afsat rådighedsbeløb for 2009 på kr. vedrørende pulje til diverse formål finansierer Multihusprojekt i Jerslev. Fagenheden for Fritid og Kultur oplyser, at der har været afholdt indbudt licitation med 5 bydere. Der er med baggrund i lavest bydende udarbejdet oversigt, der viser, hvorledes projektet gennemføres inden for overslagsforudsætningen på kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Indkomne tilbud

17 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1139 Godkendt.

18 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Tillæg til spildevandsplan , nye bolig- og erhvervsområder ved Søndergade i Brønderslev P19/dwtfjrn 08/9871 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Sagen tilbagesendes. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 23. februar 2009, at forslag til tillæg til spildevandsplan for den tidligere Brønderslev Kommune - Nye bolig- og erhvervsområder ved Himmerlandsgade og Søndergade i Brønderslev godkendes til offentliggørelse i en 8 ugers høringsperiode. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2009 Fagenhedens forslag til mødet den 23. februar 2009 indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Tillægget til Spildevandsplanen omfatter en udvidelse af kloakoplandet for Brønderslev by med det område ved Søndergade, der er omfattet af lokalplan nr Blandet bolig og erhverv ved Søndergade-Starengvej samt et mindre område ved Molsgade (Molsgade 15-18). I forhold til det tidligere fremlagte tillæg til spildevandsplan er de 2 områder, som ikke er omfattet af kommune- eller lokalplan, trukket ud. Det drejer sig om et mindre område ved Himmerlandsgade samt et større område mellem Søndergade og Himmerlandsgades forlængelse. Tillægget med tilhørende oversigtskort er vedlagt som bilag 1 og 2. Spildevandsplantillægget danner grundlag for tilslutning af de enkelte ejendomme til det af Brønderslev Spildevand A/S planlagte offentlige spildevandsanlæg i området. Området ved Molsgade er ganske vist ikke omfattet af kommunal planlægning, men ligger i det åbne land. Området inddrages, fordi ejendommene i Spildevandsplanen er udpeget til at skulle have forbedret spildevandsrensning inden 2010 kombineret med, at det fremtidige kloakanlæg passerer lige forbi ejendommene. Med vedtagelsen af tillægget til Spildevandsplanen forpligtes såvel eksisterende som fremtidige ejendomme i de to områder til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem.

19 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1141 For de eksisterende ejendomme ved Molsgade betyder dette, at ejendommene meddeles påbud om at separere spildevandet på egen grund og tilslutte dette til henholdsvis spildevands- og regnvandssystemet, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. De 2 områder planlægges separatkloakeret. Spildevandet fra områderne pumpes til fælleskloaksystemet i Himmerlandsgade, hvorfra det ledes videre til Brønderslev Renseanlæg. Regnvand/overfladevand udledes via forsinkelsesbassin til privat vandløb med udløb i Lygtebækken. Miljømæssig vurdering Spildevandsafledningen fra området forventes ikke at få betydning for rensningen på Brønderslev Renseanlæg, da tilledningen er ubetydelig i forhold til reservekapaciteten på renseanlægget. Undervejs til renseanlægget passerer spildevandet 2 overløbsbygværker, hvorfra der under regn udledes opspædt spildevand til Kornumgårdsgrøften. Det ene bygværk er alene et nødoverløb fra renseanlægget ved strømsvigt, og spildevandsafledningen er uden betydning for dette. Det andet bygværk aflaster beregningsmæssigt 2 gange årligt. Andelen af spildevand ved aflastning er dog meget lille og spildevandsmængden fra de nye områder vil kun øge denne marginalt. Regnvand/overfladevand fra områderne afledes som nævnt til Lygtebækken via forsinkelsesbassin. Forsinkelsesbassinet har til formål at udligne udledningen af regnvand under kraftig regn, således at vandløbet ikke belastes med meget store vandmængder. Afløbet fra basinnet reduceres til 1 l/sek./ha, hvilket antages at svare til den naturlige tilstrømning til vandløbet. Samtidig fungerer forsinkelsesbassinet også som et bundfældningsbassin, som reducerer overfladevandets indhold af forurenende stoffer. Og endelig fungerer forsinkelsesbassinet også som opsamlingsbassin i tilfælde af miljøuheld i de tilsluttede områder. Det foreliggende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal efter vedtagelse offentliggøres i 8 uger inden tillægget kan vedtages endeligt. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til By og Landskabsstyrelsen (Miljøcenter Aalborg) til orientering samt til de berørte ejendomme ved Molsgade. Når offentlighedsfasen er overstået, behandler Teknik- og Miljøudvalget forslaget på ny, og der tages beslutning om endelig godkendelse. Den endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bilag: Spildevandsplantillæg for Lokalplan , Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergade- Starengvej, Brønderslev Oversigtskort - Spildevandsplantillæg for Lokalplan , Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergade- Starengvej, Brønderslev Godkendt.

20 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om tronfølgeloven G01/dwsvldf 09/8326 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Stabsenhedens forslag indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Søndag den 7. juni 2009 skal der holdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven under forudsætning af, at Folketinget forinden vedtager lovforslaget herom i uændret form. Der skal således afholdes to forskellige valghandlinger samme dag, og det fremgår af lovgivningen, at der skal udarbejdes særskilte valglister og udsendes særskilte valgkort til Europa- Parlamentsvalget henholdsvis folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Afstemningen skal gennemføres som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser. Eventuelt vil der dog, hvis anvendelse af særskilte stemmerum ikke er mulig, og det i øvrigt sikres, at de to valghandlinger gennemføres særkilt, kunne benyttes fælles stemmerum. Så vidt mulig skal de to valghandlinger gennemføres i adskilte lokaler. Der skal vælges særskilte valgbestyrelser og vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Der er intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbestyrelsen til Europa- Parlamentsvalget i de enkelte opstillingskredse, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Tilsvarende gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller tilforordnede vælgere, idet det dog skal bemærkes, at der vil være et øget behov for valgstyrere og tilforordnede vælgere som følge af den samtidige afholdelse af Europa- Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Staben for Service vurderer, at der er behov for i alt 192 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 138 politiske repræsentanter. Borgerservicecentrene skal mindst ét sted i kommunen holde åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer den sidste dag, hvor fristen udløber (grundlovsdag). Velfærdsministeret bemærker, at det i øvrigt vil være hensigtsmæssigt at borgerservicecentrene i kommunen holder åbent nogle timer den sidste lørdag før fristens udløb samt nogle timer på alle lørdage i de tre uger, hvor der kan brevstemmes. Staben for Service foreslår: at såvel valgbestyrelse som valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges til at fungere ved begge valghandlinger at valghandlingerne afvikles i samme lokale, men således at lokalet opdeles, så de to valghandlinger bliver tydeligt adskilt

21 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1143 at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder at de to valgforbund bemyndiges til at udpege 2 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem at vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åben for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl den sidste lørdag før valget (30. maj 2009). Den sidste dag, hvor der kan afgives brevstemme er fredag den 5. juni 2009 (grundlovsdag). Denne dag vil der være åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl i de to borgerservicecentre. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger hertil, idet der på budgettet er afsat midler til afvikling af valgene. Bilag: EU-valg, notat til politisk behandling Godkendt.

22 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Kommunikationsstrategi P22/dwupmkj 09/2944 Åben sag FL/ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Forretningsledelsens forslag indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Projektleder på kommunikation foreslår, at kommunens kommunikationspolitik forlænges med et år, således at der vedtages ny politik primo Kommunikationspolitikken, der blev vedtaget af byrådet i januar 2007, er kun gældende til og med Imidlertid vurderer kommunikationskonsulenten, at der er behov for en evaluering af den hidtidige politik og kommunikationsindsats, inden en ny politik og strategi vedtages. Endvidere er det hensigtsmæssigt, at det er det nye byråd, der vedtager den fremtidige kommunikationspolitik Forretningsledelsen anbefaler projektlederens forslag, således at der udarbejdes forslag til evaluering af Brønderslev Kommunes kommunikation i foråret. Bilag: Kommunikationspolitik Godkendt.

23 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Kommuneplanrevision P15/dwtfbb 08/161 Åben sag UP/ØK/BY Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009 Der udarbejdes kommuneplan efter tidsplan forslag v3. Der afholdes et mindre antal møder rundt i kommunen, og efter behov med kommunedækkende foreninger. Hovedsigtet er fortsat at udarbejde et samlet administrationsgrundlag. Vindmølleproblematikken genoptages på næste møde. Indstilling fremsendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at kommuneplanen skal være færdigbehandlet inden udgangen af Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision 2009 ønskes følgende punkter drøftet i Udviklings- og Planlægningsudvalget: 1. Revideret tidsplan og status på arbejdet 2. Udpegning af nye områder til vindmølleparker 3. Afholdelse af borgermøder i forbindelse med forslag til kommuneplan Revideret tidsplan og status på arbejdet Udviklings- og Planlægningsudvalget godkendte på møde den 10. juni 2008 tids- og procesplan for kommuneplanrevision 2009, jf. bilag 1. Tidsplanen forudsatte godkendelse af forslag til kommuneplan 2009 på Byrådets sidste møde før sommerferien 2009 og offentliggørelse af planforslag i juli og august Herefter en ca. 3 måneders periode til at tilrette forslaget inden den endelige vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget, Udviklings- og Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af Miljøcenter Århus rykkede i uge 5, 2009, jf. bilag, for angivelse af forventet offentlighedsfase for forslag til Kommuneplan for Brønderslev Kommune. På baggrund af stabsenhedens svar til Miljøcenteret med forventet offentlighedsfase 30. juni august 2009, har Miljøcentret meddelt, at man på baggrund af travlhed med at gennemlæse mange kommuners forslag til kommuneplaner midt i ferieperioden, kan blive nødt til at indgive veto, og at man derfor opfordrer kommunen til at forlænge offentlighedsfasen med 4 uger, således at Miljøcentret får en reel mulighed for at behandle kommuneplanforslaget.

24 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1146 På baggrund af denne tilbagemelding har kommuneplangruppen tilrettet tidsplanen, jf. bilag 2, således at der er tilføjet 4 uger til offentlighedsfasen. Imidlertid foreslår stabsenheden, at offentlighedsfasen skydes således, at den politiske godkendelse af forslaget foregår i august 2009 og med offentlighedsfase fra den 1. september 2009 til den 27. oktober Dette betyder, at stabsenheden og øvrige skribenter får ca. 6-7 uger (i juni og juli) yderligere til at færdiggøre forslaget til kommuneplan, men også at perioden til tilretning af forslaget inden endelig vedtagelse, bliver reduceret til ca. 4 uger. Dermed fastholdes en endelig vedtagelse på sidste byrådsmøde i december 2009, som forudsat i den hidtil gældende tidsplan. På mødet vil der endvidere blive givet en kort status på arbejdet med den nye kommuneplan, herunder den digitale kommuneplan. 2. Udpegning af nye områder til vindmølleparker Af vejledning om kommuneplanlægning fremgår, at kommunerne som udgangspunkt skal udarbejde retningslinjer for samtlige 19 emner, som er nævnt i planlovens 11a, herunder også retningslinjer for placering af vindmøller. Sidst Byrådet behandlede temaet om vindmølleplanlægning ( Nye vindmøller i Ryå Vest) var på et temamøde d. 29. januar 2008, hvor der var bred enighed om, at nye vindmøller i kommunen skulle samles i området omkring Ryå Vest og ikke spredes ud over hele kommunen. Forud for Byrådets temamøde var der i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foretaget en undersøgelse af mulige egnede nye områder til vindmøller i kommunen, som mundede ud i 6-7 nye mulige områder. På baggrund af tilkendegivelsen på Byrådets temamøde den 29. januar 2008, ønskes en drøftelse af, om der i forslaget skal peges på nye mulige områder udover Ryå Vest. 3. Afholdelse af borgermøder i forbindelse med forslag til kommuneplan Der har fra forskellige side været stillet forslag om afholdelse af borgermøde i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. Der ønskes en drøftelse i udvalget om form, indhold, tidspunkt, antal, geografisk fordeling mv. af disse eventuelle borgermøder. Bilag: Kommuneplan proces 2009, version 1 Kommuneplan proces 2009, version 2 Kommuneplan proces 2009, version 3 Mailkorrespondance med Miljøcenter Århus om tidsplan for offentliggørelse af forslag til kommuneplan 09 for Brønderslev Kommune Mulige områder til vindmølleparker i Brønderslev Kommune - januar 2008 Godkendt.

25 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Evaluering af Forretningsledelsen P05/dwfsss 09/4645 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 12. februar 2009 Genoptages på næste møde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Økonomiudvalget indstiller, at sagen genoptages i det nye byråd. Der foretages ingen ændringer for nærværende. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog i møde den 29. januar 2009, at der skal gennemføres en evaluering af Forreningsledelsen, inden der arbejdes videre med vurdering af ledelsesstrukturen i øvrigt, jfr. budgetaftalen for Kommunaldirektøren og stabschefen for Organisation og Personale blev anmodet om at udarbejde oplæg til form og indhold for en sådan evaluering. Forslag foreligger hermed til behandling i Økonomiudvalget. Bilag: Notat til Økonomiudvalget Godkendt.

26 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Orientering /dwsvldf Åben sag BY Orientering om fælles møde med daginstitutionerne vedrørende madordning pr. 1. januar 2010.

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. november 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-9:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. marts 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8,15-12,30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/548 Forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-20.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 22. marts 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-22.25 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/92

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. september 2008 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-17:30 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 17.00-21,50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Lukkede sager: 01/303 Indgåelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 7. februar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/492 Boligforeningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus,

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Dagsorden Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Dagsorden Dato: 14. september 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/168

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. januar 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere