Byrådet. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 10. marts 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00

2 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo Jensen (V) Gitte Krogh (V) Martin Rishøj Jensen (V) Birgitte Josefsen (V) Carsten Jespersgaard (V) Kim Toft (V) Karsten Frederiksen (C) Johannes Trudslev Pedersen (A) Ole Bruun (A) Peer Thisted (A) Jette Ramskov (A) Adnan Jedon (A) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen (V) Runa Christensen (V) Poul Pedersen (V) Karl Emil Nielsen (O) Bendt Danielsen (J) Johnny Sort Jensen (J) Uffe Sørensen (J) Henning Jørgensen (F) Steen Christensen (A) Arne M. Jensen (A) Eskild Sloth Andersen (A) Marianne Jensen (A) Ole Jespersgaard (A)

3 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Spørgetid for byrådsmedlemmer Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Thise Skole Opfølgning på økonomi vedrørende anbringelsesområdet Endelig låneoptagelse for Betaling for mad på plejecentre Frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af Fasanvejens Børnehave Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til AT-påbud i børnehaven Solsikken i Flauenskjold Igangsætning af projekt Multihus i Jerslev Tillæg til spildevandsplan , nye bolig- og erhvervsområder ved Søndergade i Brønderslev Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om tronfølgeloven Kommunikationsstrategi Kommuneplanrevision Evaluering af Forretningsledelsen Orientering Lukket sag 16 Lukket sag

4 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Spørgetid for byrådsmedlemmer /dwsvldf Åben sag BY Ingen.

5 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Thise Skole A16/dwfslj 09/9207 Åben sag BY Sagsfremstilling: Skolebestyrelsesmedlem Hanne-Mette Bentzen anmoder om tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen på Thise Skole under henvisning til, at hun er ansat som pædagogmedhjælper i landsbyordningen ved Thise Skole i perioden 1. februar til 31. juli I henhold til bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser 9 kan personer, der er ansat ved den pågældende skole, ikke vælges til eller være forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Poul Erik Christensen, Jens Thisevej 67, 9700 Brønderslev er valgt som suppleant. Godkendt.

6 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Opfølgning på økonomi vedrørende anbringelsesområdet S03/dwbkes 08/9673 Åben sag ØK Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Udsat. Beslutning i Økonomiudvalget den 29. januar 2009 Der gennemføres administrativ afdækning med henblik på finansiering af merudgifter. I afdækningen skal indgå evt. "frie midler" med 1. prioritet. Herefter genoptages sagen. Karl Emil Nielsen ønsker afdækning med henblik på forventede merudgifter på socialområdet. Henning Jørgensen var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Økonomiudvalget indstiller, at beløb fra forsikrings- og risikostyring børnepasning udlændinge i alt kr. i 2009 og i 2010 overføres til tillægsbevillingspulje. De øvrige forhold drøftes på næste møde. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: I henhold til budgetaftale for 2009 er parterne enige om, at det er nødvendigt med stram budgetopfølgning og om nødvendigt hurtige indgreb, såfremt der viser sig tegn på budgetskred. Eventuelle udgiftsskred i fagudvalgene skal håndteres i fagudvalgene og konsekvenser ved eventuelle serviceforringelser videresendes til Byrådet. Børne- og Ungdomsudvalget har tidligere oplyst Økonomiudvalget om, at der var en forventning om et merforbrug på kr. Økonomiudvalget vedtog den 6. november 2008 at tilbagesende sagen til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på minimering af de samlede omkostninger inden for området. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i møde den 3. december 2008 status på anbringelsesområdet. Af notat fremgår, at der forventes en merudgift i 2009 på kr.

7 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1129 Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at orientere Økonomiudvalget herom, idet udvalget indstiller, at man afventer, men nøje følger udviklingen, inden der tages initiativer til finansiering af den forventede merudgift. Udvalget henviser endvidere til, at området for udsatte børn og unge er fokuspunkt i det store projekt KeK (Kommunerne efter Kommunalreformen), som gennemføres i samarbejde med Velfærdsministeriet. Projektet vil bla. belyse fagenhedens indsats på området. Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning om at gennemføre administrativ afdækning har Forreningsledelsen nu gennemført en afdækning af frie midler, og afdækningen viser, at der samlet set kan afdækkes kr. i 2009 og kr. i 2010 og fremover. Hvilke områder der konkret er afdækket fremgår af notat af om opfølgning af økonomi på anbringelsesområdet. Påtegning fra Center for Økonomi: Staben for Økonomi og IT foreslår at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt kr. i 2009 og kr. i 2010 og fremover på de afdækkede områder at der gives en positiv tillægsbevilling på i alt kr. i 2009 og kr. i 2010 og fremover til etablering af en tillægsbevillingspulje på økonomiudvalgets område under politikområde 106. Bilag: Notat, opfølgning på økonomi på anbringelsesområdet - Frie midler Godkendt.

8 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Endelig låneoptagelse for Ø20/dwokhoc 08/14646 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Stabsenhedens forslag indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: I 2008 er Brønderslev Kommune tildelt følgende lånedispensationer: Særlig skolepulje (50% låneadgang) Ordinær lånepulje I alt Overført låneramme fra 2007 (5 årigt lån) Låneramme i alt for ,800 mio. kr. 4,000 mio. kr. 10,800 mio. kr. 1,283 mio. kr. 12,083 mio. kr. Der er herudover lånemuligheder til byfornyelsesprojekter, arealerhvervelse til jordforsyning, energibesparende foranstaltninger mm. Center for Økonomi har opgjort lånemuligheden for regnskabsåret 2008 på baggrund af de faktisk afholdte udgifter: Skolepuljen Ordinær lånepulje IT-investeringer (overført låneramme fra 2007) Arealerhvervelse, jordforsyning Energibesparene foranstaltninger (gadelys) Øvrige (byfornyelse og lån til ejendomsskat) I alt lånemulighed i 2008 Tidligere hjemtaget a conto Yderligere lånemulighed vedrørende ,751 mio. kr. 4,000 mio. kr. 1,283 mio. kr. 3,978 mio. kr. 1,097 mio. kr. 0,201 mio. kr. 12,310 mio. kr. 7,458 mio. kr. 4,852 mio. kr. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at der optages supperingslån på 4,852 mio. kr. vedrørende 2008, således at lånemulighederne er udnyttet fuldt ud. Lånet skal hjemtages senest 31. marts 2009.Af lånepuljen vedrørende skolebyggeri er der en uudnyttet ramme på 5,049 mio. kr.

9 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1131 Velfærdsministeriet har den 17. februar meddelt dispensation til overførsel af uforbrugt låneramme på 4,4 mio. kr. fra 2008 til 2009 (opgjort pr ). Det foreslås, at der fremsendes fornyet ansøgning til Velfærdsministeriet om dispensation til overførsel af restbeløbet op til den samlede uudnyttede ramme på 5,049 mio. kr. Godkendt.

10 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Betaling for mad på plejecentre G01/dwsbhsj 08/6363 Åben sag SO/ØK/BY Beslutning i Socialudvalget den 17. december 2008 Den nuværende kostpris - fastlagt ved den pris, som Det Danske Madhus producerer til - på 88,50 kr. for døgnkost fastholdes. Beslutning i Økonomiudvalget den 15. januar 2009 Økonomiudvalget henholder sig til tidligere beslutning i Byrådet den 11. december Sagen tilbagesendes til fagudvalget. Karl Emil Nielsen er uenig i prisberegning, hvor bl.a. anretning, servering og oprydning indgår. Beslutning i Socialudvalget den 21. januar 2009 Udsættes til nærmere undersøgelse. Sagen flyttes til åben møde. Bilagene er lukket. Søren Erik Nielsen var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den 11. februar 2009 Udvalget indstiller, at den tidligere beslutning, fra Socialudvalgets møde den 17. december 2008 om fastholdelse af pris på 88,50 kr. fastholdes, indtil der foreligger en ny vejledning. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Socialudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Et af fokuspunkterne til budget 2008 var en afklaring af den reelle produktionspris for den kommunale mad produceret af Risagerlund. Ultimo maj 2008 var der udarbejdet en køkkenanalyse af konsulentfirmaet DH Consult, som belyste de ønskede forhold. Der er efterfølgende fulgt op på rapportens konklusioner. Til budget 2008 var prisen fra den eksterne leverandør Det Danske Madhus det udgangspunkt, der således var for prisfastsættelsen. I forbindelse med budgettet for 2009 blev der ikke taget stilling til de fremtidige madpriser på plejecentrene. Den fremtidige madproduktion var fortsat uafklaret. På plejecentrene leveres mad fra privat leverandør, Det Danske Madhus og fra Risagerlunds køkken.

11 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1133 Det Danske Madhus leverer mad til plejecentrene i den østlige del af kommunen, og Risagerlund til plejecentrene i den vestlige del af kommunen. Der leveres samlet 315 døgnkostportioner dagligt. Kontrakten med Det Danske Madhus løber frem til april Prisen for døgnkost til de ældre på plejecentrene har siden 1. juni 2008 været kr. mdl., svarende til 88,50 kr. pr. dag, svarende til prisen hos Det Danske Madhus. Produktionsprisen på Risagerlund er i køkkenanalysen udregnet til 102,70 kr. alt incl. Denne pris var en gennemsnitspris på alle produktionsformer incl. skolemad omregnet til døgnkost. Når man ser bort fra skolemad m.v. og tager udgangspunkt i "ren" produktion af mad til ældrecentrene var prisen 100,24 kr. incl. beregnet husleje og 97,58 kr. excl. beregnet husleje. Analysen har affødt forskellige tiltag i Risagerlunds køkken, som afskaffelse af skolemaden som gav et væsentligt underskud afregning for alle ydelser til plejecentre vedr. møder m.v. afskaffelse af alle "kaffekasser" til personalekaffe m.v. reduktion af personaletimer Det vil sige, at når regnskab 2008 er afsluttet, skal der i 2008-priser vise sig en reduceret pris for madproduktion. De reduktioner der har været, har naturligvis haft en indkøringsperiode, og fuld gennemslagskraft vil der først være i Den nuværende bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud efter serviceloven er ret uklar med hensyn til beregningsmetoder. En tolkning fra såvel Velfærdsministeriet som KL siger dog at priserne skal harmoniseres, også selvom der er en privat leverandør involveret. Der må ikke opkræves forskellige priser for mad med samme kvalitetskrav. En harmonisering af priserne for de 172 døgnkostportioner fra Risagerlunds køkken og de 143 døgnkostportioner fra Det danske Madhus vil betyde en vægtet gennemsnitspris i 2009 på 100,10 kr., som så vil være den pris, der skal opkræves. Som en udløber af Finanslovsaftalen for 2009 fastsættes et loft over de ældres betaling for døgnkost på kr. pr. måned, svarende til 100 kr. pr. dag, sandsynligvis fra 1. juli Det oplyses fra Velfærdsministeriet, at der bl.a. med baggrund i de mange henvendelser der er kommet om tolkning af den gamle bekendtgørelse om beregningsgrundlag og selvfølgelig også på baggrund af de kommende nye bestemmelser, vil blive udarbejdet en ny vejledning til beregning af madpriser. Den nye bekendtgørelse vil blive udarbejdet i løbet af foråret Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget beslutter, hvad der skal ske med madpriserne for 2009: Vil udvalget indtil ny og forhåbentlig mere sikker vejledning og ny lovgivning foreligger, foreslå byrådet at fortsætte med de nuværende priser på mad, kr. mdl., svarende til 88,50 kr. pr. døgnkost

12 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1134 Vil udvalget foreslå en harmonisering af priserne snarest efter 1. januar 2009 til 100,10 kr. pr. døgnkost, svarende til kr. mdl.. Det vil sige at prisen i den østlige del af kommunen vil komme til at overstige den pris, kommunen afregner til Det Danske Madhus. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har på baggrund af Socialudvalgets indstilling i møde den 17. december 2008 iværksat takstberegningen for mad til plejecentrene. Beregningerne omfatter: Afregningstakst til Det Danske Madhus i 2009 Brønderslev Kommunes egen forventede produktionstakst i 2009 Gennemsnitstakst Tillæg til taksterne for udgifter til anretning, servering, afrydning, opvask mm. Merindtægter i forhold til det vedtagne budget for Bilag: Prisberegning (lukket bilag) Notat Madpriser 2009 (lukket bilag) Socialudvalgets forespørgsel til prisberegning (lukket bilag) Notat om sagens behandling i Socialudvalget og Byrådet (lukket bilag) Godkendt.

13 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende udvidelse af Fasanvejens Børnehave G01/dwbkes 08/1954 Åben sag BU/ØK/BY Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. marts 2009 Udvalget anbefaler fagenhedens forslag, men ønsker at begrebet "i noget omfang" præciseres i den videre sagsgang. Eddy Jedan var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet frigiver kr. af afsat rådighedsbeløb på kr. i på sted nr (etablering af flere børnehavepladser) til udvidelse af Fasanvejens Børnehave. Byrådet vedtog den 13. november 2008 at godkende forslag til udvidelse af Fasanvejens Børnehave med 36 pladser. De samlede udgifter ved udvidelsen var i forbindelse med overslag opgjort til kr. Der er tidligere frigivet kr. til ingeniørbistand m.v. samt kr. til indretning af legeplads. Der har den 9. februar 2009 været afholdt licitation. Udgifterne ved udvidelsen kan herefter opgøres til i alt kr. Herfra trækkes tidligere frigivet kr. Resterende udgifter kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi kan oplyse, at der er afsat rådighedsbeløb for 2009 på kr. til flere børnehavepladser (Fasanvejens Børnehave og ny daginstitution i Hjallerup). Bilag: Opgørelse over udgifter efter afholdt licitation Godkendt.

14 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til AT-påbud i børnehaven Solsikken i Flauenskjold K08/dwbbsr 09/5818 Åben sag TM/ØK/BY Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2009 Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Arbejdstilsynet var på besøg i Børnehaven Solsikken i Flauenskjold den 6. november Der blev udstedt et påbud om "at undgå uhensigtsmæssige arbejdsstillinger på børnetoilet på 1.sal. Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. april 2009." Den nuværende pusleplads til børnene på 1. sal består i et opslåeligt puslebord monteret på væggen i et af de små toiletaflukker på badeværelset. Når et barn skal pusles, er der for det første ikke nok plads foran det nedslåede puslebord til at sikre en ordentlig arbejdsstilling for den voksne, og for det andet kan klosettet i det omtalte aflukke ikke benyttes samtidig - hvilket kan betyde kø til det eneste andet toilet til rådighed. Fagenheden for Teknik og Miljø har set på problematikken og i samarbejde med institutionsleder og teknisk serviceleder lavet et forslag til etablering af ny pusleplads andetsteds i badeværelset, der bliver forsynet med et hæve-sænke-puslebord (lavet i specialmål), der kan sænkes ned, så børnene selv kan klatre op på bordet. Etableringen indebærer bl.a. flytning af eltavle, lukning af et dørhul og etablering af et andet med diverse følgearbejder. Samtidig med den nye pusleplads udskiftes den eksisterende enlige håndvask i voksenhøjde på børnenes badeværelse med en vaskerende med to sensorstyrede blandingsbatterier, og lågen til det ene toiletaflukke vendes for at lette på arbejdsstillingerne for de voksne, der skal assistere børnenes toiletbesøg. Der er lavet en skitse af forslaget, der er indsendt til Arbejdstilsynet for kommentarer. Fagenheden har fået et prisoverslag på arbejderne, og der bør afsættes ca kr. til efterkommelse af påbuddet. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til efterkommelse af AT-påbud i børnehaven Solsikken, Flauenskjold. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse.

15 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1137 Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi foreslår bevillingen finansieret af rådighedsbeløb for 2009 til bygningsvedligeholdelse. Godkendt.

16 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Igangsætning af projekt Multihus i Jerslev G01/dwbkes 08/1955 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Styregruppens forslag indstilles godkendt. Det forudsættes, at der ikke er øgede driftsudgifter. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Styregruppen vedrørende Multihus i Jerslev foreslår at arbejdet med renovering af Jerslev forskole til Multihus igangsættes inden for en samlet anlægsramme på kr. at beløbet finansieres således: 1. rådighedsbeløb 2009 på sted nr på kr., pulje til diverse formål inden for fritids- og kulturområdet finansierer kr. 2. lånefinansiering af udgifter til energibesparende foranstaltninger på kr. 3. indtægtsbevilling på kr. vedr. statsrefusion som del af byfornyelsesmidler 4. indtægtsbevilling på kr. ved salg af ejendom at Byrådet godkender de nødvendige bevillinger Fritids- og Kulturudvalget har i møde den 12. februar 2009 anbefalet, at Byrådet godkender, at kr. af afsat rådighedsbeløb for 2009 på kr. vedrørende pulje til diverse formål finansierer Multihusprojekt i Jerslev. Fagenheden for Fritid og Kultur oplyser, at der har været afholdt indbudt licitation med 5 bydere. Der er med baggrund i lavest bydende udarbejdet oversigt, der viser, hvorledes projektet gennemføres inden for overslagsforudsætningen på kr. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Bilag: Indkomne tilbud

17 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1139 Godkendt.

18 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Tillæg til spildevandsplan , nye bolig- og erhvervsområder ved Søndergade i Brønderslev P19/dwtfjrn 08/9871 Åben sag TM Indstilling: Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 20. oktober 2008 Sagen tilbagesendes. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår til mødet den 23. februar 2009, at forslag til tillæg til spildevandsplan for den tidligere Brønderslev Kommune - Nye bolig- og erhvervsområder ved Himmerlandsgade og Søndergade i Brønderslev godkendes til offentliggørelse i en 8 ugers høringsperiode. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 23. februar 2009 Fagenhedens forslag til mødet den 23. februar 2009 indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Tillægget til Spildevandsplanen omfatter en udvidelse af kloakoplandet for Brønderslev by med det område ved Søndergade, der er omfattet af lokalplan nr Blandet bolig og erhverv ved Søndergade-Starengvej samt et mindre område ved Molsgade (Molsgade 15-18). I forhold til det tidligere fremlagte tillæg til spildevandsplan er de 2 områder, som ikke er omfattet af kommune- eller lokalplan, trukket ud. Det drejer sig om et mindre område ved Himmerlandsgade samt et større område mellem Søndergade og Himmerlandsgades forlængelse. Tillægget med tilhørende oversigtskort er vedlagt som bilag 1 og 2. Spildevandsplantillægget danner grundlag for tilslutning af de enkelte ejendomme til det af Brønderslev Spildevand A/S planlagte offentlige spildevandsanlæg i området. Området ved Molsgade er ganske vist ikke omfattet af kommunal planlægning, men ligger i det åbne land. Området inddrages, fordi ejendommene i Spildevandsplanen er udpeget til at skulle have forbedret spildevandsrensning inden 2010 kombineret med, at det fremtidige kloakanlæg passerer lige forbi ejendommene. Med vedtagelsen af tillægget til Spildevandsplanen forpligtes såvel eksisterende som fremtidige ejendomme i de to områder til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem.

19 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1141 For de eksisterende ejendomme ved Molsgade betyder dette, at ejendommene meddeles påbud om at separere spildevandet på egen grund og tilslutte dette til henholdsvis spildevands- og regnvandssystemet, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. De 2 områder planlægges separatkloakeret. Spildevandet fra områderne pumpes til fælleskloaksystemet i Himmerlandsgade, hvorfra det ledes videre til Brønderslev Renseanlæg. Regnvand/overfladevand udledes via forsinkelsesbassin til privat vandløb med udløb i Lygtebækken. Miljømæssig vurdering Spildevandsafledningen fra området forventes ikke at få betydning for rensningen på Brønderslev Renseanlæg, da tilledningen er ubetydelig i forhold til reservekapaciteten på renseanlægget. Undervejs til renseanlægget passerer spildevandet 2 overløbsbygværker, hvorfra der under regn udledes opspædt spildevand til Kornumgårdsgrøften. Det ene bygværk er alene et nødoverløb fra renseanlægget ved strømsvigt, og spildevandsafledningen er uden betydning for dette. Det andet bygværk aflaster beregningsmæssigt 2 gange årligt. Andelen af spildevand ved aflastning er dog meget lille og spildevandsmængden fra de nye områder vil kun øge denne marginalt. Regnvand/overfladevand fra områderne afledes som nævnt til Lygtebækken via forsinkelsesbassin. Forsinkelsesbassinet har til formål at udligne udledningen af regnvand under kraftig regn, således at vandløbet ikke belastes med meget store vandmængder. Afløbet fra basinnet reduceres til 1 l/sek./ha, hvilket antages at svare til den naturlige tilstrømning til vandløbet. Samtidig fungerer forsinkelsesbassinet også som et bundfældningsbassin, som reducerer overfladevandets indhold af forurenende stoffer. Og endelig fungerer forsinkelsesbassinet også som opsamlingsbassin i tilfælde af miljøuheld i de tilsluttede områder. Det foreliggende forslag til tillæg til spildevandsplanen skal efter vedtagelse offentliggøres i 8 uger inden tillægget kan vedtages endeligt. Samtidig med offentliggørelsen sendes forslaget til By og Landskabsstyrelsen (Miljøcenter Aalborg) til orientering samt til de berørte ejendomme ved Molsgade. Når offentlighedsfasen er overstået, behandler Teknik- og Miljøudvalget forslaget på ny, og der tages beslutning om endelig godkendelse. Den endelige afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Bilag: Spildevandsplantillæg for Lokalplan , Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergade- Starengvej, Brønderslev Oversigtskort - Spildevandsplantillæg for Lokalplan , Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergade- Starengvej, Brønderslev Godkendt.

20 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om tronfølgeloven G01/dwsvldf 09/8326 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Stabsenhedens forslag indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Søndag den 7. juni 2009 skal der holdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Samme dag skal der endvidere afholdes folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven under forudsætning af, at Folketinget forinden vedtager lovforslaget herom i uændret form. Der skal således afholdes to forskellige valghandlinger samme dag, og det fremgår af lovgivningen, at der skal udarbejdes særskilte valglister og udsendes særskilte valgkort til Europa- Parlamentsvalget henholdsvis folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Afstemningen skal gennemføres som to adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser. Eventuelt vil der dog, hvis anvendelse af særskilte stemmerum ikke er mulig, og det i øvrigt sikres, at de to valghandlinger gennemføres særkilt, kunne benyttes fælles stemmerum. Så vidt mulig skal de to valghandlinger gennemføres i adskilte lokaler. Der skal vælges særskilte valgbestyrelser og vælges valgstyrere og tilforordnede vælgere til henholdsvis Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Der er intet til hinder for, at personer, der er medlemmer af valgbestyrelsen til Europa- Parlamentsvalget i de enkelte opstillingskredse, tillige er medlemmer af valgbestyrelsen til folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Tilsvarende gælder personer, der er valgt som valgstyrere eller tilforordnede vælgere, idet det dog skal bemærkes, at der vil være et øget behov for valgstyrere og tilforordnede vælgere som følge af den samtidige afholdelse af Europa- Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven. Staben for Service vurderer, at der er behov for i alt 192 valgstyrere / tilforordnede vælgere. Heraf skal der udpeges i alt 138 politiske repræsentanter. Borgerservicecentrene skal mindst ét sted i kommunen holde åbent for brevstemmeafgivning i mindst nogle timer den sidste dag, hvor fristen udløber (grundlovsdag). Velfærdsministeret bemærker, at det i øvrigt vil være hensigtsmæssigt at borgerservicecentrene i kommunen holder åbent nogle timer den sidste lørdag før fristens udløb samt nogle timer på alle lørdage i de tre uger, hvor der kan brevstemmes. Staben for Service foreslår: at såvel valgbestyrelse som valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges til at fungere ved begge valghandlinger at valghandlingerne afvikles i samme lokale, men således at lokalet opdeles, så de to valghandlinger bliver tydeligt adskilt

21 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1143 at de politiske gruppeformænd bemyndiges til at fordele valgstyrere og tilforordnede samt udpege formænd for de enkelte afstemningssteder at de to valgforbund bemyndiges til at udpege 2 personer til at modtage brevstemmer i eget hjem at vicekommunaldirektøren bemyndiges til at udpege de administrative repræsentanter til de enkelte afstemningsområder samt 4 administrative medarbejdere til at modtage brevstemmer i eget hjem at Borgerservice på Dronninglund Rådhus og Brønderslev Rådhus har åben for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl den sidste lørdag før valget (30. maj 2009). Den sidste dag, hvor der kan afgives brevstemme er fredag den 5. juni 2009 (grundlovsdag). Denne dag vil der være åbent for brevstemmeafgivning i tidsrummet kl i de to borgerservicecentre. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger hertil, idet der på budgettet er afsat midler til afvikling af valgene. Bilag: EU-valg, notat til politisk behandling Godkendt.

22 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Kommunikationsstrategi P22/dwupmkj 09/2944 Åben sag FL/ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Forretningsledelsens forslag indstilles godkendt. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Projektleder på kommunikation foreslår, at kommunens kommunikationspolitik forlænges med et år, således at der vedtages ny politik primo Kommunikationspolitikken, der blev vedtaget af byrådet i januar 2007, er kun gældende til og med Imidlertid vurderer kommunikationskonsulenten, at der er behov for en evaluering af den hidtidige politik og kommunikationsindsats, inden en ny politik og strategi vedtages. Endvidere er det hensigtsmæssigt, at det er det nye byråd, der vedtager den fremtidige kommunikationspolitik Forretningsledelsen anbefaler projektlederens forslag, således at der udarbejdes forslag til evaluering af Brønderslev Kommunes kommunikation i foråret. Bilag: Kommunikationspolitik Godkendt.

23 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Kommuneplanrevision P15/dwtfbb 08/161 Åben sag UP/ØK/BY Beslutning i Udviklings- og Planlægningsudvalget den 10. februar 2009 Der udarbejdes kommuneplan efter tidsplan forslag v3. Der afholdes et mindre antal møder rundt i kommunen, og efter behov med kommunedækkende foreninger. Hovedsigtet er fortsat at udarbejde et samlet administrationsgrundlag. Vindmølleproblematikken genoptages på næste møde. Indstilling fremsendes til Økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Udviklings- og Planlægningsudvalgets indstilling indstilles godkendt, dog således at kommuneplanen skal være færdigbehandlet inden udgangen af Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: I forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision 2009 ønskes følgende punkter drøftet i Udviklings- og Planlægningsudvalget: 1. Revideret tidsplan og status på arbejdet 2. Udpegning af nye områder til vindmølleparker 3. Afholdelse af borgermøder i forbindelse med forslag til kommuneplan Revideret tidsplan og status på arbejdet Udviklings- og Planlægningsudvalget godkendte på møde den 10. juni 2008 tids- og procesplan for kommuneplanrevision 2009, jf. bilag 1. Tidsplanen forudsatte godkendelse af forslag til kommuneplan 2009 på Byrådets sidste møde før sommerferien 2009 og offentliggørelse af planforslag i juli og august Herefter en ca. 3 måneders periode til at tilrette forslaget inden den endelige vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget, Udviklings- og Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af Miljøcenter Århus rykkede i uge 5, 2009, jf. bilag, for angivelse af forventet offentlighedsfase for forslag til Kommuneplan for Brønderslev Kommune. På baggrund af stabsenhedens svar til Miljøcenteret med forventet offentlighedsfase 30. juni august 2009, har Miljøcentret meddelt, at man på baggrund af travlhed med at gennemlæse mange kommuners forslag til kommuneplaner midt i ferieperioden, kan blive nødt til at indgive veto, og at man derfor opfordrer kommunen til at forlænge offentlighedsfasen med 4 uger, således at Miljøcentret får en reel mulighed for at behandle kommuneplanforslaget.

24 Byrådet, den 10. marts 2009 Side 1146 På baggrund af denne tilbagemelding har kommuneplangruppen tilrettet tidsplanen, jf. bilag 2, således at der er tilføjet 4 uger til offentlighedsfasen. Imidlertid foreslår stabsenheden, at offentlighedsfasen skydes således, at den politiske godkendelse af forslaget foregår i august 2009 og med offentlighedsfase fra den 1. september 2009 til den 27. oktober Dette betyder, at stabsenheden og øvrige skribenter får ca. 6-7 uger (i juni og juli) yderligere til at færdiggøre forslaget til kommuneplan, men også at perioden til tilretning af forslaget inden endelig vedtagelse, bliver reduceret til ca. 4 uger. Dermed fastholdes en endelig vedtagelse på sidste byrådsmøde i december 2009, som forudsat i den hidtil gældende tidsplan. På mødet vil der endvidere blive givet en kort status på arbejdet med den nye kommuneplan, herunder den digitale kommuneplan. 2. Udpegning af nye områder til vindmølleparker Af vejledning om kommuneplanlægning fremgår, at kommunerne som udgangspunkt skal udarbejde retningslinjer for samtlige 19 emner, som er nævnt i planlovens 11a, herunder også retningslinjer for placering af vindmøller. Sidst Byrådet behandlede temaet om vindmølleplanlægning ( Nye vindmøller i Ryå Vest) var på et temamøde d. 29. januar 2008, hvor der var bred enighed om, at nye vindmøller i kommunen skulle samles i området omkring Ryå Vest og ikke spredes ud over hele kommunen. Forud for Byrådets temamøde var der i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foretaget en undersøgelse af mulige egnede nye områder til vindmøller i kommunen, som mundede ud i 6-7 nye mulige områder. På baggrund af tilkendegivelsen på Byrådets temamøde den 29. januar 2008, ønskes en drøftelse af, om der i forslaget skal peges på nye mulige områder udover Ryå Vest. 3. Afholdelse af borgermøder i forbindelse med forslag til kommuneplan Der har fra forskellige side været stillet forslag om afholdelse af borgermøde i forbindelse med den igangværende kommuneplanrevision. Der ønskes en drøftelse i udvalget om form, indhold, tidspunkt, antal, geografisk fordeling mv. af disse eventuelle borgermøder. Bilag: Kommuneplan proces 2009, version 1 Kommuneplan proces 2009, version 2 Kommuneplan proces 2009, version 3 Mailkorrespondance med Miljøcenter Århus om tidsplan for offentliggørelse af forslag til kommuneplan 09 for Brønderslev Kommune Mulige områder til vindmølleparker i Brønderslev Kommune - januar 2008 Godkendt.

25 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Evaluering af Forretningsledelsen P05/dwfsss 09/4645 Åben sag ØK/BY Beslutning i Økonomiudvalget den 12. februar 2009 Genoptages på næste møde. Jens Arne Hedegaard var fraværende. Beslutning i Økonomiudvalget den 05. marts 2009 Økonomiudvalget indstiller, at sagen genoptages i det nye byråd. Der foretages ingen ændringer for nærværende. Jens Arne Hedegaard og Steen Christensen var fraværende. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog i møde den 29. januar 2009, at der skal gennemføres en evaluering af Forreningsledelsen, inden der arbejdes videre med vurdering af ledelsesstrukturen i øvrigt, jfr. budgetaftalen for Kommunaldirektøren og stabschefen for Organisation og Personale blev anmodet om at udarbejde oplæg til form og indhold for en sådan evaluering. Forslag foreligger hermed til behandling i Økonomiudvalget. Bilag: Notat til Økonomiudvalget Godkendt.

26 Byrådet, den 10. marts 2009 Side Orientering /dwsvldf Åben sag BY Orientering om fælles møde med daginstitutionerne vedrørende madordning pr. 1. januar 2010.

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 30. april 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 28. oktober 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Arne M. Jensen (A) Jens Arne Hedegaard (V) Peer Thisted

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. januar 2011 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Lene Hansen, Formand (A) Lone Birkmose Lex (V) Hans Christian Holst (V) Knud L. Pedersen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Byrådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 16. august 2007 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-22,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/247 Spørgetid for medlemmer

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 26. marts 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Teknik- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. januar 2007 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 09.00 12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. september 2008 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Budget 2009... 346 02 Helhedsorienteret

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. februar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:15 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. oktober 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:00 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. oktober 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. november 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-16.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/50 Motion på Recept

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:25 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. juni 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Jytte Nielsen (F) Karsten

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Børn og Kultur. Beslutningsprotokol MED-udvalget for Børn og Kultur Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henning Risager, Formand Bente Kristoffersen Jill Joan Tubbert Mariane

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde

Ældrerådet. Beslutningsprotokol. fra ekstraordinært møde Ældrerådet Beslutningsprotokol fra ekstraordinært møde Dato: 20. april 2010 Lokale: Kulturhuset i Hjallerup Tidspunkt: Kl. 16:30-17:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 6. august 2007 Lokale: AVV i Hjørring Tidspunkt: 09.00 12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/65 Indledende drøftelse vedrørende

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 09. august 2010 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-10:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juli 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. december 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-14:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30 15:45 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:00-17:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

! " #!# !## $% ,%21% #%.%!%$

!  #!# !## $% ,%21% #%.%!%$ ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+),#) -(%.#%/( *01%!%,%21% $+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333 -(%.#%/( #%.%!%$ 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333,# 56#$%% $%00$,7

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. januar 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-17:00 Jens Arne Hedegaard, Formand (V) Jette Ramskov (A) Martin Rishøj Jensen (V)

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:05 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere