Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport Lægelig Videreuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse. Årsrapport 2014. Lægelig Videreuddannelse"

Transkript

1 Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse Årsrapport 2014 Lægelig Videreuddannelse

2 2

3 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

4 Forkortelser: AUH = Aarhus Universitetshospital DNRLV = Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannnelse DRRLV = Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse DSMU = Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse FAA = Fælles Akut Afdeling FF = 360 s Feedback Facilitator KBU = Klinisk Basis Uddannelse KF = Kontakt Forum, Region Midtjylland LINK = LVR = Lægelig Videreuddannelsesråd LVU = Lægelig Videreuddannelse PKL = Postgraduat Klinisk Lektor RMUK = Region Midtjyllands Udviklingssamtaler og Kursusregistrering UKO = Uddannelseskoordinerende Overlæge UAO = Uddannelsesansvarlig Overlæge UKYL = Uddannelseskoordinerende Yngre Læge VUS = Videreuddannelsessekretariat 4

5 Forord Formålet med Årsrapporten 2014 er at præsentere status i den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital (AUH). Igen i år kan vi præsentere en særdeles positiv rapport om kvaliteten af den lægelige videreuddannelse på AUH. Det er vi stolte af. Det sker ikke af sig selv der er rigtig mange, der lægger et stort arbejde og engagement i at få uddannelsen til at fungere på et så højt niveau. I rapporten præsenteres kvalitetsdata som dokumentation og anerkendelse af det store arbejde, der foregår med lægelig videreuddannelse på alle planer. Arbejdet i den lægelige videreuddannelse er dynamisk og skal hele tiden tilpasse sig udefrakommende udfordringer, og skal finde nye muligheder i takt med, at strukturen i hospitalssektoren ændres. Den status, der præsenteres, er derfor et øjebliksbillede af et helt års arbejde. I Årsrapporten identificeres de områder, hvor der er behov for optimering enten på afdelings- og/eller hospitalsniveau. Samtidig præsenteres de planer, der er lagt gennem fælles dialog for yderligere udvikling indenfor den lægelige videreuddannelse på AUH, og som vi ønsker skal afspejle Region Midtjyllands værdier: dygtighed, dialog og dristighed. I Årsrapporten for 2013 definerede vi en 10-punktsplan for udviklingen i den lægelige videreuddannelse på AUH, og derfor er det naturligt at Årsrapporten for 2014 er bygget op omkring 10-punktsplanen. I rapporten præsenteres ~ ~ Organiseringen af lægelig videreuddannelse på AUH ~ ~ Året der gik en status på 10-punktsplanen ~ ~ Beskrivelse af, hvad AUH skal arbejde med fremadrettet i den lægelige videreuddannelse Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital Rapporten er udarbejdet af uddannelseskoordinerende overlæger, Gitte Eriksen og Bente Malling, HR- Lægelig Videreuddannelse, i dialog med lægefaglig direktør, centerchefer og afdelinger. Sekretær for lægelig videreuddannelse Pia Vestergaard Soelberg har stået for det grafiske og redigeringsmæssige arbejde og cand.it Tanja Arnholtz Jensen (ekstern konsulent, Tanjas.dk) har foretaget databearbejdningen. Illustrationerne på for - og bagside samt udklip af disse er udført af fuldmægtig Caroline Søndergaard Bendixen, Administrationen AUH. 5

6 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 9 LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE - ORGANISATION OG OPBYGNING 10 ARBEJDET I DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE 13 Interne fora 16 Eksterne fora 17 Uddannelsesprojekter på AUH 18 Kvalitetssikring og monitorering af den lægelige videreuddannelse 19 Den eksterne vurdering af kvaliteten i den lægelige videreuddannelse på AUH - Inspektorordningen PUNKTSPLANEN Kompetencevurdering og feedback 23 Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning 30 Faculty development 35 Kvalitet i den kliniske vejledning og vejledersamtaler 37 Vejledermøder 41 Uddannelsesteam på afdelingerne 42 Trivsel på arbejdspladsen - uddannelsesmiljø 43»Vores uddannelse«45 Forberedelser til udflytning under fælles tag 46 Færdighedstræning 46 Konklusion på arbejdet med 10-punktsplanen 47 Videreudvikling af kvalitetsmonitoreringsprogrammet AUH 47 6

7 PERSPEKTIVERING 48 Udvikling af medicinsk pædagogik på AUH 56 Afsluttende bemærkninger 56 Bilag 56 Bilag 1 - Kvalitetsindikatorer og vurderingsniveauer 57 Bilag 2 - Oversigt over speciallæge stillinger og klassificerede uddannelses-stillinger på AUH 58 Bilag 3 - Oversigt over afdelingens aktører i den lægelige videreuddannelse, AUH pr Bilag 4 - Aktivitetsdata 63 Bilag 5 - Inspektorbesøg - ekstern evaluering 65 Bilag 6a - Spørgsmål i monitorering af uddannelseskulturer - LUDO 68 Bilag 6b - Resultater LUDO 70 Bilag 7a - Spørgeskema i Evaluer.dk 72 Bilag 7b - Evaluer.dk Yngre lægers evaluering af udbytte af afdelingens uddannelsesindsats for 2013 og Bilag 7c - Yngre lægers evaluering af arbejdstilrettelæggelse baseret på Evaluer.dk 76 Bilag 8 - Samlet vurdering af afdelingerne - kvantitative indikatorer 79 Bilag 9 - Samlet vurdering af AUH - kvantitative indikatorer 81 7

8 8

9 Indledning Det er Aarhus Universitetshospitals mission at udvikle og varetage højt specialiseret behandling, forskning og uddannelse på internationalt niveau. Uddannelsen af fremtidens sundhedspersonale har høj prioritet på hospitalet, hvilket afspejler sig i, at Uddannelsesopgaven er udpeget som et af fire strategiske fokusområder på hospitalets Agenda Arbejdet i den lægelige videreuddannelse har i 2014 været præget af forberedelserne til udflytningen og dermed AUH under fælles tag. Ændringerne i AUHs organisation og omlægningen til en større grad af ambulant virksomhed påvirker alle sundhedsuddannelser. Det stigende fokus på sammenhængende patientforløb, patienten som partner og patientsikkerhed skal tænkes ind i den måde vi uddanner fremtidens speciallæger på. Vi vil blive udfordret på den måde, vi traditionelt bemander vores ambulatorier og dagkirurgiske enheder, og på de yngre lægers tilknytning til sengeafdelingerne. Når patientforløbene ændrer sig, betyder det, at alle specialer skal ny-tænke uddannelsesplanlægningen, så uddannelseslægerne fortsat har mulighed for at følge patienternes sygdomsforløb. Udvidelse af Fælles Akut Afdeling i 2014 har betydet en omlægning af vagtberedskabernes sammensætning på AUH, blandt andet for, at AUH kan leve op til Region Midtjyllands krav om tilstedeværelse af speciallæge døgnet rundt. Udmøntningen af Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan ( ) for uddannelse af speciallæger og Region Midtjyllands omfordeling af klinisk basisuddannelse og medicinske introduktionsstillinger, samt udvidelsen i antallet af hoveduddannelsesforløb slår igennem i Selv om nettoændringen i antallet af uddannelseslæger på AUH ikke er stor, har omlægningen stor betydning for nogle afdelingers drift og vagtberedskab, idet det ikke er de samme afdelinger, der skal afgive og modtage uddannelseslæger, kombineret med at de opgaver, som de alleryngste læger normalt har varetaget og fået læring af, fremadrettet skal varetages af andre. På Årsmødet 2014 dagsordensatte lægefaglig direktør Claus Thomsen temaerne: Høj faglighed, faglig stolthed og professionel holdning til patienternes sikkerhed ved at pointere, at vi uddanner speciallæger for at sikre, at patienterne fortsat kan få sikker behandling af høj kvalitet. En sikker behandling kræver gode kliniske skøn skøn, der bygger på høj faglighed og refleksion. Claus Thomsen ønsker at få fokus på mesterlæren som redskab til at sikre reflektionen og det kliniske skøn. Det kræver, at vi arbejder med feedback kulturen, og har et konstant fokus på, hvordan samarbejde og organisering af arbejdet kan medvirke til, at den enkelte læge hele tiden bliver dygtigere, hvilket vil resultere i gode patientforløb og god behandling på tværs af AUH. I 2014 har disse emner derfor været på dagsordenen på alle niveauer af den lægelige videreuddannelse på AUH, og dette har givet anledning til en række konkrete initiativer, der har som mål at bringe mester og lærling tættere sammen via en uddannelsesfokuseret arbejdstilrettelæggelse. AUH har klare ambitioner om at kunne sikre lægelig videreuddannelse på et højt niveau, men oplever som andre hospitaler, at det stigende krav om effektiviseringer gør, at det bliver tiltagende nødvendigt, at de uddannelsesansvarlige sammen med afdelingsledelserne arbejder med, hvordan der fortsat også kan sikres effektiv læring, mens vi udfører arbejdet. Kvalitetsdata fra 2014 viser et fortsat højt niveau, men med en nedadgående tendens på de indikatorer, der er relateret til uddannelsesplanlægning og lærings-/uddannelsesmiljø. Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital 9

10 Lægelig Videreuddannelse - organisation og opbygning I dette afsnit præsenteres omfanget af uddannelsesopgaven og de aktører, der er involveret i den lægelige videreuddannelse. Afdelinger og lægelige videreuddannelsesstillinger På hospitalet er 37 afdelinger involveret i klinisk basisuddannelse og speciallægeuddannelsen med deltagelse fra alle specialer, undtagen Retsmedicin. Hjerte-Lunge-Kar-Kirurgisk afdelings data er opdelt i specialerne Karkirurgi og Thoraxkirurgi. Røntgen og Scanning er fusioneret fra januar 2014, men pga. opsætning i Evaluer.dk præsenteres data fra 3 enheder (NBG, THG og Skejby). Tand-Mund-Kæbekirurgisk afdeling uddanner specialtandlæger. Status fra afdelingen indgår i rapporten, idet afdelingen samarbejder tæt med øvrige afdelinger på AUH og deltager i de lægelige videreuddannelsesråd. Bilag 2 viser antal og type af forskellige uddannelsesstillinger på de forskellige afdelinger. På AUH var der pr. 31. december 2014 i alt 501 uddannelsesstillinger heraf 29 klinisk basislægestillinger, 122 introduktionsstillinger, 350 hoveduddannelsesstillinger samt 5 uddannelsesstillinger i specialtandlægeuddannelsen. Dette er sammenlignet med 2013 et uændret antal uddannelsesstillinger. Aktører i den lægelige videreuddannelse på afdelingerne I bilag 3 ses en oversigt over aktørerne i den lægelige videreuddannelse på AUH. Der var pr. 31. december 2014 ansat 48 uddannelsesansvarlige overlæger (UAO), 1 uddannelsesansvarlig specialtandlæge samt 1 uddannelsesansvarlig speciallæge på AUH. Alle afdelinger har en eller flere uddannelseskoordinerende yngre læge(r) (UKYL), som i høj grad deltager i de faste aktiviteter indenfor den lægelige videreuddannelse og som herigennem får erfaring i rollen som leder/administrator/ organisator. Funktionerne som UAO og UKYL er beskrevet i fælles overordnede stillings- og funktionsbeskrivelse for UAO på AUH (LINK). Alle læger ansat på AUH fungerer som kliniske vejledere i hverdagen, og en del har desuden funktion som hovedvejledere, hvor de i samarbejde med uddannelseslægen har ansvaret for de formelle elementer af uddannelsesforløbet. Der er udarbejdet fælles funktionsbeskrivelse for hovedvejledere på hospitalet (LINK). På AUH og i Videreuddannelsesregion Nord er der krav om, at 360 s feedback samtaler afvikles af en certificeret feedback facilitator (FF). På AUH er der 103 certificerede FF ere fordelt på 36 afdelinger. I alt 23 speciallæger på AUH varetager funktionen som postgraduate kliniske lektorer (PKL) enten i eget speciale eller som tværgående PKL (jf bilag 3). De postgraduate kliniske lektorer deltager i en række fælles aktiviteter i regi af Videreuddannelsesregion Nord og Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (tidligere Center for Medicinsk Uddannelse) med fokus på medicinsk pædagogik og organisatoriske aspekter på området lægelig videreuddannelse. På AUH er 32 læger en del af Sundhedsstyrelsens inspektorkorps. Gennem inspektorbesøg på andre afdelinger opnår disse læger viden om, hvordan lægelig videreuddannelse varetages andre steder. Såvel PKL er som inspektorer medvirker til, at hospitalet får input til arbejdet med den lægelige videreuddannelse udefra. 10

11 Organisering af den lægelige videreuddannelse på AUH Den lægefaglige direktør er den øverst ansvarlige for den lægelige videreuddannelse på hospitalet. På AUH ledes den lægelige videreuddannelse af to uddannelseskoordinerende overlæger i tæt samarbejde med de enkelte afdelinger og centre. De uddannelseskoordinerende overlæger sikrer udvikling, koordinering og rådgivning i forhold til den lægelige videreuddannelse på hospitalet, og mødes rutinemæssigt med den lægefaglige direktør og HR-chefen. Alle afdelinger og centre har en af de to uddannelseskoordinerende overlæger som primær kontaktperson. Der er etableret lægeligt videreuddannelsesråd (LVR) på de 5 centre på AUH, som består af de uddannelsesansvarlige overlæger og uddannelseskoordinerende yngre læger, centerchef(er), samt de uddannelseskoordinerende overlæger, som er formand for rådet. De lægelige videreuddannelsesråd er bindeled mellem hospitalsledelse, centre og afdelinger, og aktiviteten i rådene bidrager ifølge kommissoriet for LVR (LINK) til den overordnede strategiske indsats for at uddanne og udvikle kompetente og engagerede medarbejdere på AUH gennem Faculty Development (uddannelse og udvikling af vejledere og undervisere i den lægelige videreuddannelse). Krumtappen i den lægelige videreuddannelse er fortsat uddannelsesteamet på afdelingen som UAO( er), UKYL( er) og afdelingsledelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge har efter delegation fra afdelingsledelsen ansvaret for, at alle uddannelsesforløb i afdelingen er tilrettelagt, så den enkelte uddannelseslæge kan opnå de kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammet. Den uddannelsesansvarlige overlæge har til opgave at sikre, at alle, der er involveret i den lægelige videreuddannelse har den fornødne kompetence og uddannelse til at varetage de forskellige områder (supervision og vejledning, kompetencevurdering, afholde vejledersamtaler samt sikre karriererådgivning) som beskrevet i funktionsbeskrivelserne for hovedvejledere og kliniske vejledere. Langt de fleste UAO er har et konstruktivt samarbejde med afdelingsledelsen, og alle afdelinger har en eller flere UKYL er. Uddannelsesteamet er på flere afdelinger udvidet til også at omfatte nøglepersoner som skemalægger, undervisningsansvarlig yngre læge samt specialets postgraduate kliniske lektor. Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital 11

12 LVR-møder DSMU Referater fra 360 o s styregruppemøde 3-timers møder Aktivitetsdata 360 o s FF Fyraftensmøde 3-timers møder dec. nov. 3-timers møder 3-timers workshop okt. KBU møde Almen med. Årsrapport LUDO databearbejdning besvarelse Statusmøder Årsrapport: jan. udarbejdelse feb. Statusmøder 360 o s FF kursus marts LVR Møder LVR-møder 3-timers workshop 360 o s FF kursus sept. aug juli juni maj april Statusmøder Årsrapport: udarbejdelse AMEE Afdelinger Årsmøde 360 o s styregruppe-møde KBU møde HR-LVU Årshjulet for arbejdet i den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital 12

13 Arbejdet i den lægelige videreuddannelse Arbejdet med den lægelige videreuddannelse følger Årshjulet. I juni måned afholdt vi Årsmødet (temadøgn) for alle medlemmer af de lægelige videreuddannelsesråd med 80 deltagere. Den lægefaglige direktør deltog i en del af mødet. På Årsmødet gøres status, og der lægges en plan for, hvilke fælles udviklingstiltag/temaer, der skal arbejdes med i det kommende år. Det fælles tema for var feedback (Se afsnit Kompetencevurdering og feedback ), mesterlære (se afsnit Kvalitet i vejledning og samtaler ) og arbejdstilrettelæggelse (se afsnit Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning ). Samtidig var der fortsat fokus på indsatsområderne fra tidligere år: uddannelsesvejledning og karrierevejledning. På LVR-møderne i centrene arbejdes der med de fælles udviklingstemaer, men det enkelte LVR beslutter, hvordan arbejdet udmøntes i eget center. Herudover beslutter rådet, hvilke øvrige temaer, de finder det relevant og spændende at arbejde med. På den måde skabes ejerskab og motivation samtidig med, at der sikres en meget vigtig udveksling af viden og erfaringer mellem afdelingerne. Deltagelse af henholdsvis den lægefaglige direktør og centercheferne i videreuddannelsesrådsmøderne sikrer ledelsesmæssig opbakning og understøtter fælles retning og mål for udviklingen af i den lægelige videreuddannelse på AUH. Der er i 2014 afholdt 3 møder i centrenes uddannelsesråd. I 2014 er struktur og form på møderne ændret for at skabe mere deltageraktivitet og øge udveksling af ideer, viden og erfaring. Der er indført krav om forberedelse til møderne fx læsning af artikler eller fremlæggelse af resultater samt mini-workshops. I Hoved-Neuro-Centret har en af afdelingerne været ansvarlig for mødet, herunder forberedelse og udarbejdelse af dagsorden. Uanset model har kravet om forberedelse skabt mere strukturerede og fokuserede diskussioner og mere liv i møderne, hvilket var formålet med at ændre formen. Afdelingernes uddannelsesteam arbejder videre med de overordnede temaer, som endvidere går igen i de øvrige mødefora vedrørende lægelig videreuddannelse på AUH. Temaerne indgår i 3-timers møderne, hvorved det sikres, at uddannelseslægernes mange ideer inddrages. På de årlige statusmøder med afdelingerne indgår de overordnede temaer i handleplan for afdelingens arbejde med den lægelige videreuddannelse for det kommende år. Ringen sluttes med udgivelse af Årsrapporten, som viser, hvordan der på overordnet plan er arbejdet med den lægelige videreuddannelse på hospitalet. Data fra Årsrapporten tjener som status for arbejdet i den lægelige videreuddannelse og danner dermed udgangspunkt for beslutning om fælles tema for det kommende år i relation til Årsmødet. Statusmøderne Statusmøder er centrale i kvalitetsmonitoreringen i LVU. Statusmøderne gennemføres årligt med alle afdelinger og med deltagelse af ledende overlæge, UAO( er), UKYL( er) og den uddannelseskoordinerende overlæge som møderleder og referent. Ud fra de tilgængelige kvalitetsdata (jf kvalitetsmonitorerings tabellen, side 19) og erfaringer fra det forgangne år gøres status for LVU. Der opstilles mål for det kommende års arbejde med at forbedre videreuddannelsen, og der udarbejdes en konkret handleplan, med såvel små som store mål. Herudover afholdes statusmøder med centerledelsen, hvor arbejdet med den lægelige videreuddannelse i centrets afdelinger diskuteres. Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital 13

14 Der er afholdt statusmøde på 34 af 37 afdelinger. Det har desværre ikke været muligt for 2 afdelinger i Hoved-Neuro-Centret og 1 i akutcentret at prioritere afholdelse af statusmøder indenfor tidsperioden medio februar medio juni Det er forskellige temaer, der fylder i de enkelte afdelinger men overordnet samler diskussionerne, og dermed de konkrete handleplaner, sig om følgende fem områder: 1. Arbejdstilrettelæggelse, lægeressourcer og lægestabsstruktur 2. Klinisk oplæring (mesterlære) og kompetencevurdering 3. Mødestruktur, undervisning og formidling 3-timers møderne - uddannelseslægernes mange kreative ideer Der er afholdt 3-timersmøde på de 36 afdelinger, som har uddannelseslæger, og 3-timersmøderne er således fuldt implementeret på AUH. For at skabe ejerskab og involvering er uddannelseslægernes forslag diskuteret på et fælles lægemøde i afdelingen forud for beslutningen om, hvad der skulle med i den handleplan, som er udarbejdet i samarbejde mellem uddannelsesteamet og afdelingsledelsen. Det faste tema på årets 3-timers møde var Feedback, og alle afdelinger vil arbejde med at forbedre feedback kulturen. De mange ideer til at promovere feedback fremgår af faktaboksen næste side. 4. Faculty Development 5. Forberedelse til fusion og/eller udflytning 14

15 Faktaboks 1 Uddannelseslægernes ideer til promovering af feedback og forbedring af feedback kulturen Systematisk feedback fra bagvagt til forvagtens journal Feedback på operative procedure Uddannelseslægen vælger patient på stuegang til struktureret supervision Formaliseret feedback efter vagt for at styrke klinisk beslutningstagen Undervisning/oplæg om feedback og kompetencevurdering Bruge EPJ s opgavetildelingsfunktion Ambulante og OP notater går til sektoransvarlig eller sektoransat efter aftale Tid til vejledersamtaler Feedback & supervision af hoveduddannelseslæger i funktionen som hovedvejleder Ophænge Feedback-plancher Øge forståelsen af feedback i alle faggrupper Direkte feedback i fokus Feedback temadag Indføre kittelkort FRISK og TAK Laminerede kort vil gerne give vil gerne have feedback (ying/yang kort) Indføre ISBAR Bruge BOGERD Nudging med bolde, der viser hver gang man har fået/givet feedback Lægge feedback sedler i dueslaget Feedbackkasse til god feedback Stjerneskema til supervision Udnævne bedste supervisor, bedste kliniske læremester, pokal til bedste feedbacker, månedens feedbacker Rigtig mange af ideerne til optimering af feedback i afdelingen involverer ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og spænder fra aftale om at stramme op på forstuegang og konferencer til at afsætte konkret tid/tidspunkt til supervision i forbindelse med stuegang, ambulatorium og konferencer. Der er mange gode ideer til, hvordan man kan udnytte de muligheder, der allerede er, og stor iderigdom i forslagene til handlinger, der vil kunne øge muligheden for at give og modtage feedback. I afsnittet om arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning uddybes disse tiltag (se faktaboks 2). Endelig er der flere afdelinger, der har forslag til sociale tiltag som at spise frokost sammen for også her at skabe fælles ånd i afdelingen. Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital 15

16 Interne fora Der afholdes halvårlige møder mellem uddannelsesansvarlige overlæger på afdelinger inkl. psykiatrien, PKL i almen medicin og de uddannelseskoordinerende overlæger, som er ansvarlige for møderne. De nye uddannelsesforløb for almen medicin betyder, at uddannelseslægerne har 6 måneders ansættelse i Fælles Akut Afdeling (FAA), hvor den første startede 1. november Samtidig betyder omlægningen i en overgangsperiode et øget antal uddannelseslæger på afdeling A og Y på grund af overlap mellem de, der følger gammel og ny ordning. KBU-gruppen Der er etableret et fast mødeforum for de uddannelsesansvarlige overlæger, der er involveret i klinisk basisuddannelse (KBU) inkl. PKL for KBU og PKL for FAA, mens PKL i psykiatri og PKL i almen medicin deltager ad hoc. Møderne afholdes ca. 2 gange årligt og tjener til udveksling af status, information, samt nye fælles tiltag. De uddannelseskoordinerende overlæger er ansvarlige for møderne. Styregruppe 360 s feedback Styregruppen, der består af feedback facilitatorer (FF) og repræsentanter for yngre læger, har uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen som formand. Der er afholdt et styregruppemøde i Der er i efteråret afholdt FF-fyraftensmøde med temaerne: Rollen som feedback facilitator på AUH fra novice til erfaren; Analyse af 360 s feedbackrapporter; Handleplaner hvordan i praksis? Hvordan skabes ejerskab hos den yngre læge, og hvad med efter samtalen? Samt Tips & tricks til det, der udfordrer en FF med afsæt i deltagernes egne erfaringer. Der er afholdt 3 møder med temaerne: Fordeling af KBU-læger internt på AUH, Supervision og feedback, Supervision og vejledning fra andre afdelinger for KBU ansat i FAA, 360 s feedback for KBU-læger, Introduktion af KBU-læger på AUH. Da en del af de akutte patienter på afdeling E og L modtages i FAA, har de 2 afdelingers UAO er været inviteret med til møderne i KBU-gruppen i 2014 for at styrke samarbejdet omkring uddannelsen af yngre læger i FAA. 16

17 Eksterne fora Det anses som positivt, at mange læger fra Aarhus Universitetshospital arbejder med den lægelige videreuddannelse og medicinsk pædagogik udenfor hospitalet i diverse fora sundhedsvidenskabelig som undervisere/kursusledere på de obligatoriske generelle og specialespecifikke kurser, og som del af forskningsmiljøet på Center for Sundhedsuddannelser på Aarhus Universitet. Derfor indsamles hvert år oplysninger fra alle UAO er om disse eksterne aktiviteter som betyder, at læger er med til at involvere sig i at sikre kvaliteten af patientbehandlingen i et længere perspektiv. Kursusledere og undervisere på obligatoriske kurser i den lægelige videreuddannelse En opgørelse fra 2014 over læger fra AUH viser, at 7 har funktion som hovedkursusledere og 105 Regionale Mødefora Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) Specialespecifikke uddannelsesudvalg, Videreuddannelsesregion Nord* Følgegruppe for de generelle kurser i Videreuddannelsesregion Nord Styregruppe for forskningstræning, Videreuddannelsesregion Nord er delkursusledere på enten specialespecifikke kurser eller forskningstræningskurser, hvor der i alt er leveret 360 dagsværk i Herudover underviser ca. 300 læger på de obligatoriske generelle og specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse. Data viser, at der i alt leveres ca konfrontationstimer pr år (dvs. eksklusiv forberedelse og transport), og at stort set alle afdelinger bidrager til at løfte denne opgave. Tallet er reelt endnu højere idet 3 større afdelinger, ikke har indgivet data. Det store engagement, som rigtig mange læger lægger i at stille op som undervisere, bidrager til at øge videndelingen på AUH. Samtidig understøttes hospitalets strategi om at bidrage til at sikre den bedste viden og den bedste behandling i dette tilfælde for de kommende speciallæger. Repræsentation i eksterne fora Lægefaglig direktør Claus Thomsen Suppleanter: Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling og fra 2015 Gitte Eriksen Uddannelsesansvarlige overlæger Uddannelseskoordinerende yngre læger Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen (associeret) Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling (formand) Professor Anne Mette Hvas (repræsenterer hospitalerne Region Midtjylland) Professor Lars Østergaard (repræsenterer Aarhus Universitet) Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital Rådgivningsgruppe for færdighedstræning Kontaktforum Nationale mødefora Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV) Specialeselskabernes bestyrelse Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling (udpeget af Region Midt) Fuldmægtig Kirsten Jacobsen (HR-løn og personale) Fællestillidsmanden for yngre læger Uddannelseskoordinerende overlæger Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling (udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS) Mindst 200 læger ansat på AUH sidder enten i bestyrelsen for specialeselskabet (ca. 45), specialets yngre læge bestyrelse (ca. 25) har medlemmer i uddannelsesudvalget (ca. 60) eller er i 2014 repræsenteret i andre nationale arbejdsgrupper omkring lægelig videreuddannelse fx revision af målbeskrivelser (ca. 70) Uddannelseskoordinerende overlæge Gitte Eriksen er i 2014 valgt ind i bestyrelsen * For nogle specialer er udvalget nationalt, samme repræsentanter 17

18 Uddannelsesprojekter og forskning i medicinsk uddannelse på AUH Der er lang tradition for at iværksætte og gennemføre uddannelsesprojekter på AUH, og mange af disse har fået støtte fra Region Midtjyllands Initiativmidler. Desværre har Region Midtjylland valgt at indefryse midlerne i 2015 som led i den omfattende spareplan. Der vil derfor ikke blive iværksat nye projekter med midler herfra i 2015, selv om der var fremsendt mange og gode ideer til udviklings- og forskningsprojekter i den lægelige videreuddannelse. Ud over disse midler er der mulighed for via specialets PKL at søge midler til færdigheds- og simulationstræningsprojekter gennem Rådgivningsgruppen for færdigheds- og simulationstræning. Publikationer Bjerrum AS, Eika B, Charles P & Hilberg O. Dyad practice is efficient practice: a randomised bronchoscopy simulation study. Medical Education 2014; 48(7), DOI: /medu Abstracts Guldbrand D. National konsensus om krav til kompetenceniveau i transthoracal eccocardiografi: et Delphistudie. Dansk Kardiologisk Selskabs Årsmøde. Sørensen AB & Christensen MK. Introducing»optimal challenges«in resident training. The AMEE Congress, 2014, Milano, Italien (oral præsentation). Eriksen GV, Hjøllund C, Bjørg G, Ehlert H & Malling B. Exploring experienced feedback facilitators approach to the MSF dialogue. The AMEE Congress, 2014, Milano, Italien (poster præsentation). Holdgaard HO, Thygesen C, Rubak S, Charles P. Accelerated learning i anaesthetic Training: A Pilotstudy. The AMEE Congress, 2014, Milano, Italien (oral præsentation). De Lasson L, Just E, Malling B. Gruppecoaching understøtter yngre lægers fagprofessionelle udvikling. Ugeskrift for Læger 2014; 176/9: Høst D, Malling B. Refleksion som læringsmetode i den professionelle rolle er vigtig. Ugeskrift for Læger / 2014;176:V De Lasson L, Just E, Malling B. Gruppecoaching giver yngre læger nye perspektiver og handlemuligheder. Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Årsmøde. Vandt posterprisen for originalitet og layout. Eriksen GV & Malling B. Valideret model for 360 s feedback i den lægelige videreuddannelse er gennemførlig og acceptabel. Ugeskrift for Læger 2014; 176: VO

19 Kvalitetssikring og monitorering af den lægelige videreuddannelse I dette afsnit beskrives den model, der i 2014 er anvendt på AUH for at følge kvaliteten i den lægelige videreuddannelse. Kvaliteten måles gennem indikatorer, da det ikke er muligt direkte at måle om hospitalet eller afdelingerne leverer god uddannelse. Modellen er udviklet over de sidste 3-4 år og fremstår i år som en færdig model, idet alle definerede standarder nu måles gennem indikatorer. I 2014 er udviklet en indikator 9, der handler om implementering af kompetencevurdering. Kvalitetsmonitoreringsmodellen Modellen for monitorering af god uddannelse på AUH indeholder intern evaluering (kvantitative og kvalitative data indsamlet internt), brugeroplevet kvalitet (Evaluer.dk) samt ekstern evaluering (inspektorrapporter). Modellen er udviklet ud fra litteraturen og indeholder 7 standarder: 1. Introduktion 2. Vejledning og supervision 3. Uddannelsesvejledning a. Foreligger de obligatoriske uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner b. Vejledersamtale c. Karrierevejledning d. Forskningsplaner e. Uddannelsesudbytte f. Personlig Udvikling 4. Klar struktur og organisering a. Formaliseret undervisning b. Konference- og mødestruktur c. Arbejdstilrettelæggelse med fokus på uddannelse 5. Kompetencevurdering 6. Uddannelseskultur 7. Udvikling Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital Byggesten i kvalitetsmonitoreringen i den lægelige videreuddannelse på AUH 19

20 Ud fra standarderne er defineret 9 indikatorer, der er beskrevet i bilag 1. Til indikatorerne er knyttet en række data og evalueringer/målinger, der tilsammen monitorerer kvaliteten i den lægelige videreuddannelse (LVU) på AUH (tabel 1). For alle indikatorer er defineret 3 niveauer: særdeles godt, tilstrækkelig og under tilstrækkeligt. Niveauet er sat højt, hvilket afspejler hospitalets vision og ambitioner for LVU, samt understøtter hospitalets mission om at uddanne og udvikle kompetente og engagerede medarbejdere. Tabel 1 - Kvalitetsmonitoreringsprogram for LVU på AUH standarder og målinger Målinger Standarder 1 Introduktion 2 Vejledning og supervision 3 Uddannelsesvejledning 4 Struktur og organisering 4c Arbejdstilrettelæggelse 5 Kompetencevurdering 6 Uddannelseskultur 7 Udvikling*** Statusmøder (x) xx (x) xxx xxx xx xx xxx 3-timers møder xx xx xx x x xx Lægelige videreuddannelsesrådsmøder (x) xx (x) xx xx xx x xx Aktivitets data* x x xxx xxx x xxx x x LUDO xx xxx xx xx xxx xxx x Evaluer.dk xxx xx xx xx xx x x 360 os feedback** x xx x xx x Inspektor rapporter xxx xxx xxx xxx xxx (x) xxx x * Måler standarderne 1-4, samt som et nyt tiltag i 2014 standard 5 (kompetencevurdering) ** Mål for uddannelsen i rollerne som kommunikator, samarbejder, professionel og leder/administrator/organisator *** Udvikling af LVU monitoreres gennem alle indikatorer ved at sammenligne med tidligere år, men vurderes primært kvalitativt gennem statusmøder, 3-timers møder samt på møderne i LVR. Aktivitetsdata Alle afdelinger har via en elektronisk survey indsendt aktivitetsdata december 2014, men ikke alle UAOér har besvaret alle spørgsmål. Aktivitetsdata er indrapporteret fra flere UAO er på samme afdeling, hvor det for UAO erne gav mening at besvare afsnitsvist (gælder Røntgen og Scanning, Kar- og Thoraxkirurgi samt de anæstesiologiske afdelinger). I surveyen indgik en spørgeskemaundersøgelse (bilag 4), der giver de første målinger på, hvor langt afdelingerne er med implementeringen af kompetencevurdering (fig. 2). I undersøgelsen blev afdelingerne bedt om at angive i hvor høj grad de anvender de metoder, som er fastlagt i specialets målbeskrivelse og i uddannelsesprogrammer for uddannelsesforløb i afdelingen. 20

21 Den eksterne vurdering af kvaliteten i den lægelige videreuddannelse på AUH Inspektorordningen Den eksterne evaluering varetages af Sundhedsstyrelsen gennem inspektorordningen. Der er i 2014 gennemført 9 inspektorbesøg på AUH, og i de fleste tilfælde blev AUH s procedure omkring inspektorbesøg fulgt (LINK). Modellen indebærer et formøde, hvor det sikres, at inspektorerne får de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger samtidig med, at dialogen på formødet understøtter afdelingens selvevalueringsproces. Efter inspektorrapporten er modtaget afholdes et obligatorisk møde med deltagelse af centerledelsen, hvorved den direkte ledelsesmæssige forankring sikres samtidig med, at det er muligt at diskutere og kommentere rapporten i et bredere perspektiv. Alle inspektorrapporter diskuteres med den lægefaglige direktør. I alle besøg har der været repræsentation fra hospitalsledelsen (lægefaglig direktør og/eller uddannelseskoordinerende overlæge) og centerledelse, hvilket er positivt bemærket i alle inspektorrapporter. Inspektorernes vurdering bringer 2 afdelinger (Klinisk Farmakologisk afdeling og Tand - Mund - Kæbekirurgisk afdeling) op på niveauet særdeles god. Alle afdelinger undtagen Urinvejkirurgisk afdeling K skal have rutinebesøg efter 4 år. Inspektorbesøget på afdeling K var et genbesøg efter tidligere kritisk rapport i 2011, og det var glædeligt, at inspektorerne vurderede, at uddannelsen i afdelingen er i en positiv udvikling, men fandt det dog nødvendigt med et genbesøg efter 30 mdr. Der er i samarbejde med center- og afdelingsledelsen aftalt en deltaljeret handleplan i samarbejde med den uddannelseskoordinerende overlæge. særdeles god, 19 tilstrækkelig og 12 under tilstrækkeligt niveau. Fig. 1 - Inspektorrapport indikatorniveau Sammenlignet med status 31. december 2013 er det uændret 20 i afdelinger, der ikke har haft inspektorbesøg indenfor den forventede tidsramme på 4 år. Der er planlagt besøg på 4 af disse afdelinger i 2015, men det er forsat 14 afdelinger, der ikke har haft besøg siden afdelinger har aldrig haft besøg, men den ene har planlagt besøg i Konklusion og perspektivering Status for AUH»indikator 9«: Inspektorrapporter vurderes som værende tilstrækkelig. AUH tillægger inspektorbesøgene stor værdi, men det er vigtigt for AUH, at den eksterne evaluering efterfølgende skaber mest mulig uddannelsesværdi idet besøgene kræver stor planlægning og forberedelse for den enkelte afdeling. Der vil derfor fortsat blive gjort en stor indsats fra HR-LVU med at understøtte besøgene. Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital I bilag 5 (Inspektorbesøg status pr. 31. december 2014), er angivet i alt 43 afdelinger heri indgår 5 afdelinger, der er i dag er lagt sammen (MEA og E (NBG/THG), og Røntgen og Scanning (NBG, THG og BDA) hvoraf 11 har opnået indikatorniveauet 21

22 10-punktsplanen 2014 De seneste år har der været fokus på at få struktur og rammer omkring den lægelige videreuddannelse på plads, men tiden er nu moden til at se mere på indhold og holdning til den fælles uddannelsesopgave. Vi er i gang med det lange seje træk med at optimere og udvikle uddannelses- og læringskulturen i organisationen. Vi vil dog samtidig have fokus på struktur og hele tiden øge viden/færdigheder hos vores Faculty - uddannerne - samtidig med, at vi fastholder det vi allerede er lykkedes med i den lægelige videreuddannelse. Arbejdet med forbedring af kvaliteten i den lægelige videreuddannelse foregår på flere planer: struktur, indhold og kultur Præsentation af 10-punktsplanen I Årsrapporten for 2013 blev indsatsområderne for lægelig videreuddannelse på AUH præsenteret i 10-punktsplanen. På Årsmødet 2014 blev det besluttet, at der i 2014/2015 skulle være et særligt fokus på: ~ ~ Kompetencevurdering og feedback ~ ~ Arbejdstilrettelæggelse og uddannelsesplanlægning ~Faculty ~ Development Mesterlæren ~ ~ Mesterlære - arbejdsbaseret læring Særligt for mesterlæren gælder, at den indgår som et fælles element i 10-punktsplanen, man kunne næsten fristes til sige, at vi ud fra 10-punktsplanen arbejder med at få mesterlæren tilbage i den daglige kliniske praksis! I de følgende afsnit præsenteres status for arbejdet med de enkelte områder i 10-punktsplanen for den lægelige videreuddannelse på AUH i Samtidig skitseres, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med at optimere kvaliteten på af den 10-punktsplanen for udviklingen af den lægelige videreuddannelse på Aarhus Universitetshospital i prioriteret rækkefølge lægelige videreuddannelse. I bilagene 1 9 ses i lighed med tidligere år resultater af kvalitetsmonitoreringen på afdelings-, center- og hospitalsniveau. 22

23 1. Kompetencevurdering og feedback Struktureret og systematisk kompetencevurdering var indsatsområde for LVU på AUH i 2013, og herigennem satte vi indirekte også feedback på dagsordenen, idet kompetencevurdering altid indebærer feedback. Vi satte fokus på disse områder, fordi kompetencevurdering er den danske specialist eksamen. AUH er derfor forpligtiget til at sikre, at der gennemføres kompetencevurdering med brug af de obligatoriske metoder som de enkelte specialer har besluttet at bruge. Derfor har vi i 2014 valgt en ny indikator, der monitorerer implementeringsgraden af kompetencevurdering. For at opnå niveauet særdeles god skal 98% af de obligatoriske metoder anvendes i høj eller meget høj grad vurderet ud fra afdelingens selvrapporterede data. Idet indikatoren er ny gøres kun status på hospitalsniveau i Arbejdet med implementering af kompetencevurdering Kompetencevurdering og praktisk brug heraf er et væsentligt element på såvel vejlederkurser, som på kursus for uddannelsesansvarlige overlæger og derfor er kursusdeltagelse en del af implementeringsstrategien. Fra 3-timers møderne i 2013, der havde kompetencevurdering som obligatorisk tema ved vi, at uddannelseslægerne mangler viden om, hvordan de selv kan bidrage til, at der foretages en effektiv kompetencevurdering. På møderne i de lægelige videreuddannelsesråd har viden om og diskussion af, hvordan kompetencevurdering gennemføres i praksis været på dagsordenen i flere omgange. Et resultat heraf er bl.a., at alle afdelinger har systematisk brug af kompetencevurdering i en eller anden form kombineret med tiltag, der styrker brugen af feedback med i handleplanerne for lægelig videreuddannelse i I handleplanerne indgår uddannelseslægernes forslag og ideer fra 3-timersmøderne. Synliggørelse af kompetencevurderingen er essentiel, og dette kan gøres fx ved brug af en kompetenceoversigtstavle (se nedenfor). Uddannelseslægerne skal selv sørge for, at tavlen hele tiden er ajourført og er selv ansvarlige for at udfylde feltet Mit måneds fokus, hvor de tilkendegiver, hvilke kompetencer, de lige nu er i gang med at erhverve, eller klar til at blive vurderet i. Kompetenceoversigtstavle fra anæstesiafdelingen THG I afdelingerne har uddannelsesteamet sat fokus på, hvordan kompetencevurdering kan blive en integreret del af det daglige kliniske arbejde bl.a. ved information om kompetencevurdering ved morgenmøder/undervisning på konferencer, 5-minutters indlæg, eller som dagsordenpunkt på møder i afdelingen. Flere afdelinger arbejder med uddannelsesmapper, der viser de kompetencer uddannelseslægerne skal opnå i afdelingen/ teamet og hvilke, som primært skal læres et andet sted. Uddannelsesopgaven deles op i håndterbare»bidder«, så hverken uddannelseslægerne eller vejlederne skal bruge energi på at forsøge at overskue alle dele af uddannelsesforløbet, men i fællesskab kan fokusere på at få mest mulig læring ud af det, der skal læres på det givne tidspunkt i uddannelsen. Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital 23

24 Status for brug af de obligatoriske kompetencevurderingsmetoder I Sundhedsstyrelsens rapport om kompetencevurderingsmetoder fra 2013 beskrives 4 overordnede metoder: Direkte Observation ; Retrospektive Metoder, Helhedsvurdering ; og Kompetencevurdering i forbindelse med færdighedstræning. I kvalitetsmonitoreringen er det kun de tre første typer af metode, der indgår, idet færdighedstræning kun i mindre omfang anvendes i den daglige klinik. I tabel 2 vises svar fra 44 UAO er repræsenterende 34 afdelinger, 5 anæstesiologiske og 3 radiologiske, 1 thoraxkirurgisk og 1 karkirugisk afsnit i forhold til deres brug af de obligatoriske kompetencevurderingsmetoder, der angives i målbeskrivelsen. Tabel 2 - Brug af kompetencevurdering Direkte Observation Retrospektive metoder Helhedsvurderinger Kompetencevurderingsmetode Struktureret observation Antal afdelinger, der skal anvende Selvrapporterede data fra 44 UAO er. *For neuroradiologisk og neurofysiologisk afdeling gælder, at uddannelseslægerne får foretaget 360 s feedback på andre afdelinger. Afdelingerne bidrager med respondenter og feedback facilitatorer (forkortelser - se bilag 4) 33 OSATS/DOPS 13/25 Kompetencekort 29 NOTTS/ANTS 3/3 Audit 36 Case-baseret diskussion 34 Refleksive rapporter 14 Bedømmelse af skriftligt materiale s feedback 42* Generel vurdering 35 Fig. 2 - Anvendelsesgraden af kompetencevurderingsmetoderne på AUH 2014 Selvrapporterede data fra 44 UAO er. Data er angivet i procent af de UAO er, der angav at skulle anvende de enkelte metoder (antal angivet i firkanten) 24

25 Alle specialer skal anvende en eller anden form for struktureret klinisk observation, hvor en klinisk vejleder observerer, hvordan en uddannelseslæge udfører en arbejdsopgave og derefter giver sin vurdering af, hvordan uddannelseslægen klarer opgaven ved hjælp af et hjælpeskema/tjekliste. Fig. 2 viser, at brugen af de strukturerede observationer ikke indfrier målet om en implementeringsgrad på 80 %. Fra LUDO ved vi, at uddannelseslæger og speciallæger er enige om, at dagligdagens kliniske læringsmuligheder kan udnyttes mere effektivt (fig. 3). Et af redskaberne hertil er brugen af kompetencevurdering og feedback! Fig. 3 - De seniore læger udnytter dagligdagens kliniske læringsmuligheder effektivt? Spørgsmål fra LUDO. Likert skala 1-5 (bedst) med cut-off værdi = 3,5 De retrospektive metoder, hvor en allerede gennemført opgave vurderes skal anvendes i de fleste specialer. På AUH er det den case-baserede diskussion, der er bedst implementeret. Metoden anvendes ved fx konferencer, gennemgang af patienter i ambulatorier og efter stuegang, samt i case-baseret undervisning. Det kan derfor undre, at anvendelsesgraden ikke angives højere, men måske er det fordi det også her er svært at få indført struktur, transparens og enighed om, hvad en fyldestgørende vurdering indebærer. Audit skal bruges på ca. 80 % af alle afdelinger, men er heller ikke implementeret fuldt ud. Audit er tidskrævende, og det er ikke alle specialer, der har hjulpet de kliniske vejledere ved at give struktur for den audit, der skal udføres eller har inddraget uddannelseslægerne aktivt i auditeringen. Samtidig har ændringer i Sundhedsloven (Lov nr 519 af 26/05/14 10) skabt usikkerhed omkring lovligheden af opslag i journaler i uddannelsesøjemed, hvilket kan have mindsket brugen af metoden. Indenfor helhedsvurderinger og i forhold til til alle metoder er det 360 s feedback, der er bedst implementeret idet 95% af de adspurgte UAO er angiver, at de bruger metoden og 79% vurderer, at metoden anvendes i høj eller meget høj grad (fig. 2). Dette er med stor sandsynlighed et resultat af de sidste 10 års udviklingsarbejde kombineret med et målrettet arbejde med at implementere metoden på AUH. På samme vis afspejler anvendelsesgraden af den generelle vurdering måske de seneste 2-3 års fokus på afholdelse af vejledermøder, hvor status for hver enkelt uddannelseslæge diskuteres og mange steder ud fra helt fastlagt struktur (se afsnittet Vejledermøder side 41). Gennemførelse af 360 o s feedback på AUH I 2014 er 360 s feedback implementeret på 36 ud af 37 afdelinger kun Arbejdsmedicinsk Klinik mangler, men kommer med i Fra januar 2014 er anvendt en revideret og valideret spørgeramme hvor skalaen er ændret fra en 5-trins til 7-trins ( aldrig, næsten aldrig, sjældent, af og til, ofte, næsten altid og altid ). I alt 5981 respondenter har været inviteret og heraf har 77% givet feedback. Andelen af ubesvarede spørgsmål er 17,4%, hvilket er acceptabelt. Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital 25

26 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af 360 o s feedback viser, at langt de fleste afdelinger følger den konsensus, der er aftalt for gennemførelse af 360 s feedback på AUH ~ ~ KBU læger - 1 gang ansættelsen på AUH ~ ~ Introduktionslæger 1 gang ~ ~ Hoveduddannelseslæger i eget speciale - 1 gang i hvert uddannelseselement dog minimum hver 18. måned ~ ~ Hoveduddannelseslæger i almen medicin 1 gang i løbet af hospitalsansættelsen I alt 288 uddannelseslæger har gennemført 360 s feedback svarende til 68% af de forventede FBM, hvilket er et ganske let fald sammenlignet med 2013 (71%). I 2014 blev en revideret spørgeramme med mulighed for at fravælge patientrelaterede spørgsmål (et ønske fra de tværgående specialer) taget i brug, men dette har ikke umiddelbart haft effekt på anvendelsesgraden eller på andelen af respondent svar. Det er dog positivt, at med udgangen af 2014 får alle KBU læger på AUH mulighed for at gennemføre 360 o s feedback en gang i deres ansættelse på AUH. Tabel 3 - Antal 360 s feedbackmodtagere 2014 Center Antal forventede FBM Gennemført / forventede FBM (%) Akut % Abdominal % Hoved- Neuro % Hjerte % Kræft & Inflam % AUH samlet % FBM = Feedbackmodtager. Pga. af ændringer fordelingen af afdelingerne i centrene er der ikke sammenlignet med data fra 2013 Som det ses i tabel 3 opfylder Akut- og Abdominalcentret indikatorniveauet tilstrækkelig ( 80 %), mens de øvrige centre og AUH samlet set er under tilstrækkelig niveau. Der blev arbejdet kreativt med at udforme idékatalog over tiltag til styrkelse af feedback på afdelingerne I bilag 8 ses, at 13 afdelinger har status særdeles god ( 80 %) og 5 afdelinger tilstrækkelig, men 9 afdelinger har gennemførelsesprocent <50 %. En række afdelinger har i 2014 ikke som planlagt anvendt 360 s feedback og i handleplanerne for 2015 indgår dette som et prioriteret område, men der er fortsat enkelte specialer, der ikke ønsker at gennemføre 360 s feedback for alle grupper af uddannelseslæger. Arbejdet med feedback kulturen Feedback er et centralt element i god uddannelse, og fra tidligere år har vi viden om, at feedback ikke i tilstrækkelig høj grad anvendes i den kliniske hverdag. Feedback og forståelse af hvad feedback er, var derfor et hovedtema på Årsmødet 2014, hvor en ekstern oplægsholder inspirerede deltagerne til at arbejde med ideer til at styrke feedback i afdelingerne med afsæt i modellen FRISK og TAK. Samtidig gav indlægget en fælles opfattelse af, hvad feedback egentligt er, hvordan man bruger feedback aktivt og at feedback faktisk er en aflevering ikke en invitation til dialog! 26

27 Feedbackmodellen FRISK og TAK Kilde: Styrkefokus 3 FrIsk Feedback Udbyttet af vores feedback afhænger af, hvordan den bliver leveret og af, hvilke tanker vi har gjort os, Feedback før vi begynder at tale. For at have styr på begge dele, har vi udviklet en model, der sikrer en konstruktiv proces. Formålet med at give feedback er at afklare, at udvikle og at motivere. Du skal have tænkt nogle tanker om den Relation, du har til den eller de personer, du giver feedback til, og du skal have en ide om, hvordan du kan gøre din feedback Inspirerende for den, der modtager den. Se Situationen an og overvej, En tilbagemelding, der tjener til afklaring, udvikling og motivation 1 JoharIs vindue For at kunne udvikle os er vi nødt til at være bevidste om vores adfærd - og om hvordan vores handlinger påvirker andre mennesker. Det kan imidlertid være svært at se sig selv udefra. Heldigvis kan vi bruge feedback som et værktøj, der giver os viden om, hvem vi er - og hvordan vi bliver opfattet. Feedback kan nemlig bruges som et slags spejl, som vi kan holde op for hinanden, så vi hver især kan få øje på alt fra uopdaget potentiale til uhensigtsmæssig adfærd. Joharis vindue er en teknik, der er udviklet af amerikanske psykologer i 1955 for at give folk et konkret billede af deres mentale tilstand. Det som andre ved og kan se Det som andre ikke ved/ikke kan se 2 adfærdstrekanten Der er lige så mange måder at give feedback på, som der er mennesker. Og lige så mange efterfølgende reaktioner. Det er vigtigt at få lov til at udtrykke sig på en måde, der føles tryg og rigtig for den enkelte. Men der er også nogle spilleregler, der skal overholdes, så feedback ikke bliver til fortolkning og dramatik, og selviscenesættelse ikke bliver vigtigere end indhold. Det gælder om at holde sig så meget som muligt til fakta og konkrete ting. Det gør, at både den der giver og den der modtager feedbacken har en bedre mulighed for at blive i sig selv og ikke lade sig rive med af følelser. Fortolkning og historiefortælling Det som jeg ved og kan se åbent vindue skjult vindue Assertiv adfærd (at hvile i sig selv) Feedback med kontrol over følelserne Feedback uden kontrol over følelserne Det som jeg ikke selv ved /ikke kan se blindt vindue ukendt vindue Registrering, undren og fakta 4 om det er det rigtige tidspunkt at komme med det, du har planlagt. Og husk, at jo mere Konkret din feedback er, jo mindre lægger den op til modtagerens egen fortolkning. Det betyder, at der er større chancer for, at dit budskab bliver forstået på den rigtige måde. Afklaring, udvikling og motivation Magtbalance, forhold, personlighed og kendskab Jeg synes det er dejligt når.. Hvis du gør sådan opnår du.. Mentalt parat, tid og omgivelser Jeg synes, du er en god kollega fordi.. 5 tak For Feedback Formål relation Inspirerende situation konkret Den, der giver feedback, er ikke den eneste, der har et ansvar for, at det bliver en god og inspirerende oplevelse. Når vi modtager feedback, har vi et ansvar for at lytte og Tænke over det, der bliver sagt, så vi bagefter har et reelt grundlag at reagere og handle ud fra. Det er også vigtigt at udvise en anerkendende adfærd, så vores omgivelser fortsat har mod på og lyst til at dele deres feedback med os. Og husk: Feedback er en mulighed for udvikling, afklaring og motivation, så brug det konstruktivt. Og vi kommer ingen vegne, hvis ikke vi opfører os respektfuldt. tænk over det anerkendende adfærd konstruktiv spejlægget Feedback er sjældent en integreret del af arbejdsprocesserne. Det betyder, at man ofte kun modtager feedback, når man har gjort noget virkelig godt - eller virkelig har dummet sig på den ene eller anden måde. Men der er meget mere gevinst i at huske at give feedback på de små oplevelser og små projekter, der udgør størstedelen af vores hverdag. Og når først vi har defineret de værdier, der udgør spillereglerne for, hvad der er acceptabel adfærd på arbejdspladsen, har vi en klar ramme at navigere inden for. Det udvider gevinstpotentialet betydeligt. Ideel adfærd Uacceptabel adfærd Årsrapport HR-Lægelig Videreuddannelse - Aarhus Universitetshospital Aggressiv adfærd (ude af sig selv) Submissiv adfærd (ind i os selv) Feedback Læs mere på styrkefokus.dk/feedback De 5 redskaber for konstruktiv tilbagemelding Styrkefokus Telefon Web: www. styrkefokus.dk Mail: De mange gode ideer blev efterfølgende samlet i et katalog og diskuteret på møde i de lægelige videreuddannelsesråd i efteråret

Årsrapport 2014. Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen. Tak til Bente Malling og Pia Soelberg. Tak til Caroline Bendixen

Årsrapport 2014. Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen. Tak til Bente Malling og Pia Soelberg. Tak til Caroline Bendixen Årsrapport 2014 Lægelige Videreuddannelse Uddannelsen flytter under fælles tag - vi rykker sammen Tak til Bente Malling og Pia Soelberg Tak til Caroline Bendixen Kvalitetsmonitoreringsmodellen monitorering

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd

Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Godmorgen og velkommen til dag 2 Årsmøde 2016 Lægelig Videreuddannelsesråd Uddannelse og læring skal flytte med 5-punktsplanen Lægelig Videreuddannelse på AUH 2016/17 Uddannelse og læring skal flytte

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport 2013. Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse

Lægelig Videreuddannelse. Aarhus Universitetshospital. Årsrapport 2013. Aarhus Universitetshospital. HR-Lægelig Videreuddannelse Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital Årsrapport 2013 Aarhus Universitetshospital HR-Lægelig Videreuddannelse 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital 2013 3 Forkortelser:

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013

Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Kompetencevurderingsmetoder En oversigt Sundhedsstyrelsen 2013 Gitte Eriksen, Ph.d., MPM, PKL Roar Maagaard, PKL Tak for lån af slides til Doris Østergaard, dr. med, MHPE, PKL Bente Malling, Ph.d., MHPE,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk/Obstetrisk afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002179 Afdelingsnavn Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby Besøgsdato Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001260 Afdelingsnavn Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Skejby

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade og Skejby Besøgsdato Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000253 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Centret Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland

UKYL workshop. Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde Aarhus Universitetshospital. Region Midtjylland UKYL workshop Hvordan bidrager UKYL erne til udvikling af vejledere? Årsmøde 2016 Program Velkomst Hvilke opgaver hører til hovedvejlederfunktionen? UKYL'ens rolle i afdelingens uddannelsesvejledning Mål:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002322 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 27-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002069 Afdelingsnavn Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsnavn Svendborg Sygehus, OUH Besøgsdato

Læs mere

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017

Rapport. 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Rapport 3-timersmøder Regionshospitalet Randers 2017 Udarbejdet marts 2017 af: Anita Sørensen Uddannelseskoordinerende Overlæge E-mail: anison@rm.dk Tlf: 784 20177 Ann Meldgaard Nielsen HR konsulent E-mail:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesregion Øst

Uddannelsesregion Øst Fælles Handlingsplan Lægelig Uddannelse Uddannelsesregion Øst Lars Juhl Petersen, Centerdirektør,, Rigshospitalet. Lars Juhl Petersen 1 Min baggrund for at stå her i dag Region Hovedstadens repræsentant

Læs mere

Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling

Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling Den uddannelsesansvarlige overlæges ledelsesrum Leder af speciallægeuddannelsen i den kliniske afdeling Bente Malling, Uddannelseskoordinerende overlæge, Ph.D, MHPE, Postgraduat Klinisk Lektor HR - Lægelig

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-intensiv afdeling I - afsnit YK Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000906 Afdelingsnavn Klinisk Biokemisk Afdeling Viborg Hospitalsnavn Hospitalsenhed Midt Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Anæstesiologisk afdeling, THG. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001504 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling, THG Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000440 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital, Hillerød Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital

Årsrapport. Lægelig Videreuddannelse. Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk. Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Årsrapport Layout: Kommunikation, Aarhus Universitetshospital Lægelig Videreuddannelse Nørre Boulevard 1 DK-8000 Aarhus C Tlf. 2969 2108 www.auh.dk 2 Årsrapport Lægelig Videreuddannelse Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling anæstesi Dato for besøg 060208 Score

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Ortopædkirurgisk 18.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Psykiatrien i region Sydjylland Besøgsdato

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Psykiatrien i region Sydjylland Besøgsdato Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002579 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling i Vejle, Kolding og fredericia Hospitalsnavn Psykiatrien

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Herlev Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes.

Vibeke gjorde opmærksom på vigtigheden af en afklaring af skalaen og ud fra hvilket niveau, der bedømmes. Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 0000 Fax. +45 7843 8609 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000340 Afdelingsnavn Patologiafdelingen Herlev-Gentofte Hospital Hospitalsnavn Herlev-Gentofte Hospital

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000101 Afdelingsnavn Børneafdeling Hospitalsnavn Hvidovre hospital Besøgsdato 24-02-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001815 Afdelingsnavn Børneafdelingen Herning Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-12-2013

Læs mere

Inspektorordning i almen praksis. Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL

Inspektorordning i almen praksis. Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL Inspektorordning i almen praksis Gunver Lillevang Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og PKL Hvorfor inspektorordning i almen praksis? Speciallægeuddannelsen i almen medicin er på linje med de øvrige

Læs mere

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde

Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Regionalt rådsmøde Bilag RV 11/2010 Vedr. punkt 11 Oversigt over indkomne inspektorrapporter Indkommet i perioden 26.11.2009-01.03.2010 Indkommet Vedrørende: 14.12.09 Besøg d. 23. oktober 2009 på Patologisk Institut, Sygehus

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Elektronisk 360 s feedback

Elektronisk 360 s feedback Elektronisk 360 s feedback Regionshospitalet Regionshospitalet Målgruppe Alle uddannelseslæger ansat på RRA skal have foretaget 360 s feedback mindst én gang i løbet af deres ansættelse KBU-læger efter

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001467 Afdelingsnavn Klinisk Biokemsik Afdeling Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Øre-næse-halsafdelingen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001298 Afdelingsnavn Neurologisk Afd. N Hospitalsnavn Glostrup Hospital Besøgsdato 09-05-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00002159 Afdelingsnavn Anæstesiologisk-Intensiv afd. I - afsnit T-anæstesi Hospitalsnavn Aarhus Universitetshospital Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

3-timersmøderne. Oplæg for UKYL, OUH. 18. September 2014

3-timersmøderne. Oplæg for UKYL, OUH. 18. September 2014 3-timersmøderne Oplæg for UKYL, OUH 18. September 2014 Susanne Nøhr Uddannelseskoordinerende overlæge Aalborg Universitetshospital Innovation på uddannelsesområdet 3-timersmøderne Initiativ Konkrete uddannelsesinitiativ

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer 06.jan 216

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer 06.jan 216 SREGI SSEKR IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern Medicin (IM): Lungemedicin Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 06.jan 216 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-97-15 Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig. problematisk. Tilstrækkelig. Særdeles. Score X X X Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002305 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Hospitalsenhed Vest Besøgsdato 07-06-2017 Temaer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark

PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH. På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark PUF lektor, dr. med., overlæge Endokrinologisk afd., OUH På vegne af PUF lektor gruppen Den Lægelige Videreuddannelse Region Syddanmark SUNDHEDSSTYRELSEN: Inspektorbesøgende i sygehusafdelingerne var

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg ålborg kirurgisk afdeling A 28.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002198 Afdelingsnavn Urologisk Afdeling Hospitalsnavn Skejby Besøgsdato 23-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000371 Afdelingsnavn øre næse hals afdeling Hospitalsnavn Ålborg universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002277 Afdelingsnavn Urologisk afdeling Hospitalsnavn Næstved Sygehus Besøgsdato 19-05-2014 Temaer

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god

1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3 Tilstrækkelig, 4 Særdeles god Inspektorrapport SST-Id INSPBES-00001504 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling, NBG Hospitalsnavn Århus Universitetshospital Besøgsdato 19-08-2015 Temaer 1 Utilstrækkelig, 2 Behov for forbedringer, 3

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg psykiatrisk afd. Kolding 1.12.11

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Behov for forbedringer

Behov for forbedringer Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Bispebjerg Hospital Ortopædkirurgisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. Den generelle del fælles for alle specialer Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen, august 2014 . Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Organkirurgisk afdeling 29.november

Læs mere