STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002"

Transkript

1 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/ Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer, og OBS! Det skal angives, hvorvidt eksaminanden tidligere har bestået eksamen i patologi efter gamle studieordnings 2. del A. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver og 6 kortsvarsopgaver, hhv. case stories eller emnecentrerede. Har eksaminanden allerede bestået eksamen i patologi på 2. del A efter gamle studieordning, skal kun de 6 kortsvarsopgaver besvares (eksamensvarighed 3 timer), - alle øvrige eksaminander skal besvare hele eksamenssættet (eksamensvarighed 4 timer). Besvarelsen af såvel multiple choice opgaver som kortsvarsopgaver skal foretages på de udleverede besvarelsessæt. Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre lodtrækningsnummer på hvert ark i besvarelsessættet og herefter foretages afkrydsning med angivelse af, om eksamen i patologi på 2. del A efter gamle studieordning tidligere er bestået. Såfremt der kan svares ja til dette spørgsmål, skal eksaminanden springe opgave 1-25 over, og kun besvare efterfølgende kortsvarsopgaver nr (i løbet af 3 timer). Hvis eksaminanden svarer nej til dette spørgsmål skal alle opgavesættets 31 opgaver besvares (i løbet af 4 timer). Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen (husk at anføre lodtrækningsnummer). Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentarer på besvarelsesarkets bagside. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne skal også overføres til besvarelsessættet (husk at anføre lodtrækningsnummer). Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne er afsat et antal linier til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linier. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af kortsvarsopgaverne nr Eksaminandens endelige besvarelse af multiple choice og kortsvarsopgaverne skal indføres i besvarelsessættet med kuglepen. Skriv tydeligt, - ulæselige besvarelser vil ikke blive evalueret! 1

2 Multiple choice opgaver (Besvares af eksaminander, som ikke tidligere har bestået 2. del A s patologieksamen efter gamle studieordning) Der er 25 multiple choice spørgsmål, repræsenteret ved 3 forskellige spørgsmål/svar typer. Teknikken ved besvarelsen af disse fremgår nedenfor. Ved besvarelsen af multiple choice spørgsmålene tilrådes det at læse hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem og derefter skrive bogstavet for det rigtige svar ud for det pågældende spørgsmål i opgavesættet. Først til slut i eksamen overføres svarene til skemaet i besvarelsessættet ved at sætte kryds i det bogstaverede felt ud for opgavenummeret med kuglepen. Markeringerne må være omhyggeligt udført og éntydige. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentar på besvarelsesarkets bagside. Der skal kun udfyldes ét felt pr. opgavenummer. Er der mere end én markering, giver svaret 0 point. TYPE 1: For hvert spørgsmål udvælges ét korrekt (evt. det mest korrekte) svar. TYPE 2: Ved spørgsmålene er anført fire mulige svar. Besvares med: A. hvis 1, 2 og 3 er korrekte og 4 er ukorrekt B. hvis 1 og 3 er korrekte og 2 og 4 er ukorrekte C. hvis 2 og 4 er korrekte og 1 og 3 er ukorrekte D. hvis kun 4 er korrekt E. hvis alle 4 er korrekte. TYPE 3: Her præsenteres en samling/gruppe af spørgsmål. Til hver gruppe hører 5 emner med hvert sit bogstav. Besvarelsen foretages ved for hvert nummereret emne i venstre kolonne at anføre bogstavet svarende til det mest sammenhørende bogstaverede emne i højre kolonne (et bogstav kan bruges som svar til ét eller flere spørgsmål indenfor spørgsmålsgruppen). 2

3 Multiple choice Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi mandag d. 25/ Eksaminandens lodtrækningsnummer: Har eksaminanden tidligere bestået eksamen i patologi efter den gamle Studieordnings 2. del A? JA Kommentarer vedrørende multiple choice besvarelsen er anført på bagsiden?.. JA NEJ NEJ Multiple choice besvarelse: opgave nr. A B C D E 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 3

4 Multiple choice opgave Type 1 T1, U , D 1. Amyloidose kan ses som følge af A. Bronchopneumoni B. Lobær pneumoni C. Urinsyregigt D. Rheumatoid arthritis E. Progredierende arteriosclerose T1, U48-51, D 2. Virus er kendetegnet ved at A. Kunne forårsage granulomatøs inflammation B. Kunne repliceres udenfor celler C. Kunne producere endotoxiner D. Kunne transformere celler til maligne tumorceller E. Udvise ringe vævsspecificitet T1, U228,236,256, C 3. Den maligne celle er karakteriseret ved nedenstående undtagen A. Kernepleomorfi B. Kernehyperkromasi C. Normoploidi D. Øget cellulær motilitet E. Nedsat cellulær adhæsion. T1, U231, A 4. Et benignt neoplasme udgået fra epitelet i urinblæren betegnes A. Papillom B. Adenom C. Hamartom D. Mesoteliom E. Teratom T1, U348, D 5. Forøgelse af de eosinofile granulocytters antal ses især ved A. Appendicitis hos børn B. Tuberkulose C. Virusinfektion D. Astma bronchiale E. Kronisk obstruktiv lungesygdom T1, U213, A 6. Ved empyem forstås A. Pusansamling i præformeret kavitet B. Pusansamling i ikke-præformeret kavitet C. Inflammation i tarm med afstødning af mucosa D. Inflammation i vævsspalterum E. Inflammation i serøse hinder 4

5 T1, U414, C 7. Mallory's hyalin (Mallory legemer) er A. Apoptose af leverceller B. Tegn på enzymatisk fedtnekrose C. Ophobning af intermediære filamenter i hepatocytter D. Positive ved jernfarvning E. Ingen af ovennævnte T1, U422-23, A 8. Som komplikation til levercirrhose ses A. Hæmatemese B. Hæmoptyse C. Aterosklerose D. Cor pulmonale E. Ingen af ovennævnte T1, U , B 9. Den immunologiske beskadigelse ved glomerulonefritis skyldes ofte A. Mastcelleaktivering B. Immunkompleksaflejringer C. Granulomatøs hypersensitivitetsreaktion D. Aktivering af T-lymfocytter E. Overproduktion af IgM T1, U572, E 10. Diabetisk glomerulopati A. Skyldes aflejring af glukose i mesangiet B. Udvikles hos alle diabetikere C. Er ledsaget af vaskulitis i glomeruli D. Er sjælden E. Medfører fortykkelse af basalmembranen i de glomerulære kapillærer Multiple choice opgave Type 2 T2, U , A 11. Kronisk gastritis inddeles i følgende ætiologiske grupper 1. Bakteriel 2. Kemisk 3. Autoimmun 4. Neoplastisk T2, U500, E 12. Følgende karakteristika er forbundet med human papillom virus på portio uteri 1. Koilocytose 2. Dyskeratose 3. Parakeratose 4. Hyperkeratose T2, U , A 13. Risikofaktorer i udviklingen af aterosklerose (atheromatose) 1. Cigaretrygning. 2. Diabetes mellitus. 3. Høj koncentration af serum kolesterol. 4. Høj koncentration af high density lipoprotein (HDL). 5

6 T2, U317, C 14. I forbindelse med medfødt hjertemisdannelse ses ofte 1. Leversvigt 2. Bakteriel endocarditis 3. Hjerneødem 4. Pulmonal hypertension T2, U302, A 15. Det akutte myokardieinfarkts lokalisation og størrelse afhænger af 1. Den anatomiske fordeling af karrene 2. Anastomose 3. Okklusionens lokalisation 4. Patientens alder T2, U30, B 16. Sygdomme som primært skyldes genetiske faktorer er karakteriseret ved 1. Hyppig tidlig debut 2. Ofte remission 3. Relativ lav incidens 4. Ophobning af tilfælde i bestemte geografiske områder T2, U97, D 17. Omdannelsen af respirationsvejsepitel til flerlaget pladeepitel pga. rygning er et eksempel på 1. Neoplasi 2. Dysplasi 3. Carcinoma in situ 4. Metaplasi T2, U36, E 18. Mitochondrie gener er karakteriseret ved 1. Cirkulært DNA 2. Mange spontane mutationer 3. Få introns 4. Association med sygdomme i muskelvæv T2, U , D 19. Eksempel/eksempler på in situ, non-invasivt karcinom 1. Colon adenokarcinom, Dukes Stadium A 2. Villøst adenom i rektum med mikroinvasion 3. Intestinal metaplasi i oesophagus (Barrett s oesophagus) 4. Cervical intraepithelial neoplasi (CIN) III T2, U , B 20. Adenokarcinom i endometriet 1. Er associeret til atypisk hyperplasi i endometriet 2. Er associeret til simpel hyperplasi i endometriet 3. Skyldes oftest langvarig østrogenpåvirkning 4. Er altid et rent adenokarcinom 6

7 Multiple choice opgave Type 3 T3, U / , D/C/D/B/A 21. Adenom A. Germinalcelle 22. Glioblastom B. Glat muskelcelle 23. Papillom C. Astrocyt 24. Leiomyom D. Epithelcelle 25. Teratom E. Fedtcelle Kortsvarsopgaver (besvares af alle eksaminander) Opgave 26: Case story En 62-årig mand indlægges akut på kirurgisk afdeling med voldsomme smerter i abdomen. Man diagnosticerer ileus, og patienten opereres akut. Ved operationen konstateres en højresidig colon tumor, som lokaliserer sig i bunden af coecum. Det viser sig ved den senere undersøgelse af operationspræparatet, at der er tale om en invasivt voksende, malign svulst. 26a) Nævn mindst 4 mikroskopisk forskellige typer af maligne svulster, som kan opstå i colon, og som udviser forskellig histogenetisk derivation. (4 point) 1. Adenocarcinom, herunder mucinøst/colloidt carcinom 2. Malign APUD-tumor/malignt carcinoid 3. Malignt lymfom 4. Sarkom, GIST/GANT Den postoperative undersøgelse af tarmresektatet omfatter rutinemæssigt bla. en vurdering af tumors stadium ad modum Dukes. 26b) Definér Dukes stadium A, B og C. (3 point) Stadium A: Gennemvækst af lamina muscularis mucosae og nedvækst i submocosa og evt. tunica muscularis, men uden gennemvækst af sidstnævnte Stadium B: Gennemvækst af tunica muscularis Stadium C: Påviste lymfeknudemetastaser, uanset vækstdybde I tilfælde af, at den mikroskopiske undersøgelse skulle vise den hyppigste form for malign svulst i colon, udføres rutinemæssigt en undersøgelse af tumors differentieringsgrad (også kaldet malignitetsgrad). 26c) Definér de 3 malignitetsgrader i sådanne, maligne svulster. (3 point) Grad 1/Højt differentieret? Histologisk immitation af colonslimhinde, med en delvis bevarelse af sekretorisk evne 7

8 Grad 2/Middelhøjt differentieret? Mellem grad 1 og 3 Grad 3/Lavt differentieret? Det glandulære vækstmønster kan ikke længere erkendes, og cellernes cytoplasma er uden funktionelle egenskaber Den histo-patologiske undersøgelse viste, at der ikke var tale om den hyppigste type coloncancer. Tumoren voksede i kontinuitet med en mindre svulst, som var lokaliseret i appendix vermiformis. Sidstnævnte tumors snitflade var gullig. En mere detaljeret samtale med patienten afslørede, at han havde haft udtalt tendens til diarré og rumlen i maven gennem 3 år. I de seneste 2 måneder havde patienten endvidere haft hedeture med ansigtsrødme og hustruen havde flere gange bemærket, at manden ofte have en noget blålig (næsten cyanotisk) hudkulør. 26d) Angiv den histologiske diagnose på patientens tumor, og angiv navnet på det symptomkompleks, som patienten har udviklet. Beskriv endvidere kort patogenesen for udviklingen af patientens karakteristiske symptomer. Endelig ønskes defineret en biokemisk urin undersøgelse, som er relevant hos patienter med det nævnte symtomkompleks. ( point) Histologisk diagnose? Malign carcinoid/carcinoid tumor Symptomkompleksets navn? Carcinoid syndrom Patogenese? Der er levermetastaser 5-HT og kininer frigøres i vena hepaticae til det systemiske kredsløb carcinoid syndrom Urinundersøgelse for? 5-Hydroxyindol acetate acid (5-HIAA) Opgave 27: Emnecentreret essay Emne: Cancer mammae. 27a) Nævn 4 risikofaktorer (fraset køn) for udviklingen af brystkræft. (4 point) 1. Langt interval mellem menarche og menopause / tidligt indsættende menarche / sen menopause 2. Sen alder ved første fødsel 3. Fedme 4. Arvelige faktorer / familiær ophobning af brystkræfttilfælde 5. Geografiske faktorer 6. Atypisk hyperplasi i tidligere biopsi fra brystvæv 8

9 27b) Nævn 4 kliniske manifestationsformer for malign svulst i mamma, - altså symptomer og fund ved objektiv undersøgelse. (4 point) 1. Hård, palpabel knude 2. Fiksering af tumor til hud eller underliggende muskulatur 3. Peau d orange / forårsaget af lymfogen tumorspredning i hud 4. Retraktion af papillen 5. Ulceration af hud / papil, eller ekzemlignende hudforandring (Paget) 6. Blodig sekretion fra papillen 27c) Nævn de 2 typer af non-invasive carcinomer i brystkirtlen (forstadier til kræft, beskriv hvad disse to entiteter har tilfælles histopatologisk. (1+1+3 point) Type 1: Duktalt carcinoma in situ Type 2: Lobulært carcinoma in situ Fælles histopatologiske træk: De maligne epitheliale celler er begrænset til hhv. duktale udførselsgange og lobulære acini. Der er ikke gennembrud af basalmembranen 27d) Nævn 4 prognostiske faktorer, som evalueres ved den pato-anatomiske undersøgelse af brystkræft. (4 point) 1. Histologisk type 2. Malignitetsgrad / Histologisk differentiering 3. Tumorstørrelse 4. Lymfeknudestatus 5. Østrogenreceptor status 6. Vækstpotentiale / Proliferationsrate 27e) Nævn 4 typiske hæmatogent betingede metastaselokalisationer for brystkræft og ligeledes 3 lymfeknude regioner, hvor lymfogene metastaser typisk kan detekteres. (4+3 point) Hæmatogene metastase lokalisationer: 1. Cerebrum 2. Lunger 3. Lever 4. Knogler 9

10 Metastatiske lymfeknuderegioner: 1. Samsidige axillymfeknuder 2. Supraklavikulære lymfeknuder 3. Parasternale lymfeknuder Opgave 28: Case story En 52-årig mand vågner ved 5-tiden om morgenen med kraftige retrosternale smerter, som stråler ud i venstre arm og op i kæberegionen. Han føler samtidig udtalt åndenød, sveder og er bange. Han har aldrig før haft lignende symptomer, og ikke tidligere følt sig hjertesyg. Ved indlæggelsen konstateres EKG-forandringer samt enzymstigninger i serum svarende til akut myocardieinfarkt (AMI). 28a) Hvilken pato-anatomisk forandring ligger hyppigst til grund for udviklingen af myocardiel iskæmi og AMI? (1 point) Coronar aterosklerotisk plaque, evt. med trombedannelse 28b) Nævn 5 hyppige komplikationer til myokardieinfarkt (fraset pludselig død), som optræder indenfor de første 10 dage. (5 point) 1. Arrytmier / ventrikelflimren / lungeemboli 2. Persisterende retrosternale smerter (infarktprogression) 3. Cardial insufficiens / Cardiogent shock / Hjerteventrikel ruptur / Parietal trombose 4. Mitralinsufficiens (papilmuskel dysfunction eller ruptur) 5. Pericarditis 28c) Udover AMI findes en række andre cardiale eller vaskulære, pato-anatomiske læsioner, der kan medføre pludselig død. Nævn 4 af disse, som kan lokaliseres til hver sin anatomiske lokalisation og/eller organsystem. (4 point) 1. Dissekerende aortaaneurysme / aortastenose / sacculat aortaaneurysme 2. Hypertrofisk cardiomyopati 3. Lungeemboli 4. Berry aneurisme i CNS / Subarachnoidal blødning Patienten har ganske vist ikke følt sig hjertesyg tidligere, men henvendelse til egen læge afslører, at der i forbindelse med tidligere undersøgelser, foranlediget af andre årsager, er påvist forhøjet blodtryk. 28d) Hvorledes klassificeres hypertension ætiologisk? (2 point) 1. Essentiel hypertension 2. Sekundær hypertension 10

11 28e) Klinisk-patologisk skelnes mellem benign og malign hypertension. Hvor højt skal det diastoliske blodtryk være, og hvilke renale pato-anatomiske læsioner ses, ved malign hypertension. (2 point) mmhg 2. Nyresvigt som følge af vaskulær fibrinoid nekrose og glomerulær skade Den praktiserende læge indleder efterfølgende en række undersøgelser vedrørende eventuelle årsager til patientens hypertension. 28f) Hvilke 4 hovedgrupper af sygdomme / sygdomsfremkaldende tilstande vil den praktiserende læge især overveje, som muligt forårsagende patientens hypertension? (4 point) 1. Nyresygdomme 2. Endokrine sygdomme 3. Hjertemisdannelser (fx. Coarctatio aortae) 4. Medikamentelle årsager Opgave 29: Case story En 50-årig mand fra Somalia henvender sig til sin praktiserede læge på grund af hoste gennem flere uger og almensymptomer i form af træthed og let vægttab. Patienten kan berette om svedeture og en hoste som er produktiv og tidvis med blodtingeret sekret. 29a) Hvad er de mest sandsynlige 4 diagnoser? (4 point) 1. Lungecancer 2. Tuberkulose 3. Opblussen i kronisk bronchitis / Bronchiectasier 4. Pneumoni 29b) Biopsier fra forstørrede lymfeknuder i mediastinum viser histopatologisk en granulomatøs inflammation. Nævn 3 mulige årsager til granulomatøs inflammation, med lungerne som et primært afficeret organ, og med forskellig patogenese. (3 point) 1. Specifik infektion (tuberkulose) / Svampeinfektion 2. Sarcoidose / Wegeners granulomatose / Reaktive granulomer ved lungecancer 3. Fremmedlegemereaktion / Berylliose - Silicose 11

12 29c) Patologen nævner i sin beskrivelse af biopsierne, at der er foretaget specialfarvninger mhp. eventuel påvisning af ætiologisk agens. Hvilke 2 mikroorganismer og hvilke 2 specialfarvninger drejer det sig om? (2+2 point) Specialfarvning 1: Ziehl-Neelsen farvning Påviser: Syrefaste stave Specialfarvning 2: PAS eller Grocott Påviser: Svampe 29d) Patologen afgiver diagnosen tuberkulose, baseret på dels morfologi og dels udfaldet af ovennævnte specialfarvninger. Beskriv på højst 3 linier de morfologiske træk ved det tuberkuløse granulom. (4 point) Granulomet består af central, kaseøs nekrose, omgivet af palisaderende epitheliode histiocytter/makrofager, eventuelt Langhanske kæmpeceller, og lymfocytter 29e) Hvor gammel var patienten (mest sandsynligt), da han blev smittet, og hvilke symptomer havde han (mest sandsynligt) på dette tidspunkt, og hvad kaldes den karakteristiske pato-anatomiske læsion ved primær tuberkulose? (3 point) Alder ved primærinfektion: Barnealderen Primærinfektionens mest sandsynlige symptomatologi: Asymptomatisk Primærinfektionens læsion hedder / primærkomplekset hedder: Ghon s kompleks 29f) Patienten skal indlægges på lungemedicinsk afdeling, men inden man når at iværksætte anti-tuberkuløs behandling bliver han pludselig meget dårlig, med højfebrilia, smerter i muskler og led, samt smerter i abdomen og ved objektiv undersøgelse påvises nakke-ryg stivhed. Urinen er blodig. Hvilken komplikation til patientens grundsygdom drejer det sig mest sandsynligt om? (1 point) Mest sandsynlige komplikation: Miliær tuberkulose 29g) Patienten retter sig på den anti-tuberkuløse behandling. Efterfølgende bliver du anmodet om at udspørge patienten om han har eventuelle dispositioner/udløsende faktorer til udvikling af tuberkulose. Hvilke 3 sygdomme og/eller tilstande vil du specielt udspørge patienten om? (3 point) 1. Kronisk alkoholisme / Underernæring 2. Immunsuppression (fx HIV, kemoterapi) / Nedsat immunforsvar 3. Diabetes mellitus Opgave 30: Emnecentreret essay med case story element Emne: Leukæmi. 30a) Hvad er Auer stave (Auer rods), og ved hvilken form for leukæmi ses disse? (2 point) 12

13 Auer stave er: Stavformede granula i myeloblasternes cytoplasma Auer stave ses ved: Akut myeloid leukæmi 30b) Nævn to karakteristiske ekstramedullære (altså udenfor knoglemarven) lokalisationer for infiltration med blastære celler ved akut lymfoblastær leukæmi (ALL), hvor gængs, systemisk kemoterapi ikke er kurativ. (2 point) 1. CNS / Meninges 2. Gonader (testis/ovarier) 30c) Nævn to karakteristiske ekstramedullære (altså udenfor knoglemarven) lokalisationer for infiltration med blastære celler ved akut myeloblastær leukæmi (AML), af FAB-typer M 4 og M 5. (2 point) 1. Gingiva / Gummer 2. Hud 30d) Nævn de 3 vigtigste, kliniske manifestationer ved akut myeloid leukæmi (AML). (3 point) 1. Anæmi / Anæmisymptomer 2. Blødninger / Blødningstendens 3. Infektioner / Infektionstendens 30e) Det perifere blod hos en patient med kronisk myeloid leukæmi (CML) udviser flere abnormiteter. Nævn 4 af disse. (4 point) 1. Leukocytose / Umodne myeloide celler (=ligner udstrygning fra knoglemarv) 2. Basofili 3. Nedsat leukocyt alkalisk fosfatase 4. Normokrom anæmi / Trombocytose 30f) To meget karakteristiske organforandringer er som regel til stede hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML). Hvilke? (2 point) 1. Splenomegali 2. Hepatomegali 30g) Flere primære sygdomme i knoglemarven kan udvikle sig til akut leukæmi. Nævn fire sådanne lidelser. (4 point) 1. Kronisk myeloid leukæmi / Myelodysplastisk syndrom 13

14 2. Myelofibrosis primaria 3. Polycytæmia rubra vera 4. Essentiel/idiopatisk trombocytose / Leukæmiseret højmalignt lymfoblastært lymfom Opgave 31: Emnecentreret essay med case story element Emne: Nyre- og urinvejspatologi. 31a) Hvordan defineres minimal change sygdom (lipoid nephrosis) lysmikroskopisk og beskriv kort den vanlige kliniske præsentationsmåde (patientalder og symptomkompleks)? (2+2 point) Lysmikroskopisk definition: Primær glomerulonefritis med normal lysmikroskopi fraset fedtophobning i nyren tubulus epithelceller Klinisk definition: Rammer oftest børn, og præsenterer sig med nefrotisk syndrom (=proteinuri (<3,5g/døgn), hypoalbuminæmi, ødemer samt hypercholesterolæmi) 31b) Den hyppigste type af glomerulonefritis i den vestlige verden er? (1 point) IgA-glomerulonefritis 31c) Hvilke er de 3 vigtigste kliniske symptomer ved IgA glomerulonefritis? (3 point) 1. Episodisk hæmaturi (koincident med øvre luftvejsinfektion) 2. Proteinuri (ofte nefrotisk syndrom, og forhøjet IgA-niveau i serum) 3. Hypertension 31d) Er prognosen ved halvmåne (crescentic) glomerulonefritis god eller dårlig? (1 point) Dårlig 31e) Nævn 4 hyppige årsager til hæmaturi. (4 point) 1. Urinvejsinfektion 2. Urinvejssten og Urinvejstraumer 3. Urinvejstumorer 4. Glomerulonefritis 14

15 31f) Urincytologisk undersøgelse kan i tilfælde af svulster i urinvejene ofte afsløre tumorceller. Hvilken histologisk type af urinvejstumorer giver oftest anledning til tumorceller i urinen? (1 point) Transitiocellulære (urotheliale), papillære tumorer i fraførende urinveje 31g) Hvilke 3 forskelllige maligne svulster i nyren kan defineres udfra hver sin histogenetiske derivation? (3 point) 1. Renalcellecarcinom / Hypernefrom 2. Wilm s Tumor / Nefroblastom 3. Transitiocellulært (urothelialt) carcinom udgået fra nyrepelvis 15

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008

Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008 1 Skriftlig eksamen 8. semester Januar 2008 Nyreinsufficiens 1) 45 årig tidligere rask mand indlægges med nyreinsufficiens (plasma-creatinin = 514 µmol/l (normalområde 70-130 µmol/l)). Patienten fik foretaget

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Peter Kofoeds Patologi kompendium

Peter Kofoeds Patologi kompendium Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 21-årig sygeplejeelev, der arbejder på en lungemedicinsk afdeling og har følt sig træt,

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Guidelines for behandling af. Thyreoideacancer. Danmark. Revideret oktober 2005

Guidelines for behandling af. Thyreoideacancer. Danmark. Revideret oktober 2005 Guidelines for behandling af Thyreoideacancer I Danmark Revideret oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE Guidelines - Thyreoideacancer revideret oktober 2005 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPE... 7 INDLEDNING... 8 PATOLOGI...

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

NOTER I MAMMASYGDOMME

NOTER I MAMMASYGDOMME Forår 2010 Københavns Universitet NOTER I MAMMASYGDOMME Af Asma Bashir, stud med INDHOLDSFORTEGNELSE Anatomi Klinik Objektiv undersøgelse Paraklinisk undersøgelse Mastitis Fedtnekrose Fibroadenomatose

Læs mere

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark

Kliniske retningslinier for behandling af. thyroideacancer. Danmark Kliniske retningslinier for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA Juni 2009 1 FORORD... 5 ARBEJDSGRUPPER... 6 INDLEDNING... 7 PATOLOGI... 9 HISTOLOGISKE TYPER... 9 Follikulært

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

NOTER I GASTROENTEROLOGI

NOTER I GASTROENTEROLOGI NOTER I GASTROENTEROLOGI Af Asma Bashir, stud med Københavns Universitet Forår 2010 Side 1 af 78 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Oesophagus, spiserøret Klinik Infektiøs oesophagitis Candida albicans oesophagitis

Læs mere

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark

National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark National vejledning for behandling af thyroideacancer i Danmark DATHYRCAGRUPPEN DAHANCA September 2015 1 Indhold Anvendte forkortelser og betegnelser... 5 Forord... 7 Arbejdsgruppe... 9 Introduktion...

Læs mere

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15

Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Differentialdiagnose & sikker praksis G 1.15 Kompendium. Ken Lunn Skolen for Medicinsk Urteterapi (The Danish School of Phytotherapy) 2. udgave (A4 format) 2000 Skolen for medicinsk Urteterapi (1. udgave

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital

Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital 1 Redaktionskomité Steffen Bülow (ansvarshavende) Henrik Harling Per Gandrup Henrik Christensen Anders Jakobsen Forfattere DCCG Overlæge, dr. med. Gunnar Baatrup Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006

6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 6. sem - Ordinær eksamen med svar sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 28-årig mand, tidligere altid rask, efter et par dages almen sygdomsfølelse med feber nu tiltagende

Læs mere