Den gode projektopgave til MDU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode projektopgave til MDU"

Transkript

1 Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013

2 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt. Introduktion. Problemafgrænsning. Metode. Faglig gennemgang. Konklusion. Perspektivering. (Procesevaluering). Litteraturliste. Bilag. Se en kort guide til formalia på bibliotekets hjemmeside (Projektskrivning > Formalia > Vejledninger eller Titelblad/ forside Den første side af rapporten kaldes titelbladet. Af den skal følgende oplysninger fremgå: Om opgaven må offentliggøres eller ej Uddannelsesstedets samt uddannelsens navn Navnet på den aflagte prøve (fx førsteårsprøve) Projektets titel på både dansk & engelsk Forfatterens fulde navn(e) Vejleders navn Navnet på evt. virksomhed Projektperioden incl. årstal Personlig kvittering i form af afleveringsdato & egenhændig underskrift Upload-adresse Indholdsfortegnelse Opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse med sidetal, der viser opgavens opbygning i hoved- og underafsnit samt eventuel bilagsfortegnelse. Ved gruppearbejde skal det fremgå i indholdsfortegnelsen hvem der er ansvarlig for hvilke afsnit. Bilagsoversigt Liste over opgavens bilag. Introduktionen: Projektopgavens hvorfor? Beskriv hvad der undrer, irriterer eller interesserer jer ved det valgte emne; hvad I gerne vil vide mere om og hvorfor. Kort sagt skal indledningen fortælle læseren hvorfor denne projektrapport er interessant læsning. Dette kan gøres på flere måder. En måde er at præsentere den problemstilling som problemformuleringen er en del af. Dette kan vinkles ud fra en almen, en multimediefaglig og en personlig vinkel. Problemformuleringen: Projektopgavens hvad? Problemformuleringen er hvad opgaven handler om (dette skal besvares i konklusionen). Længden af problemformuleringen kan variere man siger oftest at en problemformulering består af ét hovedspørgsmål 1 og 3 4 underspørgsmål, i alt omkring ti linier til en halv side. En 1 Eksempler på hovedspørgsmål: a) Hvordan bliver virksomheden mere synlig/får mere salg/flere besøgende b) Hvad er virksomhedens image og hvordan brandes det?

3 problemformulering kan i stedet for et spørgsmål, man vil besvare, også være et fænomen man vil analysere eller diskutere, eller en hypotese man vil argumentere for. Formålet med opgaven er at besvare problemformuleringen systematisk og metodisk. Problemformuleringen er tit bygget op omkring et Hv -spørgsmål (husk at hvordan, hvorfor og hvad giver en bredere diskussion end f.eks. hvilke - spørgsmål ). Det kan være en god idé at lægge jeres ambitionsniveau for projektet ved at sætte udsagnsord som f.eks. 'beskrive', 'analysere', 'diskutere' eller 'vurdere' foran jeres spørgsmål, f.eks. Med udgangspunkt i en analyse af IKEA s værdier og markedsføringsstrategi vil vi diskutere hvordan IKEA kan bruge storytelling i sin markedsføring på nettet. Husk ikke at svare på spørgsmålene i indledningen det er i løbet af rapporten, I skal besvare problemformuleringen. Det er rapportens hovedkonklusion, der skal forholde sig til om de enkelte spørgsmål i problemformuleringen er besvarede. Behandlingsdybde Man bestemmer projektarbejdets ambitionsniveau i problemformuleringen altså hvor dybt man kommer i analysen. De forskellige niveauer er: a) Beskrivende (det laveste niveau - besvarelse af en række HV-spørgsmål): Hvordan er udviklingen Hvordan ser virksomheden ud b) Forklarende & analyserende: Hvilken sammenhæng er der mellem & c) Kritisk årsagsforklarende: Hvordan kan den beskrevne sammenhæng mellem og anvendes til d) Taktiske & strategiske overvejelser, perspektivering: Beskriver udviklingen i fremtiden der vil være tale om overvejelser af typen: 'På baggrund af den foretagne analyse vil markedet/produktet/virksomheden/målgruppen...' NB: En førsteårsopgave skal nå op på niveau C. En hovedopgave skal nå op på niveau C/D Problemafgrænsning Dette afsnit hører stadig til projektets hvad og skal bruges til afgrænse eller præcisere problemformuleringen. Det kan f.eks. være betydningen af et eller flere begreber der er brugt i problemformuleringen. Det kan også være en forklaring eller præcisering af, hvad der vil blive lagt vægt på i projektet, eller hvad der ikke vil blive lagt vægt på.

4 I eksemplet ovenfor kunne det være, at projektet vil afgrænse sig til at se på IKEA Danmark, eller at man med IKEA s værdier vil afgrænse sig til at se på det værdigrundlag som IKEA officielt har formuleret altså at man ikke vil se på om værdierne også efterleves i virksomhedens kultur. Afgrænsning er altså typisk ting som kunden skal skaffe, områder man ikke kan nå at komme i dybden med eller helt udelukker i denne opgave (som ellers kunne være relevant at kigge på). Metoden - projektopgavens hvordan? I dette afsnit beskrives hvordan I har tænkt jer at besvare problemformuleringen, altså projektets undersøgelsesmetode(r). Det kan være hvilke kilder, teorier eller forfattere der bruges i analysen, det kan være hvordan data / kilder samles ind: field research (interviews, spørgeskemaundersøgelser) eller desk research (allerede eksisterende kilder). Det kan også være hvordan I har tænkt jer at analysere eller bruge jeres data i selve problembesvarelsen, når I har fået dem samlet ind. Metodekritik I dette afsnit skal I forholde jer kritisk til jeres egen besvarelse og metode. Det kan være en kritisk vurdering af den valgte litteratur, indsamling af data eller gennemførsel af tests. I afsnittet kan I tage forbehold for hvordan det påvirker besvarelsens troværdighed. Helt grundlæggende skal I forklare hvorfor netop de nævnte metoder er udvalgt, og I kan inkludere en diskussion af styrkerne og svaghederne i de valgte metoder. Rapportens struktur Under metoden, men gerne i et selvstændigt afsnit, beskrives hvordan projektet bygges op. I skal beskrive indhold og formål med de enkelte kapitler og afsnit samt den logik, der ligger bag ved valg af strukturen. Den faglige gennemgang - rapportens problembehandlende kapitler HUSK at argumentere med hvad, hvorfor og hvordan. Rapportens hoveddel omhandler beskrivelser, analyser og argumentation. Afsnittene skal indeholde tilstrækkelig information til, at læseren kan sæ ømme, hvorvidt I øse de stillede opgaver fra problemformuleringen. Hoveddelen inddeles i to faser: Analyse/Problembehandling Resultater Analyse/Problembehandling: I denne del foretages analysearbejdet. Ved stø de mest betydningsbærende punkter. Ved mindre rapporter anbefales dette ikke, da det vil medfø Resultater:

5 æsentere, hvad I har fundet frem til, dvs. hvad viser jeres analysearbejde? Det er i analysen og resultaterne, at I beskæftiger jer med problemformuleringens hvad og hvorfor. Konklusion: Projektets svar på problemformuleringens hvad Dette kapitel er, sammen med problemformuleringen, projektets andet centrale. Her uddrages og præsenteres den viden, der er opbygget gennem projektets problembehandlende kapitler til at svare på problemformuleringen. Kapitlet skal kunne læses i direkte forlængelse af problemformuleringen (hvad bedømmere ofte gør) derfor kan det være en god idé at indlede konklusionen med at repetere problemformuleringens målsætning eller centrale spørgsmål og derefter besvare dem et efter et. I konklusionen skal der ikke inddrages noget nyt det må vente til næste afsnit. Perspektiveringen: Perspektivering af projektets resultater Dette kapitel kan bruges til at sætte de resultater i forhold til de problemstillinger, I selv har nævnt i indledningen. På den måde kan I åbne for jeres egne fortolkninger og vurderinger af jeres konklusioners betydning i en større sammenhæng. Ved at gøre dette vil I også binde jeres indledende og afsluttende kapitler sammen og slutte ringen eller lægge rammen omkring jeres projekt. I kapitlet kan I igen vælge alle de temaer I beskrev i introduktionen projektets almene interesse, multimediefaglige interesse eller jeres personlige interesse i projektet og give frit løb for jeres undren, forsatte nysgerrighed, irritation eller optimisme. Procesevaluering. Hvad lærte projektet jer? Dette (valgfrie) afsluttende kapitel kan I bruge til refleksioner over projektets processer f.eks. jeres (sam)arbejdsproces, læreproces, planlægningsproces mv. Håndtering af kilder - henvisninger og litteraturliste Henvisninger: Henvisninger er referencer til de benyttede kilder. Henvisningsnoter skal optræde direkte efter kildecitatet eller referatet i en parentes. Eksempel: Det er kendetegnede at der findes tre faser i forbindelse med etablering af virksomhed på Nettet (Andersen og Lindstrøm, 1999, s. 8). Indholdsnoter: Indholdsnoter må ikke forveksles med henvisninger. Indholdsnoter er korte uddybninger af tekstdele. Om I til indholdsnoterne anvender fodnoter eller slutnoter er op til den enkelte - men brug kun én metode gennem opgaven Citater: Korte citater kan optræde inde i teksten, og markeres med anførselstegn og kursiv: Eksempel: Det er kendetegnede at der findes tre faser i forbindelse med etablering af virksomhed på Nettet (Andersen og Lindstrøm, 1999, s. 8).

6 Hvorimod længere passager bør citeres med indryk og i kursiv eksempelvis: Skab mindst to nye Linux-partitioner ved at trykke n og partitionsnummer. Dette skal du gøre to gange med partion 2 hhv. 3 (hvis du har en Windows partition i forvejen). Lav partition 2 stor og partition 3 på måske 40 mb til Swap. Default type er Linux native. En af partitionerne (nummer 3) skal have ændret type til Linux Swap (Toft mfl.,1998, kap.2.2) Springer man tekst over i citatet, markeres det udeladte med. Litteraturliste Projektets litteraturliste skal indeholde alle de kilder der er henvist til i projektet ydermere kan den indeholde kilder mere eller mindre direkte anvendt i projektet. Kilder skal beskrives efter Harvard-standarden få hjælp til hvordan på bibliotekets hjemmeside (Projektskrivning > Formalia > Harvard). Bilag Bilag hører til bagest i rapporten. Bilagene nummereres som Bilag 1, Bilag 2 osv. Husk at få bilagene med i bilagsfortegnelsen. Bilagsmateriale kan f.eks. være: gruppeprocess-dokumentation, figurer, tabeller eller dokumentation for resultater eller konklusioner i rapporten. Kort om indbinding og layout Sæt rapporten op så den er let og indbydende at læse og nem at finde rundt i. Sørg for at der ikke er løse blade. Undgå store mapper, tænk på at rapporten skal kunne sendes og arkiveres. Opgaven skal afleveres hæftet, indbundet eller i ringbind. Løsdele fx cd-rommer og bilag fastgøres og markeres med bilagsnummer, jeres navn, rapportens titel & forløb. Inspiration til rapportlayout kan fx fås i Layout i opgaven (Wisler-Poulsen 2007), som kan lånes på biblioteket. Produktet skal afleveres på cd-rom med alle nødvendige filer (også selv om det måske er et kørende websted). Desuden skal programkildefiler og produktionsfiler (fx.ai,.fla og.dir-filer) vedlægges på cd-rommen som dokumentation. Anden relevant elektronisk dokumentation kan vedlægges på cd-rommen fx eksempler på ubehandlede digitale fotos eller ubehandlede lydfiler. Den studerende skal sikre et læsbart format af både rapport og produkt.

7 Bedømmelseskriterier for produktet Husk at projektet bedømmes på: Æstetik Funktionalitet Kommunikation Teknisk realisering Dette betyder mere specifikt, at der ved bedømmelse af rapporten indgår elementer som: Om problemformuleringen er præcis, og om den er omsat i praksis Evnen til at inddrage og anvende relevant teori Evnen til innovation dvs. evnen til at gennemføre fornyelse indenfor det valgte felt hvis situationen og ressourcerne tillader det Behandlingsdybden Disposition og afgrænsning af opgaven Om man kan diskutere muligheder og begrænsninger i de valgte metoder og teorier Kvaliteten af den skriftlige fremstilling målgruppen er underviserne på Erhvervsakademiet, censor og eventuelle virksomhedskontakter. Sproget skal være tilpasset denne målgruppe og stavning, tegnsætning og grammatik skal være korrekt Kvaliteten af den digitale applikation eller den digitale formidling Kildeliste Brooks, R., Vejledning til udarbejdelse af projektrapporter. 2. udgave. Viby: Erhvervsakademi Aarhus Wisler-Poulsen, I., Layout i opgaven. København: Samfundslitteratur

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1)

Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Aktivitet: Hvad indebærer et speciale på et halvt år der hvor du studerer? (1) Skim nogle gode specialer (der har fået 12 eller 10) skrevet på dit fag eller hos din vejleder. Læs dit fags studieordning

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt

Animationen HC And information til børn. Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt Animationen HC And information til børn Bachelor projekt af Tina V. Johansen, Puk D. Reuner & Lone S. Hansen, Hold R04A CVU Lillebælt 1.0. INDLEDNING... 2 2.0. PROBLEMFELT... 3 3.0. PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat

7. Vurder materiale og kilde. 1. Analysér dit emne. 6. Skaf dit materiale. 2. Lav en søgestrategi. 3. Vælg søgeredskab. 5. Evaluer søgeresultat 7. Vurder materiale og kilde 1. Analysér dit emne 6. Skaf dit materiale 2. Lav en søgestrategi 5. Evaluer søgeresultat 3. Vælg søgeredskab 4. Søg! Version2, 2013 BLIV INFORMATIONSKOMPETENT Gennem dit studie

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere