Den gode projektopgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode projektopgave"

Transkript

1 Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus

2 Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside... 3 Indholdsfortegnelse... 3 Introduktionen: Projektopgavens hvorfor?... 3 Problemformuleringen: Projektopgavens hvad?... 3 Problemafgrænsning... 4 Metoden - projektopgavens hvordan?... 4 Metodekritik... 5 Rapportens struktur... 5 Den faglige gennemgang - rapportens problembehandlende kapitler... 5 Konklusion: Projektets svar på problemformuleringens hvad... 6 Perspektiveringen: Perspektivering af projektets resultater... 6 Procesevaluering. Hvad lærte projektet jer?... 6 Håndtering af kilder - henvisninger og litteraturliste... 6 Bilag... 7 Kort om indbinding og layout... 7 Bedømmelseskriterier for produktet... 8 Kildeliste /8

3 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt. Introduktion. Problemafgrænsning. Metode. Faglig gennemgang. Konklusion. Perspektivering. (Procesevaluering). Litteraturliste. Bilag. Se en kort guide til formalia i afleveringer på bibliotekets hjemmeside Projektskrivning > Vejledninger Titelblad/ forside Den første side af rapporten kaldes titelbladet. Af den skal følgende oplysninger fremgå: Om opgaven må offentliggøres eller ej Uddannelsesstedets samt uddannelsens navn Navnet på den aflagte prøve (fx førsteårsprøve) Projektets titel på både dansk & engelsk Forfatterens fulde navn(e) Vejleders navn Navnet på evt. virksomhed Projektperioden inkl. årstal Personlig kvittering i form af afleveringsdato & egenhændig underskrift Upload-adresse (URL) Indholdsfortegnelse Opgaven skal indeholde en indholdsfortegnelse med sidetal, der viser opgavens opbygning i hoved- og underafsnit samt eventuel bilagsfortegnelse. Ved gruppearbejde skal det fremgå af indholdsfortegnelsen hvem der er ansvarlig for hvilke afsnit. Introduktionen: Projektopgavens hvorfor? Indledningen skal fortælle læseren hvorfor denne projektrapport er interessant læsning. Dette kan gøres på flere måder. En måde er at præsentere den problemstilling som problemformuleringen er en del af. Dette kan vinkles ud fra en almen, en multimediefaglig og en personlig vinkel. I kan her beskrive hvad der undrer, irriterer eller interesserer jer ved det valgte emne; hvad I gerne vil vide mere om og hvorfor. I giver hermed rapporten en sammenhængende præsentation samt punkter som I kan referere til i den efterfølgende perspektivering og konklusion. Problemformuleringen: Projektopgavens hvad? Problemformuleringen er hvad opgaven handler om (dette skal besvares i konklusionen). Længden af problemformuleringen kan variere man siger oftest at en problemformule- 3/8

4 ring består af ét hovedspørgsmål 1 og 3 4 underspørgsmål, i alt omkring ti linjer til en halv side. En problemformulering kan i stedet for et spørgsmål, man vil besvare, også være et fænomen man vil analysere eller diskutere, eller en hypotese man vil argumentere for. Formålet med opgaven er at besvare problemformuleringen systematisk og metodisk. Problemformuleringen er tit bygget op omkring et Hv -spørgsmål (husk at hvordan, hvorfor og hvad giver en bredere diskussion end f.eks. hvilke - spørgsmål ). Det kan være en god idé at lægge jeres ambitionsniveau for projektet ved at sætte udsagnsord som f.eks. 'beskrive', 'analysere', 'diskutere' eller 'vurdere' foran jeres spørgsmål, f.eks. Med udgangspunkt i en analyse af IKEA s værdier og markedsføringsstrategi vil vi diskutere hvordan IKEA kan bruge storytelling i sin markedsføring på nettet. Husk ikke at svare på spørgsmålene i indledningen det er i løbet af rapporten, I skal besvare problemformuleringen. Det er rapportens hovedkonklusion, der skal forholde sig til om de enkelte spørgsmål i problemformuleringen er besvarede. Problemafgrænsning Dette afsnit hører stadig til projektets hvad og skal bruges til afgrænse eller præcisere problemformuleringen. Det kan f.eks. være betydningen af et eller flere begreber der er brugt i problemformuleringen. Det kan også være en forklaring eller præcisering af, hvad der vil blive lagt vægt på i projektet, eller hvad der ikke vil blive lagt vægt på. I eksemplet ovenfor kunne det være, at projektet vil afgrænse sig til at se på IKEA Danmark, eller at man med IKEA s værdier vil afgrænse sig til at se på det værdigrundlag som IKEA officielt har formuleret altså at man ikke vil se på om værdierne også efterleves i virksomhedens kultur. Afgrænsning er altså typisk ting som kunden skal skaffe, områder man ikke kan nå at komme i dybden med eller helt udelukker i denne opgave (som ellers kunne være relevant at kigge på). Metoden - projektopgavens hvordan? I dette afsnit beskrives hvordan I har tænkt jer at besvare problemformuleringen, altså projektets undersøgelsesmetode(r). Det kan være hvilke kilder, teorier eller forfattere der bruges i analysen, det kan være hvordan data / kilder samles ind: field research (inter- 1 Eksempler på hovedspørgsmål: a) Hvordan bliver virksomheden mere synlig/får mere salg/flere besøgende b) Hvad er virksomhedens image og hvordan brandes det? 4/8

5 views, spørgeskemaundersøgelser) eller desk research (allerede eksisterende kilder). Det kan også være hvordan I har tænkt jer at analysere eller bruge jeres data i selve problembesvarelsen, når I har fået dem samlet ind. Metodekritik I dette afsnit skal I forholde jer kritisk til jeres egen besvarelse og metode. Det kan være en kritisk vurdering af den valgte litteratur, indsamling af data eller gennemførsel af tests. I afsnittet kan I tage forbehold for hvordan det påvirker besvarelsens troværdighed. Helt grundlæggende skal I forklare hvorfor netop de nævnte metoder er udvalgt, og I kan inkludere en diskussion af styrkerne og svaghederne i de valgte metoder. Rapportens struktur Under metoden, men gerne i et selvstændigt afsnit, beskrives hvordan projektet bygges op. I skal beskrive indhold og formål med de enkelte kapitler og afsnit samt den logik, der ligger bag ved valg af strukturen. Den faglige gennemgang - rapportens problembehandlende kapitler HUSK at argumentere med hvad, hvorfor og hvordan. Rapportens hoveddel omhandler beskrivelser, analyser og argumentation. Afsnittene skal indeholde tilstrækkelig information til, at læseren kan sætte sig ind i, forstå og bedømme, hvorvidt I med anvendelse af relevant teori har formået at løse de stillede opgaver fra problemformuleringen. Hoveddelen inddeles i to faser: Analyse/Problembehandling Resultater Analyse/Problembehandling: I denne del foretages analysearbejdet. Ved større rapporter er det en god idé at delkonkludere efter hver analyse, hvor I samler op på de mest betydningsbærende punkter. Ved mindre rapporter anbefales dette ikke, da det vil medføre, at store dele af rapporten bruges på gentagelser. Resultater: Når analyserne er overstået, skal I præsentere, hvad I har fundet frem til, dvs. hvad viser jeres analysearbejde? Det er i analysen og resultaterne, at I beskæftiger jer med problemformuleringens hvad og hvorfor. 5/8

6 Konklusion: Projektets svar på problemformuleringens hvad Dette kapitel er, sammen med problemformuleringen, projektets andet centrale. Her uddrages og præsenteres den viden, der er opbygget gennem projektets problembehandlende kapitler til at svare på problemformuleringen. Kapitlet skal kunne læses i direkte forlængelse af problemformuleringen (hvad bedømmere ofte gør) derfor kan det være en god idé at indlede konklusionen med at repetere problemformuleringens målsætning eller centrale spørgsmål og derefter besvare dem et efter et. I konklusionen skal der ikke inddrages noget nyt det må vente til næste afsnit. Perspektiveringen: Perspektivering af projektets resultater Dette kapitel kan bruges til at sætte jeres resultater i forhold til de problemstillinger, I selv har nævnt i indledningen. På den måde kan I åbne for jeres egne fortolkninger og vurderinger af jeres konklusioners betydning i en større sammenhæng. Ved at gøre dette vil I også binde jeres indledende og afsluttende kapitler sammen og slutte ringen eller lægge rammen omkring jeres projekt. I kapitlet kan I igen vælge alle de temaer I beskrev i introduktionen projektets almene interesse, multimediefaglige interesse eller jeres personlige interesse i projektet og give frit løb for jeres undren, forsatte nysgerrighed, irritation eller optimisme. Procesevaluering. Hvad lærte projektet jer? Dette (valgfrie) afsluttende kapitel kan I bruge til refleksioner over projektets processer f.eks. jeres (sam)arbejdsproces, læreproces, planlægningsproces mv. Håndtering af kilder - henvisninger og litteraturliste Henvisninger: Henvisninger er referencer til de benyttede kilder. Henvisningsnoter skal optræde direkte efter kildecitatet eller referatet i en parentes. Eksempel: Det er kendetegnede at der findes tre faser i forbindelse med etablering af virksomhed på Nettet (Andersen og Lindstrøm, 1999, s. 8). Indholdsnoter: Indholdsnoter må ikke forveksles med henvisninger. Indholdsnoter er korte uddybninger af tekstdele. Om I til indholdsnoterne anvender fodnoter eller slutnoter er op til den enkelte - men brug kun én metode gennem opgaven. Citater: Formålet med at bringe citatet skal gøres klart for læseren. 6/8

7 Korte citater kan optræde inde i teksten, og markeres med anførselstegn og kursiv: Eksempel: Det er kendetegnede at der findes tre faser i forbindelse med etablering af virksomhed på Nettet (Andersen og Lindstrøm, 1999, s. 8). Hvorimod længere passager bør citeres med indryk og i kursiv eksempelvis: Skab mindst to nye Linux-partitioner ved at trykke n og partitionsnummer. Dette skal du gøre to gange med partion 2 hhv. 3 (hvis du har en Windows partition i forvejen). Lav partition 2 stor og partition 3 på måske 40 mb til Swap. Default type er Linux native. En af partitionerne (nummer 3) skal have ændret type til Linux Swap (Toft mfl.,1998, kap.2.2) Springer man tekst over i citatet, markeres det udeladte med. Litteraturliste Projektets litteraturliste skal indeholde alle de kilder der er henvist til i projektet ydermere kan den indeholde kilder mere eller mindre direkte anvendt i projektet. Kilder skal beskrives efter Harvard-standarden få hjælp til hvordan på bibliotekets hjemmeside (Projektskrivning > Formalia > Harvard). Bilag Bilag hører til bagest i rapporten. Bilagene nummereres som Bilag 1, Bilag 2 osv. Husk at få bilagene med i bilagsfortegnelsen. Bilagsmateriale kan f.eks. være: gruppeprocesdokumentation, figurer, tabeller eller dokumentation for resultater eller konklusioner i rapporten. Kort om indbinding og layout Sæt rapporten op så den er let og indbydende at læse og nem at finde rundt i. Sørg for at der ikke er løse blade. Undgå store mapper, tænk på at rapporten skal kunne sendes og arkiveres. Opgaven skal afleveres hæftet, indbundet eller i ringbind. Løsdele fx cd/dvd og bilag fastgøres og markeres med bilagsnummer, jeres navn, rapportens titel & forløb. Inspiration til rapportlayout kan fx fås i Layout i opgaven (Wisler-Poulsen 2007), som kan lånes på biblioteket. Produktet skal afleveres på cd/dvd med alle nødvendige filer (også selv om det måske er et kørende websted). Desuden skal programkildefiler og produktionsfiler (fx.ai,.fla og.dir-filer) vedlægges på cd/dvd som dokumentation. Anden relevant elektronisk dokumen- 7/8

8 tation kan vedlægges på cd/dvd, fx eksempler på ubehandlede digitale fotos eller ubehandlede lydfiler. Den studerende skal sikre et læsbart format af både rapport og produkt. Bedømmelseskriterier for produktet Husk at projektet bedømmes på: Æstetik Funktionalitet Kommunikation Teknisk realisering Dette betyder mere specifikt, at der ved bedømmelse af rapporten indgår elementer som: Om problemformuleringen er præcis, og om den er omsat i praksis Evnen til at inddrage og anvende relevant teori Evnen til innovation dvs. evnen til at gennemføre fornyelse indenfor det valgte felt hvis situationen og ressourcerne tillader det Behandlingsdybden Disposition og afgrænsning af opgaven Om man kan diskutere muligheder og begrænsninger i de valgte metoder og teorier Kvaliteten af den skriftlige fremstilling målgruppen er underviserne på Erhvervsakademiet, censor og eventuelle virksomhedskontakter. Sproget skal være tilpasset denne målgruppe og stavning, tegnsætning og grammatik skal være korrekt Kvaliteten af den digitale applikation eller den digitale formidling Kildeliste Brooks, R., Vejledning til udarbejdelse af projektrapporter. 2. udgave. Viby: Erhvervsakademi Aarhus Wisler-Poulsen, I., Layout i opgaven. København: Samfundslitteratur 8/8

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst

Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Aktivitet: Genrebestem artikler du har læst Genrebestem nogle artikler fra dit pensum Drejer det sig om undersøgende artikler (research papers), eller formidling, fagligt essay e.l.? Hvilke fremstillingsformer

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning i akademisk opgaveskrivning

Vejledning i akademisk opgaveskrivning Vejledning i akademisk opgaveskrivning Vejledningen er primært baseret på Lotte Rieneckers bog Den gode opgave, Gyldendal 1997 eller senere udgave. For yderligere uddybning af emnet henvises til denne

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere