Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010"

Transkript

1 Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet har været et ønske om en dybere viden om de medarbejdere, der tegner sig for en stor del af det samlede sygefravær. Sygefraværet i Region Syddanmark er i 2010 faldet fra 13,3 dage (5,1 %) til 12,3 dage (4,7 %). Ser man bort fra Syddanske Vaskerier, som udgør en meget lille del af Region Syddanmarks ansatte må det konstateres, at det er på de sociale institutioner og i psykiatrien, at sygefraværet er højst. Det er dog stadig fra de store sygehusenheder langt den største del af sygefraværet kommer, da det er her der er flest ansatte. Det pædagogiske personale, SOSU-personalet og service/teknisk personale er de faggrupper der relativt tegner sig for mest sygefravær, hvorimod lægepersonalet og det administrative personale har en fraværsprocent under regionens gennemsnit. Der er flere kvinder end mænd blandt region Syddanmarks ansatte. Herudover er fraværsprocenten højere for kvinder end for mænd. Der er en tendens til, at der bliver gradvist mere sygefravær med alderen. Dog skal det bemærkes, at sygefraværet er lidt højere i de yngste aldersgrupper og at de ansatte over 60 har lavere sygefravær end de årige. Når vi isoleret kigger på de 10 % af Region Syddanmarks personale der tegnede sig for den største del af sygefraværet får vi et billede af, hvilke personalegrupper der bedst kan hjælpes med en målrettet indsats. Her tegner der sig nogenlunde samme billede idet det særligt er fra SOSU-personale, fra pædagogisk personale og fra service/teknik personale at der er tale om en overrepræsentation. Der er ligeledes tale om en overrepræsentation fra de sociale tilbud. Hvad angår sygehusenheder er det Sygehus Lillebælt der relativt set har den største andel af medarbejderne i gruppen af Region Syddanmarks 10 % mest syge. Det der herudover kendetegner de mest syge er, at deres sygefravær fordeler sig med relativt få og lange sygeperioder. Omkring en tredjedel af de mest syge har haft mere end 10 sygeperioder i løbet af De mest syge forstået som de 10 % af medarbejderne som tegner sig for mest sygefravær havde et sygefravær svarende til 20 dage om året og derover. 20 dage om året forekommer at være et niveau, som for mange medarbejdere vil kunne forekomme enkelte år. Der er derfor tilføjet endnu et afsnit, hvor der alene ses på en endnu mindre del af medarbejderne. Nemlig de der havde mere end 40 sygedage i Dette er sket med henblik på at opnå information som i endnu højere grad kunne understøtte en målrettet indsats. Imidlertid giver denne sidste analyse ikke ny viden. Det er de samme køns-, alders- og personalegrupper der har mest sygefravær. HR, August 2011, Side 1

2 Analyse: For regionen som helhed faldt sygefraværet i 2010 til 12, 3 dage (4,7 %) fra 13,3 dage (5,1 %). En nærmere definition af beregningerne omkring sygefravær kan ses sidst i dette notat. Nedenstående tabel viser sygefraværet i 2010 fordelt på enheder: Sygefravær fordelt på de største enheder Fuldtidsstillinger 2010 Andel af i alt Enhed/område: I alt Kortvarig Langvarig Region Syddanmark i alt 12,3 7,8 4, ,6 100,0 % Sygehus Lillebælt 11,7 7,3 4, ,8 19,0 % Sydvestjysk Sygehus 11,0 6,8 4, ,6 10,9 % Odense Universitetshospital 12,0 8,1 3, ,5 36,9 % Sygehus Sønderjylland 11,2 7,8 3, ,5 11,1 % Psykiatrien 12,8 8,6 4, ,9 9,6 % Sociale tilbud 18,8 9,4 9, ,9 7,9 % Regionshuset 7,8 3,9 3,9 916,3 4,1 % Syddanske Vaskerier 29,0 14,4 14,6 139,2 0,6 % Som det fremgår af tabellen var sygefraværet højst på de sociale tilbud og Syddanske Vaskerier. Til gengæld var langt de fleste medarbejdere ansat på sygehusene, hvoraf Odense Universitetshospital havde det højeste sygefravær på 12 dage med langt det største antal medarbejdere nemlig 37 % af alle ansatte omregnet til fuldtidsansatte. Nedenstående tabel viser sygefraværet fordelt på de største personalegrupper. Det fremgår bl.a., at sygefraværet var størst hos pædagogisk personale, som er den mindste af de viste personalegrupper. Sygefravær fordelt på de største personalegrupper Fuldtidsstillinger 2010 Andel af i alt Faggrupper: 2010 Region Syddanmark i alt 12, ,6 100,0 % Lægepersonale 6, ,3 12,9 % Administrativt personale 10, ,8 15,6 % Øvr. sundhedspersonale 11, ,9 11,4 % Sygeplejerker/rediografer 12, ,3 33,0 % SOSU-personale 17, ,8 9,0 % Service/teknisk personale 15, ,4 11,1 % Pædagogisk personale 20, ,2 5,4 % Øvr. personale 10,4 364,9 1,6 % HR, August 2011, Side 2

3 Nærmere beskrivelse af de viste personalegrupper kan ses i afsnittet med definitioner. Nedenstående tabel viser sygefraværet opdelt på køn. Som al erfaring viser, er sygefraværet for kvinder noget højere end for mænd. Samtidig udgør kvinderne langt den største gruppe i regionen, så deres fravær vægter højt. Sygefravær fordelt på køn Fuldtidsstillinger 2010 Andel af i alt Køn 2010 Region Syddanmark i alt 12, ,5 100,0 % Kvinder 13, ,1 80,1 % Mænd 8, ,4 19,9 % Nedenstående tabel viser sygefraværet opdelt på alder. Når man ser bort fra de under 25- årige, som antalsmæssigt kun udgør en lille del, er der en tendens til, at sygefraværet stiger en anelse med alderen. Gruppen over 60 år er lidt speciel, da man i denne aldersgruppe har mulighed for at gå på efterløn og dermed formentlig er fratrådt, hvis der er større helbredsproblemer. Sygefravær fordelt på alder Fuldtidsstillinger 2010 Andel af i alt Aldersgrupper: 2010 Region Syddanmark i alt 12, ,5 100,0 % Under 20 år 13,8 11,5 0,1 % år 12, ,5 10,1 % år 12, ,0 27,0 % år 12, ,8 27,7 % år 13, ,6 27,8 % Over 60 år 11, ,2 7,3 % Ansatte med højst sygefravær. Hvad kan man sige generelt om de personer, der havde det højeste sygefravær i 2010? For at undersøge dette nærmere ses der i det følgende på de 10 % af regionens ansatte, der havde det højeste sygefravær i Det drejer sig om 10 % af personer, dvs. ca personer. Disse personer stod for 59,2 % af regionens sygefraværstimer. Denne gruppe kaldes i det følgende for De mest syge. Det skal bemærkes, at der kigges på personer og ikke fuldtidsansatte. De 10 % mest syge er udvalgt ud fra deres antal af sygetimer. Køn Langt de fleste i denne gruppe er kvinder også selv om man tager i betragtning, at kvinderne også udgør den største gruppe af regionens ansatte. HR, August 2011, Side 3

4 Umiddelbart vil man nemlig forvente, at gruppen De mest syge består af 10 % af regionens kvindelige ansatte og 10 % af regionens mandlige ansatte. Som nedenstående tabel og figur imidlertid viser, er der relativt flest kvinder i gruppen af De mest syge. Gns. Sygefraværsdage "De mest syges" andel af køn 1 Køn "De mest syge" Antal ansatte i alt Kvinder ,8 % Mænd ,9 % I alt ,0 % "De mest syges" andel af kategorien 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% "De mest syges" andel af kategorien 4,0% 2,0% 0,0% Under 20 år år år år år Over 60 år I alt Alder Det kan også være interessant at kigge på gruppens aldersfordeling. Nedenstående tabel og graf viser gruppens aldersfordeling. Aldersgruppe: "De mest syge" Gns. sygefraværsdage Antal ansatte i alt "De mest syges" andel af aldersgruppe Under 20 år ,1 % år ,6 % år ,5 % år ,5 % år ,2 % Over 60 år ,0 % I alt ,0 % 1 Dette tal dækker over hvor stor en del af medarbejderne fra denne kategori (her køn), der indgår i de 10 % af Region Syddanmarks medarbejdere de mest syge. Det vil svare til, at alle tal under 10 % betyder, at der i denne gruppe er en underrepræsentation af de mest syge, hvorimod alle tal over 10 % betyder, at der i denne gruppe er en overrepræsentation af de mest syge. HR, August 2011, Side 4

5 "De mest syges" andel af kategorien 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% "De mest syges" andel af kategorien 4,0% 2,0% 0,0% Under 20 år år år år år Over 60 år I alt Som det fremgår af figuren er de ældre overrepræsenteret i gruppen af De mest syge, og andelen med højt sygefravær ser ud til at vokse med alderen. Stilling De mest syges stillingskoder fremgår af nedenstående tabel og graf, hvor man kan se, hvor meget denne gruppe udgør af de enkelte stillingskategorier i regionen. Gns. Sygefraværsdage "De mest syges" andel af stillingsgruppe Stilingsgruppe: "De mest syge" Antal ansatte Adm.personale ,4 % Lægepersonale ,7 % Sygeplejersker/radiografer ,3 % SOSU-personale ,5 % Pæd.personale ,5 % Service/teknisk ,3 % Underv.pers ,3 % Øvr.personale ,5 % Øvr.sundh.pers ,6 % I alt ,0 % HR, August 2011, Side 5

6 "De mest syges" andel af kategorien 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Adm.personale Lægepersonale Sygeplejersker/radiografer SOSU-personale Pæd.personale Service/teknisk Underv.pers. Øvr.personale Øvr.sundh.pers I alt "De mest syges" andel af kategorien Som det fremgår af grafen er grupperne pædagogisk personale, service/teknisk personale og Sosu-personale overrepræsenteret i De mest syge. HR, August 2011, Side 6

7 Enheder Da langt de fleste ansatte i regionen er ansat på et sygehus eller i psykiatrien, er det meget naturligt, at langt de fleste af De mest syge i 2010 også var ansat på et sygehus eller i psykiatrien, som det fremgår af nedenstående tabel. Gns. Sygefraværsdage "De mest syges" andel af enhed/område Antal Enhed/område: "De mest syge" ansatte OUH ,6 % Psykiatrien ,9 % Regionshuset ,4 % Sociale tilbud ,7 % Sydvestjysk Sygehus ,0 % Sygehus Lillebælt ,2 % Sygehus Sønderjylland ,1 % Syddanske Vaskerier ,3 % I alt ,0 % Det fremgår imidlertid også, at set i forhold til alle ansattes ansættelsessted var der relativt set flest af De mest syge på Syddanske Vaskerier og de sociale tilbud. Hvis man kun kigger på sygehuse, er det Sygehus Lillebælt, der har relativt flest af De mest syge. Perioder Når man ser på antallet af perioder, De mest syge har været syge, kan man se, at de fleste har været syge et forholdsvist lille antal perioder i løbet af 2010, og dermed er der altså tale om forholdsvise lange sygdomsperioder. Der er dog også en del, der har haft rigtig mange sygdomsperioder i løbet af HR, August 2011, Side 7

8 Antal sygdomsperioder hos "De mest syge". Periode "De mest syge" Andel af "De mest syge" Under 5 perioder ,3 % 5-9 perioder ,4 % perioder ,6 % perioder 145 5,0 % Over 30 perioder 80 2,7 % I alt ,0 % Et nærmere kig på en mindre del af De mest syge gruppen med 40 dages sygefravær eller mere. Når man kigger på de 10 % mest syge varierer personernes antal af sygetimer fra 1931 timer (1 fuldtidsansat) til 148 timer svarende til 20 arbejdsdage. Umiddelbart virker 20 arbejdsdage ikke af specielt meget. For at få et måske endnu mere præcist billede af de personer, der har det højeste sygefravær i regionen, er gruppen derfor i det følgende begrænset til de personer, der i 2010 havde et sygefravær på 40 arbejdsdage eller mere. Det drejer sig om 1327 personer, som udgjorde 4,5 % af alle ansatte, og som havde 42 % af regionens sygefraværstimer. Denne gruppe kaldes i det følgende Over 40 sygedage. Gruppen, der jo er en delmængde af De mest syge, beskrives i det følgende på samme måde som De mest syge i de foregående afsnit. HR, August 2011, Side 8

9 Køn Umiddelbart ville man forvente, at gruppen Over 40 sygedage ville bestå af 4,5 % af regionens kvindelige ansatte og 4,5 % af regionens mandlige ansatte. Som nedenstående tabel og figur imidlertid viser, er der relativt flest kvinder i gruppen af Over 40 sygedage. Gns. sygefraværsdage sygedages" andel af køn Køn: sygedage" Antal ansatte i alt Kvinder ,9 % Mænd ,0 % I alt ,5 % HR, August 2011, Side 9

10 Alder Gruppens aldersfordeling vises i nedenstående tabel og graf. Gns. Sygefraværsdage sygedages" andel af aldersgruppe Aldersgruppe: sygedage" Antal ansatte i alt Under 20 år ,0 % år ,1 % år ,7 % år ,7 % år ,1 % Over 60 år ,2 % I alt ,5 % Som det fremgår af figuren var der en relativ stor andel af de år, som var syge 40 arbejdsdage eller mere i Stilling Gruppen med Over 40 dages sygefraværs stillingskoder fremgår af nedenstående tabel og graf. HR, August 2011, Side 10

11 Gns. Sygefraværsdage sygedages" andel af Stillingsgruppe Stillingsgruppe: sygedage" Antal ansatte Adm.personale ,3 % Lægepersonale ,2 % Sygeplejersker/radiografer ,3 % SOSU-personale ,7 % Pæd.personale ,7 % Service/teknisk ,8 % Underv.pers ,0 % Øvr.personale ,1 % Øvr.sundh.pers ,4 % I alt ,5 % Som det fremgår af figuren, var der relativt mange blandt det pædagogiske personale, service/teknisk personale, undervisningspersonale og SOSU-personale, der havde 40 sygedage eller mere i HR, August 2011, Side 11

12 Enheder Nedenstående tabel og graf viser hvilke enheder, personer med Mere end 40 sygedages var ansatte. Gns. Sygefraværsdage sygedages" andel af kategorien Enhed/område: sygedage" Antal ansatte OUH ,0 % Psykiatrien ,3 % Regionshuset ,4 % Sociale tilbud ,8 % Sydvestjysk Sygehus ,0 % Sygehus Lillebælt ,6 % Sygehus Sønderjylland ,8 % Syddanske Vaskerier ,6 % I alt ,5 % Også for gruppen Over 40 sygedage udgør antallet af personer fra Syddanske Vaskerier og de sociale tilbud relativt flest set i forhold til alle ansattes ansættelsessted. Kigger man kun på sygehuse, er der relativt set lidt flere fra Sygehus Lillebælt. Perioder Når man ser på antallet af perioder gruppen af Over 40 sygedag har været syge, kan man se, at de fleste har været syge et forholdsvist lille antal perioder i løbet af 2010, og dermed er der altså tale om forholdsvise lange sygdomsperioder. Der er dog også en relativ stor gruppe, der har haft rigtig mange sygdomsperioder i løbet af HR, August 2011, Side 12

13 Andel af Antal sygdomsperioder: sygedage" sygedage" Under 5 perioder ,9 % 5-9 perioder ,8 % perioder ,1 % perioder 116 8,7 % Over 30 perioder 73 5,5 % I alt ,0 % Definitioner: Tallene er hentet fra Silkeborg Data og omfatter kun månedslønnede, ordinært ansatte (overenskomstansatte, reglementsansatte og tjenestemandsansatte), dvs. ekskl. elever, fleks- og skånejob, servicejob og ansættelse med løntilskud. Fraværsprocent: Antal fraværstimer i perioden i % af mulige arbejdstimer i perioden. Sygefravær omfatter fravær i forbindelse med arbejdsskade, almindelig sygdom, delvis sygdom samt sygdom omfattet af 56. Langvarigt sygefravær: Over 29 dage. Personalegrupper: Lægepersonale: Lægelige chefer, overlæger og læger m. fl. Administrativt personale: Adm. chefer, adm. AC, HK, lægesekr., IT Øvr. sundhedspersonale: Kliniske AC, fysio-/ergoterapeuter, jordemødre, bioanalytikere m.fl. Service/teknisk personale: Serviceper., rengøring, portører, køkkenper., håndværkere, teknikere m.fl. Pædagogisk personale: Pædagoger, værkstedspersonale, omsorgsmedhjælpere HR, August 2011, Side 13

Region Syddanmark. Sygefravær 2012

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Region Syddanmark Sygefravær 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på områder 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 6 Sygefravær fordelt

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2013

Region Syddanmark. Sygefravær 2013 Region Syddanmark 3 Sygefravær 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2 Måltal for sygefravær 4 3. Udvikling i sygefravær over tid 2009-2013 på de forskellige enheder 4 4. Sygefraværet for forskellige

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH Region Syddanmark Sygefravær 2012 OUH 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 5 Sygefravær

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Fravær i Region Syddanmark 2009

Fravær i Region Syddanmark 2009 Fravær i Region Syddanmark 2009 Silkeborg Data har lavet et nyt modul vedrørende fravær, der gør det meget nemmere at hente data for hele regionen. Løn og Personale har derfor udarbejdet nedenstående grafer,

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Sygefravær & Trivsel 2015

Sygefravær & Trivsel 2015 Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: 11/12952 Dato: 4. november 2013 Udarbejdet af: Lise Rasmussen E mail: Lise.Rasmussen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631086 Notat Sygefravær

Læs mere

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Indhold Medarbejdersammensætning ift. køn og alder... 1 Etnisk ligestilling... 2 Ansættelser på særlige vilkår... 6 Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Medarbejdersammensætning ift. køn og

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed

Læs mere

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen.

Bilag 2 viser sammenhængen mellem antallet af jobåbninger i Region Syddanmark og antallet af medarbejdere samt antallet af ledige i målgruppen. Forretningsudvalget 5. december Aftale om akutjob Sagsnr.: 12/23123 RESUMÉ Arbejdsgiverne i den private og offentlige sektor har indgået en aftale med regeringen om at skaffe 12.500 akutjob. Regionens

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Høreklinikken, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...2 Antal ansatte samt antal er...3 Figur Antal

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Afdeling for Klinisk Patologi, OUH, Svendborg Sygehus Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Øre-, Næse- og Halsafdeling E, OUH, Svendborg Sygehus Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Patienthotellet, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 1. Arbejdsulykker

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR-TAL for Region Hovedstadens Psykiatri

HR-TAL for Region Hovedstadens Psykiatri Bilag 2 HR-TAL for Region Hovedstadens Psykiatri Kvartalsrapport for 4. kvartal 2016 Produceret 9. marts 2017 af Dataenheden i Center for Økonomi i samarbejde med Center for HR Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Afdeling for Klinisk Patologi Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 2011 er anden version

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Mammograficentret, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 og hele 2018 Resume: Den gennemsnitlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Endokrinologisk Afdeling M, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger...4

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Øre-, Næse- og Halskirugisk Afdeling F, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Reumatologisk Afdeling C, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Urinvejskirurgisk Afdeling L, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 AMA Akut Modtage Afdeling, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og

Læs mere

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Kæbekirurgisk Afdeling K, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Geriatrisk Afdeling G, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Afd. for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Kirurgisk Afdeling K

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Kirurgisk Afdeling K Arbejdsmiljøredegørelse 0 for Kirurgisk Afdeling K Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for 0 er anden version af den årlige

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2019 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal 2015

HR nøgletal 3. kvartal 2015 HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger... 4 Figur 1.

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2017 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og

Læs mere

Udviklingen i lønniveauer i Region Syddanmark pr. august 2018

Udviklingen i lønniveauer i Region Syddanmark pr. august 2018 Område: Human Resources Afdeling: HR Løn og Analyse Journal nr.: 18/28547 Dato: 11. april 2019 Udarbejdet af: Annette Rangstrup E-mail: annette.rangstrup@rsyd.dk Telefon: 51 64 26 48 Notat Udviklingen

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2015 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status

Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Notat Sygefravær i Region Nordjylland opfølgning og status Sygefraværet i Region Nordjylland skal nedbringes med i gennemsnit én dag årligt pr. medarbejder. Det fremgår af regionens Budget 2015 og indgår

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalejuridisk Af Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 01.01.12 01.01.13 01.01.14 Ændring 01.01.13 Antal Antal Antal Antal % 5189 1.1

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...3 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte samt antal

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2015 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Arbejdsmiljøredegørelse for Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for er anden version af

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V Arbejdsmiljøredegørelse for Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for er anden version

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Afrapportering af arbejdsmiljødata Årsrapport 2014

Afrapportering af arbejdsmiljødata Årsrapport 2014 Afrapportering af arbejdsmiljødata Årsrapport 2014 1 Koncern HR Indhold 1. Indledning... 3 2. Ambitionsniveau grøn smiley... 4 2.1 Arbejdsmiljøcertificering... 5 2.3 Reaktioner fra Arbejdstilsynet i 2014...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, OUH, Svendborg...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurologisk Afdeling N Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurologisk Afdeling N HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

HR nøgletal Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt. Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

HR nøgletal Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt. Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel HR nøgletal 2018 Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sygefravær... 4 Sygefravær fordelt på faggrupper...

Læs mere

Januar 2019 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurokirurgisk Afdeling U & Respirationscenter Syd

Januar 2019 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurokirurgisk Afdeling U & Respirationscenter Syd Januar 2019 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2017 & 1. halvår 2018, Neurokirurgisk Afdeling U & Respirationscenter Syd HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Sygehusapotek Fyn, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Læs mere

NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD

NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD Fraværsstatistikken for den kommunale og regionale sektor 2007 er nu tilgængelig i en online-version med mulighed for at danne diverse rapporter over fraværet.

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b.

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontor for HR NOTAT Omkostning til sygefravær - model Baggrund For at estimere omkostningen til sygefravær i Københavns Kommune, er det nødvendigt at udarbejde en

Læs mere

HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 2. Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt

Læs mere

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi November 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2010

Arbejdsmiljøredegørelse 2010 Arbejdsmiljøredegørelse 2010 VITA Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, OUH, Odense Universitetshospital Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV-problemstillinger Afdelingen

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Medicinsk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 2011 for Medicinsk Afdeling M Arbejdsmiljøredegørelse for Medicinsk Afdeling M Et overblik over arbejdsmiljøet arbejdsulykker, sygefravær og APV problemstillinger Forord Arbejdsmiljøredegørelsen for er anden version af den årlige redegørelse

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84

MTU Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse. Region Syddanmark. Inviterede: Antal svar: Svarprocent: 84 MTU 2018 Medarbejder Tilfredsheds Undersøgelse Region Syddanmark Inviterede: 24079 Antal svar: 20234 Svarprocent: 84 Indledning Kære Region Syddanmark På de følgende sider kan I se jeres resultater af

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere