FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014"

Transkript

1 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter månedslønnet personale og er baseret på sammenkøring af fraværsdata for 2014 med løn- og ansættelsesdata for 12 måneder ligeledes for året Ved sammenligning med tidligere år skal nævnes, at der ved beregning af fravær i 2013 er taget højde for lockouten i foråret Bagest i Nyhedsbrevet findes en kort beskrivelse af begreber. Ved gennemsnitlig fravær forstås efterfølgende det gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget Kort om kommunerne Det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i kommunerne var 12 dagsværk i Samme niveau som i Fordelt på køn var sygefraværet ligeledes stort set det samme i 2014 som i Mænds gennemsnitlige sygefravær var ca. 3 dagsværk lavere end kvinders Sygefraværet for personalegrupperne lærere i folkeskolen m.m. og ledere i undervisningen steg mere end andre grupper fra 2013 til Målt over en 5-års periode (fra 2010 til 2014) falder det samlede gennemsnitlig sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i kommunerne med 0,7 dagsværk svarende til 5,3%. 5% af de ansatte er registreret for 42,7% af sygefraværet. Geografisk ligger sygefraværet generalt set lavest i Vestdanmark Kort om regionerne Det samlede gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i regionerne var i ,6 dagsværk i Et fald på 0,2 dagsværk eller ca 2% i forhold til 2013 Kvinders sygefravær er i alle årene højere (ca. 3 dagsværk) end mænds. I perioden 2010 til 2014 er det gennemsnitlige sygefravær faldet ca. 11% svarende til at sygefraværet er faldet med 1,3 dagsværk 5% af personalet, der har det højeste sygeravær tilsammen er registreret for 40,8% af fraværet.

2 SYGEFRAVÆRET i KOMMUNERNE Det gennemsnitlige samlede sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i den kommunale sektor for månedslønnede opgjort for henholdsvis Alle ansatte og Tjenestemands- eller overenskomstansatte og fordelt på køn ses i tabel 1. Tabel 1 Sygefraværet i den kommunale sektor fordelt på køn. Sygefravær i dagsværk pr. Antal fuldtidsbeskæftigede fuldtidsbeskæftiget Population* Kvinder Mænd Samlet Kvinder Mænd Samlet Alle ansatte ,7 9,7 12,0 Tjm. / Ovkansatte** ,6 9,4 11,8 * Månedslønnede ** eksklusive elever, ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte Note: tallene er afrundet til 1 decimal Kvinders sygefravær er højest i begge populationer, henholdsvis 12,7 og 12,6 dagsværk mod 9,7 og 9,4 for mændenes vedkommende. Det samlede sygefravær for populationen Tjenestemands- eller overenskomstansatte (11,8 dagsværk) er 0,2 dagsværk lavere end sygefraværet for alle ansatte med månedsløn(12,0). Tilsvarende er forskellen 0,1 dagsværk (12,7 12,6) for kvinder og 0,3 (9,7 9,4) for mænd. Figur 1 Sygefravær i kommunerne målt i dagsværk pr. fulditdsbesk. 12,7 12,6 9,7 9,4 12,0 11,8 Alle ansatte Tjm./Ovk.ansatte

3 Sygefraværet fordelt på kommuner Det samlede gennemsnitlige sygefravær for alle kommunerne var 12,0 dagsværk. Opgjort for de enkelte kommuner var det laveste fravær 9,6 dagsværk, det højeste 14,9 dagsværk. En forskel på 5,3 dagsværk. Forskellen mellem det mindste sygefravær og medianen er (12,0 9,6) = 2,4 dagsværk og fra medianen til højeste fravær (14,9 12,0) = 2,9 dagsværk. I figur 2 ses fordelingen af de enkelte kommuners sygefravær. 1. kvartil, median, 3. kvartil og gennemsnitlig fravær er markeret i figuren. Figur 2 Spredning i kommunernes gennemsnitlig sygefravær Gennemsnit (12,0 dagsværk) 1. kvartil ( 11,3 dagsværk) Median (12,2 dagsværk) 3. kvartil ( 12,7 dagsværk) Kommuner I figur 3 ses hvorledes de 98 kommuner fordeler sig med hensyn til det gennemsnitlige sygefravær pr. fultidsbeskæftigetigede målt i dagsværk. Figur 3 Fordeling af antal kommuner på intervaller af gennemsnitlig sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget Antal kommuner 3 < 10 dagsværk dagsværk11-12 dagsværk12-13 dagsværk> 13 dagsværk 3 kommuner havde et gennemsnitligt sygefravær lavere end 10 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. 18 kommuner havde et gennemsnitligt sygefravær højere end 13 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. 36 kommuner havde et gennemsnitligt sygefravær mellem 12 og 13 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.

4 Udvikling i det kommunale sygefravær I tabel 2 beskrives sygefraværet målt ved dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget over en 5 års periode fordelt på kvinder, mænd og samlet. Tabel 2: Sygefraværet fordelt på køn, dagsværk Kommunerne År Kvinder Mænd Samlet ,5 10,3 12, ,3 10,3 12, ,6 9,7 11, ,7 9,7 12, ,7 9,7 12,0 Den samlede udvikling af det gennemsnitlig sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget i kommunerne falder fra 2010 til 2014 med 0,7 dagsværk svarende til 5,3%. For perioden er fraværet stort set ens Udviklingen for mænd henholdsvis kvinder er illustreret i figur 4 Dagsværk Figur 4: Sygefraværet Ffordelt på køn. Kommunerne Kvinder Mænd og yderligere (indekseret) i figur 5 (år 2010 = 100). Figur 5: Sygefravær i dagsværk, årene Kommunerne 100,0 100,0 År 2010 = indeks 100 Kvinder 98,5 Mænd 94,2 93,3 94,4 94,8 94,6 94, Kvinders sygefravær er i alle årene højere (ca. 3 dagsværk) end mænds Det samlede fald i kvinders sygefravær er målt over hele perioden faldet med 0,8 dagsværk eller 5,7%. Mænds sygefravær falder med 0,6 dagsværk eller 5,4% fra 2010 til 2015.

5 Sygefraværet fordelt på overenskomstgrupper. Tabellen herunder viser beskæftigelse og sygefravær for de 20 største overenskomstgrupper (eksklusive. elevgrupper) sorteret i stigende orden efter fraværet pr. fuldtidsbeskæftiget. Tabel 3: Sygefraværet 2014 fordelt på overenskomstgrupper, kommunerne. Overenskomstgruppe Fuldtidsbesk. Dagsværk pr. fuldtids. Chefer, KL ,9 Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL ,8 Ledere m.fl., undervisningsområdet ,8 Akademikere, KL ,2 Pædagogisk uddannede ledere ,0 Kontor- og It-personale, KL ,0 Syge- og sundhedspersonale - basis, KL ,5 Socialrådg./socialformidlere, KL ,9 Teknisk Service ,0 Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,8 Specialarbejdere mv., KL ,5 Dagplejere ,6 Rengøringsassistenter, KL ,6 Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v ,7 Hjemmevejled og pæd.pers., døgninst ,9 Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,1 Pædagogmedhj. og pæd. ass ,2 Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL ,3 Husassistenter, KL ,4 Social- og sundhedspersonale, KL ,2 I figur 6 herunder er sygefraværet for de enkelte personalegrupper illustreret Figur 6. Sygefravær 2014 for de 20 største overenskomstgrupper. Kommunerne Gennemsnit for alle = 12 5,8 5,8 6,2 8,0 9,0 Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 10,5 10,9 11,0 11,8 12,5 12,6 13,6 13,7 13,9 14,1 14,2 14,3 14,4 15,2 2,9

6 Ledergrupperne, akademikerne og Kontor- og It-personale havde alle et gennemsnitligt sygefravær under 10 dagsværk. I den anden ende af skalaen med omkring dagsværk i sygefravær ses personalegrupperne Rengøringsassistenter, Ikke faglærte lønarb..., Husassistenter, samt pædgogmehjælpere og pædagoggrupperne. Social- og sundhedspersonale har det højeste gennemsnitlige sygefravær 15,2 dagsværk pr. fuldtidsbe-skæftiget. Udvikling i sygefraværet for de enkelte overenskomstgrupper. Samlet for hele sektoren ses et fald i sygefraværet på 0,1% fra 2013 til I tabel 4 ses udviklingen for de 20 største grupper Tabel 4: Udvikling i sygefraværet fordelt på overenskomstgrupper, kommunerne. Overenskomstgruppe Fravær 2013 Fravær i procent Chefer, KL 3,1 2,9-7% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL 15,0 14,3-5% Rengøringsassistenter, KL 14,3 13,6-5% Kontor- og It-personale, KL 9,4 9,0-4% Husassistenter, KL 15,0 14,4-4% Socialrådg./socialformidlere, KL 11,2 10,9-3% Specialarbejdere mv., KL 12,9 12,5-3% Social- og sundhedspersonale, KL 15,6 15,2-2% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 14,5 14,2-2% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 14,2 13,9-2% Akademikere, KL 6,3 6,2-2% Teknisk Service 11,3 11,0-2% Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 14,0 13,7-2% Dagplejere 12,7 12,6-1% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 10,6 10,5 0% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 13,9 14,1 1% Syge- og sundhedspersonale - ledere, KL 5,7 5,8 1% Pædagogisk uddannede ledere 7,6 8,0 5% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 10,5 11,8 13% Ledere m.fl., undervisningsområdet 5,1 5,8 14% Illustreret herunder Figur 7. Udvikling i sygefraværet i procent pr. overenskomstgruppe 13% 14% 1% 1% 5% -5% -5% -4% -4% -3% -3% -2% -2% -2% -1% 0% -2% -2% -2% -7%

7 To grupper markere sig i sammenlignigen, lærere og ledere i folkeskolen. Lærerene med en stigning i sygefraværet på 13% og lederne med 14% fra 2013 til Det ses også, at pædagogiske ledere har en stigning i fraværet på 5%. Det skal nævnes, at selv om udviklingen i sygefraværet pr. fuldtidsbeskæftiget er steget, ligger lærerenes gennemsnitlige sygefravær for 2014 på niveau med det gennemsnitlige sygefravær for hele den kommunale sektor og lederne på undervisningsområdet ligger forsat med et sygefravær på et niveau svarende til det halve af sektorens gennemsnitlige sygefravær. Ses bort fra lærere og ledere på undervisningsområdet var der tale om et fald i fraværet pr. fulddtidsbeskæftiget på 2% Sygefraværet for lærere og ledere på undervisningsområdet fordelt på måneder I tabellerne herunder ses udviklingen i lærerenes fravær i 2013 og 2014 fordelt på måneder opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget Tabel 5. Sygefraværet 2013 og 2014 fordelt på måneder. Lærere. Dagsværk År/mnd Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec ,36 1,03 0,98 0,89 0,70 0,64 0,29 0,47 0,98 0,94 1,14 0, ,17 0,95 1,17 0,88 0,88 0,70 0,37 0,67 1,25 1,17 1,37 1,24 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0, ,40 0,20 jan feb mar apr maj juni jul aug sep okt nov dec Det gennemsnitlige sygefravær var i januar og februar måned 2014 lavere end niveaut i I marts måned ligger sygefraværet i 2014 højere end i Herefter følges fraværet nogenlunde ad indtil juli måned, hvorefter det gennemnsitlige fravær vokser såvel i 2013 som i 2014, men dog mest i Samlet for månederne i de 2 år kan det konstateres at forskellen i det gennemsnitlig sygefravær øges i andet halvår I tabel og figur herunder tallene for de enkelte måneder i 2014 og 2013 indekseret (2013 = 100) Tabel 6. Sygefraværet 2013 og 2014 fordelt på måneder. Lærere. Indeks 2013 =100 År/mnd Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec jan feb mar apr maj juni jul aug sep okt nov dec

8 Sygefraværet i 2014 har i den sidste halvdel af året (juli til december) ligget mindst 20 % over det tilsvarende fravær for 2013 Lederne Tabel 7. Sygefraværet 2013 og 2014 fordelt på måneder. Ledere. Dagsværk pr fuldtidsbesk År/mnd Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec ,64 0,50 0,49 0,37 0,37 0,38 0,27 0,29 0,45 0,44 0,44 0, ,49 0,43 0,55 0,44 0,45 0,42 0,34 0,39 0,54 0,56 0,61 0,61 0,70 0,60 0,50 0, ,30 0,20 Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Det gennemsnitlige sygefravær var i januar og februar måned 2014 lavere end niveaut i I marts måned overhaler sygefraværet i 2014 niveauet i Herefter følges sygefraværet i de 2 år (med samme afstand) nogenlunde ad indtil juli måned, hvor det laveste sygefravær registreres. I august og september vokser sygefraværet i begge år. I de efterfølgende måneder stagnerer sygefraværet i 2013 mens det forsat øges i I tabel og figur herunder tallene for de enkelte mneder i 2014 og 2013 indekseret (2013 = 100) Tabel 8. Sygefraværet 2013 og 2014 fordelt på måneder. Ledere. Indeks 2013 =100 År/mnd Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec jan feb mar apr maj juni jul aug sep okt nov dec I den indekserede illustration ses at forskellen mellem fraværet i 2014 og 2013 er størst i den sidste halvdel af året.

9 Sygefraværsperioder Fordeligen af det samlede antal sygefraværsperioder i 2014 fordelt på intervaller af periodelængder er beskrevet i figur 8. 40,4 Figur 8. Procentvis andel af det samlede antal perioder, fordelt på periodelængder. Kommunerne ,6 3,8 2,0 1,4 0,7 0,3 0,7 1,1 Det ses, at 40,4% procent af det samlede antal perioder registreres i 1 dag og at halvdelen af alle sygefraværsperioder ligger i intervallet 2 7 dage. I figur 9 viser fordelingen af det samlede sygefravær opgjort i dagsværk på periodelængder. Figur 9: Det samlede sygefravær fordelt på periodeintervaller, opgjort i dagsværk. Kommunerne ,0 %-andel af samlet volumen 9,4 6,5 6,2 8,5 6,8 4,2 15,6 11,0 Den største andel af det samlede sygefravær ligger i periodeintervallet 2-7 dage nemlig 32,0% Det bemærkes, at de at lange perioder i denne opgørelse vægter mere end i den forrige opgørelse. Eksempelvis omfatter perioden > 120 dage 15,6% af den samlede fraværsvolumen. 54,1% af det samlede fravær målt i dagsværk registreres i kategorierne under 4 uger og 45,9% af perioder over 4 uger.

10 Fordeling geografisk. Danmarkskortet herunder viser det gennemsnitlige sygefravær i de enkelte kommuner inden for de angivne intervaller. Geografisk synes sygefraværet at være lavest i kommunerne i den vestlige del af Danmark.

11 Spredning i de ansattes sygefravær. I tabel 9 og figur 10 ses spredningen (opgjort i fraktiler) i sygefraværet blandt alle de personer, der har været ansat i den kommunale sektor i løbet af året. Personerne er opstillet opstillet i stigende orden efter mængden af sygefravær og sygefraværet er opgjort som akkumuleret andel af det samlede sygefravær. Populationen omfatter alle månedslønnede i stastistikken uanset beskæftigelsesgrad eller varighed af ansættelse. Dvs. 2 personer, der har samme sygefravær, men hvor den ene har været ansat 1 måned i en deltidsstil-ling og den anden har været ansat 12 måneder i en heltidsstilling, indgår i opgørelsen med samme sygefravær (vægt). Tabel 9. Akkumuleret sygefravær pr. udvalgte fraktiler. Kommunerne Fraktil af population Akkumuleret % -andel af det samlede sygefravær 25 0,0 % 30 0,3 % 50 4,8 % 75 20,5 % 95 57,3 % Figur 10. Akkumuleret sygefravær pr fraktil af population 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fraktil Af tabellen ses at mellem 25% og 30% af de ansatte ikke er registreret med noget sygefravær overhovedet. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede (her tages højde for ansættelsestid og beskæftigelse) udgjorde disse fuldtidsbeskæftigede svarende til 22% af alle fuldtidsbeskæftigede. For 30 fraktilen, dvs. når sygefraværet for de 30% af de ansatte med lavest sygefravær er optalt, er der samlet registreret ca. 0,3% af det samlede sygefravær. Halvdelen af populationen (50-fraktilen) står for 4,8% af sygefraværet mens 75-fraktilen samlet omfatter 20,5% af sygefraværet. Det ses også at 95% (95 fraktilen) af de ansatte samlet set står for 57,3% af det samlede sygefravær, hvilket igen betyder, at de 5% af personalet med det højeste sygefravær tilsammen er registreret for 42,7% af sygefraværet.

12 SYGEFRAVÆRET i REGIONERNE I tabel 1 og figur 1 ses en opgørelse af sygefraværet målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i den regionale sektor fordelt på populationerne Alle ansatte og kun Tjm./Ovk-ansatte. Tabel 1 : Sygefraværet 2014 fordelt på køn, regionerne Antal fuldtidsbeskæftigede Dagsværk i sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget Population* Kvinder Mænd Samlet Kvinder Mænd Samlet Alle ansatte ,2 8,4 10,6 Tjm. / Ovkansatte** ,1 8,2 10,5 * Kun månedslønnede ** Eksklusive elever, ansatte i fleksjob og ekstraordinært ansatte Note: tallene er afrundet til 1 decimal Figur 1. Sygefravær i regionerne 2014 målt i dagsværk pr. ansat 11,2 11,1 8,4 8,2 10,6 10,5 Alle ansatte Tjm./Ovk.ansatte Kvinder Mænd Samlet Fordelingen af kvinder og mænd var i begge populationer 79% og 21%. Forholdet mellem antal kvinder og mænd var således næsten 4:1. Kvinders sygefravær var højest i begge grupperinger, nemlig henholdsvis 11,2 og 11,1 dagsværk mod mænds 8,4og 8,2. For så vidt angår det gennemsnitlige samlede sygefravær var der en forskel på 0,1 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget i de to populationer. For kvinder var forskellen 0,1 dagsværk og for mænd 0,2 dagsværk. Efterfølgende tabeller og figurer er baseret på populationen Alle ansatte

13 Sygefraværet perioden fra I tabel 2 ses udviklingen i sygefraværet for populationen alle ansatte i perioden Tabel 2: Sygefraværet i dagsværk, fordelt på køn. Regionerne Sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget År Kvinder Mænd Samlet ,6 9,5 12, ,2 9,4 11, ,6 8,6 11, ,4 8,6 10, ,2 8,4 10,6 I figur 2 er udviklingen i kvinder og mænds sygefravær illustreret Figur 2: Sygefraværet i dagsværk fordelt på køn. Regionerne. 14,0 13,0 12,0 Dagsværk Kvinder Mænd 11,0 10,0 9,0 8,0 7, Kvinders sygefravær er i alle årene højere (ca. 3 dagsværk) end mænds. Kvinder har et samlet fald på 1,4 dagsværk eller 11,1% fra 2010 til Mænd har et samlet fald på 1,1 dagsværk eller 11,2% fra 2010 til Figur 3 hvor sygefraværstallene er indekseret illustrerer at omend forløbet for kvinder og mænd er forskelligt er faldet i sygefraværet fra 2010 til 2014 stort set den samme. Figur 3: Sygefravær i dagsværk, årene Regionerne 100,0 99,5 Indeks 2010 = ,7 91,0 88,8 Kvinder Mænd

14 Fraværet fordelt på perioder. Figur 4 viser den procentvise andel af det samlede antal perioder af sygefravær fordelt på intervaller af periodelængder. Figur 4. Procentvis andel af det samlede antal perioder, fordelt på intervaller. Regionerne 42,8 48,2 3,7 1,9 1,2 0,6 0,2 0,5 0,9 Periodelængden 1 dagsværk samt intervallet 2 7 dagsværk var tydeligt dominerende og udgjorde henholdsvis 42,8% og 48,2% af det samlede antal perioder. I figur 5 ses ligeledes en optælling af periodelængder, men her opgjort som andelen af den samlede fraværsvolumen i dagsværk fordelt på periodelængderne. Figur 5. Procentvis andel af det samlede antal perioder, fordelt på intervaller. Regionerne 35,9 12,1 7,3 6,8 8,3 6,1 3,6 11,8 8,1 Periodeintervallet 2-7 dage er stadig markant, men i denne opgørelse er fordelingen på intervallerne anderledes. Bemærk at 1-dags fraværet kun omfatter 12,1% af det samlede volumen mens perioden >120 dage omfatter 11,8%. 62% af fraværsvolumen udgøres af perioderne under 29 dage.

15 Fordeling på de enkelte regioner. I tabel 3 ses antal fuldtidsbeskæftigede samt gennemsnitlige sygefravær pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på regioner og køn. Tabel 3. Beskæftigelse og fravær 2014 fordelt på regioner Antal fuldtidsbeskæftigede Fravær i dagsværk pr. fuldt. Region Kvinder Mænd Alle Kvinder Mænd Alle Region Nordjylland , , ,5 10,5 8,1 10,1 Region Midtjylland , , ,4 11,2 8,4 10,7 Region Syddanmark , , ,9 10,5 7,7 10,0 Region Hovedstaden , , ,1 11,5 8,3 10,8 Region Sjælland , , ,2 12,0 10,1 11,6 Sygefraværet er desuden illustreret i figur 6 Figur 6. Fravær pr. fuldtidsbesk. pr. region 10,5 11,2 10,5 11,5 12,0 8,1 8,4 7,7 8,3 10,1 Kvinder Mænd Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Sygefraværet målt som gennemsnitlig antal dagsvær pr. fuldtidseskæftiget var samlet set og for hver af kønnene lavest i region Syddanmark og højest i ligeledes samlet og for mænd og kvinder i region Sjælland. Regionerne Midtjylland og Hovedstaden havde stort set samme sygefravær.

16 Spredning i de ansattes sygefravær. I tabel 4 og figur 7 ses spredningen (fraktiler) i sygefraværet blandt alle de personer der har været ansat i den regioneale sektor i løbet af Personerne er opstillet opstillet i stigende orden efter mængden af sygefravær og sygefraværet er opgjort som akkumuleret andel af det samlede sygefravær. Populationen omfatter alle månedslønnede i stastistikken uanset beskæftigelsesgrad eller varighed af ansættelse. Dvs. 2 personer, der har samme fravær, men hvor den ene har været ansat 1 måned i en deltidsstilling og den anden har været ansat 12 måneder i en heltidsstilling, indgår i opgørelsen med samme fravær. Tabel 4. Akkumuleret fravær pr. udvalgte fraktiler. Regionerne Akkumuleret % -andel af det Fraktil af population samlede fravær 20 0,0 % 30 0,5 % 50 5,7 % 75 22,6 % 95 59,2 % Figur 7. Akkumuleret fravær pr fraktil af population. Regionerne 60% 50% 40% 30% Akkumuleret andel af samlet fravær 20% 10% 0% Fraktil Af tabellen ses, at mellem 20% og 30% af de ansatte ikke er registreret med noget sygefravær overhovedet. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede (her tages højde for ansættelsestid og beskæftigelse) udgjorde den andel, der ikke var registreret med sygefravær i 2014, svarende til ca. 21% af alle fuldtidsbeskæftigede. For 30 fraktilen, dvs. når sygefraværet for de 30% af de ansatte med lavest sygefravær er optalt, er der samlet registreret ca. 0,5% af det samlede sygefravær. Halvdelen af populationen (50-fraktilen) omfatter akkumuleret 5,7% af sygefraværet mens 75- fraktilen samlet omfatter 22,6% af sygefraværet. Det ses også, at 95% (95 fraktilen) af de ansatte samlet set står for 59,2% af det samlede sygefravær, hvilket igen betyder, at de 5% af personalet, der har det højeste sygefravær tilsammen er registreret for 40,8% af fraværet. Tallene er gengivet i tabel 4.

17 Sygefraværet fordelt på overenskomstgrupper. Tabellen herunder viser beskæftigelse og sygefraværet for overenskomstgrupper med flere end 2000 fuldtidsbeskæftigede sorteret i stigende orden efter sygefraværet pr. fuldtidsbeskæftiget. Tabel 5: Sygefraværet fordelt på overenskomstgruppe, regionerne. Overenskomstgruppe Fuldtidsbesk. Dagsværk pr. fuldtidsbesk. Overlæger, lægelige chefer m.v ,7 Akademikere, Regioner ,9 Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner ,2 Underordnede læger (reservelæger) ,2 Kontor- og It-personale mv., Regioner ,6 Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende ,0 Lægesekretærer ,3 Sygehusportører ,7 Rengøringsassistenter, Regioner ,2 Social- og sundhedspersonale, Regioner ,8 Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst ,1 I figur 8 herunder er sygefraværet for de enkelte personalegrupper illustreret Figur 8. Sygefravær målt i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget for overenskomstgrupper med flere end 2000 fuldtidsbesk. Regionerne 16,1 13,7 14,2 14,8 Gennemsnit for samtlige grupper i regionerne = 10,6 9,6 11,0 11,3 Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 5,7 5,9 6,2 6,2 Ledergrupper samt grupper med længerevarende uddannelse havde det laveste sygefravær. I den anden ende af skalaen ses grupperne portører, rengøringsassistenter, SOSU-personale samt pædagoger.

18 Kort om begreber SYGEFRAVÆR omfatter (fra og med 2012) fraværsårsagerne egen sygdom, arbejdsskade samt fravær der ikke udgør en hel arbejdsdag. Sidstnævnte er dage, hvor en person møder på arbejde men melder sygdom før arbejdstids ophør. Årsagen omfatter ikke aftalt fravær såsom nedsat tjeneste. OPGØRELSE AF FRAVÆR sker pr. ansat person på baggrund af indberettede fraværstimer (KLP-KMD indberetter ikke timer men en fraværsperiode, som KRL omregner til timer). Fraværstimerne omregnes til antal dagsværk ved division med 7,4. FULDTIDSBESKÆFTIGELSE. Den enkelte ansattes beskæftigelse omregnes til fuldtidsbeskæftigelse på baggrund af ansættelse periode og beskæftigelsesgrad. Ansat Ansættelse antal dage Beskæftigelse pr uge Antal fuldtidsbesk. A 365,0 37 t/uge 1,000 B 365,0 18,5 t/uge 0,500 C 182,5 37 t/uge 0,500 D 182,5 18,5 t/uge 0,250 RELATIV OPGØRELSE AF FRAVÆR foretages som 1. dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget på baggrund af det samlede antal fraværstimer og beskæftigelse 2. fraværsprocent på baggrund af antal dagsværk i fravær og antal mulige dagsværk i året begge beregnet som et gennemsnit dvs. pr. fuldtidsbesk. Det mulige antal dagsværk er i 2014 sat 227 Antal arbejdsdage Arbejdsdage År 2014 Kalenderdage i året 365 Antal lørdag og søndage -104 ferie (5 uger á 5 dage) -25 Søgnehelligdage -9 Mulige dagsværk 227 Eksempler på opgørelse af fravær Ansat Fuldtidsbesk. Fra til fraværstimer A ,8 A ,6 A 0,750 Fraværstimer i alt 44,4 Dagsværk: (44,4t/7,4t) 6 Dagsværk pr. fuldtidsbesk.: 6 dagsværk/0,750 8 Fraværsprocent pr. fuldtidsbesk. 8 dagsværk/ 227 dagsværk 3,5 %

19 Ansat Fuldtidsbesk. fra til fraværstimer B ,8 B ,6 B 1,000 Fraværstimer i alt 44,4 Dagsværk 6 Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 6dagsværk/,750 6 Fraværsprocent pr. fuldtidsbesk. 6 dagsværk/ 227 dagsværk 2,6 % OPGØRELSER VEDRØRENDE PERIODER: 1. antal perioder: - perioder afsluttet i 2014 optælles og kategoriseres efter antal sammenhængende kalenderdage - alle perioder påbegyndt men ikke afsluttet i 2014 optælles under Uafsluttet. 2. fravær i perioderne: Opgørelse af fravær i perioderne sker i kalenderdage eller dagsværk. Fraværet omfatter kun fravær i selve statistikåret. Eksempler: a. En fraværsperiode med startdato 16. december 2013 og slutdato 15. januar i statistikåret udgør et sammenhængende forløb på 31 kalenderdage. Denne periode registreres under kategorien dage. Optællingen af fraværet omfatter kun det fravær som ligger i 2014 = 15 kalenderdage eller 10 dagsværk. b. En fraværsperiode med startdato 1. januar 2014 og slutdato 31. januar har ligeledes 31 sammenhængende kalenderdage. Perioden vil som a) blive optalt under kategorien Fraværet udgør derimod 31 kalenderdage henholdsvis 22 dagsværk.

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD

NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD NYHEDSBREV fraværsstatistikken for 2007 fra FLD Fraværsstatistikken for den kommunale og regionale sektor 2007 er nu tilgængelig i en online-version med mulighed for at danne diverse rapporter over fraværet.

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Figur 1. Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner, i antal personer. Jul Sep Jan Sep Maj Nov 2008.

Figur 1. Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner, i antal personer. Jul Sep Jan Sep Maj Nov 2008. Mar 2012 Jan 2012 Sep 2011 Jul 2011 Mar 2011 Jan 2011 Sep 2010 Jul 2010 Mar 2010 Jan 2010 Sep 2009 Jul 2009 Mar 2009 Jan 2009 Sep 2008 Jul 2008 Mar 2008 Jan 2008 Sep 2007 Jul 2007 Mar 2007 Jan 2007 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Forord. Indhold FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2018

Forord. Indhold FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2018 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2018 Forord Den årlige fraværsstatstik for henholdsvis kommuner og regioner har til formål at beskrive fraværet på de to områder samt at muliggøre benchmarking.

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2015 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2017 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 24. august 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007

Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007 Nyhedsbrev, vedrørende Ligestillingsstatistikken 2007 Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2007 for kommuner og regioner. Statistikken giver en oversigt over det kommunale og regionale arbejdsmarked

Læs mere

Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk

Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk Forklaringer Opgørelsen omfatter kun månedslønnet personale som har modtaget "fast løn" i perioden Opgørelsesperioden er januar

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 3373.5 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2012 6. juni 2013 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor hver for sig og samlet beskrive fordelingen på forskellige

Læs mere

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal

LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 HR-nøgletal LEDELSESINFORMATION - FORÅR 2019 1.1: Udvikling i sygefravær sammenlignet med nabokommuner 1.2: Udvikling i sygefravær Haderslev Kommune har haft faldende sygefravær (fra 2015) indtil 2017, men sygefraværet

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Atypiske ansættelser på det regionale arbejdsmarked

Atypiske ansættelser på det regionale arbejdsmarked Atypiske ansættelser på det regionale arbejdsmarked Indhold Indledning... 3 Kort om tabellerne... 5 1. Beskæftigelsesmønstre... 6 2.1. Beskæftigelsesmønstre i den regionale sektor... 6 2. Deltidsbeskæftigelse...

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 17. januar 2019 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 25. januar 2018 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk

TIL. Sagsnr Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT TIL Omkostning til sygefravær opgjort i lønsum og årsværk Formål Til brug for beregning af forvaltningernes omkostninger til sygefravær opgjort

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015

Læs mere

DATA FOR AUGUST 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR AUGUST 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR AUGUST 2018 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 25. oktober 2018 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær 2010 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i fraværsperioder er faldet marginalt med 1,7 % fra 2007 til 2010. Faldet i langtidssygefraværet er

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. februar 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 og hele 2018 Resume: Den gennemsnitlige

Læs mere

Uddannelseshjælp - antal borgere

Uddannelseshjælp - antal borgere Notat 23. november 2017 Udviklingen på Ungeområdet uddannelseshjælp Udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet (Opus-Lis) for perioden januar 2015 - oktober 2017 samt fra Jobindsats.dk ligeledes

Læs mere