Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder."

Transkript

1 LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale område. Statistikken omfatter seks forskellige rapporttyper og inden for hver af disse, er der mulighed for at vælge forspalte/fordelingsvariableog. Desuden er kan der afgrænses for ansættelsesforhold og aflønningsform samt hvilke løndele, der ønskes medtaget o.m.a. Der er adgang til statistikken under Statistik og tal på KRL s hjemmeside eller via dette link Efterfølgende vises en række tabeller og nøgletal for maj måned DET KOMMUNALE OMRÅDE 1. Antal ansatte I tabel 1 ses fordelingen af det samlede antal mænd og kvinder kommunerne sektor opgjort med henholdsvis personer 1, antal fuldtidsbeskæftigede samt beskæftigelsesgrad 2. Tabellen omfatter såvel ordinært som ekstraordinært ansatte samt måneds- og timelønnede. Tabel 1: Antal ansatte fordelt på køn. Kommunerne maj 2016 Alle ansatte Mænd Kvinder Samlet Mænd Kvinder Samlet ,5% 75,5% 100,0% Fuldtidsbeskæftigede ,3 24,0% 76,0% 100,0% Beskæftigelsesgrad 0,7974 0,8178 0,8128 Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. Af tabel 1 - under fordelingsvariablen Beskæftigelsesgrad - ses, at kvinder samlet set havde en højere gennemsnitlig beskæftigelse(højere gennemsnitlig ugentlig timetal) nemlig (0,8178*37t)= 30,3 timer end mænd (0,7974* 37 t)= 29,5 timer. 1 er egentligt ansættelsesforhold, da en person kan være ansat i flere stillinger. 2 Beskæftigelsesgrad er: fuldtidsbeskæftigede/antal personer, dvs. et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse. Beskæftigelsesgrad = 1,000 svarer til en ugentlig arbejdstid på 37 timer 1

2 2. Beskæftigelse. I tabel 2 ses fordelingen af kvinder og mænd på intervaller af beskæftigelsesgrader og %-fordelingen på time- eller månedslønnede. Tabel 2. Aflønning og beskæftigelse fordelt på køn. Kommunerne maj Beskæftigelsesgrad Mænd Kvinder Antal personer Andel mænd Andel kvinder Ialt ,5% 75,5% ,8% 69,2% ,0% 82,0% ,5% 90,5% ,1% 90,9% Heltid ,2% 68,8% Timeløn ,7% 67,3% Timelønnede i % 15% 10% Månedslønnede i % 85% 90% Time- henholdsvis månedslønnede udgjorde 15% og 85% for mænd og 10% og 90% for kvinder. I figur 1 er fordelingen af månedslønnede inden for kønnene på intervaller af ugentligt timetal illustreret. Figur 1. Mænd og kvinders fordeling på beskæftigelsesintervaller. Kommunerne maj % 50% 18% 21% Mænd 9% 6% 3% 5% 6% 7% Kvinder Heltid Kvinder havde den største relative andel af deltidsbeskæftigede (beskæftigelse < 37 ) nemlig 50% mod 25% hos mænd. Trods dette medfører forskellene i kønnenes fordeling på (de valgte) beskæftigelsesintervaller, at kvinderne, som nævnt oven for (se også tabel 1), samlet set havde den største gennemsnitlige beskæftigelse. Det ses i denne forbindelse bl.a. at 18% henholdsvis 21% af kvinderne en gennemsnitlig beskæftigelse på og Den tilsvarende fordeling for mændene var henholdsvis 6% og 7%. 2

3 3. Fordeling på arbejdsområder/overenskomstgrupper I tabel 3 er vist de ti overenskomstgrupper, hvor flest kvinder er ansat Tabel 3. Kvinder fordelt på de 10 største overenskomstgrupper. Kommunerne maj 2016 Overenskomstområde Kvinder Dagplejere Socialrådg./socialformidlere, KL Akademikere, KL Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Syge- og sundhedspersonale - basis, KL Administration og it mv., KL Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Social- og sundhedspersonale, KL Samlet for de 10 største grupper I alt omfatter disse ti grupper personer svarende til ca. 84% af den samlede population af kvinder i kommunerne. I figur 2 er andelen af det samlede antal kvinder på de enkelt grupper vist. Figur 2. Kvinders fordeling på de 10 største overenskomstgrupper. Kommunerne maj % 3% 3% 3% 5% 7% 7% 9% 11% 12% Social- og sundhedspersonale -gruppen som er langt den største udgjorde ca. 24 % af alle ansatte kvinder. Grupperne af lærere og pædagoger i daginst. udgjorde henholdsvis 12% og 11%. De øvrige grupper i tabellen ligger fra 9% til 3%. 3

4 I tabel 4 og figur 5 ses de tilsvarende tal for mænd ansat i den kommunale sektor Tabel 4. Mænd fordelt på de 10 største overenskomstgrupper. Kommunerne maj 2016 Overenskomstområde Mænd Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst Akademikere, KL Social- og sundhedspersonale, KL Specialarbejdere mv., KL Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Administration og it mv., KL Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Teknisk Service Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Samlet for de 10 største grupper I alt omfatter disse ti grupper ansatte eller 76,9% af det samlede antal mænd på det kommunale område. I figur 3 ses andelen af det samlede antal mænd på de enkelte grupper. Figur 3. Mænds fordeling på de 10 største overenskomstgrupper. Kommunerne maj % 5% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% Gruppen af lærere omfattede ca. 18% af samtlige ansatte mænd, Teknisk personale 8% og Pædagoger i daginst 8% af den samlede population af mænd. De øvrige grupper ligger fra 7% til ca. 5%. 4

5 4. Kvinde-, mandefag I tabel 5 ses den procentvise fordeling af kvinder og mænd for det kommunale område fordelt på kategorier (afgrænset ud fra andel af kvinder henholdsvis mænd) af overenskomstområder. I tabellen er der sat en undergrænse på 1000 personer og der er sorteret i stigende orden efter antal personer. Tabel 5. Kvinde- mandefag. Det kommunale område - maj 2016 Overenskomstområde Antal personer Andel kvinder Andel mænd Overenskomstområder med over 90% kvinder ,1% 6,9% Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg ,3% 4,7% Tandklinikassistenter, KL ,9% 0,1% Syge- og sundhedspers. ledere, KL ,9% 6,1% Husassistenter, KL ,4% 8,6% Dagplejere ,6% 1,4% Syge- og sundhedspersonale - basis, KL ,5% 5,5% Social- og sundhedspersonale, KL ,0% 8,0% Overenskomstområder med 60-90% kvinder ,4% 25,6% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL ,6% 38,4% Socialrådg. /socialformidlere, KL ,0% 12,0% Akademikere, KL ,4% 35,6% Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst ,3% 24,7% Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter ,9% 25,1% Administration og it mv., KL ,9% 21,1% Pæd. pers., daginst./klub/skolefr ,2% 18,8% Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv ,7% 32,3% Overenskomstområder med lige mange mænd og kvinder ,3% 51,7% Tekniske designere m.fl., KL ,2% 40,8% Chefer, KL ,2% 55,8% Musikskolelærere ,7% 54,3% Ledere m.fl., undervisningsområdet ,0% 52,0% Overenskomstområder med 60-90% mænd ,2% 81,8% Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL ,2% 87,8% Led. værkst.pers. mv., klientv.,kl ,5% 61,5% Specialarbejdere mv., KL ,9% 85,1% Teknisk Service ,1% 80,9% Overenskomstområder med over 90% mænd ,9% 96,1% Beredskabs- og ambulancepersonale, KL ,8% 94,2% Brandpersonale, deltidsbeskæftiget ,1% 97,9% Note: I tabellen er der sat en undergrænse på 1000 personer. Umiddelbart ses det, at mændene antalsmæssigt dominerer det tekniske område mens kvinderne dominerer inden for de øvrige områder dvs. det administrative og det pædagogiske samt sundhedsog ældreområdet. 5

6 5. Gennemsnitlig bruttoløn I figur 4 vises Kvinders løn i % af mænds for kategorierne Overenskomstområder med over 90% kvinder, Overenskomstområder med 60-90% kvinder Overenskomstområder med lige mange mænd og kvinder Der er målt på den samlede gennemsnitlige bruttoløn 3 pr. fuldtidsbeskæftigede pr. overenskomstgruppe. Figur 4. Kvinders løn i % af mænds, udvalgte overenskomstgruppergrupper 130% 100% = ens gnst. løn pr. fuldtidsbesk 96% 95% 107% 103% 102% 103% 105% 101% 100% 98% 97% 96% 99% 92% 93% 91% 98% 97% I den første kategori er kvinders gennemsnitlige bruttoløn lavere end mænds for så vidt angår de to lederoverenskomster Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg. og Syge- og sundhedspers., ledere, KL. I resten af grupperne er kvindernes den gennemsnitlig bruttoløn højest. I kategorien af overenskomstgrupper med 60 til 90% kvinder er den gennemsnitlige bruttoløn stort set ens for de udvalgte overenskomstgrupper. Dog ses at den målte procent for kvinders løn af mænds i overenskomstgruppen Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst er 105 samt at procenten for Gruppen Administration og it mv., KL ligger nede på 92. I den tredje kategori med (omtrent) ligelig repræsentation af kvinder og mænd bemærkes at kvinders gennemnemsnitlige bruttoløn kun udgør ca. 91% af de tilsvarende mandlige chefer. Opgjort for hele sektoren udgjorde den gennemsnitlige bruttoløn i maj 2016 henholdsvis kr. for mænd og kr. for kvinder svarende til, at kvinders løn udgjorde ca 94% af mænds løn (hvilket stort set svarer til tallene for maj 2015). 3 Bruttolønnen omfatter alle løndele undtagen overarbejde 6

7 DET REGIONALE OMRÅDE 1. Antal ansatte I tabel 1 ses fordelingen af det samlede antal mænd og kvinder i regionerne opgjort med antal ansættelsesforhold (personer) 4, antal fuldtidsbeskæftigede samt beskæftigelsesgrad 5. Tabellen omfatter ordinært og ekstraordinært ansatte samt elever og såvel måneds- som timelønnede. Tabel 1: Antal ansatte fordelt på køn. Regionerne maj Alle ansatte Mænd Kvinder Samlet Mænd Kvinder Samlet ,7% 79,3% 100,0% Fuldtidsbeskæftigede ,1% 78,9% 100,0% Beskæftigelsesgrad 0,8989 0,8796 0,8836 Af tabellen fremgår, at kvinder udgjorde ca. 79% af de ansatte, uanset om der måles i ansatte eller i fuldtidsbeskæftigede. Under Beskæftigelsesgrad i tabel 1 ses, at mænd samlet set havde en højere gennemsnitlig beskæftigelse, dvs. et gennemsnitlig højere ugentlig timetal end kvinder, henholdsvis (0,8989 * 37 t)= 33,3 timer for mænd og (0,8796 * 37t)= 32,5 timer for kvinder. 2. Beskæftigelse. I tabel 2 ses at fordelingen af kvinder og mænd på intervaller af beskæftigelsesgrader samt %- fordelingen af ansatte på time- henholdsvis månedslønnede. Tabel 2. Aflønning og beskæftigelse fordelt på køn. Regionerne Beskæftigelsesgrad Mænd Kvinder Antal personer Andel mænd Andel kvinder Ialt ,7% 79,3% ,1% 70,9% ,8% 87,2% ,5% 92,5% ,7% 95,3% Heltid ,9% 73,1% Timeløn ,2% 75,8% Timelønnede i % 7% 6% Månedslønnede i % 93% 94% Antal af timelønnende er relativt lav for såvel kvinder som for mænd. 4 er egentligt ansættelsesforhold, da en person kan være ansat i flere stillinger. 5 Beskæftigelsesgrad er: fuldtidsbeskæftigede/antal personer og er et udtryk for den gennemsnitlige beskæftigelse. Beskæftigelsesgrad = 1; svarer til en ugentlig arbejdstid på 37 timer 7

8 For så vidt angår månedslønnede ses fordelingen på køn og intervaller af ugentligt timetal i figur 1. Figur 1. Fordeling på køn og beskæftigelse. Regionerne maj % 60% 5% 3% 3% 10% 2% 3% 5% 24% Mænd Kvinder Heltid Mænd ansat i den regionale sektor maj 2016 havde den største relative andel af heltidsbeskæftigede, nemlig 85% mod kvinders 60%. 24% af kvinderne var beskæftiget med et timetal mellem timer og 10% med et timetal i intervallet timer om ugen. De tilsvarende tal for mænd var 5% og 3%. Andelen af mænd i intervallet 0-19 timer er 5% mod kvindernes 3%. Samlet set betød fordelingen på de enkelte intervaller af beskæftigelse, at den gennemsnitlige beskæftigelse, som vist i tabel 1, var størst for mænd. 3. Fordeling på overenskomstgrupper I tabel 3 er vist antal kvinder ansat i de ti overenskomstgrupper, hvor den største andel af kvinder var ansat maj 2016 Tabel 3. Fordeling af kvinder på overenskomster. Maj 2016 Overenskomstområde Kvinder Rengøringsassistenter, Regioner Overlæger, lægelige chefer m.v Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst Akademikere, Regioner Administration og it mv., Regioner Underordnede læger (reservelæger) Lægesekretærer Social- og sundhedspersonale, Regioner Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende Samlet for de ti største grupper

9 I figur 2 er den procentvise andel af det samlede antal kvinder på de enkelt grupper vist. Figur 2. Kvinders fordeling på de ti største overenskomstgrupper. Den regionale sektor maj % 2% 2% 3% 3% 5% 5% 6% 9% 12% Syge- og sundhedspers. -gruppen udgjorde ca 47% af samtlige alle ansatte kvinder, SoSupersonale 12% og lægeskretærer 9%. Grupperne Underordnede læger og Overlæger udgjorde henholdsvis 6% og 2%. I alt omfatter disse ti grupper personer svarende til ca 92 % af den samlede population af kvinder. Herunder i tabel 4 og figur 3 ses de tilsvarende tal for mænd ansat i regionerne Tabel 4. Fordeling af mænd på overenskomster. Maj 2016 Overenskomstområde Mænd Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Reg Social- og sundhedspersonale, Regioner Håndværkere m.fl., Regioner Administration og it mv., Regioner Sygehusportører Akademikere, Regioner Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende Underordnede læger (reservelæger) Overlæger, lægelige chefer m.v Samlet for de ti største grupper

10 Figur 3. Mænds fordeling på de ti største overenskomstgrupper. Regionerne sektor maj % 14% 12% 8% 9% 4% 5% 5% 6% 6% Grupperne Overlæger og Reservelæger var de antalsmæssigt største personalegrupper med henholdvis 14% og 13% af samtlige ansatte mænd. Ikke ledende syge- og sundhedspersonal var 3. største gruppe med 12% af mænd i alt efterfulgt af Akademisk personale med 9%. I alt omfatter disse 10 grupper ansatte eller 82% af den samlede population af mænd. 10

11 4. Kvinde-, mandegrupper I tabel 5 ses en fordeling af kvinde og mænd på Kvinde-/mandefag bestemt ud fra den procentvise andel af mænd henholdsvis kvinder. Desuden ses den gennemsnitlige bruttoløn 6 pr. fuldtidsbeskæftigede opgjort for maj 2016 og fordelt på køn samt kvinders løn i % af mænds. Der er for overskueligheden sat en undergrænse på 1000 personer Tabel 5. Kvinde- mandefag. Det regionale område - maj 2016 Overenskomstområde Antal personer Andel kvinder Overenskomstområder med over 90% kvinder ,4% Syge- og sundhedspers., ledere, Regioner ,9% Lægesekretærer ,5% Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende ,7% Overenskomstområder med 60-90% kvinder ,1% Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse ,4% Erhvervsudd.serv.ass. Og elever, Regioner ,7% Husassistenter, Regioner ,0% Rengøringsassistenter, Regioner ,7% Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst ,2% Administration og it mv., Regioner ,6% Akademikere, Regioner ,1% Underordnede læger (reservelæger) ,0% Social- og sundhedspersonale, Regioner ,8% Overenskomstområder med lige mange mænd og kvinder ,7% Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Reg ,2% Overenskomstområder med 60-90% mænd ,6% Overlæger, lægelige chefer m.v ,3% Overenskomstområder med over 90% mænd ,7% Håndværkere m.fl., Regioner ,9% Sygehusportører ,9% Ialt ,5% 6 Bruttolønnen omfatter alle løndele undtagen overarbejde 11

12 5. Gennemsnitlig bruttoløn I figur 6 vises Kvinders løn i % af mænds for kategorierne Overenskomstområder med over 90% kvinder, Overenskomstområder med 60-90% kvinder Overenskomstområder med lige mange mænd og kvinder Der er målt på den samlede gennemsnitlige bruttoløn 7 pr. fuldtidsbeskæftigede pr. overenskomstgruppe. Figur 4. Kvinders løn i % af mænds, udvalgte overenskomstgruppergrupper 100% = ens gnstløn. pr. fuldtidsbesk. 97% 105% 99% 97% 99% 100% 100% 96% 85% 94% 95% 92% 95% I den første kategori er kvinders gennemsnitlige bruttoløn lavere end mænds for så vidt angår Sygeog sundhedspers., såvel ledere som basis. For sekrætærer er gennemsnitløn højest for kvinder. I kategorien af overenskomstgrupper med 60 til 90% kvinder bemærkes, at gennemsnitslønnen stort set er ens for kønnen for de fem af grupperne mens kvindernes gennemsnitsløn er lavere i fire af tilfældene. Det bemærkes, at for gruppen Administration og it mv., er kvinders gennemsnitlige bruttoløn markant lavere. I den tredje kategori repræsenteret med en enkelt overenskomstgruppe udgør kvinders gennemsnitsløn 95% af mændenes. For alle kategorier er den samlede gennemsnitlige bruttoløn højest for mænd. Opgjort for hele sektoren udgjorde den gennemsnitlige bruttoløn i maj 2016 henholdsvis kr. for mænd og kr. for kvinder svarende til, at kvinders løn udgjorde ca 78% af mænds løn (hvilket stort set svarer til tallet for maj 2015). 7 Bruttolønnen omfatter alle løndele undtagen overarbejde 12

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2012 13. juni 2013 Statistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse i kommuner og regioner med hensyn til bl.a. omfang af ansættelse, beskæftigelse, fordeling

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper

INDHOLDSFORTEGNELSE. Oversigtstabeller Tabel 1: Antal mænd og kvinder fordelt på overenskomstgrupper INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2005... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne... 10 4. Tabellerne på FLD s hjemmeside... 10 Oversigtstabeller...

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2013 8 15. maj 2014 FORORD Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner.

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Der afholdtes møde den 24. oktober i lokale 83 på rådhuset i Aabybro. Mødet afvikledes kl. 14.30 15.30. Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden 2) Ligestillingsredegørelsen

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Ligestillingsstatistik

Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistik for kommuner og regioner 2009 Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk LIGESTILLINGSSTATISTIK 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for kommuner og regioner Jens Bjørn Christiansen,

Læs mere

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2014 INDHOLD INDHOLD FORORD... 3 1. GENERELLE TENDENSER... 4 2. DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT...

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked

Marts Det Kommunale Arbejdsmarked Marts 2017 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016 Det Kommunale Arbejdsmarked i tal Landstal og regionale tal, 2016... 2 Datamateriale...

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( )

Fyn har Danmarks laveste sygefravær Af Mia Amalie Holstein ( ) Notat: 24-04-2017 Af Mia Amalie Holstein (5355 7177) Resumé I dette notat belyses sygefraværet blandt det kommunalansatte plejepersonale på ældreområdet, med særligt fokus på sammenligninger hhv. mellem

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Gribskov Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Gribskov Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Gribskov Kommune 5 Vores gode eksempler for Gribskov

Læs mere

Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016

Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR WEIDEKAMPSGADE 10 POSTBOKS 3370 2300 KØBENHAVN S TLF. 33 70 33 70 WWW.KRL.DK KRL@KRL.DK Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 Ligestillingsstatistik 2004 for Styringsgruppe: Direktør den kommunale sektor Hans Simmelkjær formand 1. udgave, 1. oplag 2005 Københavns Kommune Kontorchef

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Brønderslev Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Brønderslev Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Brønderslev Kommune 5 Vores gode eksempler

Læs mere

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016

Lokal løndannelse i Aarhus Kommune. Temamøde den 14. november 2016 Lokal løndannelse i Aarhus Kommune Temamøde den 14. november 2016 1. Overblik 1. Overblik 2. Baggrund 1. Formål med drøftelsen 3. Begreber 1. Om lokal løndannelse 2. Centrale begreber 4. Overblik 1. Andel

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014

Køge Kommune. Personalepolitiske tiltag og nøgletal December 2014 Køge Kommune Personalepolitiske tiltag og nøgletal December Indhold Indledning 0. Det hurtige overblik - summary 1. Personalepolitiske tiltag i den forgangne periode 2. I fokus - Udvalgte nøgletal og personalepolitiske

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Ledelse & Udvikling Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2015 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 5. oktober Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 2007- Færre Social- og Sundhedsassistenter i regionerne: I regionerne er antallet af Social- og Sundhedsassistenter omregnet til fuld tid

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aalborg Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Aalborg Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aalborg Kommune Vores gode eksempler for Aalborg Kommune

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål:

Aftalens formål stemmer fuldt overens med Jammerbugt Kommunes personalepolitik, der overordnet har til formål: Måltal for medarbejdere med ikke--vestlig vestlig baggrund Sagsnr: 2011-23023 Doknr. 2011-156894 2011 Kommunalbestyrelsen, 15.12. 2011 Baggrund Det blev i trepartsaftalen 2007 aftalt, at alle kommuner

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere