Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015"

Transkript

1 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse, hvis elevens konkrete adfærd er foregået på skolen eller i umiddelbar tilknytning til skolen, herunder til arrangementer, der er relateret til skolen, eller hvis den pågældende adfærd i øvrigt skønnes at kunne eller vil have betydning for forhold på skolen. Studie- og ordensreglerne skal sikre, at alle kan færdes og trives fagligt såvel som socialt på et gymnasium, hvor der er plads til alle i et rummeligt, arbejdsomt og hensyntagende fællesskab. Ansatte og elever på Gefion Gymnasium skal i alle skolemæssige sammenhænge på skolen og uden for skolen: 1. Handle med respekt og tolerance 2. Medvirke til at alle får mulighed for at få maksimalt udbytte af undervisningen 3. Værne om bygninger, inventar og undervisningsmidler. I papirerne Gensidige forventninger og Alkohol- og rusmiddelpolitik for elever på Gefion Gymnasium præciseres ovenstående på en række områder. Derudover gælder følgende regler for eleverne: Der er møde- og aktivitetspligt til al undervisning, herunder også ekskursioner, studierejser, terminsprøver og årsprøver. Aktivitetspligten betyder, at eleven møder forberedt, deltager aktivt i klasse- og gruppearbejde og afleverer sine skriftlige opgaver rettidigt. Opgaver skal have den kvalitet i besvarelsen, som lærere forudsætter som minimum. Skriftlige afleveringer skal være skrevet af eleven selv, og det skal klart fremgå, hvis man har modtaget inspiration fra andre Skolens IT-regler skal overholdes Alle skal tage hensyn til skolens naboer. Vis hensyn mht. støj, respekter grænserne for Gefions område og efterlad ikke affald Rygning er ikke tilladt på skolens område Elever må ikke indtage eller være i besiddelse af øl, vin, spiritus eller andre rusmidler i skoletiden eller på skolens område jf. alkohol- og rusmiddelpolitikken. I forbindelse med konkrete mistanker forbeholder skolen sig ret til at teste elever for indtagelse af rusmidler og stoffer. Elever, der pga. handicap eller anden funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i idræt, kan anmode rektor om at blive fritaget for dele af undervisningen. Anmodning skal ledsages af en lægeerklæring, som betales af eleven selv. Elever, der pga. sygdom ikke kan møde til undervisning, en prøve eller eksamen, kan blive bedt om at dokumentere sygdommen med en lægeerklæring, som betales af eleven selv

2 Sanktioner ved fravær fra undervisningen og ved manglende aflevering af opgaver Alle elevers fravær opgøres løbende i Lectio. Eleverne skal kontrollere deres fraværsopgørelse jævnligt og skrive eventuelle fraværsårsager i Lectio. Alle opgaver skal afleveres til tiden, og de skal kvalitativt og kvantitativt opfylde de krav, der er fastsat i opgaven. Hvis en elev gentagne gange ikke opfylder minimumskravene til den stillede opgave, kan det medføre sanktioner jf. nedenfor. Første gang fraværet generelt eller i enkeltfag vurderes for højt, modtager eleven via Lectio en pædagogisk tilrettevisning (first warning) Er fraværet derefter fortsat højt i enkelte eller flere fag, gives en skriftlig advarsel til eleven personligt eller sendt som anbefalet brev. Elever, som fortsat ikke i tilstrækkeligt omfang deltager aktivt i undervisningen, eller som har stort fravær i et eller flere fag, vil kunne få en eller flere af følgende sanktioner: - Eleven tilsiges til et fastsat tidspunkt for at skrive opgaver. Der er mødepligt for eleven. (Gælder kun for elever med manglende skriftlige afleveringer) - Eleven fratages SU pga. manglende studieaktivitet (kun for elever over 18 år) - Eleven fratages retten til at gå til eksamen i et eller flere fag. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om eleven kan rykke op i næste klasse og aflægge den/de manglende eksamen(er) som selvstuderende, eller om eleven skal nægtes oprykning - Eleven sættes til eksamen i enkelte eller alle fag. Dette betyder, at eleven ikke får årskarakter i det/de pågældende fag og skal til eksamen i fagene det pågældende år. - Bortvisning i særligt graverende tilfælde Eleven har mulighed for at undgå sanktionen, hvis fremmødet rettes op i tilstrækkeligt omfang. Procedure ved for sent afleverede opgaver: Opgaver, der ikke afleveres, udløser 100 % fravær Opgaver, der afleveres for sent, registreres som afleveret og fraværet slettes, men eleven får ikke karakter oplyst og ingen vejledende kommentarer. Eksamen og prøver: I forbindelse med eksamen og prøver er regelgrundlaget Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, suppleret med ovenstående regler om almindelig orden og samvær samt de instrukser, der udleveres til alle elever i forbindelse med prøver og eksamen. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det altid er elevens ansvar, at sørge for at gemme data og at pc/mac/tablets virker, hvis eleven ønsker at anvende en sådan. På Gefion Gymnasium gælder reglerne også de interne eksamenslignende prøver: AP- og NVprøver, dansk-historie-opgaven i 1.g, studieretningsopgaven i 2.g, årsprøver og terminsprøver. Deltagelse i de interne eksamenslignende prøver en forudsætning for at kunne blive indstillet til eksamen.

3 Sanktioner ved snyd: Første gang en lærer konstaterer snyd gives eleven en mundtlig advarsel af læreren, og det indberettes til uddannelseslederen. Opgaven afvises, og det udløser 100 % fravær for afleveringen. Opgaven kan ikke genafleveres. Det er faglæreren, der foretager vurderingen og dokumentationen af omfanget af snyd. Anden gang: Eleven får ved en samtale, hvor faglæreren og uddannelseslederen deltager, en skriftlig advarsel af uddannelseslederen. Advarslen sendes i kopi til forældrene, hvis eleven er under 18 år. Tredje gang: Dokumenteret snyd betyder, at eleven kan bortvises midlertidigt eller permanent efter rektors afgørelse. Skolen betragter snyd som en alvorlig forseelse, og en advarsel for snyd bortfalder derfor normalt ikke ved et nyt skoleårs begyndelse. Sanktioner ved øvrige overtrædelser af skolens studie- og ordensregler: Hvis skolen skønner, at en elev har overtrådt reglerne for almindelig samvær og orden kan følgende sanktioner iværksættes: - Hjemsendelse - Skriftlig advarsel - Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter - Udelukkelse fra undervisningen i op til 10 undervisningsdage i et skoleår. Fraværet fra undervisningen i denne periode medtæller i elevens fraværsopgørelse. - Permanent bortvisning i særligt grove tilfælde. Enhver form for besiddelse af, handel med eller indtagelse af rusmidler og/eller stoffer er ligeledes forbudt på skolen og skolens nærmeste område og fører til øjeblikkelig permanent bortvisning. Oprykning: En elev, der har opnået 2,0 eller derover i gennemsnit af de karakterer, herunder standpunktskarakter (årskarakterer) og prøvekarakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis en elev har et karaktergennemsnit under 2,0, har rektor mulighed for at nægte den pågældende elev oprykning til næste klassetrin eller at udmelde eleven af skolen. 1. juni 2015/Rektor

4 Gensidige forventninger Hvad forventer skolen af eleverne Respekt, tolerance og ansvar Det er fælles ansvar at skabe det samspil mellem værdier og faglige udfordringer, som er grundlaget for, at alle elever kan udvikle sine individuelle evner og forme sin personlighed. Det er vigtigt, at du forstår og respekterer de fælles rammer for livet på skolen, og at du altid behandler andre mennesker ordentligt og respektfuldt. Dette gælder først og fremmest dine klassekammerater, men også skolens lærere og øvrige ansatte. Der er altid plads til dialog og kritiske spørgsmål, men det skal foregå i en konstruktiv proces, der viser, at du ønsker at trives på Gefion og at bidrage til en positiv atmosfære. Stærke studievaner At gå i gymnasiet indebærer en stor mængde fagligt arbejde. Det gælder både deltagelse i undervisningen, deltagelse i ekskursioner og studierejsen, forberedelse til de enkelte moduler, arbejde med skriftlige opgaver og andre faglige aktiviteter som gruppearbejde og forberedelse til vejledning ved større faglige opgaver. Vi har en forventning om, at du prioriterer tid til skolen, også til dit hjemmearbejde, og at du fra starten vænner dig til at kunne overskue og strukturere dit arbejde. Det er en forudsætning for at få et tilfredsstillende resultat i sidste ende. Skolens forventninger til dit skolearbejde kan opsummeres i følgende punkter: Giv den en skalle Du skal være i stand til at tage en faglig udfordring op, og du skal yde en faglig indsats og arbejde seriøst. Prøv at komme over knaster og svære steder selv. Slå ikke ud med armene og sig, at du ikke forstår noget som helst og ikke kan komme videre, men prøv at formulere præcist, hvor du går i stå. Så kan læreren bedre hjælpe. Gå i dybden Kom ned i stoffet ved at stille spørgsmål og forsøg at se sammenhænge. Gør du ikke det, kommer du til at skøjte overfladisk hen over stoffet, og det bliver mindre interessant for dig at lære. Deltag aktivt I klasseundervisningen skal du selv deltage og komme på banen. Du lærer ikke nok af kun at høre på de andre, og undervisningen bliver kedelig for alle, hvis det kun er nogle få elever, der markerer sig. Deltag også aktivt i gruppearbejde, hvor det er afgørende, at alle giver deres bidrag og tager ansvar for det fælles arbejde. Her er det også vigtigt, at man kan finde kompromisser ved uenighed. Forbered dig Du kan kun deltage optimalt i undervisningen, hvis du har forberedt dig. Så enkelt er det. Sørg for at planlægge din tid, at du skal starte i god tid, brug tilbuddene om hjælp på skolen (fx lektiecafé) og lav en aftale med dig selv om, hvornår du arbejder fagligt.

5 Kom til tiden Det forstyrrer både de andre elever og læreren, hvis du ikke møder til tiden, ligesom du måske selv går glip af starten på timen og vigtige beskeder. Hav styr på og medbring relevante papirer og bøger Det giver ro og overskud, hvis du fra starten sørger for at få systemer til dine papirer og noter, så du kan bruge dem i undervisningen og senere til eksamen. Husk altid at have de rigtige bøger og materialer med. Det gør det næsten umuligt at følge med og deltage, hvis du ikke har de rigtige ting med Tag ansvar Vi forventer, at alle medvirker til et godt arbejdsklima og en god stemning i klassen. Det betyder også, at du som udgangspunkt skal bruge pauserne, og ikke undervisningstiden, til at spise, hente vand og gå på toilettet. Der kan være særlige situationer, hvor elever kan få lov til fx at spise diskret i timerne. Dette aftales i givet fald med læreren. Din mobiltelefon skal naturligvis være slukket i timerne, og du må kun bruge din computer til undervisningsaktiviteter efter lærerens anvisninger (se også nedenfor) IT i undervisningen På Gefion anvendes IT i undervisningen som et uundværligt værktøj i en lang række sammenhænge, og vi forventer, at du anskaffer dig en pc/mac til fx at lave skriftlige opgaver på. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det altid er læreren, der afgør indholdet og omfanget af brugen af IT i undervisningen. Lectio er vores online informations- og kommunikationssystem. Det er bl.a. her, du logger ind for at se dit skema, daglige skemaændringer, beskeder, lektier, opgaver, karakterer og fravær i alle fag. Du afleverer også dine skriftlige opgaver her, hvor du også kan skrive til dine lærere. Alle lærere bruger Lectio, og vi forventer, at du som elev også bruger Lectio dagligt. For at vi alle får godt udbytte af systemet, har vi et sæt Lectio-regler, som du skal følge. Brud på Lectio-reglerne betragter vi som misbrug af IT. Send kun relevante beskeder og ikke unødvendig information. Vi skal alle kunne overskue at se beskeder og dokumenter igennem. Så spar på pladsen og din egen og andres tid. Tænk før du bruger svarfunktionen - hvem skal modtage svar? Send ikke svar til mange/alle, hvis svaret kun er relevant for få personer. Private beskeder og dokumenter hører ikke hjemme i Lectio. Vi accepterer kun reklameindslag, hvis de vedrører skolearrangementer. Har du mistet en genstand, må du gerne efterlyse den via en besked i Lectio. Brug emnelinjen informativt og præcist, så modtagerne kan se, hvad du skriver om. Bestræb dig på at besvare beskeder indenfor kort tid Husk, at du skriver, ikke taler. Du og din modtager kan ikke se hinandens ansigtsudtryk, kropssprog etc., så overvej, hvordan din tekst kan blive opfattet. Send kun tekster med indhold og i en tone, som du selv ønsker at modtage. Log af efter brug - ellers kan andre misbruge din konto

6 Hvad kan eleverne forvente af skolen På Gefion bestræber vi os på, at alle elever skal udfordres mest muligt. Det betyder, at vi interesserer os for og følger din udvikling. Det gør vi blandt andet på følgende måde: Lærerne arbejder tæt sammen om din faglige og personlige udvikling Lærerne er opmærksomme på, at alle elever har brug for succesoplevelser og positive tilkendegivelser. Kompetent vejledning og rådgivning af skolens studievejledere. Lærerne er ledere af klasserummet med henblik på at skabe et positivt og trygt læringsmiljø Lærerne varierer deres undervisning Alle hold får fremlagt en studieplan ved semesterstart (dvs. to gange om året), som de kan drøfte med læreren. Alle hold har mulighed for reel indflydelse på fx materialevalg, undervisningsformer, tema eller lignende i mindst ét forløb om året. Gefion er organiseret med et klasseteam omkring hver klasse, som har ansvaret for arbejdet med den faglige og personlige udvikling af eleverne i klassen. Alle klasser har mulighed for, at to repræsentanter fra klassen kan deltage i (dele af)klassemøder og teammøder efter behov. Elevrepræsentanterne deltager dog ikke i punkter, der kan indeholde personfølsomme oplysninger. Alle elever har en karaktersamtale i perioden januar-marts i afsluttende fag. Derudover kan elever altid bede om en begrundelse for en karakter ved en mundtlig samtale. Lektier til et bestemt fagmodul skal være skrevet ind i Lectio senest den dag det sidste fagmodul blev afholdt. Hvis man har et fag to dage i træk, så skal lektien gives for senest kl. 16. Ekstratimer i 5. moduler oprettes senest en uge før. Ekstratimer i morgenmoduler kan oprettes indtil dagen før (dog senest kl. 16 dagen før) Opgaveformuleringer uploades/udleveres senest en uge før afleveringstidspunktet og en ny opgave kan som hovedregel ikke afleveres før den foregående opgave er tilbageafleveret. Der afholdes studiesamtaler med alle elever hvert år.

7 Alkohol- og rusmiddelpolitik for elever Formål Gymnasiets alkohol- og rusmiddelpolitik, der er en del af skolens studie-og ordensregler, skal medvirke til at: Skabe et attraktivt miljø for alle elever og sikre trivsel både i studiemiljøet og i forbindelse med arrangementer i og uden for gymnasiet Bidrage til et bevidst forhold til alkohol og et socialt miljø, hvor alkohol ikke spiller en central rolle Skabe og fastholde respekt for elever, der ikke drikker alkohol Fastholde gymnasiets gode image og sikre, at eleverne er gode ambassadører, når de repræsenterer skolen udadtil Medvirke til at forebygge, at elever udvikler problemer med alkohol og/eller rusmidler Henvise til hjælp så tidlig som muligt til elever, der udviser problemer med alkohol og/eller rusmidler Tobaksrygning Ifølge rygelovgivningen er tobaksrygning ikke tilladt på ungdomsuddannelser og derfor forbudt overalt på skolens område. Rygning sker uden for skolens matrikel og under hensyntagen til skolens naboer. Alkohol og rusmidler Den generelle holdning er, at alkohol og studiemiljø ikke hører sammen. Elever må ikke drikke eller medbringe øl, vin eller spiritus på skolen og skolens nærmeste område. Enhver form for besiddelse af, handel med eller indtagelse af rusmidler og/eller stoffer er ligeledes forbudt på skolen og skolens nærmeste område. Det er derfor ikke acceptabelt, at en elev møder eller optræder påvirket og f.eks. lugter af alkohol i undervisningen på skolen eller uden for denne. Denne holdning er ikke til hinder for, at der ved særlige lejligheder f.eks. skolefester kan købes og drikkes alkohol. Der sælges ikke alkohol til elever under 16 år. Kun elever på eller over 16 år får ved ankomst til festen et armbånd, der giver ret til at købe alkohol. Der sælges almindeligvis ikke alkohol med højere procent end almindelig pilsnerstyrke. Vin kan efter aftale sælges ved særlige lejligheder. Skolen har desuden den holdning, at elever, der udvikler et vanemæssigt stort forbrug af alkohol og/eller rusmidler, skal tilbydes hjælp så tidligt som muligt. Sociale og faglige arrangementer uden alkohol

8 Introture i 1.g: Skolen tilrettelægger hvert år ture med overnatning for de nye 1. g klasser. På disse ture deltager klassens teamlærere, og turene er alkoholfrie. Idrætsarrangementer: Idrætsdage, turneringer o.lign. er alkoholfrie. Caféarrangementer: Når disse er placeret på aftener før skoledage, er caféarrangementerne altid alkoholfrie. Sociale arrangementer med begrænset udskænkning af alkohol I løbet af skoleåret afholdes der en række arrangementer med et socialt element. Mange af disse arrangementer er arrangeret af en bred vifte af elevudvalg og foregår på skolen. Nogle af arrangementerne kan efter aftale med ledelsen give adgang til en begrænset og reguleret udskænkning af øl. Det drejer sig om flg.: Fredagscafé: i tidsrummet kl ca. en fredag om måneden. Andre sociale arrangementer af mere sporadisk karakter: Der er ofte tale om en mindre del af skolens elever, der gennem deres arbejde i særlige udvalg får adgang til et socialt arrangement på skolen uden for skoletiden. Der er f.eks. tale om elevrådshytteture, musicalweekender o.lign. Her aftales de konkrete rammer for arrangementet med ledelsen, der tager stilling til, om og i givet fald i hvilket omfang, eleverne har adgang til øl/vin. Skolefester Fester arrangeres ud fra retningslinjer, det aftales mellem ledelse og festudvalg. Der sælges sodavand, øl og cider. Medbragte drikkevarer tolereres ikke og konfiskeres ved indgangen af vagter. Der udskænkes ikke alkohol til synligt berusede elever. Vagterne kan desuden træffe beslutning om at hjemsende en elev, der udviser problematisk adfærd. Hjemsendelsen skal naturligvis tilgodese elevens sikkerhed og sker for elever under 18 år efter kontakt med hjemmet. Hvis en elev er fuld ved ankomsten til et arrangement, f.eks. en fest, forbeholder skolen sig ret til at nægte eleven adgang til festen. Ved arrangementer på skolen, hvor alkohol indgår, er der et antal lærere tilstede, der sikrer, at arrangementet afvikles på en måde, så forældre kan være trygge ved de unges deltagelse. Studierejser og ekskursioner Med udgangspunkt i skolens studie- og ordensregler træffes der forud for hver studierejse mellem ledelse, klassens rejselærere og elever en aftale, der omhandler regler for indtagelse af alkohol udenfor undervisningstiden. Elevernes optræden på studierejser og ekskursioner, herunder optræden ift. alkohol, skal respektere det pågældende rejsemåls almindelige skik og brug for god opførsel blandt unge. Alkoholspørgsmålet vurderes specifikt i forhold til det konkrete rejsemål. På ekskursioner af en dags varighed tolereres ikke indtagelse af alkohol.

9 Brud på aftalen kan medføre hjemsendelse for egen regning. Sociale arrangementer udenfor skolen tilrettelagt af elever I forbindelse med elevernes sociale liv udenfor skolen vil de unge i større eller mindre omfang møde alkohol og rusmidler som en del af den generelle ungdomskultur. Vi opfordrer til, at man som forældre til en ung løbende har en samtale om de udfordringer, som den unge møder i forskellige sammenhænge. Fra skolens side forsøger vi gennem dialog med de unge at medvirke til, at fokus flyttes bort fra alkoholindtagelse og over mod andre værdier i det sociale fællesskab. Skolen har i øvrigt ikke ansvar for elevernes sociale arrangementer uden for skolen og uden deltagelse af skolens personale. Hvem gælder alkohol- og rusmiddelpolitikken for? Politikken er gældende for skolens elever. Nøglepersoner og tilbud om hjælp Alle elever og lærere har et ansvar for at være opmærksomme på, om en elev er på vej ud i et vanemæssigt stort forbrug af alkohol og/eller rusmidler. Skolen vil aktivt støtte og hjælpe en elev, der søger hjælp på grund af alkohol og rusmidler. Elever skal trygt kunne henvende sig til deres lærer, studievejleder eller ledelsen. Sanktioner ved brud på alkohol- og rusmiddelpolitikken Hvis en elev overtræder bestemmelserne i alkohol- og rusmiddelpolitikken, har skolens ledelse kompetence til at iværksætte sanktioner, f.eks. hjemsendelse, tildeling af advarsel og/eller bortvisning fra skolen. Ved overtrædelse af regler om alkohol og forbuddet mod rusmidler kan rektor iværksætte en eller flere af de sanktioner, der fremgår af skolens studie-og ordensregler. Formidling og oplysning Det er ledelsens ansvar, at politikken synliggøres for elever, lærere og forældre. Dette kan ske ved f.eks. introduktion til skolen, i undervisningen, på skolens hjemmeside etc. Opfølgning og revision Alkohol- og rusmiddelpolitikken tages op til revision, når elever eller ledelse ønsker det. Denne alkohol- og rusmiddelpolitik er drøftet i Gefion Gymnasiums elevråd, i Pædagogisk Råd og skolens bestyrelse og træder i kraft den 1. august 2013.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner:

Studieregler. Ordensregler. Studie- Ordensregler SAG 15/16. Sanktioner: Sanktioner: Studie- Ordensregler SAG 15/16 Studieregler Det forventes at alle lærere og elever i gymnasiet bidrager til, at der sikres et frugtbart undervisningsmiljø, hvor alle får det størst mulige udbytte. For

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Fraværspolitik GU-Nuuk

Fraværspolitik GU-Nuuk Fraværspolitik GU-Nuuk Holdningen til fravær på GU Nuuk tager udgangspunkt i, at højt fravær på kort og langt sigt medfører, at Inatsisartutlov af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelses grundmålsætning

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret oktober 2015 Opdateret oktober 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Studie- og ordensreglerne

Læs mere

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere