Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale 45.21. Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Møde nr Tid: Torsdag 28. november 2013 kl Sted: VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2 lokale Mødeleder: Deltagere: Formand Peder Østergaard Michael Tøttrup, Niels Henrik Gregersen, Carsten Hegnsvad, John Hermansen, Søren Frost, Marianne Wolf Sekretariat: Lene Augusta Jørgensen, Mette Østergaard og Sari Senger Afbud: Referent: Mette Østergaard, Anette Ørbæk Andersen, Lars Keld Hansen, Ole Pedersen, Jonna Uhre, Ditte Hughes, Per Laursen Sari Senger NB! Vedr. parkering: Gæster på Campus Aarhus N skal ved ankomst stille p-skive, hvorefter man har 1 time til at henvende sig i informationen, hvor registreringsnummer for det køretøj, man er ankommet med skal oplyses. Herefter kan man parkere resten af dagen. Gæster har også mulighed for på forhånd at sikre sig parkeringstilladelse ved senest to arbejdsdage før ankomst at sende følgende oplysninger til oplysninger om hvem/hvad (person, møde eller undervisning) man er gæst ift., hvilken dato parkeringstilladelsen skal være gældende og køretøjets registreringsnummer. 1

2 : 1 Orientering om aktuelle forhold Direktør Lene Augusta Jørgensen orienterer om aktuelle forhold: Konsekvenser af eventuelt bortfald af SVU Ph.d. strategi samt ansættelse af chef for forskning og innovation VOK s strategi Ny organisering Budget 2014 Status samarbejde om Master i ledelse mellem UCC, Metropol, VIA UC og universitetet i Agder Det indstilles, at rådet drøfter konsekvenser af den gennemgåede fremstilling af aktuelle forhold i Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling samt opdatering på tidligere behandlede sager. Det indstilles endvidere, at rådet rådgiver om konsekvenser af bortfald af tilskud i form af SVU til understøttelse af aktiviteter i højskolen samt muligheder for at imødekomme konsekvenser heraf. Lene Augusta gør opmærksom på, at der er kommet nye vedtægter pba. en ny professionshøjskolelov. EVU-rådet fortsætter, dog med en ny periode fra april Den nye professionshøjskolelov medfører, at erhvervsakademierne får lov til at udbyde professionsbacheloruddannelser inden for det teknisk-merkantile område. Omvendt får VIA mulighed for et forøget udbud af aktiviteter på VVU-området inden for vores kompetenceområder. Det er under afklaring, om hhv. VIA og erhvervsakademierne fortsat kan anvende innovationsmidler forskelligt. Lene Augusta fortæller, at VOK har fået akkrediteret Diplomuddannelsen i IT. Der er indgået en ny overenskomst (OK13) for AC og CO10, som træder i kraft Fremadrettet er der ingen lokale arbejdstidsaftaler, men VOK s ledelse har lavet et grundlag for arbejdstilrettelæggelsen i VOK. De pædagogiske medarbejdere får en akkord på 37 timer ugentlig på lige fod med øvrige medarbejdergrupper. Det er under afklaring, hvordan tidsregistreringen skal foregå. Formålet med den nye overenskomst er bl.a. at reducere merarbejde, hvilket til gengæld mindsker fleksibiliteten ift. at tage nye opgaver ind løbende. John er interesseret i at vide, hvordan reaktionen har været. Ifølge Lene Augusta er det en udfordring, at opgavefordelingen fremover baserer sig på en individuel vurdering og ledelsen er i proces med udarbejdelsen af et sæt overordnede principper. Peder spørger til forberedelsen, hvortil Lene Augusta svarer, at ledelsen i VOK ikke forlanger, at de pædagogiske medarbejdere skal være mere til stede på arbejdspladsen af hensyn til arbejdets karakter. Niels tilføjer, at tidsregistrering har den positive effekt, at det bliver muligt at måle, hvor langt man er ift. et givent mål. Michael supplerer, at det er med til at synliggøre, hvad man egentlig laver. Det er dog en ny måde at tænke på og det er vigtigt, at ledelsen først og fremmest tydeliggør forståelsesrammen for medarbejderne. 2

3 Lene Augusta understreger, at der ikke er en skjult dagsorden om effektivisering i VOK. John pointerer, at det er vigtigt at fastholde relationskulturen og skabe rum til debat. Søren fortæller, at tidsregistrering har eksisteret i hans afdeling i to år og at det har været med til at skabe transparens omkring opgaverne. Som følge af Finanslov 2014 bortfalder SVU til professions-, kandidatuddannede og derover pr Det kan for VOK komme til at betyde et fald i omsætningen på 50 mio. Michael kommenterer, at FTF oplever, at bortfaldet er særligt problematisk ift. sundhedsområdet. John spørger, hvad VOK overvejer som modtræk, hvortil Lene Augusta svarer, at VOK er i gang med at afklare handlemulighederne ift. at tænke kompetenceudvikling på en anden måde - på deltidsvilkår. John fortsætter, at han betvivler rimeligheden i at ramme målgrupper, der har behov for opkvalificering, hvorfor man bør lægge et fortsat pres på politikerne. Michael pointerer, at ræsonnementet er, at det fremover er kommunerne og regionerne arbejdsmarkedets parter - der skal finansiere efteruddannelse. John mener, at man bør synliggøre den særlige problemstilling vedr. sundhedsområdet og i det hele taget bearbejde politikerne trods udmeldingen. Lene Augusta fortæller, at VOK s overvejelser går på at udbyde mere uddannelse i fritiden, herunder aftenuddannelse, som VOK allerede har succes med, samt teknologiunderstøttet uddannelse. 50 % af VOK s medarbejdere skal have en Ph.d. baggrund i VOK har ikke tidligere haft et formaliseret set-up på området, men har netop ansat en chef for forskning og udvikling. Michael vil gerne vide, hvordan viden bliver kanaliseret ud i uddannelserne ift. undervisernes formidling. Lene Augusta påpeger, at det er en udfordring, at 50 % af VOK s nuværende undervisere i 2020 vil være over 60 år. Peder supplerer, at det er vigtigt, at der en undervisningsforpligtelse ifm. en Ph.d.- uddannelse med henblik på tilegnelse af formidlingsmæssige kompetencer. John tilføjer, at viden kan tilflyde kommunerne ift. professionerne og at der bør være et større samspil mellem den offentlige og private sektor. Lene Augusta beretter, at overlæggeren for VOK s strategi er bæredygtig innovation - ift. produkter, processer og organisation. I 2014 prioriteres initiativet Innovation og nye læringsrum. Målet for 2015 er, at VOK s aktiviteter er integreret i én organisation. Desuden skal VOK bevare balancen som en uddannelsesinstitution, der både er en forretning og en videninstitution. VOK har også etableret en preforskerskole med henblik på at give de pædagogiske medarbejdere mulighed for at få forskningslignende kompetencer. Lene Augusta præsenterede VOK s nye organisering pr se vedhæftede PPT. Lene Augusta fortæller videre, at VOK har haft en omsætning på 204 mio. i 2013 og forventer en omsætning på 202 mio. i John bemærker, at omkostningerne stiger, hvilket Lene Augusta forklarer, skyldes ansættelsen af en forsknings- og udviklingschef, hvilket betragtes som en investering. Hun forventer desuden, at VOK vil lave flere projektansøgninger og søge puljer i højere grad, fx Mærskfonden ift. folkeskoleområdet. Peder kommenterer, at der er en stigende søgning og at midlerne er konstante samt at det er en mulighed at søge EU-midler, flere parter på tværs af sektorer sammen. Lene Augusta håber, at VOK kan tiltrække flere medarbejdere med en forskningsprofil i 3

4 forlængelse af den nyoprettede chefstilling. John mener, at der er grundlag for, at fundraising bliver et fagligt område og anerkender, at det er vigtigt at ansætte medarbejdere med kendskab til området. Lene Augusta lover at præsentere den nye chef på næste møde. Master i ledelse af offentlig velfærd kom desværre ikke kom op at stå i dette efterår. Det er usikkert, hvornår uddannelsen udbydes igen, men pt. fortsætter samarbejdet ift. udvikling af forskningsområder. I øvrigt orienterer Lene Augusta om, at VIA lancerer en ny brandplatform i 2014 EVUrådet vil høre nærmere herom på næste møde. 2 Strategisk initiativ: Evaluering Områdechef Kirsten Roelsgaard præsenterer det strategiske initiativ Evaluering. Det indstilles, at rådet drøfter, hvordan VOK kan synliggøre sig som partner på området. Områdechef Kirsten Roelsgaard præsenterede det strategiske initiativ Evaluering. Formålet med initiativet er at kortlægge potentialet for oprettelsen af en tværgående enhed og et fagligt evalueringsmiljø i VOK, da VOK oplever en stigende interesse for evaluering og effektmåling. Initiativet har to delprojekter. Det første er test af en effektevalueringsmodel, som er udviklet i Modellen afprøves i forbindelse med et rotationsprojekt med titlen Fælles skolebænk, hvor Ålborg Universitet indgår som faglig sparringspartner. Det andet delprojekt vedrører kortlægning af evalueringskompetencer i VOK. Kortlægningen er foretaget via en spørgeskemaundersøgelse blandt alle pædagogiske medarbejdere i VOK. Undersøgelsen viser, at der er en lille gruppe med stor erfaring og en mellem gruppe med nogen erfaring. Overordnet viser undersøgelsen, at der er medarbejdere, der jævnligt arbejder med evaluering og at der er interesse for området. Undersøgelsen viser også, at medarbejderne primært har erfaring med procesevalueringer og at der er behov for en udvidelse af værktøjskassen. Kirsten orienterer endvidere om, at en stor del af VOK s evalueringsopgaver er initieret udefra og at der er et potentiale i, at VOK går mere ind i opfølgningsdelen. Der er behov for en opkvalificering af medarbejderne samt udarbejdelse af kriterier for udvælgelse af opgaver ligesom der skal være mere vægt på publicering af evalueringsresultater. VOK s medarbejdere har primært erfaring med kvalitative metoder og interviews, herunder fokusgruppeinterviews. Hvis der skal ske en professionalisering, så skal der være flere programmer til rådighed ligesom der skal ske et kompetenceløft. Den viden der eksisterer pt., er oparbejdet via learning by doing og kun få har en formel uddannelse inden for evaluering. Lene fortæller, at de evalueringer VOK typisk foretager, er bestilt af aftageren i forlængelse af gennemførsel af et forløb hos VOK. 4

5 Kirsten fortsætter, at der er behov for videndeling i VOK på området samt et formaliseret netværk, da der er potentiale for et forretningsudviklingsområde. Peder er enig i, at man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Han mener i øvrigt, at man skal udvikle i samarbejde med kunderne og etablere en værktøjskasse af analyseredskaber, så der ikke bliver tale om individuelle fortolkninger. Kirsten konkluderer, at der er et fagligt evalueringsmiljø og at næste skridt bl.a. er synliggørelse, ledelsesmæssige beslutninger samt en organisatorisk ramme med henblik på at oprette en evalueringsenhed med to satsninger; kapacitetsudvikling internt og forretningsudvikling eksternt. Søren spørger, hvorfor VOK vil ind på markedet og mener, at det bør være tydeligere, hvordan det vil smitte af på uddannelserne. Kirsten svarer, at det er en måde at blive klogere på, ift. om vi får udløst intentionerne ligesom det kan være med til at kvalificere, det VOK laver både internt og eksternt. Michael efterspørger en business case; hvem er kunden, er der et marked etc. Han tror dog på, at der er en efterspørgsel. Kirsten supplerer, at undersøgelser viser, at der er et marked. John kommenterer, at det også handler om at opbygge en evalueringskultur, organisere netværk og brande VOK som en enhed, der kan evaluere helt ind på eget job. Søren understreger, at det er vigtigt at skabe netværk og kommunen er interesseret i at samarbejde med VOK på området. Peder runder af, at rådet gerne vil høre mere om initiativets status til foråret. 3 Strategisk initiativ: Partnerskabstænkning I forlængelse af sidste møde giver områdechef Poul Erik Philipsen en kort opfølgning på det strategiske initiativ Partnerskabstænkning, herunder særligt om en nyligt indgået overordnet partnerskabsaftale mellem Ikast-Brande Kommune og VIA UC. Det indstilles, at rådet drøfter eventuelle udfordringer og rådgiver i forhold til næste skridt. Områdechef Poul Erik Philipsen orienter om, at VIA netop har indgået en partnerskabsaftale med Ikast-Brande Kommune. Han fremhæver, at aftalen er baseret på ligeværdighed, den er gensidigt forpligtende samt et fleksibelt redskab. Der er ikke tale om en formalistisk øvelse. Der er nedsat en styregruppe for fem sektorområder, som har til opgave at sikre effektog strategimål på sektorniveau. Forhåbningen er, at samarbejdet afføder en bred række af projekter. Peder spørger til økonomien, hvortil Poul Erik svarer, at der følger midler med det strategiske initiativ, men derudover forventer man, at finansieringen sker via projekterne, idet man søger fælles midler hjem. Lene Augusta tilføjer, at VOK bl.a. vil forsøge at søge Mærskfonden i samarbejde med en kommune og i det hele taget gøre sig interessant som sparringspartner. Poul Erik fortsætter, at det handler om at italesætte et samarbejdsrum mellem to offentlige institutioner. 5

6 Peder vil gerne vide, hvorfor det netop er Ikast-Brande, VIA har indgået en aftale med. Poul Erik svarer, at VOK i forvejen har et tæt partnerskab med kommunen på børn og unge området og at der i øvrigt er tale om en veldrevet kommune. John anerkender vigtigheden af at opbygge relationer og opnå loyalitet. Poul Erik oplever kommunen, som en driver og bekræfter, at der er samme commitment blandt alle fagcheferne, om end VOK har en særlig forhistorie inden for børn og unge området. Lene Augusta fremhæver, at det er vigtigt, at VIA har en dialog med kommunen ift. udviklingen mod kommune 3.0 med henblik på en tilpasset udvikling af VOK s udbud. John pointerer, at relationen er afgørende og spøger, om VOK bruger modellen (vedr. grader af samarbejde), som Poul Erik præsenterede på forrige møde, strategisk. Poul Erik svarer, at de ikke bruger modellen decideret strategisk, men at de går efter projekterne. 4 Strategisk initiativ: Velfærdsinnovation Områdechef Anne Storm Rasmussen præsenterer det strategiske initiativ Velfærdsinnovation samt VOK s status på området. Det indstilles, at rådet drøfter, hvorvidt VOK s initiativ for velfærdsinnovation rammer de udfordringer, som rådets medlemmer finder relevante og samtidig rådgiver VOK omkring yderligere tiltag eller muligheder i forhold til udfordringer på området. Da Anne ikke kunne være til stede, præsenterede Lene Augusta det strategiske initiativ. Lene Augusta fortæller indledningsvist, at VOK ønsker at være en synlig og kompetent aktør, som kan levere i samspil med praksis på området. VOK deltager i en dogmegruppe med fem kommunaldirektører. Gruppen har fokus på, hvilke kompetencer der skal kendetegne kommune 3.0 og har også en dialog omkring udvikling af en playmakeruddannelse. Den vil Lene Augusta fortælle mere om på næste møde. Initiativets primære fokus er, at VOK i højere grad skal fremstå som en samarbejdspartner for de offentlige interessenter inden for velfærdsinnovation og der arbejdes på at udvikle flere kompetencer og produkter inden for området. Projekt Task Force er et projekt under initiativet, som handler om at opbygge viden og kapacitet i forhold til velfærdsinnovation, så man i VOK kan udvikle ydelser og uddannelser, der kan støtte op om kommunernes udfordringer og ønsker om innovation på velfærdsområdet. Lene Augusta nævner nogle af de indsatser og resultater, der er igangsat under initiativet; velfærdsinnovation i Skandinavien, forskningssamarbejde mellem de udbydende institutioner på Master i ledelse af offentlig velfærd vedr. komparative empiriske analyser af nordiske velfærdsinstitutioner samt samarbejde med Psykiatrisk Hospital i Risskov om et innovationsprojekt ifm. nyt psykiatrisk ambulatorium i Skejby. Initiativets fokus er branding og forretningsudvikling og det handler om at indkredse 6

7 VOK s indsats på området. Michael kommenterer, at det stiller nye krav til de fagprofessionelle og han efterspørger, hvordan viden kanaliseres ud i grunduddannelserne, så der bliver en naturlig cyklus. Lene Augusta fortæller, at kommunerne ønsker dimittender, der er mere innovativt tænkende. Peder fremhæver behovet for blæksprutter, der kan hjælpe borgerne i flere sammenhænge på tværs af fagligheder. John påpeger, at tanken bag kommune 3.0 er mere fokus, mere afdækning og mere leg. Det handler om at se verden på en ny måde og derfor er det vigtigt, at innovation integreres i uddannelserne. Niels spørger, om innovation også dækker over udvikling af selve undervisningen. Lene Augusta kommenterer, at innovation er blevet et begreb; hvad er reelt og hvad er en floskel?! Hun mener, at aktiviteterne kan være med til at definere det. Carsten fremhæver VOK s involvering i Fremtidens folkeskole. 5 Eventuelt Forslået mødeplan for 2014: Torsdag den 8. maj 2014 kl Torsdag den 27. november 2014 kl Møderne finder sted på Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Det indstilles, at rådet godkender mødeplanen. Mødeplanen er godkendt. 7

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK

Mødereferat. Møde nr. 2013-1. Efter- og videreuddannelsesrådet. Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Efter- og videreuddannelsesrådet Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VOK Mødereferat Møde nr. 2013-1 Tid: Mandag 27. maj 2013 kl. 13.30 16.00 Sted: VIA University College, Campus Aarhus

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi....for velfærdsuddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... National strategi...for velfærdsuddannelserne 1 1 2 4 5 8 12 Forord Indledning og sammenfatning Anbefalinger og konkrete forslag Indsatsområde I: Vejen til uddannelserne

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted: Mødeleder:

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Siilkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Resultatkontrakt for SCKK 2007-2008

Resultatkontrakt for SCKK 2007-2008 Resultatkontrakt for SCKK 2007-2008 Kontraktperiode: 1. januar 2007 til 31. marts 2008 Endelig opfølgning Område 1. Vidensformidling Mål Resultatkrav Status 1.1. Formidling af god praksis via arrangementer

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET

EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND EVALUERING AF MIDTNET- PROGRAMMET RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2015 REGION MIDTJYLLAND

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Handlingsplan om Videndeling

Handlingsplan om Videndeling R A P P O R T Handlingsplan om Videndeling H A N D L I N G S P L A N O M V I D E N D E L I N G S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Handlingsplan om Videndeling... 3 1.1 Sammenhæng til ledelsesgrundlag

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende

Dagsorden til HSU. Afbud: Tina Vestphal Jensen TR for DSR - Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (ingen deltagende Dagsorden til HSU Mødedato Mandag den 10. september 2012 Starttidspunkt Kl. 13:00 Sluttidspunkt Kl. 16:00 Mødested Soldalen 8, 7100 Vejle Mødelokale Lokale 8 Til stede Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere