Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet"

Transkript

1 Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opsamling fra sidste møde 4. Godkendelse af referater 5. Forretningsudvalgsrunde 6. RUC-rapport 7. Rollen som forretningsudvalgsmedlem 8. Velfærd for alle aktionsdag den 3. oktober 9. Rengøring på Sekretariatet 10. Arbejdsdag på Sekretariatet 11. Udvalgsrunde 12. Fællesudvalgsweekenden 13. Økonomi 14. Nyt fra Hovedstyrelsen 15. Kongres DR-undervisning/samarbejde 17. Uddannelsesforum Møde med Formidlerne vedrørende medlemstilbud 19. Handlingsplan for kluboptimering 20. Bestyrelsesmøde CVU-Netværk 22. Møder og repræsentationer 23. Eventuelt 24. Evaluering Til stede Formand, Jakob Andersen; Næstformand, Marie Bylov Falgren; Signe Voigt Christiansen; Sabrina L. Bentz (indtil punkt); Henning Reiths; Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen og Tobias Zimling Kristiansen Side 1 af 16

2 Ad. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent: Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen Referent: Sabrina Bentz Ad. 2 Justering af dagsorden Dagsordenen godkendt som forelagt Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Ingen justeringer af dagsordenen. Ad. 3 Opsamling fra sidste møde Drøftelse Der var ikke megen tålmodighed til sidste møde. Der opfordres til at holde en god tone og en god stemning. Ad. 4 Godkendelse af referater Referater er godkendt. Enkelte småjusteringer sendes til Næstformand Marie Bylov Falgren. Ad. 5 Forretningsudvalgsrunde Orientering Næstformand, Marie Bylov Falgren August 29.: CVU-Netværksmøde Vi var ikke så mange, og kun 2 organisationer repræsenteret (LL og SLS). Der er blevet planlagt lidt mere om CVU-Seminar; pt. problemer med lokalitet. 30.: Teknologirådets høring om internationalisering af uddannelserne Spændende dag med interessante oplæg. Programmet spændte meget vidt - for vidt, ikke så meget dybdegående. 31.: Møde med DLF ang. profilbrochure Vi har fået aftalt rammerne for, hvordan vi gør, og har fået uddelegeret arbejdsopgaver. Målrettes ordinære på 2. år og meritstuderende på 1. år. Deadline er sat primo oktober sendes ud i februar, så den kan bruges på seminarierne i foråret. Side 2 af 16

3 Formand, Jakob Andersen August 25.: CKF-referencegruppemøde Forskellige oplæg om hvordan arbejdet skal struktureres. CKF erne for hver fag skal fylde 1½ side. De forskellige arbejdsgrupper kommer med deres indstilling i slutningen af september. Referencegruppen kommenterer arbejdsgruppernes arbejde. Kommentarerne sendes til censur i UVM før videresendelse til arbejdsgrupperne. 29.: Møde i UVM s akkrediteringsgruppe Oplæg fra DPU om University College akkreditering. September 1.: Mini-Sorømøde ang. forskningstilknytning. Sabrina Bentz Spændende diskussioner; man blev lyttet til måske fordi det var dette relativt uformelle forum. August 23.: Intro på N. Zahles Seminarium 24.: Intro på N. Zahles Seminarium Introforløbet på Zahles har umiddelbart fungeret fint, og DSR/LL-klubben har besøgt samtlige 1. årgangs hold. Problemet er, at der ikke har været mange i klubben, der har set sig i stand til at informere om Lærerstuderendes Landskreds hvorfor jeg har været involveret. Man havde i forbindelse med introen lavet en konkurrence, hvor de tre hold med flest indmeldelser i LL vandt en kanalrundfart med øl og sodavand. Vældig hyggelig tur med højt humør! Signe Voigt Christiansen August 23.: Hvervning i Silkeborg. Henning Reiths Markedsdag med seminariets udvalg. Det gik rigtig godt, og der var mange fremmødte. Enkelte der viste interesse for at blive aktive. August 23.: Hvervning i Silkeborg. God diskussion med meritlærerstuderende. Side 3 af 16

4 Ad. 6 RUC-rapport Næstformand, Marie Bylov Falgren inviterer RUC erne til Bestyrelsens stormøde, og spørger til idekatalog Næstformand, Marie Bylov Falgren sendes resumé og rapport til Bestyrelsen med følgebrev. Næstformand Marie Bylov Falgren informerede om sagen. Forretningsudvalget skal tage stilling til, hvordan Lærerstuderendes Landskreds og specielt Bestyrelsen skal behandle den udarbejdede rapport. RUC erne vil gerne deltage i et Bestyrelsesmøde for at informere om rapportens resultater. Den eksterne ekspertise er vist desværre ikke meget mere end bare ekstern. Rapporten bærer præg af, at RUC erne ikke har den store forståelse for organisationen. Når det er sagt, så kan rapporten bruges til at give os en forståelse af, hvordan udefrakommende ser Lærerstuderendes Landskreds når RUC erne opfatter Lærerstuderendes Landskreds således, så er der nok også mange andre der gør. Der stilles forslag om, at rapporten præsenteres til Bestyrelsens stormøde, så der er mere tid til at behandle den end på et Bestyrelsesmøde. Der stilles forslag om at Forretningsudvalget laver et notat over rapportens konklusioner, med en vurdering af hvad der kan bruges af Lærerstuderendes Landskreds fremover. Det vurderes dog som mere hensigtsmæssigt, at dette arbejde udføres i Bestyrelsen efter et oplæg fra RUC erne. Både rapporten og resumeet forslås sendt til Bestyrelsen. Dette med en følg , der kort forklarer om de to. Der stilles forslag om offentliggørelse af rapporten på LL-Net. Det vurderes dog ikke som hensigtsmæssigt, da det er et internt arbejdsredskab. Side 4 af 16

5 Ad. 7 Rollen som forretningsudvalgsmedlem Drøftelse Signe Voigt Christiansen informerede om sagen. Med udgangspunkt i sidste forretningsudvalgsmøde ønskes en drøftelse af rollen som forretningsudvalgsmedlem. Herefter drøftelse af sagen af rollen som Forretningsudvalgsmedlem, koordinator og samspillet mellem disse: Man vælges på årsmødet som Forretningsudvalgsmedlem ikke som koordinator. Vi har som forretningsudvalg et fælles ansvar, men uddelegerer opgaver internt. Ved repræsentationer sendes man som repræsentant for LL ikke som koordinator for et udvalg. Repræsentationer, deltagelse i konferencer m.m. skal opkvalificere Forretningsudvalget og LL ikke kun en opkvalificering af udvalgskoordinatoren. Ved repræsentationer sendes den mest kompetente, og det er ikke nødvendigvis koordinatoren for et givent udvalg/arbejdsgruppe. Dette gælder både som en repræsentation af LL udadtil, den der har den fornødne viden, etc. Det skal vurderes fra sag til sag. Den der sendes af sted har en forpligtelse overfor de andre Forretningsudvalgsmedlemmer; (at videregive information) og en forpligtelse over for LL (at repræsentere). De eneste Forretningsudvalgsmedlemmer der kan være selvskrevne til diverse repræsentationer er formand og næstformand som frikøbte. At løfte arbejdsopgaver i udvalgene er en fælles opgave for udvalgene. Det overordnede ansvar ligger hos Bestyrelsen. Koordinatoren har en koordinerende rolle. Det gøres klart at man ikke er sit udvalg. Vi skal som koordinatorer og Forretningsudvalgsmedlemmer løfte sammen; se det som vores opgave at invitere og involvere hinanden. Endnu en gang påpeges det, at man kommer længst med ærlighed; klarhed, ikke svævende måske er! Side 5 af 16

6 Ad. 8 Velfærd for alle aktionsdag 3. oktober Dem, der kan, mødes fredag den 15. september kl. 16. til presse-arbejdsdag Formand, Jakob Andersen laver udkast til pressemeddelelse til Folketingets åbning. Tobias Zimling Kristiansen laver udkast til pressemeddelelse om finansloven. Signe Voigt Christiansen kontakter Århus for nærmere information om demonstrationen, og udarbejder sammen med Næstformand, Marie Bylov Falgren et udkast til støttende pressemeddelelse. Gruppen vedrørende undervisningsmiljø overvejer pressemeddelelse angående undervisningsmiljø i forbindelse med møde den 11. september. Lærerstuderendes Landskreds ønsker ikke at støtte op om Velfærd for alle aktionsdagen. Formand, Jakob Andersen informerer initiativtagerne. Næstformand Marie Bylov Falgren informerede om sagen. Forretningsudvalget har modtaget en mail om deltagelse i aktionsdag den 3. oktober Velfærd for alle. Forretningsudvalg bedes tage stilling til, om dette er et initiativ, som Lærerstuderendes Landskreds skal indgå i. Generelt er det nogle gode paroler, og der er ikke så meget vi kan være uenige i. Der er dog en bekymring for om dette alene bliver en hetz mod regeringen, frem for at handle om de egentlige paroler. Forslag om støtteerklæring til de ting, der har relevans for Lærerstuderendes Landskreds. Vi ved ikke hvor mange der bakker op om projektet efter mødet den 5. september. Forslag om at tale med arrangørerne om ordlyden, således at parolerne er de samme, men uden den regeringsfjendtlige karakter. Forslag om selvstændig pressestrategi op til 3. oktober. Opbakning til projekt i Århus ang. nedskæringer. Side 6 af 16

7 Ad. 9 Rengøring på Sekretariatet Næstformand Marie Bylov Falgren får mandat til at arbejde videre med sagen. Nuværende rengøringsselskab opsiges. Stillingsopslag på studentermedhjælperrengøring opslås. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Nuværende rengøringsselskab udfører ikke arbejdet tilfredsstillende der er simpelthen for ulækkert på Sekretariatet, hvorfor der stilles forslag om at undersøge en anden løsning. Forslag om studentermedhjælper-rengøring. Der laves internt stillingsopslag. Forslag om hjemmeservice. Hjemmeservice vurderes at være en død sild. Hvad med overenskomstmæssige forhold for rengøringsassistenter? Det skal naturligvis sikres at overenskomstmæssige forhold er i orden. Ad. 10 Arbejdsdag på Sekretariatet Der holdes arbejdsdag lørdag den 21. oktober kl. 10. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Det vurderes at Sekretariatet kunne trænge til en rengøringsdag. Ad. 11 Udvalgsrunde Drøftelse Stormødearbejdsgruppen Gruppen er pt. ved at planlægge et møde i Nr. Nissum. Klubben har været meget aktiv med at arrangere Bestyrelsens stormøde. Fortæringsarbejdsgruppen Der har været holdt møde i gruppen. Mere om det senere! Cykelaktionsgruppen Der har været holdt møde i gruppen. Det anses ikke som værende realistisk at nå alle seminarier rundt. Arrangementet skal løbe af stablen den oktober. Der er planlagt tre ruter. Der er talt om, hvilke events der kan laves i forbindelse med aktionen; konkurrencer etc. Der skal findes sponsorer til aktiviteten. Side 7 af 16

8 Fagligt Udvalg Afholdt møde den 27. august. Til mødet fik udvalget de sidste detaljer omkring spørgeskemaundersøgelsen til de meritlærerstuderende på plads. Der er blevet ringet rundt til samtlige seminarier, for at følge op på aftalen om hvordan undersøgelsen skal forløbe, og der har generelt været opbakning om projektet. Spørgeskemaet sendes ud en af de nærmeste dage. Desuden fik udvalget diskuteret Copy-Dan aftalerne, og har talt om muligheden for at lave en guide til studerende. Undervisningsmiljøarbejdsgruppen Der er blevet indsamlet informationer til gruppens møde mandag den 11. september. Medlemsaktivitetsudvalget Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Oktobermødegruppen Gruppen startede lidt stresset med en Åh, nej, vi har ikke meget tid!, men i løbet af ganske kort tid fik gruppen lavet en masse arbejde, og der er styr på sagerne. Der er arrangeret diverse oplægsholdere: Næstformand Marie Bylov Falgren, Peter Allerup fra DPU, der ledes stadig efter en der kan fortælle om evalueringskultur der har været kontakt til nogle forskellige, men pt. intet fast. Paneldebat: Martin Henriksen (DF), Pernille Bagge (SF), Troels Ravn (S) og Formand, Jakob Andersen. Der laves i år et reklamefremstød for Oktobermødet der er lavet plakater og flyers. Desuden er der planlagt oplæg til næste Bestyrelsesmøde. Der er desuden aftalt møde med Vordingborg LL-Klub for at få status på det praktiske i forbindelse med Oktobermødet. CVU-arbejdsgruppen Der har været afholdt et enkelt møde. Der er lavet en mappe med alt tilgængeligt materiale om CVU. Der er blevet diskuteret hvad CVU-arbejdsgruppen skal bruges til; politisk orientering og opdatering, sparring i forhold til forretningsudvalget, udarbejdelse af debatmateriale, eventuelt debatarrangement, kursus til kursuskataloget ang. opkvalificering til CVU/DSR-arbejdet, eventuelt udarbejde udkast til resolution til årsmødet. Arbejdsgruppen har ikke nogen fast tidsramme det kommer lidt an på hvordan vinden blæser på CVUområdet; pt. er der aftalt 3 møder. Internationalt Udvalg Gruppen har holdt møde med Guide til udlandsophold (GTU) på dagsordenen. Der forventes at ligge et færdigt resultat i januar 07. Der er blevet arbejdet med retningslinier for LISTEN- Board repræsentanterne. Dette arbejdes der videre med til næste møde (14. september) i udvalget, og der præsenteres noget konkret på næste Bestyrelsesmøde. Næste møde bliver i samarbejde med Bologna-teamet for at få afklaret Bologna-teamets fremtid. Mediestrategiarbejdsgruppen Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Forretningsudvalgsmedlem Sabrina Bentz har trukket sig fra gruppen. Pædagogisk Udvalg Pædagogisk Udvalg har været meget tyndt besat. Der har været afholdt en enkelt arbejdsdag, hvor der blev diskuteret CKF er og meritlæreruddannelsen. Side 8 af 16

9 Konferencearbejdsgruppen Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Der var planlagt et møde den 25. august som måtte aflyses. Der er pt. ikke planlagt ny mødedato. Gruppen er lille, og det er en stor opgave at løfte der er brug for flere hænder! Organisationsudvalget Der har været afholdt et enkelt møde. Der er blevet lavet forslag til nye Organisatoriske Forhold. Desuden arbejdes der på en Grønspættebog, der kan hjælpe nye aktive i Lærerstuderendes Landskreds. Arbejdsprogrammets placering er blevet diskuteret, men uden resultat. Der laves et oplæg til debat til Bestyrelsens stormøde. Forretningsudvalgets mandatperioder diskuteres til fællesudvalgsweekenden. Ad. 12 Fællesudvalgsweekenden Fælles tidsplan sendes til koordinatorerne senest den 7. september. Alle udvalg laver afsnit til udvalgsfolder. Sendes til Signe Voigt Christiansen, der samler folderen. Punkt til fællesmøde: Profilering af udvalg; Årsmødet og arrangementer afholdt lokalt om læreruddannelsesreformen. Formand Jakob Andersen laver sagspapir til 0606 om elevplaner. Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Dette punkt er tænkt som en mulighed for udvalgskoordinatorerne for at få aftalt de sidste ting. Fællespunkt: Udarbejdelse af udvalgsfolder. Forslag til fællesmøde mellem udvalgene: o Profilering af udvalgene. o Arrangementer afholdt lokalt om læreruddannelsesreformen. o Elevplaner. Fælles tidsplan efterspørges. Mødestart kl. 14 lørdag den 23. september. Udvalgene skiftes til at lave mad, vaske op, etc. Husk aktivitet! Ad. 13 Økonomi Afstemning om at støtte med kr. 7500: For: 6 Imod: 0 Blanke: 1 Der støttes med kr Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen giver DSR besked. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Forretningsudvalget har modtaget en ansøgning fra DSR på Århus Lærerseminarium på kr til Demokratidag. Der bides mærke i at LL-klubben for fremtiden vil tage arrangementet i betragtning i forhold til budgetlægning. Side 9 af 16

10 Ad. 14 Nyt fra Hovedstyrelsen Formand, Jakob Andersen gør Hovedstyrelsen opmærksom på foreningens professionsideal, og taler i det hele tage imod. Debatten tages op i Bestyrelsen og på Årsmødet. Formand, Jakob Andersen orienterede om sagen. Drøftelse af kommende punkt på dagsordenen til Hovedstyrelsesmøde vedrørende læreruddannelse i universitetsregi, hvorfor Forretningsudvalget bedes komme med input, som kan tages med til mødet. Hvordan kan en forening, der har udarbejdet en professionsstrategi, pludselig gå imod alle tidligere argumenter, der sikrer en professionsrettet læreruddannelse, bare fordi man ser en løngevinst? Debatten skal uden tvivl op på Årsmøde 07 og i Bestyrelsen. Såfremt HS ønsker læreruddannelse i universitetsregi, kan det være hensigtsmæssigt at invitere Anders Bondo til et Bestyrelsesmøde. Emnet kommer sandsynligvis ikke til at fylde det helt store på årets kongres. Ad. 15 Kongres 06 Forretningsudvalgsmedlemmer inviteres ikke med på en særlig invitation. Bestyrelsen gøres opmærksomme på, at alle medlemmer af Danmarks Lærerforening kan deltage som gæster til Kongressen. Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Skal Forretningsudvalgsmedlemmer, der ikke er valgt til kongresdelegationen, inviteres med som gæster? Skal alle, der har stillet op til kongresdelegationen, så ikke også inviteres med? Lærerstuderendes Landskreds medlemmer skal gøres opmærksomme på, at det for alle medlemmer er muligt at deltage som gæst til Kongressen på tilhørerpladserne. Side 10 af 16

11 Ad. 16 DR Undervisning/samarbejde Sabrina Bentz taler med Nynja Østergård om deltagelse i møde den 25. oktober og i ad hoc gruppe. Formand, Jakob Andersen kontakter Danske Skoleelever for deltagelse og udarbejder sagspapir til bestyrelsesmøde Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen koordinerer ad hoc gruppen og deltager i møde den 25. oktober. Formand Jakob Andersen orienterede om sagen. Arbejdet med en antimoppekampagne i samarbejde med DR Undervisning er så småt i gang, og der afholdes Klædepå -møde den 25. oktober kl for oplægsholdere til efterårets antimoppearrangementer, hvor Lærerstuderendes Landskreds skal sendes en til to repræsentanter. Skal Nynja Østergård inviteres med som DCUMrepræsentant? Kunne det være hensigtsmæssigt at nedsætte en ad hoc gruppe, med antimoppekampagnen som arbejdsområde? Danske Skoleelever kontaktes for fælles ad hoc gruppe. Tilmelding til møde senest den 9. oktober. Ad. 17 Uddannelsesforum 06 Formand Jakob Andersen informerer netværket om datoer: april, april og maj. Der er opbakning til at weekenden den december bruges på en sommerhustur. Formand Jakob Andersen orienterede om sagen. DUF har udskudt behandling af ansøgning, hvilket medfører at Uddannelsesforum flyttes fra efterår 06 til forår 07. Forretningsudvalget skal finde mulige datoer for afholdes, som kan tages med til næste styregruppemøde. Weekenden den december foreslås brugt på en tværorganisatorisk sommerhustur for Forretningsudvalg. Ad. 18 Møde med Formidlerne vedrørende medlemstilbud Såfremt vores samarbejdspartnere er interesserede i dette, er der ikke umiddelbart nogle problemer forbundet med at lade andre studerende, der er medlem af Danmarks Lærerforening, få samme tilbud som medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Formidlernes studenterrepræsentationer ønsker vores tilbud med Lån & Spar Bank. Det er endnu usikkert om det kun er dette tilbud, eller tilbud generelt. Der afholdes møde mellem Næstformand Marie Bylov Falgren, Danmarks Lærerforening og repræsentanter fra Formidlerne fredag den 8. september. Herefter drøftelse af sagen. Side 11 af 16

12 Ad. 19 Handlingsplan for kluboptimering Der tages kontakt til seminarierne efter den skitserede handlingsplan. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Der er nogle klubber, der virkelig trænger til en hjælpende hånd. Hvad kan vi reelt gøre ved det? Hvilke klubber er det vi skal ud til NU og hvad skal der gøres? Jelling: Her er ingen klub og ingen bestyrelsesrepræsentant. Her skal der tages kontakt til DSR; eventuelt kan der tages kontakt til den lokale afdeling af PLS. Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen tager kontakt til seminariet. Næstformand, Marie Bylov Falgren og Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen besøger seminariet. Haderslev: Her er ingen klub og ingen bestyrelsesrepræsentant. Der er opnået kontakt til Ole, tidligere bestyrelsesrepræsentant. Næstformand, Marie Bylov Falgren tager kontakt til Ole og besøger seminariet. Aalborg: Her er ingen bestyrelsesrepræsentant og tilsyneladende ikke et ønske om at finde flere aktive til klubben. Næstformand, Marie Bylov Falgren tager kontakt til klubben og besøger seminariet. OBS-Klubber Skårup: Her skal vælges ny bestyrelsesrepræsentant. Generalforsamling den 20. september. Handlingsplan: Besøg efter generalforsamling. Sabrina Bentz tager kontakt til klubben. Odense: Det vides ikke helt hvad der sker i Odense, men de er lidt blevet væk. Handlingsplan: Telefonkontakt. Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen tager kontakt. Haslev: Her er der problemer med ledelsen. Handlingsplan: Telefonkontakt, måske besøg. Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen deltager i generalforsamlingen. Signe Voigt Christiansen tager telefonkontakt. Side 12 af 16

13 En lille smule OBS-Klubber N. Zahles: Skal finde en ny bestyrelsesrepræsentant, og der har ikke været meget opmærksomhed på LL på det seneste. Klubben er imidlertid opmærksom på problemet, og arbejder aktivt for at vende bøtten. Generalforsamling den 20. september. Sabrina Bentz har aftalt Bestyrelsesforberedende møde med klubben. Skive: Her er der en del interne problemer. Signe Voigt Christiansen har kontakt til klubben. Task-force Informere Bestyrelsen om datoer, når vi har dem, så menige klubmedlemmer fra overskudsklubber kan være med i et Task-force. Ad. 20 Bestyrelsesmøde 0606 Sager på 0606 Internationalt Udvalg Retningslinjer for LISTEN Board repræsentanter. Pædagogisk Udvalg Elevplaner drøftelse Arbejdsgrupper - Nedsættelse Antimobbe-arbejdsgruppe Fortæringsarbejdsgruppen Kommer med et udkast til retningslinjer. Gruppen tager Forretningsudvalgets kommentarer med i deres videre arbejde. Organisationsudvalget Grønspættebog drøftelse af behov herfor. CVU-arbejdsgruppe Indsupplering til gruppen samt handlingsplan Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Forretningsudvalget skal så småt begynde forberedelsen af næste bestyrelsesmøde. Derfor drøftelse af og orientering om kommende sager samt praktiske forhold. Endvidere skal referatet fra sidste bestyrelsesmøde forhåndsgodkendes. Side 13 af 16

14 Medlemsaktivitetsudvalget Evaluering af hvervekampagne Oktobermødegruppen Bestyrelsesforberedelse (Evt. nyvalg af værtsseminarium til årsmøde) LISTEN Drøftelse af LISTEN i fremtiden. Praktiske forhold Næstformand, Marie Bylov Falgren kontakter gamle aktive vedrørende dirigentposten. Referat 0506 er forhåndsgodkendt og udsendes til Bestyrelsen. Ad. 21 CVU-Netværk i fremtiden Som udgangspunkt vil Lærerstuderendes Landskreds gerne fortsat have et samarbejde, som også kunne have et mere politisk indhold. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Til CVU-Netværkets opstart skal fremtidigt samarbejde drøftes, hvorfor Forretningsudvalget skal tage stilling til hertil. Ad. 22 Møder og repræsentationer Formand, Jakob Andersen 12. september: Møde med Danmarks Lærerforening og IBIS vedr. Lærerens Dag september: Hovedstyrelsesmøde 14. september: Akkrediteringsbaggrundsgruppemøde 15. september: Pressemeddelelse-arbejdsdag 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 18. september: Møde i UVM Akkrediteringsgruppe 19. september: Kongresdelegationsmøde 21. september: Møde i ad hoc-gruppen vedrørende mediestrategi 22. september: Cykelaktionsgruppemøde (MSN-møde) Side 14 af 16

15 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend 25. september: Akkrediteringsbaggrundsgruppemøde 25. september: Forretningsudvalgsmøde i MVU-Rådet Møder, som der endnu ikke er dato på: Møde med Troels Ravn (S), møde med Dansk Industri, møde med Anemone (DSE) datoer og nærmere aftale følger. Næstformand, Marie Bylov Falgren 8. september: Møde med Danmarks Lærerforening og Formidlerne vedrørende brug af medlemstilbud. 11. september: Møde med Jesper Vadskær, Frederiksberg Seminarium angående bestyrelsesmøde 0506 samt Danske Studenter- og elevorganisationers Kollegieråd (DSK) 14. september: Møde i Internationalt Udvalg 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen 11. september: Møde med Jesper Vadskær, Frederiksberg Seminarium angående Danske Studenter- og elevorganisationers Kollegieråd (DSK) 12. september: Møde med Odense LL-Klub 15. september: Pressemeddelelse-arbejdsdag 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Tobias Zimling Kristiansen 14. september: Møde i Internationalt Udvalg 15. september: Pressemeddelelse-arbejdsdag 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 21. september: Møde i ad hoc-gruppen vedrørende mediestrategi 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Sabrina L. Bentz 11. september: Møde i undervisningsmiljøarbejdsgruppe 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Side 15 af 16

16 Signe Voigt Christiansen 7. september: Reception, Danske Studerendes Fællesråd 12. september: Hvervning i Skive 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Henning Reiths 7. september: Reception, Danske Studerendes Fællesråd 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Ad. 23 Eventuelt Drøftelse Sabrina Bentz Hvis I vil med, så spiller min søster teater torsdag den 21. september ikke den 20. som skrevet på mail. Det koster kr. 50 meld tilbage senest søndag den 10. september. Jeg kan ikke deltage i Bestyrelsens stormøde. Der har tidligere været tvivl om dette, men nu står det klart, da begge søstrene har besluttet at holde fødselsdag den weekend hhv. den 24. og den 25. november. Konference om internationalisering den 28. september Axelborg. Lasse Grundtvig Sørensen Eventuelt finde dato til nyt forretningsudvalgsmøde med Danmarks Lærerforening Ad. 24 Evaluering Evaluering Bemærk! Overført til internt notat efter godkendelse. Side 16 af 16

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat 221006 + 18191106 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat 4. Justering af dagsorden 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Demonstration

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Deltagere. 20. 21. september 2014

Deltagere. 20. 21. september 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand SLS Morten Lendal Petersen, næstformand SLS Anne Møller Christoffersen, forretningsudvalgsmedlem Martin Locht Pedersen, forretningsudvalgsmedlem

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look

Indledning 1. Unge skal have mulighed for at deltage i minimum en faglig aktivitet om måneden 2. FOAs kongres skal have et mere ungdommeligt look Ungdomsnetværkets Beretning 2009-2010 Indholdsfortegnelse Indledning...3 FOAs landsdækkende Ungdomsnetværk 2009-2010...4 FOA Ungdoms kongresdelegerede 2009-2011...5 Netværksmøderne...6 Netværkets arbejde

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere