Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet"

Transkript

1 Referat - af møde i Forretningsudvalget 6. og 7. september 06 på Sekretariatet 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opsamling fra sidste møde 4. Godkendelse af referater 5. Forretningsudvalgsrunde 6. RUC-rapport 7. Rollen som forretningsudvalgsmedlem 8. Velfærd for alle aktionsdag den 3. oktober 9. Rengøring på Sekretariatet 10. Arbejdsdag på Sekretariatet 11. Udvalgsrunde 12. Fællesudvalgsweekenden 13. Økonomi 14. Nyt fra Hovedstyrelsen 15. Kongres DR-undervisning/samarbejde 17. Uddannelsesforum Møde med Formidlerne vedrørende medlemstilbud 19. Handlingsplan for kluboptimering 20. Bestyrelsesmøde CVU-Netværk 22. Møder og repræsentationer 23. Eventuelt 24. Evaluering Til stede Formand, Jakob Andersen; Næstformand, Marie Bylov Falgren; Signe Voigt Christiansen; Sabrina L. Bentz (indtil punkt); Henning Reiths; Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen og Tobias Zimling Kristiansen Side 1 af 16

2 Ad. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent: Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen Referent: Sabrina Bentz Ad. 2 Justering af dagsorden Dagsordenen godkendt som forelagt Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Ingen justeringer af dagsordenen. Ad. 3 Opsamling fra sidste møde Drøftelse Der var ikke megen tålmodighed til sidste møde. Der opfordres til at holde en god tone og en god stemning. Ad. 4 Godkendelse af referater Referater er godkendt. Enkelte småjusteringer sendes til Næstformand Marie Bylov Falgren. Ad. 5 Forretningsudvalgsrunde Orientering Næstformand, Marie Bylov Falgren August 29.: CVU-Netværksmøde Vi var ikke så mange, og kun 2 organisationer repræsenteret (LL og SLS). Der er blevet planlagt lidt mere om CVU-Seminar; pt. problemer med lokalitet. 30.: Teknologirådets høring om internationalisering af uddannelserne Spændende dag med interessante oplæg. Programmet spændte meget vidt - for vidt, ikke så meget dybdegående. 31.: Møde med DLF ang. profilbrochure Vi har fået aftalt rammerne for, hvordan vi gør, og har fået uddelegeret arbejdsopgaver. Målrettes ordinære på 2. år og meritstuderende på 1. år. Deadline er sat primo oktober sendes ud i februar, så den kan bruges på seminarierne i foråret. Side 2 af 16

3 Formand, Jakob Andersen August 25.: CKF-referencegruppemøde Forskellige oplæg om hvordan arbejdet skal struktureres. CKF erne for hver fag skal fylde 1½ side. De forskellige arbejdsgrupper kommer med deres indstilling i slutningen af september. Referencegruppen kommenterer arbejdsgruppernes arbejde. Kommentarerne sendes til censur i UVM før videresendelse til arbejdsgrupperne. 29.: Møde i UVM s akkrediteringsgruppe Oplæg fra DPU om University College akkreditering. September 1.: Mini-Sorømøde ang. forskningstilknytning. Sabrina Bentz Spændende diskussioner; man blev lyttet til måske fordi det var dette relativt uformelle forum. August 23.: Intro på N. Zahles Seminarium 24.: Intro på N. Zahles Seminarium Introforløbet på Zahles har umiddelbart fungeret fint, og DSR/LL-klubben har besøgt samtlige 1. årgangs hold. Problemet er, at der ikke har været mange i klubben, der har set sig i stand til at informere om Lærerstuderendes Landskreds hvorfor jeg har været involveret. Man havde i forbindelse med introen lavet en konkurrence, hvor de tre hold med flest indmeldelser i LL vandt en kanalrundfart med øl og sodavand. Vældig hyggelig tur med højt humør! Signe Voigt Christiansen August 23.: Hvervning i Silkeborg. Henning Reiths Markedsdag med seminariets udvalg. Det gik rigtig godt, og der var mange fremmødte. Enkelte der viste interesse for at blive aktive. August 23.: Hvervning i Silkeborg. God diskussion med meritlærerstuderende. Side 3 af 16

4 Ad. 6 RUC-rapport Næstformand, Marie Bylov Falgren inviterer RUC erne til Bestyrelsens stormøde, og spørger til idekatalog Næstformand, Marie Bylov Falgren sendes resumé og rapport til Bestyrelsen med følgebrev. Næstformand Marie Bylov Falgren informerede om sagen. Forretningsudvalget skal tage stilling til, hvordan Lærerstuderendes Landskreds og specielt Bestyrelsen skal behandle den udarbejdede rapport. RUC erne vil gerne deltage i et Bestyrelsesmøde for at informere om rapportens resultater. Den eksterne ekspertise er vist desværre ikke meget mere end bare ekstern. Rapporten bærer præg af, at RUC erne ikke har den store forståelse for organisationen. Når det er sagt, så kan rapporten bruges til at give os en forståelse af, hvordan udefrakommende ser Lærerstuderendes Landskreds når RUC erne opfatter Lærerstuderendes Landskreds således, så er der nok også mange andre der gør. Der stilles forslag om, at rapporten præsenteres til Bestyrelsens stormøde, så der er mere tid til at behandle den end på et Bestyrelsesmøde. Der stilles forslag om at Forretningsudvalget laver et notat over rapportens konklusioner, med en vurdering af hvad der kan bruges af Lærerstuderendes Landskreds fremover. Det vurderes dog som mere hensigtsmæssigt, at dette arbejde udføres i Bestyrelsen efter et oplæg fra RUC erne. Både rapporten og resumeet forslås sendt til Bestyrelsen. Dette med en følg , der kort forklarer om de to. Der stilles forslag om offentliggørelse af rapporten på LL-Net. Det vurderes dog ikke som hensigtsmæssigt, da det er et internt arbejdsredskab. Side 4 af 16

5 Ad. 7 Rollen som forretningsudvalgsmedlem Drøftelse Signe Voigt Christiansen informerede om sagen. Med udgangspunkt i sidste forretningsudvalgsmøde ønskes en drøftelse af rollen som forretningsudvalgsmedlem. Herefter drøftelse af sagen af rollen som Forretningsudvalgsmedlem, koordinator og samspillet mellem disse: Man vælges på årsmødet som Forretningsudvalgsmedlem ikke som koordinator. Vi har som forretningsudvalg et fælles ansvar, men uddelegerer opgaver internt. Ved repræsentationer sendes man som repræsentant for LL ikke som koordinator for et udvalg. Repræsentationer, deltagelse i konferencer m.m. skal opkvalificere Forretningsudvalget og LL ikke kun en opkvalificering af udvalgskoordinatoren. Ved repræsentationer sendes den mest kompetente, og det er ikke nødvendigvis koordinatoren for et givent udvalg/arbejdsgruppe. Dette gælder både som en repræsentation af LL udadtil, den der har den fornødne viden, etc. Det skal vurderes fra sag til sag. Den der sendes af sted har en forpligtelse overfor de andre Forretningsudvalgsmedlemmer; (at videregive information) og en forpligtelse over for LL (at repræsentere). De eneste Forretningsudvalgsmedlemmer der kan være selvskrevne til diverse repræsentationer er formand og næstformand som frikøbte. At løfte arbejdsopgaver i udvalgene er en fælles opgave for udvalgene. Det overordnede ansvar ligger hos Bestyrelsen. Koordinatoren har en koordinerende rolle. Det gøres klart at man ikke er sit udvalg. Vi skal som koordinatorer og Forretningsudvalgsmedlemmer løfte sammen; se det som vores opgave at invitere og involvere hinanden. Endnu en gang påpeges det, at man kommer længst med ærlighed; klarhed, ikke svævende måske er! Side 5 af 16

6 Ad. 8 Velfærd for alle aktionsdag 3. oktober Dem, der kan, mødes fredag den 15. september kl. 16. til presse-arbejdsdag Formand, Jakob Andersen laver udkast til pressemeddelelse til Folketingets åbning. Tobias Zimling Kristiansen laver udkast til pressemeddelelse om finansloven. Signe Voigt Christiansen kontakter Århus for nærmere information om demonstrationen, og udarbejder sammen med Næstformand, Marie Bylov Falgren et udkast til støttende pressemeddelelse. Gruppen vedrørende undervisningsmiljø overvejer pressemeddelelse angående undervisningsmiljø i forbindelse med møde den 11. september. Lærerstuderendes Landskreds ønsker ikke at støtte op om Velfærd for alle aktionsdagen. Formand, Jakob Andersen informerer initiativtagerne. Næstformand Marie Bylov Falgren informerede om sagen. Forretningsudvalget har modtaget en mail om deltagelse i aktionsdag den 3. oktober Velfærd for alle. Forretningsudvalg bedes tage stilling til, om dette er et initiativ, som Lærerstuderendes Landskreds skal indgå i. Generelt er det nogle gode paroler, og der er ikke så meget vi kan være uenige i. Der er dog en bekymring for om dette alene bliver en hetz mod regeringen, frem for at handle om de egentlige paroler. Forslag om støtteerklæring til de ting, der har relevans for Lærerstuderendes Landskreds. Vi ved ikke hvor mange der bakker op om projektet efter mødet den 5. september. Forslag om at tale med arrangørerne om ordlyden, således at parolerne er de samme, men uden den regeringsfjendtlige karakter. Forslag om selvstændig pressestrategi op til 3. oktober. Opbakning til projekt i Århus ang. nedskæringer. Side 6 af 16

7 Ad. 9 Rengøring på Sekretariatet Næstformand Marie Bylov Falgren får mandat til at arbejde videre med sagen. Nuværende rengøringsselskab opsiges. Stillingsopslag på studentermedhjælperrengøring opslås. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Nuværende rengøringsselskab udfører ikke arbejdet tilfredsstillende der er simpelthen for ulækkert på Sekretariatet, hvorfor der stilles forslag om at undersøge en anden løsning. Forslag om studentermedhjælper-rengøring. Der laves internt stillingsopslag. Forslag om hjemmeservice. Hjemmeservice vurderes at være en død sild. Hvad med overenskomstmæssige forhold for rengøringsassistenter? Det skal naturligvis sikres at overenskomstmæssige forhold er i orden. Ad. 10 Arbejdsdag på Sekretariatet Der holdes arbejdsdag lørdag den 21. oktober kl. 10. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Det vurderes at Sekretariatet kunne trænge til en rengøringsdag. Ad. 11 Udvalgsrunde Drøftelse Stormødearbejdsgruppen Gruppen er pt. ved at planlægge et møde i Nr. Nissum. Klubben har været meget aktiv med at arrangere Bestyrelsens stormøde. Fortæringsarbejdsgruppen Der har været holdt møde i gruppen. Mere om det senere! Cykelaktionsgruppen Der har været holdt møde i gruppen. Det anses ikke som værende realistisk at nå alle seminarier rundt. Arrangementet skal løbe af stablen den oktober. Der er planlagt tre ruter. Der er talt om, hvilke events der kan laves i forbindelse med aktionen; konkurrencer etc. Der skal findes sponsorer til aktiviteten. Side 7 af 16

8 Fagligt Udvalg Afholdt møde den 27. august. Til mødet fik udvalget de sidste detaljer omkring spørgeskemaundersøgelsen til de meritlærerstuderende på plads. Der er blevet ringet rundt til samtlige seminarier, for at følge op på aftalen om hvordan undersøgelsen skal forløbe, og der har generelt været opbakning om projektet. Spørgeskemaet sendes ud en af de nærmeste dage. Desuden fik udvalget diskuteret Copy-Dan aftalerne, og har talt om muligheden for at lave en guide til studerende. Undervisningsmiljøarbejdsgruppen Der er blevet indsamlet informationer til gruppens møde mandag den 11. september. Medlemsaktivitetsudvalget Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Oktobermødegruppen Gruppen startede lidt stresset med en Åh, nej, vi har ikke meget tid!, men i løbet af ganske kort tid fik gruppen lavet en masse arbejde, og der er styr på sagerne. Der er arrangeret diverse oplægsholdere: Næstformand Marie Bylov Falgren, Peter Allerup fra DPU, der ledes stadig efter en der kan fortælle om evalueringskultur der har været kontakt til nogle forskellige, men pt. intet fast. Paneldebat: Martin Henriksen (DF), Pernille Bagge (SF), Troels Ravn (S) og Formand, Jakob Andersen. Der laves i år et reklamefremstød for Oktobermødet der er lavet plakater og flyers. Desuden er der planlagt oplæg til næste Bestyrelsesmøde. Der er desuden aftalt møde med Vordingborg LL-Klub for at få status på det praktiske i forbindelse med Oktobermødet. CVU-arbejdsgruppen Der har været afholdt et enkelt møde. Der er lavet en mappe med alt tilgængeligt materiale om CVU. Der er blevet diskuteret hvad CVU-arbejdsgruppen skal bruges til; politisk orientering og opdatering, sparring i forhold til forretningsudvalget, udarbejdelse af debatmateriale, eventuelt debatarrangement, kursus til kursuskataloget ang. opkvalificering til CVU/DSR-arbejdet, eventuelt udarbejde udkast til resolution til årsmødet. Arbejdsgruppen har ikke nogen fast tidsramme det kommer lidt an på hvordan vinden blæser på CVUområdet; pt. er der aftalt 3 møder. Internationalt Udvalg Gruppen har holdt møde med Guide til udlandsophold (GTU) på dagsordenen. Der forventes at ligge et færdigt resultat i januar 07. Der er blevet arbejdet med retningslinier for LISTEN- Board repræsentanterne. Dette arbejdes der videre med til næste møde (14. september) i udvalget, og der præsenteres noget konkret på næste Bestyrelsesmøde. Næste møde bliver i samarbejde med Bologna-teamet for at få afklaret Bologna-teamets fremtid. Mediestrategiarbejdsgruppen Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Forretningsudvalgsmedlem Sabrina Bentz har trukket sig fra gruppen. Pædagogisk Udvalg Pædagogisk Udvalg har været meget tyndt besat. Der har været afholdt en enkelt arbejdsdag, hvor der blev diskuteret CKF er og meritlæreruddannelsen. Side 8 af 16

9 Konferencearbejdsgruppen Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Der var planlagt et møde den 25. august som måtte aflyses. Der er pt. ikke planlagt ny mødedato. Gruppen er lille, og det er en stor opgave at løfte der er brug for flere hænder! Organisationsudvalget Der har været afholdt et enkelt møde. Der er blevet lavet forslag til nye Organisatoriske Forhold. Desuden arbejdes der på en Grønspættebog, der kan hjælpe nye aktive i Lærerstuderendes Landskreds. Arbejdsprogrammets placering er blevet diskuteret, men uden resultat. Der laves et oplæg til debat til Bestyrelsens stormøde. Forretningsudvalgets mandatperioder diskuteres til fællesudvalgsweekenden. Ad. 12 Fællesudvalgsweekenden Fælles tidsplan sendes til koordinatorerne senest den 7. september. Alle udvalg laver afsnit til udvalgsfolder. Sendes til Signe Voigt Christiansen, der samler folderen. Punkt til fællesmøde: Profilering af udvalg; Årsmødet og arrangementer afholdt lokalt om læreruddannelsesreformen. Formand Jakob Andersen laver sagspapir til 0606 om elevplaner. Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Dette punkt er tænkt som en mulighed for udvalgskoordinatorerne for at få aftalt de sidste ting. Fællespunkt: Udarbejdelse af udvalgsfolder. Forslag til fællesmøde mellem udvalgene: o Profilering af udvalgene. o Arrangementer afholdt lokalt om læreruddannelsesreformen. o Elevplaner. Fælles tidsplan efterspørges. Mødestart kl. 14 lørdag den 23. september. Udvalgene skiftes til at lave mad, vaske op, etc. Husk aktivitet! Ad. 13 Økonomi Afstemning om at støtte med kr. 7500: For: 6 Imod: 0 Blanke: 1 Der støttes med kr Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen giver DSR besked. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Forretningsudvalget har modtaget en ansøgning fra DSR på Århus Lærerseminarium på kr til Demokratidag. Der bides mærke i at LL-klubben for fremtiden vil tage arrangementet i betragtning i forhold til budgetlægning. Side 9 af 16

10 Ad. 14 Nyt fra Hovedstyrelsen Formand, Jakob Andersen gør Hovedstyrelsen opmærksom på foreningens professionsideal, og taler i det hele tage imod. Debatten tages op i Bestyrelsen og på Årsmødet. Formand, Jakob Andersen orienterede om sagen. Drøftelse af kommende punkt på dagsordenen til Hovedstyrelsesmøde vedrørende læreruddannelse i universitetsregi, hvorfor Forretningsudvalget bedes komme med input, som kan tages med til mødet. Hvordan kan en forening, der har udarbejdet en professionsstrategi, pludselig gå imod alle tidligere argumenter, der sikrer en professionsrettet læreruddannelse, bare fordi man ser en løngevinst? Debatten skal uden tvivl op på Årsmøde 07 og i Bestyrelsen. Såfremt HS ønsker læreruddannelse i universitetsregi, kan det være hensigtsmæssigt at invitere Anders Bondo til et Bestyrelsesmøde. Emnet kommer sandsynligvis ikke til at fylde det helt store på årets kongres. Ad. 15 Kongres 06 Forretningsudvalgsmedlemmer inviteres ikke med på en særlig invitation. Bestyrelsen gøres opmærksomme på, at alle medlemmer af Danmarks Lærerforening kan deltage som gæster til Kongressen. Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Skal Forretningsudvalgsmedlemmer, der ikke er valgt til kongresdelegationen, inviteres med som gæster? Skal alle, der har stillet op til kongresdelegationen, så ikke også inviteres med? Lærerstuderendes Landskreds medlemmer skal gøres opmærksomme på, at det for alle medlemmer er muligt at deltage som gæst til Kongressen på tilhørerpladserne. Side 10 af 16

11 Ad. 16 DR Undervisning/samarbejde Sabrina Bentz taler med Nynja Østergård om deltagelse i møde den 25. oktober og i ad hoc gruppe. Formand, Jakob Andersen kontakter Danske Skoleelever for deltagelse og udarbejder sagspapir til bestyrelsesmøde Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen koordinerer ad hoc gruppen og deltager i møde den 25. oktober. Formand Jakob Andersen orienterede om sagen. Arbejdet med en antimoppekampagne i samarbejde med DR Undervisning er så småt i gang, og der afholdes Klædepå -møde den 25. oktober kl for oplægsholdere til efterårets antimoppearrangementer, hvor Lærerstuderendes Landskreds skal sendes en til to repræsentanter. Skal Nynja Østergård inviteres med som DCUMrepræsentant? Kunne det være hensigtsmæssigt at nedsætte en ad hoc gruppe, med antimoppekampagnen som arbejdsområde? Danske Skoleelever kontaktes for fælles ad hoc gruppe. Tilmelding til møde senest den 9. oktober. Ad. 17 Uddannelsesforum 06 Formand Jakob Andersen informerer netværket om datoer: april, april og maj. Der er opbakning til at weekenden den december bruges på en sommerhustur. Formand Jakob Andersen orienterede om sagen. DUF har udskudt behandling af ansøgning, hvilket medfører at Uddannelsesforum flyttes fra efterår 06 til forår 07. Forretningsudvalget skal finde mulige datoer for afholdes, som kan tages med til næste styregruppemøde. Weekenden den december foreslås brugt på en tværorganisatorisk sommerhustur for Forretningsudvalg. Ad. 18 Møde med Formidlerne vedrørende medlemstilbud Såfremt vores samarbejdspartnere er interesserede i dette, er der ikke umiddelbart nogle problemer forbundet med at lade andre studerende, der er medlem af Danmarks Lærerforening, få samme tilbud som medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Formidlernes studenterrepræsentationer ønsker vores tilbud med Lån & Spar Bank. Det er endnu usikkert om det kun er dette tilbud, eller tilbud generelt. Der afholdes møde mellem Næstformand Marie Bylov Falgren, Danmarks Lærerforening og repræsentanter fra Formidlerne fredag den 8. september. Herefter drøftelse af sagen. Side 11 af 16

12 Ad. 19 Handlingsplan for kluboptimering Der tages kontakt til seminarierne efter den skitserede handlingsplan. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Der er nogle klubber, der virkelig trænger til en hjælpende hånd. Hvad kan vi reelt gøre ved det? Hvilke klubber er det vi skal ud til NU og hvad skal der gøres? Jelling: Her er ingen klub og ingen bestyrelsesrepræsentant. Her skal der tages kontakt til DSR; eventuelt kan der tages kontakt til den lokale afdeling af PLS. Kasserer Lasse Grundtvig Sørensen tager kontakt til seminariet. Næstformand, Marie Bylov Falgren og Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen besøger seminariet. Haderslev: Her er ingen klub og ingen bestyrelsesrepræsentant. Der er opnået kontakt til Ole, tidligere bestyrelsesrepræsentant. Næstformand, Marie Bylov Falgren tager kontakt til Ole og besøger seminariet. Aalborg: Her er ingen bestyrelsesrepræsentant og tilsyneladende ikke et ønske om at finde flere aktive til klubben. Næstformand, Marie Bylov Falgren tager kontakt til klubben og besøger seminariet. OBS-Klubber Skårup: Her skal vælges ny bestyrelsesrepræsentant. Generalforsamling den 20. september. Handlingsplan: Besøg efter generalforsamling. Sabrina Bentz tager kontakt til klubben. Odense: Det vides ikke helt hvad der sker i Odense, men de er lidt blevet væk. Handlingsplan: Telefonkontakt. Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen tager kontakt. Haslev: Her er der problemer med ledelsen. Handlingsplan: Telefonkontakt, måske besøg. Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen deltager i generalforsamlingen. Signe Voigt Christiansen tager telefonkontakt. Side 12 af 16

13 En lille smule OBS-Klubber N. Zahles: Skal finde en ny bestyrelsesrepræsentant, og der har ikke været meget opmærksomhed på LL på det seneste. Klubben er imidlertid opmærksom på problemet, og arbejder aktivt for at vende bøtten. Generalforsamling den 20. september. Sabrina Bentz har aftalt Bestyrelsesforberedende møde med klubben. Skive: Her er der en del interne problemer. Signe Voigt Christiansen har kontakt til klubben. Task-force Informere Bestyrelsen om datoer, når vi har dem, så menige klubmedlemmer fra overskudsklubber kan være med i et Task-force. Ad. 20 Bestyrelsesmøde 0606 Sager på 0606 Internationalt Udvalg Retningslinjer for LISTEN Board repræsentanter. Pædagogisk Udvalg Elevplaner drøftelse Arbejdsgrupper - Nedsættelse Antimobbe-arbejdsgruppe Fortæringsarbejdsgruppen Kommer med et udkast til retningslinjer. Gruppen tager Forretningsudvalgets kommentarer med i deres videre arbejde. Organisationsudvalget Grønspættebog drøftelse af behov herfor. CVU-arbejdsgruppe Indsupplering til gruppen samt handlingsplan Næstformand, Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Forretningsudvalget skal så småt begynde forberedelsen af næste bestyrelsesmøde. Derfor drøftelse af og orientering om kommende sager samt praktiske forhold. Endvidere skal referatet fra sidste bestyrelsesmøde forhåndsgodkendes. Side 13 af 16

14 Medlemsaktivitetsudvalget Evaluering af hvervekampagne Oktobermødegruppen Bestyrelsesforberedelse (Evt. nyvalg af værtsseminarium til årsmøde) LISTEN Drøftelse af LISTEN i fremtiden. Praktiske forhold Næstformand, Marie Bylov Falgren kontakter gamle aktive vedrørende dirigentposten. Referat 0506 er forhåndsgodkendt og udsendes til Bestyrelsen. Ad. 21 CVU-Netværk i fremtiden Som udgangspunkt vil Lærerstuderendes Landskreds gerne fortsat have et samarbejde, som også kunne have et mere politisk indhold. Næstformand Marie Bylov Falgren orienterede om sagen. Til CVU-Netværkets opstart skal fremtidigt samarbejde drøftes, hvorfor Forretningsudvalget skal tage stilling til hertil. Ad. 22 Møder og repræsentationer Formand, Jakob Andersen 12. september: Møde med Danmarks Lærerforening og IBIS vedr. Lærerens Dag september: Hovedstyrelsesmøde 14. september: Akkrediteringsbaggrundsgruppemøde 15. september: Pressemeddelelse-arbejdsdag 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 18. september: Møde i UVM Akkrediteringsgruppe 19. september: Kongresdelegationsmøde 21. september: Møde i ad hoc-gruppen vedrørende mediestrategi 22. september: Cykelaktionsgruppemøde (MSN-møde) Side 14 af 16

15 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend 25. september: Akkrediteringsbaggrundsgruppemøde 25. september: Forretningsudvalgsmøde i MVU-Rådet Møder, som der endnu ikke er dato på: Møde med Troels Ravn (S), møde med Dansk Industri, møde med Anemone (DSE) datoer og nærmere aftale følger. Næstformand, Marie Bylov Falgren 8. september: Møde med Danmarks Lærerforening og Formidlerne vedrørende brug af medlemstilbud. 11. september: Møde med Jesper Vadskær, Frederiksberg Seminarium angående bestyrelsesmøde 0506 samt Danske Studenter- og elevorganisationers Kollegieråd (DSK) 14. september: Møde i Internationalt Udvalg 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Kasserer, Lasse Grundtvig Sørensen 11. september: Møde med Jesper Vadskær, Frederiksberg Seminarium angående Danske Studenter- og elevorganisationers Kollegieråd (DSK) 12. september: Møde med Odense LL-Klub 15. september: Pressemeddelelse-arbejdsdag 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Tobias Zimling Kristiansen 14. september: Møde i Internationalt Udvalg 15. september: Pressemeddelelse-arbejdsdag 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 21. september: Møde i ad hoc-gruppen vedrørende mediestrategi 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Sabrina L. Bentz 11. september: Møde i undervisningsmiljøarbejdsgruppe 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Side 15 af 16

16 Signe Voigt Christiansen 7. september: Reception, Danske Studerendes Fællesråd 12. september: Hvervning i Skive 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Henning Reiths 7. september: Reception, Danske Studerendes Fællesråd 16. september: Forretningsudvalgsmøde 16. september: CKF-arbejdsdag 19. september: Kongresdelegationsmøde 23. september: Fællesudvalgsweekend 24. september: Fællesudvalgsweekend Ad. 23 Eventuelt Drøftelse Sabrina Bentz Hvis I vil med, så spiller min søster teater torsdag den 21. september ikke den 20. som skrevet på mail. Det koster kr. 50 meld tilbage senest søndag den 10. september. Jeg kan ikke deltage i Bestyrelsens stormøde. Der har tidligere været tvivl om dette, men nu står det klart, da begge søstrene har besluttet at holde fødselsdag den weekend hhv. den 24. og den 25. november. Konference om internationalisering den 28. september Axelborg. Lasse Grundtvig Sørensen Eventuelt finde dato til nyt forretningsudvalgsmøde med Danmarks Lærerforening Ad. 24 Evaluering Evaluering Bemærk! Overført til internt notat efter godkendelse. Side 16 af 16

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 27. juni 06 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 27. juni 06 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 27. juni 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Opfriskning af evaluering fra sidste møde 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 4. oktober 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 4. oktober 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 4. oktober 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Velkommen i Forretningsudvalget/rollen som forretningsudvalgsmedlem

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Referat - af forretningsudvalgsmøde den 28. og 29. april 06 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat 4. Justering af dagsorden 5. Forretningsudvalgsrunde 6. Demonstration

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat 221006 + 18191106 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium

Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Referat - af bestyrelsesmøde 0409 på Frederiksberg Seminarium Dagsorden 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referent 3. Valg af klubber til anvendelse 4. Justering af dagsorden 5. Godkendelse af referat 0209

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 30. august 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06

Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Referat - af årsmøde på Silkeborg Seminarium den 3.-5. marts 06 Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Stemmetællere og redaktionskomité 3. Forretningsorden og tidsplan 4. Beretning 5. Temadrøftelser 6. Forslag

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 15. december 04 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 15. december 04 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 15. december 04 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Forretningsudvalgsrunde 4. Udvalgsrunde 5. Økonomi 6. Samarbejde

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde 0508 på Næsbycenteret

Referat - Bestyrelsesmøde 0508 på Næsbycenteret Referat - Bestyrelsesmøde 0508 på Næsbycenteret 1. Valg af dirigenter og stemmetæller 2. Valg af referent 3. Valg af klubber til anvendelse 4. Justering af dagsorden 5. Seminarierunde 6. Nyt fra formand

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium

Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat fra Årsmødet 1-3 marts 2002 på Blaagaard Seminarium Referat Fredag Referenter: Ulrich og Mette. Dirigenter Forslag til dirigenter: Henrik Hallinger og Martin Visby. Begge er valgt. Forretningsorden

Læs mere

Referat - af bestyrelsesmøde 0709 på Læreruddannelsen Vordingborg

Referat - af bestyrelsesmøde 0709 på Læreruddannelsen Vordingborg Referat - af bestyrelsesmøde 0709 på Læreruddannelsen Vordingborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af klubber til anvendelse 4. Justering af dagsorden 5. Godkendelse af referat

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Generelle retningslinjer... 2 2 Bestyrelsen... 2 3 Forretningsudvalget... 3 4 Årsmøde... 3 5 Oktoberarrangement... 4 6 LL-klubben...

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min)

REFERAT/ DAGSORDEN. VIA-DSR møde. Punkt 1. Valg af dirigent og referent (2 min) VIA-DSR møde Sted: Lokale B337 Prinsens Allé 2 8800 Viborg Mødedato: 20. september 2016 Deltagere Thai, Andreas, Cristian, Mindagus, Inge Stine Rossen Møller, Studenterkoordinator som referent Gæster Elvir

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Elevrådets vedtægter

Elevrådets vedtægter Elevrådets vedtægter Indhold 1 Navn og formål... 2 2 Repræsentation... 2 3 Elevrådsrepræsentanter... 2 4: Organisation... 3 5 Udvalg... 3 6 Ordinære møderegler... 4 7 Forretningsorden... 5 8 Arbejdsopgaver...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium

Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium Indhold Vedtægter for Elevrådet på Munkensdam Gymnasium... 1 1: Navn og formål... 2 2: Medlemmer... 2 3: Organisation... 3 4: Stormøde... 3 5: Økonomi...

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten

Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten Forretningsudvalgsmøde i Kulturtjenesten 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Katalog 2016/17... 3 3. Studentermedhjælper, opsigelse... 4 4. Udviklingspuljen... 6 5. Næste mødedato... 7 6. Eventuelt...

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar

Med venlig hilsen Patrick Steffen Pedersen På vegne af BasisBaren, Havestuen, Kablah!, O SohnBaren, Wunderbar, Mærkbar, DE-klubben og Bajers Bar Ansøgning af underskudsbevilling til Tour de Fredagsbar Tour de Fredagsbar (i resten af ansøgningen forkortet TdF) er en aktivitet, hvor studerende ved Aalborg Universitet på tværs af studieretninger og

Læs mere

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014

AALBORG HÅNDBOLD SUPPORT. Forretningsorden. Pr. 5. marts 2014 Forretningsorden Pr. 5. marts 2014 FORRETNINGSORDEN 1.0 FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.1 Forretningsorden er fastsat af bestyrelsen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen er

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014

REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 REFERAT bestyrelsesmøde 12. August 2014 Deltagere: Malene Nielsen, Nadja Jensen, Anne Fritzner, Jakob Agergaard, Michael Lindberg, Nikolaj Clausen, Kasper Brix og Jakob Færch Afbud: Charlotte Olsen 1.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.:

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: Aarhus, den 24. februar 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 20. februar 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.45 10.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF AB (barselsorlov), AK, JK

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012

Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 Referat af bestyrelsesmødet den 4. juni 2012 NB: Dagsordenen er revideret i forhold til den før mødet udsendte dagsorden. 1. FORMALIA 2. ORIENTERINGER 3. KONSTITUERING AF BESTYRELSEN 4. STUDIESTART 2012

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat - til generalforsamling i Blaagaard/KDAS d. 11/12/12 (DSR inkl.)

Referat - til generalforsamling i Blaagaard/KDAS d. 11/12/12 (DSR inkl.) Referat - til generalforsamling i Blaagaard/KDAS d. 11/12/12 (DSR inkl.) Ad. 1, 2, 3 - Formalia Valg af dirigent: Karen Brix, Blaagaard/KDAS Valg af referent: Tommi Falk, FU Valg af stemmetællere: Cecilie

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Bente Sorgenfrey, Hans Stige (formand),

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Kredsstyrelsesmøde Referat Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Punkt: 262) Godkendelse af referat fra ordinært KS møde d. 3. juni 2009 /SLH Referatet

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere.

Velkommen til generalforsamlingen. Der vælges referent og dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt. Der vælges stemmetællere. Referat Generalforsamling, SAND Trekanten, 25.02.2016 Til stede: Betina, Malene, Poul, Per, Pernille, Jan, Lene, Jakob Til stede fra SANDs sekretariat: Sanna, Rene N. Velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011

Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 4. februar 2011 Referat af bestyrelsesmødet 31. januar 2011 1. Formalia Referent: Sørine Wredstrøm Dirigent: Toke Høiland-Jørgensen Afbud: Ask Gudmundsen, Mia Jo Otkjær, Astrid Østergaard, Bjørn Ekstrøm,

Læs mere

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016.

Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Sådan arbejder styrelsen i Dansk Friskoleforening. Besluttet på styrelsesmødet 30. marts 2016. Baggrund: Dansk Friskoleforening har sin rod i den foreningsdemokratiske tanke, og ønsker at fastholde sit

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk Referat fra konstituerende møde i Deltagere: Janne Feenstra Jannick Knudsen Britta Soling (syg) Connie Gorell Nielsen Brian Holm Nielsen Louise Kolstrup (til kl. 12) Punkt Emne + uddybning 1. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 1/2014

Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 1/2014 Referat af bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 1/2014 Dato og tid: Mandag den 13. januar 2014 kl. 17.30 Sted: ABF Skinbjergs fælleshus Referent: Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE REFERAT AF SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 15-09-2011 KL. 9-15 PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN STV DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE OG SKOLEPRAKTIK-KOORDINATORER REFERENT:

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl

Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl Ekstraordinær generalforsamling 17. august 2016 kl. 16-17 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BEGÆRING 3 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 4 ÆNDRINGSFORSLAG TIL VEDTÆGTERNE 5 LOVUDVALGETS KOMMENTARER TIL ÆNDRINGSFORSLAG

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Aarhus, den 28. september 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 24. september 15 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 13.00 15.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF Ingen FP Jesper Skorstengaard

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere