Referat - af møde i Forretningsudvalget den december 06 på Sekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet"

Transkript

1 Referat - af møde i Forretningsudvalget den december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat Forretningsudvalgsrunde 5. (Re)konstituering 6. Udvalgsrunde 7. Økonomi 8. Meritlæreruddannelsen 9. Henvendelser 10. Årsmøde 07 status klubber på Årsmødet 12. Evaluering af bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Møder og repræsentationer 15. Arbejdet frem mod næste møde 16. Eventuelt 17. Evaluering Til stede Formand, Jakob Andersen; Næstformand, Marie Bylov Falgren; Kasserer, Brian Jensen; Lone Sønderby Kristensen; Signe Voigt Christiansen; Sabrina L. Bentz og Tobias Zimling Kristiansen Side 1 af 12

2 Ad. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent: Sabrina L. Bentz Referent: Næstformand, Marie Bylov Falgren Ad. 2 Justering af dagsorden Dagsordenen godkendt som forelagt Der tages eventuelt nogle arbejdende punkter tirsdag den 19. december, hvis der er brug for det. Ad. 3 Godkendelse af referat Referaterne godkendt med Der fremgår af , at status på ny hjemmeside og den tilføjede korrekturrettelse. fremtidigt arbejde skal på dagsordenen, men det foreslås at dette skydes til næste forretningsudvalgsmøde. OBS! Ad. 6 i skal lige korrekturlæses. Ad. 4 Forretningsudvalgsrunde Orientering Signe Voigt Christiansen 21. november: Konference vedrørende forskningstilknytning 7. december: Bologna-møde i Århus Udmærket konference, der gav forskellige inputs og inspiration, men der manglede lidt de studerendes perspektiv Mødet var spændende, og det var samtidig fedt, at man fik snakket med de andre studieorganisationer omkring fælles problemstillinger; eksempelvis problematikker omkring uddannede praktikvejledere eller mangel på samme. 14. december: Møde i FTF-styregruppen for ungdomsundersøgelse Signe Voigt Christiansen er ansvarlig for at formulere nogle spørgsmål vedrørende vigtigheden i at fagforeningerne kæmper for professionerne. 15. december: Julegløgg hos Pædagogstuderendes Landssammenslutning Hyggeligt! Måske ville det være en ide at få en reklamen i LL-Nyt vedrørende undersøgelsen samt eventuelt link på hjemmesiden. Side 2 af 12

3 Næstformand, Marie Bylov Falgren 7. december: Besøg på Aalborg. Flere havde givet tilsagn om at komme til et informationsmøde, men det endte med, at der ikke kom nogen. Marie Bylov Falgren talte med et par fra klubben/dsr DSR-formanden, Anders bliver på en ekstraordinær generalformsamling valgt som Bestyrelsesrepræsentant. Marie Bylov Falgren har aftalt med ham, at hun vil forberede ham til næste bestyrelsesmøde. 14. december: Kursus i Adobe Illustrator og Siteserver Tobias Zimling Kristiansen Formandskabet, sekretær og webredaktør deltog i kursus i hjemmesiden og andet IT teknisk. Det var rigtig godt, og det åbnede nogle muligheder for at holde hjemmesiden mere opdateret. 6. december: Høring vedrørende den nye karakterskala Vældig interessant, og også vældig sigende for, hvordan Ministeriet ser på projektet. 14. december: Møde i Integrationsministeriet vedrørende kampagnen for at få flere tosprogede på læreruddannelsen Rigtig spændende; det ser ud til at blive rigtig godt, og det er godt at mærke, at man kunne tilbyde noget, da eksempelvis reklamefolk måske ikke ved så meget om forholdene på læreruddannelsen. 14. december: Hvervning på Århus Lærerseminarium Lone Sønderby Kristensen Det var hyggeligt og gik godt. De studerende var interesserede i Årsmødet og det opstartsmøde, som klubben holder i januar 15. december: Hvervning på Københavns Dag- og Aftenseminarium Lidt en underlig oplevelse; en del af de studerende var ikke særlig positive i deres modtagelse. Side 3 af 12

4 Formand, Jakob Andersen 21. november: Sidste møde omkring CKF erne Der er en del, der stadig ikke er med; vejledende timetal blandt andet, men det kommer først i høringen, som dog ikke er kommet endnu. Generelt er der flere forslag, der skulle i høring, som ikke er kommet det endnu. 27. november: Forretningsudvalgsmøde i MVU-Rådet MVU-Rådet overlever et år mere, hvilket vil sige, at det kører frem til 2008, når KVU-MVU lovgivningen bliver slået sammen. 29. november: Oplæg på efterskole på Lolland 5. december: MVU-Samarbejdsmøde 14. december: Hovedstyrelsesmøde 15. december: Hovedstyrelsesmøde Eleverne var ikke særligt engagerede, men der var positiv respons efterfølgende. Drøftelse vedrørende Danske Studerendes Fællesråd samt fremtidig samarbejde. Der blev blandt andet talt om overenskomst; tanke om at lægge op til at en arbejdstidsaftale skal løse problemstillinger i folkeskolen, men man ved endnu ikke hvordan kredsformændene tager imod den strategi. Flere fokuspunkter: Faglighed, rekruttering og fastholdelse af nyuddannede lærere; højnelse af lærernes status og ledelsesrum Møde med den nye kommunikationschef, som blandt andet talte om en såkaldt kommunikationskløft. Desuden vil han gerne være behjælpelig med nogle gode råd til et møde i forbindelse Lærerstuderendes Landskreds besparelseskampagne i januar. Der er blevet annonceret fire konferencer om karakterskalaen, hvor Lederforeningen er inviteret. Side 4 af 12

5 Ad. 5 (Re)konstituering Rekonstituering Udvalg Næstformand, Marie Bylov Falgren overtager som koordinator for Organisationsudvalget. Formand, Jakob Andersen orienterede om sagen. Da Lasse Grundtvig Sørensen er utrådt af Forretningsudvalget, og Brian Jensen indtrådt, skal Forretningsudvalget jf. de politiske papirer rekonstituere sig. Derudover skal det nye MVU-Netværk drøftes i forhold til rekonstituering. Herefter drøftelse af sagen. MVU-Netværk Frem mod Årsmødet, lader Forretningsudvalget dagsordenen og kalenderen bestemme, hvem der sendes af sted til MVU- Netværksmøder. Hele Forretningsudvalget kobles på MVU-mailinglisten. I forhold til MVU-Rådsformøderne fortsættes som hidtil. Ad. 6 Udvalgsrunde Internationalt Udvalg GTU en skal gøres færdig. Materialerne ligger i Odense hos et udvalgsmedlem. Der er brug for, at nogen overtager projektet. Formand, Jakob Andersen vil gerne være tovholder på projektet. Sabrina L. Bentz er behjælpelig med layout. Besparelsesstyregruppe Der bliver lidt startet op igen efter nytår. Pædagogisk Udvalg Der er blevet udarbejdet et notat om den nye læreruddannelse, som der eventuelt bliver arbejdet lidt mere med. Derudover har udvalget drøftet de forslag til arbejdsprogram, som der forelægger, og endelig er der blevet udarbejdet en mødekalender. Side 5 af 12

6 Medlemsaktivitetsudvalget Udvalget har været på besøg på Københavns Dag- og Aftenseminarium, Århus Lærerseminarium og Nr. Nissum Seminarium. Guide til arrangementer færdiggøres i januar. Derudover har udvalget drøftet mulige forslag til Årsmødet. Ad. 7 Økonomi Rykkerprocedure Firmaer og lignende Almen rykkerprocedure; 3 rykkere. Renter på rykkerne, efter 3. rykker, Inkasso. Der undersøges videre om renternes procentsats. Klubber Det undersøges, hvad de reelle omkostninger er ved at klubberne skylder penge. Herefter drøftes eventuelle rykkergebyrer. Formand, Jakob Andersen orienterede om sagen. I færdiggørelsen af regnskabet, er der nogle ting, som Forretningsudvalget skal tage stilling til: Rykkerprocedure Debitorer/tab Andet Ting, som Forretningsudvalget skal have in mente: Husk at bruge klipsemaskine ikke papirklips ved modråde Der skal være en skærpet opmærksomhed på LL-Nyt Pristalsregulering i forhold deltagelsesgebyrer? Herefter drøftelse af sagen. Debitorer/tab Før 31. december 05 Der udskrives en check til de to tidligere tillidsvalgte, som Lærerstuderendes Landskreds skylder penge. I forhold til de to tidligere tillidsvalgte, som skylder Lærerstuderendes Landskreds penge, sættes de til tab. Tillidsvalgte efter 31. december 05 Der laves gældsbrev efter aftale. Side 6 af 12

7 Afslutning af regnskab Regnskabet er ikke færdigt til bestyrelsesmøde 0107, hvorfor Forretningsudvalget skal tage stilling en eventuel flytning af mødet Drøftelse angående rykkergebyrer ovenpå henstilling fra bogholderiet Endelig beslutning angående rykkergebyrer ovenpå indstilling fra bogholderiet 1. rykker ingen gebyrer 2. rykker 50 kr. 3. rykker 100 kr. Efter 3. rykker til Inkasso. Nemmest at håndtere hvis der er de samme gebyrer for interne så som eksterne, og der er desuden nogle etiske dilemmaer, hvis det ikke bliver gjort. Det kan i fremtiden blive undersøgt om det kan være en mulighed at trække pengene fra klubbernes tilskud efter en tredje rykker. Dette skal diskuteres i Bestyrelsen og tales om med Danmarks Lærerforening i forbindelse med en genforhandling af den økonomiske aftale. Der bliver udarbejdet beskrivelser af arbejdsgange inden for det økonomiske område. På næste møde med bogholderiet bliver det drøftet, hvilke andre områder der skal indeholdes i arbejdsgangsbeskrivelserne. Ad. 8 Meritlæreruddannelsen Der udsendes materialer til Forretningsudvalget, der bedes sende kommentarer retur samt sætte kryds i kalenderen den 4. januar 7. Sabrina L. Bentz orienterede om sagen. Der afholdes udvalgsmøde i Fagligt Udvalg og Pædagogisk Udvalg om meritlæreruddannelsen den 4. januar 07 kl Der skal være et politikpapir klart til bestyrelsesmøde Ad. 9 Henvendelser Henvendelse fra Socialdemokraterne Der arbejdes med det fremsendte notat den 19. december. Formand, Jakob Andersen orienterede om sagen. Der blevet udsendt to henvendelser fra henholdsvis Socialdemokraterne og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Henvendelse fra Danske Gymnasieelevers Side 7 af 12

8 Sammenslutning Formand, Jakob Andersen beder om nærmere oplysninger, og svarer eventuelt selv på henvendelsen. Ad. 10 Årsmøde 07 - status Handlingsplan Næstformand, Marie Bylov Falgren gennemgik handlingsplan for forberedelse til Årsmøde 07. Beretningsgruppen skriver til de relevante personer for at få skriftlige input til beretningen. Praktisk/værtsklub Fra værtsklubben Signe Voigt Christiansen skriver til de praktiske fra Oktobermødet og spørger om nogle af dem vil være praktiske til årsmødet. Louise fra Hjørring skal være praktisk ansvarlig sammen med Lasse Grundtvig Sørensen. Louise kører det om dagen og Lasse om aftenen, da Louise har en lille søn der skal passes. Maden bliver lidt dyrere end hvis man havde lavet maden selv. Beløbet bliver kr. mod kr., der normalt er budgetteret til mad på årsmødet. Der er fundet et band til lørdag aften, og temaet er fastlagt til Det vilde vesten. Det bliver undersøgt, om Hundevenner vil underholde fredag aften. Generelt er der styr på mange af de praktiske ting, da Hjørring Klubben har uddelegeret en masse opgaver. Lørdag til frokost bliver der nogle problemer, da der er Åbent hus arrangement eventuelt skal vi spise i delegationslokalerne. Der er en god kommunikation, og det virker som om, der er grund til stor optimisme. Sekretariatet og gæster Der er aftalt møde med Nynja og Pernille i uge 4 angående sekretariatet. Jakob Andersen har fået en henvendelse fra Pernille Rosenkrantz-Theil, der ønsker at skrive en skriftlig hilsen, men desværre ikke kan være der til årsmødet. Dette har vi takket ja til. Side 8 af 12

9 Der bliver fulgt op på gæster i starten af det nye år. Politisk Drøftelse af status på kandidaturer. Forslag fra bestyrelsesmøde 0706 Næstformand, Marie Bylov Falgren følger op de forslag, der blev behandlet af Bestyrelsen på Arbejdsprogram Formand, Jakob Andersen redigerer de enkelte forslag på baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse. Derudover skriver Signe Voigt Christiansen et særskilt afsnit i forhold ikke-ordinære læreruddannelser angående synlighed og information. Årsmødevedtagelser Etablering af LL s Venner Næstformand, Marie Bylov Falgren redigerer de enkelte forslag på baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse. Levevilkår Signe Voigt Christiansen Forslag Gennemgang af nuværende årsmødeforslag Overveje at stemme om hvert enkelt indsatsområde i arbejdsprogrammet og så efterfølgende om det samlede arbejdsprogram og strukturere debatten herefter. Mulige andre indsatsområder til arbejdsprogram: Professionshøjskoler Internt og eksternt samspil Internationalt arbejde Læreruddannelsens status Økonomisk aftale med Danmarks Lærerforening Side 9 af 12

10 skriver et forslag til indsatsområde, der inddrager begge årsmødevedtagelser. Bestyrelsens sammensætning Sabrina L. Bentz redigerer forslaget på baggrund af Forretningsudvalgets drøftelse samt skriver en anden motivation. Ad Klubber på Årsmødet Signe Voigt Christiansen tager kontakt til: Skive Seminarium Brian Jensen tager til kontakt til: Silkeborg Seminarium og Jelling Seminarium Signe Voigt Christiansen orienterede om sagen. Gennemgang af notat udarbejdet af Medlemsaktivitetsudvalget. Lone Sønderby Kristensen tager kontakt til: Ribe Seminarium og Haslev Seminarium Jakob Andersen tager kontakt til: Haderslev Seminarium Ad. 12 Evaluering af bestyrelsesmøde 0706 Evaluering Bemærk overført til internt notat efter godkendelse! Ad. 13 Bestyrelsesmøde 0107 Bestyrelsesmødet rykkes til den januar, og fællesudvalgsweekenden afholdes den januar. Nr. Nissum Seminarium kan stadig være vært for fællesudvalgsweekenden. Skårup Seminarium er stadig vært for bestyrelsesmødet, og der tjekkes op på, om Odense Formand, Jakob Andersen orienterede om sagen. Det er rigtig vigtigt, at vi frem mod næste møde får behandlet samtlige sager grundigt, så vi alle er med på, hvor vi har hinanden. Specielt her frem mod Årsmødet og med forrige punkt in mente. Da regnskabet ikke på nogen måde kan nå at være færdig til 12. januar, bliver vi nødt til at rykke bestyrelsesmødet. Drøftelse af mulige sager og årsmødeforslag til Side 10 af 12

11 LL-Klub kunne sende nogle praktiske til mødet. Deadline for sager er rykket til 11. januar. Sager må meget gerne sendes inden. Der skrives ud til Bestyrelsen og der ringes til kæleseminarierne. Ad. 14 Møder og repræsentationer Nye repræsentationer 4. januar: Høringssvardag, LL kl Næstformand, Marie Bylov Falgren og Tobias Zimling Kristiansen deltager 6. januar: Besparelsesmøde, kl Nye deltagere: Næstformand, Marie Bylov Falgren 11. januar: Brugerbetalingsmøde, SLS kl Sabrina L. Bentz, Tobias Zimling Kristiansen og Signe Voigt Christiansen deltager 22. januar: DSF reception kl Formand, Jakob Andersen, Næstformand, Marie Bylov Falgren, Tobias Zimling Kristiansen, Sabrina L. Bentz, Lone Sønderby Kristensen, Signe Voigt Christiansen deltager 23. januar: MVU-Netværksmøde, SLS kl Formand, Jakob Andersen, Næstformand, Marie Bylov Falgren og Signe Voigt Christiansen deltager 29. januar: Bolognamøde i København kl Tobias Zimling Kristiansen deltager 15. februar: MVU-Netvæksmøde, SRDK marts: PS Landsmøte Formand, Jakob Andersen deltager LISTEN Board repræsentanter Tobias Zimling Kristiansen og Næstformand, Marie Bylov Falgren deltager 5. februar: Danmarks Lærerforenings velfærdskonference Drøftes senere, når invitation følger. Side 11 af 12

12 Ad. 14 Arbejdet frem mod næste møde Husk at kontakte kæleseminarier angående årsmødeforberedende kurser samt rykning af bestyrelsesmødet på nær de seminarier, som kontaktes i forbindelse med punkt 11, hvor der alligevel gøres opmærksom på dette. Årsmødeforslag skal være rettet og udsendt inden næste forretningsudvalgsmøde Signe Voigt Christiansen får tjekket op på eventuel reklame om ungdomsundersøgelse i LL-Nyt og LL-Net Signe Voigt Christiansen skal kontakte oktobermøde-praktiske Alle mødes kl i loungen den 19. december, hvor der laves to do liste over arbejdsdag (på nær Sabrina L. Bentz) Sabrina L. Bentz skriver ud til alle udvalg og orienterer om flytning af fællesudvalgsweekend. Ad. 15 Eventuelt Drøftelse Punkt til næste forretningsudvalgsmøde: Drøftelse om brug af forretningsudvalgsanvendelse. Ad. 16 Evaluering Evaluering Er ikke foretaget. Til gengæld foretages der en juleevaluering i morgen. Side 12 af 12

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Deltagere. 22. 23. november 2014

Deltagere. 22. 23. november 2014 Deltagere SLS-Bestyrelsen Sanne Fuglsang Nyquist, formand Morten Lendal Petersen, næstformand Anne Møller Christoffersen, FU Martin Locht Pedersen, FU Rune Bruun Brodersen, FU SLS-DST Marie Kofoed Hutters

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER

KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER KONGRES 14 SKOLER VI KAN VÆRE STOLTE AF KOMPENDIUM 1 24-26 OKTOBER I FOKUS 6/ PROGRAM FOR 1/ BESTYRELSENS KONGRESSEN BERETNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 4 PRAKTISK INFO 5 KÆRE ELEV 7 WORKSHOPS 8 ORDBOG 10

Læs mere

RSK møde 20. og 21. juni 2009

RSK møde 20. og 21. juni 2009 RSK møde 20. og 21. juni 2009 1. SINDSROBØN... 2 2. OPLÆSNING AF KONCEPTER... 2 3. PRÆSENTATIONSRUNDE... 2 4. OPLÆSNING AF DAGENS TEKST OG ET MEDLEM DELER OM TEKSTEN... 3 5. GODKENDELSE AF REFERAT... 3

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere