Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal"

Transkript

1 Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: dk Den 22. marts 2012 Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Dagsorden l) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. 3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab. 4) Fremlæggelse afbudget for det kommende år. 5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 6) Eventuel ophævelse af foreningen. Bestyrelsen foreslår: a) Hvis der under dagsordenens pkt. 7 ikke er muligt at få valgt en formand, så afbrydes valghandlingen, hvorefter der sker behandling af forslag om ophævelse af foreningen jf. vedtægtens 24 og 25. b) Hvis der bliver valgt en formand, men det ikke er muligt at få valgt medlemmer til de under pkt. 8 anførte poster, så afbrydes valghandlingen, hvorefter der sker behandling af forslag om ophævelse af foreningen jf. vedtægtens 24 og 25. c) Hvis enten pkt. a eller b bliver aktuel, så stiller bestyrelsen forslag om, at foreningens formue tilfalder Kontakt-Cafeen og TiD, i overensstemmelse med vedtægtens 25. 7) V al g af formand. 8) Valg af: a) 4 bestyrelsesmedlemmer, b) 2 bestyrelsessuppleanter, c) 2 revisorer, og d) l revisorsuppleant. 9) Eventuelt. Referat Generalforsamlingen startede kl Kassereren, Marie Clemmensen bød de fremmødte velkommen og oplyste, at formanden, Susanne Selmer havde meddelt, at hun var syg og derfor ikke kunne deltage. l) Valg af dirigent Kassereren, Marie Clemmensen foreslog Tina Thranesen. Tina Vyum, formand for Trans-Danmark Bankforbindelse: Den Danske Bank. Reg. nr.: 1551 Konto nr.: T il ;..,~., t i" n " l """',.t'''" col lhr f~u TTJ;"T., ~,."'"""'\ nall AnV V V mal\t nv '') ~ ()()()()()11()1111,:;:')

2 Side 2 af7. Ikke andre forslag. Tina Thranesen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var 14 tilstedeværende. Marie Clemmensen oplyste på dirigentens forespørgsel, at alle var medlemmer. Referent Dirigenten forespurgte, om bestyrelsen havde en referent. Det var ikke tilfældet. Camilla Voss erklærede sig villig til at være referent. Stemmetællere Dirigenten udbad sig forslag til l stemmetæller til hjælp ved afstemninger. Nauja foreslået og erklærede sig villig. Dirigenten konstaterede, a) at generalforsamlingen afholdtes i marts måned som bestemt i vedtægtens 12, stk. l, b) at generalforsamlingen var indvarslet med angivelse af dagsorden via den 19. marts 2012 og dermed overholdt indvarslingsfristen på 2 uger jf. 10, stk. 2 og 3, c) at en nyrevideret dagsorden med forslag om eventuel ophævelse af foreningen, der var udsendt via den 28. februar 2012 overholdt udsendelsesfristen på 2 uger jf. 12, stk. 4, og d) at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og gennemgik kort dagsordenen. 2) Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år. Dirigenten forespurgte, hvem der i formandens fravær aflagde beretning. Kassereren, Marie Clemmensen oplyste, at formanden ikke havde fremsendt nogen beretning, men at hun kunne oplyse følgende. Bestyrelsen blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling for et halvt år siden. Allerede efter en måned udtrådte to bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen og de to suppleanter tiltrådte bestyrelsen. Ved arnkonstituering blev Erwin Maria Johnk valgt som næstformand. Bestyrelsen havde været repræsenteret ved et enkelt møde på Christiansborg. Ud over deltagelse i dette møde, havde bestyrelsen ikke udført noget transpolitisk Der var afholdt enkelte sociale arrangementer. Dirigenten konstaterede, at det ikke kunne betegnes som en beretning, men som en orientering, og satte orienteringen til debat. Irene Haffner orienterede om, hvad der inden for det sidste halve år var sket på det transpolitiske område, herunder, at der var en ny transkonference i vente til efteråret og fandt det vigtigt, at Trans-Danmark deltog. Ulla Rørvig oplyste, at cafe-aftenerne i det forløbne vinterhalvår var gået. Som noget nyt var nogle af møderne med succes flyttet fra fredag til lørdag. Karin Astrup forespurgte, hvor skrivelser fra foreningen, referater mv. ikke var offentliggjort på foreningens hjemmeside. Pia Nielsen udtrykte skuffelse over den manglende åbenhed fra bestyrelsen. Det havde netop f'nrry~<>n rumtr<>n " rl"""""rl.r rll.r

3 Side 3 af7. været et væsentligt punkt for den. Tina Thranesen fandt, at det for et halvt år siden var det rigtige at vælge ny bestyrelse og derfor støttede op om krav om ny bestyrelse. Tina udtrykte stærk skuffelse over den valgte bestyrelse og følte sig som formentlig flere andre at være blevet misbrugt. Bestyrelsen kunne ikke være sig selv bekendt. Kassereren, Marie Clemmensen forklarede, at når halvdelen af bestyrelsen efter kort tid sagde fra, så var det et stort knæk for de tilbageblevne. Karin Astrup oplyste, at hun havde kontaktet formanden, Susanne Selmer og tilbudt sin hjælp, men ikke fået noget svar. Karin udtrykte ønske om, at der efter generalforsamlingen blev udfærdiget et referat og tilbød sin hjælp for det første halve år op til den ekstraordinære generalforsamling. Karin udtrykte bekymring for, at der, fra medlemmer af Trans-Danmark skete en sammenblanding af deres medlemskab aftrans-danmark og afsf. Irene Haffner oplyste, at hun var medlem af SF' s LGBT -udvalg, at SF efter det sidste folketingsvalg var i regering, at SF var positivt indstillet til forbedring af transkønnedes forhold, og at det derfor var vigtigt at holde kontakt til dem og udnytte de muligheder, det gav. Det førte til flere meningsudvekslinger om foreningspolitik og partipolitik. Patricia Larsen gav udtryk for, at det var ved at have karakter af mudderkastning og henstillede, at komme videre med generalforsamlingen. Dirigenten forespurgte, om der var flere kommentarer eller spørgsmål med relation til orienteringen fra Marie Clemmensen. Det var ikke tilfældet. Dirigenten konkluderede følgende: Generalforsamlingen udtrykker skuffelse over den manglende beretning og henstiller, at Susanne Selmer kontaktes med henblik på, at hun udfærdiger en beretning for hele foreningsåret med bistand fra Karin Astrup vedrørende det første halve år, og at beretningen offentliggøres på foreningens hjemmeside eller udsendes til medlemmerne via . Afstemning. 3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab Kassereren, Marie Clemmensen henviste til det omdelte regnskab, idet hun gjorde opmærksom på, at det ikke var revideret. Hun havde fra revisoren, Jan Rasmussen for en dag siden modtaget oplysning om, at han ikke kunne revidere regnskabet uden at få tilsendt bilagene til regnskabet. Marie oplyste, at der pt. var 38 medlemmer, heraf2 kontingentfrie - henholdsvis formanden for TiD og formanden for Trans Island. Marie gennemgik og kommenterede herefter regnskabet. Pia Nielsen fandt, at det havde været mere overskueligt, hvis regnskabet havde været udformet som et egentligt regnskab og fandt, at f eks. årets resultat ikke fremgik tydeligt nok. Karin Astrup forespurgte, hvorfor der ikke var udsendt påmindelser til medlemmerne om, at deres kontingent snart skulle betales. Marie oplyste, at hun havde bestræbt sig på at udsende påmindelser en uge inden f'a rfyi'>nrltnhr'ln <' rl'>ntyi'>rlr rllr

4 Side 4 af7. kontingentforfald. Dirigenten meddelte, at det påhvilede kassereren og også formanden at sørge for, at regnskabet blev fremsendt til revisorerne så betids, at revisionen kunne gennemføres. Dirigenten konkluderede og satte følgende under afstemning: Generalforsamlingen godkender regnskabet som det foreligger med det forbehold, at der skal foretages revision af det, og at information om revisionen skal oplyses medlemmerne enten via hjemmesiden eller via . Afstemning. For: 12 Imod: O Undlod at stemme: l Vedtaget. 4) Fremlæggelse af budget for det kommende år Kassereren, Marie Clemmensen oplyste, at der ikke var udarbejdet noget budget, grunden forholdene i bestyrelsen, og at et budget ville bero på for meget gætteri, da især udgiftsforholdene nærmest var ukendte. Pia Nielsen fandt det stærkt kritisabelt, at der ikke forelå noget budget. Patricia Larsen henstillede at stoppe med brokkeri, da det ikke hjalp. Irene Haffner udtrykte ros til Marie, der har lavet et stort stykke arbejde, som hun ikke har bedt om, og at hun har gjort det godt. Karin Astrup gav udtryk for, at vi måtte videre. Dirigenten konkluderede og satte følgeode under afstemning: Generalforsamlingen tager kassererens orientering til efterretning, udtrykker beklagelse over det manglende budget, og pålægger den kommende bestyrelse at udarbejde et budget og udsende det til medlemmerne enten via hjemmesiden eller via . Afstemning. 5) Fastsættelse af kontingent for det kommende år Kassereren, Marie Clemmensen oplyste, at det ikke havde været drøftet i bestyrelsen, men at hun foreslog uændret 300 kr. Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag til kontingentstørrelse. Det var ikke tilfældet. Kontingentet for det kommende år uændret 300 kr. 6) Eventuel ophævelse af foreningen Dirigenten orienterede om, at der på nuværende tidspunkt ikke skulle tages stilling til en eventuel ophævelse af foreningen. Et forslag om ophævelse af foreningen skal imidlertid fremstå som et særskilt punkt på dagsordenen jf 11 stk. 3, og at dette skal være inden valg til bestyrelse, således at medlemmerne kender konsekvenserne inden de stiller op til valg til bestyrelsen, til genvalg eller ikke ønsker at blive valgt til bestyrelsen. Mstemning om forslaget afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvis forslaget vedtages, og der ikke kan vælges de under dagsordenens pkt. 7 og 8 nævnte poster, så kommer ophævelse af foreningen til behandling. f'r.r...,,,.,,-!1/j\t r '>n <>,-l"...,...,"r\r rllr

5 Side 5 af7. Hvis det ikke vedtages, og der ikke kan vælges de under dagsordenens pkt. 7 og 8 nævnte poster, så kan der blive tale om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling enten med henblik på suppleringsvalg eller ophævelse af foreningen. Pia Nielsen gav udtryk for, at hun ikke fandt det rimeligt at gå til ophævelse af foreningen, hvis det alene ikke kunne lade sig gøre at få valgt revisorer og revisorsuppleant. Dirigenten forespurgte og Pia bekræftede, at hendes bemærkning skulle tages som udtryk for et ændringsforslag vedrørende forslagets punkt b, således at dette kommer til at lyde: Hvis der bliver valgt en formand, men det ikke er muligt at få valgt medlemmer til de under pkt. 8, a og b anførte poster, så afbrydes valghandlingen, hvorefter der sker behandling af forslag om ophævelse af foreningen jf. vedtægtens 24 og 25. Afstemning om ændringsforslaget. Afstemning om forslaget med dets ændrede formulering. 7) Valg af formand Dirigenten udbad sig forslag til formand. Foreslået blev: Tina Vyum og Karin Astrup. Dirigenten orienterede om, at der kun måtte skrives et navn på stemmesedlen - navnet på den af personerne, som ønskes valgt som formand. Tina Vyum 9 Karin Astrup 3 Blanke l Ugyldige l Tina Vyum valgt som formand. (Da valget er sket på et lige år, er valget for 2 år jf 12, stk. 2, pkt. 7.) 8) Valg af a) 4 bestyrelsesmedlemmer Dirigenten orienterede om, at valget skulle ske i to omgange. Først af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og derefter af2 medlemmer for l år, således at kontinuiteten kommer på plads, så der fremover sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Dirigenten udbad sig forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Foreslået blev: Ulla Rørvig, Pia Nielsen, Karin Astrup og Michelle Holst-Fischer. Dirigenten orienterede om, at der skulle skrives to navne på stemmesedlen - navnene på de to personer, som ønskes valgt som bestyrelsesmedlemmer. Ulla Rørvig 11 Pia Nielsen 3 Karin Astrup 6 f'" """" "'Ain\tr<> '"' A " "'""'" "l.r Al.r

6 Side 6 af7. Michelle Holst-Fischer 8 Ulla Rørvig og Michelle Holst-Fischer valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Dirigenten udbad sig forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer for l år. Foreslået blev: Irene Haffner, Karin Astrup, Pia Nielsen og Camilla Voss. Dirigenten orienterede om, at der skulle skrives to navne på stemmesedlen - navnene på de to personer, som ønskes valgt som bestyrelsesmedlemmer. Irene Hafther 8 Karin Astrup 5 Pia Nielsen 3 Camilla Voss 12 Camilla Voss og Irene Haffner valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. b) 2 bestyrelsessuppleanter Dirigenten udbad sig forslag til 2 bestyrelsessuppleanter. Foreslået blev: Patricia Larsen og Gry Victoria Simonsen. Dirigenten orienterede om, at der skulle skrives l navn på stemmesedlen - navnet på den af de 2 personer, som ønskes valgt som l. suppleant. PatriciaLarsen l O Gry Victoria Simonsen 2 Patricia Larsen valgt som l. suppleant. Gry Victoria Simonsen valgt som 2. suppleant. c) 2 revisorer Dirigenten udbad sig forslag til 2 revisorer. Foreslået blev: Jan Rasmussen (nuværende revisor - ikke til stede, men der forelå tilsagn om at modtage valg) og Pia Nielsen. Jan Rasmussen og Pia Nielsen valgt som revisorer. d) l revisorsuppleant Dirigenten udbad sig forslag til l revisorsuppleant. Foreslået blev: Anna Jonna Armannsdottir (nuværende revisor - ikke til stede, men der forelå tilsagn om at modtage valg). Anna Jonna Armannsdottir valgt som revisorsuppleant. 9) Eventuelt Nauja udtrykte, at vi alle skal tage vores medlemskab af foreningen alvorligt, at foreningen står på sit yderste, så der skal vises sammenhold, der skal fokuseres på hvem, der kan hvad, styring og støtte til bestyrelsen. Der skal gøres en indsats for at få flere medlemmer. Vigtigt er det også at have nogle klare fokusområder og få nogle succeser samt at udnytte hjemmesiden. Pia Nielsen udtrykte, at der lå en stor udfordring for den nye bestyrelse og et stort behov for, at der sker noget, men at det skal erindres, at ting tager tid. Hun var bekymret for foreningens fremtid efter denne generalforsamling og spekulerede over, om bestyrelsen var rigtigt f'a,.... '>n~ fn'l ~.. '>t"' <' ~'>t"'n"l'>,.t, ~1,

7 Side 7 af7. sammensat. Sluttede med at ønske held og lykke. Gry Victoria Simonsen tilkendegav, at ikke alt var negativt. Karin Astrup udtrykte bekymring over enkeltmedlemmers partitilhørsforhold til SF. Irene Hafther henstillede til medlemmerne om at kontakte deres eget politiske parti, uanet hvilket det måtte være for at påvirke partiet og dets folketingsmedlemmer. Nauja udtrykte, at vi skulle udnytte de muligheder, der var til stede. Pia Nielsen henstillede, at der blevet taget kontakt til alle politiske beslutningstagere - ikke kun til SF. Tina Thranesen orienterede om, at den 29. juni i år er det 10 år siden, der var stiftende generalforsamling i foreningen, og at foreningen godt kan være sig selv bekendt for den indsats, der er ydet, og de resultater, der er opnået. Ikke alle ønsker er opfyldt, men foreningen har formået at sætte transforhold på dagsordenen adskillige gange og har haft indflydelse på mange ting gennem årene. Transkønnedes forhold er i dag noget, det er naturligt at drøfte på Christiansborg. Det var det ikke for 10 år siden. Da var Trans-Danmark reelt ene om at føre transpolitik. Trans-Danmark har sat sine tydelige fingeraftryk. Henstillede til bestyrelsen at overveje, om og i givet fald hvordan l O-års fødselsdagen skal markeres. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede for god ro og orden og gav ordet til den nyvalgte formand, Tina Vyum for en afsluttende bemærkning. Den nyvalgte formand, Tina Vyum takkede for valget og tilkendegav, at hun ville gøre alt, hvad hun kunne, for at foreningen kunne bevares, og at hun var villig til at samarbejde med alle såvel internt som eksternt, og at hun helt klart fik brug for hjælp. Generalforsamlingen sluttede kl G~~ k -V Camilla Voss Referent ~ - ~ < /44-l#ji/ Jtft,"t-~køt Tina Thranesen Dirigent Konstituering Den nyvalgte bestyrelse samledes umiddelbart efter generalforsamlingen og konstituerede sig, så bestyrelsen ser således ud. Formand Tina Vyum Næstformand Camilla Voss Kasserer Michelle Holst-Fischer Sociale arrangementer Ulla Rørvig og Michelle Holst-Fischer Politik Irene Hafther og Camilla Voss Hjemmesiden Tina Vyum f',...,-,...,n..li/y\t r'>n <',l.,..,...,,.lr rllr

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 22. juli 2012 kl. 10.00 Gørlev Hallens mødelokale, Kalundborgvej 29, Gørlev. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 2/16/07 8:29 jkj Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub mandag den 5. februar 2007 For generalforsamlingen var fastlagt følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere