REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: Fraværende: Ingen.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med omsorgshjem Temamøde - Strategioplæg for Center Sundhed Samlet økonomivurdering - ØKV Boliger til ældre og handicappede Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter - efter høring Handicappolitik - efter høring Frivilligt socialt arbejde Indmelding til den faglige udviklingsstrategi for rammeaftalen for det sociale område Orientering Status på handleplan på det specialiserede område - oktober Underskriftsside

3 1. Dialogmøde med omsorgshjem J.nr.: K09. Sagsnr.: 10/2543 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s møde den 27. september 2011 blev det besluttet at bestyrelserne for Rørbæk, Støvring og Stenild Omsorgshjem skulle indkaldes til et dialogmøde med udvalget. Hensigten med mødet er en drøftelse af den fremtidige organisering af omsorgshjemmene samt bemærkninger til regnskab. Dagsorden til dialogmødet udsendes særskilt. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering og drøftelse i. Beslutning i den : Taget til efterretning. 237

4 2. Temamøde - Strategioplæg for Center Sundhed J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/15132 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Center Sundhed har med baggrund i afholdt seminar for alle medarbejdere i hele centret udarbejdet strategioplæg for fremtidige og nye indsatsområder. De daglige driftsopgaver er ikke indeholdt i oplægget, men forventes at indgå som en allerede kendt forudsætningsdel i de sundhedsmæssige opgaveløsninger i Rebild Kommune. I oplægget er der bl.a. formuleret en fælles begrebsafklaring for hvad er og betyder sundhed som en overordnet forståelsesramme for det videre arbejde med fremtidige og fælles strategier på området. På temamødet orienteres nærmere om tankerne bag oplægget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: Til orientering og drøftelse i. Beslutning i den : Taget til efterretning. 238

5 3. Samlet økonomivurdering - ØKV3 - J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: I økonomivurdering ØKV3 for er der jf. vedlagte bilag vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget for 2011 på ca. 7,8 mio. kr. I forhold til ØKV2 er der samlet set tale om en afvigelse på 1,3 mio. kr., som dog dækker over større afvigelser på konkrete områder jf. nedenfor. Nedenfor er der en oversigt over forbruget pr. område i forhold til såvel det oprindelige, som det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder blandt andet overførsler fra 2010, samt eventuelle øvrige politiske bevillinger i Kapitalmiddel Oprindeligt budget Forbrug 1 9 Korr. budget Forbrugs % i forh. til korr. budget Sundhedsudvalg U 525,0 399,5 523,9 76,24 Sundhedsudvalg I -113,8-86,5-116,2 74,48 Sundhedsudvalg N 411,1 312,9 407,8 76,74 Pleje og omsorg U 217,5 155,8 215,5 72,28 Pleje og omsorg I -40,2-27,9-41,5 67,31 Voksne med særlige behov og førtidspens. Voksne med særlige behov og førtidspens. U 233,1 196,0 234,6 83,55 I -73,0-58,4-74,4 78,48 Sundhed U 74,4 47,7 73,8 64,57 Sundhed I -0,6-0,2-0,3 73,43 Pleje og omsorg På Pleje- og omsorgsområdet forventes samlet set et væsentligt mindreforbrug på 7,2 mio. kr., hvilket er 1,7 mio., kr. bedre end ved seneste ØKV2. Det skyldes væsentligst et forbedring af myndighedspuljen, som følge af en tæt styring af visiterede timer og Rehab Rebild. Der er stadig store udfordringer med lejetab på ledige boliger. Voksne med særlige behov og førtidspension Samlet set vurderes der et merforbrug på området på 15 mio. kr., som dækker over en merudgift til førtidspension på 1,5 mio. kr., samt merudgifter til det specialiserede område på 13,5 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. vedrører tidligere år. I forhold til ØKV2 er merforbruget på førtidspension uændret, mens der er en stigning på 3,5 mio. kr. på det specialiserede område for voksne. Stigningen fra ØKV2 til ØKV3 skyldes i væsentligst omfang tilgang af nye sager efter svarende til ca. 1,4 mio. kr. herunder især 2 borgere, hvor der er modtaget regninger i oktober måned fra Aalborg Kommune. Der forventes samlet et mindreforbrug til krisecentre og forsorgshjem, samt til undervisning af voksne handicappede, men i forhold til ØKV2 vurderes mindre forbruget nu 1,2 mio. kr. mindre. Sidst er der manglende indtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende 239

6 særligt dyre enkeltsager, da ØKV2 alene indeholdt udgiftsændringen, mens indtægten fejlagtigt var forudsat uændret. Vedrørende udgifterne fra tidligere år er der verserende sager, som afgøres i 2012 og såfremt Rebild Kommune får medhold vil dette forbedre resultatet, men først i regnskab Sundhed På sundhedsområdet forventes de seneste iværksatte handlinger i forbindelse med ØKV2 at betyde at området kommer til at balancere, hvilket er en forbedring i forhold til ØKV2 på 0,5 mio. kr. Udviklingen fra ØKV1 til ØKV3 i forhold til det korrigerede budget ses af nedenstående tabel. Afvigelse i forhold til korrigeret budget ØKV1 inkl. overførsel ØKV 2 inkl. overførsel ØKV 3 inkl. overførsel Pleje og Omsorg: -1,6-5,5-7,2 Voksne med særlige behov og førtidspension ,5 15,0 Sundhed 2,2 0,5 0,0 I alt, Sundhed 6,6 6,5 7,8 For en nærmere redegørelse af vurderingen henvises til bilagsmaterialet. Det bemærkes i øvrigt, at den samlede Økonomivurdering behandles på økonomiudvalgets møde den 16. november. I den samlede ØKV3, vil der være vurderinger af såvel drift, anlæg samt finansiering, herunder likviditet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Der forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomivurderingen behandles med henblik på budgetoverholdelse. Beslutning i den : afventer forvaltningens redegørelse og handleforslag på det specialiserede voksenområde på mødet i december Taget til efterretning. 240

7 Bilag: Åben ØKV3 - - SU

8 4. Boliger til ældre og handicappede J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17043 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 30. juni 2011 at sende sagen vedrørende boliger til ældre og handicappede i høring ved de høringsberettigede parter med baggrund i følgende tilkendegivelser: At boformerne i Støvring og Terndrup flyttes til en samlet boenhed på Nørager Ældrecenter, og at de nuværende beboere i de 16 boliger tilbydes at flytte til ledige plejeboliger i Rebild Kommune. At de nuværende boliger der huser boformerne i Støvring og Terndrup sælges. At den gerontopsykiatriske enhed i Rørbæk lukkes som gerontopsykiatrisk enhed og fremadrettet anvendes til leve- og bomiljø for ældre samt, at beboerne tilbydes at flytte til Ådalscentret. At de høringsberettigede parter opfordres til at komme med forslag til fremadrettet navngivelse af ældrecentrene. Der er indkommet 11 høringssvar 5 fra henholdsvis sektor-med Ældre, Ældrerådet, Handicaprådet, boformernes MED-udvalg samt MED-udvalgene på ældrecentrene Nørager og Engparken, og 6 høringssvar fra pårørende til beboerne i boformerne. Høringssvarene er bilagt sagen i den fulde ordlyd. Høringssvarene er generelt positive i forhold til en flytning af boformerne, men det understreges at der skal være tale om egnede faciliteter med indretning af leve- og bomiljøer. De 6 høringssvar fra pårørende til beboerne i boformerne påpeger udfordringerne i at etablere funktionsdygtige enheder med passende fællesarealer og udendørsarealer i de nuværende lokaler på Nørager Ældrecenter, idet det fra alle pårørende understreges, at de ikke kan medvirke til en flytning af boformerne, med mindre der skabes faciliteter med passende fælles- og udendørsarealer. Endvidere indeholder høringssvarene generelt tilkendegivelser gående på, at der skal etableres mindre enheder hvor beboerne kan være trygge i hverdagen, således at der bl.a. er udgang fra lejlighederne til et passende fællesareal. Endvidere bakker Ældrerådet op om de tilkendegivelser der kom frem på borgermødet på Nørager Ældrecenter om, at der ønskes opretholdt et Ældrecenter i Nørager med mindst 20 pladser. For så vidt angår de dele af høringssvarene der omhandler organisering, bemanding og daglig drift af boformerne efter en flytning, henviser forvaltningen til, at der når der er truffet beslutning om, hvor boformerne skal flyttes hen, igangsættes en proces med involvering af relevante parter i forhold hertil. 242

9 Kun høringssvarene fra Ældrerådet og lokal-med i Nørager og Rørbæk forholder sig til lukningen af den gerontopsykiatriske enhed i Rørbæk og tilbud til beboerne om flytning til Ådalscentret. Ældrerådet anbefaler forslaget godkendt. For så vidt angår navngivelse af ældrecentrene anbefaler Ældrerådet at ældrecentrene benævnes lokalcentre med efterfølgende stednavn, f.eks. Lokalcenter Suldrup - Himmerlandshave, og MED-udvalgene i Center Pleje og omsorg samt sektor-med ældre anbefaler at ældrecentrene alene benævnes med stednavnet, f.eks. Himmerlandshave. Med baggrund i de indkomne høringssvar har forvaltningen undersøgt alternative løsningsmuligheder, som i højere grad indfrier de ønsker og forventninger som fremgår af høringssvarene, ligesom det efterfølgende er forsøgt skitseret hvilke konsekvenser og muligheder de forskellige forslag rummer. Med baggrund heri kan der opstilles følgende 3 løsningsmodeller: Det oprindelige forslag med etablering af én samlet enhed med 16 pladser på det nuværende Nørager Ældrecenter fastholdes. 2. Den nuværende Søparken anvendes som boenhed for 8 beboere og Pyramiden på Nørager ældrecenter anvendes som boform for 6 beboere. Forslaget medfører at der skal findes alternative løsninger for 2 af de nuværende beboere i boformerne, idet forslaget kun indeholder plads til 14 beboere. 3. Den nuværende Søparken anvendes som boenhed for 8 beboere og den del af Nørager Ældrecenter, der rummer 7 lejligheder, udvides med 1 lejlighed inden for de nuværende bygningsmæssige rammer, og udgør herefter en boenhed til 8 beboere. Ad.1. Fastholdes det nuværende forslag på Nørager Ældrecenter, vil der såfremt høringssvarene fra pårørende m.fl. skal efterkommes, skulle gennemføres omfattende bygningsmæssige ændringer af de eksisterende fællesarealer på Nørager Ældrecenter. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at så omfattende bygningsmæssige ændringer som påpeges nødvendige i høringssvarene vil medføre så store udgifter og hermed huslejeforhøjelser, at huslejen fremadrettet vil blive uacceptabelt høj. Det bemærkes hertil, at nogle af de nuværende beboere på Nørager Ældrecenter ikke kan meddele et informeret samtykke i forhold til flytning til en anden bolig, og at der i givet fald skal søges statsamtet om accept af en evt. flytning. Såfremt der skal gennemføres omfattende bygningsmæssige ændringer af Nørager Ældrecenter vil det efter forvaltningens opfattelse være nødvendig at boligerne tømmes i ombygningsperioden. Det skal endvidere bemærkes, at der på det afholdte borgermøde i Nørager blev fremført skarp kritik af at inddrage det nuværende Nørager Ældrecenter til andet formål. Ad 2. Forslaget om at inddrage Søparken og Pyramiden i Nørager til to boenheder med plads til 14 beboere, efterlever i udgangspunktet de fremsatte ønsker og forventninger fra pårørende og personale m.fl. omkring etablering af leve- og bomiljøer, ligesom Ældrerådet og borgermødets konklusion om at opretholde Nørager Ældrecenter vil kunne efterleves. De to nævnte enheder vil umiddelbart kunne ibrugtages, og der vil alene skulle etableres lukkede havearealer omkring de to steder. Løsningen kræver imidlertid, at der findes alternative løsninger for 2 af beboerne i de nu-

10 værende boformer. Tilkendegivelserne fra lokal-med i boformerne omkring en samling af tilbuddene til de to boformer vil ikke kunne efterkommes i denne løsningsmodel. Forvaltningen medbringer til mødet et notat uarbejdet af centerchef for Pleje og omsorg og lederen Birthe Gravsen omhandlende konsekvenserne ved en deling af boformerne som beskrevet. Løsningsmodellen fordrer mindst mulig flytning af beboere, idet Søparken forventes tømt og de nuværende beboere i Pyramiden vil kunne flyttes til ledige boliger i Oasen i Nørager og til de ledige boliger på Nørager Ældrecenter. Ad.3. Løsningsmodellen indeholder som model 2 en anvendelse af Søparken og en inddragelse af den del af Nørager Ældrecenter der indeholder 7 boliger. Der vil i denne del af ældrecentret skulle gennemføres ændringer af fællearealerne og etableres yderligere 1 bolig i forbindelse hermed inden for de nuværende bygningsmæssige rammer. Ændringen af fællesarealerne i denne del af Nørager Ældrecenter vurderes ikke at være så omfattende som i den del af ældrecentret der rummer 9 boliger. 6 af de 7 boliger er beboet, men disse beboere vil kunne tilbydes anden bolig på henholdsvis Nørager Ældrecenter, samt i Pyramiden og Oasen Også denne løsningsmodel fordrer mindst mulig flytning af beboerne, og vil fastholde de velfungerende boliger i Pyramiden til ældre borgere fra fortrinsvis Nørager, ligesom det ikke vil være nødvendigt at tilbyde beboerne at flytte væk fra Nørager. Det er forvaltningens generelle opfattelse, at den opdeling som er foreslået i model 2 og 3, ikke vil medføre væsentlige ulemper i forhold til alternativet i model 1 hvor alle beboerne fra boformerne samles på Nørager Ældrecenter, idet det klart fremgår af høringssvarene fra pårørende, personale m.fl., at netop etableringen af selvstændige leve- og bomiljøer er en grundlæggende forudsætning for beboernes trivsel i hverdagen. En deling i to enheder vil endvidere kunne medføre, at de to enheder specialiserer sig i to eller flere forskellige specialer med det formål at kunne rumme forskellige brugergrupper på handicapområdet fremadrettet. Uanset valg af model, vil der kunne etableres dagtilbud til størstedelen af beboerne lokalt i henholdsvis Nørager og Rørbæk. Der afholdes for nuværende udgifter på mellem 200 og kr. årligt pr. beboer der er i dagtilbud uden for de nuværende boformer. Boformen i Terndrup har af økonomiske årsager etableret eget dagtilbud, og det samme vil kunne lade sig gøre for hovedparten af beboerne i boformen i Støvring. Herved opnås væsentlige driftsreduktioner, der bl.a. kan anvendes til anskaffelse af en eller to busser, så beboerne kan komme på indkøb, i svømmehallen eller på udflugter. Til orientering vedlægges som bilag oversigt over alderen på de nuværende beboere i boformerne. Det fremgår heraf at alderen svinger mellem 31 og 73 år for de faste beboere. Endvidere vedlægges oversigt over ledige ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune, samt oversigt over venteliste til disse boliger. Det fremgår heraf at der er 44 ledige ældre- og plejeboliger i Rebild Kommune, og at 11 af disse boliger er i Nørager med 6 inde og 5 ude, og at der efter en tømning af Søparken vil være 10 ledige plejeboliger i Rørbæk. 244

11 Sammenholdes disse tal med rapporten fra Niras, der konkluderer, at der ikke forventes øget efterspørgsel efter ældre- og plejeboliger i hverken Nørager eller Rørbæk, må det erkendes at det store antal ledige boliger i områderne udgør såvel et økonomisk som et driftsmæssigt problem. Det bemærkes, at udgifterne til indskud samt flytning af beboere såvel fra Ældrecentre som fra boformerne skal afholdes af Rebild Kommune. En udgift der forventes afholdt inden for den samlede økonomiske ramme på området. Med baggrund i en overordnet vurdering af de 3 løsningsmodeller anbefaler forvaltningen at der arbejdes videre med model 2 eller 3, der indebærer at boformerne flyttes til Søparken med 8 beboere og til enten Pyramiden eller den del af Nørager Ældrecenter der indeholder 7 boliger, hvor der i givet fald kan etableres yderligere én lejlighed samt passende fællesfaciliteter så enheden udgør et leve- og bo miljø. Med den nuværende indretning af denne del af Nørager Ældrecenter, vil disse faciliteter kunne etableres for acceptable midler. Disse enheder vil kunne rumme henholdsvis 14 eller alle 16 beboere fra de nuværende boformer, og de to nye tilbud vil kunne udvikle hver sine specialer målrettet fremtiden brugere af tilbud til handicappede. Endvidere vil model 2 og 3 sikre mindst mulig flytning af beboere, ligesom modellerne vil udnytte den ledige boligkapacitet bedst muligt med anvendelsen af henholdsvis 6-8 boliger ud af 11 ledige i Nørager og 8 boliger ud af 10 ledige i Rørbæk. Model 2 og 3 tilgodeser i udgangspunkter alle de i høringssvarene fremsatte ønsker og forventninger, ligesom modellerne sikrer at der også fremadrettet er et ældrecenter i Nørager bestående af enten de 16 pladser på ældrecentret samt 6 pladser i Oasen eller de nuværende 9 pladser på ældrecentret samt 2 x 6 pladser i henholdsvis Pyramiden og Oasen Det eneste der umiddelbart gås på kompromis med er ønsket om en samling af alle boformernes beboere, men med det store ønske om selvstændige leve- og bomiljøer, vurderes denne ændring at være acceptabel. Hertil kommer, at med en fysisk placering rimelig tæt på hinanden og med fælles ledelse, så vil personaleressourcer m.v. kunne udnyttes på tværs af de to boenheder. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af valget af model. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der træffes principbeslutning om, at boenhederne i Støvring og Terndrup flyttes til henholdsvis Søparken i Rørbæk med 8 beboere og til en nyetableret enhed på Nørager Ældrecenter med enten beboere i Pyramiden og alternativt botilbud til 2 af beboerne fra boformerne, eller

12 8 beboere i den del af Nørager Ældrecenter der i dag indeholder 7 boliger, herunder at der etableres yderligere 1 bolig samt gode fællesfaciliteter. At forvaltningen til udvalgets møde den 27. september 2011 udarbejder forslag til tids- og handleplan omkring ombygning, etablering af havearealer, drift af boenhederne, økonomi m.v. At den gerontopsykiatriske enhed lukkes ned og beboerne tilbydes at flytte til Ådalscentret At over for Byrådet anbefaler enten Lokalcenter samt stednavn alternativt alene stednavn som fremadrettet betegnelse for de nuværende Ældrecentre. Beslutning i den : Forvaltningen udarbejder en oversigt over potentielle brugere af handicaptilbud i Rebild Kommune, herunder en kort beskrivelse af de forskellige brugergruppers behov for tilbud. Endvidere ønsker de økonomiske konsekvenser for beboerne i boenhederne ved en flytning til egen bolig. Supplerende sagsfremstilling: Byrådet afholdt den 13. oktober 2011 temamøde vedrørende boliger til ældre og handicappede. På temamødet fremlagde forvaltningen forskellige mulige løsningsmodeller i forhold til en flytning af boformerne i Støvring og Nørager til mere egnede boliger med tilhørende fællesarealer. Der fremkom flere forskellige politiske tilkendegivelser på temamødet, såvel i forhold til løsningsmodeller på boligområdet, men ligeledes ønsker til en beskrivelse af indhold, pædagogik, normering, samarbejdsrelationer til øvrige driftsområder m.v. Med udgangspunkt i det faktum, at der p.t. er ca. 40 ledige boliger, alle velegnede til ældre og handicappede, og med udgangspunkt i en forudsætning om, at disse boliger skal danne rammen omkring en fremtidig boenhed til handicappede i Rebild Kommune, er der, med henblik på en nærmere beskrivelse af indhold, pædagogik m.v. behov for, at drøfter hvilke fysiske rammer, der skal danne udgangspunkt for en sådan beskrivelse. Såfremt på mødet i november måned 2011 træffer beslutning om, hvilken fysisk enhed der skal arbejdes videre med, vil forvaltningen i samarbejde med boenhederne udarbejde de nævnte beskrivelser, således at det forventes, at der kan træffes endelig beslutning i Byrådet omkring boenhedernes fremtidige placering, normering, pædagogik, ledelse, samarbejdsrelationer m.v., inden udgangen af 1. kvartal Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af valget af model. 246

13 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At beslutter hvilken fysisk enhed der skal arbejdes videre med som udgangspunkt for fremtidig placering af boenhed for handicappede i Rebild Kommune. Beslutning i den : Et flertal i bestående af Henrik Christensen, Annette Søegaard, Gert Jensen og Thomas Simoni Thomsen anbefaler over for Byrådet at forvaltningen arbejder videre med flytning af boformerne i Støvring og Terndrup til Nørager Ældrecenter med anvendelse af 8-12 af de eksisterende gamle ældreboliger, ombygning af eksisterende køkken m.v. til yderligere op til 6 boliger, samt etablering af fællesarealer, således at der kan etableres 2-3 levegrupper med tilhørende udearealer. Forvaltningen beskriver endvidere oplæg til fremtidig drift m.v. af den fremtidige boenhed. Rikke Karlsson tager forbehold for beslutningen og kommer med et forslag om at lade boenhederne forblive i deres nuværende omgivelser ind til man har en overordnet politik på området. 247

14 5. Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter - efter høring J.nr.: A23. Sagsnr.: 09/17043 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På baggrund af Byrådets rammebeslutning 27. januar 2011 blev der nedsat en procesgruppe, som i samarbejde med Anlægsforum har udarbejdet skitseprojekt samt indholdsbeskrivelse vedrørende ombygningen af Mastruplund. Derudover har sagen været drøftet på temamøder i maj og juni Indflytningen på Ådalscentret 1. maj 2011 har frigjort 18 boliger på Mastruplund (Liljen og Solsikken) og 7 boliger på Himmerlandshave (Skoven), som de nuværende beboere på Mastruplund skal overflyttes til. Dette giver mulighed for at ombygge de utidssvarende boliger til 14 tidssvarende boliger. Samtidig etableres to yderligere boliger med tilbygning. Den nedsatte arbejdsgruppe peger på, at Mastruplund fremadrettet skal rumme: To leve- og bomiljøer med i alt 19 boliger (Heraf 3 eksisterende). Lokaler til administrationen og kontorfaciliteter. Seks aflastningspladser/korttidsafsnit Sundhedscenter herunder genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Derudover rummer Mastruplund dd yderligere 2 leve- bomiljøer, café og dagcenter med åbent aktivitetstilbud samt køkken, depotrum mv., som ikke er omfattet af ombygningen. Boliger - 2 leve- og bomiljøer: Som supplement til de eksisterende boliger etableres der 2 nye leve- bomiljøer på Mastruplund, som efter ombygningen i alt kommer til at bestå af 37 boliger. Ny bomiljø 1 rummer 11 lejligheder (heraf 2 eksisterende) og er på i alt 730m 2. Ny bomiljø 2 rummer 8 lejligheder (heraf 1 eksisterende) og er på i alt 590 m 2. Hovedparten af de nye boliger har et nettoareal på ca. 36 m 2. Dertil kommer fællesarealer med opholdsrum, spisefaciliteter etc., hvorved det samlede bruttoareal for lejlighederne andrager ca. 66 henholdsvis 73 m². Boligerne er udformet, så de er mest mulig fleksible. De vil således kunne beboes som 1- rums eller 2-rums boliger alt efter ønske og behov. Boligerne er størrelsesmæssigt og indretningsmæssigt at sammenligne med lejlighederne i Ådalscentret. Administration og kontorfaciliteter Der etableres lokalefaciliteter til administrationen og ledelsen af distriktet herunder personalefaciliteter til udegruppen. 248

15 Aflastningspladser/korttidsafsnit Der etableres 6 aflastningsboliger med fleksible anvendelsesmuligheder med sigte på at minimere sygehusindlæggelser, aflastning herunder aflastning efter sygehusindlæggelse, døende, intensiv genoptræning m.v. Aflastningspladserne/korttidsafsnittene etableres så to er fælles om et badeværelse. Sundhedscenter I de tidligere terapi- og træningslokaler etableres et sundhedscenter med disponible rum til kontorer, klinikker, grupperum og lign. samt tilhørende træningscenter. Mastruplund byder på muligheden for eksempelvis at udleje lokaler til jordemoder m.fl Høring Byrådet har på mødet 25. august 2011 besluttet at sende forslag om ombygning af Mastruplund i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Sektor MED for Pleje og Omsorg. Høringsfristen var fastsat til udgangen af september måned. Der er indkommet 3 høringssvar: Ældrerådet: "Ældrerådets vurdering er, at ombygningen ikke er fremtidssikret nok - her tænkes især Teknologi (ex. loftlifte, skinner mv.) samt IT. Ligeledes er det ønskeligt at lejlighederne bygges større end de planlagte 36m2." Forvaltningen bemærker: Kommentarerne omkring teknologi hører til under den fremtidige detailplanlægning. Udover lejlighedernes nettoareal på 36m2 er der til hver leve-bomiljø knyttet et større fællesareal. Boligydelse/huslejen vil blive væsentlig forøget ved større areal. Handicaprådet: "Handicaprådet foretrækker en 2-rums indretning. Endvidere påpeger Handicaprådet, at man skal være opmærksom på det psykologiske i, at behandling i Grangårdscentret flyttes til plejecentret "vil brugerne komme til at føle sig gamle" Handicaprådet har i øvrigt ingen kommentarer til det udarbejdede skitseprojekt samt indholdsbeskrivelse af Mastruplund." Forvaltningen bemærker: Boligerne kan som nævnt både være et-rums og to-rums. Handicaprådets bekymringer omkring sundhedscentrets placering, vil ikke længere være aktuelt, når navnet plejecenter ændres til lokalcenter. Sektor MED for Pleje og Omsorg: Sektor MED for Pleje og Omsorg tager forslaget til efterretning og gør samtidig opmærksom på, at den udekørende hjemmepleje ikke placeres midt i en boenhed" Forvaltningen bemærker: I projektet er disse funktioner ikke placeret i boenhederne Med baggrund i de indkomne høringssvar forslår forvaltningen, at det oprindelige forslag godkendes. 249

16 Tidsplan Byggestart forventes tidligst at kunne være 1. september Udkast til tidsplan for ombygning af Mastruplund er vedhæftet dagsordenen. Organisering Forvaltningen foreslår, at er styregruppe, og at der nedsættes et byggeudvalg bestående af: 1 repræsentant fra Ældrerådet, Direktøren og 2 ledelsesrepræsentanter, 2 personalerepræsentanter, 1 projektkonsulent fra anlægsforum og en projektkonsulent, som sekretær for styregruppen. Når en rådgiver er valgt vil denne også indgå i byggeudvalget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: De samlede udgifter til ombygning af ældreboliger og fællesarealer anslås at ville beløbe sig til 15,8 mio. kr. inkl. moms. Som anført på vedhæftede bilag finansieres ombygningen med lån, grundkapitalindskud og beboerindskud. Grundkapitalindskuddet er kommunens indskud i projektet; her hvor kommunen er bygherrer, sker det i form af den eksisterende bygningsmasse. Det beløb, som kan hjemtages i lån, beboerindskud og tilskud til servicearealer, vil også kunne finansiere ombygning af aflastningspladser/korttidsafsnit, servicearealer og Sundhedscenter. Denne ombygning er anslået til samlet at beløbe sig til 5,3 mio. kr. ekskl. moms. Med disse overslag viser projektet et finansielt overskud på ca. 2,8 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det oprindelige forslag godkendes som grundlag for det videre arbejde. At tidsplanen godkendes. At udbud mhp. at finde en totalrådgiver igangsættes. At forslag til organisering godkendes. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Bilag: Åben Ny oversigtsplan med 6 boliger - SU Åben Revideret økonomi - Mastruplund - SU Åben Tidsplan Mastruplund frem til igangsætning 1. sept SU

17 6. Handicappolitik - efter høring J.nr.: P22. Sagsnr.: 11/3193 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Baggrund Fra såvel politisk hold som fra Handicaprådet og organisationerne er der et ønske om, at Rebild Kommune skal have en handicappolitik. Handicappolitikken danner grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for mennesker med handicap. Målgruppen er borgere med handicap i Rebild Kommune i alle aldre og livets faser fra barn, voksenliv til alderdom. Rammen for politikken er Rebild Kommunes værdier, FN s Handicapkonvention og kommunens økonomiske forhold. Handicappolitikken er en tværgående politik, som i praksis involverer alle Byrådets politiske udvalg og forvaltninger. I processen har der været fokusgruppeinterview med pårørende og medarbejdere fra centrene, samt Handicaprådet. Fokusgruppeinterviewene dannede udgangspunkt for temamødet i Byrådet i maj, og til strukturering af det udkast til handicappolitik, som blev sendt i høring. Endvidere har der i høringsfasen været afholdt et borgermøde. Høringssvar Byrådet traf på mødet den 25. august 2011 beslutning om, at sende udkast til handicappolitik i offentlig høring med høringsfrist den 13. oktober 2011 med afholdelse af et borgermøde i processen. Der er indkommet i alt 10 høringssvar fra følgende: Handicaprådet, Ældrerådet, LMU boformerne Støvring og Terndrup, Skibstedskolens bestyrelse, Hjernesagen i Mariagerfjord- og Rebild Kommune, Hjerneskadeforeningen Himmerland, DH-Rebild samt 2 høringssvar fra pårørende til handicappede borgere. De indkomne høringssvar er nu behandlet af forvaltningen. Høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er sammenfattet i en skabelon og vedhæftet som bilag. Høringssvarene er ligeledes vedhæftet sagen i den fulde ordlyd. Der er 4 gennemgående træk i høringssvarene. Udsagn der også blev nævnt på Borgermødet den 20. september Handicappolitikken bør struktureres set i forhold til livsfaser. Formuleringer er nedladende eksempel Borgeren kan ikke forvente. Værdigrundlag bør indarbejdes i politikken. Handicappolitikken skal bygge på og udfoldes i overensstemmelse med FN s konvention om rettigheder for personer med 251

18 handicap. Forvaltningens bemærkninger Høringssvarene har givet anledning til en gennemgribende revision af handicappolitikken. Rebild Kommune følger forslaget om, at strukturere set i forhold til mål og gyldighedsområde. Gyldighedsområdet for politikken er tilpasset de naturlige livsfaser for et menneske - barn, voksenliv og alderdom. Opbygningen er som følger: Mål Værdier Gyldighedsområde Implementering og evaluering Formuleringer som hvad borgeren ikke kan forvente, er udeladt. Rebild Kommunes værdigrundlag gælder også arbejdet med handicappede borgere. I det reviderede udkast er der som ovenfor nævnt, indarbejdet et afsnit om værdier. Arbejdet med handicappolitikken skal kendetegnes ved følgende værdier: Menneske før handicap Mangfoldighed og gensidig respekt Helhed og tidlig indsats Samarbejde og deltagelse Selvbestemmelse og medansvar Der forslås indført et årligt dialogmøde med handicaprådet og relevante udvalg mhp at gøre status for arbejdet med handicappolitikken. Da der er tale om en gennemgribende revision af handicappolitikken, bør det overvejes om den evt. skal i fornyet høring. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At handicappolitikken for Rebild Kommune godkendes. Bilag: Bilag udsendes sammen med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutning i den : Udsættes med henblik på fælles drøftelse mellem formændene for Børne- og Ungdomsudvalget og med henblik på tilrettelæggelse af en plan for det videre arbejde. 252

19 Bilag: Åben Handicappolitik - efter høring - BUU Åben Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene - BUU Åben Høringssvar til Handicappolitikken - BUU

20 7. Frivilligt socialt arbejde J.nr.: S49. Sagsnr.: 11/9329 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: fremsatte på sit møde i september 2011 ønske om en generel drøftelse af kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde med udgangspunkt i oplæg fra Frivilligrådet. Til orientering kan oplyses, at Frivilligrådet på møde i september måned 2011 drøftede og tilsluttede sig nugældende kriterier som godkendt af Byrådet Kriterier med tilhørende retningslinier for tildeling af støtte vedlægges i bilag. Som supplement til ovennævnte oplyses, at der pt. i forvaltningen arbejdes med et oplæg til drøftelse i for det videre fremadrettede arbejde omkring den frivilliges indsats. - En indsats der bl.a. som et supplement til REHAB REBILD har været i bevidst fokus og hvor der nu er skabt overblik for nuværende aktører, aktivitetstilbud, kontaktpersoner m.v. i skematisk oversigt. Vedlægges i bilag. Det fremadrettede perspektiv tager udgangspunkt i, at den frivillige indsats opleves som et vigtigt supplement til de kommunale opgaveløsninger hvor dialogbaseret samarbejde og koordinering af aktiviteter kan skabe tillid og kontakt med og mellem mennesker, frivillige initiativer og virkelyst fremmes hvor der ikke opleves et unødigt bureaukrati, effekter af frivilligt arbejde sker ved nytænkning, dvs. at skabe noget nyt via fælles mål, innovativt ved at udvikle noget der i forvejen er eksisterende på borgerens præmisser, frivillig indsats skaber merværdi for borgere, beboere m.fl. og har en forebyggende effekt, Oplægget vil yderligere give et bud på, hvad de frivillige inden for socialt arbejde i Rebild Kommune selv oplever giver mening og hvordan vi i praksis kan påskønne via anerkendelse, kommunal velvilje og gode rammer osv. Nærmere information om tids- og handleplan vil ske på mødet. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: På budgettet for 2011 er der afsat kr. til frivilligt socialt arbejde i Rebild Kommune. Heraf er der over 3 ansøgningsrunder udloddet kr. - Bilag der viser overordnet udmøntning af midler i 2011 vedlægges. På budget 2012 er der afsat kr. til frivilligt socialt arbejde. 254

21 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At kriterier og retningslinier for tilskud til frivilligt socialt arbejde drøftes. Beslutning i den : ønsker udarbejdet en frivilligpolitik som led i arbejdet med strategioplæggene i Center Sundhed og Center Pleje og Omsorg og i samarbejde med Center Kultur og Fritid. Bilag: Åben Nugældende kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - SU Åben Retningslinier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde - SU Åben Overordnet oversigt for tildelte midler i SU Åben Skematisk oversigt frivillige aktører og aktiviteter, oktober SU

22 8. Indmelding til den faglige udviklingsstrategi for rammeaftalen for det sociale område 2013 J.nr.: P27. Sagsnr.: 11/13436 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Rammeaftalen for det sociale område består af en økonomisk styringsaftale og en faglig udviklingsstrategi. Kommunalbestyrelserne i regionen skal hvert år udarbejde en udviklingsstrategi, som danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over de tilbud, der ligger i regionen samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Ifølge planen skal udviklingsstrategien for 2013 skal være fastlagt senest den 1. juni Første skridt i denne proces er en indmelding fra de enkelte kommuner til den faglige udviklingsstrategi. Indmeldingen skal være indsendt til Sekretariat for Rammeaftaler senest den 25. november i år. Som supplement til den skriftlige indmelding vil der blive arrangeret et dialogmøde i december måned mellem Sekretariat for Rammeaftaler, Børne- og Ungdomsudvalget, og repræsentanter fra forvaltningen. På mødet vil der bl.a. blive mulighed for at kvalificere kommunens skriftlige indmelding samt at præcisere, hvad Rebild Kommune anser som politisk vigtigt inden for det specialiserede socialområde. Konkret består indmeldingen til den faglige udviklingsstrategi af et skema, som er opdelt et i myndighedsafsnit og et driftsherreafsnit. Da Rebild Kommune ikke forventer driftsherreændringer, er denne del uden betydning her. Myndighedsafsnittet indledes med en mulighed for at beskrive kommunens politiske visioner på det specialiserede socialområde. Rebild Kommune har ikke nogen politik for det specialiserede socialområde, så det er nødvendigt at inddrage andre politikker, der har relevans for området. I forhold til det specialiserede børne- og ungeområde giver Den Sammenhængende Børnepolitik nogle pejlemærker: Det fremgår, at udsatte børn i videst muligt omfang skal involveres og inddrages i normalsystemet. Det hedder endvidere, at den kommunale indsats tager udgangspunkt i familiernes, børnenes og de unges egne ressourcer, samt at tidlig opsporing skal sikre en løsning tæt på barnets og den unges hverdag. Visionerne i Den Sammenhængende Børnepolitik harmonerer ganske godt med det foreløbige udkast til en handicappolitik, som har været i høring, men som endnu ikke er politisk vedtaget. Her nævnes som overordnet mål, at at borgere med handicap får mulighed for at mestre deres eget liv. Dette betyder mere konkret i forhold til 0 18-årige, at børn og unge ( ), så vidt muligt (skal) modtage tilbud i daginstitutioner og skoler. For de voksne er konsekvensen, at flest mulige, der har lyst og evner til at arbejde, integreres på arbejdsmarkedet. Konsekvenserne af visionerne er inklusion, løsning i nærområdet og hjælp til selvhjælp. Dette medfører bl.a., at rehabilitering i midlertidige tilbud vil blive prioriteret på bekostning af kompensation i permanente tilbud. 256

23 Som udgangspunkt forventer Rebild Kommune ikke de store ændringer i behovet for tilbud til specifikke målgrupper fra 2013 og fire år frem. De steder, hvor der er forventning om ændring, er det med en enkelt undtagelse forventning om et faldende behov. Der skal dog tages det forbehold, at forventningen til fremtidige tilbud til målgrupper vanskeliggøres af, at Rebild Kommune ikke kategoriserer i forhold til målgrupper, men efter paragraffer. Årsagerne til et faldende behov ud over konsekvenserne af inklusion, løsning i nærområdet og hjælp til selvhjælp skal bl.a. søges i den forebyggende indsats og - i forhold til målgruppen af udviklingshæmmede børn og unge i et stigende antal aborter på mistanke om handicap. Som en relativt lille kommune vil Rebild efterspørge specialiserede tilbud for alle målgrupper. Der er heller ingen planer om at overtage regionale tilbud eller selv at etablere nye tilbud. På baggrund af den behovsmæssige udvikling i de seneste år er der ingen særlige ønsker til den faglige udvikling i tilbuddenes indhold. Rebild Kommune har behov for en mere fleksibel anvendelse af de eksisterende tilbud frem for faste ydelsespakker. Der kan konstateres en faldende efterspørgsel efter pladser på Børnecenter Himmerland, og endelig oplever kommunen ikke særlige problemer med ventelister. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Først med styringsaftalen vil der blive muligt at vurdere evt. økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser af rammeaftalen for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At indmelding til faglig udviklingsstrategi tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben Indmeldinger til Faglig udviklingsstrategi, rammeaftalen for det sociale område SU

24 9. Orientering J.nr.: A50. Sagsnr.: 11/15117 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Orientering: 1. Information om supplerende indsats, ernæringsscreninger i tilknytning til Rehab Rebild. 2. Materiale m.m. til 3. Kommende sager Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : 4. Distriktsleder Terndrup Ældrecenter 5. Møde 7. december 2011 vedrørende rammeaftalen 6. KL s Sundhedskonference 17. januar Kommunalt lægeligt udvalg 8. Henvendelse fra forstander Birthe Gravsen. ønsker ikke yderligere i sagen. Taget til efterretning. Bilag: Åben Notat vedr. ernæringsscreeninger inkl. kommissorium - SU Åben Indkommet materiale til - SU Åben Kommende sager til - SU

25 10. Status på handleplan på det specialiserede område - oktober 2011 J.nr.: G00. Sagsnr.: 11/14716 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsfremstilling: Center Familie og Handicap arbejder på at gennemføre den handleplan for styring på det specialiserede område, som blev godkendt i byrådet den 31. marts Status for arbejdet fremlægges for og Børne- og Ungdomsudvalget kvartalsvis i forbindelse med økonomivurderingerne. Handleplanen er vedlagt som bilag og der kan deri læses, hvad der er sket siden handleplanen blev besluttet. Nedenfor vises en kort opgørelse over de initiativer der er igangsat samt de økonomiske mål og hvor der pr. oktober er realiseret besparelser. 259

26 nr Mål okt 11 Kommentar 1 Tværkommunal fokus og indsats Opgaver der kan medvirke til budgetoverholdelse på det specialiserede socialområde skal prioriteres. 1A Normalområdet for børn og unge skal medvirke til at nedbringe presset på det 1B specialiserede område. Troværdigt og validt økonomistyringssystem, som er det samme på 2 børne- og voksenområdet Beslutning om videreudvikling af eget 2A system Afventer afklaring på voksenområdet Kommissorium for revision af sammenhængende børnepolitik ultimo forsøg med oprettelse af familieklasser Overvejes fortsat i direktionen 2B Rådgivere får løbende info om disponering Controllerfunktion frem til nytår 2C Udarbejdelse af ledelsesformation 1. generation forventes klar ultimo oktober 3 Fokuseret indsats Sagsgennemgang på udvalgte områder med henblik på nedbringelse af udgiftsniveau 3 Revisionen gennemgået alle sager 3A Unge anbragt på eget værelse 0,1 0,3 0,54 De unge der kan er anbragt på eget værelse 3B De dyreste sager 0,5 2 Fokus på tillægsydelser samt drøfter mulighed for 0 etablering af eget tilbud 3C Støtte- og kontaktpersonområdet 0,25 0,5 Opgaven er hjemtaget pr. 1 oktober - ansat 3 0,1 kontaktpersoner 3D Handicapområdet 0,6 3 1,2 Revisionen har gennemgået sagerne 3E Unge-indsats Eget kontaktpersonkorps etableret 4 Systematisering af sagsgange og styringskoncept: 4 systematisering af sagsgange og styringskoncept Alle rådgivere på kursus i ICS i okt. - nov. Økonomiske vurderinger indgår i sagsbehandlingen for såvel det specialiserede 5 børne- som voksenområdet 0,75 2? Der udarbejdes takstblad/ydelseskatalog over priser vedr. foranstaltninger - herunder 5B retningslinjer for plejevederlag Dette præciseres i øjeblikket 5C faglige teams drøfter ledelsesinformation Der arbejdes med at lave udtræk til de enkelte vedr. økonomiske dispositioner rådgivere 5D Økonomiske vurderinger indgår i ledelsestilsyn Ledelsestilsynet foregår i okt - nov. 5F Nedbringelse af det gennemsnitlige antal foranstaltninger i familien Der er sket et fald fra 1,4 i jan til 1,17 i okt. 6A Stop for stigningen/fald i sagsantallet Et fald fra 446 til 378 børn der er tilknyttet en foranstaltning 6B Mulighed for etablering af hurtig mindre indsats Forslag om etablering af team tidlig indsats 260

27 Nedbringelse af prisen på foranstaltninger 7 (Fokus også for voksenområdet) 7A Etablere egne tilbud 0,2 0,3? Psykologsamtaler og forældreevneundersøgelser hjemtaget 7B Ændre praksis vedr. valg af leverandør Hvis ekstern leverandør ønskes skal det godkendes på visitationsmøde 7C forhandle priser med benyttede leverandører Forhandling af priser, hvor der tidligerer er bevilliget særydelser 0,95 1,75 0,12 Nedbringelse af gennemsnitlig foranstaltningstid: 8 (Gælder også voksenområdet) 0,3 1,3? Disponeringsark som styringsinstrument 9 Øget brug af plejefamilier og netværksfamilier 0,3 1,25? kontra et mindre fald i opholdssteder En mindre stigning i anvendelsen af plejefamile 9B+D nedbringe ventetiden for godkendelse af Proceduren for godkendelse af plejefamilie reviderers plejefamilie og øget supervision 9C Implementering af barnets reform Der arbejdes med at etablere kommunale plejefamilier 10 Fokus på at der opnås mellemkommunal refusion i relevante sager og er fokus på udgiftsstyring i refusionssager 10A Refusionsovervejelser skal indgå i indstillingen til beslutninge rom anbringelser Dette indgår i visitationen til anbringelser 10B Tilrettelægge en procedure for opfølgning i Indgår som standardspørgsmål i revideret disponeringssystem refusionssager 10C Det faglige ansvar for refusionssager Er tilrettelagt - dog har juridisk medarb. Opsagt sin tillægges en juridisk medarbejder i CFH stilling Voksenområdet: Realisere den budgetterede besparelse på 2 mio. kr. vedr. hjemtagelse 11 af handleforpligtelsen 11A Sagsgennemgang af sager mhp. Revisitering ift. Rebild Kommunes serviceniveau 2 4 ca 38 sager gennemgået - opnået besparelse over 2,4 øk mål. 11B Øvrig revisiteringer voksenområdet 1 Der har ikek været personalemæssige ressourcer 2 1,86 til yderligere revisiteringer 12 Forbedret systematik vedr. børnefaglig Rådgivere, ledergruppen og det koordinerende undersøgelse (implementering af ICS) børneteam på ICS kursus i okt. 13 Implementering af serviceniveauer Dette tages der stilling til i december - der arbejdes med budgetstrategi Udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser på børneområdet, som kan realiseres 14 indenfor budgettet samt på resterende Forventes fremlagt jf. politisk beslutning ultimo områder december 15 Systematisering af ledelsestilsyn Er tilrettelagt i okt - nov. Desuden har revisionen gennemgået alle børne specialsager 16A Implementering af barnets reform Arbejdes med etablering af kommunale plejefamilier 16B Tilrettelæggelse af tilsynsopgaven Forventes afklaret i direktionen i oktober Der er iværksat foranstaltninger ift. de unge der 16C Misbrugsindsats for unge kendes Samlet reduktion børneområdet 3,95 12,4 1,96 På voksenområdet er der pr. oktober realiseret en besparelse på 4,26 mio. kr. som følge af handleplanen, hvilket er over den forventede besparelse på 3mio. kr. Ved opfølgningen i juli vurderede forvaltningen, at der i 2011 kunne realiseres en besparelse på yderligere 2 mio. kr. i år - dvs. i alt en besparelse på 5 mio. kr. Dette vurderes fortsat at kunne realiseres i Der er pr. oktober realiseret 1,96 mio. kr i besparelser på børneområdet som følge af handleplanen og hvad der kan konkret måles. Et problem i denne sammenhæng er, at det i forhold til flere af målene ikke er muligt at måle det evt. økonomiske rationale. Forvaltningen vurderer dog, at initiativerne i handleplanen er årsagen til, at der i forhold til disponeringen er sket et fald i udgifterne ift. regnskabstallene 2010 ift. forebyggende foranstaltninger og på anbringelser på familieområdet. Dette opvejer dog ikke merforbruget på døgnanbringelser på handicapområdet, hvilket disponeringen på det specialiserede børneområde også viser. Se særskilt dagsordenspunkt vedr. disponeringsregnskabet. 261

28 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Indstilling: Forvaltningen indstiller: At status for handleplanen tages til efterretning Beslutning i den : afventer forvaltningens redegørelse og handleforslag på det specialiserede voksenområde på mødet i december Taget til efterretning. Rikke Karlsson tager forbehold for beslutningen. Bilag: Åben "E" Status Handleplanen - oktober BUU

29 Underskriftsside Henrik Christensen - Formand Annette Søegaard - Medlem Gert Jensen - Medlem Thomas Simoni Thomsen - Medlem Rikke Karlsson - Medlem 263

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-08-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:15. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Strategioplæg for Center Pleje

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 11-06-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen Curt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende

Referat. Børne- og Uddannelsesudvalget. Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30. Sted Mødelokale 4. Hans Bjergegaard. Fraværende Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 7. maj 2014 kl. 12:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Hans Bjergegaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 13/27671 Udviklingsstrategi 2015 på social- og specialundervisningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013. Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Dagsorden Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. september 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 3, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere