1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side: 1. Godkendelse af økonomiske dispositioner hos de opgaveoverdragende myndigheder 3 2. Trafikselskab Sjælland Proces for valg af bankforbindelse og revisor samt forlængelse af lånerammeaftaler 7 3. Trafikselskab Sjælland Ny hjemmeside på ny portal-platform 9 4. INDEX:2007 International designbegivenhed Rammeaftalen for 2007 for det sociale område og specialundervisningen Indstilling vedrørende VUC Vestegnens ansøgning om oprettelse af toårigt HF 15

2 2 CENTRALFORVALTNINGEN Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Indenrigs- og Sundhedsministeriet Stationsparken Glostrup Tlf Fax Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: micsor Indberetning af økonomiske forhold for august 2006 Efter Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005 skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter 16 månedligt orienteres om de økonomiske forhold i amterne mv../. I indberetningen af økonomiske forhold for august 2006 der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigsministeriet - er der fulgt samme model som ved indberetningen af budget 2006 og de tidligere månedligere indberetninger af økonomiske forhold i Med venlig hilsen Jens Harder

3 2 Månedsrapportering til Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet for August 2006 fra Københavns Amt 2

4 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 I. Kontrakter indgået i august 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar II Drift oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau 5 IIa. Drift hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift 6 III. Anlæg hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter 7 IV. Finansielle poster hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter 8 V. Likvide beholdning funktion og 9.50 *) 9 3

5 4 I. KONTRAKTER INDGÅET I AUGUST 2006, DER INDEBÆRER UDGIFTSMÆSSIGE BINDINGER EFTER 1. JANUAR 2007 DER ER IKKE INDGÅET KONTRAKTER I AUGUST 2006, DER INDEBÆRER UDGIFTSMÆSSIGE BINDINGER EFTER 1. JANUAR

6 II DRIFT OVERSIGT OVER HOVEDKONTI, SPECIFIKATION PÅ GRUPPER AF FUNKTIONER OG OPGAVEMODTAGENDE MYNDIGHEDSNIVEAU 5 Korrigeret budget 2006 Forbrug januar - august 2006 Budget Overgår til 2006 Stat Region Komm kr kr kr. Opgave IMS' kontoplan Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Øvrige miljøforanstaltninger X X X Øvrige hovedkonto , 0.95 X X X Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur X X Hovedkonto 3. Undervisning og kultur Folkeskolen , X X X Voksen-, ungdoms- og social- og sundhedsuddannelser 3.06, X Kulturel virksomhed X X Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring Somatiske sygehuse *) 4.01 X X Psykiatriske sygehuse 4.02 X Servicefunktioner m.v , 4.40 X Sygesikring m.v X Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Foranstaltninger for børn og unge X X Foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering , X X Misbrugere og rådgivning X X Arbejdsmarkedsforanstaltninger X X X Øvrig hovedkonto , 5.99 X X Hovedkonto 6. Administration m.v Politisk organisation X X X Administration X X X Forberedelsesudvalg 6.64 X Lønpuljer 6.70 X X X Driftsudgifter i alt

7 IIA. DRIFT HOVEDKONTI, SPECIFIKATION AF INDTÆG- TER SAMT LØN OG ØVRIG DRIFT 6 Hovedkonto Emne Forbrug Korrigeret januar - Budget 2006 budget 2006 august kr kr kr. 0 Byudvikling, bolig, miljø løn øvrig drift indtægt Vejvæsen løn øvrig drift indtægt Undervisning og kultur løn øvrig drift indtægt Sygehusvæsen og sygesikring løn øvrig drift indtægt Social- og psykiatri løn øvrig drift indtægt Administration løn øvrig drift indtægt I alt

8 7 III. ANLÆG HOVEDKONTI, SPECIFIKATION AF UDGIF- TER/INDTÆGTER Hovedkonto Emne Budget Budget Korrigeret budget 2006 Korrigeret budget 2006 Forbrug januar - august 2006 Forbrug januar - august 2006 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1000 kr kr kr kr kr kr. 0 Byudvikling, bolig, miljø Vejvæsen Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og psykiatri Administration I alt

9 8 IV. FINANSIELLE POSTER HOVEDKONTI, SPECIFIKATION AF UDGIFTER/INDTÆGTER Hovedkonto Emne Budget Budget Korrigeret Korrigeret Forbrug januar - Forbrug januar - budget 2006 budget 2006 august 2006 august 2006 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1000 kr kr kr kr kr kr. 7 Renter, tilskud, udligning og skatter 8 *) Balanceforskydninger I alt *) Balanceforskydninger indeholder finansforskydninger, lån og afdrag samt forbrug af likvide aktiver. 8

10 9 V. LIKVIDE BEHOLDNING FUNKTION OG 9.50 *) Saldo ultimo august 2006 (mio.kr.) 324,0 Gennemsnitlige daglige saldi seneste 3 måneder (mio.kr.) 1.059,0 Gennemsnitlige daglige saldi seneste 12 måneder (mio.kr.) 1.505,0 *) skal efter Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december , stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner. 9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Månedrapportering til Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet for August måned 2006 fra Hovedstadens Sygehusfællesskab H:S-version 1.0 af 4. januar 2006

24 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar II Drift oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau... 7 IIa. Drift hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift... 7 III. Anlæg hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter... 9 IV. Finansielle poster hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter V. Likvide beholdning funktion og side 2 af 11

25 Indledning I forlængelse af Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005 skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter 16 orienteres om økonomien i amterne mv. Det betyder bl.a., at amterne mv. efter nævnte bekendtgørelses paragraf 16, stk. 4 og 5 senest den 20. i hver måned i 2006 skal oversende oplysninger om det løbende forbrug i regnskabet. Opgørelserne skal indeholde akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift. Herudover skal leveres en oversigt over kontrakter indebærende udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, og der skal leveres en oversigt over likvide beholdninger i henhold til saldi ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Den økonomiske opgørelse forudsættes opdelt på områder, der den 1. januar 2007 overgår til regionen og som sendes til forberedelsesudvalget, og på områder der overgår til staten og kommunerne og som sendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Formålet med den månedlige økonomirapportering er at se på udviklingen i forbruget i sammenhæng med de afsatte budgetter. I dette materiale der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigsministeriet - er det valgt at foretage rapporteringen uden en præcis opdeling på opgavemodtagende myndighedsniveauer. En præcis opdeling af budgetter og forbrug vil forudsætte en række arbitrære fordelinger. Opgørelsen vil dermed ikke give et retvisende billede af udviklingen af forbrug i forhold til budget. Dette skyldes, at der på en række områder ikke foreligger et egentligt grundlag for fordeling af budgetter og forbrug. Dette gælder eksempelvis vejområdet, genoptræningsområdet og administrationsområdet. På en række andre områder i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan, vil der være institutioner, som skal fordeles til forskellige myndigheder, eksempelvis funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap, hvor der kan være institutioner, hvor nogle flyttes til kommuner og andre til regionen. På andre institutioner kan der endvidere være funktioner, der skal udskilles, eller der skal foretages en egentlig opdeling af institutionen i to dele, idet disse skal fordeles til forskellige myndigheder. På atter andre områder vil finansieringsstrukturen blive ændret, således at der er udgifter og indtægter hos amtet, som bortfalder efter strukturreformen, eksempelvis medfinansiering og grundtakstbetaling på socialområdet. Endelig er der usikkerheden omkring 190 institutionerne, idet der endnu ikke foreligger en afklaring af, hvilke institutioner kommunerne ønsker at overtage. I materialets skema II er der alternativt indenfor de enkelte hovedkonti lavet en informativ gruppering af funktioner og det er på dette niveau markeret, hvilke myndighedsniveauer, der efter strukturreformen vil være involveret i hvilke udgiftsområder på nogle områder vil alle myndighedsniveauer være involveret, på nogle to og på andre et. Opdelingen er sket på følgende måde og udfra følgende overvejelser: side 3 af 11

26 Hovedkonto 0: Det er ikke ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan muligt at foretage en entydig opdeling på modtagende myndighed. Hovedkontoen opdeles på øvrige miljøforanstaltninger og øvrig hovedkonto 0. Hovedkonto 2: Vejområdet overføres primært til kommunerne og en mindre del til staten, der foretages ingen opdeling. Hovedkonto 3: Opdeles på folkeskolen, øvrige uddannelser samt kulturelle opgaver. Folkeskolen indeholder specialundervisning, der vil blive delt mellem regionen og kommuner og med en mindre del til staten. Den endelige fordeling vil afhænge af kommuneaftalerne. Specialundervisning opgøres derfor samlet. De Øvrige uddannelser omfatter voksenundervisning, ungdomsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser samt Amtscentralen, der alle overføres til staten, bortset fra planlægningspersonale (hovedkonto 6) som overføres til regionen. De Kulturelle opgaver overføres til staten og til kommunerne, bortset fra visse planlægningsopgaver, der overføres til regionen. Hovedkonto 4: Opgaverne overføres til regionen bortset fra forebyggelse og genoptræning, hvoraf en del overføres til kommunerne. Hovedkontoen opdeles i skema II på somatiske sygehuse, psykiatriske sygehuse, servicefunktioner og sygesikring m.v. Hovedkonto 5: En mindre del overføres til staten, mens størsteparten deles mellem regionen og kommunerne, men igen afhængig af kommuneaftalerne og fordelingen af 190-institutionerne. Hovedkontoen opdeles på foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering, misbrugere og rådgivning, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt øvrig hovedkonto 5. Hovedkonto 6: Opgaverne vil blive overført til staten, regionen og kommunerne. Hovedkontoen opdeles på politisk organisation, forberedelsesudvalg, administration samt lønpuljer Efter nævnte bekendtgørelse 1, stk. 2, så skal Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten. Opsummerende indeholder materialet for den månedlige rapportering af budget/akkumuleret forbrug den 20. i hver måned i 2006, jf. ovenstående og nævnte bekendtgørelses krav, følgende tabeller: I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 II. Drift oversigt hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau IIa. Drift hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift III. Anlæg hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter IV. Finansielle poster hovedkonti,specifikation af udgifter/indtægter side 4 af 11

27 V. Likvide beholdning funktion og 9.50 *) *) skal efter nævnte bekendtgørelses 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner. Skabelonen for afrapporteringen er udviklet og aftalt i regi af samarbejdet omkring den kommende Region Hovedstaden. side 5 af 11

28 I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 Der er ikke indgået kontrakter, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 i den forgangne måned (sæt kryds) Vedr. Med Kontraktsum Udløb (hele kontraktperioden) t.kr. Urologiske Katetre Astra Tech A/S Urologiske Katetre Bard Denmark AB Sonder og urologiske katetre Oriola A/S Medical Sonder og urologiske katetre Unomedical a/s Gyn sæt til Hvidovre Hospital Mølnlycke Health Care A/S Blanketter (patientregistreringark) Ganket A/S Rensning af luft Aqua Wall kr. pr måned Booking af auditorier BookSys Lokale V5SQL kr. pr. år årsskifte Indkøb af ultralydsscanner GE 499 januar 2007 Stents og ballonkatetre til perkutan koronar intervention samt elektrofysiske katetre Boston Scientific Danmark ApS Stents og ballonkatetre til perkutan koronar intervention samt elektrofysiske katetre Stents og ballonkatetre til perkutan koronar intervention samt elektrofysiske katetre Stents og ballonkatetre til perkutan koronar intervention samt elektrofysiske katetre Stents og ballonkatetre til perkutan koronar intervention samt elektrofysiske katetre Johnson & Johnson Medtronic Danmark A/S Abbott Vascular/Guidant Danmark A/S St. Jude Medical Danmark A/S Kød- og pålægsvarer Erik Christensen & Søn A/S Kød- og pålægsvarer BC Catering Roskilde A/S side 6 af 11

29 II Drift oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau, i hele tusinde kr. Opgave Overgår til IMS' kontoplan Stat Region Komm. Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Øvrige miljøforanstaltninger X X X Øvrige hovedkonto , 0.95 X X X Oprindeligt budget 2006 Korrigeret budget 2006 Akkummuleret forbrug Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur X X Hovedkonto 3. Undervisning og kultur Folkeskolen , X X X Voksen-, ungdoms- og social- og sundhedsuddannelser 3.06, X Kulturel virksomhed X X Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring Somatiske sygehuse *) 4.01 X X Psykiatriske sygehuse 4.02 X Servicefunktioner m.v , 4.40 X Sygesikring m.v X Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Foranstaltninger for børn og unge X X Foranstaltninger for ældre, voksne , 5.50 handicappede og revalidering X X Misbrugere og rådgivning X X Arbejdsmarkedsforanstaltninger X X X Øvrig hovedkonto , 5.99 X X Hovedkonto 6. Administration m.v. Politisk organisation X X X Administration X X X Forberedelsesudvalg 6.64 X Lønpuljer 6.70 X X X Driftsudgifter i alt *) Af hensyn til sammenlignelighed med amterne i øvrigt, er bidragsbetalingen til H:S fra staten, Københavns og Frederiksberg Kommuner placeret under hovedkonto 7/tabel IV. side 7 af 11

30 IIa. Drift hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift, i hele tusinde kr. Hovedkonto Emne Korr. budget Akk. bevægelse 0 Byudvikling, bolig, miljø - løn - øvrig drift - indtægt 2 Vejvæsen - løn - øvrig drift - indtægt 3 Undervisning og kultur - løn - øvrig drift indtægt Sygehusvæsen og sygesikring - løn øvrig drift indtægt Social- og psykiatri - løn - øvrig drift - indtægt 6 Administration - løn øvrig drift indtægt I alt side 8 af 11

31 III. Anlæg hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter, i hele tusinde kr. Hovedkonto Emne Korr. budget Korr. budget Akk. bevægelse Akk. bevægelse udgift indtægt udgift indtægt 0 Byudvikling, bolig, miljø 2 Vejvæsen 3 Undervisning og kultur 4 Sygehusvæsen og sygesikring Social- og psykiatri 6 Administration I alt side 9 af 11

32 IV. Finansielle poster hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter, i hele tusinde kr. Hovedkonto Emne Korr. budget Korr. budget Akk. bevægelse Akk. bevægelse udgift indtægt udgift indtægt 7 Renter, tilskud, udligning og skatter Balanceforskydninger I alt *) Af hensyn til sammenlignelighed med amterne i øvrigt, er bidragsbetalingen til H:S fra staten, Københavns og Frederiksberg Kommuner, der budgetteres og bogføres på funktion 4.01 Somatiske sygehuse, placeret under hovedkonto 7/tabel IV. side 10 af 11

33 V. Likvide beholdning funktion og 9.50 *) i mio. kr Saldo ultimo seneste måned, 651,8 Gennemsnitlige daglige saldi seneste 3 måneder, 1.023,8 Gennemsnitlige daglige saldi seneste 12 måneder, 965,7 *) skal efter Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december , stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner. side 11 af 11

34 Månedrapportering til Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet for August måned 2006 fra Bornholms Regionskommune BRK 5. januar 2006

35 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar II Drift oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau... 7 IIa. Drift hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift... 8 III. Anlæg hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter... 9 IV. Finansielle poster hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter V. Likvide beholdning funktion og side 2 af 11

36 Indledning I forlængelse af Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns kommuner i 2006 af 20. december 2005 skal forberedelsesudvalg og Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter 16 orienteres om økonomien i amterne mv. Det betyder bl.a., at amterne mv. efter nævnte bekendtgørelses paragraf 16, stk. 4 og 5 senest den 20. i hver måned i 2006 skal oversende oplysninger om det løbende forbrug i regnskabet. Opgørelserne skal indeholde akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for godkendte tillægsbevillinger. Opgørelsen skal være opdelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal endvidere være specificeret på hovedkonti samt på arterne løn og øvrig drift. Herudover skal leveres en oversigt over kontrakter indebærende udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, og der skal leveres en oversigt over likvide beholdninger i henhold til saldi ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Den økonomiske opgørelse forudsættes opdelt på områder, der den 1. januar 2007 overgår til regionen og som sendes til forberedelsesudvalget, og på områder der overgår til staten og kommunerne og som sendes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. Formålet med den månedlige økonomirapportering er at se på udviklingen i forbruget i sammenhæng med de afsatte budgetter. I dette materiale der oversendes til såvel Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden som til Indenrigsministeriet - er det valgt at foretage rapporteringen uden en præcis opdeling på opgavemodtagende myndighedsniveauer. En præcis opdeling af budgetter og forbrug vil forudsætte en række arbitrære fordelinger. Opgørelsen vil dermed ikke give et retvisende billede af udviklingen af forbrug i forhold til budget. Dette skyldes, at der på en række områder ikke foreligger et egentligt grundlag for fordeling af budgetter og forbrug. Dette gælder eksempelvis vejområdet, genoptræningsområdet og administrationsområdet. På en række andre områder i Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan, vil der være institutioner, som skal fordeles til forskellige myndigheder, eksempelvis funktion 3.07 Undervisning af børn med vidtgående handicap, hvor der kan være institutioner, hvor nogle flyttes til kommuner og andre til regionen. På andre institutioner kan der endvidere være funktioner, der skal udskilles, eller der skal foretages en egentlig opdeling af institutionen i to dele, idet disse skal fordeles til forskellige myndigheder. På atter andre områder vil finansieringsstrukturen blive ændret, således at der er udgifter og indtægter hos amtet, som bortfalder efter strukturreformen, eksempelvis medfinansiering og grundtakstbetaling på socialområdet. Endelig er der usikkerheden omkring 190 institutionerne, idet der endnu ikke foreligger en afklaring af, hvilke instituioner kommunerne ønsker at overtage. I materialets skema II er der alternativt indenfor de enkelte hovedkonti lavet en informativ gruppering af funktioner og det er på dette niveau markeret, hvilke myndighedsniveauer, der efter strukturreformen vil være involveret i hvilke udgiftsområder på nogle områder vil alle myndighedsniveauer være involveret, på nogle to og på andre et. Opdelingen er sket på følgende måde og udfra følgende overvejelser: side 3 af 11

37 Hovedkonto 0: Det er ikke ud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan muligt at foretage en entydig opdeling på modtagende myndighed. Hovedkontoen opdeles på øvrige miljøforanstaltninger og øvrig hovedkonto 0. Hovedkonto 2: Vejområdet overføres primært til kommunerne og en mindre del til staten, der foretages ingen opdeling. Hovedkonto 3: Opdeles på folkeskolen, øvrige uddannelser samt kulturelle opgaver. Folkeskolen indeholder specialundervisning, der vil blive delt mellem regionen og kommuner og med en mindre del til staten. Den endelige fordeling vil afhænge af kommuneaftalerne. Specialundervisning opgøres derfor samlet. De Øvrige uddannelser omfatter voksenundervisning, ungdomsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser samt Amtscentralen, der alle overføres til staten, bortset fra planlægningspersonale (hovedkonto 6) som overføres til regionen. De Kulturelle opgaver overføres til staten og til kommunerne, bortset fra visse planlægningsopgaver, der overføres til regionen. Hovedkonto 4: Opgaverne overføres til regionen bortset fra forebyggelse og genoptræning, hvoraf en del overføres til kommunerne. Hovedkontoen opdeles i skema II på somatiske sygehuse, psykiatriske sygehuse, servicefunktioner og sygesikring m.v. Hovedkonto 5: En mindre del overføres til staten, mens størsteparten deles mellem regionen og kommunerne, men igen afhængig af kommuneaftalerne og fordelingen af 190-institutionerne. Hovedkontoen opdeles på foranstaltninger for børn og unge, foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering, misbrugere og rådgivning, arbejdsmarkedsforanstaltninger samt øvrig hovedkonto 5. Hovedkonto 6: Opgaverne vil blive overført til staten, regionen og kommunerne. Hovedkontoen opdeles på politisk organisation, forberedelsesudvalg, administration samt lønpuljer Efter nævnte bekendtgørelse 1, stk. 2, så skal Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten. Opsummerende indeholder materialet for den månedlige rapportering af budget/akkumuleret forbrug den 20. i hver måned i 2006, jf. ovenstående og nævnte bekendtgørelses krav, følgende tabeller: I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 II. Drift oversigt hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau IIa. Drift hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift III. Anlæg hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter IV. Finansielle poster hovedkonti,specifikation af udgifter/indtægter side 4 af 11

38 V. Likvide beholdning funktion og 9.50 *) *) skal efter nævnte bekendtgørelses 16, stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner. Skabelonen for afrapporteringen er udviklet og aftalt i regi af samarbejdet omkring den kommende Region Hovedstaden. side 5 af 11

39 I. Kontrakter indgået seneste kalendermåned 2006, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 *) X Der er ikke indgået kontrakter, der indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar 2007 i den forgangne måned (sæt kryds) Vedr. Med Kontraktsum Udløb ) Efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten. side 6 af 11

40 II Drift oversigt over hovedkonti, specifikation på grupper af funktioner og opgavemodtagende myndighedsniveau*) Opgave Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Øvrige miljøforanstaltninger Øvrige hovedkonto , 0.95 Overgår til IMS' kontoplan Stat Region Komm. Oprindeligt Korrigeret budget 2006 budget 2006 Akkummuleret forbrug Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur Hovedkonto 3. Undervisning og kultur , 3.07 Folkeskolen Voksen-, ungdoms- og socialog sundhedsuddannelser 3.06, X Kulturel virksomhed X Hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring Somatiske sygehuse *) 4.01 X Psykiatriske sygehuse 4.02 X Servicefunktioner m.v , 4.40 X Sygesikring m.v X Hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen Foranstaltninger for børn og unge Foranstaltninger for ældre, voksne handicappede og revalidering , Misbrugere og rådgivning Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrig hovedkonto , 5.99 Hovedkonto 6. Administration m.v. Politisk organisation Administration X Forberedelsesudvalg 6.64 Lønpuljer 6.70 Driftsudgifter i alt side 7 af 11

41 *) Efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten. IIa. Drift hovedkonti, specifikation af indtægter samt løn og øvrig drift *) Hovedkonto Emne Korr. budget Akk. bevægelse 0 Byudvikling, bolig, miljø - løn - øvrig drift - indtægt 2 Vejvæsen - løn - øvrig drift - indtægt 3 Undervisning og kultur løn øvrig drift indtægt Sygehusvæsen og sygesikring løn øvrig drift indtægt Social- og psykiatri - løn - øvrig drift - indtægt 6 Administration løn øvrig drift indtægt I alt ) Efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten. side 8 af 11

42 III. Anlæg hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter*) Hovedkonto Emne Korr. budget Korr. budget Akk. bevægelse Akk. bevægelse udgift indtægt udgift indtægt 0 Byudvikling, bolig, miljø 2 Vejvæsen 3 Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og psykiatri 6 Administration I alt ) Efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten. side 9 af 11

43 IV. Finansielle poster hovedkonti, specifikation af udgifter/indtægter*) Hovedkonto Emne Korr. budget Korr. budget Akk. bevægelse Akk. bevægelse 7 Renter, tilskud, udligning og skatter 8 Balanceforskydninger udgift indtægt udgift indtægt I alt *) Efter bekendtgørelsens 1, stk. 2, så skal Bornholms Regionskommune kun rapportere vedrørende opgaver, der den 1. januar 2007 overgår til regionerne, andre kommuner eller staten. side 10 af 11

44 V. Likvide beholdning funktion og 9.50 *) Saldo ultimo seneste måned Gennemsnitlige daglige saldi seneste 3 måneder Gennemsnitlige daglige saldi seneste 12 måneder *) skal efter Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksbergs og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december , stk. 6 ikke indberettes af Frederiksbergs, Bornholms og Københavns kommuner. side 11 af 11

45 1/3 Forberedelsesudvalget for Region Sjælland Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Indenrigs- og sundhedsministeriet Sagsnummer Sagsbehandler HVT Direkte Fax september 2006 HURs økonomiske dispositioner August 2006 I henhold til bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstaden Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner i 2006 (Bek. Nr af 20. december 2005), fremsendes denne rapportering angående HURs økonomi i august For specifikke dispositioner der vedrører opgaver der efter kommunalreformen overføres til enten regioner eller staten rapporteres disse særskilt, mens forhold vedrørende HURs generelle økonomi rapporteres samlet, idet hele HURs virksomhed overgår til andre myndigheder pr. 1. januar 2007, og det forhold, at administrationen af opgaver der fordeles til forskellige myndigheder foregår samlet. Hovedstadens Servicedivisionen Gammel Køge Landevej 3 Telefon Udviklingsråd 2500 Valby Fax

46 2/3 1. Indgåede kontrakter HUR har i fællesskab med DSB og Ørestadsselskabet en kontrakt med en leverandør af kort og billetter. Kontrakten løber ud ultimo september og er nu genforhandlet med samme leverandør men til lavere priser. Den nye kontrakt træder i kraft 1. oktober. Den årlige kontraktsum er på 3,1 mio. kr. Den ansvarlige afdeling i HUR har ikke været opmærksom på, at sådanne sager formelt skal godkendes af forberedelsesudvalgene, før de kan indgås. En egentlig godkendelsesprocedure vil i sagens natur ikke kunne nå at gennemføres inden første oktober. HUR har derfor aftalt med sekretariaterne for Region Hovedstaden og Region Sjælland at kontraktforlængelsen rapporteres i denne periodiske afrapportering. 2. Budget 2006 Der er ikke i august måned foretaget korrektioner i budgettet for Forventet Regnskab er grundlaget for korrigeret budget ved nærværende rapportering for august måned Tabel 1. Budgetafvigelse på hovedkonto (mio. kr.) Hele året 2006 August 2006, akkumuleret Tillægs- Vedtaget bevillin- Korrigeret Korrigeret Hovedkonto budget ger budget budget Realiseret Afvigelse 2. Kollektiv trafik 1.061,1-43, ,7 580,7 528,1-52,6 3. Kulturel virksomhed mv. 137,7 0,3 138,0 104,7 104,8 0,1 6. Administration mv. 473,6-0,7 472,9 300,6 292,2-8,5 7. Renter 5,0-2,2 2,8-0,2-0,7-0,5

47 3/3 Tabel 2. Budgetafvigelse august 2006 akkumuleret, specificeret Korrigeret budget Realiseret Afvigelse (mio. kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A) DRIFTSVIRKSOMHED 2. Trafik og infrastruktur 1.487,3-898, ,4-902,0-32,9-3,9 3. Undervisning og kultur 104,7 104,8 0,1 0,0 6. Administration mv. 300,6 292,2-8,5 0,0 - heraf løn 95,0 94,8-0,2 0,0 - heraf 6.62 erhvervsfremme mv. 42,4 39,9-2,5 0,0 - heraf øvrige driftsudgifter 163,3 157,5-5,8 0,0 Driftsvirksomhed i alt 1.892,6-898, ,3-902,0-41,3-3,9 B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0,0 0,0 2. Trafik og infrastruktur -8,6-24,3-15,8 0,0 - heraf løn 0,3 0,2-0,1 0,0 - heraf øvrige driftsudgifter -8,9-24,6-15,7 0,0 Anlægsvirksomhed i alt -8,6-24,3-15,8 0,0 C) RENTER -0,2-0,7-0,5 0,0 SUM (A+B+C) 1.883,9-898, ,3-902,0-57,6-3,9 FINANSIERING 0,0 0, Hovedstadens Udviklingsråd -999, ,0 0,0-4,0 Finansiering i alt 0,0-999,0 0, ,0 0,0-4,0 "Driftsresultat" 1.883, , , ,0-57,6-7,9 "Driftsresultat" netto -13,2-78,7-65,5 Tabel 3. Likvid beholdning (mio. kr.) Saldo aktuel måned Gennemsnit seneste 3 mdr. Gennemsnit seneste 12 mdr. Funktion ,5 276,9 210,2 Funktion 9.50

48 Forberedelsesudvalget vedr. Region Hovedstaden Månedsrapportering fra Frederiksberg Kommune I henhold til bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Hovedstadens Udviklingsråd, Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner i 2006 af 20. december 2005, fremsendes vedlagt de ønskede oplysninger. Venlig hilsen 04. september 2006 Sagsbeh: HH Sag: Finans- og Regnskabssekretariatet Finansteamet Rådhuset 2000 Frederiksberg Henrik Homilius Finansmedarbejder Telefon Telefax frederiksberg.dk

49 Tabel 1 Kontrakter Vedr. Med Kontraktsum Udløb Der er ikke indgået nye kontrakter i perioden 15. oktober 2005 til 1. september 2006 Tabel 2 Drift oversigt over budget 2006 på opgaver som overgår til region hovedstaden pr. 1. januar Beløbene er underfordelt på løn, øvrig drift og indtægter. Opgave IMS s kontoplan Oprindeligt budget 2006 Korrigeret budget 2006 Forbrug - Forbrug 2006 pr 31. august 2006 Hovedkonto 0 Miljøområdet * , 84 pct løn øvrig drift indtægter Miljøområdet* , 35 pct løn øvrig drift indtægter Hovedkonto 4 Bidrag til H:S løn øvrig drift indtægter Sygesikring løn øvrig drift indtægter Hovedkonto , grup Tilskud til lægevagt løn øvrig drift indtægter , grup Rationel famakoterapi løn øvrig drift indtægter , grup Praksiskonsulentbehandling løn øvrig drift indtægter 0 0 0

50 * På miljøområdet er opgørelsen baseret på den aftalte DUT s andel af budgettet i 2003 (hhv. 84 pct. vedrørende funktion 0.81 og 35 pct. vedr. funktion 0.89, begge afgrænset på Miljøafdelingen, dog med undtagelse af projekter med EU-støtte). For så vidt angår overførsel fra hovedkonto 6, så udgør det administrative personale, som Frederiksberg Kommune overfører en ubetydelig del af det samlede personale i kommunen. Den konkrete udgift til personalet, som overføres, kan ikke entydigt udskilles af kontoplanen, hvorfor Frederiksberg Kommune henviser til de personaleudgifter som er oplyst i aftaleudkastet. Frederiksberg Kommune har ikke givet tillægsbevillinger på området siden 2004 og forventer heller ikke at gøre det i Frederiksberg Kommune har på ovennævnte områder ingen anlægsprojekter i 2006.

51 Økonomistaben Sjællandsgade København N Telefon Telefax NOTAT 20. september 2006 /HS & AIJ Forbruget januar-august 2006 vedr. opgaver, som overdrages til Region Hovedstaden per 1. januar I henhold til BEK nr af 20/12/2005 fremsender Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning hermed oplysninger vedrørende forbruget januar august 2006 for de opgaver, der pr. 1. januar 2007 overdrages fra Københavns Kommune til Region Hovedstaden. Det drejer sig om følgende opgaver: 1) Sygesikringen 2) Tandpleje 3) Videnskabsetisk Komité Sygesikringen Hele forbruget vedrørende patientforsikring på funktion 6.51 er inkluderet i opgørelsen, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager forbehold for, at ikke alle midler overføres til Region Hovedstaden, da Købehavns Kommune fortsat skal varetage dele af opgaven efter 1. januar På sygesikringsområdet har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i juli 2006 ikke indgået lokale kontrakter med udgiftsmæssige bindinger for Region Hovedstaden efter 1. januar Tandpleje På tandplejeområdet overfører Sundheds- og Omsorgsforvaltningen per 1. januar 2007 amtsspecialtandplejen og administration af tilskud til kræftpatienter og personer med Sjøgrens Syndrom. Eftersom forbruget vedrørende amtsspecialtandplejen og administration af tilskud til kræftpatienter samt personer med Sjøgrens Syndrom er placeret på funktion 4.74 ligesom forbruget til amtstandpleje, der fortsat skal varetages i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, lader forbruget sig vanskeligt nedbryde. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor delt forbruget forholdsmæssigt på baggrund af udgiftsfordelingen til de enkelte områder i Regnskab 2005.

52 På tandplejeområdet har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i august 2006 ikke indgået lokale kontrakter med udgiftsmæssige bindinger for Region Hovedstaden efter 1. januar Side 2 af 2 Videnskabsetisk Komité Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i august 2006 ikke indgået lokale kontrakter med udgiftsmæssige bindinger for Region Hovedstaden efter 1. januar 2007 for den Videnskabsetiske Komité.

53 Sundhed Forbrug ultimo august 2006 Bevilling FunktionGruppering Decentral dimensioart Total Projekt: Eft Projekt: Efteruddannel Total Projekt: Mo Projekt: Mobil diabete Total Lokalaftale Lokalaftale samtaleter Total Lokalaftale Lokalaftale Hepatitis Total Lokalaftale Lokalaftale Blodprøvet Total Lokalaftale Lokalaftale Tympanomet Total Influenzava Influenzavaccinationer Total Praksiskons Praksiskonsulentordnin Total Udviklingsc Udviklingscenter for a Total Datakonsul Datakonsulentordning a Total AMU Udda AMU Uddann. af yngre l Total Total Grå stær op Grå stær operationer Total Lokalaftale Lokalaftale HR-test på Total Lokalaftale Lokalaftale 4 sexolog Total Lokalaftale Lokalaftale 3 CLO-tes Total Lokalaftale Lokalaftale 3 PDT Total Lokalaftale Lokalaftale 4 endomet Total Total Praksiskons Praksiskonsulentordnin Total Total

54 0470 Total (Tom) Profylaktisk Profylaktiske svangreu Total (Tom) Total Total (Tom) Lægeunder Lægeundersøgelser af b Total (Tom) Total Total (Tom) Vaccination Vaccinationer Total (Tom) Total Total (Tom) TAK TAK Total Etniske æld Etniske ældre Total Sundhedsc Sundhedscentre Total (Tom) Total Total (Tom) Patientforsi Patientforsikring Total Patientklag Patientklagenævn Total (Tom) Total Total Total Hovedtotal

55

56

57

58

59 Side 1 af Godkendelse af indstilling vedr. lejeaftale med Københavns Universitet om Københavns Biocenter RESUMÉ: I fortsættelse af H:S Bestyrelsens beslutninger i 2001 og efterfølgende tilsagn over for staten om at placere Finsenlaboratoriet og Bartholin Instituttet i Københavns Biocenter i et nyopført bygningskompleks i Universitetsparken ved Rigshospitalets bygninger på Tagensvej, skal der nu indgås lejeaftale, da bygningerne står klar til ibrugtagning. H:S har betalt 40 mio. kr. og afgivet et grundareal til staten i forbindelse med tilsagnet om at deltage i Københavns Biocenter, hvilket fører til en reduktion i huslejebetalingen på 4,8 mio. kr. varigt. Lejemålet udløser deponering efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse, der foreløbig er opgjort til netto 27,2 mio. kr. efter fraregning af deponering i lejemål, der fraflyttes og under forudsætning af, at der kun skal deponeres for værdien af lejemålet eksklusive de indbetalte 40 mio. kr. og værdien af det afgivne grundareal. Sagen skal tillige godkendes af Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden. INDSTILLING: Det indstilles at: H:S Direktionen bemyndiges til at indgå aftale med Københavns Universitet om lejemål i Københavns Biocenter. SAGSFREMSTILLING: H:S Bestyrelsen godkendte på møderne den 31. januar og 12. december 2001, at der fra H:S blev givet tilsagn overfor staten om deltagelse i Københavns Biocenter med de eksperimentelle forskningsenheder, Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet. De to forskningsenheder placeres dermed fysisk i Københavns Biocenter, som får til huse i statens nyopførte ejendom i Universitetsparken. Ejendommen er opført på et areal, som H:S solgte til staten i 1999 med henblik på opførelse af et Bioteknologisk Forskningscenter. De to eksperimentelle forskningsenheder blev på bestyrelsens møde den 31. januar 2001 besluttet placeret i centeret mod en betaling fra H:S på 40 mio. kr. Det var samtidig beslutningen, at H:S skulle stille to etager i den hvide bygning (TTA-bygningen) til rådighed for Biocenteret som led i aftalen. I december 2001 godkendte bestyrelsen, at planen om placering af de to forskningsenheder i Biocenteret og betaling af 40 mio. kr. gennemføres med visse justeringer, herunder

60 at H:S alligevel ikke deltager med de to etager i TTA-bygningen, at H:S til erstatning herfor betaler husleje at H:S afgiver et grundareal til staten. Side 2 af 27 Københavns Biocenter står nu klar til ibrugtagning, og der skal som opfølgning på tilsagnet over for staten indgås lejeaftale om det forudsatte areal, der stilles til rådighed for de to enheder. Ejendommen udlejes af Universitets- og Bygningsstyrelsen til Københavns Universitet, der for de to H:S forskningsenheders vedkommende ved fremlejekontrakt udlejer arealet til H:S. Københavns Biocenter er etableret på baggrund af en regeringsbeslutning i efteråret 2000 om at styrke den bioteknologiske forskning i Øresundsregionen. Brugerne af Biocentret bliver tre forskellige videnskabelige, selvstændige, men tæt samarbejdende enheder: Københavns Universitets Molekylærbiologiske Institut (MBI), Biotech Research & Innovation Center (BRIC), samt Finsenlaboratoriet og Bartholin Instituttet. Finsenlaboratoriet er et kræftforskningslaboratorium, hvis formål det er at udføre basal, eksperimentel kræftforskning samt at søge de eksperimentelt opnåede resultater overført til klinisk anvendelse. Laboratoriet har ca. 50 ansatte fordelt på 6 forskergrupper med hver sin forskningsleder. Laboratoriets forskning er centreret omkring vævsnedbrydende proteaser og kræftcellespredning. Man forsøger at udvikle nye behandlinger af kræftpatienter med anvendelse af proteasehæmmere samt at udvikle nye diagnostiske metoder baseret på egne forskningsresultater. Bartholin Instituttet er en eksperimentel kræftforskningsenhed under Rigshospitalet, der tillige forsker i diabetes. Instituttet anvender immunologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Instituttet beskæftiger knapt 40 medarbejdere, hvoraf ca. halvdelen er videnskabelige medarbejdere. Bartholin Instituttet er tiltænkt en central og koordinerende funktion i forbindelse med den forestående satsning på etablering og drift af biobank i Østdanmark (RIKK). Begge enheders aktivitet er for ca. 2/3 vedkommende finansieret af nationale og internationale (offentlige og private) fonde. Resten afholdes over Rigshospitalets ordinære driftsbudget, og har i øvrigt indgået ved de hidtidige opgørelser af det særlige statstilskud. De samlede udgifter for H:S til medfinansiering af projektet blev i forbindelse med det oprindelige tilsagn opgjort til i alt 64,6 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. udgør et kontant indskud, mens de resterende 24,6 mio. kr. konverteres til varig huslejebetaling. Derudover skulle H:S i henhold til det afgivne tilsagn afgive et grundareal til staten, der ligger i umiddelbar nærhed af Biocenteret på Rigshospitalets grund på Tagensvej. Overdragelsen af grundarealet, der har en værdi på 8,4 mio. kr., betyder, at der gøres op med den del af ejendomsværdien, som lejemålet har for så vidt angår grundværdien. Arealet er et forholdsvis smalt (ubebygget) areal, der ligger i den nordøstlige ende af Tagensvej-grunden, og som alene anvendes til parkering. Der er ikke forudsat nogen ændret anvendelse af arealet efter overdragelsen. Universitets- og Bygningsstyrelsen har efterfølgende i april 2003 i forbindelse med aktstykke til Finansudvalget om igangsættelse af byggeprojektet revideret byggeomkostningerne i det samlede projekt og herunder også vedrørende den del af projektet, som vedrører de eksperimentelle

61 Side 3 af 27 forskningsenheder fra H:S. Med dette fastlægges værdien af arealerne til H:S til 74,8 mio. kr., hvorved restinvesteringen som konverteres til varig huslejebetaling forhøjes fra de 24,6 til 34,8 mio. kr. Lejemålet vedrørende Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet udgør et bruttoareal på ca m 2, som indrettes med laboratorier, kontorer m.m. Til lejemålet hører derudover brugsret til dyrestalde, auditorium og andre fællesarealer svarende til et beregnet bruttoareal på i alt m 2. Afgivelsen af grundarealet og det kontante indskud på 40 mio. kr. fører til, at der for den del af lejemålet som vedrører Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet på m 2 udløses en varig huslejebetaling på godt 1,0 mio. kr. årligt eller 330 kr. pr. m 2 i aktuelt prisniveau (indeksreguleres). Nedsættelsen af huslejen som følge af indskuddet på 40 mio. kr. og afgivelsen af grundarealet udgør 4,8 mio. kr. årligt. Huslejereduktionen er gældende, så længe lejemålet består. Vedrørende brugsretten på i alt m 2, udløses en lejebetaling på 2,3 mio. kr. eller kr. pr. m 2. H:S har i juni 2006 indbetalt det kontante tilskud på 40,0 mio. kr. til Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, mens grundarealet er under overdragelse. Bartholin Instituttet er placeret i et midlertidigt lejemål på Panum Instituttet og i Teilumbygningen, der begge hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Endelig er en mindre del af Bartholin Instituttet placeret i lejede kontorarealer på Blegdamsvej. De midlertidige lejemål på Panum Instituttet og i Teilumbygningen udløber begge med udgangen af Finsenlaboratoriet er i dag placeret i et lejemål på Strandboulevarden, som ejes af Kræftens Bekæmpelse. Lejemålet er opsagt til maj Rigshospitalet og herunder Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet har været med til at fastlægge indretningen af deres kommende lokaler samt de hertil hørende fælles arealer. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side i 10 år fra kontraktens indgåelse. Såfremt Københavns Universitet efter uopsigelighedsperioden opsiger deres lejemål forpligter Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling, Universitets- og Bygningsstyrelsen sig til at indtræde som udlejer overfor H:S på ikke ringere vilkår end de nuværende. Indflytning af Bartholin Instituttet og Finsenlaboratoriet vil med den nuværende tidsplan for byggeriet kunne ske i oktober H:S skal ikke betale depositum. Til huslejebetalingen på 3,3 mio. kr. skal lægges udgifter til ejendomsskatter, varme, el samt vedligeholdelse m.v., der i alt udgør ca. 3,8 mio. kr. pr. år. De samlede driftsudgifter udgør dermed 7,1 mio. kr.

Månedsrapportering. til. Forberedelsesudvalget. for. Region Hovedstaden. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. for. September 2006. fra.

Månedsrapportering. til. Forberedelsesudvalget. for. Region Hovedstaden. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. for. September 2006. fra. Københavns Amt Månedsrapportering til Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet for September 2006 fra Københavns Amt Københavns Amt af 19. oktober 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. december 2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2002-2544-25 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1. Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Tirsdag den 3. oktober 2006. Kl. 17.00 18.10. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE. Tirsdag den 3. oktober 2006. Kl. 17.00 18.10. Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 A N B E F A L I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 3. oktober 2006 Kl. 17.00 18.10 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H23 Møde nr. 12

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Faxe Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2011 for

Læs mere

Heraf. nybyggeri. ombygning

Heraf. nybyggeri. ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Kvalitetsfondsstøttet Kvalitetsfondsstøttet faseovergang 2 Arealtype Samlet hospital faseovergang 1 ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland

Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling , Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, 4.9.2016 IM + TÆ indlagt Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret.

Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. Aktstykke nr. 42 Folketinget 2012-13 Afgjort den 18. december 2012 42 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 4. december 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere