Vedtægter for Gesten Lokalråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Gesten Lokalråd"

Transkript

1 Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At tage selvstændige initiativer At være bindeled mellem Gesten Sogn og Vejen Kommune At medvirke til, at koordinere og udvikle det lokale samarbejde og sammenhold At fremme lokalområdets udvikling og varetage områdets interesser i samarbejde med overordnede myndigheder At tage problemer op af almen karakter, som skriftligt rejses over for lokalrådet af en eller flere beboere At respektere de lokale foreningers arbejde og suverænitet At være uafhængig af partipolitik 3. Lokalrådets sammensætning Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges på årsmødet for en periode på 2 år. Medlemmet udtræder af rådet hvis: Medlemmet fraflytter sognet Opnår valg til kommunalbestyrelsen Der vælges 2 suppleanter for rådsmedlemmer Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 4. Årsmødet Lokalrådet indkalder hvert år i februar mdr. (i forlængelse af fællesspisningen sidst onsdag i februar) til årsmøde, betegnet borgermøde der har samme funktion som en generalforsamling. Mødet indkaldes med 14 dages varsel og bekendtgøres på lokalrådets hjemmeside, i lokale medier og ved opslag på særligt udpegede steder. Mødet gennemføres med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets beretning 3. Forelæggelse af regnskab og budget for Lokalrådet 4. Forelæggelse af regnskab for Byfesten 5. Forelæggelse af regnskab for Gesten Fonden 1

2 6. Forelæggelse af regnskab for Borgeravisen 7. Behandling af indkomne forslag Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før mødet. Forslagsstillere skal have mulighed for selv at fremlægge deres forslag på årsmødet. 8. Valg af rådsmedlemmer I lige år vælges 4 medlemmer og ulige år 3 medlemmer Kandidater til lokalrådet skal forud for valget på selve årsmødet have lejlighed til kort at redegøre for deres kandidatur. 9. Valg af 2 suppleanter (på valg hvert år) 10. Valg af 2 revisorer (1 på valg hvert år) 11. Eventuelt Årsmødet er højeste myndighed. Alle beslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte. 5 Valg til lokalrådet Valgbar til lokalrådet er enhver, der har fast bopæl i Gesten Sogn og som er fyldt 15 år. Stemmeberettigede er enhver der har fast bopæl i Gesten Sogn og som er fyldt 15 år. Stemmeberettigede er tillige enhver, som driver virksomhed, der er hjemmehørende i Gesten Sogn, selvom de ikke er bosiddende i sognet (1 stemme). Der kan alene stemmes ved personligt fremmøde. Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter sker ved skriftlig afstemning. Alle stemmeberettigede kan stemme på lige så mange kandidater, som der er ledige pladser på valg. Såfremt antallet af kandidater svarer til antallet af ledige pladser, kan skriftlig afstemning dog undlades. Genvalg kan finde sted. 6 Lokalrådets arbejde Lokalrådet konstituerer sig selv på sit første møde efter årsmødet, dog senest 3 uger efter, med formand, næstformand, kasser, sekretær og web-ansvarlig. Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden, der efterfølgende sammen med konstitueringen offentligøres på lokalrådets hjemmeside Se separat forretningsorden. Lokalrådet afholder mindst 6 årlige bestyrelsesmøder. Møderne fastlægges så vidt muligt for et år ad gangen. Lokalrådets mødekalender, samt dagsordner og mødereferater offentliggøres på lokalrådets hjemmeside. Lokalrådet kan beslutte, at et eller flere møder afholdes som lukkede møder (ved personfølsomme sager), ligesom det kan beslutte at udpege andre personer til at deltage, når der ønskes sagkyndig assistance, dog uden stemmeret. Lokalrådet er forpligtet til at nedsætte et kontaktudvalg (kontaktrådet), hvor formand eller anden repræsentant fra Gesten Sogns foreninger, kirke, skole, børnehave, handicapcenter, hal, firmaer samt andre institutioner har sæde. 2

3 Lokalrådet er forpligtet til at samle rådet 2 gang årligt. Kontaktrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper efter behov. Lokalrådet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af rådets medlemmer herunder formanden eller næstformanden er til stede. Formaden tegner Lokalrådet over for myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt. Lokalrådet indgår i samarbejde med Fællesrådet for landsbysamfund i Vejen Kommune. Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer for at fremme gode vilkår for områdets borgere, forretning/er, firmaer og institutioner og skal jfr. 2 tage problemer op af almen karakter, om skriftligt rejses over for lokalrådet af en eller flere borgere. De pågældende skal have mulighed for selv at fremlægge sagen for lokalrådet på et møde. Da lokalrådets succes og gennemslagskraft i høj grad vil være baseret på en aktiv medvirken fra borgernes side, forudsættes opgaverne i vid udstrækning løst gennem nedsættelse af ad hoc arbejdsudvalg, der refererer til lokalrådet. Lokalrådet er arbejdsgrupperne behjælpelig med myndighedskontakter, ansøgninger om puljemidler m.v., om muligt deltager 1 eller flere af lokalrådets medlemmer i arbejdsgruppens arbejde. Også borgere, der ikke opfylder valgbarhedsbestemmelserne, jfr. 5, kan deltage i arbejdsudvalgenes arbejde. 7 Gesten Byfest Lokalrådet har nedsat et Byfestudvalg til at varetage Gestens årlige byfest. Lokalrådet er ansvarlig for Byfesten. Byfestens formål er, at samle byens borgere om en fælles årlig fest, at skabe et socialt netværk blandt byens borgere, at få så mange af byens borgere som muligt, til at deltage aktivt i begivenhederne. Byfestens overskud overføres til Gesten Fonden jfr Gesten Fonden Overskud fra Byfest i Gesten indsættes på en konto, som betegnes Gesten Fonden, og som bestyres af Lokalrådet. Efter lokalrådets beslutning kan der efter ansøgning, uansøgt eller efter indstilling fra kontaktrådet jfr. 6, af fondens midler ydes tilskud, underskudsgaranti eller lån til foreninger, som er hjemhørende i eller har deres virke i Gesten Sogn samt til almene og kulturelle formål, som kan komme borgere i Gesten Sogn til gode. Herunder også til sådanne formål, som kan virke til forskønnelse eller opmuntring, eller som kan bidrage til at gøre Gesten Sogn til et godt sted at bo. Der kan max. Ansøges om kr ,00, som fonden forbeholder sig ret til, at hensætte over en årrække på max. 5 år. Når det totale ansøgte beløb er hensat udbetales det til ansøger. Er beløbet større, henvises til andre egnede fonde eller LAG. Lokalrådet kan kun modtage tilskud, underskudsgaranti eller lån efter indstilling fra Kontaktrådet. Lån er rentefri og lånets lånetid varierer. Ved underskudsgaranti skal der forelægges budget før arrangementet og regnskab, før udbetaling af garantien. Beløbets størrelse kan variere og fastsættes af lokalrådet inden afholdelse af arrangementet. 3

4 Når regnskabet for årets byfest foreligger, overføres indestående over kr ,00 til Fonden. Byfesten skal altid have likviditet på kr ,00 stående til opstart at ny byfest, og til dækning af worst case scenarier. 9 Borgeravisen Gesten Bække Veerst Borgeravisen er underlagt lokalrådene i Gesten, Bække og Veerst Bylaug og har til formål, at formidle oplysninger om arrangementer, omtale m.v. fra de 3 byer Gesten, Bække og Veerst. Borgeravisen skal ikke samle formue, men være rentabel, evt. egenkapital der overstiger kr ,- vil blive udbetalt til Gesten Lokalråd (fonden) med 2/4 del, Bække Lokalråd med ¼ del og Veerst Bylaug med ¼ del. Annoncepriser fastsættes af bogholderen, ud fra beregninger om rentabilitet. Der kan kun annonceres såfremt firmaet, personen eller foreningen har adresse i et af ovenstående lokalområder, eller annoncerer for arrangementer som foregår i et af de 3 områder, (Kragelund og V. Thorsted indgår under Bække/Veerst). Der er lavet samarbejdsaftale med Vejen Avis om placering af Borgeravisen bagerst i avisen, før kirkenyt, med sin egen overskrift. Borgeravisen betaler kun for det side antal, dog ikke mindre end halve sider, der passer med indleverede annoncer og tekst. Gesten Lokalråd er ansvarlige for den daglige drift, herunder kontakt til ansat bogholder. Det er bogholderens opgave 1 gang pr. mdr. at udsende regninger til annoncører, betale Vejen Avis, følge op på betalinger og udfærdige obligatoriske afstemninger samt regnskab herunder momsregnskab og årsregnskab. Gesten Lokalråd kan ikke uden samråd med Veerst Bylaug og Bække Lokalråd ændre samarbejdsaftale med Vejen Avis eller anden form for trykning, idet enhver aftale omkring annoncering, skal underskrives af alle implicerede parter. Ved evt. ophør af Borgeravisen, tilfalder evt. formue med 2/4 til Gesten Lokalråd, ¼ til Veerst Bylaug og ¼ til Bække Lokalråd, samme fordelingsnøgle er gældende ved evt. underskud. 10 Lokalrådets økonomi Kasseren forestår løbende betalinger. På Årsmødet 2012 blev det besluttet at ansætte en bogholder til at varetage regnskabet for Byfesten og Borgeravisen, denne bogholder er også ansat til at varetage alle Lokalrådet konti. Der opkræves ikke noget ordinært kontingent for deltagelse i lokalrådets aktiviteter, hvorfor lokalrådets økonomi er baseret på frivillige bidrag, tilskud mv. Lokalrådet kan påregne årligt tilskud fra Vejen Kommunes landdistriktspulje på ca. kr ,00. Dette tilskud forhandles dog årligt med Fællesrådet for landsbysamfund i Vejen Kommune, og kan, hvis det besluttes bortfalde. Herudover kan lokalrådet løbende søge om tilskud til konkrete tiltag hos Vejen Kommune, LAG, fonde m.m. Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler således ikke Lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse. 11 Ekstraordinært borgermøde 4

5 Lokalrådet kan beslutte at indkalde til et ekstraordinært borgermøde, såfremt det finder anledning hertil. Lokalrådet skal indkalde til et ekstraordinært borgermøde såfremt 20 af sognets valgbare borgere skriftligt fremsætter begæring herom til formanden, med angivelse af forslag til begrundet dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringen er modtaget. De ekstraordinære borgermøder skal som årsmødet indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og bekendtgøres på hjemmesiden, i lokale medier og ved opslag på særligt udvalgte steder. 12 vedtægtsændringer Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på et årsmøde eller ekstraordinært borgermøde. Ændringsforslagene skal fremgå af dagsordnen og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme for ændringerne. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt dette ønskes, ellers ved håndsrækning. 13 Nedlæggelse af Lokalrådet Lokalrådet kan nedlægges på et ekstraordinært borgermøde med kun dette ene punkt på dagsordnen og såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Lokalrådets evt. formue skal ved en evt. nedlæggelse fordeles til almennyttige formål i Gesten Sogn, efter borgermødets nærmere bestemmelse. Vær opmærksom på modtaget tilskud fra Vejen Kommunes landdistriktspulje, kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt. Ovenstående vedtægter vedtaget på årsmødet den 27. februar

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere