Klima og miljø i Ballerup Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima og miljø i Ballerup Kommune"

Transkript

1 2009 Klima og miljø i Ballerup Kommune Ballerup Kommunes Borgerpanel Promonitor borgerpanel.info

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Meninger om klima... 5 Tilfredshed med miljøet i Ballerup... 6 Vigtigheden af miljøforhold... 7 Tilfredshed med miljøet sat op mod vigtigheden... 8 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler til arbejde... 9 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler i fritiden Adfærdsspørgsmål - bilisme Adfærdsspørgsmål EL forbrug Adfærdsspørgsmål - opvarmning Adfærdsspørgsmål - vandforbrug Adfærdsspørgsmål træfældning / træplantning Adfærdsspørgsmål villighed til ændringer i hverdagen Ballerup som klimakommune Klima information til borgerne Svarpersonernes baggrund Åbne svar... 23

3 3 Om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanel Periode Juni 2009 Stikprøve Svarprocent 65 % Antal svar 784 Vægtning af svardata Ingen Undersøgelsen er udsendt som en panelundersøgelse via , til Ballerup Kommunes Borgerpanel. Panelets sammensætning kan ses sidst i rapporten. Undersøgelsen indeholder en række åbne, kvalitative svar, hvorpå der er foretaget en kategorisering, men ikke en egentlig dataanalyse.

4 4 Om indeks Spørgsmål med svarmuligheder på en skala (f.eks. fra 1 til 5) er konverteret til en skala med minimum 0 og maksimum 100. På tilfredshedsskalaen svarer 0 således til meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Fordelen ved at vise indeksanalyser frem for gennemsnit er, at man meningsfyldt kan sammenligne f.eks. tilfredsheden, selvom disse ikke er målt på samme skala. Hvordan indekstallene skal vurderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes med servicemål i størrelsen Under 50 anes for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent godt Skala (5 punkt) ved f.eks. tilfredshed: Indeks: Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Medregnes ikke

5 5 Meninger om klima Enighed i udsagn om klima Borgerne i undersøgelsen er blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn om klima og kommunens rolle, for at modvirke den globale opvarmning. Langt største delen med 89 procent, ser den globale opvarmning som et alvorligt emne og 85 procent finder, at kommunen skal medvirke til at bekæmpe den globale opvarmning. Hvordan denne indsats skal tilrettelægges, er der en mindre uenighed om. 86 procent er meget enige i, at kommunen selv bør gå foran i at minimere sin egen CO 2 udledningen. 85 procent finder, at kommunens indsats bør fokusere på, at påvirke erhvervslivets adfærd i retning af mindre CO 2 udledning. 83 procent er tilhængere af kommunens indsats ligeledes bør fokusere på en styrkelse af en mere miljøvenlig infrastruktur eller kollektiv transport. Der hvor vandene skiller mest, er kommunens indsats overfor borgernes adfærd, hvor 77 procent tilslutter sig en aktiv kommunal involvering, mens 16 procent hverken er tilhængere eller modstandere en øget kommunal indsats overfor borgerne på området. Det kan siges, at borgerne i undersøgelsen vedkender sig den globale opvarmning og for størstedelens vedkommende anerkender den som et menneskeskabt fænomen. Men mulighederne for at nedbringe CO 2 udledningen, ses primært ved, at kommunen bør agere rollemodel. Dernæst bør kommunen påvirke virksomhederne og i sidste ende påvirke borgernes adfærd i en mere grøn retning. Hvor enig er du i disse udsagn? Mest uenig Neutral Mest enig Global opvarmning er et emne, der skal tages alvorligt 7% 89% Kommunen bør gennem egen adfærd gå foran, i bestræbelserne for at reducere CO2 udledningen Kommunen bør søge at påvirke virksomhedernes adfærd, så virksomhederne udleder mindre CO2 9% 10% 86% 85% Kommunen skal være med til at bekæmpe global opvarmning 10% 85% Kommunen bør medvirke til at udbygge infrastrukturen, så flere kan klare sig medenergirigtig eller kollektiv transport 12% 83% Jeg tror på, at der findes en menneskeskabt, globalopvarmning 13% 79% Kommunen bør søge at påvirke borgernes adfærd, så borgerne udleder mindre CO2 16% 77% (Fig. 1 meninger om den globale opvarmning)

6 6 Tilfredshed med miljøet i Ballerup Hvor tilfreds er du med miljøforholdene i Ballerup Kommune Borgerne er meget tilfreds med det rene drikkevand, mulighederne for at cykle, den rene luft og muligheden for at komme af med farligt affald. Mulighederne for genbrug og affaldssortering ses som excellente. Borgerne tildeler kommunens indsats for et godt lokalmiljø på indeks 70 hvilket ses som værende godt. Mulighederne for kollektiv transport er på indeks 66 hvilket er i den lave ende af godt på indeksskalaen. Borgerne tildeler trafikstøjen på indeks 52 og forureningen fra trafikken på indeks 50 begge kun som værende acceptable. Det skal dog ses i lyset af, at borgernes kritiske syn på trafikforureningen, har lige mange utilfredse som tilfredse bedømmelser. Hvor tilfreds er du med miljøforholdene i Ballerup Kommune? Indeks Rent drikkevand Mulighederne for at cykle Ren luft Mulighederne for at komme af med farligt husholdningsaffald Mulighederne for genbrug Mulighederne for affaldssortering Kommunens indsats for et godt miljø i Ballerup Lav forurening fra virksomheder i mit lokalområde Mulighederne for kollektiv transport Lav trafikstøj Lav trafikforurening (Fig. 2 tilfredshed med de lokale miljøforhold, indels 0-100)

7 7 Vigtigheden af miljøforhold Hvor vigtige synes du disse miljøforhold er De deltagende borgere har indekseret, hvor vigtige udvalgte miljøforhold er for dem. Adgangen til rent drikkevand og ren luft, henholdsvis på indeks 99 og 97, ses som kollektive rettigheder der værdsættes meget højt. Lav trafikforurening, muligheden for at komme af med farligt husholdningsaffald og muligheden for cykling er ligeledes vigtige forhold. Kommunens indsats for et godt lokal miljø på indeks 91, anerkendes ligeledes som et vigtigt forhold. Det kan siges, at borgerne finder alle de udvalgte miljøforhold som vigtige, dog scorer mulighederne for kommunalt genbrug, lav trafikstøj og affaldssortering relativt lavest på indeks 87, som dog stadig er et meget højt niveau. Hvor vigtige synes du disse miljøforhold er? Indeks Rent drikkevand Ren luft Lav forurening fra virksomheder i mit lokalområde Lav trafikforurening Mulighederne for at komme af med farligt husholdningsaffald Mulighederne for at cykle Kommunens indsats for et godt miljø i Ballerup Mulighederne for kollektiv transport Mulighederne for kommunalt genbrug Lav trafikstøj Mulighederne for affaldssortering (Fig. 3 vigtighed af med lokale miljøforhold, indels 0-100)

8 8 Tilfredshed med miljøet sat op mod vigtigheden De to forrige tabeller er blevet sammensat, derved er det muligt at sammenholde borgernes tildeling af tilfredshed med et givent område og den vigtighed de tildeler området. Det gør det muligt, at påpege områder med plads til forbedringer, og områder der har en nogenlunde overensstemmelse mellem vigtighed og tilfredshed. De tre områder med størst forskel i vigtighed og tilfredshed, er for de første to, henholdsvis trafikforureningen og støjen fra denne to områder som værdsættes højt, men som kun indfrier tilfredsheden til lidt under halvdelen af områdernes bedømte vigtighed. Det tredje område er forurening fra virksomheder i lokalområdet, der blev tildelt en vigtighed på indeks 93, men tilfredsheden bedømmes til en fjerdel mindre end områdets vigtighed. Der ses en forholdsvis overensstemmelse mellem det vigtigste område, som er adgangen til rent vand og tilfredsheden med dette. Muligheden for at cykle har den næstmindste forskel mellem vigtighed og tilfredshed. Adgangen til ren luft, der blev set som det næst vigtigste område, opnår en mindre tilfredshed og illustrer en ikke fuld overensstemmelse mellem vigtighed og tilfredshed. Miljøforhold i Ballerup -tilfredshed og betydning indeks Hvor vigtige synes du disse miljøforhold er? Hvor tilfreds er du med miljøforholdene i Ballerup Kommune? Lav trafikforurening Lav trafikstøj Mulighederne for kollektiv transport Lav forurening fra virksomheder i mit lokalområde Kommunens indsats for et godt miljø i Ballerup Mulighederne for affaldssortering Mulighederne for genbrug Mulighederne for at komme af med farligt husholdningsaffald Ren luft Mulighederne for at cykle Rent drikkevand (Fig. 4 tilfredshed sat op mod vigtighed af de lokale miljøforhold, indeks 0-100)

9 9 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler til arbejde Brug af daglige transportmidler til arbejde / studier / skole Deltagerne har svaret hvilke på transportmidler de bruger til arbejde, studie og skole. Det har været muligt at afgive flere svar. Størstedelen af svarene anvender egen bil med 56 procent, dette hastigt efterfulgt af cyklen der anvendes af 50 procent. Den kollektive trafik i form af tog/s-tog, bruges af 27 procent til daglig transport, og denne transportform bruges af næsten dobbelt så mange som bussen, der kun bruges af 14 procent. Brug af transportmidler til/fra arbejde / studier / skole Respondenter Procent Egen bil ,2% Taxa 5 0,7% Tog/S-tog ,9% Bus ,2% Cykel ,7% MC/Knallert 10 1,3% Andet: 34 4,5% Ikke relevant/ingen af disse 77 10,2% I alt ,0% (Fig. 5 brug af transportmidler til arbejde / studier / skole)

10 10 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler i fritiden Brug af daglige transportmidler i fritiden Deltagerne har svaret på hvilke transportmidler de bruger i fritiden. Det har været muligt at afgive flere svar. Bilen udgør langt den største del med 81 procent, dog er cyklen med 70 procent et transportmiddel, der ligeledes benyttes til fritidsaktiviteter. Den kollektive trafik, med tog/s-tog, står for 42 procent af transporten, mens bus angives af 25 procent. Det kan siges, at forskellen mellem brugen af transportmidler til arbejde, studie, skole kontra fritiden adskiller sig ved, at fritidsaktiviteterne inddrager flere kombinationer af transportmidler, mens transportmidler til arbejde, til en vis grad forholder sig mest til en transportform. Brug af transportmidler i fritiden Respondenter Procent Egen bil ,1% Taxa 24 3,2% Tog/S-tog ,3% Bus ,9% Cykel ,3% MC/Knallert 18 2,4% Fly 34 4,5% Skib 9 1,2% Andet: 34 4,5% Ikke relevant/ingen af disse 1 0,1% I alt ,0% (Fig. 6 brug af transportmidler i fritiden)

11 11 Adfærdsspørgsmål - bilisme I hvor høj grad har du som bilist, indenfor den senere års tid, ændret vaner eller gjort noget, der mindsker CO 2 udledningen Deltagerne er blevet spurgt, om de som bilist, selv har gjort noget der mindsker udledningen af CO 2. En andel på 28 procent har skiftet til en mere brændstof økonomisk bil, mens største delen på 70 procent ikke har gjort det. Bilisterne har også skulle forholde sig til, om deres kørselsadfærd har ændret sig i forbindelse med emnet om den globale opvarmning er kommet højere på dagsordnen. At skære ned på kørslen finder 44 procent sig enige i at have gjort, mens flertallet på 52 procent ikke kan tilslutte sig at have gjort dette, for at mindske deres CO 2 udledning. Dog anerkender 49 procent, at have kørt bil på en mere økonomisk måde. I hvor høj grad har du som bilist, indenfor den senere års tid, ændret vaner eller gjort noget, der mindsker CO2 udledningen? Ja Nej Ved ikke Skiftet til enmere brændstof økonomisk bil 28% 70% 2% Kørt færre km i bil end før 44% 52% 4% Kørt bil på en mere økonomisk måde 49% 41% 10% (Fig. 7 bilister der har ændret kørselsvaner for at nedbringe CO 2 udledningen)

12 12 Adfærdsspørgsmål EL forbrug Hvordan passer følgende udsagn på din husstand Deltagerne er blevet præsenteret for en række udsagn om husstandens el forbrug, samt hvilke tiltag de har taget for at reducere dette. Deltagerne er med 82 procents vedkommende meget opmærksomme på, at købe lavenergiapparater ved nyanskaffelse. De udtrykker ligeledes en vilje til indstille køleskabet til en energi effektiv tilstand, bruge hele vaskemaskinens kapacitet og slukke for el-apparater og IT udstyr når dette ikke er i brug. At afbryde el-apparaters standby forbrug, viser en mere fragmenteret tendens blandt deltagerne med 45 procent der hovedsageligt gør det, mens 29 procent hovedsageligt ikke gør det. Deltagernes vilje til at skære på en af de potentielle store strømslugere i husstanden, som er tørretumbleren, viser et mere pragmatisk billede med 33 procent, der kun delvist sparer på dette forbrug hvilket siger noget om at komforten i dagligdagen kan komme i konflikt med de gode intentioner. Tallene illustrer en tendens til, at der anes en vis interesse for at måle husstandens strømforbrug, dette er dog ikke overvældende med 43 procent der måler det mere end årligt, mod 34 procent der ikke gør det. Et andel på 9 procent oplyser at de køber grøn energi fra el-selskabet. Hvordan passer følgende udsagn på din husstand? Hovedsageligt ja Delvis Hovedsageligt nej Køber lavenergiapparater ved nyanskaffelser 82% 15% 2% Indstiller køleskabet, så det ikke koldere end 4-5 grader 79% 12% 6% Undgår halvfyldte vaskemaskiner 74% 22% 4% Slukker for el-apparater, når de ikke bruges 73% 23% 4% Slukkerfor PCere og computertilbehør, når de ikke bruges 66% 27% 7% Bruger energisparepærer 59% 33% 9% Afbryder el apparater som TV, video, dvd og musikanlæg, så de ikke står på standby i længere tid 45% 26% 29% Undgår at bruge tørretumbler 44% 33% 23% Husstandens el-forbrug er noget jeg/vi måler flere gange årligt 43% 21% 34% Køber grøn energi fra el-selskabet 9% 10% 47% (Fig. 8 Enighed i udsagn for at spare på elektriciteten i husstanden)

13 13 Adfærdsspørgsmål - opvarmning Hvordan passer følgende udsagn på din husstand Opvarmning af husstandene ses som et af de store potentialer til at reducere CO 2 udledningen. Deltagerne udtrykker også stor interesse for, at deres varmeforbrug er noget de gerne vil spare på med 84 procents opbakning. Med 83 procents opbakning udtrykkes en stor involvering i, at skrue ned på deres eget varmeforbrug, når det er muligt. At lufte ud i boligen og derved skabe et godt indeklima, kan bidrage til at reducere varmeforbruget. 67 procent af deltagerne udtrykker en enighed i at praktisere dette, hvorimod 29 procent kun delvist foretager en daglig udluftning af boligen. Isolering af boligen er kommet højere på dagsordnen den seneste tid, især hvis det drejer sig som en ældre bolig. For deltagernes vedkommende, oplyser 54 procent, at deres bolig er godt isoleret, mens 32 procent er delvist enige i dette og angiver, at der er plads til forbedringer. Det er kun 9 procent, der ikke mener deres bolig er godt isoleret. Hvordan passer følgende udsagn på din husstand? Hovedsageligt ja Delvis Hovedsageligt nej Varmeforbruget er noget, jeg/vi gerne vil spare på 84% 14% 2% Skruer ned for varmen, når deter muligt 83% 14% 2% Lufter grundigt ud i boligen hver dag 67% 29% 4% Har god isolering af boligen 54% 32% 9% (Fig. 9 Enighed i udsagn for at spare på varmen i husstanden)

14 14 Adfærdsspørgsmål - vandforbrug Hvordan passer følgende udsagn på din husstand Tidligere tiders kampagner for at spare på husstandens vandforbrug, ser ud til at have vundet gehør blandt deltagerne. En stor del udtrykker en interesse for husstandens vandforbrug, hvilket udtrykkes i, at 97 procent tager brusebad frem for karbad og 83 procent undlader at lade vandet løbe unødigt. Når det kommer til hvilke tiltag deltagerne har investeret i, for at spare på vandet, er det primært et vandbesparende toilet hos 74 procent af deltagerne. Efterfulgt af en vandbesparende bruser med 59 procent. Hvordan passer følgende udsagn på din husstand? Tager brusebad frem for karbad 97% Lader ikke vandet løbe unødvendigt 83% Har vandbesparende toilet, med lille-stort skyl 74% Bruger vandsparebruser 59% Bruger vandsparebruser Har vandbesparende toilet, med lille-stort skyl Lader ikke vandet løbe unødvendigt Tager brusebad frem for karbad Hovedsageligt ja 59% 74% 83% 97% Delvis 17% 8% 14% 2% Hovedsageligt nej 22% 18% 3% 1% (Fig. 10 Enighed i udsagn for at spare på vandet i husstanden)

15 15 Adfærdsspørgsmål træfældning / træplantning Har din husstand, indenfor de seneste 1-2 år, plantet eller fældet træer i egen have? De deltagere der har angivet at bo i en boligform (parcel, række og klyngehus), hvor der potentielt set er adgang til egen have, er blevet spurgt, om de har foretaget følgende handlinger i haven indenfor de seneste 1-2 år. Den ene handling peger i retning af, at modvirke den globale opvarmning ved at plante et træ, der kan optage CO 2, mens den anden handling ved at fælde et træ frigiver CO 2, og kan medvirke til at fremskynde den globale opvarmning. Omtrent 48 procent har inden for de seneste 1-2 år plantet et træ, mens lidt færre med 43 procent har fældet et træ. Plantet træeer de seneste 1-2 år: Respondenter Procent Ja ,4% Nej ,9% Har ingen have 11 2,0% I alt ,0% Fældet træeer de seneste 1-2 år: Respondenter Procent Ja ,4% Nej ,4% Har ingen have 11 2,0% I alt ,0% (Fig. 11 Har haveejerne plantet eller fældet et træ de seneste 1 til 2 år)

16 16 Adfærdsspørgsmål villighed til ændringer i hverdagen Hvad ville du ændre i din egen hverdag Deltagerne er blevet præsenteret for en række valgmuligheder for, at reducere deres egen CO 2 udledning i hverdagen og har kunne give flere svar. Langt størstedelen kobler dette til et spørgsmål om deres egen transport i bil en bil som ifølge deltagerne bør udskiftes til en mere miljørigtig slags ved næste køb efterfulgt muligheden for minimere transport i bil. Paradoksalt nok udtrykker hele 42 procent af svarene, en villighed til at købe grøn elektricitet trods svarene i figur 8 udtrykte en megen lille interesse for husstandens elforbrug. Bedre isolering opnår en femte plads med 34 procent af svarene, lige efterfulgt af 33 procent der ville reagere på et økonomisk incitament. Det er påfaldende, at kun 29 procent erklærer sig villige til at reducere deres varmeforbrug, sammenholdt med figur 9, hvor langt størstedelen tilkendegav en stor interesse for varmeforbruget og gerne ville skære ned på, det når det er muligt. Sagt på en anden måde, når deltagerne får præsenteret en række muligheder for at reducere deres CO 2 udledning i hverdagen, så udtrykker deltagerne en stor villighed til noget, mens det sammenlagt kun er 11 procent af svarene der ikke ville gøre noget eller er i tvivl om hvad de skulle gøre. Ville som bidrag til co2-reduktionen, være villig til at Respondenter Procent Skifte til miljørigtig bil næste gang ,8% Køre mindre i bil ,4% Købe grøn energi (el) ,1% Købe CO2 neutrale varer ,3% Isolere bedre ,4% Reagere på kontant belønning ,6% Reducere varmeforbruget ,0% Købe andele i bæredygtig produktion ,1% Ikke noget 35 4,7% Ved ikke 50 6,7% I alt ,0% (Fig. 12 Villighed til at ændre i hverdagen for at skære ned på CO 2 udledningen)

17 17 Ballerup som klimakommune Information givet til svarpersonerne: Ballerup Kommune har som Klimakommune forpligtet sig til at reducere CO 2 udledningen med 25 % inden år Har du hørt om Ballerup Kommune som Klimakommune" Budskabet om Ballerup Kommune som en Klimakommune, syntes ikke at have vundet stort gehør blandt deltagerne. Hele 42 procent angiver, at de slet ikke har hørt om tiltaget, mens 33 procent angiver at have hørt en smule. 14 procent angiver, at have hørt noget, mens et mindretal på 5 procent tilkendegiver at vide meget om det. Har hørt om Ballerup som klimakommune Respondenter Procent Slet ikke ,9% Ja, lidt ,5% Ja, noget ,0% Ja, meget 40 5,3% Ved ikke 32 4,3% I alt ,0% (Fig. 13 Andelen af deltagere der har hørt om Ballerup Kommune som en Klimakommune)

18 18 Vælg op til 3 ting, som du synes Ballerup skal satse på De deltagene borgere, er blevet præsenteret for en række muligheder, som Ballerup Kommune kan satse på. De har kunne vælge 3 tiltag. Størst opbakning får tiltaget til, at kommunen indtager en ligeværdig rolle sammen med borgere, boligselskaber og virksomheder om skabelse af energirigtige løsninger med 62 procent. Sekundært bør Ballerup tænke klimaoptimale løsninger ind i alle planer med 46 procent. Det tredje mest valgte forslag går på, at kommunen bør stille sig til rådighed om en forsøgskommune, hvor fremtidens klimaløsninger kan testes. Vælg op til 3 ting, Ballerup som klimakommune skal satse på Respondenter Procent At Ballerup tænker klimaløsninger ind i alle planer ,8% At Ballerup stiller sig til rådighed som forsøgskommune for fremtidens klimaløsninger At Ballerup bidrager til udbredelsen af klima- og miljø forsvarlig energiforsyning At Ballerup skal kunne tilbyde attraktive og miljøvenlige alternativer til bilen ,6% ,7% ,7% At Ballerup stiller krav til, at der bygges energirigtige boliger ,9% At Ballerup samarbejder med borgere, boligselskaber og virksomheder om energirigtige løsninger ,7% At Ballerup driver sin egen virksomhed, så den er et forbillede for andre ,0% Ingen af disse er vigtige/ved ikke 19 2,5% I alt ,0% (Fig. 14 Hvilke 3 ting, skal Ballerup satse på)

19 19 Klima information til borgerne Er kommunens information om klima til borgerne tilstrækkelig Deltagerne er blevet spurgt, om informationen til borgerne om klima fra kommunens side er tilstrækkelig. Deltagerne udtrykker med indeks 47, hvilket betyder en lille overvægt af utilfredshed med kommunens informationsniveau. Er Ballerup Kommunes informationen til borgerne om klima tilstrækkelig? Indeks Respondenter 47, (Fig. 15 Er den kommunale information om klima til borgerne tilstrækkelig, indeks 0-100)

20 20 Vælg 3 steder, hvor du især fortrækker finde information om klima og miljø, fra Ballerup Kommune Lokalavisen Ballerup Bladet, er den primære informationskilde for denne type information. Dog er det artikler i lokalavisen der har størtst opbakning med 76 procent, mens annoncering i bladet kun opnår en ringe tilslutning på 23 procent. Kommunens hjemmeside er ligeledes en vigtig informationskilde med 61 procent. Tredje mest populære informationskilde er pjecer addresseret direkte til husstanden, med en opbakning på 57 procent. Det er værd at bemærke, at traditionelle steder som biblioteket, hvor pjecer kan afhentes, ikke opnår nogen større tilslutning, med kun 18 procent. At afhente pjecer på rådhuset opnår en meget ringe tilslutning på 3 procent. Vælg op til 3 steder, hvor du foretrækker at finde information om klima Respondenter Procent Artikler i Ballerup Bladet ,6% Annoncer i Ballerup Bladet ,8% Pjecer på biblioteket ,7% Pjecer på rådhuset 26 3,5% Pjecer sendt til husstanden ,5% Kommunens hjemmeside (ballerup.dk) ,8% Kig og Lyt bladet ,6% Lokal radio 11 1,5% Lokal TV 39 5,2% Er ikke interesseret 19 2,5% I alt ,0% (Fig. 16 hvilke tre steder foretrækker deltagerne at finde kommunal information om klima og miljø)

21 21 Svarpersonernes baggrund Alder Respondenter Procent ,9% ,7% ,1% ,8% ,4% I alt ,0% Køn Respondenter Procent Mand ,4% Kvinde ,6% I alt ,0% Boligform Respondenter Procent Andet 29 3,6% Lejet værelse 18 2,2% Lejlighed ,5% Parcelhus/række/klynge ,6% I alt ,0% Civilstand Respondenter Procent Bor alene ,3% Gift ,0% Samboende 89 11,1% Ønsker ikke at oplyse 5 0,6% I alt ,0%

22 22 Har hjemmeboende børn under 18 år Respondenter Procent Ja ,2% Nej ,8% I alt ,0% Job Respondenter Procent Direktør 16 2,0% Faglært 73 9,1% Funktionær ,0% Jobsøgende 10 1,2% Selvstændig 27 3,4% Studerende 20 2,5% Uden for erhverv/pensionist ,8% Ufaglært 27 3,4% Ønsker ikke at oplyse 21 2,6% I alt ,0% Uddannelse Respondenter Procent Anden uddannelse 54 6,7% Grundskole 45 5,6% Gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse ,1% Kort videregående uddannelse (3 år og derunder) ,9% Lang videregående uddannelse (over 3 år) ,6% Ønsker ikke at oplyse 9 1,1% I alt ,0%

23 23 Åbne svar Transport til og fra arbejde / studier? - Andet: Område Aldersgruppe Gåben Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Kørestol Ballerup Midt (nord for banen) Min datter til dagpleje i cykelanhænger Ballerup Midt (nord for banen) Samkøre nå muligt Ballerup Midt (nord for banen) el-scooter Ballerup Midt (nord for banen) gang/løb Ballerup Midt (nord for banen) gå Ballerup Midt (nord for banen) gåben Ballerup Midt (nord for banen) gående Ballerup Midt (nord for banen) går Ballerup Midt (nord for banen) 65+ jeg går Ballerup Midt (nord for banen) metro Ballerup Midt (nord for banen) Går på mine ben Ballerup Syd (syd for banen) efterløn Ballerup Syd (syd for banen) gående Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) pensionist Ballerup Syd (syd for banen) Gå ben Egebjerg Invalidebil Egebjerg Jeg går Egebjerg Liftbil Egebjerg Løber Egebjerg Pensionist Egebjerg 65+ arb. hjemme Egebjerg 65+ løb Egebjerg rulleskøjter Egebjerg Fly Måløv Metro Måløv firmabil Måløv gaaet på pension Måløv gang Måløv går Måløv går Måløv mine ben Måløv Pensioneret Skovlunde 65+ gågang Skovlunde går Skovlunde går Skovlunde pensionist Skovlunde 65+

24 Transport i fritiden? - Andet: Område Aldersgruppe Gå-ben Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Går helst. Ved længere afstande bruges bil Ballerup Midt (nord for banen) Kørestol Ballerup Midt (nord for banen) el-scooter Ballerup Midt (nord for banen) el-shooter Ballerup Midt (nord for banen) gå Ballerup Midt (nord for banen) gå Ballerup Midt (nord for banen) gående Ballerup Midt (nord for banen) går en del Ballerup Midt (nord for banen) metro Ballerup Midt (nord for banen) Gåben Ballerup Syd (syd for banen) benene Ballerup Syd (syd for banen) benene Ballerup Syd (syd for banen) gående Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) Gå ben Egebjerg Invalidebil Egebjerg Jeg går Egebjerg Liftbil Egebjerg Lånebil Egebjerg Løber Egebjerg går Egebjerg jeg går Egebjerg rulleskøjter Egebjerg spadserer Egebjerg 65+ ben Måløv ben Måløv cykel Måløv 65+ delebil Måløv fødderne Måløv gang Måløv går Måløv mine ben Måløv benene Skovlunde gåben Skovlunde gågang Skovlunde går Skovlunde går meget Skovlunde 65+ pensionist Skovlunde

25 25 Uddybning vedr. el Område Aldersgruppe Bolig I hjem med personer med allergi kan tøj ikke tørres udenfor grundet pollen. Og tørrestativer indenfor giver dårligt klima Ballerup Syd (syd for banen) Andet Vi er opmærksomme på at bruge så lidt strøm som muligt, men vi kontrollerer ikke hvor meget vi bruger. Måløv Andet Måler el af hver måned og skriver ned. Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejet værelse...mangler mulighed for at skifte oldgammel strømsluger af et kølefryseskab, fordi jeg bor til leje... Der burde være en max-alder på hvidevarer i almennyttige boliger. Egebjerg Lejlighed bor i almen nyttig bolig hvor vi desværre kun kan tørre i tørretumbler eller tørre tøj i lejligheden, hvilket ikke er godt for indeklimaet. Vi har foreslået gammeldags tørrerum/udendørs tørrestativer men det er åbenbart ikke muligt Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed energi forbrug har intet med global opvarmning af gøre. Det er ikke bevist. Grunden til at spare på energi er udelukkende et spørgsmål om økomomi. Det er grundet samfundets holdning om at energi er skadeligt at man har gjort det dyrt at bruge. Derfor sparer jeg. Rent faktisk er energi besparelse noget der sætter verden i bakgear. Hver gang man slukker en computer for at spare, gør man verden mindre intelligent, idet der spildes tid på at tænde den igen - tid der kunne bruges til at dygtiggøre sig. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Er miljøvenlig, hvor det kan passe med virkelighedens verden. Egebjerg Lejlighed får energi fra Dong, ved ikke om det er grøn energi. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed I bofællesskabet Kløvermarken har vi en månedlig aflæsning af El, varme og vand til kontrol og sammenligning. Den er tilgængelig for beboerne på vores hjemmeside "kløvermarken.dk". Måløv 65+ Lejlighed Mit el-forbrug er rimeligt lavt derfor svaret "delvis" bruger kun 1Kw om året. Tørretumbler kun ved dårligt vejr og mest om vinteren. Skovlunde Lejlighed Når jeg som mange andre cykler en del kunne jeg godt tænke mig to ting kommunen burde se på. 1.Sikre at alle cyklister der sætter sin elskede cykel ved S-stationen kan have den sikkert stående og tillige overdækket. 2.At kommunen får lavet en turnel fra Skovvejssiden f.eks. over til Rådhussiden, eller i det mindste gav mulighed for at cyklister og gående kunne anvende den eksisterende underførsel Højagerparken--- Lundehaven Ballerup Midt (nord for banen) 65+ Lejlighed Vi bruger el til hvad der er nødvendigt.vi råder ikke over tørretumbler.vi anvender energisparepærer fordi det er et område hvor man virkelig kan spare kroner på driften. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Af hensyn til fødevarehygiejne stilles køl til 2 +grader hvilket jeg kun kan anbefale. Køleskabe bør simpelthen holde den temperatur - og isoleres langt bedre - det er ikke så svært.elforbruget har vi jo styr over ved årsafregning - og det er lavt i forhold til gennemsnit. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Aflæser el, vand og gas hver søndag. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Aflæser hver mdr. Vand, El og Gas (15år) Måløv Parcelhus/række/klynge Aflæses ugentligt Måløv Parcelhus/række/klynge El biler vil være en stor hjælp.fokus på den kollektive trafik både pris og muligheder - det er alt for dyrt i dag på korte afstande Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge En gennem gang af husstandens el forbrugville nok give støre spare løst Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Er meget imod at glødepærer forbydes Måløv Parcelhus/række/klynge følget op på gas, vand og el-forbrug hver måned Egebjerg Parcelhus/række/klynge

26 26 Uddybning vedr. el Område Aldersgruppe Bolig Har ikke en tørretumbler og har ikke tænkt at anskaffe een. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Har ikke tørretumbler da det er en energisluger. Har et lavt elforbrug i forhold til gennemsnittet Måløv Parcelhus/række/klynge Har undladt at anskaffe tørretumbler, --bruger tørrestativet i haven.husstandens el-forbrug interesserer os meget. ALT er slukket på væggen, når det ikke er i brug, --også af sikkerhedshensyn. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Hvordan køber man grøn energi???? Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Højt el-forbrug har ført til at vi undgår tørretumbler det meste af tiden. vil have en undersøgelse af el-forbrug hvis det ikke hjælper nok Måløv Parcelhus/række/klynge jeg bemærker at de atore it firmaer på Lautrup har lyset tændt til langt ud på natten. kommunen bør forlange at det slukkes. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg er allergiker og kan ikke tåle pollen i vasketøj, derfor tumbler. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Jeg gør hvad jeg kan for at spare på varme og el-forbrug ved min adfærd i boligen. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg interesserer mig meget for hvordan vi kan reducere vand, gas- og og elforbruget Måløv Parcelhus/række/klynge jeg prøver at spare strøm ved at slukke i de rum hvor vi ikke er Egebjerg Parcelhus/række/klynge Naboerne og vi har en månedlig konkurrence, over forbruget af varme, vand og el. supersparere får dannebrogsflag Ballerup Midt (nord for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge Nyt gasfyr kondenserende, ny høj isolerende ruder i hele huset Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge Tjekker ikke el for-brug, da vi nok har svært ved af skære mere ned. Så på den måde tjekker i vi ikke op på det. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi bor i et helt nybygget hus, og har i forbindelse med byggeri og ibrugtagning overvåget al forbrug meget nøje, for at spare mest muligt. Måløv Parcelhus/række/klynge Vi bruger ikke energispare pærer indenfor fordi det lys de afgiver er "koldere" end det fra almindelige pærer. Hvis de afgav samme slags lys ville vi selvfølgelig vælge sparepærer. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vi forsøger at få bedre vaner. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi følger meget nøje med i elforbrug og har indkøbt en elmåler og registreret hver el-forbruger. Vi har fornyligt udskiftet både fryser og køleskab til A+/A++. Næsten alle pærer er for længe side skiftet ud til sparepærer. Vi har også prøvet med lysdiodepærer, men lyskvaliteten er for dårlig endnu Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi gør os megen umage for at spare på strøm, vand og varme og på andre måder skåne miljøet. F.eks. ved at købe økologisk / svanemærket og skrue generelt ned for forbruget. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har gennem de senere år reduceret vores forbrug af vand og el, uden at der er sket ændringer i antallet af personer i husstanden osv. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har nettelefon og kan ikke afbryde netforbindelsen Skovlunde Parcelhus/række/klynge Vi kører nu under 5000 km i bil og har reduceret elforbruget til ca. 2600kw og gået fra et vandforbrug på 140 km3 i 1980 til ca. 70 km3 i 2009.Gasforbruget ligger på ca m3 om året Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi mener selv, at vi gør hvad vi kan for at spare på EL, kan være svært med børn i familien. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge vil anskaffe spareskinne (nedsætte standby) Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge

27 27 Uddybning vedr. varme Område Aldersgruppe Bolig Vi har små børn, og gulvvarme, så vi går ikke og skruer op og ned, fordi det er lang tid om at varme op igen. Vores børn opholder sig meget på gulvet og de er begge ørebørn, men vi forventer at vi kan skrue ned for varmen i takt med at de bliver større. Måløv Andet Bor kommunalt med meget utætte vinduer og utæt bygning generelt Ballerup Midt (nord for banen) Lejet værelse Vi bor på 2. sal og har sjældent tændt for varmen Ballerup Syd (syd for banen) Lejet værelse Bor i lejebolig og kan ikke selv bestemme isolering Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Bor i AAB 54, magleparken, og her er isoleringen mildelst talt dårlig pga. frontfacaden. Der siver kold luft ind ved vinduerne hele tiden, og ved blæsevejr kan blæsten mærkes indendørs. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Bor til leje i gammelt byggeri og det er ikke godt isoleret. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed I vores bebyggelse har vi sende overgang fra el-varme til fjernvarme haft store problemer med temperaturen på det varme vand. Det har stået på i over 10 år, og Der har været sat flere undersøgelser i gang. Temperaturen har svinget mellem 38 til 44 grader og jeg har været meget bekymret for legionellabakterien. Vi bor således at vores rækkehus ligger yderst på en streng, og det skulle skabe problemet. Forhåbentlig løse problemet snart, for vi betaler for en vare som vi ikke får. Vandet skal fx løbe i næsten 10 minutter inden det er vrmt nok til bad og hårvask.vi har i flere år måttet koge vand på el-kedel for at kunne vaske op hygiejnisk. Måløv 65+ Lejlighed meget lavt varme forbrug tilfreds med 21 grader Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed når man bor i boligselskab, kan man ikke få udbedret utætte vinduer og altan/havedøre. Der skal stille større krav til udlejere/boligselskaber, da lejerne ikke kan trænge igennem, med noget der koster penge Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Svaret dækker også ophold i fritidshus 3-4 mdr / år Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejlighed Varmeforbruget interesser mig.det er meget dyrt end elforbrug.jeg betale alt for mange penge til varme pga isolering af boligen er meget dårlige. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Vi har så og sige aldrig tændt for varmen Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Vi sørger for en temperatur hvor vi ikke fryser. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Aflæses ugentligt Måløv Parcelhus/række/klynge automatisk anlæg. derfor delvis i svar 1 Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Bor i villa af 230mm gasbeton. Overvejer udbygning, hvor nuværende vægge skal efterisoleres med 100mm, samt installation af solvarmeanlæg og mekanisk ventilation (GenVeks). Egebjerg Parcelhus/række/klynge følger varmeregnskab for hver måned Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge Har luft/luft varmepumpe og VGU luft/vand (brugsvand)det er der ikke spurgt om i spørgsmål 10 Skovlunde Parcelhus/række/klynge Har også installeret varmepumpe Skovlunde 65+ Parcelhus/række/klynge Har også varmegenvinding Måløv Parcelhus/række/klynge Har skåret forbruget af naturgas ned fra m3/år i 1994 til 900 m3/år i 2006 Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Har vtermostater og urstyring på samt udeføler, så regulering af varmen foregår automatisk Egebjerg Parcelhus/række/klynge hovedsagelig opvarmning med træfyret masseovn, suppleret med lidt el Egebjerg Parcelhus/række/klynge Huset er lige efterisoleret Måløv Parcelhus/række/klynge

28 28 Uddybning vedr. varme Område Aldersgruppe Bolig I stuen har vi ca. 15 grader. Om vinteren bruger vi brandeovn eller vekselvarmer. Vekselvarmerne starter en time før vi kommer hjem, og ved hjemkomst bliver denne slukket, og i stedet tændt op i brandeovnen. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Installeret Genvex Skovlunde Parcelhus/række/klynge Jeg vil ikke fryse! Måløv Parcelhus/række/klynge Netop investeret i solfangeranlæg Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Termostatregulering. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Termostatstyret varme med sænkningom natten og ved fravær Skovlunde 65+ Parcelhus/række/klynge vi er glad for vores brændeovn Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge vi får altid penge tilbage i varme Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har gulvvarme så det er ikke så nemt bare lige at skrue ned. Der bliver slukket om sommeren, men ellers skal temperaturen helst holdes stabil Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har ikke et særlig stort forbrug, så tænker ikke over om der er yderligere spare muligheder Måløv Parcelhus/række/klynge Vi har varme-genvinding og ventillation. Måløv Parcelhus/række/klynge Vi samt flere i bebyggelsen skal have en person ud og regulere undstillingen af gulvvarmen, da temp. er høj og ikke kan stilles mere ned. Ikke et problem når temp. ude er lav Måløv Parcelhus/række/klynge Vi skiftede fyr for under ét år siden, til et mere automatisk der bl.a. slukker for varmen om natten. Finjusteringen er ikke helt på plads, det slår fra lovligt ofte. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vi skruer ikke længere ned, end vi kan holde varmen Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge vi slukker og skruger ned for varme den står max på 2 om vintern ellers bliver de slukkede Egebjerg Parcelhus/række/klynge vi vil ikke fryse Skovlunde Parcelhus/række/klynge vores anlæg er sat til at slukke om natten og regulerer selv temperaturen. Når vi lufter ud i længere tid, lukker vi for varmen. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge

29 29 Uddybning vedr. vand Område Aldersgruppe Bolig meget lavt vandforbrug Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed For lidt vandskyl i toilet er altid godt, idet for meget besparelse giver bedre rottemiljø. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Bor til leje, så mange ting har man jo ikke indflydelse på - f.eks. sortering af køkkenaffald. Ligeledes burde vi have termostat på bruseren, så der ikke skulle gå så meget vand til spilde. Og vores varme vand er meget længe om at komme, så der spildes meget vand forinden. Egebjerg Lejlighed Desværre er det nødvendigt at lade vandet løbe længe for at få drikkevand, da jeg bor i forholdsvis ny bebyggelse, hvor vandrørene ikke er placeret rigtigt. Det "kolde" vand er ca 20 grader og i sommervejr op til 30 grader Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed igen mulighederne for at flytte en stor boligafdeling er begrænsede med henvisning til afdelingens økonomi - vi har anbefalet vandbesparende toilet til alle Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Vi er ikke herre over installationerne.vi har ikke karbad.vi bruger den mængde vand der er nødvendigt. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Svaret dækker også ophold i fritidshus 3-4 mdr / år Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejlighed Har ikke karbad Skovlunde Lejlighed Aflæses ugentligt Måløv Parcelhus/række/klynge Har ikke karbad Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi følger med i vandforbruget og bruger aldrig havevanding med vandslange Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg bor i lejebolig, som en stor andel af borgerne i ballerup gør.og har derfor ikke indflydelse på om toiltettet er med stort og lille skyl eller om køleskabet er energi venligt Måløv Parcelhus/række/klynge 2 teenagere i familien Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vores vandforbrug interesserer mig, men der skal være råd til frås.. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Generelt meget korte brusebade. Selv om toilettet er af ældrfe dato, kan man godt lave mindre skyl ved blot at trykke "knoppen" hurtigt ned. Men selvfølgelig ikke så lidt forbrug som man kan opnå ved et morderne toilet. Er på udskiftningsbænken. Måløv Parcelhus/række/klynge har slet ikke karbad Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har 2 toiletter. Det ene og mest brugte med lille-stor skyl. Det andet med moderat skyl. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vedr. vandsparetoilet er der det problem, at vi har lugtgener, og hvis vi bruger lavt skyl, bliver det endnu værre. Vi har rettet henvendelse til kommunen, for vi har haft problemer fra vi flyttede ind i huset, men tilsyneladende er der ikke noget at gøre ved det. Måløv 65+ Parcelhus/række/klynge Er ved at udskifte vores to toiletter til vandspare toiletter Måløv Parcelhus/række/klynge Vandforbruget intreresserer mig/os utrolig meget. Alt brugt husholdnings-affaldsvand genbruges (skylning af grøntsager, daglig-vask af gulve u. brug af reng.midler, m.m) bæres ud i haven til vanding af planterne i sommerhalvåret. Kommunalt indkøbt "vandtyv" til havevanding med regnvand. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Vandbespare nødvendiggør længere badetid, er min erfaring, så den er afskaffet. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Er et vandbesparende toilet vandbesparende? Som regel skal man skylle 2 gange Skovlunde 65+ Parcelhus/række/klynge vandforbruget interesserer mig, men desværre spildes meget vand før vand i varm hane bliver varmt Skovlunde Parcelhus/række/klynge

30 30 Uddybning vedr. vand Område Aldersgruppe Bolig Teenagedatteren er ikke helt let at få itl at spare på vandet, men resten af familien er bevidste om det. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vi har almindeligt toilet og når det engang skal udskiftes, vil vi selvfølgelig anskaffe et met lille-stort skyl Egebjerg Parcelhus/række/klynge vandforbruget interesserer os, har vandtønde til vanding af have Måløv Parcelhus/række/klynge Lægger vægt på at lære mine børn at tænke over vandforbrug. Måløv Parcelhus/række/klynge Uddybning vedr. hverdagen Område Aldersgruppe Bolig Jeg gør det meste af ovenst. i forvejen. Grøn el bliver kun når det bliver billigere og afgifterne forsvinder. Der betales rigeligt med skat i forvejen. Egebjerg Andet Når man som jeg bor i lejlighed, kan man egentlig kun opfordre boligselskabet til at tage højde for mange af disse områder. Måløv Lejlighed det er noget ævl med CO2 udslip. Jorden har en cyclus som CO2 udslip ikke berører væsentligt. Forurening af havene og total smadring af jorden skal nok være skyld i mere alvorlige ting. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Mht. isolering har vi ingen indflydelse - og jeg aner ikke, hvordan her er isoleret, da jeg bor til leje i rækkehus. Egebjerg Lejlighed kommunen skulle være mere opmærksom på, at mange af Ballerups borgere bor til leje og er afhængig af udlejer velvilje hvad angår boligen isolering og vinduers tæthed Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Jeg bor i gammelt lejebolig, hvor det trækker meget fra "udestuen"- der tidligere har været åben altan. Isolering ville hjælpe kraftigt, da vi bor over en kældernedgang. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed under forudsætning af at den kan trække en campingvogn Skovlunde Lejlighed Den energi vi spare idag gemmer Verden til at bruge senere. Verden er som en støveklud jo mere vi ryster den jo mere støver det og forøger vores energiforbrug. Ballerup Midt (nord for banen) 65+ Lejlighed Når man bor i en lejet lejlighed er der grænser for isoleringmulighederne, men jeg kører ikke i bil. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Jeg vil gerne ændre adfærd uden det skal koste skattekroner for Borgerne i Ballerup. Økonomiske incitamenter bør ligge i Folketingets regi. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Kun priserne på energi har indflydelse på forbrug - lige som med alt andet vi skal forbruge. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Mener vi gør alt hvad vi kan I min hustand for at mindske co2 Egebjerg Lejlighed Har lige investeret i Lut varmepumpe i stedet for petroleumfyr i fritidshus. Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejlighed Er sælger og har for nylig fået hele DK som område, så jeg vil køre mere end tidligere (køre Diesel) Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed bor i lejelejlighed - har ikke frit valg Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Mener ikke der kan spares mere jvf. tidligere besvarelser.hver gang vi sætter forbruget ned så det kan aflæses, er det det blevt dyrere, det animerer ikke ligefrem til en øget indsats. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge

31 31 Uddybning vedr. hverdagen Område Aldersgruppe Bolig Bor i almen lejebolig, så isolationen af hus har jeg ikke så meget indflydelse på. Måløv Parcelhus/række/klynge Mit hus trænger til isolering på loftet, men jeg har ikke råd. Måløv Parcelhus/række/klynge opsætte solfanger og varmepumpe Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Meget få ændringer er mulige da vi generelt har afbalanceret forbrug og herlighedsværdi Egebjerg Parcelhus/række/klynge Ældre gasfyr udskiftes snarest Måløv Parcelhus/række/klynge Jeg vil gerne efterisolere mit hus, men det er så dyrt at det ikke vil kunne spare sig selv ind, inden for en kort årrække Skovlunde Parcelhus/række/klynge Jeg overvejer at inden for den nærmeste fremtid investere i sol-energi / og jord varme..(men det koster en del) her ville det være godt med støtte fra kommunen... både med råd og økonomisk hjælp evn til billige lån... så er der flere der vil sætte projekter igang.. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Solenergi ville kunne reducere vores CO2-forbrug Måløv Parcelhus/række/klynge CO2 er blevet et buzzword.istedet for at vi bliver kvalt om 50 år, forsøger man at skære ned så vi først bliver kvalt om 100 år. Det er symptombehandling og fjerner ikke den virkelige kilde: overbefolkning og kravet til vækst. Egebjerg Parcelhus/række/klynge synes ikke jeg kan ændre andet in at slukke helt for computer og tv istedenfor at det stå på standbey Egebjerg Parcelhus/række/klynge Før i tiden klarede vi os med en bil.vi har købt bil nr. 2 i 2006, fordi S-togene er blevet alt for upålidelige med alt for mange forsinkelser og aflysninger. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg vil gerne have solceller på taget og en lille vindmølle + genveks, men politisk kan det ikke lade sig gøre. hvis for eksempel en vindmølleejer producerer for meget strøm bliver har straffet - så meget for miljøet! Egebjerg Parcelhus/række/klynge hvis det kunne betale sig investere i solfangere til taget eller have mulighed for slutte os til fjernvarme Egebjerg Parcelhus/række/klynge Tilskudsordning til solfanger eller solceller.varmereflekterende tagbelægning Egebjerg Parcelhus/række/klynge Jeg vil meget gerne ændre adfærd, også selvom jeg ikke bliver belønnet, men hvis det kræver større udgifter, kan dette selvfølgelig blive et problem. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi sparrer allered på el, varme og vand, så vores forbrug er langst under gennemsnit. Og vi har ikke bil. Så vil vel nok ikke gøre noget af det som vi evt. kunne (det jeg har krydset af) Måløv Parcelhus/række/klynge flyrejser Måløv Parcelhus/række/klynge Har allerede top-isoleret og nye vinduer. Det er det vigtigste i første omgang. Måløv Parcelhus/række/klynge Ville bruge cyklen meget mere, hvis der fandtes kort over cykelstier, for eks ind til København. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge At husstandene køber grøn energi - giver det overhovedet samlet set mindre CO2? Egebjerg Parcelhus/række/klynge Min gamle bil kører km/l.vores årlige el-forbrug er mindre end 2300 kwh.vores årlige gasforbrug er kbm, vi benytter anden opvarmning. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Hvad er grøn energi? Egebjerg Parcelhus/række/klynge Har gjort meget i de sidste 20 år. Se spørgsmål 11 Skovlunde Parcelhus/række/klynge installere jordvarme el. solceller Skovlunde Parcelhus/række/klynge

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Danmark ser grønt i Sønderborg

Danmark ser grønt i Sønderborg Danmark ser grønt i Sønderborg B Y G G E R I & E N E R G I Søren, Rune, Jacob, Nicolai og Dino 24-09- 2 0 1 0 Forord. I 10 uger, 10 byer og 10 temaer sætter DR fokus på grøn teknologi. I Sønderborg er

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Boligformer og forbrug af energi, transport og vand

Boligformer og forbrug af energi, transport og vand Boligformer og forbrug af energi, transport og vand Det Økologiske Råd, Juni 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens Miljø skabes i dag 1 Indhold Sådan bruges hæftet side 3 Energi, klima, fossile brændsler,

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Det moderne hjem og energikrisen. Bodil Olesen og Jytte Thorndahl

Det moderne hjem og energikrisen. Bodil Olesen og Jytte Thorndahl Det moderne hjem og energikrisen Boligpuljeseminar 08.09.2011 i Odense Bodil Olesen og Jytte Thorndahl Kvindemuseet gennemførte i 2010 i samarbejde med Energimuseet forskningsprojektet Hverdagsliv og energi

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

ENERGIGUIDEN 5TIPS SPAR ENERGI OG PENGE I BOLIGEN. Nr.8/Marts 10

ENERGIGUIDEN 5TIPS SPAR ENERGI OG PENGE I BOLIGEN. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 ENERGIGUIDEN 5TIPS SPAR ENERGI OG PENGE I BOLIGEN FOTO: ANDERS BIRCH Klima- og energiminister Lykke Friis: De bedste lavenergibygninger opvarmes

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om At gøre ting smartere. 25-05-2010 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om At gøre ting smartere. 25-05-2010 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Ballerup Kommune Borgerpanelet om At gøre ting smartere 25-05-2010 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 E-mailen til Borgerpanelet... 4 Hvad

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter.

Vi har lige energirenoveret det, der kunne betale sig og har købt en bil der kører længere pr. liter. Helårsbolig Egen landejendom 3B. Hvilke ProjectZero-initiativer har du hørt om (ved kendskab) - notér Deltaget i møder om solenergi, hvor energikonsulent Charlie har deltaget Solceller Solceller ZERObyg

Læs mere

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse

Ballerup Kommune. Borgerpanelet om Ballerup Bymidte. september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Kommune Borgerpanelet om Bymidte september 2009 Udarbejdet af Promonitor Borgerpanel undersøgelse Indholdsfortegnelse Fakta om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Brug af områder... 5 Formål med brug af

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere