Klima og miljø i Ballerup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima og miljø i Ballerup Kommune"

Transkript

1 2009 Klima og miljø i Ballerup Kommune Ballerup Kommunes Borgerpanel Promonitor borgerpanel.info

2 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3 Om indeks... 4 Meninger om klima... 5 Tilfredshed med miljøet i Ballerup... 6 Vigtigheden af miljøforhold... 7 Tilfredshed med miljøet sat op mod vigtigheden... 8 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler til arbejde... 9 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler i fritiden Adfærdsspørgsmål - bilisme Adfærdsspørgsmål EL forbrug Adfærdsspørgsmål - opvarmning Adfærdsspørgsmål - vandforbrug Adfærdsspørgsmål træfældning / træplantning Adfærdsspørgsmål villighed til ændringer i hverdagen Ballerup som klimakommune Klima information til borgerne Svarpersonernes baggrund Åbne svar... 23

3 3 Om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanel Periode Juni 2009 Stikprøve Svarprocent 65 % Antal svar 784 Vægtning af svardata Ingen Undersøgelsen er udsendt som en panelundersøgelse via , til Ballerup Kommunes Borgerpanel. Panelets sammensætning kan ses sidst i rapporten. Undersøgelsen indeholder en række åbne, kvalitative svar, hvorpå der er foretaget en kategorisering, men ikke en egentlig dataanalyse.

4 4 Om indeks Spørgsmål med svarmuligheder på en skala (f.eks. fra 1 til 5) er konverteret til en skala med minimum 0 og maksimum 100. På tilfredshedsskalaen svarer 0 således til meget utilfreds", 25 til utilfreds", 50 til hverken eller", 75 til tilfreds" og 100 til meget tilfreds". Fordelen ved at vise indeksanalyser frem for gennemsnit er, at man meningsfyldt kan sammenligne f.eks. tilfredsheden, selvom disse ikke er målt på samme skala. Hvordan indekstallene skal vurderes, kommer an på målsætninger, udgangspunkt og ambitioner. Typisk arbejdes med servicemål i størrelsen Under 50 anes for kritisk Mellem 50 og 65 er acceptabelt Mellem 65 og 75 er godt Over 75 er excellent godt Skala (5 punkt) ved f.eks. tilfredshed: Indeks: Meget utilfreds 0 Utilfreds 25 Hverken-eller 50 Tilfreds 75 Meget tilfreds 100 Ved ikke Medregnes ikke

5 5 Meninger om klima Enighed i udsagn om klima Borgerne i undersøgelsen er blevet bedt om at tage stilling til en række udsagn om klima og kommunens rolle, for at modvirke den globale opvarmning. Langt største delen med 89 procent, ser den globale opvarmning som et alvorligt emne og 85 procent finder, at kommunen skal medvirke til at bekæmpe den globale opvarmning. Hvordan denne indsats skal tilrettelægges, er der en mindre uenighed om. 86 procent er meget enige i, at kommunen selv bør gå foran i at minimere sin egen CO 2 udledningen. 85 procent finder, at kommunens indsats bør fokusere på, at påvirke erhvervslivets adfærd i retning af mindre CO 2 udledning. 83 procent er tilhængere af kommunens indsats ligeledes bør fokusere på en styrkelse af en mere miljøvenlig infrastruktur eller kollektiv transport. Der hvor vandene skiller mest, er kommunens indsats overfor borgernes adfærd, hvor 77 procent tilslutter sig en aktiv kommunal involvering, mens 16 procent hverken er tilhængere eller modstandere en øget kommunal indsats overfor borgerne på området. Det kan siges, at borgerne i undersøgelsen vedkender sig den globale opvarmning og for størstedelens vedkommende anerkender den som et menneskeskabt fænomen. Men mulighederne for at nedbringe CO 2 udledningen, ses primært ved, at kommunen bør agere rollemodel. Dernæst bør kommunen påvirke virksomhederne og i sidste ende påvirke borgernes adfærd i en mere grøn retning. Hvor enig er du i disse udsagn? Mest uenig Neutral Mest enig Global opvarmning er et emne, der skal tages alvorligt 7% 89% Kommunen bør gennem egen adfærd gå foran, i bestræbelserne for at reducere CO2 udledningen Kommunen bør søge at påvirke virksomhedernes adfærd, så virksomhederne udleder mindre CO2 9% 10% 86% 85% Kommunen skal være med til at bekæmpe global opvarmning 10% 85% Kommunen bør medvirke til at udbygge infrastrukturen, så flere kan klare sig medenergirigtig eller kollektiv transport 12% 83% Jeg tror på, at der findes en menneskeskabt, globalopvarmning 13% 79% Kommunen bør søge at påvirke borgernes adfærd, så borgerne udleder mindre CO2 16% 77% (Fig. 1 meninger om den globale opvarmning)

6 6 Tilfredshed med miljøet i Ballerup Hvor tilfreds er du med miljøforholdene i Ballerup Kommune Borgerne er meget tilfreds med det rene drikkevand, mulighederne for at cykle, den rene luft og muligheden for at komme af med farligt affald. Mulighederne for genbrug og affaldssortering ses som excellente. Borgerne tildeler kommunens indsats for et godt lokalmiljø på indeks 70 hvilket ses som værende godt. Mulighederne for kollektiv transport er på indeks 66 hvilket er i den lave ende af godt på indeksskalaen. Borgerne tildeler trafikstøjen på indeks 52 og forureningen fra trafikken på indeks 50 begge kun som værende acceptable. Det skal dog ses i lyset af, at borgernes kritiske syn på trafikforureningen, har lige mange utilfredse som tilfredse bedømmelser. Hvor tilfreds er du med miljøforholdene i Ballerup Kommune? Indeks Rent drikkevand Mulighederne for at cykle Ren luft Mulighederne for at komme af med farligt husholdningsaffald Mulighederne for genbrug Mulighederne for affaldssortering Kommunens indsats for et godt miljø i Ballerup Lav forurening fra virksomheder i mit lokalområde Mulighederne for kollektiv transport Lav trafikstøj Lav trafikforurening (Fig. 2 tilfredshed med de lokale miljøforhold, indels 0-100)

7 7 Vigtigheden af miljøforhold Hvor vigtige synes du disse miljøforhold er De deltagende borgere har indekseret, hvor vigtige udvalgte miljøforhold er for dem. Adgangen til rent drikkevand og ren luft, henholdsvis på indeks 99 og 97, ses som kollektive rettigheder der værdsættes meget højt. Lav trafikforurening, muligheden for at komme af med farligt husholdningsaffald og muligheden for cykling er ligeledes vigtige forhold. Kommunens indsats for et godt lokal miljø på indeks 91, anerkendes ligeledes som et vigtigt forhold. Det kan siges, at borgerne finder alle de udvalgte miljøforhold som vigtige, dog scorer mulighederne for kommunalt genbrug, lav trafikstøj og affaldssortering relativt lavest på indeks 87, som dog stadig er et meget højt niveau. Hvor vigtige synes du disse miljøforhold er? Indeks Rent drikkevand Ren luft Lav forurening fra virksomheder i mit lokalområde Lav trafikforurening Mulighederne for at komme af med farligt husholdningsaffald Mulighederne for at cykle Kommunens indsats for et godt miljø i Ballerup Mulighederne for kollektiv transport Mulighederne for kommunalt genbrug Lav trafikstøj Mulighederne for affaldssortering (Fig. 3 vigtighed af med lokale miljøforhold, indels 0-100)

8 8 Tilfredshed med miljøet sat op mod vigtigheden De to forrige tabeller er blevet sammensat, derved er det muligt at sammenholde borgernes tildeling af tilfredshed med et givent område og den vigtighed de tildeler området. Det gør det muligt, at påpege områder med plads til forbedringer, og områder der har en nogenlunde overensstemmelse mellem vigtighed og tilfredshed. De tre områder med størst forskel i vigtighed og tilfredshed, er for de første to, henholdsvis trafikforureningen og støjen fra denne to områder som værdsættes højt, men som kun indfrier tilfredsheden til lidt under halvdelen af områdernes bedømte vigtighed. Det tredje område er forurening fra virksomheder i lokalområdet, der blev tildelt en vigtighed på indeks 93, men tilfredsheden bedømmes til en fjerdel mindre end områdets vigtighed. Der ses en forholdsvis overensstemmelse mellem det vigtigste område, som er adgangen til rent vand og tilfredsheden med dette. Muligheden for at cykle har den næstmindste forskel mellem vigtighed og tilfredshed. Adgangen til ren luft, der blev set som det næst vigtigste område, opnår en mindre tilfredshed og illustrer en ikke fuld overensstemmelse mellem vigtighed og tilfredshed. Miljøforhold i Ballerup -tilfredshed og betydning indeks Hvor vigtige synes du disse miljøforhold er? Hvor tilfreds er du med miljøforholdene i Ballerup Kommune? Lav trafikforurening Lav trafikstøj Mulighederne for kollektiv transport Lav forurening fra virksomheder i mit lokalområde Kommunens indsats for et godt miljø i Ballerup Mulighederne for affaldssortering Mulighederne for genbrug Mulighederne for at komme af med farligt husholdningsaffald Ren luft Mulighederne for at cykle Rent drikkevand (Fig. 4 tilfredshed sat op mod vigtighed af de lokale miljøforhold, indeks 0-100)

9 9 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler til arbejde Brug af daglige transportmidler til arbejde / studier / skole Deltagerne har svaret hvilke på transportmidler de bruger til arbejde, studie og skole. Det har været muligt at afgive flere svar. Størstedelen af svarene anvender egen bil med 56 procent, dette hastigt efterfulgt af cyklen der anvendes af 50 procent. Den kollektive trafik i form af tog/s-tog, bruges af 27 procent til daglig transport, og denne transportform bruges af næsten dobbelt så mange som bussen, der kun bruges af 14 procent. Brug af transportmidler til/fra arbejde / studier / skole Respondenter Procent Egen bil ,2% Taxa 5 0,7% Tog/S-tog ,9% Bus ,2% Cykel ,7% MC/Knallert 10 1,3% Andet: 34 4,5% Ikke relevant/ingen af disse 77 10,2% I alt ,0% (Fig. 5 brug af transportmidler til arbejde / studier / skole)

10 10 Adfærdsspørgsmål brug af transportmidler i fritiden Brug af daglige transportmidler i fritiden Deltagerne har svaret på hvilke transportmidler de bruger i fritiden. Det har været muligt at afgive flere svar. Bilen udgør langt den største del med 81 procent, dog er cyklen med 70 procent et transportmiddel, der ligeledes benyttes til fritidsaktiviteter. Den kollektive trafik, med tog/s-tog, står for 42 procent af transporten, mens bus angives af 25 procent. Det kan siges, at forskellen mellem brugen af transportmidler til arbejde, studie, skole kontra fritiden adskiller sig ved, at fritidsaktiviteterne inddrager flere kombinationer af transportmidler, mens transportmidler til arbejde, til en vis grad forholder sig mest til en transportform. Brug af transportmidler i fritiden Respondenter Procent Egen bil ,1% Taxa 24 3,2% Tog/S-tog ,3% Bus ,9% Cykel ,3% MC/Knallert 18 2,4% Fly 34 4,5% Skib 9 1,2% Andet: 34 4,5% Ikke relevant/ingen af disse 1 0,1% I alt ,0% (Fig. 6 brug af transportmidler i fritiden)

11 11 Adfærdsspørgsmål - bilisme I hvor høj grad har du som bilist, indenfor den senere års tid, ændret vaner eller gjort noget, der mindsker CO 2 udledningen Deltagerne er blevet spurgt, om de som bilist, selv har gjort noget der mindsker udledningen af CO 2. En andel på 28 procent har skiftet til en mere brændstof økonomisk bil, mens største delen på 70 procent ikke har gjort det. Bilisterne har også skulle forholde sig til, om deres kørselsadfærd har ændret sig i forbindelse med emnet om den globale opvarmning er kommet højere på dagsordnen. At skære ned på kørslen finder 44 procent sig enige i at have gjort, mens flertallet på 52 procent ikke kan tilslutte sig at have gjort dette, for at mindske deres CO 2 udledning. Dog anerkender 49 procent, at have kørt bil på en mere økonomisk måde. I hvor høj grad har du som bilist, indenfor den senere års tid, ændret vaner eller gjort noget, der mindsker CO2 udledningen? Ja Nej Ved ikke Skiftet til enmere brændstof økonomisk bil 28% 70% 2% Kørt færre km i bil end før 44% 52% 4% Kørt bil på en mere økonomisk måde 49% 41% 10% (Fig. 7 bilister der har ændret kørselsvaner for at nedbringe CO 2 udledningen)

12 12 Adfærdsspørgsmål EL forbrug Hvordan passer følgende udsagn på din husstand Deltagerne er blevet præsenteret for en række udsagn om husstandens el forbrug, samt hvilke tiltag de har taget for at reducere dette. Deltagerne er med 82 procents vedkommende meget opmærksomme på, at købe lavenergiapparater ved nyanskaffelse. De udtrykker ligeledes en vilje til indstille køleskabet til en energi effektiv tilstand, bruge hele vaskemaskinens kapacitet og slukke for el-apparater og IT udstyr når dette ikke er i brug. At afbryde el-apparaters standby forbrug, viser en mere fragmenteret tendens blandt deltagerne med 45 procent der hovedsageligt gør det, mens 29 procent hovedsageligt ikke gør det. Deltagernes vilje til at skære på en af de potentielle store strømslugere i husstanden, som er tørretumbleren, viser et mere pragmatisk billede med 33 procent, der kun delvist sparer på dette forbrug hvilket siger noget om at komforten i dagligdagen kan komme i konflikt med de gode intentioner. Tallene illustrer en tendens til, at der anes en vis interesse for at måle husstandens strømforbrug, dette er dog ikke overvældende med 43 procent der måler det mere end årligt, mod 34 procent der ikke gør det. Et andel på 9 procent oplyser at de køber grøn energi fra el-selskabet. Hvordan passer følgende udsagn på din husstand? Hovedsageligt ja Delvis Hovedsageligt nej Køber lavenergiapparater ved nyanskaffelser 82% 15% 2% Indstiller køleskabet, så det ikke koldere end 4-5 grader 79% 12% 6% Undgår halvfyldte vaskemaskiner 74% 22% 4% Slukker for el-apparater, når de ikke bruges 73% 23% 4% Slukkerfor PCere og computertilbehør, når de ikke bruges 66% 27% 7% Bruger energisparepærer 59% 33% 9% Afbryder el apparater som TV, video, dvd og musikanlæg, så de ikke står på standby i længere tid 45% 26% 29% Undgår at bruge tørretumbler 44% 33% 23% Husstandens el-forbrug er noget jeg/vi måler flere gange årligt 43% 21% 34% Køber grøn energi fra el-selskabet 9% 10% 47% (Fig. 8 Enighed i udsagn for at spare på elektriciteten i husstanden)

13 13 Adfærdsspørgsmål - opvarmning Hvordan passer følgende udsagn på din husstand Opvarmning af husstandene ses som et af de store potentialer til at reducere CO 2 udledningen. Deltagerne udtrykker også stor interesse for, at deres varmeforbrug er noget de gerne vil spare på med 84 procents opbakning. Med 83 procents opbakning udtrykkes en stor involvering i, at skrue ned på deres eget varmeforbrug, når det er muligt. At lufte ud i boligen og derved skabe et godt indeklima, kan bidrage til at reducere varmeforbruget. 67 procent af deltagerne udtrykker en enighed i at praktisere dette, hvorimod 29 procent kun delvist foretager en daglig udluftning af boligen. Isolering af boligen er kommet højere på dagsordnen den seneste tid, især hvis det drejer sig som en ældre bolig. For deltagernes vedkommende, oplyser 54 procent, at deres bolig er godt isoleret, mens 32 procent er delvist enige i dette og angiver, at der er plads til forbedringer. Det er kun 9 procent, der ikke mener deres bolig er godt isoleret. Hvordan passer følgende udsagn på din husstand? Hovedsageligt ja Delvis Hovedsageligt nej Varmeforbruget er noget, jeg/vi gerne vil spare på 84% 14% 2% Skruer ned for varmen, når deter muligt 83% 14% 2% Lufter grundigt ud i boligen hver dag 67% 29% 4% Har god isolering af boligen 54% 32% 9% (Fig. 9 Enighed i udsagn for at spare på varmen i husstanden)

14 14 Adfærdsspørgsmål - vandforbrug Hvordan passer følgende udsagn på din husstand Tidligere tiders kampagner for at spare på husstandens vandforbrug, ser ud til at have vundet gehør blandt deltagerne. En stor del udtrykker en interesse for husstandens vandforbrug, hvilket udtrykkes i, at 97 procent tager brusebad frem for karbad og 83 procent undlader at lade vandet løbe unødigt. Når det kommer til hvilke tiltag deltagerne har investeret i, for at spare på vandet, er det primært et vandbesparende toilet hos 74 procent af deltagerne. Efterfulgt af en vandbesparende bruser med 59 procent. Hvordan passer følgende udsagn på din husstand? Tager brusebad frem for karbad 97% Lader ikke vandet løbe unødvendigt 83% Har vandbesparende toilet, med lille-stort skyl 74% Bruger vandsparebruser 59% Bruger vandsparebruser Har vandbesparende toilet, med lille-stort skyl Lader ikke vandet løbe unødvendigt Tager brusebad frem for karbad Hovedsageligt ja 59% 74% 83% 97% Delvis 17% 8% 14% 2% Hovedsageligt nej 22% 18% 3% 1% (Fig. 10 Enighed i udsagn for at spare på vandet i husstanden)

15 15 Adfærdsspørgsmål træfældning / træplantning Har din husstand, indenfor de seneste 1-2 år, plantet eller fældet træer i egen have? De deltagere der har angivet at bo i en boligform (parcel, række og klyngehus), hvor der potentielt set er adgang til egen have, er blevet spurgt, om de har foretaget følgende handlinger i haven indenfor de seneste 1-2 år. Den ene handling peger i retning af, at modvirke den globale opvarmning ved at plante et træ, der kan optage CO 2, mens den anden handling ved at fælde et træ frigiver CO 2, og kan medvirke til at fremskynde den globale opvarmning. Omtrent 48 procent har inden for de seneste 1-2 år plantet et træ, mens lidt færre med 43 procent har fældet et træ. Plantet træeer de seneste 1-2 år: Respondenter Procent Ja ,4% Nej ,9% Har ingen have 11 2,0% I alt ,0% Fældet træeer de seneste 1-2 år: Respondenter Procent Ja ,4% Nej ,4% Har ingen have 11 2,0% I alt ,0% (Fig. 11 Har haveejerne plantet eller fældet et træ de seneste 1 til 2 år)

16 16 Adfærdsspørgsmål villighed til ændringer i hverdagen Hvad ville du ændre i din egen hverdag Deltagerne er blevet præsenteret for en række valgmuligheder for, at reducere deres egen CO 2 udledning i hverdagen og har kunne give flere svar. Langt størstedelen kobler dette til et spørgsmål om deres egen transport i bil en bil som ifølge deltagerne bør udskiftes til en mere miljørigtig slags ved næste køb efterfulgt muligheden for minimere transport i bil. Paradoksalt nok udtrykker hele 42 procent af svarene, en villighed til at købe grøn elektricitet trods svarene i figur 8 udtrykte en megen lille interesse for husstandens elforbrug. Bedre isolering opnår en femte plads med 34 procent af svarene, lige efterfulgt af 33 procent der ville reagere på et økonomisk incitament. Det er påfaldende, at kun 29 procent erklærer sig villige til at reducere deres varmeforbrug, sammenholdt med figur 9, hvor langt størstedelen tilkendegav en stor interesse for varmeforbruget og gerne ville skære ned på, det når det er muligt. Sagt på en anden måde, når deltagerne får præsenteret en række muligheder for at reducere deres CO 2 udledning i hverdagen, så udtrykker deltagerne en stor villighed til noget, mens det sammenlagt kun er 11 procent af svarene der ikke ville gøre noget eller er i tvivl om hvad de skulle gøre. Ville som bidrag til co2-reduktionen, være villig til at Respondenter Procent Skifte til miljørigtig bil næste gang ,8% Køre mindre i bil ,4% Købe grøn energi (el) ,1% Købe CO2 neutrale varer ,3% Isolere bedre ,4% Reagere på kontant belønning ,6% Reducere varmeforbruget ,0% Købe andele i bæredygtig produktion ,1% Ikke noget 35 4,7% Ved ikke 50 6,7% I alt ,0% (Fig. 12 Villighed til at ændre i hverdagen for at skære ned på CO 2 udledningen)

17 17 Ballerup som klimakommune Information givet til svarpersonerne: Ballerup Kommune har som Klimakommune forpligtet sig til at reducere CO 2 udledningen med 25 % inden år Har du hørt om Ballerup Kommune som Klimakommune" Budskabet om Ballerup Kommune som en Klimakommune, syntes ikke at have vundet stort gehør blandt deltagerne. Hele 42 procent angiver, at de slet ikke har hørt om tiltaget, mens 33 procent angiver at have hørt en smule. 14 procent angiver, at have hørt noget, mens et mindretal på 5 procent tilkendegiver at vide meget om det. Har hørt om Ballerup som klimakommune Respondenter Procent Slet ikke ,9% Ja, lidt ,5% Ja, noget ,0% Ja, meget 40 5,3% Ved ikke 32 4,3% I alt ,0% (Fig. 13 Andelen af deltagere der har hørt om Ballerup Kommune som en Klimakommune)

18 18 Vælg op til 3 ting, som du synes Ballerup skal satse på De deltagene borgere, er blevet præsenteret for en række muligheder, som Ballerup Kommune kan satse på. De har kunne vælge 3 tiltag. Størst opbakning får tiltaget til, at kommunen indtager en ligeværdig rolle sammen med borgere, boligselskaber og virksomheder om skabelse af energirigtige løsninger med 62 procent. Sekundært bør Ballerup tænke klimaoptimale løsninger ind i alle planer med 46 procent. Det tredje mest valgte forslag går på, at kommunen bør stille sig til rådighed om en forsøgskommune, hvor fremtidens klimaløsninger kan testes. Vælg op til 3 ting, Ballerup som klimakommune skal satse på Respondenter Procent At Ballerup tænker klimaløsninger ind i alle planer ,8% At Ballerup stiller sig til rådighed som forsøgskommune for fremtidens klimaløsninger At Ballerup bidrager til udbredelsen af klima- og miljø forsvarlig energiforsyning At Ballerup skal kunne tilbyde attraktive og miljøvenlige alternativer til bilen ,6% ,7% ,7% At Ballerup stiller krav til, at der bygges energirigtige boliger ,9% At Ballerup samarbejder med borgere, boligselskaber og virksomheder om energirigtige løsninger ,7% At Ballerup driver sin egen virksomhed, så den er et forbillede for andre ,0% Ingen af disse er vigtige/ved ikke 19 2,5% I alt ,0% (Fig. 14 Hvilke 3 ting, skal Ballerup satse på)

19 19 Klima information til borgerne Er kommunens information om klima til borgerne tilstrækkelig Deltagerne er blevet spurgt, om informationen til borgerne om klima fra kommunens side er tilstrækkelig. Deltagerne udtrykker med indeks 47, hvilket betyder en lille overvægt af utilfredshed med kommunens informationsniveau. Er Ballerup Kommunes informationen til borgerne om klima tilstrækkelig? Indeks Respondenter 47, (Fig. 15 Er den kommunale information om klima til borgerne tilstrækkelig, indeks 0-100)

20 20 Vælg 3 steder, hvor du især fortrækker finde information om klima og miljø, fra Ballerup Kommune Lokalavisen Ballerup Bladet, er den primære informationskilde for denne type information. Dog er det artikler i lokalavisen der har størtst opbakning med 76 procent, mens annoncering i bladet kun opnår en ringe tilslutning på 23 procent. Kommunens hjemmeside er ligeledes en vigtig informationskilde med 61 procent. Tredje mest populære informationskilde er pjecer addresseret direkte til husstanden, med en opbakning på 57 procent. Det er værd at bemærke, at traditionelle steder som biblioteket, hvor pjecer kan afhentes, ikke opnår nogen større tilslutning, med kun 18 procent. At afhente pjecer på rådhuset opnår en meget ringe tilslutning på 3 procent. Vælg op til 3 steder, hvor du foretrækker at finde information om klima Respondenter Procent Artikler i Ballerup Bladet ,6% Annoncer i Ballerup Bladet ,8% Pjecer på biblioteket ,7% Pjecer på rådhuset 26 3,5% Pjecer sendt til husstanden ,5% Kommunens hjemmeside (ballerup.dk) ,8% Kig og Lyt bladet ,6% Lokal radio 11 1,5% Lokal TV 39 5,2% Er ikke interesseret 19 2,5% I alt ,0% (Fig. 16 hvilke tre steder foretrækker deltagerne at finde kommunal information om klima og miljø)

21 21 Svarpersonernes baggrund Alder Respondenter Procent ,9% ,7% ,1% ,8% ,4% I alt ,0% Køn Respondenter Procent Mand ,4% Kvinde ,6% I alt ,0% Boligform Respondenter Procent Andet 29 3,6% Lejet værelse 18 2,2% Lejlighed ,5% Parcelhus/række/klynge ,6% I alt ,0% Civilstand Respondenter Procent Bor alene ,3% Gift ,0% Samboende 89 11,1% Ønsker ikke at oplyse 5 0,6% I alt ,0%

22 22 Har hjemmeboende børn under 18 år Respondenter Procent Ja ,2% Nej ,8% I alt ,0% Job Respondenter Procent Direktør 16 2,0% Faglært 73 9,1% Funktionær ,0% Jobsøgende 10 1,2% Selvstændig 27 3,4% Studerende 20 2,5% Uden for erhverv/pensionist ,8% Ufaglært 27 3,4% Ønsker ikke at oplyse 21 2,6% I alt ,0% Uddannelse Respondenter Procent Anden uddannelse 54 6,7% Grundskole 45 5,6% Gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse ,1% Kort videregående uddannelse (3 år og derunder) ,9% Lang videregående uddannelse (over 3 år) ,6% Ønsker ikke at oplyse 9 1,1% I alt ,0%

23 23 Åbne svar Transport til og fra arbejde / studier? - Andet: Område Aldersgruppe Gåben Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Kørestol Ballerup Midt (nord for banen) Min datter til dagpleje i cykelanhænger Ballerup Midt (nord for banen) Samkøre nå muligt Ballerup Midt (nord for banen) el-scooter Ballerup Midt (nord for banen) gang/løb Ballerup Midt (nord for banen) gå Ballerup Midt (nord for banen) gåben Ballerup Midt (nord for banen) gående Ballerup Midt (nord for banen) går Ballerup Midt (nord for banen) 65+ jeg går Ballerup Midt (nord for banen) metro Ballerup Midt (nord for banen) Går på mine ben Ballerup Syd (syd for banen) efterløn Ballerup Syd (syd for banen) gående Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) pensionist Ballerup Syd (syd for banen) Gå ben Egebjerg Invalidebil Egebjerg Jeg går Egebjerg Liftbil Egebjerg Løber Egebjerg Pensionist Egebjerg 65+ arb. hjemme Egebjerg 65+ løb Egebjerg rulleskøjter Egebjerg Fly Måløv Metro Måløv firmabil Måløv gaaet på pension Måløv gang Måløv går Måløv går Måløv mine ben Måløv Pensioneret Skovlunde 65+ gågang Skovlunde går Skovlunde går Skovlunde pensionist Skovlunde 65+

24 Transport i fritiden? - Andet: Område Aldersgruppe Gå-ben Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Går Ballerup Midt (nord for banen) Går helst. Ved længere afstande bruges bil Ballerup Midt (nord for banen) Kørestol Ballerup Midt (nord for banen) el-scooter Ballerup Midt (nord for banen) el-shooter Ballerup Midt (nord for banen) gå Ballerup Midt (nord for banen) gå Ballerup Midt (nord for banen) gående Ballerup Midt (nord for banen) går en del Ballerup Midt (nord for banen) metro Ballerup Midt (nord for banen) Gåben Ballerup Syd (syd for banen) benene Ballerup Syd (syd for banen) benene Ballerup Syd (syd for banen) gående Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) går Ballerup Syd (syd for banen) Gå ben Egebjerg Invalidebil Egebjerg Jeg går Egebjerg Liftbil Egebjerg Lånebil Egebjerg Løber Egebjerg går Egebjerg jeg går Egebjerg rulleskøjter Egebjerg spadserer Egebjerg 65+ ben Måløv ben Måløv cykel Måløv 65+ delebil Måløv fødderne Måløv gang Måløv går Måløv mine ben Måløv benene Skovlunde gåben Skovlunde gågang Skovlunde går Skovlunde går meget Skovlunde 65+ pensionist Skovlunde

25 25 Uddybning vedr. el Område Aldersgruppe Bolig I hjem med personer med allergi kan tøj ikke tørres udenfor grundet pollen. Og tørrestativer indenfor giver dårligt klima Ballerup Syd (syd for banen) Andet Vi er opmærksomme på at bruge så lidt strøm som muligt, men vi kontrollerer ikke hvor meget vi bruger. Måløv Andet Måler el af hver måned og skriver ned. Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejet værelse...mangler mulighed for at skifte oldgammel strømsluger af et kølefryseskab, fordi jeg bor til leje... Der burde være en max-alder på hvidevarer i almennyttige boliger. Egebjerg Lejlighed bor i almen nyttig bolig hvor vi desværre kun kan tørre i tørretumbler eller tørre tøj i lejligheden, hvilket ikke er godt for indeklimaet. Vi har foreslået gammeldags tørrerum/udendørs tørrestativer men det er åbenbart ikke muligt Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed energi forbrug har intet med global opvarmning af gøre. Det er ikke bevist. Grunden til at spare på energi er udelukkende et spørgsmål om økomomi. Det er grundet samfundets holdning om at energi er skadeligt at man har gjort det dyrt at bruge. Derfor sparer jeg. Rent faktisk er energi besparelse noget der sætter verden i bakgear. Hver gang man slukker en computer for at spare, gør man verden mindre intelligent, idet der spildes tid på at tænde den igen - tid der kunne bruges til at dygtiggøre sig. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Er miljøvenlig, hvor det kan passe med virkelighedens verden. Egebjerg Lejlighed får energi fra Dong, ved ikke om det er grøn energi. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed I bofællesskabet Kløvermarken har vi en månedlig aflæsning af El, varme og vand til kontrol og sammenligning. Den er tilgængelig for beboerne på vores hjemmeside "kløvermarken.dk". Måløv 65+ Lejlighed Mit el-forbrug er rimeligt lavt derfor svaret "delvis" bruger kun 1Kw om året. Tørretumbler kun ved dårligt vejr og mest om vinteren. Skovlunde Lejlighed Når jeg som mange andre cykler en del kunne jeg godt tænke mig to ting kommunen burde se på. 1.Sikre at alle cyklister der sætter sin elskede cykel ved S-stationen kan have den sikkert stående og tillige overdækket. 2.At kommunen får lavet en turnel fra Skovvejssiden f.eks. over til Rådhussiden, eller i det mindste gav mulighed for at cyklister og gående kunne anvende den eksisterende underførsel Højagerparken--- Lundehaven Ballerup Midt (nord for banen) 65+ Lejlighed Vi bruger el til hvad der er nødvendigt.vi råder ikke over tørretumbler.vi anvender energisparepærer fordi det er et område hvor man virkelig kan spare kroner på driften. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Af hensyn til fødevarehygiejne stilles køl til 2 +grader hvilket jeg kun kan anbefale. Køleskabe bør simpelthen holde den temperatur - og isoleres langt bedre - det er ikke så svært.elforbruget har vi jo styr over ved årsafregning - og det er lavt i forhold til gennemsnit. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Aflæser el, vand og gas hver søndag. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Aflæser hver mdr. Vand, El og Gas (15år) Måløv Parcelhus/række/klynge Aflæses ugentligt Måløv Parcelhus/række/klynge El biler vil være en stor hjælp.fokus på den kollektive trafik både pris og muligheder - det er alt for dyrt i dag på korte afstande Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge En gennem gang af husstandens el forbrugville nok give støre spare løst Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Er meget imod at glødepærer forbydes Måløv Parcelhus/række/klynge følget op på gas, vand og el-forbrug hver måned Egebjerg Parcelhus/række/klynge

26 26 Uddybning vedr. el Område Aldersgruppe Bolig Har ikke en tørretumbler og har ikke tænkt at anskaffe een. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Har ikke tørretumbler da det er en energisluger. Har et lavt elforbrug i forhold til gennemsnittet Måløv Parcelhus/række/klynge Har undladt at anskaffe tørretumbler, --bruger tørrestativet i haven.husstandens el-forbrug interesserer os meget. ALT er slukket på væggen, når det ikke er i brug, --også af sikkerhedshensyn. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Hvordan køber man grøn energi???? Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Højt el-forbrug har ført til at vi undgår tørretumbler det meste af tiden. vil have en undersøgelse af el-forbrug hvis det ikke hjælper nok Måløv Parcelhus/række/klynge jeg bemærker at de atore it firmaer på Lautrup har lyset tændt til langt ud på natten. kommunen bør forlange at det slukkes. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg er allergiker og kan ikke tåle pollen i vasketøj, derfor tumbler. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Jeg gør hvad jeg kan for at spare på varme og el-forbrug ved min adfærd i boligen. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg interesserer mig meget for hvordan vi kan reducere vand, gas- og og elforbruget Måløv Parcelhus/række/klynge jeg prøver at spare strøm ved at slukke i de rum hvor vi ikke er Egebjerg Parcelhus/række/klynge Naboerne og vi har en månedlig konkurrence, over forbruget af varme, vand og el. supersparere får dannebrogsflag Ballerup Midt (nord for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge Nyt gasfyr kondenserende, ny høj isolerende ruder i hele huset Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge Tjekker ikke el for-brug, da vi nok har svært ved af skære mere ned. Så på den måde tjekker i vi ikke op på det. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi bor i et helt nybygget hus, og har i forbindelse med byggeri og ibrugtagning overvåget al forbrug meget nøje, for at spare mest muligt. Måløv Parcelhus/række/klynge Vi bruger ikke energispare pærer indenfor fordi det lys de afgiver er "koldere" end det fra almindelige pærer. Hvis de afgav samme slags lys ville vi selvfølgelig vælge sparepærer. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vi forsøger at få bedre vaner. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi følger meget nøje med i elforbrug og har indkøbt en elmåler og registreret hver el-forbruger. Vi har fornyligt udskiftet både fryser og køleskab til A+/A++. Næsten alle pærer er for længe side skiftet ud til sparepærer. Vi har også prøvet med lysdiodepærer, men lyskvaliteten er for dårlig endnu Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi gør os megen umage for at spare på strøm, vand og varme og på andre måder skåne miljøet. F.eks. ved at købe økologisk / svanemærket og skrue generelt ned for forbruget. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har gennem de senere år reduceret vores forbrug af vand og el, uden at der er sket ændringer i antallet af personer i husstanden osv. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har nettelefon og kan ikke afbryde netforbindelsen Skovlunde Parcelhus/række/klynge Vi kører nu under 5000 km i bil og har reduceret elforbruget til ca. 2600kw og gået fra et vandforbrug på 140 km3 i 1980 til ca. 70 km3 i 2009.Gasforbruget ligger på ca m3 om året Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi mener selv, at vi gør hvad vi kan for at spare på EL, kan være svært med børn i familien. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge vil anskaffe spareskinne (nedsætte standby) Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge

27 27 Uddybning vedr. varme Område Aldersgruppe Bolig Vi har små børn, og gulvvarme, så vi går ikke og skruer op og ned, fordi det er lang tid om at varme op igen. Vores børn opholder sig meget på gulvet og de er begge ørebørn, men vi forventer at vi kan skrue ned for varmen i takt med at de bliver større. Måløv Andet Bor kommunalt med meget utætte vinduer og utæt bygning generelt Ballerup Midt (nord for banen) Lejet værelse Vi bor på 2. sal og har sjældent tændt for varmen Ballerup Syd (syd for banen) Lejet værelse Bor i lejebolig og kan ikke selv bestemme isolering Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Bor i AAB 54, magleparken, og her er isoleringen mildelst talt dårlig pga. frontfacaden. Der siver kold luft ind ved vinduerne hele tiden, og ved blæsevejr kan blæsten mærkes indendørs. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Bor til leje i gammelt byggeri og det er ikke godt isoleret. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed I vores bebyggelse har vi sende overgang fra el-varme til fjernvarme haft store problemer med temperaturen på det varme vand. Det har stået på i over 10 år, og Der har været sat flere undersøgelser i gang. Temperaturen har svinget mellem 38 til 44 grader og jeg har været meget bekymret for legionellabakterien. Vi bor således at vores rækkehus ligger yderst på en streng, og det skulle skabe problemet. Forhåbentlig løse problemet snart, for vi betaler for en vare som vi ikke får. Vandet skal fx løbe i næsten 10 minutter inden det er vrmt nok til bad og hårvask.vi har i flere år måttet koge vand på el-kedel for at kunne vaske op hygiejnisk. Måløv 65+ Lejlighed meget lavt varme forbrug tilfreds med 21 grader Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed når man bor i boligselskab, kan man ikke få udbedret utætte vinduer og altan/havedøre. Der skal stille større krav til udlejere/boligselskaber, da lejerne ikke kan trænge igennem, med noget der koster penge Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Svaret dækker også ophold i fritidshus 3-4 mdr / år Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejlighed Varmeforbruget interesser mig.det er meget dyrt end elforbrug.jeg betale alt for mange penge til varme pga isolering af boligen er meget dårlige. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Vi har så og sige aldrig tændt for varmen Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Vi sørger for en temperatur hvor vi ikke fryser. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Aflæses ugentligt Måløv Parcelhus/række/klynge automatisk anlæg. derfor delvis i svar 1 Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Bor i villa af 230mm gasbeton. Overvejer udbygning, hvor nuværende vægge skal efterisoleres med 100mm, samt installation af solvarmeanlæg og mekanisk ventilation (GenVeks). Egebjerg Parcelhus/række/klynge følger varmeregnskab for hver måned Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Parcelhus/række/klynge Har luft/luft varmepumpe og VGU luft/vand (brugsvand)det er der ikke spurgt om i spørgsmål 10 Skovlunde Parcelhus/række/klynge Har også installeret varmepumpe Skovlunde 65+ Parcelhus/række/klynge Har også varmegenvinding Måløv Parcelhus/række/klynge Har skåret forbruget af naturgas ned fra m3/år i 1994 til 900 m3/år i 2006 Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Har vtermostater og urstyring på samt udeføler, så regulering af varmen foregår automatisk Egebjerg Parcelhus/række/klynge hovedsagelig opvarmning med træfyret masseovn, suppleret med lidt el Egebjerg Parcelhus/række/klynge Huset er lige efterisoleret Måløv Parcelhus/række/klynge

28 28 Uddybning vedr. varme Område Aldersgruppe Bolig I stuen har vi ca. 15 grader. Om vinteren bruger vi brandeovn eller vekselvarmer. Vekselvarmerne starter en time før vi kommer hjem, og ved hjemkomst bliver denne slukket, og i stedet tændt op i brandeovnen. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Installeret Genvex Skovlunde Parcelhus/række/klynge Jeg vil ikke fryse! Måløv Parcelhus/række/klynge Netop investeret i solfangeranlæg Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Termostatregulering. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Termostatstyret varme med sænkningom natten og ved fravær Skovlunde 65+ Parcelhus/række/klynge vi er glad for vores brændeovn Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge vi får altid penge tilbage i varme Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har gulvvarme så det er ikke så nemt bare lige at skrue ned. Der bliver slukket om sommeren, men ellers skal temperaturen helst holdes stabil Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har ikke et særlig stort forbrug, så tænker ikke over om der er yderligere spare muligheder Måløv Parcelhus/række/klynge Vi har varme-genvinding og ventillation. Måløv Parcelhus/række/klynge Vi samt flere i bebyggelsen skal have en person ud og regulere undstillingen af gulvvarmen, da temp. er høj og ikke kan stilles mere ned. Ikke et problem når temp. ude er lav Måløv Parcelhus/række/klynge Vi skiftede fyr for under ét år siden, til et mere automatisk der bl.a. slukker for varmen om natten. Finjusteringen er ikke helt på plads, det slår fra lovligt ofte. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vi skruer ikke længere ned, end vi kan holde varmen Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge vi slukker og skruger ned for varme den står max på 2 om vintern ellers bliver de slukkede Egebjerg Parcelhus/række/klynge vi vil ikke fryse Skovlunde Parcelhus/række/klynge vores anlæg er sat til at slukke om natten og regulerer selv temperaturen. Når vi lufter ud i længere tid, lukker vi for varmen. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge

29 29 Uddybning vedr. vand Område Aldersgruppe Bolig meget lavt vandforbrug Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed For lidt vandskyl i toilet er altid godt, idet for meget besparelse giver bedre rottemiljø. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Bor til leje, så mange ting har man jo ikke indflydelse på - f.eks. sortering af køkkenaffald. Ligeledes burde vi have termostat på bruseren, så der ikke skulle gå så meget vand til spilde. Og vores varme vand er meget længe om at komme, så der spildes meget vand forinden. Egebjerg Lejlighed Desværre er det nødvendigt at lade vandet løbe længe for at få drikkevand, da jeg bor i forholdsvis ny bebyggelse, hvor vandrørene ikke er placeret rigtigt. Det "kolde" vand er ca 20 grader og i sommervejr op til 30 grader Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed igen mulighederne for at flytte en stor boligafdeling er begrænsede med henvisning til afdelingens økonomi - vi har anbefalet vandbesparende toilet til alle Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Vi er ikke herre over installationerne.vi har ikke karbad.vi bruger den mængde vand der er nødvendigt. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Svaret dækker også ophold i fritidshus 3-4 mdr / år Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejlighed Har ikke karbad Skovlunde Lejlighed Aflæses ugentligt Måløv Parcelhus/række/klynge Har ikke karbad Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi følger med i vandforbruget og bruger aldrig havevanding med vandslange Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg bor i lejebolig, som en stor andel af borgerne i ballerup gør.og har derfor ikke indflydelse på om toiltettet er med stort og lille skyl eller om køleskabet er energi venligt Måløv Parcelhus/række/klynge 2 teenagere i familien Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vores vandforbrug interesserer mig, men der skal være råd til frås.. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Generelt meget korte brusebade. Selv om toilettet er af ældrfe dato, kan man godt lave mindre skyl ved blot at trykke "knoppen" hurtigt ned. Men selvfølgelig ikke så lidt forbrug som man kan opnå ved et morderne toilet. Er på udskiftningsbænken. Måløv Parcelhus/række/klynge har slet ikke karbad Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Vi har 2 toiletter. Det ene og mest brugte med lille-stor skyl. Det andet med moderat skyl. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vedr. vandsparetoilet er der det problem, at vi har lugtgener, og hvis vi bruger lavt skyl, bliver det endnu værre. Vi har rettet henvendelse til kommunen, for vi har haft problemer fra vi flyttede ind i huset, men tilsyneladende er der ikke noget at gøre ved det. Måløv 65+ Parcelhus/række/klynge Er ved at udskifte vores to toiletter til vandspare toiletter Måløv Parcelhus/række/klynge Vandforbruget intreresserer mig/os utrolig meget. Alt brugt husholdnings-affaldsvand genbruges (skylning af grøntsager, daglig-vask af gulve u. brug af reng.midler, m.m) bæres ud i haven til vanding af planterne i sommerhalvåret. Kommunalt indkøbt "vandtyv" til havevanding med regnvand. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge Vandbespare nødvendiggør længere badetid, er min erfaring, så den er afskaffet. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Er et vandbesparende toilet vandbesparende? Som regel skal man skylle 2 gange Skovlunde 65+ Parcelhus/række/klynge vandforbruget interesserer mig, men desværre spildes meget vand før vand i varm hane bliver varmt Skovlunde Parcelhus/række/klynge

30 30 Uddybning vedr. vand Område Aldersgruppe Bolig Teenagedatteren er ikke helt let at få itl at spare på vandet, men resten af familien er bevidste om det. Egebjerg Parcelhus/række/klynge Vi har almindeligt toilet og når det engang skal udskiftes, vil vi selvfølgelig anskaffe et met lille-stort skyl Egebjerg Parcelhus/række/klynge vandforbruget interesserer os, har vandtønde til vanding af have Måløv Parcelhus/række/klynge Lægger vægt på at lære mine børn at tænke over vandforbrug. Måløv Parcelhus/række/klynge Uddybning vedr. hverdagen Område Aldersgruppe Bolig Jeg gør det meste af ovenst. i forvejen. Grøn el bliver kun når det bliver billigere og afgifterne forsvinder. Der betales rigeligt med skat i forvejen. Egebjerg Andet Når man som jeg bor i lejlighed, kan man egentlig kun opfordre boligselskabet til at tage højde for mange af disse områder. Måløv Lejlighed det er noget ævl med CO2 udslip. Jorden har en cyclus som CO2 udslip ikke berører væsentligt. Forurening af havene og total smadring af jorden skal nok være skyld i mere alvorlige ting. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Mht. isolering har vi ingen indflydelse - og jeg aner ikke, hvordan her er isoleret, da jeg bor til leje i rækkehus. Egebjerg Lejlighed kommunen skulle være mere opmærksom på, at mange af Ballerups borgere bor til leje og er afhængig af udlejer velvilje hvad angår boligen isolering og vinduers tæthed Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Jeg bor i gammelt lejebolig, hvor det trækker meget fra "udestuen"- der tidligere har været åben altan. Isolering ville hjælpe kraftigt, da vi bor over en kældernedgang. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed under forudsætning af at den kan trække en campingvogn Skovlunde Lejlighed Den energi vi spare idag gemmer Verden til at bruge senere. Verden er som en støveklud jo mere vi ryster den jo mere støver det og forøger vores energiforbrug. Ballerup Midt (nord for banen) 65+ Lejlighed Når man bor i en lejet lejlighed er der grænser for isoleringmulighederne, men jeg kører ikke i bil. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Jeg vil gerne ændre adfærd uden det skal koste skattekroner for Borgerne i Ballerup. Økonomiske incitamenter bør ligge i Folketingets regi. Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Kun priserne på energi har indflydelse på forbrug - lige som med alt andet vi skal forbruge. Ballerup Midt (nord for banen) Lejlighed Mener vi gør alt hvad vi kan I min hustand for at mindske co2 Egebjerg Lejlighed Har lige investeret i Lut varmepumpe i stedet for petroleumfyr i fritidshus. Ballerup Syd (syd for banen) 65+ Lejlighed Er sælger og har for nylig fået hele DK som område, så jeg vil køre mere end tidligere (køre Diesel) Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed bor i lejelejlighed - har ikke frit valg Ballerup Syd (syd for banen) Lejlighed Mener ikke der kan spares mere jvf. tidligere besvarelser.hver gang vi sætter forbruget ned så det kan aflæses, er det det blevt dyrere, det animerer ikke ligefrem til en øget indsats. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge

31 31 Uddybning vedr. hverdagen Område Aldersgruppe Bolig Bor i almen lejebolig, så isolationen af hus har jeg ikke så meget indflydelse på. Måløv Parcelhus/række/klynge Mit hus trænger til isolering på loftet, men jeg har ikke råd. Måløv Parcelhus/række/klynge opsætte solfanger og varmepumpe Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Meget få ændringer er mulige da vi generelt har afbalanceret forbrug og herlighedsværdi Egebjerg Parcelhus/række/klynge Ældre gasfyr udskiftes snarest Måløv Parcelhus/række/klynge Jeg vil gerne efterisolere mit hus, men det er så dyrt at det ikke vil kunne spare sig selv ind, inden for en kort årrække Skovlunde Parcelhus/række/klynge Jeg overvejer at inden for den nærmeste fremtid investere i sol-energi / og jord varme..(men det koster en del) her ville det være godt med støtte fra kommunen... både med råd og økonomisk hjælp evn til billige lån... så er der flere der vil sætte projekter igang.. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Solenergi ville kunne reducere vores CO2-forbrug Måløv Parcelhus/række/klynge CO2 er blevet et buzzword.istedet for at vi bliver kvalt om 50 år, forsøger man at skære ned så vi først bliver kvalt om 100 år. Det er symptombehandling og fjerner ikke den virkelige kilde: overbefolkning og kravet til vækst. Egebjerg Parcelhus/række/klynge synes ikke jeg kan ændre andet in at slukke helt for computer og tv istedenfor at det stå på standbey Egebjerg Parcelhus/række/klynge Før i tiden klarede vi os med en bil.vi har købt bil nr. 2 i 2006, fordi S-togene er blevet alt for upålidelige med alt for mange forsinkelser og aflysninger. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Jeg vil gerne have solceller på taget og en lille vindmølle + genveks, men politisk kan det ikke lade sig gøre. hvis for eksempel en vindmølleejer producerer for meget strøm bliver har straffet - så meget for miljøet! Egebjerg Parcelhus/række/klynge hvis det kunne betale sig investere i solfangere til taget eller have mulighed for slutte os til fjernvarme Egebjerg Parcelhus/række/klynge Tilskudsordning til solfanger eller solceller.varmereflekterende tagbelægning Egebjerg Parcelhus/række/klynge Jeg vil meget gerne ændre adfærd, også selvom jeg ikke bliver belønnet, men hvis det kræver større udgifter, kan dette selvfølgelig blive et problem. Ballerup Syd (syd for banen) Parcelhus/række/klynge Vi sparrer allered på el, varme og vand, så vores forbrug er langst under gennemsnit. Og vi har ikke bil. Så vil vel nok ikke gøre noget af det som vi evt. kunne (det jeg har krydset af) Måløv Parcelhus/række/klynge flyrejser Måløv Parcelhus/række/klynge Har allerede top-isoleret og nye vinduer. Det er det vigtigste i første omgang. Måløv Parcelhus/række/klynge Ville bruge cyklen meget mere, hvis der fandtes kort over cykelstier, for eks ind til København. Egebjerg 65+ Parcelhus/række/klynge At husstandene køber grøn energi - giver det overhovedet samlet set mindre CO2? Egebjerg Parcelhus/række/klynge Min gamle bil kører km/l.vores årlige el-forbrug er mindre end 2300 kwh.vores årlige gasforbrug er kbm, vi benytter anden opvarmning. Ballerup Midt (nord for banen) Parcelhus/række/klynge Hvad er grøn energi? Egebjerg Parcelhus/række/klynge Har gjort meget i de sidste 20 år. Se spørgsmål 11 Skovlunde Parcelhus/række/klynge installere jordvarme el. solceller Skovlunde Parcelhus/række/klynge

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ

SKÅN SKOVPARKENS MILJØ SKÅN SKOVPARKENS MILJØ FOR NATUREN OG DIG SELV Med denne brochure i hånden har du et redskab til hurtigt at gøre en forskel for miljøet. Læs den, brug den og søg også gerne selv ny viden. Det er små,

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bytoften 25 Postnr./by: 8740 Brædstrup BBR-nr.: 615-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

Tjekliste til boligen

Tjekliste til boligen Tjekliste til boligen Køkken Belysning Energieffektiv belysning (A-pærer, Halogen) Afskaffelse af sparepærer på genbrugsstation El Standby-forbrug i køkkenet (ex. Mikroovn) SparOmeter Opvask Opvaskemaskine:

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Energi 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som repræsenterer et minibillede af befolkningen i kommunen. 1.350 respondenter

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Obligatoriske krav - Grøn Salon

Obligatoriske krav - Grøn Salon Dato: Initialer: 0 Grøn Salon Salon: 0 Obligatoriske krav - Grøn Salon Grøn Gul Rød Følgende otte krav skal opfyldes af salonen for at blive certificeret Den daglige leder har viden om kemi og sundhed

Læs mere

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND - SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET BADEVÆRELSET Badeværelset er det sted, hvor næsten to tredjedele af hjemmets vandforbrug foregår. Vi skyller ud i toilettet, tager varme bade om vinteren

Læs mere

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr.

Energimærke. 1 Udskiftning til energiruder. 251 m³ Naturgas 245 kwh Elvarme 2400 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bolbrovænge 41A Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-084230 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

mindre energiregning?

mindre energiregning? Kom til informationsmøde se side 5! Vil du gerne have en mindre energiregning? Vi fortæller, hvor du kan spare energi du vælger, hvad du vil gøre Vi kan ikke købe en ny klode Klimaet kalder på handling

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Sparerøddernes håndbog

Sparerøddernes håndbog Sparerøddernes håndbog Smil til verden og verden smiler igen Denne sparebog er blevet til på baggrund af Druestrup Friskoles fokus på at spare på CO2, hvilket var emnet for Jordens Dag i år. Det bevirkede

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

Klimabarometeret Januar 2012

Klimabarometeret Januar 2012 Klimabarometeret Januar 212 2. januar 212 RAPPORT 79 % af danskerne vil gerne finansiere omstillingen til vedvarende energi gennem en gradvist stigende energiregning. Det viser Klimabarometeret, som i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService

BBR-nr.: 326-000000 Energimærkning nr.: 100104102 Gyldigt 5 år fra: 13-11-2008 Energikonsulent: Leif Larsen Firma: Arkitekt & ByggeService SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Azaleavej 38 Postnr./by: 4470 Svebølle BBR-nr.: 326-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner April 2013 2013 Side 1 Hypoteser: Transportvaner / bilens rolle 2013 Side 2 HYPOTESE TRANSPORTVANER/BILENS ROLLE: Flertallet af danskere føler sig dybt

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget

Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Kvantitativ rapport over forskellen mellem Tranehaven og Tranevænget inklusive søjlediagrammer. Parametre: Tranehaven og Tranevænget Sp.1) Fordelingen af besvarelser fra hhv. Tranehaven og Tranevænget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Saltema 3 Postnr./by: 4654 Fakse Ladeplads BBR-nr.: 320-010452 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Gør din bolig mere klimavenlig. Furesø Kommune, Klimaindsats / Byggeri 27. oktober Christian Oxenvad

Gør din bolig mere klimavenlig. Furesø Kommune, Klimaindsats / Byggeri 27. oktober Christian Oxenvad Gør din bolig mere klimavenlig Furesø Kommune, Klimaindsats / Byggeri 27. oktober 2010 Energivejleder / arkitekt MAA Gennemprøvet Producerer sin eget isolering Bevæger sig kun efter behov Ligeså talrig

Læs mere

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner

MILJØ OG ENERGI. 2002:21 29. november 2002. Familiernes miljøvaner august 2002. 1. Indledning. 2. Transportvaner MILJØ OG ENERGI 2002:21 29. november 2002 Familiernes miljøvaner august 2002 Halvdelen af den voksne befolkning kører dagligt i bil til arbejde eller uddannelsessted. 27 kører på cykel og 13 kører med

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sønderhavvej 10A 6340 Kruså BBR-nr.: 580-003034 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkereden 2 Postnr./by: 6470 Sydals BBR-nr.: 540-017607 Energikonsulent: Jakob Bøving Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tjærebyvej 57 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-118917 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk

Bispehaven. Kære beboer. Se her. -udnyt chancen nu! Energiambassadørerne Www.Bispehaven.dk Se her DU kan også blive energiambassadør: Meld dig på et gratis kursus: du lærer om at spare på varme, el og vand og om indeklima. Du lærer også at fortælle andre om at spare. Vi besøger bl.a. AffaldsCentret

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift VAND Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima HVORFOR SKAL VI SPARE PÅ VANDET? Det koster fra 20 til 80 kr. pr. m 3 Ressourcer Vandløb løber tør om

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 10 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-001997 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SUNDHØJ ENERGIHUS Go2Green - Sundhøj Energihus, Et grønt træningscenter og eksperimentarium / sags. nr. 14128-2015.04.29

SUNDHØJ ENERGIHUS Go2Green - Sundhøj Energihus, Et grønt træningscenter og eksperimentarium / sags. nr. 14128-2015.04.29 SUNDHØJ ENERGIHUS 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE / PROJEKTTEAM 3 HVOR LIGGER ENERGIHUS SUNDHØJ 4 PROJEKTBESKRIVELSE - DEL 1 5 OVERSIGTSPERSPEKTIV 6 KONCEPTSKITSE 7 KONCEPTSKITSE 8 PERSPEKTIV

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere