TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015"

Transkript

1 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ (+45)

2 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag Fredag Lør-, søn- og helligdage lukket Drift og Serviceafdelingen Mandag - torsdag Fredag Lør-, søn- og helligdage lukket DØGNVAGT Telefon: Alle priser og beløb er angivet excl. moms

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Skibsafgift. II. Kajafgift. III. Øvrige bestemmelser. IV. Pladslejer. V. Vand & el. VI. VII. VIII. IX. Afgift af jernbanevogne. Isafgift. Skibsaffald. Bugserbåd. X. Rengøring af kajarealer. XI. Ydelser. XII. XIII. XIV. Havnens arealer. Havneinformation. Ansvar og ansvarsbegrænsning.

4 I. Skibsafgift 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for anløb af og henliggende i Randers Havn eller i de uddybede løb til denne. Skibsafgiften påhviler skibet. Afgiften skal betales til Randers Havn inden skibets afsejling. Randers Havn kan dog, mod depositum eller anden sikkerhed stillet af skibet eller dets agent, meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Et skib anses for at henligge i havnen m.v. fra ankomstdagen. Skibsafgiften beregnes ud fra skibets brutto tonnage (BT), som det er anført i skibets certifikat. Skibsafgiften betales efter rederiets valg enten som: a) Anløbsafgift: 410 øre pr. BT. Anløbsafgiften betales en gang for hvert anløb, og dækker skibets henliggende i 7 dage. For efterfølgende hver påbegyndt 7 dages perioder betales anløbsafgift igen. b) Månedsafgift: 2460 øre pr. BT. Månedsafgift for skib betales forud til havnen og giver ret til et ubegrænset antal anløb for den pågældende kalendermåned. Betalt månedsafgift kan ikke tilbagebetales, selv om skibet på grund af havari eller anden årsag ikke kan anløbe havnen i hele den af afgiften omfattende periode.

5 I. Skibsafgift 2. Fritagelse for skibsafgift. Fritaget for skibsafgift er: a) Skibe, der udelukkende har anløbet Randers Havn for at søge lægehjælp, ilandsætte syge og skibsbrudne eller lig samt skibe, som på grund af havari, storm, tåge eller andre vejrforhold er nødsaget til at søge havn, alt forudsat at opholdet i havnen ikke udstrækkes over 24 timer. 3. Skibsafgift for lystbåde. kr. 64,00 / 12 timer kr. 120,00 / døgn

6 II. Kajafgift 1. Almindelige bestemmelser. Ved beregning af kajafgift gælder reglerne i nærværende afsnit. a) Kajafgifter betales af alle varer, der losses eller indlades eller på anden måde sø- eller landsættes i Randers Havn eller i de uddybede løb til samme. Skibet eller dets herværende agent skal forinden skibets afsejling indbetale kajafgiften til havnen. Randers Havn kan dog mod depositum eller anden sikkerhed meddele tilladelse til afsejling, forinden afgiften er betalt. Kajafgiften påhviler varemodtageren, respektive vareafsenderen, og skibet har regres over for varemodtager, respektive vareafsender. Ved losning eller indladning af varer, kan afgiften, såfremt varernes art angives med henvisning til de pågældende kapitler m.v. i brugstariffen (toldtariffen), beregnes med følgende takster:*) TAKSTKLASSE 1 Den vejledende afgift udgør 1370 øre pr. ton. *) De efter angivelsen af brugstariffens numre anførte varegruppebetegnelser er kun vejledende. Brugstariffens tekst er afgørende for, hvilke varegrupper der skal henføres til kapitel- eller hovedpositionsnumrene.

7 II. Kajafgift TAKSTKLASSE øre pr. ton. Varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition Brugstariffens varekode Brugstariffens varekode Brugstariffens kapitel 10 Brugstariffens hovedposition Brugstariffens kapitel 12 undtagen varer henhørende under varekode samt hovedposition Brugstariffens kapitel 23 Brugstariffens hovedposition og Brugstariffens kapitel 31 Brugstariffens hovedposition & Brugstariffens kapitel 68 Brugstariffens hovedposition Kartofler. Foderærter. Tapioca. Korn. Mel og gryn af korn. Olieholdige frø, andre frø og frugter m.v. Sildemel, oliekager og vegetabilske produkter m.v. anvendelige til dyrefoder. Salt. Cement. Gødningsstoffer. Træ, uforarbejdet og groft forarbejdet. Varer af sten, cement, asbest m.v. For såvidt angår klinker, lerrør og ildfaste sten.

8 II. Kajafgift TAKSTKLASSE øre pr. ton. Varer henhørende under: Brugstariffens hovedposition Brugstariffens hovedposition Mursten Metaller, uædle, affald m.v.

9 TAKSTKLASSE øre pr. ton. Varer henhørende under. II. Kajafgift Brugstariffens kapitel 5 Brugstariffens varkode og hovedposition Brugstariffens kapitel 25 NB: Ikke salt og cement. Se varer under kategori b) i Takster og Forretningsbestemmelser Ikke spiselige produkter af animalsk oprindelse. Sukkerroer & Andre roer m.v. Jord- og stenarter, kalk, gips og svovl. Brugstariffens kapitel 26 Brugstariffens varekode Brugstariffens hovedposition Brugstariffens varekode Malme, slagger og aske. Jernsulfat. For så vidt angår kemigips. Glasskår og andet glasaffald.

10 TAKSKLASSE øre pr. ton. Varer henhørende under. II. Kajafgift Brugstariffens hovedposition Stenkul, brunkul, tørv og koks.

11 II. Kajafgift 2. Fritagelse for kajafgift. Nedennævnte varer er fritaget for kajafgift. Fritagelsen er for så vidt angår last betinget af, at rederiet eller rederiets agent i sin angivelse, jvf. almindelige bestemmelser, begærer varerne losset eller indladet uden erlæggelse af kajafgift. a) Proviant og andre fornødenheder til skibets eget brug. b) Varer, der midlertidigt oplosses, men atter indlades til samme skib under samme ophold i Randers Havn.

12 III. Øvrige bestemmelser 1. Afgivelse af oplysninger. Rederiet eller rederiets agent skal til Randers Havn afgive de for beregning og opkrævning af skibs- og kajafgifter nødvendige oplysninger om skib og ladning m.v. og til bekræftelse af de meddelte oplysninger fremlægge skibspapirer, ladningsdokumenter, vægtdokumentation og momsfritagelseserklæring m.v. Rederiet eller rederiets agent skal endvidere til Randers Havn afgive de til brug for fremstilling af statistik nødvendige oplysninger om skib, passagerer og ladning, herunder om medførte befordringsmidler, containere m.v. 2. Ansvar for gods. Randers Havn påtager sig intet ansvar for gods der oplægges eller opstilles på havnens arealer. Randers Havn påtager sig heller ikke ansvar for eventuelle skader, som det henlagte gods måtte påføre tredjemand. 3. Takstændringer. Ved takstændringer beregnes afgiften efter de takster, der var gældende på det tidspunkt, hvor losning, respektiv lastning blev påbegyndt.

13 IV Pladsleje 1. Pladslejer. Af varer, som er oplossede på Randers Havns pladser, betales ingen pladsleje den første uge. Henligger godset i mere end 1 uge, beregnes for den 2. og hver følgende påbegyndt uge en pladsleje. (se afsnit XI Ydelser) Lejen beregnes for hver uge efter det største areal, som har været beslaglagt til oplægning og ekspedition i den pågældende uge. Af varer, der oplægges på Randers Havn uden at være udlosset fra skibe eller bestemt til afskibning, betales leje fra oplægningsdagen. Gods, som henligger på Randers Havn, kan af havnen til enhver tid forlanges flyttet eller, hvis omstændighederne gør det nødvendigt, helt fjernet fra havnens grund. Varer, der af kranerne oplæsses direkte på kajen, skal fjernes hurtigst muligt og senest inden 2 døgn.

14 V. Vand & el. 1. Vand til skibe. (priser se afsnit XI Ydelser) Der leveres vand fra havnens vandledninger til brug for skibe, Vandet leveres over skibets side, såfremt det ligger inden for vandslangernes rækkevidde ellers forhales inden for denne afstand. Ved særlige strenge vintre, kan vandleverance ikke garanteres. Overtidsbetaling og udkaldstillæg (se afsnit XI Ydelser) 2. Elektricitet (pris se afsnit XI Ydelser) Randers Havn er uden ansvar for enhver skade, som er en følge af tilslutning til eller brug af havnens el-standere. Brugeren betaler for reparationer, materiel, sikringer m.m. ved udbedring af eventuelle skader og fejl på Randers Havns materiel forårsaget af brugeren.

15 VI. Jernbanevogne. 1. Afgift af jernbanevogne. (pris se afsnit XI Ydelser) Af jernbanevogne, som medfører varer, der ikke tidligere er belagt med kajafgift til Randers Havn eller senere måtte blive belagt med sådan afgift, svares en afgift til havnesporenes vedligeholdelse, rengøring, rydning og lignende. Afgiften, der ved losning betales af modtageren og ved ladning af afsenderen, skal betales til Randers Havn, der er berettiget til at forlange betalingen ydet, inden arbejdet påbegyndes.

16 VII. Isafgift / ISPS afgift 1. Isafgift / ISPS afgift Begge afgifter indeholdt i skibs og kajafgiften.

17 VIII. Skibsaffald. 1. Generelle regler for modtageordninger. Randers Havn har etableret modtageordninger for affald fra skibe der normalt anløber havnen i henhold til gældende lovgivning. Følgende generelle betingelser skal opfyldes: Tidsrum: Aflevering skal finde sted indenfor havnens normale arbejdstid. Skibe, der udelukkende anløber Randers Havn udenfor normal arbejdstid kan aflevere affald, hvis skibet kan dokumentere, at aflevering inden for normal arbejdstid ikke er mulig. Der vil da være fastsat særlige betingelser jf. bestemmelser om de enkelte affaldstyper. Varsling: Der skal gives varsel om anløb og aflevering af affald mindst 24 timer før skibets ankomst, hvis muligt, ellers lige så snart anløbshavnen er kendt. For skibe der anløber lørdag/søndag og mandag skal der gives varsel senest fredag kl Såfremt der ikke er modtaget varsel om aflevering af affald jf. ovenfor, skal der betales fuld pris for afhentning samt bortskafning. Anmeldelsesformular er indeholdt i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 415 af 10/ bilag 1 eller 2. Bilag kan også rekvireres på havnekontoret. Anmeldelsesformular skal indsendes til havnen pr.

18 VIII. Skibsaffald. Mængder Der kan kun afgiftsfrit afleveres en mængde driftsaffald, der svarer til skibets art, størrelse og i forhold til seneste anløbshavn. Havnen kan til enhver tid kræve en skriftelig garanti fra skibet på, at der kun afleveres den mængde driftsaffald skibet har produceret fra seneste anløbshavn. Ejendomsretten Ejendomsretten til driftsaffaldet overgår til Randers Havn, når affaldet er accepteret modtaget på godkendt modtageanlæg. Ansvar Skibets fører indestår for rigtigheden af samtlige oplysninger om affaldet, dets art, sammensætning, mængder, tidspunkt for afhentning og for skader, der skyldes fejl eller mangler herunder ved betjening. Skibets reder er således uden hensyn til skyld ansvarlig for enhver skade, der er en følge af skibsførerens urigtige, vildledende eller mangelfulde oplysninger. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Randers Havn på telefon i kontortiden.

19 VIII. Skibsaffald. 2. Placering af modtageordningerne samt liste over godkendte affaldsbehandlere. Olieaffald: Olieaffaldet afhentes i 2,5 kbm. mobile tankvogne. Skibene skal selv sørge for at pumpe olieaffaldet til disse beholdere. Det er muligt at få leveret en mobil tankvogn til aflevering af olieaffald ved alle kajer, undtagen kaj nr. 30 og kaj nr. 67, og hvis der er forhindringer på kajerne, i disse tilfælde, skal skibet derfor forhale til anden kaj. Under pumpning skal besætningen sikre at der ikke sker overløb. Godkendte modtagere: Evista Oil A/S Endelavevej 10/ Horsens tlf fax Kloakspildevand: Kloakspildevand afhentes af tankbil, alternativt ved kobling til dæksel på kaj. Det er da en forudsætning, at skibet har fornødent udstyr. Godkendt modtager: Midtjyllands Kloak-Vedligeholdelse A/S Engelsholmvej Randers SV tlf Driftsaffald: Affaldet skal være emballeret i gennemsigtige sække eller lignende, og placeres neden for skibets landgang, efter aftale med havnekontoret Affaldssækkene afhentes/tømmes med faste intervaller indenfor havnens normale arbejdstid. Metal og skrot lægges på kajen til senere afhentning af havnens personale.

20 VIII. Skibsaffald. 3. Priser for afhentning af olie, kloak og driftsaffald: Hvis afhentning og/eller modtagning skal finde sted uden for normal arbejdstid eller bestilling ikke er sket jf. afsnittet om varsling, (for afhentning lørdag/søndag og mandag skal der gives varsel senest fredag kl ) eller der afleveres affald der ikke er omfattet af bestemmelserne om afgiftsfri modtagelse. skal der for afhentning betales følgende: MARPOL annex I, Olie- og kemikalieaffald: Ved aflevering af mere end 1 kbm: Pris pr. kbm.: 950,00 kr. Afhentning er normal indenfor 5 arbejdsdage fra bestillingstidspunktet. Skal afhentning ske omgående fra dag til dag tillægges et hastegebyr på kr. 500,00 pr. afhentning. Skal afhentning ske udenfor normal arbejdstid ( ), tillægges et gebyr på kr. 1000,00 pr. afhentning. Betalingsbetingelser: 14 dage netto fra fakturadatoen. Afstand mellem bil og tank må max være 12 meter. Kundens sugestuds skal minimum være 2, overholdes disse mål ikke tillægges et ulempegebyr på 200,00 kr. Minimum pumpetid er 5 kbm/time. Overskrides denne pumpetid, tillægges et gebyr på kr. 600,00 pr. påbegyndt time. Tømning af maskiner afregnes med kr.: 600,00 pr. påbegyndt time. Ved aflevering af 1 kbm. eller mindre: Pris pr. kbm.: 0 kr. Udfor normal arbejdstid: se kapitel XI Ydelser. Der gøres opmærksom på, at der bruges traktor til anstilling og afhentning af tank. Ved overtidsbetaling min. 2 timer Andet olieholdigt affald: kontakt havnekontoret.

21 VIII. Skibsaffald MARPOL annex IV, Kloakspildevand: Overtidsbetaling : min. 2 timer Pris pr. kbm : 800,00 kr. Udkaldstillæg : 400,00 kr. Lån af slangelængde over 25 m: 563,00 kr/time MARPOL annex V, Driftsaffald: Overtidsbetaling : min. 2 timer. Pris pr. ton : 1.400,00 kr. Udkaldstillæg : 400,00 kr. MARPOL annex V, Lasterester: Afhængigt af type og mængde

22 IX. Bugserbåd 1. Bugserbåd. Slæbebåd: B/B JENS OVE på 900 hk, pæletræk 7 tons. 2. Vilkår. Under hensyntagen til de foreliggende forhold bestemmer bugserbådens fører den orden, i hvilken de skibe, der har rekvireret assistance, skal betjenes. Randers Havn leverer kun slæbebåde i forbindelse med lodsning. For assistance beregnes tiden fra bugserbådens afgang fra stationen til ankomst stationen igen. Bugserbådens station er kaj 1, Randers Havn. De assisterede eller bugserede skibe tillægger selv trosser. Bugserbåden kan intet ansvar påtage sig for lodsning og kan ikke gøres ansvarlig for skade, af hvad navn nævnes kan, der under bugsering måtte tilstøde det slæbte fartøj. Enhver skade af hvad navn nævnes kan, som det slæbte fartøj under bugsering måtte forvolde andre er bugserbåden uvedkommende. Under vanskelige isforhold, lægtning, stranding eller lignende forhold er føreren berettiget til uden om taksten at fastsætte betalingen i hvert enkelt tilfælde. Hvis Randers Havns bugserbåd ikke kan anvendes, eller hvis der er behov for andre end havnens bugserbåde, kan Randers Havn forsøge at skaffe supplerende assistance

23 IX. Bugserbåd 3. Bestilling Bugserbådens bestilling sker ved henvendelse til havnekontoret, telefon , senest 4 timer på hverdage og senest 6 timer udenfor normal arbejdstid, før assistancen. For bugserassistance til skibe, der ankommer/afgår/forhaler, forudsættes det, at der senest på dagen kl er afgivet varsel om forventede bugseringer uden for normal arbejdstid. Bugserbehov i weekender/helligdage varsles senest hverdagen før kl Takster. (priser se afsnit XI) For havneassistance der strækker sig ud over 2 timer, samt ved timebetaling af bugserassistance til grundstødte fartøjer og fartøjer med begrænsede manøvreegenskaber, forhøjes taksterne med 50 %, i den periode bugserfartøjet er fastgjort til enheden. Priser for supplerende assistancer, kan afvige væsentligt fra havnens takster.

24 X. Rengøring af kajarealer. 1. Rengøring af kajarealer. Forurening (spild) i forbindelse med losning og lastning må ikke spredes uden for skibets arbejdsområde på kajen, uden tilladelse fra havneadministrationen. Havnebassinet og nedløbsbrønde må ikke forurenes under arbejdet og under rengøringen af kajarealer, grabbe og andet håndteringsudstyr. Under losning og lastning skal der foretages oprensning af spild på kajer i et sådant omfang, at gældende miljøkrav overholdes. Alle berørte arealer skal rengøres umiddelbart efter, at skibs operationen er afsluttet. Alt spild skal opsamles i containere og enten deponeres på godkendt losseplads eller genanvendes sammen med de varer, der losses eller lastes eller på anden måde. Under ekstreme forhold, hvor der lastes eller losses særligt støvende varer, og det samtidig blæser kraftigt, så forureningen spredes til gene for omgivelserne, skal arbejdet stoppes. Ansvar. Ansvaret for renholdelsen har den stevedorevirksomhed, der udfører laste- og lossearbejdet, eller vareejeren, defineret som den, der betaler kajafgift eller tilsvarende afgift til havnen. Den ansvarlige skal påtage sig alle udgifter, der er forbundet med de nævnte foranstaltninger. Før en skibsoperation, skal ordregiveren meddele havneadministrationen, hvem der er ansvarlig. Hvis Randers Havn skal udføre rengøringen, skal dette meddeles samtidig.

25 X. Rengøring af kajarealer. 2. Snerydning I vinterhalvåret fra 1. oktober 31. marts vinterbekæmpes efter følgende retningslinjer: Det er ladningsejerens ansvar at informere Randers Havn om gods der ikke tåler saltning. Arbejdet udføres: Mandag til torsdag Fredag Der prioriteres således: 1. Områder hvor der skal arbejdes med losning og lastning af skibe. 2. Havneområdet. 3. Virksomheders arealer jvf. nedenstående. Virksomheder der ønsker saltning af lejede matrikler eller kajarealer, udenfor normal arbejdstid, på havneområdet, kan indhente pris herfor ved Randers Havn. De der færdes på havnens arealer bør være opmærksom på, at alle arealer ikke kan være ryddede på en og samme tid. Randers Havn opfordrer til, at alle sænker farten, og skærper opmærksomheden, specielt i vådt og glat føre - og ikke mindst - viser hensyn. Ved kraftigt snevejr kan det forventes, at der ligger sne på arealerne hele dagen. Ved særlige strenge vinterperioder kan det forventes at salt eventuelt erstattes med sand, eller såfremt salt ikke kan skaffes at vejene ikke saltes.

26 Xl. Ydelser Priser på arbejde og ydelser Sats Kr. Mandag-torsdag Fredag Hverdage Mandag-torsdag fredag Andre Pladsleje Pladsleje/m2/uge Min. takst Vand Vand /kbm. Mindste takst Til og afrigning Timebetaling Udkald* EL Elpris/kWh Mindste takst Tilslutning af el Udkald* Banevogne Pr. vogn Min. takst *) Udkald: Der faktureres pr. medarbejder: A) Hvis mødetidspunktet, udenfor arbejdstid, ikke er fastlagt. B) Lille udkald: 1) Opkræves hvis arbejde bestilles senere end klokken 1230, på hverdage, for udførelse af arbejde der starter i perioden C) Stort udkald: 1) Opkræves hvis arbejde bestilles senere end klokken 1230, på hverdage, for udførelse af arbejde der påbegyndes senere end klokken ) Opkræves for arbejder der bestilles til søgn-og helligdage såfremt det bestilles senere end den foregående hverdag klokken 1230.

27 Priser på arbejder og ydelser Bugsering Sats Kr. Mandag-torsdag Fredag Hverdage Xl. Ydelser Mandag-torsdag Fredag Andre Havnebugsering Største (lgd x brd) derover Afbestilling Ventetid/time Andet/time Manglende varsel Andre fartøjer FJORDEN "TOR" Mtb. m.fører/time Mtb. u.fører/dag Pram Udkald* pr. medarb. Medarbejdere Mandskab/time Traktor/time Udkald* Vedr. udkald skal FJORDEN og TOR have minimum 2 medarbejdere ombord. *) Udkald: Der faktureres pr. medarbejder: A) Hvis mødetidspunktet, udenfor arbejdstid, ikke er fastlagt. B) Lille udkald: 1) Opkræves hvis arbejde bestilles senere end klokken 1230, på hverdage, for udførelse af arbejde der starter i perioden C) Stort udkald: 1) Opkræves hvis arbejde bestilles senere end klokken 1230, på hverdage, for udførelse af arbejde der påbegyndes senere end klokken ) Opkræves for arbejder der bestilles til søgn-og helligdage såfremt det bestilles senere end den foregående hverdag klokken 1230.

28 XII. Havnens arealer 1. Lejevilkår for havnens arealer. Randers Havn råder over et landareal, der på bestemte vilkår udlejes. Arealerne er opdelt i 5 takstområder i henhold til placering ved havnen. For alle lejemål forpligter lejeren sig til en omsætningsgaranti i form af tilførte skibs- og kajafgifter (garantiforpligtigelse). Indgåelse af faste lejemål kræver havnebestyrelsens godkendelse, medens havnekontoret er bemyndiget til at indgå midlertidige lejemål, samt forlængelse af kontrakter. Taksterne fastsættes for et år af gangen. Fast lejemål: 01/01-15 til Garantiforpligtigelse: Område 1 22,40 kr./m² 1 x arealleje Område 2 18,95 kr./m² 1 x arealleje Område 3 15,40 kr./m² 1 x arealleje Område 4 11,75 kr./m² 1 x arealleje Område 5 26,15 kr./m² 1 x arealleje Lystbådehavn Område L3 15,90 kr./m²

29 XIII. Havneinformation Besejling. Havnen kan besejles både dag og nat. Større skibe og skibe uden lokalkendskab tilrådes at benytte lods. Sikker passage af modgående skibe er betinget af lokalkendskab. Mellem positionerne 56 27,6 N ,2 Ø., Randers Havn, ca ,8 N ,0 Ø., Kare Holm N., udføres kontinuerligt faskinarbejde. Arbejdet udføres fra pramme. Skibsfarten anmodes om at passere arbejdsstederne samt lystbådehavnene på strækningen, med største forsigtighed og iøvrigt i overensstemmelse med 11, stk. 4 i "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Randers Fjord Ved sejllads på Randers Fjord skal følgende skibe anvende lods: 1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 116 m og derover, eller 2) skibe med en dybgang på 5,6 m og derover, eller 3) skibe med en bredde på 15,5 m og derover. Afmærkning. Sejlløbet gennem Randers Fjord er afmærket for både dag- og nat sejlads. (se kort nr. 111 og Fyrlisten). Fartbegrænsning. På strækningen mellem Skalmstrup Vig og Randers Havn må skibe ikke sejle med større fart end 6 knob. Se særlige bestemmelser. Lods ved anduvningsbøje mærket Randers Fjord. Lodsbestilling bekræftes 18 og 4 timer før ankomst til "Danpilot Randers Fjord": Telefon (døgnvagt). Kabler. Ankringsforbud. Det er forbudt at ankre inden for en afstand af 100 meter fra færgelinien mellem Voer og Mellerup, ud for Drastrup Enge, imellem Udbyhøj og Udbyhøj Vasehuse, ud for den Ø-lige ende af Pieren i Randers Havn. Luftledning. Den fri gennemsejlingshøjde under højspændingsledningen ved Romalt Enge er 40 m.

30 XIII. Havneinformation Største skibe der kan besejle havnen: Længde 145 m. og bredde 19 m. Bredden af den uddybede rende over Barren og indtil Udbyhøj m, i det øvrige sejlløb mindst 22 meter. Vandstand og strøm. Forskellen mellem middel-højvande og middel-lavvande er 0,5 m. NW-lige vinde drejende N.-over til NElige vinde kan give indtil 1,8m højvande og S.-lige og SE.-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Tidevandsstrøm og vand fra Gudenåen løber i farvandets retning. Indgående strøm ca. 2 knob, udgående strøm op til ca. 4 knob. Den udgående strøm er den overvejende. Vandstanden kan følges på Dybden i sejlløbet fra indsejlingen til Randers Fjord og til havnen 7,0 m, i Nordbassin 7,0 m og i Sydbassin indtil 7,0 m. Da der sker tilmudring af sejlløb på visse strækninger, kan de anførte dybder ikke altid påregnes at være til stede. Havnen består af Nordbassin og Sydbassin (Gudenåløbet), der er delt ved en E.W.-gående pier. Havneområde. Det til havnen hørende søområde afgrænses mod W. af den E.-lige gang- og stibro, beliggende ca. 300 m. W. for Randers bro, og mod E. af en linie i retning N.-S. i en afstand af 300 m E. for enden af pieren. Ressourcer og faciliteter. El, vand kan bestilles ved havnekontoret. Proviant og bunkers fra lokale leverandører. Ved havnen forefindes pakhuse, siloer og oplagspladser. Diverse kraner forefindes i området. Lokale svømmedykkere og maskinværksteder. Hoteller og indkøbsmuligheder i byen. Bugsering. Havnen har kraftig, isbrydende bugser- båd. 900 HK. Toldklarering Randers: Telefon

31 XIII. Havneinformation Særlige bestemmelser. Bestemmelser om sejlads på Randers Fjord. 1. Skibe, der er udstyret med VHF, skal umiddelbart før og under sejlads på Randers Fjord etablere lyttevagt på VHF kanal Regler fastsat af søfartsstyrelsen i medfør af lov om skibsfartens betryggelse. 1. For al sejllads på Randers Fjord på strækningen fra anduvningslystønden, mærket Randers Fjord, til den E.-lige grænse fra Randers Havns område gælder de i bekendtgørelsen om Regler for sejllads mm. i visse danske farvande fastsatte bestemmelser, samt nedennævnte bestemmelser. 2. Det skib, der har strømmen imod, skal vente på det skib, der har strømmen med. 3. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes i medfør af 6, stk.3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde. Bestemmelser om sejlads til Randers Havn. Skibe, der er udstyret med VHF skal på kanal 16 lytte og melde: - For indgående 15 min. før passage af anduvningsbøjen Randers Fjord - For indgående ved kanalen før indsejling i nordenden af Kanalen - For Udgående 15 min. før afgang fra Randers Havn. - For udgående ved Kanalen før indsejling i sydenden af Kanalen

32 XIV. Ansvar og Ansvarsbegrænsning Ansvar og Ansvarsbegrænsning Såfremt det godtgøres, at Randers Havn ved fejl eller forsømmelser har forårsaget en tingskade eller en personskade, begrænses havnens ansvar. For skader eller tab på gods beregnes erstatningen med udgangspunkt i værdien af gods af samme slags på det tidspunkt, hvor skade konstateres. Værdien af godset skal fastsættes efter markedsprisen. Findes ingen markedspris, bestemmes prisen efter den sædvanlige værdi af gods af samme art og kvalitet. Havnens ansvar kan ikke overstige 667 SDR for hvert kolli eller anden enhed af godset eller 2 SDR pr. kilo bruttovægt af det gods, som er beskadiget, afhængig af, hvad der giver det højeste beløb. For så vidt angår containere eller anden lignende transportenhed med indhold, kan erstatningen ikke overstige SDR. Erstatning for driftstab, avancetab, ventetid for lastbiler, havnearbejdere m.v., mistet markedsandel og andet indirekte tab ydes ikke. Havnen er, som en følge af ovenstående, alene ansvarlig for de fejl og forsømmelser, der begås af havnens ansatte. Ved SDR forstås den i Sølovens kapitel angivne beregningsenhed. Den omregnes til dansk mønt efter kursen på den dag, hvor skaden konstateres.

33 XIV. Ansvar og Ansvarsbegrænsning Betalingsbetingelser Betalingsfristen for ydelser hos Randers Havn er: 30 dage netto. Dog er betalingsfristen for ydelser, der påhviler skibe 7 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt med Randers Havn, og der i forbindelse hermed er stillet tilfredsstillende sikkerhed. Ved overskridelse af betalingsfrister beregnes gebyr og renter. Rykkergebyr: Dkk. 100,- kr. Renter: Disconto +7%

34 Egne notater

35 Egne notater

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007. Randers Havn TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2007 Randers Havn Kulholmsvej 1, 8900 Randers Tlf. 86 42 10 57 - Fax 86 40 71 81 Email: randershavn@randers.dk Hjemmeside: www.randershavn.dk KONTORTID Mandag

Læs mere

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 21-12-2016 Randers Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-5-2015 - Plan 1: 26-6-2013 Beliggenhed Kattegat, Randers Fjord 56 27,7'N 10 03,7'E - kort 111 Havnen er selvejende

Læs mere

Affaldshåndteringsplan 2009

Affaldshåndteringsplan 2009 Affaldshåndteringsplan 2009 Gældende for erhvervshavnen Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Randers Havn side 1 Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe der anløber Randers Havn

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2013. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2013. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: Slusevagt.

Læs mere

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR Faaborg Havn REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFTER GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 TIL 31. DECEMBER 2015 Alle priser er excl. moms SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende

Læs mere

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen.

1.3. Et skib anses for at henligge i havnen eller i løbet fra ankomstdagen. Skibs- og vareafgifter i 2017 Erhvervs, natur- og teknikudvalget Takster for skibs- og vareafgifter prisfremskrives med pris- og lønudvikling, idet der således alene er foretaget takstændringer i afsnit

Læs mere

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift...

Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 1 Takster... 1 Bestemmelse for anløb... 1 Fritagelse for skibsafgift... 1 Vareafgift... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Fritagelse for vareafgift... 4 Afgivelse af oplysninger...

Læs mere

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015

SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 SVENDBORG HAVN REGULATIV FOR SKIBS- OG VAREAFGIFT 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms.

Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Alle momsrelevante takster er ekskl. moms. Vedtaget af Byrådet den 26. november 2015 I. SKIBSAFGIFT 1. Almindelige bestemmelser. Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift)

Læs mere

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015.

HVIDE SANDE HAVN. Priser og forretningsbetingelser. Januar 2015. HVIDE SANDE HAVN Priser og forretningsbetingelser Januar 2015. 1 Hvide Sande Havn Fossanæsvej 22 6960 Hvide Sande Telefon: 97 31 16 33 Telefax: 96 59 18 22 E-mail: hvidesandehavn@hvshavn.dk Internet: www.hvidesandehavn.dk

Læs mere

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014

PRISER FORRETNINGSBETINGELSER 2014 PRISER & FORRETNINGSBETINGELSER 2014 Odense Havn Noatunvej 2 5000 Odense C Kontortid Mandag torsdag: 08:00 15:30 Fredag: 08:00 15:00 Telefon: +45 7228 2000 Telefax: +45 7228 2030 info@odensehavn.dk www.odensehavn.dk

Læs mere

Takstblad for Hundested Havn

Takstblad for Hundested Havn Takstblad for Hundested Havn 1. april 2014 til 31. marts 2015 Hundested Havn I/S Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf. : 4793 7234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Forretningsbetingelser for Hundested Havn I/S

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2013 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2013 Frederikshavn Havn A/S Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00

Læs mere

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider.

Vagttelefon 58 37 14 85 for broåbning/akut opståede situationer ellers henvises til kontorets åbningstider. Priser og forretningsbetingelser 2015 Korsør Havn. Administrationen Havnechef Flemming Erichsen fer@korsoerhavn.dk Souschef Heidi Kjærgaard hkj@korsoerhavn.dk Havnemester Allan Christensen ach@korsoerhavn.dk

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1

BAGENKOP HAVN. Indholdsfortegnelse. Reglement... side 1 BAGENKOP HAVN Indholdsfortegnelse Reglement... side 1 I. Skibsafgift Almindelige bestemmelser... side 2 Fritagelse for skibsafgift... side 2 Andre bestemmelser... side 3 II. Vareafgift Almindelige bestemmelser...

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

Takster for havneområdet

Takster for havneområdet Holbæk havn Takster for havneområdet Takster for havneområdet HOLBÆK HVNEVÆSEN TKSTREGULTIV. Havneafgift for erhvervsfartøjer B. Vareafgifter C. Kajer og Pladser D. Bådbedding E. Havneafgft for lystfartøjer

Læs mere

Nakskov Havn Revideret år 2014

Nakskov Havn Revideret år 2014 Ansvarlig for udarbejdelsen: Havnebestyrelsen for Nakskov Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Havneadministrationen Nakskov Havn Relevant lovgivning: Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-10-2016 Statoil Oliepier Sidste opdateringer Tekst: 27-7-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,0'N 11 05,5'E - kort 145 Havnen

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2014 2014 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

Forretningsbetingelser og priser 2016

Forretningsbetingelser og priser 2016 Forretningsbetingelser og priser 2016 Rev. 01.02.2016 Side 1 af 19 Thyborøn Havn Administrationen Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn Telefon +45 9690 0310 E-mail: Website: adm@thyboronport.dk www.thyboronport.dk

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2016 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelse 7 ISPS-afgifter 10 Fritagelse for vareafgift

Læs mere

LINDØ INDUSTRIPARK A/S

LINDØ INDUSTRIPARK A/S Indholdsfortegnelse: 1. Formål med modtageordningen.... 2 2. Ansvarlig i havnen.... 2 3. Generelle regler for modtageordningen.... 2 4. Indsamlings- og bortskaffelsesmåde.... 5 5. Indberetning af utilstrækkelig

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2016 Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Telefon: 7612 4000 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle priser og beløb er angivet ekskl.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 1. JANUAR 2015 AABENRAA HAVN MELLEMVEJ 25 DK - 6200 AABENRAA KONTORTID: 08.00-15.30 (MANDAG-TORSDAG) 08.00-14.00 (FREDAG) TELEFON: 74 62 25 14 (DØGNVAGT) TELEFAX: 74

Læs mere

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg

Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Priser & forretningsbetingelser 2015 Esbjerg Havn Hulvejen 1 Postboks 2 6701 Esbjerg Telefon: 7612 4000 Telefax: 7513 4050 adm@portesbjerg.dk www.portesbjerg.dk Maritim Afdeling vagt@portesbjerg.dk Alle

Læs mere

Forretningsbetingelser for Hundested Havn

Forretningsbetingelser for Hundested Havn Forretningsbetingelser for Hundested Havn Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested Tlf.: 4793 7234 Fax.: 4793 7578 e-mail: mail@hundestedhavn.dk Indholdsfortegnelse Havneinfo Kontakt side 03 Administration

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark)

Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Priser og forretningsbetingelser 2015 for Terminal Syd (Lindø Industripark) Lindø Industripark A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo CVR: 33780680 www.lindo-industripark.dk Havnekontor Kraner og transport Telefon:

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD

FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD FORRETNINGSBETINGELSER OG TAKSTBLAD 2016-2 Indholdsfortegnelse Skibsafgift... 4 Takster... 4 Bestemmelse for anløb... 4 Fritagelse for skibsafgift... 4 Vareafgift... 5 Ad. 14 Fiske og skaldyr... 5 Fritagelse

Læs mere

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9

1 Skibsafgifter side 2. 2 Vare-, Infrastruktur-, Passager- og Facilitetsafgifter side 4. 3 Port Security Fee side 9 Priser og Forretningsbetingelser for anløb og ekspedition i København. Alle priser er vejledende i DKK, ekskl. moms og kan ændres uden forudgående varsel. 1 Skibsafgifter side 2 2 Vare-, Infrastruktur-,

Læs mere

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-2-2017 Århus Havn Sidste opdateringer Tekst: 25-1-2017 - Plan: (ingen) Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Nordhavn og Sydhavn -

Læs mere

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 15-3-2017 Næstved Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 22-8-2012 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal 55 13,6'N 11 45,4'E

Læs mere

Priser og Forretningsbetingelser

Priser og Forretningsbetingelser Priser og Forretningsbetingelser 2015 KALUNDBORG HAVN Baltic Plads 2 Postboks 54 4400 Kalundborg Telefon 59 53 40 00 Telefax 59 53 40 03 Åbent Mandag-torsdag: 08.00-15.30 Fredag: 08.00-15.00 Telefon udenfor

Læs mere

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2017 Kalundborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,6'N 11 05,1'E - kort 145 Anmærkning

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN. Gyldig fra 1. januar 2015 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER HANSTHOLM HAVN Gyldig fra 1. januar 2015 Indhold 1. Afgivelse af oplysninger... 4 2. Skibsafgift... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Enkeltanløb... 4 2.3 Månedstakst... 4 2.4 Rutetrafik...

Læs mere

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-12-2016 Avedøreværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-8-2012 - Plan 1: 30-11-2009 Beliggenhed Sundet, Køge Bugt 55 36,0'N 12 29,0'E - kort 134 fotograferet

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2016 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 18-7-2017 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 23-9-2015 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juni

Læs mere

Associated Danish Ports A/S

Associated Danish Ports A/S Associated Danish Ports A/S Forretningsbetingelser og priser pr. 1. januar 2015 1 Kontakt Associated Danish Ports A/S Centerhavn 13-17, DK-7000 Fredericia Tlf. 7921 5000 Fax: 7921 5005 post@adp-as.dk /

Læs mere

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for

Affaldsplan 2013-2016. for modtagelse og. håndtering af affald. fra skibe for Affaldsplan 2013-2016 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe for AABENRAA HAVN 6200 Aabenraa Tel. 7462 2514 FAX. 7462 3143 port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk 1. Vurdering af behovet for

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2014 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017

Assens Havn Plan for modtagelse og håndtering af affald for 2014-2017 Ansvarlig for udarbejdelsen: Assens Havn Ansvarlig for gennemførelsen: Assens Havn Relevant lovgivning: Lov om beskyttelse af havmiljøet Lov nr. 476 af 30/6/1993 Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for

Læs mere

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Svendborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 2-12-2015 - Plan 1: 6-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund 55 03,4'N 10 36,9'E - kort 171 fotograferet

Læs mere

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-10-2016 Esbjerg Havn Sidste opdateringer Tekst: 24-8-2016 - Plan: (ingen) Beliggenhed Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Nordhavn - fotograferet juli

Læs mere

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-7-2016 Odense Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-6-2016 - Plan 1: 22-6-2016 Beliggenhed Kattegat, Odense Kanal 55 24,6'N 10 22,6'E - kort 115 Havnen er en kommunal

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2017 2 Indhold: Indledning side 3 Betalingsbetingelser side 3 Oplysningspligt side 3 I Skibsafgift side 4 Fritagelse for skibsafgift side 5 Tilbagebetaling

Læs mere

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd.

Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Rønne Havn A/S Port of Rønne Ltd. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Fra 1. januar 2012 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax:

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN. Gyldig fra 1. januar 2017 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FREDERIKSHAVH HAVN Gyldig fra 1. januar 2017 Frederikshavn Havn Oliepieren 7-9900 Frederikshavn Havnevagt (24 timer) +45 96 20 47 18 Administration +45 96 20 47 00 Telefax

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016

Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser Sikuki Nuuk Harbour A/S 1. juli 2016 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W: www.sikuki.gl

Læs mere

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn.

November 2014. Modtageordning for affald fra skibe 2014. Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. November 2014 Modtageordning for affald fra skibe 2014 Der henvises til gældende forretningsbetingelser for Aarhus Havn. Indholdsfortegnelse 1. Om Aarhus Havn... 3 1.1 Formål med modtageordningerne...

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2011 - Plan 1: 10-11-2010 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juli

Læs mere

Forretningsbetingelser & takstblad 2014

Forretningsbetingelser & takstblad 2014 Assens Havn 5assens-port.com www.assens-port.com Forretningsbetingelser & takstblad 2014 CVR: 32192831 Betingelserne og taksterne i dette dokument er gældende for alle aftaler om aktiviteter på, til og

Læs mere

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-12-2016 Fredericia Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 10-8-2016 Beliggenhed Lillebælt, Snævringen 55 33,2'N 9 43,8'E - kort 158 Vesthavn - fotograferet

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2016

Forretningsbetingelser Generelle 2016 Forretningsbetingelser Generelle 2016 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Claus Rosenbeck Mail:

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende fra 1. januar 2016 2 Indhold: Indledning side 4 Betalingsbetingelser side 4 Oplysningspligt side 4 I Skibsafgift side 5 Fritagelse for skibsafgift side 6 Tilbagebetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 17-1-2017 Rudkøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 27-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst 54 56,5'N 10

Læs mere

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 5-7-2016 Ærøskøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 11-11-2015 - Plan 1: 11-11-2015 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst 54 53,6'N 10 24,7'E - kort 152 Møllegab

Læs mere

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 ORDENSREGLEMENT Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 2. Generel beskrivelse af Horsens

Læs mere

Bogense Havn og Marina

Bogense Havn og Marina Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2016 Bogense Havn og Marina Sidste opdateringer Tekst: 7-9-2016 - Plan 1: 21-12-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 34,0'N 10 04,7'E - kort 114 eller 151 fotograferet

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Forretningsbetingelser Generelle 2015

Forretningsbetingelser Generelle 2015 Forretningsbetingelser Generelle 2015 -stærk på logistik og samarbejde Aalborg Havn Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen Mail:

Læs mere

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-1-2017 Løgstør Havn Sidste opdateringer Tekst: 18-1-2017 - Plan 1: 11-1-2017 Beliggenhed Limfjorden 56 58,1'N 9 14,7'E - kort 105 Kanalhavn og Vester Bådehavn

Læs mere

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-6-2016 Kerteminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Beliggenhed Storebælt, Kerteminde Bugt 55 27,1'N 10 40,1'E - kort 141 Havnen set

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015

Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 Forretningsbetingelser Kraner og Serviceydelser 2015 -stærk på logistik og samarbejde Direktion: Adm. Direktør Claus Holstein Mail: ch@aalborghavn.dk Trafik & Operation: Havnekaptajn Peter J. Petersen

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe

AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe AFFALDSPLAN 2015 2018 Modtageordning for drifts- og last affald fra skibe Godkendt af Miljøstyrelsen, den 02.07 2015 Indholdsfortegnelse 1. Ansvar for affaldsplanen side 1 2. Formål og behov for modtageordningen

Læs mere

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus

Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Temadag om administrative forhold mandag den 22. maj 2006 i Århus Vores Mission Vi vil skabe overblik og tillid, så vores kunder kan træffe de rigtige beslutninger inden for forsikring og pension. Samløft

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR

KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR KRANVEDTÆGT GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1 VEDTÆGT for benyttelse af Aarhus Havns kraner og rengøring af kajarealer Indholdsfortegnelse: 1. Aarhus Havns kraner... 3 2. Kranernes brug... 5 3. Ansvar... 5

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017

Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Nuuk Harbour A/S Forretningsbetingelser For Sikuki Nuuk Harbour A/S 15. april 2017 Sikuki Nuuk Harbour A/S Postboks 4102 Aqqusinersuaq 48A 3900 Nuuk - Greenland T: +299 31 40 30 M: sikuki@sikuki.gl W:

Læs mere

Køge Havn. Forretningsbetingelser

Køge Havn. Forretningsbetingelser Køge Havn Forretningsbetingelser 2017 INDHOLD SKIBSAFGIFT Almindelige bestemmelser 3 Isafgift 4 Fritagelse for skibsafgift 6 VAREAFGIFT Almindelige bestemmelser 7 ISPS-afgifter 9 Tilbagebetaling af vareafgift

Læs mere

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk

Trafikservice: Trafikservice, døgnvagt - direkte telefonlinie 99301520, VHF kanal 16 E-mail: trafik@aalborghavn.dk 2 Aalborg Havn A/S Havnedirektør Svend Christensen Administration: Administrationschef Bjarne Rasmussen Trafikservice: Havnekaptajn Peter J. Petersen Drift og anlæg: Havneingeniør Tom E. Hansen Arealer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER 2015

FORRETNINGSBETINGELSER 2015 FORRETNINGSBETINGELSER 2015 Nærværende regulativ har gyldighed fra den 1. januar til den 31. december 2015 Havnebestyrelsen, december 2014 1 INDHOLD SIDE SKIBS- & VAREAFGIFT 3 11 REGULATIV & KRANTAKSTER

Læs mere

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe

Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Forslag til vejledning til udarbejdelse af affaldshåndteringsplan for drifts- og lastaffald fra skibe Bilag 1: Definition af affaldstyper og indsamling Bilag 2: Klageformular Bilag 3: Udkast til modtageplan

Læs mere

Priser og forretningsbetingelser 2016

Priser og forretningsbetingelser 2016 Priser og forretningsbetingelser 2016 LINDØ port of ODENSE Kontortid Odense havn Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.30 Noatunvej 2 Fredag Kl. 08.00-15.00 5000 Odense C Havnekontor Lindø Industripark A/S havnekontor@odensehavn.dk

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 206-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S

Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S Affaldshåndteringsplan Grenaa Havn A/S 2013-2016 Indhold Introduktion... 4 1. Lovgrundlaget... 4 Reglernes betydning... 4 Hvornår må skibe udlede affald... 4 2. Ansvarlig... 5 3. Formål med modtageordning...

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere