Det usikre kulstofkredsløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det usikre kulstofkredsløb"

Transkript

1 Nr. 148 november 2000 Det usikre kulstofkredsløb Når skov- og landbrug regnes med, er det umuligt at afgøre om Kyoto-aftalen holdes Kulstofkredsløbet i de russiske skove modvirker drivhuseffekt viser nye målinger > Men usikkerheden er 129 % - gode resultater kan altså i virkeligheden være dårlige > Højt spil med klimaet at regne kulstofkredsløbet i skovene med i klimaaftale > Kyoto-aftalens formål kan udhules af de store skovlande > Teknologirådet udgiver pakke på fem nyhedsbreve om Kyoto-aftalens problemer > Kolossale mængder af kulstof er i omløb i de vidtstrakte russiske skove. En samlet analyse viser, at skovene og de andre økosystemer suger mere kulstof op, end der slippes ud, selv om skovdrift og landbrug medregnes. Men analysen viser også, at usikkerheden i målemetoderne er på 129 % - meget mere end de forholdsvis små udslip, Kyoto-aftalen forpligter industrilandene til at skære af deres forurening. At handle med kvoter på det grundlag, er højt spil med klimaet. Usikre bindinger af kulstof i Rusland byttes med sikre udslip af drivhusgasser i andre lande. Landene har bedt FN's panel af klimaforskere om at rede trådene ud. Hvis USA, Rusland, Canada og andre store skovlande får deres ønsker opfyldt fuldt ud, bliver Kyoto-aftalens formål udhulet. Dette Fra rådet til tinget lægger op til klimamødet i Haag. Fire andre aktuelle nyhedsbreve om emnet kan findes på Spørgsmålet om skovdrift og landbrug skaber stor usikkerhed i forhandlingerne om Kyoto-aftalen. Repræsentanterne for de 160 lande, der mødes til klimamøde i Haag fra den 13. til den 20. november er uenige om fortolkningen af aftalens bestemmelser. USA, Rusland, Canada, og andre store skovlande ønsker brede definitioner af, hvordan man skal opgøre menneskers udslip af drivhusgasser. Helst vil de have hele kredsløbet af kulstof i naturen regnet med. EU og de fleste af udviklingslandene ønsker stramme definitioner og snævre grænser. De vil helst have beslutninger om det øvrige kredsløb af kulstof - det ved siden af de udledninger, der kommer fra industrilandenes forbrug - udsat. Uenigheden bunder til dels i advarslen fra forskere om, at en bred fortolkning vil give så stor en usikkerhed, at det kan undergrave hele Kyoto-aftalens formål. Der er usikkerhed om definitionen af en skov. Og der er usikkerhed om grænsen mellem almindelig skovdrift og en ekstra aktivitet, som fører til binding af kulstof og derfor sammenlagt et mindre udslip af drivhusgasser. Kan man f. eks. regne det med, hvis man planter træer på et område, hvor der har været skov i forvejen? Og i så fald: Hvor lang tid skal skoven have været ryddet? Men størst bliver usikkerheden hvis man tager sit udgangspunkt i hele kredsløbet og medregner alt det kulstof, der er ophobet i planterne og især i jordbunden. En sådan fremgangsmåde foreslår USA, Canada og Rusland, de tre største skovlande i aftalen. Det er på sin vis en logisk fremgangsmåde. I princippet kan der godt laves måleprogrammer og overvågningsprogrammer, som tjekker kulstoffets organiske kredsløb i alle økosystemerne. Men det bliver meget dyrt og det er ikke nok. Kyoto-aftalen kræ- 1

2 ver, at man kan gøre rede for hver enkelt ændring, år for år, sted for sted. Det har man ikke teknik og data til at gøre med tilstrækkelig præcision. Risikoen er derfor, at man ved at medtage kulstofkredsløbet i skovene giver carte blanche til udslip af drivhusgasser og en handel med udslipskvoter, der ikke kan kontrolleres. Kulstof-kredsløbet i Rusland Et forskerhold på det internationale institut for anvendt systemanalyse, (International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA), i Østrig har undersøgt kulstof-kredsløbet i verdens største skovland, Rusland. Analysen bygger på data om arealanvendelse, jordbundstyper, skovtyper og anden bevoksning, tømmerhugst, landbrugsstatistik, historiske data om jorderosion, data om klima og temperatur og biologisk vækst osv. Instituttet har gennem mange år opbygget databaser om disse forhold. Forskerne fra IIASA har samarbejdet med en række russiske forskere, institutioner og myndigheder. Den samlede mængde kulstof i planter og jordbund (ned til en meters dybde) er gjort op til knap 350 milliarder tons. Langt det meste befinder sig i jordbunden. Planterne indeholder lidt over 50 milliarder tons, hvoraf en stor del er dødt plantemateriale. I skovenes levende træer er der lagret godt 30 milliarder tons, mest i tajgaen. Økosystemernes opsugning af kultveilte fra atmosfæren er beregnet til millioner tons kulstof om året i skove og krat, stepper, sumpe, tundra osv. Dyrket jord og vild natur tilsammen. Til sammenligning betyder Kyoto-aftalen af industrilandene har forpligtet sig til at skære deres udslip af drivhusgasser ned med 680 millioner tons kulstof. De samme økosystemer afgiver også kultveilte til atmosfæren. I alt ca millioner tons, har forskerne regnet ud. Der er altså en netto-opsugning på ca. 150 millioner tons om året. Og så er det vel at mærke regnet med, at mennesket tager kulstof ud af systemet ved at bruge biomasse (træ, landbrugsprodukter mv.). I alt ca. 360 millioner tons. Selv om menneskets påvirkning af naturen medregnes, påvirker de russiske økosystemer altså klima-regnskabet i en gunstig retning, fordi de optager mere kulstof end de udskiller. Det kulstof, der er bundet i planter eller i jorden er ikke i atmosfæren, hvor det som kuldioxid er den vigtigste af drivhusgasserne. I fremskrivninger til år 2010 har forskerne endda beregnet at det positive facit vil vokse til næsten det dobbelte, enten den økonomiske vækst bliver stor, middel eller lille. Usikkerheden er for stor Men de forskere der har undersøgt kulstoffets kredsløb i Rusland, har naturligvis også regnet på usikkerheden. Deres konklusion er glasklar: Det globale kulstof-kredsløb Der er oplagret rundt regnet 500 milliarder tons kulstof i verdens planter og milliarder tons i jordbunde n ned til en meters dybde. Skovene og den jord, de vokser i, te g- ner sig for knap halvdelen. Landbrugsjorden en tyvendedel. Men kun en lille del påvirkes direkte af landbrug og skovdrift. I de sidste 150 år er der sluppet ca. 270 milliarder tons kul ud i atmosfæren som kultveilte fra afbrændingen af kul, olie og gas og cementproduktion. Udslippet fra biosfæren, især skovrydning har været ca. 136 milliarder tons. Men indholdet i atmosfæren er kun øget med ca. 176 milliarder tons. Resten er suget op af havene og af planterne, ca. 115 milliarder tons hver. Globalt set har der altså været nogenlunde balance mellem biosfærens udslip og optag, men kulstof er flyttet fra troperne til de tempererede områder. De store skove på den nordlige halvkugle optager som hovedregel mere end de afgiver. Men det skyldes i høj grad naturlig genvækst, tilstedeværelsen af ekstra kultveilte i atmosfæren og tilstedeværelsen af flere næringsstoffer. Disse effekter er sandsynligvis aftagende. Man ved med ret stor sikkerhed, at drivhuseffekten hvert år vokser med 3,3 milliarder tons kulstof, der tilføres atmosfæren i form af ekstra kultveilte, CO 2. Det kan beregnes, at havene optager ca. 2,3 millioner tons om året. Planter og jord må optage ca. 3 milliarder hvert år (punkt 4 og 6 i tabellen nedenfor). Men dette tal er meget usikkert. Globalt CO 2-udslip pr. år, Olie, kul og gas 2. Tilført atmosfæren 3. Optaget i havene 4. Optaget på landjorden 5. Udslip, ændret skov- og jordbrug 6. Resterende optag, landjorden Kilde: FN s Internationale Klimapanel: Land Use, Land- Use Change, and Forestry, Maj 2000 Kyoto-aftalens forpligtelser til at skære ned på udslippet af drivhusgasser kan ikke verificeres, når binding af kulstof i planter og jord regnes med. Man kan godt måle indholdet af kulstof i hver enkelt type skov, jordbund osv. Man kan også, med en vis usikkerhed, regne ud, hvor meget kulstof der er lagret i den russiske biomasse på et givet tidspunkt. Og man kan beregne hvordan denne beholdning ændrer sig ved de forskellige biologiske processer i planterne og jorden, ved skovdriften, ved dyrkningen af jorden. Forskerne mener selv at deres opgørelse er den hidtil mest præcise. Men i hver måling, observation, rapportering, forudsætning, skøn og model er der en usikkerhedsfaktor. Forskerne når frem til et foruroligende resultat: Den samlede usikkerhed er helt op til ±129% 2

3 I forhold til kredsløbet i biosfæren handler Kyotoaftalen om forholdsvis små i ændringer i et forholdsvis kort tidsperspektiv (20 år).»når usikkerhederne medregnes kan der ikke foretages nogen verifikation af netto-forandringerne i år 2010,«skriver forskerne (s. 115). Man kan heller ikke sige med videnskabelig sikkerhed, hvad der er mest effektivt: At skære ned på forbruget af olie, kul og gas eller at ændre metoderne i skovdrift og jordbrug, konkluderer de. Hvordan de ændringer, der er omfattet af Kyotoaftalen (rejsning, genrejsning og rydning af skov) påvirker kulstofbalancen i den øvrige del af biosfæren, kan man heller ikke videnskabeligt verificere, tilføjer de. Russisk roulette Kyoto-aftalen stiller som betingelse, at ændringerne i skovdrift, jordbrug og arealanvendelse skal være verificerbare og offentliggøres i en gennemskuelig form. Ellers kan man nemlig hverken regne sig frem til, hvor meget drivhusgasser et land må lade slippe ud, opbygge et velfungerende marked for kvoter for udslip, som er en del af Kyoto-aftalen, eller lave fælles regler og sanktioner mod lande, der ikke overholder deres forpligtelse. Efter den gamle metode, hvor hovedvægten ligger på CO 2 fra fossile kilder (energi og industri) havde Rusland et udslip i 1990, som ifølge IIASA svarede til 676 millioner tons kulstof. Siden er det faldet til kun lidt over 400 millioner tons på grund af økonomisk tilbagegang. I Kyoto fik Rusland lov at slippe lige så meget drivhusgas ud i 2008 til 2012, som landet gjorde i Det skete, fordi den russiske regering dengang mente, at den økonomiske tilbagegang var midlertidig. I de kommende ti år kan Rusland altså øge sine udslip meget stærkt uden at overtræde Kyoto-aftalen. Eller sælge meget store kvoter for udslip til andre lande. Hvis en ekstra binding af kulstof i planter og jord på millioner tons også bliver anerkendt, er der endnu større kvoter til salg. Uden at Rusland har indført mere vedvarende energi og energibesparelser. Uden at verdens klima har mærket nogen forskel. To eksempler fra IIASA s rapport kan belyse problemet yderligere. 1. En stor del af udslippet fra Rusland skyldes skovbrande. Det er rigtigt nok et problem for verdens klima. Men skal Rusland have kredit i klimaforhandlingerne for at forbedre sit beredskab og slukke flere brande? Det argumenterer den russiske regering faktisk for i sit forslag til klimatopmødet i Haag den november 2. Frem til 1990 var der meget landbrugsjord, der blev udpint. Indholdet af organisk materiale med kulstof faldt. Skal Rusland have kredit for at forbedre disse jordområders tilstand eller lægge nogle af dem brak? Specialrapport fra FN s Klimapanel Formålet med Kyoto-aftalen er at gøre den menneskeskabte drivhuseffekt mindre. I værste fald kan paragrafferne om skovdrift, jordbrug og arealanvendelse få den modsatte virkning. Men måske kan man definere sig ud af problemerne. Det har FN s Klimapanel, IPCC, lavet en specialrapport om. Den ansete svenske professor, Bert Bolin, har ledet arbejdet sammen med to andre. Han var tidligere formand for hele Klimapanelet - et netværk af flere tusinde forskere, der leverer videnskabeligt grundlag for den globale klimapolitik. Opgaven er at finde bredt acceptable definitioner, som afgrænser de områder hvor man kan sige med tilstrækkelig sikkerhed, at nye menneskelige aktiviteter faktisk ændrer skovdriften og jordbruget til gavn for klimaet på en måde der kan verificeres og kontrolleres. Det er ikke nemt. Hvordan definerer man en skov? Hvis man vælger en høj tærskel, kan tyndt bevoksede områder ryddes uden, at det tæller med. Hvis man vælger en lav tærskel kan de fleste af træerne fældes i en tæt skov, uden at det tæller som skovrydning, skriver IPCC. Det er også svært at trække grænsen mellem menneskeskabt og naturligt tab af skov. Er en skovbrand i virkeligheden påsat med det formål at rydde skoven? Er træerne døde af sygdomme på grund af dårlig praksis? Skal et land have kredit (altså ret til ekstra udslip) for at forbedre skovdriftens effektivitet? Hvis heden eller græssteppen springer i skov af sig selv og man samtidig planter træer, hvad er så hvad? Hvordan skelner man mellem ekstra vækst som skyldes en ny aktivitet af hensyn til klimaet og ekstra vækst som tværtimod skyldes, at klimaet bliver varmere og luften indeholder mere CO 2? En fuldstændig redegørelse for kulstof-kredsløbet ville være det bedste. Men hvis det skal være en helhedsbeskrivelse for hele landet, er usikkerheden alt for stor til at forpligtelserne kan verificeres. Hvis man nøjes med at gøre rede for hver enkelt aktivitet, får man til gengæld problemer med overlapninger. Hvis man for eksempel beskytter et stykke skov og den lokale befolkning så bare rydder skov et andet sted, eller kunderne på verdensmarkedet køber træ fra andre steder, så er man jo lige vidt. Der er også problemer med tidsperspektivet: En ung skov suger kulstof op. Men hvornår bliver det givet fri igen? Der er mest kulstof i gammel skov. Hvis man forøger både skovrydning og skovrejsning lige meget, bliver resultatet på kort sigt et stort ekstra udslip. Hvis ikke man regner den slags med, skal landene så kontrollere hinanden i hundrede år? Og hvad skal man stille op med de store naturlige udsving? Et naturligt tilbagevendende klimafænomen som El Niño kan medføre store udslip, så vi for få år siden. 3

4 Lille fejl kan vælte hele læsset I forhandlingerne op til topmødet i Haag har en række af landene, især store skovlande, søgt at få definitioner, der giver så stor en ekstra mulighed for udslip af drivhusgasser som muligt. USA argumenterer energisk for det principielle standpunkt, at alt skal tælles med (full carbon account eller comprehensive accounting). Hvis metoderne er for usikre til at verificere det i dag, så må videnskaben udvikle dem hen ad vejen. Amerikanske beregninger siger, at den samlede netto binding af kulstof, især i skovene, men også på marker og græsgange er mellem 260 og 360 millioner tons, med 310 som det centrale skøn. Det er et meget stort tal i forhold til USA s samlede reduktionsmål. I årene 2008 til 2012 skal USA have skåret syv procent af udslippet i forhold til Det svarer til 114 millioner tons kulstof mindre i udslip end i Men dertil kommer, at man i USA som i mange andre lande faktisk siden Kyoto-mødet har fortsat med at slippe flere drivhusgasser ud i atmosfæren. I USA er stigningen endda ret stor. Det samlede reduktionskrav fra i dag til årene er i størrelsesordenen 500 millioner tons om året. Det officielle russiske tal er endnu større. Over for Klimakonventionens sekretariat har den russiske regering den 10. august oplyst, at der foregår en netto binding af kulstof i skovene på 585 millioner tons kulstof i Altså mere end det samlede udslip fra energi og industri. USA erkender dog, at hele den påståede reduktion ikke kan indfases på en gang. Og Rusland erkender at alle 585 millioner tons ikke er omfattet af Kyotoaftalen. en»alvorlig bekymring«for størrelsesordenen, og de videnskabelige usikkerheder og risikoen.»vi er enige om, at bestemmelserne om opsugning af drivhusgasser ikke må underminere tilskyndelserne til at begrænse udslip og bevare den biologiske mangfoldighed,«siger ministrene. Bestemmelsen om rejsning, genrejsning og rydning af skov, kan man ikke komme uden om. Men resten bør udsættes til næste periode, mener EU. Dette nyhedsbrev er det fjerde i en pakke på fem, der lægger op til klimamødet i Haag. Læs også nyhedsbrevene: nr. 145 Kyoto-aftalen vakler nr. 146: Hullerne i Kyoto-aftalen nr. 147: Mere frugtbar jord - mindre drivhuseffekt nr. 149: Færre bøvser - bedre klima Fra rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Dette nyhedsbrev er skrevet for sekretariatet af journalist Ebbe Sønderriis. De sidste fem numre af Fra rådet til tinget er: 144: Allergi 143: Lette miljøgevinster overses 142: Fire bud på datasikkerhed 141: Xenotransplantation 140: Alternativer til kloning 139: Usikre gevinster for net-kommuner Som nævnt er det rigtigt nok, også ifølge de uafhængige forskere, at de store skove på nordlige breddegrader opsuger mere kulstof end de frigiver. Mange skove har også, af forskellige historiske grunde, en skæv aldersfordeling mellem træerne. Hvis man giver kredit for at hugge mindre end tilvæksten i den slags skove, kan det med rette hævdes, at landene får rabat for noget, de ville gøre alligevel. Udviklingslandene står fast på principperne: En anerkendelse af nye aktiviteter på skov- og jordområdet må ikke føre til et ringere samlet resultat. De står fast på at formålet med det hele er den størst mulige begrænsning af drivhuseffekten. I den første periode (år ) kan man måske enes om at lave et loft eller et bundfradrag. Problemet er bare, at hvis man anerkender selve princippet om kredit for opsugning af kulstof i planter og jordbund i bred almindelighed, så åbner man døren for en udhuling af hele Kyoto-aftalens formål på længere sigt. Den er jo tænkt som et første skridt på vejen til en langt større global begrænsning af udslippene. De vesteuropæiske lande har delte meninger. I EU s klimastrategi fra juni i år udtrykker ministerrådet 4

5 5

Huller i Kyotoaftalen

Huller i Kyotoaftalen Nr. 146 november 2000 Huller i Kyotoaftalen Fleksibiliteten i Kyotoaftalen giver store muligheder for at undgå reelle besparelser Industrilande kan slippe uden om deres forpligtelser fra Kyoto-aftalen

Læs mere

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport

Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport Klimapåvirkningen fra biomasse og andre energikilder Hovedrapport 1. juli 2013 RAPPORT De fleste energikilder, der er koblet til ikke-fossile brændsler betragtes ofte som klimaneutrale, uagtet at en stor

Læs mere

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Forord Når samfundet gør en indsats koster det som regel penge. Men kan denne indsats betale sig i kroner og øre? Dét

Læs mere

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

NATURVIDENSKAB FOR ALLE NATURVIDENSKAB FOR ALLE BÆREDYGTIG 1. ÅRGANG NR. 1 / 2006 UDVIKLING DET ØKOLOGISKE FODSPOR 1 Bæredygtig udvikling: Defi nition: E n bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN Hovedstaden VARMEPLAN Hovedstaden Bæredygtighed for biomasse til energiformål Baggrundsrapport til Varmeplan Hovedstaden 3 Oktober 2014 2 Bæredygtighed for biomasse til energiformål, Varmeplan Hovedstaden 3 oktober

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon 1 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie Danmark på nedtrapning Et målrettet energiscenarie Juli 21 Danmark på nedtrapning - Et målrettet energiscenarie Greenpeace, juli 21 Tekst: Ebbe Sønderriis Layout: Ebbe Sønderriis og Christian Uhlenfeldt

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Bioethanol i et fossilfrit samfund

Bioethanol i et fossilfrit samfund Bioethanol i et fossilfrit samfund Semesterprojekt 2013-18- 12 Udarbejdet af Niclas Højgaard Wandall, Mads Knorborg Pedersen og Kristoffer Wolsing Side 1 af 74 Side 2 af 74 Semester: 5 Projekt titel: Bioethanol

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard Bæredygtig udvikling af Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard 1 Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Forord BÆREDYGTIG UDVIKLING Agenda 21 Indikatorer FODSPOR Det økologiske fodspor Dit eget

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ

Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ Forord I marts 2000 fremlagde Det Europæiske Råd i Lissabon en tiårig strategi med henblik på at gøre EU til verdens mest dynamiske og konkurrencedygtige økonomi.

Læs mere

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg.

Indhold. Klimakaravanen på besøg på Duevejens Skole på Frederiksberg. Indhold 1. Den danske natur ændres med klimaet........... 4 2. Vindere og tabere i klimakampen................ 6 3. Verdens fattige de uskyldige klimaofre........... 8 4. Mindre natur, mere CO 2 og mindre

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse

Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse Carbon Footprint - den ideelle opgørelse og anvendelse 23. april 2012 RAPPORT Denne rapport er et led i CONCITOs strategi om at få større fokus på produkters rolle i udledningen af drivhusgasser. Dette

Læs mere

Geoengineering Det teknologisk klimafix NOAHs Forlag

Geoengineering Det teknologisk klimafix NOAHs Forlag Geoengineering Det teknologisk klimafix Kunstige træer, der suger CO 2 ud af luften. Gødskning af verdenshavene med jernsulfat, så havet kan optage mere CO 2 fra luften. Spredning af svovlpartikler i atmosfæren,

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Earth Hour 2013. Når vi ændrer klimaet, ændrer vi alt

Earth Hour 2013. Når vi ændrer klimaet, ændrer vi alt Når vi ændrer klimaet, ændrer vi alt WWF Redaktør: Anne Burlund Ansvarshavende redaktør: Charlotte Brix Andersen WWF Verdensnaturfonden. www.wwf.dk Koncept og design af grafiker Karina Eg, eg@karinaeg.dk

Læs mere

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige

Bliv klar til klima-topmødet. 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige Bliv klar til klima-topmødet 10 svar på en fair klima-aftale for de fattige BLIV EN DEL AF KLIMA-KAMPAGNEN! INFO WWW.MS.DK 10 SVAR PÅ EN FAIR KLIMA-AFTALE FOR DE FATTIGE Indhold: 1. Danmark skylder verdens

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2009

TIRSDAG DEN 24. NOVEMBER 2009 24-11-2009 1 TIRSG DEN 24. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet

Læs mere