HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2012 Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2012 Nr. 3"

Transkript

1 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2012 Nr. 3

2 2

3 Referat af ekstraordinærgeneralforsamling afholdt med følgende dagsorden: Valg af dirigent Kloakering: Bestyrelsen forslår at generalforsamlingen vælger Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, til projektering og tilsyn i forbindelse med kloakering af Hestholm. Finansiering: Bestyrelsen forslår generalforsamlingen, at der op optages individuelle lån til finansiering af egen andel. Lillelund: Bestyrelsen foreslår at Lillelunds gæld bliver taget med ind i finansieringen. Eventuelt Bestyrelsen foreslog Kirsten Holm fra Ballerup kredsen som dirigent, ingen andre forslag, så dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og fortalte om proceduren ved stemmeafgivelse. Der var fremmødt 198 haver, hvilket betød, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Herefter valg af stemmetællere, Søren Krohn (revisor) og Marianne Krohn, Gert Wrisberg og Johnna Brandal (revisor). Kloakering. Steen Falk fra Firmaet Balslev fortalte om projektet og kunne fortælle at firmaet havde været ude hos flere entreprenører for at få tilbud, så prisen kunne blive så korrekt som muligt. Han fortalte ligeledes, at de forventede arbejdet ville tage 7-8 måneder, med opstart marts Efter fremlæggelse af projektet var der mange spørgsmål: Følgende haver havde spørgsmål.: Have 255, 39, 140, 79, 144, 287, 265, 227, 194, 172, 47, 196, 72, 91, 278, 63, 285 og 199. Hvad sker der hvis vi ikke stemmer ja? Kloakeringen er jo vedtaget, så det skal jo gøres. 3

4 Hvad koster det at få vandet ind til huset? En skønnet pris fra Balslev ca kr. Skal alle vandledninger skiftes? Udskiftning er med i tilbuddet, men måske er det ikke nødvendigt. Skulle projektet ikke have været udbudt i licitation? Projektet er i ikke udbudt i licitation, men Balslev har indhentet tilbud på at få arbejdet gjort. Hvad gør man, hvis man er ved at sælge sit hus? Selv om man vil sælge, skal der kloakeres alligevel, men beløbet for kloakering kan så tillægges en evt. salgspris. Helårsvand? Vandmålere? Dette er ikke drøftet, men prisen til vandmålere er med i tilbudsprisen. Hvor skal der graves? Det satses på primært at grave i de grønne arealer. Hvorfor skal vandledninger renoveres? En vandledning kan ikke renoveres, men hvis de er gamle og utætte skal de udskiftes. I den gamle afdeling er de ikke nede i frostfrit. Hvorfor er prisen opgivet som et overslag og ikke en fast pris? Tilbuddet fra Balslev er givet efter gennemgang af de tegninger og planer som Cowi har lavet, derefter har de selv lavet nogle udregninger, Balslev mente dog at prisen var så tæt på som det var muligt. Hvorfor er der ikke kommet noget materiale ud før til medlemmerne? Bestyrelsen har først haft det for 14 dage siden og har ikke kunne sende noget ud før, da der ikke har været noget endeligt. Hvorfor er det så først kommet 1 uge før generalforsamlingen da det skal komme 14 dage før? Til en ekstraordinær generalforsamling behøver indkaldelse kun være med 1 uges varsel Hvem er ansvarlig, hvis prisen ikke holder? Balslev er som andre rådgivende Ingeniører m.m. underlagt lovgivningen, og garantier og forsikringer ifølge AB72. Balslev vil så få lavet tilbuddet om. Har bestyrelsen fået en uvildig til at se på materialet? Bestyrelsen har fået en advokat, med speciale i sådanne sager, til at gennemgå/læse tilbuddet. Kan man forsikre sig, hvis noget går galt? Det spørgsmål er der ingen svar på. 4

5 Referencer på Balslev og hvad hvis de går konkurs? Hvis man vil vide mere om Balslev, kan man finde dem i Erhvervs- og selskabsstyrelsen, ligesom det kan oplyses at Balslev hører under de 10 største Ingeniørfirmaer, med en meget stor egenkapital. Hvorfor ligger der ikke tegninger m.m. klar? Der ligger ingen tegninger klar endnu, vi har til gengæld heller ikke betalt Balslev noget endnu, men straks efter underskrivelse af kontrakten går firmaet i gang, og det lover at der bliver holdt møde med kloakudvalget ca. 1 gang om måneden og der vil blive ophængt tegninger, planer m.m. ved kontoret, så vi kan følge med i arbejdet. Efter alle disse spørgsmål og svar, kunne vi gå til afstemning om projektet. Forslaget om at Balslev forestår vores kloakering som rådgivende ingeniører blev vedtaget med stort flertal, 386 stemmer for og 10 stemmer imod, der var ingen der undlod at stemme. Forslaget vedtaget. Balslev oplyste, at arbejdet nu vil blive udbudt i licitation, og de vil udarbejde detaljerede projektplaner. Finansiering. Thomas Larsen fra Arbejdernes Landsbank orienterede om lånemuligheder og lånets løbetid. Da der kun var forespurgt på individuelle lån, var det denne beregning der var medtaget. Igen var der rigtig mange spørgsmål, men det blev konstateret at 5 haver havde forladt generalforsamlingen, hvorfor vi ikke kunne vedtage noget. Stor uro og frustration, men der blev stillet mange spørgsmål: Hvorfor skal vi betale allerede 1. november? Hvad sker der hvis banken går konkurs? Hvorfor er der ikke indhentet flere tilbud på lån? Hvorfor ikke kollektivt lån? Hvorfor har bestyrelsen ikke undersøgt prisen på et kollektivt lån? Hvad sker der hvis vi ikke betaler? Spørgsmål fra følgende haver: 144, 242, 140, 172, 108, 287, 86 og have 31. Flere af disse bad om ordet flere gange. Flere af disse spørgsmål blev forespurgt og forklaret flere gange og vi måtte konstatere at flere af de fremmødte på generalforsamlingen var utilfredse med bestyrelsens håndtering af indhentning af lånetilbud og da forsamlingen ikke var beslutningsdygtig, blev generalforsamlingen stoppet kl og bestyrelsen må arbejde videre på at få nye lånetilbud ind også tilbud om kollektivt lån. Have 242 ville komme med et tilbud om lån, som hun har forespurgt om i Sydbank.. 5

6 Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling skal ske hurtigst muligt, og det blev foreslået fra en haveejer at vi skulle prøve om vi kunne afholde det i Lillelund. (have 108) Marionn Synne Greve (formand) Kirsten Holm (dirigent) Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 6. september 2012 Kl På Tapeten store sal. Vedrørende finansiering af kloakering samt spørgsmålet om betaling af gælden på Lillelund. Dagsorden med forslag, vil blive udsendt senest 1 uge før. Såfremt der er nogen der har nogle forslag til finansiering af kloakering, bedes det sendt til bestyrelsen senest den 6. august For at der kan vedtages noget SKAL der være 2/3 af alle haver tilstede (196 haver). Hver have har 2 stemmer (altså 392 stemmer). Ud af de 392 stemmer SKAL 2/3 stemme for (262 stemmer). Så det er meget vigtigt at møde op til denne generalforsamling, samt at alle bliver der, til den er slut. Hvis der ikke skulle være haver nok til stede (196), så skal 2/3 af de fremmødte stemme for, men så skal vi igen ud i en ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtage noget. På denne 3. ekstraordinære generalforsamling, er forsamlingen beslutningsdygtige ved simpelt flertal, uanset hvor mange der møder op. Bestyrelsen 6

7 7

8 8

9 Kørsel og parkering. Bestyrelsen får flere og flere henvendelser om, at der desværre køres mere og mere på stierne. Som tidligere skrevet, så ødelægger det stierne samt det også kan gå ud over vores ledninger og dræn, som ikke er gravet ret dybt. Så kør kun på stierne, hvis det er tvingende nødvendigt. Brug trillebøren i stedet, til at få varerne ind. Det er os alle der skal betale, hvis der sker en skade. Parkering på stierne er en overtrædelse af Hestholms ordensregler og kan derfor i sidste ende, ende med ophævelse af lejemålet. Bestyrelsen har ikke lyst til at skulle tage denne bestemmelse i brug og håber heller ikke det skulle blive nødvendigt. Ligeledes bliver der klaget over, at der bliver kørt for stærkt på vejene samt den forkerte vej rundt i rundkørslen. Den højeste hastighed på vejene er 30 km i timen og på stierne max. 5 km i timen. Pas på med, ikke at parkere og spærrer for indkørsel til stierne. De er jo også brandveje. Til jer der skulle have glemt eller ikke læst 3 i ordensbestemmelserne om kørsel og parkering: Ordensbestemmelser Ingen transportmidler må henstå parkerede på veje og stier. 3.4 Biler og motorcykler skal ubetinget henvises til de af foreningen anlagte parkeringspladser, og parkeres med front mod hæk. Denne bestemmelse gælder overalt på foreningens område. Trailere skal parkeres på det markerede område på plads Motorkørsel på stierne må kun finde sted ved til og frakørsel af materialer og tungere bagage. Fra 1. november til 1. april er al bilkørsel på stierne FORBUDT. 3.6 Campingvogne må ikke henstilles i mere end 24 timer overalt på foreningens område uden bestyrelsens godkendelse. 3.7 Knallertkørsel på stierne er forbudt. 3.8 Al motorstøj såvel som unødig kørsel på stierne er forbudt. 3.9 Undgå unødig kørsel med tungere vogne i tøbrudsperiode De kørende skal udvise største agtpågivenhed, og hastigheden må ikke overstige 30 km i timen, på stierne max. 5 km i timen. Bestyrelsen 9

10 Bestyrelsen, H/F Hestholm, 20. juni 2012 Beboerne med udgang til plads 6 samt på Alle en protesterer hermed mod udvidelsen af trailer parkeringspladsen! Pa en generalforsamling blev det foreslået, at der blev etableret en ny trailer plads på græsområdet ved Tværstien. Dette forslag blev nedstemt med den begrundelse, at det ville blive for dyrt, da underlaget skulle være noget andet end græs! Med den nye udvidelse af trailerpladsen, har man ikke gjort sig disse overvejelser, idet de nye trailere skal placeres på græs, tæt ved beboelse! Da pladsen bliver udvidet, medfører det en større trafik på Alleen mod plads 6 end tidligere. I forvejen er der rigeligt med støj og forurening på Alle en. Der køres ofte meget stærkt og ikke altid hensynsfuldt. Af hensyn til ejerne i den anden ende af haveforeningen, ville det være betydeligt bedre at have pladsen tættere på. De er nemlig nødt til at køre her igennem 4 gange, hver gang de skal bruge deres trailer. Hvorfor er det os ved plads 6 der skal have ALLE trailere parkeret her? Hilsen Beboere v/ plads 6 og Alle en. Dette brev er afleveret til Bestyrelsen og redaktøren. Der fulgte underskrift med fra 19 beboere i Hestholm På grund af deadlinen på bladet, så er bestyrelsens svar ikke med i dette nummer. Redaktøren 10

11 Trailer til udlejning Det er muligt at leje en lille trailer, 100 x 150 cm. Prisen er kr. 50,- pr. dag mellem kl Traileren kan lejes hos: Arnt tlf.: Karen tlf.: Bestyrelsen Skraldemandsnyt. Den nye ordning med indsamling af aluminiumsdåser er blevet en stor succes. Der afleveres mange dåser ved den pose, der er placeret ved grøntcontaineren. Vi vil gøre vores bedste for at skifte poser så der altid er plads til flere. Der er også mange der stiller en pose med dåser ved køkkenaffaldssækken og den tager vi selvfølgelig med mandag morgen. Men: Der er desværre nogen der ikke rigtigt har forstået det, for der bliver afleveret poser med blandet affald bl.a gamle klude, papir, plastikflasker m.m. og kun nogle få aludåser. Det ser vi helst ikke gentager sig. Det er ikke meningen, at vi skal sortere det affald der afleveres! Jeg håber derfor, at det kun er denne ene gang, at sådan en pose er blevet afleveret. Jørn Schou Formand for skraldemændene 11

12 Nye medlemmer i H/F Hestholm: 209 Lisbeth og Allan Wulff Æblestien 1 42 Xianli Zhu og Hongxiao Jin Saturnstien 6 81 Ulla Betting Egernstien 8 68 Lene Kristensen Harestien Birgit Svensson og Preben B Petersen Rævestien Majbritt Præstegaard Solsortestien Gitte Nielsen Saturnstien Trine Hamann Løschenkohl Hermesstien Trine Nygaard Elleby Spurvestien Inge-Lise Reinholdt Hansen og Bent O Hansen Tværstien 11 Ballerup Bladet Den lokale avis for Ballerup og omegn, den kan afhentes i den gamle telefonboks ved plads 4 hver tirsdag. Redaktøren 12

13 Tur for skraldemænd til Vestforbrændingen Den 8. maj var der arrangeret tur til Vestforbrændingen i Glostrup. Vestforbrændingen arrangerer jævnligt informationsdage, som alle kan tilmelde sig til. Vi mødte sidst på eftermiddagen og fik en orientering om deres arbejde. Der er ansat 300 personer i Vestforbrændingen, som ejes af 19 kommuner i Hovedstadsområdet. Vi kender alle den høje skorsten, som er 150 meter høj. Den høje skorsten var en nødvendighed, da røgen ikke blev renset fra begyndelsen. I dag bliver røgen renset flere gange og en skorsten i dag vil være meget mindre. Hovedopgaven for Vestforbrændingen er afbrænding af køkkenaffald og det giver mulighed for produktion af el og varme til beboere i området. Det er firmaer, boligselskaber og parcelhuse. Herlev Hospital er også tilsluttet Vestforbrændingen. Efter orienteringen i et auditorie, så blev vi delt i 2 hold på 30 personer. Udstyret med sikkerhedshjelm og headset, blev vi vist rundt i lokaliteterne. Først så vi en model af et minivarmesystem. Det varme vand, som produceres, det kommer ikke helt ud i radiatorerne, men sendes til en varmeveksler, hvor det varmer andet vand op, som så sendes ud i varmeledningerne. Alle skraldebiler, som kommer, de bliver vejet og derefter kan de læsse af i en stor siloer. Køkkenaffaldet bliver læsset af i et par dybe grave. Affaldet bliver flyttet rundt i siloen af hensyn til at der kan ske selvantændelse. Alt arbejdet på forbrændingen er overvåget af en døgnbemandet central. Et stort problem er aluminiumsdåser, som stopper ristene i brændovnene. På baggrund af denne oplysning, så har skraldemændene iværksat indsamling af aluminiumsdåser, så de ikke blandes sammen med køkkenaffaldet. Vi blev også orienteret om, at flere kommuner indfører ordninger, hvor affaldet skal sorteres bedre. Et problem er plastaffald. Der er flere typer plast, som kan genanvendes. Redaktøren 13

14 Kalenderen juli: Loppemarked 9. august: Præmiehavevandring kl september: Sidste dag for afhentning af køkken affald 28. oktober: Sidste åbningsdag for containerne 28. oktober: Lukning for vand Pligtarbejde/fællesarbejde: 2: opsamling Pligtarbejde/fællesarbejde Der sker ofte, at enkelte der er mødt på pligtarbejde, meddeler, at de er nødt til at gå lidt før kl. 12. Ellers kan de ikke nå at aflevere grønt affald og køkken affald. Jeg skal gøre opmærksom på, at der møder skraldemænd op på plads 4 kl , netop af hensyn til dem der skal på pligtarbejde. Arnt Winther Områdemand 14

15 SLAGTER KIIRDAL Hedegårdens Butikscenter Hedeparken Ballerup VI HAR ALT TIL GRILLEN Mad ud af huset: Kantinelevering Festbuffet Gallabuffet Ostebord Frokostanretning Leveres lige til døren! Åbningstider: Mandag Lukket Tirsdag - Fredag Lørdag Tlf. og Fax:

16 16

17 17

18 Vurderinger af haver Vurdering af haver bestilles ved henvendelse hos Darryn Brian Dobbs. Vurdering koster 1000 kr. Havesalg Ved salg af have skal der aftales tid med næstformand Michael Olsen. Sælger skal indbetale 1000 kr. Salget foregår på kontoret. Indmeldelsesgebyret for nye medlemmer på 1000 kr. skal også være indbetalt inden salget. Tinglysning Tinglysningsattest skal fremvises ved værdiansættelsen af hus og have. Rottesikring Alle bygninger på grunden skal være rottesikrede. Stophaner Skal kontrolleres jævnligt. Hvis I er væk i længere tid, er det en god ide at lukke jordhanen, så I ikke kommer hjem til vandskader eller andre kedelige overraskelser. Undgå vandspild Det koster et gebyr på 1½ måneds haveleje. Kalmarhegn Kalmarhegnet ud mod stien skal være malet med sort træbeskyttelse på alle sider, og skal være i god stand. Nye kalmarbrædder sælges i kontortiden den 1. og 3. søndag fra kl i perioden 1. april til 30. september. Stier og rotunder Stier og rotunder skal være renset for ukrudt. 1½ meter bag hækken skal græsset være slået, og ukrudt i hækken skal fjernes. Tilbygning Ved alle forandringer og tilbygninger af hus, udhus, terrasser og legehuse, skal der leveres en tegning af det planlagte og eksisterende byggeri, indtegnet på grundplanen for haven, med angivelse af alle mål, også på det eksisterende byggeri. Denne tegning skal godkendes af bestyrelsen. Det er ulovligt, hvis der ikke er en godkendt samt hvis byggereglementets bestemmelser for kolonihaver ikke overholdes. Bestyrelsen kan kræve de forandringer der er lavet, nedrevet. Batterier Brugte batterier kan afleveres ved containeren, søndag mellem

19 Foreninger i Hestholm Ædedolkene Kontaktperson: John Otto Jensen (Lokestien 27) Den aktive Seniorklub Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Harmonikavennerne Kontaktperson: Vivi Neander (Jordbærstien 2) Bowling Kontaktperson: Gert Wrisberg (Grævlingestien 4) Andre vigtige kontakter Festudvalget Kontaktperson: Ingelise Buczio (Rosenstien 1) Vurderingsudvalg Darryn Brian Dobbs Bjarne Osbæck Kim Larsen Bjarne Puggaard Hans Rangstrup Peter Aabank Ballerupkredsen: Formand Kirsten Holm Tinglysningskontoret: Majsmarken Hobro

20 Haveforeningen Hestholm Vestbuen Ballerup Bestyrelsens telefoniske træffetid er mellem kl kl.19.00, mandag til torsdag. I nødstilfælde kan der rettes henvendelse til bestyrelsen udenfor telefontiden. Formand Marionn Synne Greve Frederiksvej 52, 2. tv Frederiksberg (Lærkestien 1) Næstformand Michael Olsen Baltorpvej 249, Ballerup (Spurvestien 2) Kasserer Karen Offenberg Rævens Kvarter Ballerup (Lærkestien 8) Sekretær Anne-Marie Brandt Bispevangen 10, 3. tv Ballerup (Månestien 3) Områdeformand Arnt Winther Møllehusene 3, 2. th Roskilde (Grævlingestien 5) ( Alle henvendelser vedrørende pligtarbejde, skal ske til områdeformanden Kontortid 1 og 3. søndag i måneden kl i perioden 1. april til 30. september. Vurdering: Vurdering bestilles hos Darryn Brian Russel Dobbs for aftale, onsdage eller Dog ikke i perioden 1. november til 31. marts. Salg: Tid aftales ved henvendelse til Michael Olsen. Træffes i kontortiden mellem kl kl på eller Udlejning af foreningshus: Skal aftales med Hanne Christensen på torsdage eller Formand for skraldemændene: Jørn Schou (Jordbærstien 2) Formand for eliteholdet: Bent Hansen (Violstien 8) Ansvarshavende redaktør: Arne G Hansen Magleparken 21, 2. th Ballerup (Tværstien 10) Deadline for indlevering af indlæg: Hjemmeside: 20

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4

HESTHOLM ORIENTERING. Oktober 2012 Nr. 4 HESTHOLM ORIENTERING Oktober 2012 Nr. 4 2 Fra formanden Så er vi gået ind i sæsonens sidste måned. Det har ikke været den varmeste sommer. Det er ikke mange aftener det har været muligt, at sidde ude,

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1

HESTHOLM ORIENTERING. Januar 2013 Nr. 1 HESTHOLM ORIENTERING Januar 2013 Nr. 1 2 Så er vi nået 2013 og kan se frem til et år hvor haveforeningen bliver en stor byggeplads. Balslev har ændret på planerne med kloakeringen. Til fordel for nogle

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3

HESTHOLM ORIENTERING. Juli 2013 Nr. 3 HESTHOLM ORIENTERING Juli 2013 Nr. 3 2 OBS!!!! Alle ændringer på hus, hegn, hæk osv. Kræver godkendelse af bestyrelsen, hvorfor Fordi ALLE aftaler KUN er gyldige med skriftlig tilladelse. Dette gælder

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3

hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3 hestholm Orientering Juli 2009 Nr. 3 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

hestholm Orientering November 2010

hestholm Orientering November 2010 hestholm Orientering November 2010 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING November2011

HESTHOLM ORIENTERING November2011 HESTHOLM ORIENTERING November2011 Ny redaktør af Hestholm Orientering Jeg har overtaget jobbet efter Jesper. Jesper har stået for bladet i flere år. Nu har han valgt at stoppe. Der vil nok komme nogle

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum

KondiBanko fejrer 25 års jubilæum 33. årgang September 2008 Nr. 131 Foto: Allan Lund KondiBanko fejrer 25 års jubilæum På billedet ser I ophavskvinderne til KondiBanko: Gertrud Backhausen og Sonja Lindgren Leder Så går sæsonen på hæld

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Haveforeningen Grundet

Haveforeningen Grundet Haveforeningen Grundet Nyhedsbrev nr. 12. Fællesarbejde Markedsdag Aktivitetskalender Sankt Hans fest På en lidt anden måde! Juni 2013 Krav om byggetilladelse: Skorsten pejs brændeovn. Aftrækssystemer

Læs mere