Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp"

Transkript

1 Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen, Kirkebakken 80 Christina Petersen, Kirkebakken 101 Jens Simonsgaard, Klintebyvænget 1 Jesper Lund Andersen, Teglværksvej 23 Niels Rasmussen, Teglværksvej 49 Leif Andersen, Strandbakken 41 Niels Kragholm, Strandbakken 72 Anni Gais, Strandbakken 119 Kurt Ramskov Laursen, Strandbakken 134 Der havde indtil dagen før været uklarhed om mødet ville blive afholdt, da de forventede oplæg ikke var klar, og der ikke var blevet sendt besked til alle ildsjæle. Det blev derfor aftalt at fremover vil den der lægger hus til et møde sende bekræftelse ud cirka en uges tid før. For nogle var det også uklart, hvem der er i ildsjæle-gruppen. Kurt ville sørge for en ajourført liste (se bilag 1). Til mødet var der en løs dagsorden, som ikke blev fulgt systematisk, hvorfor referatet er opdelt efter de beslutninger og konklusioner, der blev taget på mødet. 1. Vedtægter. 2. Projektering. 3. Klausuler og tinglysning. 4. Kommunen siden sidst. 5. Nedsættelse af udvalg. 6. Besøg hos andre anlæg. 7. Besøg fra Center for Recirkulation. 8. Næste møde. Ang. 1: Vedtægter. Kommunen havde før sommeren stillet i udsigt, at den ville sørge for et udkast til vedtægter til begyndelsen af august. Da dette ikke skete, havde Steen lavet et udkast til vedtægter og sendt det til kommunen. Den eneste respons hidtil har været en kopi af vedtægter fra et spildevandslaug i Ringsted. Udkastet var også udsendt til nogle af ildsjælene, men ikke alle havde fået det. Bl.a. af denne grund blev kun enkelte overordnede aspekter af vedtægterne behandlet på mødet. Selskabsformen. Det blev kort drøftet hvilken selskabsform spildevandslauget skal have. Mulighederne er bl.a. Amba og i/s. Amba giver medlemmerne begrænset 1

2 økonomisk ansvar, men formen gør det meget vanskeligt at optage lån. Et i/s har solidarisk hæftelse og kan derfor let optage lån. Mulige selskabsformer skal undersøges nærmere, bl.a. om et laug er en speciel juridisk konstruktion. Eksisterende spildevandslaugs erfaringer skal inddrages. Geografisk område. Efter en længere diskussion blev det besluttet at starte med at det område, der er dækket af underskriftsindsamlingen, dvs. Strandbakken, Ved Strandskoven, Klintebyvænget, Teglværksvej ind til bygrænsen til Marvede og Kirkebakken fra og med nr. 57 og fremad (Referentens kommentar: Efter at have checket underskriftslisten bør vi også tage Menstrupvej 22 med). Dette betyder ikke, at området dermed er lagt endeligt fast, men det er udgangspunktet indtil videre. En fordel ved at være et forholdsvist stort laug er, at det giver bedre muligheder for at søge EU-tilskud. Formålsparagraffen. Den er i udkastet meget specifik, hvilket blev bemærket. Steen havde lavet den således for at forøge muligheden for at få EU-tilskud. Det kræver, at lauget ikke blot løser spildevandsopgaven generelt, som kommunen lige så godt kunne løse den, men at det gøres på en miljømæssig bedre måde. Muligheden for at kommunen går ind i lauget som stedfortræder for en grundejer er indføjet for at gøre det let for kommunen, at løse spildevandsproblemet for matrikler, der ikke selv ønsker at indgå i lauget. Problemet med dårlige betalere. Dette blev drøftet på sidste møde og det blev på ny fremhævet, at sanktionen at lukke af for spildevandsafledningen ikke helt svarer til at lukke for vandet fra vandværket, da nogle måske vil være ligeglad med, hvad der sker med spildevandet og derfor ikke reagere på sanktionen. Ifølge Jannik fra kommunen kan bidrag til lauget formentlig få status på lige fod med skatter og afgifter, hvis spildevandsløsningen tinglyses på ejendommene. Ang. 2: Projektering. Center for Recirkulation havde kigget på kommunens kort over lokalområdet og Steen havde haft en indledende snak med centeret. Eksempelvis foreslår centeret, at der kan laves et anlæg for de 16 ejendomme i Klinteby på 8 m x 60 m til en anslået pris (for selve anlægget) på kr. ekskl. moms. Det vakte lidt undren, at centeret foreslår så stort et anlæg, da udmeldingen på sidste møde var anlæg til maksimalt 5 husstande. Steen forklarede, at det skyldes at man regner med færre beboer pr. husstand og mindre belastning fra en beboer på landet. Ud fra dette mente Steen, at et tilsvarende anlæg var realistisk i Karrebækstorp og han havde kort drøftet beliggenhed med nogle af de andre beboere. En mulighed er det trekantede jordstykke bag Teglværksvej 89 og 95. Generelt er det bedst at bygge et anlæg ved at placere en samletank et sted, hvor der er fald på rørene til tanken fra de tilsluttede ejendomme. Fra samletanken pumpes spildevandet så op under pileanlægget, som fungerer bedst, hvis det ligger et sted med god luftcirkulation og ikke alt for meget overfladevand. Omkring det økonomiske blev det fremhævet, at det var vigtigt at få alle udgifter medtaget i 2

3 en projektskitse, så projektet ikke efterfølgende bliver væsentlig dyrere, fordi noget har været overset. Bl.a. skal man huske den enkelte grundejers udgifter til anlæg separation af tagvand og spildevand (hvis det ikke sker nu), udgift til evt. udskiftning af opsamlingstank og udgifter til indkøb af jord til anlæggene. Problemet med hønen og ægget Før der kan holdes et stiftende møde for lauget, så skal der udarbejdes en projektskitse med et realistisk økonomisk overslag. Omvendt vil hjælp til udarbejdelsen af en realistisk projektskitse koste penge, som bedst kan rejses gennem et laug. Dette problem blev drøftet og der fremkom flere løsningsforslag: Man kan få Hedeselskabet eller andre selskaber, der også kan udføre projektet, til at lave projektskitsen som et slags tilbud. Der kan søges penge til udarbejdelse af projektskitsen. Steen nævnte, at det i øjeblikket diskuteres i LAG Næstved om der kan ydes tilskud til et sådant indledende projekt. Man kan stifte en forening med det formål at få økonomiske bidrag fra medlemmerne til at igangsætte projektskitsen. Foreningen kan så efterfølgende ændres til lauget. Ang. 3: Klausuler og tinglysning. På sidste møde blev diskuteret kommunens klausuler på tilladelser til pilerensningsanlæg. På en tilladelse vil kommunen typisk påføre en klausul om, at hvis der laves en kommunal spildevandsløsning i området, så skal man tilsluttes den, selv om man har et anlæg. Der er ikke kommet noget egentlig nyt fra kommunen om fravigelse af dette. Steen havde haft fat i en juridisk kyndig som havde oplyst, at så længe kommunens klausul ikke er tinglyst på grunden, så kan man selv tinglyse en servitut om at en spildevandsløsning for grunden skal være et pilerensningsanlæg. En tinglyst servitut vil overtrumfe kommunens klausul i tilfælde af en tvist. Det kan være en mulig løsning at tinglyse spildevandsløsningen på alle implicerede grunde inden en egentlig ansøgning til kommunen indgives. Under alle omstændigheder vil der formentlig blive tale om tinglysning af selve anlæggene. Ulempen er bl.a., at tinglysning er belagt med afgift (1400 kr.). Ang. 4: Kommunen siden sidst. Steen informerede: Kommunen arbejder med en spildevandsløsning i den nordlige ende af kommunen, hvor spildevandets pumpes til rensningsanlæg. Borgerne i området har ikke været bekendt med planerne. Steen har informeret om dem og muligheden for pilerensningsanlæg som alternativ. Steen havde skrevet et brev til alle byrådets medlemmer omkring spildevandsløsningerne og bl.a. spurgt om, hvorfor kommunen ikke i forvejen har informeret borgerne om planerne. 3

4 Ang. 5: Nedsættelse af udvalg. Der blev nedsat 3 udvalg til det videre arbejde. Et PR-udvalg bestående af Christina, Niels og Niels. Det vil i første omgang sørge for at informere alle beboerne i det geografiske område om status med arbejdet, fordi flere havde efterlyst dette. Desuden vil det gøre opmærksom på muligheden for at få ekstra information på hjemmesiden og evt. via en mailliste. Et Tilskudsudvalg bestående af Jens og Steen. Det vil først og fremmest undersøge muligheden for tilskud fra EU. Et Vedtægtsudvalg bestående af Jesper og Kurt. Det vil indsamle vedtægter fra andre laug og ud fra disse og Steens udkast lave et nyt udkast med fremhævelse af de overordnede spørgsmål som vedtægterne skal afklare. Det blev aftalt at udvalgene skal være omhyggelige med at informere alle ildsjælene om væsentlige ting, så alle kan være velinformerede om arbejdet. Ang. 6: Besøg hos andre anlæg. Steen havde været i kontakt med folkene bag til det større pilerensningsanlæg i Halsnæs og til et anlæg ved en skole i Sorø. Begge steder vil de godt modtage besøg. Steen ville godt lave en aftale om et besøg i Halsnæs. Specielt interesserede i dette besøg var: Anni, Jens, Leif og Steen. Formålet er at indsamle deres erfaringer med etablering og drift. Ang. 7: Besøg fra Center fra Recirkulation. Peder Gregersen fra Center for Recirkulation ville godt aflægge os et besøg for at diskutere løsninger med pilerensningsanlæg for lokalområdet. Steen påtog sig at kontakte kommunen for at høre om den ville være interesseret i at arrangere hans besøg, så folk fra kommunen også kunne deltage, mod at kommunen skaffede et tilstrækkeligt stort lokale. Det blev også foreslået at åbne op for at andre interesserede i lokalområdet og fra den nordlige del af kommunen kunne komme. Steen går videre med det og får aftalt et par mulige datoer, hvor vi så vælger den der passer de fleste af ildsjælene. Ang. 8: Næste møde. Det næste møde forventes afholdt efter besøget i Halsnæs og besøget fra Center for Recirkulation. Det er foreløbig planlagt til torsdag, den 8. oktober kl hos Kurt Ramskov Laursen, Strandbakken 134. Formålet er at samle op på besøgene og udvalgenes arbejde. Mindst en uge før mødet udsender Kurt dagsorden til mødet eller information om evt. ændring af mødetidspunkt. Referent Kurt Ramskov Laursen 4

5 Bilag 1: Ildsjælene i Karrebækstorp og Klinteby. Som ønsket har jeg lavet en ajourføring af listen af ildsjæle. Følgende har tilkendegivet, at de gerne vil deltage aktiv som ildsjæl: Steen B. Rasmussen, Kirkebakken 80 Morten From, Kirkebakken 87 Christina Petersen, Kirkebakken 101 Jens Simonsgaard, Klintebyvænget 1 Jesper Lund Andersen, Teglværksvej 23 Niels Rasmussen, Teglværksvej 49 Leif Andersen, Strandbakken 41 Niels Kragholm, Strandbakken 72 Ole Hansen, Strandbakken 84 Anni Gais, Strandbakken 119 Kurt Ramskov Laursen, Strandbakken 134 Minimum denne gruppe skal have alt information omkring møder m.m. Bertel Mortensen, Strandbakken 78 er meget interesseret i arbejdet, men kan ikke deltage, da han kun opholder sig i området i weekenden. Følgende har meddelt, at de gerne vil hjælpe til med praktisk eller teknisk arbejde, men enten ikke ønsker eller ikke har tid til at deltage i ildsjælegruppen: Jørn Jarnved, Strandbakken 125 Erik Lundsgaard Larsen, Kirkebakken 66 Følgende havde oprindelig tilkendegivet at ville deltage som ildsjæle, men de svarer ikke på mailen og har ikke været til nogle af møderne, så de kan vel ikke længere regnes som ildsjæle: Henrik Pind Hansen, Strandbakken 1 Erik Christoffersen, Strandbakken

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013

Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013 Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013 Referat Tilstede: Vivi (50), Søren (52), Birgitte (54), Regner og Irma (56), Birgit og Knud (58), Dorthe og Rene (60), Morten (62), Else (64),

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl. 19.30-20.56 Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær

2 Godkendelse af referat den 18 maj 2015. 4 Orientering udvalg-kasserer-sekretær Bestyrelses møde d 4 juni 2015 v3 Deltagere: Alle minus Palle (Ferie) og Christian (Afbud) I det følgende: AS = Aalborg Sejlklub, BS = Bestyrelse, GF = General forsamling 1 Godkendelse af dagsorden OK

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere