Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby"

Transkript

1 Vil du være med til at ændre kommunens plan om at kloakere vores landområde så læs her om Rensning af spildevand ved hjælp af pil i Karrebækstorp/Klinteby Hvad får du ud af det? En stabil og gennemprøvet metode En miljørigtig løsning En 100 % rensning af dit spildevand Du sparer en stigende vandafledningsafgift Etableringen forventes at blive billigere end kommunal løsning

2 Indholdsfortegnelse Hvorfor lave pilerensningsanlæg?...2 Hvorfor lave det i fællesskab?...2 Hvad skal der laves på min ejendom?...3 Hvordan fungerer et pilerensningsanlæg?...3 Skal jeg have et pilerensningsanlæg på min grund?...3 Hvad koster det sammenlignet med en kommunal løsning?...3 Hvad hvis man stadigvæk synes det er dyrt?...5 Hvordan kommer jeg med i projektet?...5 Hvad kræves der for at projektet bliver gennemført?...5 Hvad sker der, hvis jeg ikke foretager mig noget?...6 Hvad er tidsplanen for projektet?...7 Hvordan får man yderligere oplysninger?...7 Hvorfor lave pilerensningsanlæg? Det er politisk besluttet, at der skal ske spildevandsrensning i landdistrikterne før Dette gælder også for vort lokalområde, da spildevandet herfra løber urenset ud i fjorden. Næstved Kommune er gået i gang med at lave planer for kommunens landdistrikter og har allerede gennemført dem enkelte steder. For vort lokalområde blev der i foråret arbejdet med en plan om at kloakere lokalområdet og pumpe spildevandet til rensning i Næstved Rensningsanlæg. På initiativ af Steen B. Rasmussen har en gruppe lokale ildsjæle det sidste halve år arbejdet med en alternativ løsning, hvor spildevandet renses lokalt i et antal pilerensningsanlæg. Denne løsning er både billigere (se afsnittet Hvad koster det sammenlignet med en kommunal løsning?) og mere miljøvenlig end kommunens plan, da der er tale om fuldstændig rensning af spildevandet. Da forslaget om løsningen med pilerensningsanlæg blev fremlagt i foråret tilkendegav hovedparten af områdets beboere med deres underskrift, at løsningen havde deres interesse. Ildsjælegruppen har i mellemtiden nærmere undersøgt pilerensningsløsningen og været i dialog med Næstved Kommune herom. Dette er baggrunden for at gruppen af ildsjæle har igangsat et projekt baseret på pilerensningsanlæg. Hvorfor lave det i fællesskab? Fordelen ved at have et større spildevandslaug for lokalområdet i modsætning til 2

3 mindre laug som fx et laug pr. anlæg er, at det administrative arbejde bliver mindre (ansøgninger om tilskud og godkendelse kræver samme arbejde), at prisen blive billigere pr. ejendom i et stort projekt, samt at drift og vedligeholdelse kan varetages i fællesskab. Hvad skal der laves på min ejendom? For at blive tilsluttet et pilerensningsanlæg skal din ejendom opfylde to krav. Det ene krav er, at alt spildevand skal opsamles i en bundfældningstank på mindst 2 kubikmeter. Det andet krav er, at egentlig spildevand skal adskilles fra overfladevand, dvs. tagvand, vand fra gårdsplads og lignende. Flere ejendomme opfylder allerede disse krav og skal så alene have nedgravet en rørledning fra tanken til pilerensningsanlægget. På andre ejendomme vil der være en merudgift ved at skifte tanken og/eller ændre rørføring så spildevand og overfladevand adskilles. Merudgifterne vil derfor være forskellig fra ejendom til ejendom, se nærmere i afsnittet Hvad koster det sammenlignet med en kommunal løsning? Hvordan fungerer et pilerensningsanlæg? Dette er nærmere beskrevet i folderen Pilerensningsanlæg, som er vedlagt. Skal jeg have et pilerensningsanlæg på min grund? De fleste pilerensningsanlæg vil blive tilkoblet 3-6 ejendomme. Der skal altså etableres en hel del anlæg i området og måske skal en af dem placeres på din grund, hvis der er plads. Et pilerensningsanlæg fungerer bedst, hvis det er 8 m bredt og mindst 50 m langt. Der er ingen lugtgener og efter 1-2 år er pilene groet til og giver dejligt læ for vinden. Overvej derfor om du har plads til et anlæg. En mulighed kan fx være at en eksisterende træbeplantning erstattes af et pilerensningsanlæg. Ejere der lægger jord til et anlæg vil modtage en årlig lejeindtægt fra spildevandslauget. Hvad koster det sammenlignet med en kommunal løsning? Det har vist sig at være meget vanskeligt at give præcise oplysninger om det økonomiske, fordi udgifterne til pilerensningsanlæg afhænger af flere faktorer, hvoraf nogle er dårligt kendte. Et hovedformål med at stifte Pilelaugets Venner er netop at få et præcist budget. Tallene nedenfor er det bedste bud, som vi kan give i øjeblikket. Etableringsudgiften forventes alt inklusive, at være mindre ved valg af pileløsning frem for den kommunale løsning. Ved en kommunal spildevandsløsning 3

4 vil der skulle betales for tilslutningsafgift p.t. kr , rørføring til samleledning i gennemsnit kr samt, for sløjfning af eksisterende anlæg ca. kr eller, i alt ca. kr Pileanlæggets etableringsomkostninger kan for den enkelte variere alt efter hvor meget rørføring der skal laves på den enkelte tilslutning og om en eksisterende bundfældningstank/trixtank på ejendommen fortsat kan bruges, hvilket vil give en besparelse. Det er dog en forventning, at ingen vil skulle betale mere end ved den kommunale løsning. Baggrunden for dette er et overslag som Peder Gregersen, Center for Recirkulation, fremlagde på et møde på Karrebæk Skole den 6. oktober 2009 for etablerings- og driftsøkonomi for 45 ejendomme i Klinteby og Friheden (området mellem Karrebækstorp og Klinteby). Han nåede frem til en etableringsudgift på omkring kr pr. ejendom efter et tilskud. Dette niveau er lidt højere end hvad der rent faktisk er betalt for andre lignende projekter uden tilskud. Der vil blive undersøgt alle muligheder for at opnå tilskud til projektet. Med et tilskud vil investeringsniveauet falde markant. Driftsudgifterne (pr. år) kendes lidt bedre. For pileløsningen forventes en årlig udgift på kr inklusive tanktømning, hvis udgiften er den samme pr. ejendom. Driftsudgifterne til den kommunale løsning opkræves som en vandafledningsafgift af ejendommens vandforbrug. Vandafledningsafgiften er i 2009 på kr. 33 pr. kubikmeter og der er forslag om at den vil stige til kr. 42,50 pr. kubikmeter i I mange kommuner har den allerede nu, rundet de kr. kr. 50 pr. kubikmeter. Kommunens kloakeringsløsning for lokalområdet opererer med samlede anlægsudgifter på kr pr. ejendom. Det betyder, at tilslutningsafgiften på kr nævnt ovenfor ikke dækker disse, hvorfor resten må betales via en forhøjelse af vandafledningsafgiften. En hurtig beregning viser, at en stigning af vandafledningsafgiften til kr. 100 pr. kubikmeter absolut ikke er urealistisk. Skemaet nedenfor sammenligner driftsudgifterne ved forskellig vandforbrug. Vand-forbrug kr. 33 (2009) 50 kbm 110 kbm 170 kbm Vandafledningsafgift pris pr. kubikmeter kr. 42,50 (forv. 2010) kr. 100 (muligt om få år) Pileanlæg

5 Konklusionen om det økonomiske er, at etableringsindskuddet for den enkelte ejendom forventes at være cirka det samme for pileløsning og kommunal løsning, men at det vil afhænge af omfanget af tilskud. Derimod er pileløsningen billigere i årlige driftsudgifter, og ud fra de forventede stigninger i vandafledningsafgiften, forventes den at blive meget billigere i fremtiden end den kommunale løsning. Hvad hvis man stadigvæk synes det er dyrt? Etableringsindskuddet til spildevandslauget skal betales om et års tid. Vi forventer, at lave et fordelagtigt tilbud om finansiering med et pengeinstitut eller lignende. Tilbuddet vil kunne anvendes af alle, der ikke kan finansiere indskudsbeløbet kontant. Hvordan kommer jeg med i projektet? Indmeld dig i foreningen Pilelaugets Venner senest den 1. december Dette sker ved at udfylde vedlagte oplysningsskema om din ejendom og at aflevere den til kassereren Kurt Ramskov Laursen. Det kan også ske pr. mail. Se nærmere på folderens bagside. Desuden skal man indenfor samme frist indbetale indmeldelseskontingent på 500 kr. til foreningens bankkontonr i Diba eller kontant til kassereren. Pengene skal primært bruges til konsulenthjælp til at lave en projektplan for lokalområdet, der kan give et mere præcist budget og danne baggrund for ansøgninger om tilskud m.m. Hvis tilslutningen mod forventning skulle vise sig at være for lille til at lave projektplanen, så opløses foreningen og kontingentet tilbagebetales, bortset fra enkelte administrative udgifter. Du kan se vedtægterne for Pilelaugets Venner på hjemmesiden under Pilerensningsprojektet. Foreningens formål er alene at stå for udarbejdelsen af projektplanen. Hvad kræves der for at projektet bliver gennemført? For at kunne gennemføre projektet kræves det at hovedparten af lokalområdets ejendomme tilslutter sig projektet. I grove træk består lokalområdet af vejene: Kirkebakken (fra vest for Karrebæk by), Strandbakken, Ved Strandskoven, Klintebyvænget og Teglværksvej (indtil Marvede), samt enkelte andre ejendomme, se kortet næste side. 5

6 Hvad sker der, hvis jeg ikke foretager mig noget? Hvis du ikke er interesseret i at deltage beder vi dig også meddele os dette og hvorfor. Det vil ikke være udelukket at komme med i projektet senere, men tilmelding er nødvendig nu, hvis du skal have del i evt. tilskud, som foreningen vil søge. Hvis vi ikke hører fra dig, så tillader vi os at kontakte dig for at høre om grunden. Hvis du intet foretager dig nu omkring spildevandsløsning, så vil kommunen i den nærmeste fremtid påbyde dig at sørge for at lave en spildevandsløsning eller også bliver du tilsluttet en kommunal løsning, hvor du skal betale tilslutningsafgift og vandafledningsafgift. 6

7 Hvad er tidsplanen for projektet? Som nævnt vil foreningen Pilelaugets Venner sørge for indsamling af informationer for området og sørge for at der bliver udarbejdet en projektplan over placering af pilerensningsanlæggene, rørføring og et mere præcist budget. Dette vil ske med professionel hjælp fra Center for Recirkulering. I januar 2010 afholdes et stormøde for medlemmerne af Pilelaugets Venner, hvor projektplanen fremlægges og drøftes. En del af planen er et realistisk budget. Desuden stiftes et egentligt spildevandslaug som afløser for Pilelaugets Venner. Spildevandslauget vil hurtigst muligt udarbejde ansøgninger om tilskud og kommunal godkendelse. Desuden går lauget i dialog med ejerne af ejendomme, hvor der forventes placeret pilerensningsanlæg, og sørger for tilpasning af projektplanen, så placeringen af anlæggene m.m. er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og krav. Når de nødvendige kommunale godkendelser er modtaget og der er svar på ansøgningerne om tilskud, så igangsættes etableringen af anlæggene m.m. og der skal betales etableringsindskud. Dette forventes at ske fra efteråret Hvordan får man yderligere oplysninger? Du er meget velkommen til at kontakte en af ildsjælene nedenfor med spørgsmål, der ikke er blevet besvaret af dette materiale. Hvis du har mulighed for det, så er det også en god idé at besøge punktet Pilerensningsprojektet på hjemmesiden: hvor du kan finde uddybende oplysninger og dokumenter. Steen B. Rasmussen har allerede et fungerende pilerensningsanlæg, så hvis du er interesseret i at se et færdigt anlæg, så kontakt ham. Vi opfordrer til, at du ikke direkte kontakter Center for Recirkulering, der har lavet folderen om pileanlæg, men bruger ildsjælene (se bagsiden). 7

8 Med venlig hilsen fra ildsjælene i Pilelaugets Venner i håb om stor tilslutning til projektet. Jesper Lund Andersen, Teglværksvej 23, tlf Niels Rasmussen, Teglværksvej 49, tlf Steen B. Rasmussen, Kirkebakken 80, tlf Christina Petersen, Kirkebakken 101, tlf Leif Andersen, Strandbakken 41, tlf Niels Kragholm, Strandbakken 72, tlf Ole Hansen, Strandbakken 84, tlf Jens Simonsgaard, Klintebyvænget 1, tlf Anni Gais, Strandbakken 119, tlf Kurt Ramskov Laursen, Strandbakken 134, tlf Kasserer i Pilelaugets Venner er Kurt Ramskov Laursen, Strandbakken 134, Klinteby, 4700 Næstved. Mailadresse: Pilelaugets Venners bankkontonr.: Materiale vedlagt dette brev: Folderen Pilerensningsanlæg fra Center for Recirkulering. Oplysningsskema om ejendommen. Skemaet kan også hentes som Worddokument på hjemmesiden og afleveres via mail. 8

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere