Uddannelsesaftale som PGA golftrænerelev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesaftale som PGA golftrænerelev"

Transkript

1 Uddannelsesaftale som PGA golftrænerelev 1 - Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse Arbejdsgiver: Cvr.nr.:* Tlf.nr.:* (herefter arbejdsgiver) Lønmodtager: (herefter elev) Cpr.nr.:* Tlf.nr.:* 2 - Ansættelsesforholdets varighed Ansættelsesforholdet indgår i et uddannelsesforløb på tre år, og ansættelsen påbegyndes d. * og ophører uden særskilt varsel d. *. De første 6 måneder af ansættelsen er en gensidig prøvetid, hvor parterne kan opsige uddannelsesaftalen med én måneds skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udgang. Efter prøvetidens udløb kan hver af parterne opsige uddannelsesaftalen med 3 måneders skriftligt varsel til fratræden ved udgangen af en måned.. 3 Uddannelsesforløb og stilling Eleven ansættes som PGA golftræner-elev, der følger det fastsatte uddannelsesforløb for PGA golftrænere, jf. bilag 1. Uddannelsen, der ikke er omfattet af Lov om Erhvervsuddannelser, har en varighed på 3 år og er sammensat af et teoretisk og et praktisk forløb. Eleven er forpligtet til at følge de regler, som er udstukket af arbejdsgivers ledelse, og refererer i det daglige til *. Elevens hovedarbejdsopgaver omfatter følgende: At forestå den praktiske og tekniske undervisning af golfspillere, At forestå golf-shopdrift, herunder rådgive golfspillere i varesortiment, foretage varebestilling samt lægge varer på plads, At reparere golfudstyr, herunder køllereparationer, skift af grips og skafter. November 2013 Side 1 af 12

2 Arbejdsgiver skal uddanne eleven til at kunne varetage hovedarbejdsopgaverne. Parterne er bekendt med, at eleven i starten af ansættelsesperioden og under uddannelsesforløbet hovedsageligt skal følge arbejdsgiver i relation til undervisning, shop-drift og reparationer. Arbejdsgiver er forpligtet til at træne eleven og dennes golfspil. Eleven skal i ansættelsestiden have spillefrihed og tid til egen træning. Stillingens indhold er nærmere beskrevet i bilag 2. Nærværende ansættelsesaftale er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst. 4 - Arbejdsstedets beliggenhed Elevens arbejde udføres på arbejdsgiverens adresse, *, *. Der kan herudover påregnes begrænset rejseaktivitet efter nærmere aftale. 5 - Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid Eleven kan ikke forventes nogen fast ugentlig arbejdstid, dog forventes den ikke at overstige 48 timer i gennemsnit pr. uge. Arbejdstiden kan over året sidestilles med den gennemsnitlige arbejdstid for en lønmodtager på det generelle arbejdsmarked. I golfsæsonen (1. april til og med 31. oktober) placeres arbejdet således: I vinterperioden (1. november til og med 31. marts) placeres arbejdet således: Eleven er ved ansættelsen blevet gjort opmærksom på, at stillingen i perioder kan kræve en arbejdsindsats uden for sædvanlig arbejdstid, og at arbejdet må indrettes efter arbejdsgiverens behov. Primært vil dette skulle ske i golfsæsonen. Overarbejde som følge heraf skal afspadseres 1:1 samlet i vinterperioden (1. november til og med 31. marts). Eleven er pligtig til hver måned at aflevere opgørelse over den registrerede arbejdstid til *. Overarbejde, som ikke er afspadseret inden den 31. marts, udbetales ikke. 6 - Ferie Eleven er berettiget til ferie i henhold til ferielovens regler. Arbejdsgiveren og eleven bestemmer i fællesskab tidspunktet for feriens afholdelse under hensyntagen til golfklubbens forhold og sæsonen. Eleven har ret til ferie med løn i overensstemmelse med ferielovens regler. Ud over lønnen har eleven ret til et ferietillæg på 1 % af den optjente ferieberettigede løn. Ferietillægget udbetales årligt med maj-lønnen. November 2013 Side 2 af 12

3 7 Sygdom Eleven modtager løn under sygdom. Fravær skal inden kl. 8:00 den pågældende første sygedag, anmeldes til arbejdsgiveren. Hvis anmeldelse ikke finder sted i henhold til ovennævnte, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Arbejdsgiver kan forlange mulighedserklæring af eleven ved kortvarigt, ved gentagen og ved langvarigt sygefravær. Arbejdsgiver skal ifølge reglerne i sygedagpengeloven afholde samtale med eleven ved længere varende sygdom inden for de første 4 uger. Arbejdsgiver følger reglerne i sygedagpengeloven. Arbejdsgiveren kan til en hver tid forlange en lægeattest om sygdomsforholdet imod at betale udgifterne herved. 8 - Løn og udbetalingsterminer Eleven modtager følgende løn pr. måned, som betales månedsvis bagud senest den sidste bankdag i måneden. Løn oppebæres også under skoleophold. 1. uddannelsesår (d. * til d. *) kr. * pr. måned 2. uddannelsesår (d. * til d. *) kr. * pr. måned 3. uddannelsesår (d. * til d. *) kr. * pr. måned Lønnen udbetales til elevens konto i * bank med reg.nr. * kontonr. *. Der betales ikke pension til eleven. Overarbejde honoreres ikke særskilt, men skal afspadseres i vinterperioden i henhold til pkt. 5. Under elevens eventuelle ophold uden for bopælen i forbindelse med rejser i arbejdsgiverens tjeneste ydes refusion for dokumenterede afholdte udgifter. 9 - Forsikringer Arbejdsgiveren forpligter sig til at tegne lovpligtige arbejdsskade- og ansvarsforsikringer Væsentlige vilkår for ansættelsen Krav til eleven Playing Ability Test Eleven skal inden tiltrædelsen have bestået Playing Ability Test (PAT) i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for PAT. Uddannelsesaftalen annulleres, hvis kravet ikke opfyldes. Handicap November 2013 Side 3 af 12

4 Elever skal have et officielt DGU-registreret max. handicap. For mænd på max 4,0 og for kvinder på max. 6,0. Elevens handicap er *, jf. bilag 3. Alder og uddannelse Eleven skal være fyldt 18 på ansættelsestidspunktet, have studentereksamen, HHX, STX, HF eller lignende og have bestået den obligatoriske grundtræneruddannelse (GTU) PGA-træner uddannelsen Eleven skal deltage i uddannelsens skoleforløb og skal bestå uddannelsens eksamener for at fortsætte på uddannelsen. Består eleven ikke reeksamen ophører uddannelsesforløbet og dermed ansættelsesforholdet øjeblikkeligt. Stopprøver Eleven skal indenfor det første og andet skoleår (november februar) af ansættelsesperioden bestå de i uddannelsesplanen fastlagte stopprøver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende eksamensregler. Uddannelsesforløbet og dermed ansættelsesforholdet ophører øjeblikkeligt, hvis kravet ikke opfyldes. Deltagelse på PGA Teachers Tour Det er obligatorisk at deltage på 2 Teachers Tour turneringer årligt i hele uddannelsesforløbet (alle tre år). Deltagelse i PGA s uge 10 seminar Det er obligatorisk at deltage i PGA s årlige uge 10 seminar i hele uddannelsesforløbet (alle tre år). PGA s godkendelse PGA of Denmark skal godkende parternes uddannelsesaftale. Godkendelse skal senest foreligge på tidspunkt for uddannelsesaftalens start. Godkendelse gives ikke eksempelvis ikke, når eleven ikke opfylder de fastsatte krav og lignende. Uddannelsesaftaler, hvor golfklubben er arbejdsgiver, forudsætter, at der i hele uddannelsesperioden er en A-Pro tilknyttet golfklubben med ansvar for at Proeleven gennemgår uddannelsesforløbet, jf. bilag 1 og 2. Proeleven må ikke udstationeres i uddannelsesperioden. Uddannelsesaftaler hvor A-Pro er arbejdsgiver indebærer, at eleven til enhver tid følger med arbejdsgiver, medmindre parterne er enige om, at eleven kan fortsætte sin uddannelse hos en ny A-Pro eller klub. Foreligger der ikke mulighed for uddannelsesforholdets fortsættelse, eksempelvis på grund af sygdom, konkurs, arbejdsløshed eller økonomisk umulighed for arbejdsgiver, vil PGA of Denmark stræbe efter mulighed for elevens færdiggørelse af sin uddannelse, hos en anden arbejdsgiver. Elevens udgifter i forbindelse med eventuelt arbejdsgiverskifte er PGA uvedkommende. Under uddannelsesforløbet skal eleven være medlem af PGA of Denmark og efterleve PGA s vedtægter. Amatørregler Senest fra tidspunktet for uddannelsesforløbets start fortaber eleven sine Amatørrettigheder, jf. Amatørreglerne fra Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. Amatørreglerne forvaltes i Danmark af Dansk Golf Union. Amatørrettighederne vil kunne generhverves efter udstået prøvetid som fastsættes af DGU s Amatør- og Ordensudvalg. November 2013 Side 4 af 12

5 PGA s uddannelsesudvalg Eleven og/eller arbejdsgiver har ret til at kontakte formanden for PGA s uddannelsesudvalg ved samarbejdsvanskeligheder, misforståelser eller lignende. Formanden eller den person han måtte udpege skal objektivt forsøge at løse konflikten parterne imellem. Formanden for uddannelsesudvalget, eller en af ham udpeget person, har ret til at aflægge uanmeldt besøg på uddannelsesstedet med henblik på kontrol af arbejds- og samarbejdsforhold. PGA vil i uddannelsesperioden opsøge eleven mindst 2 gange for en samtale om nærværende uddannelsesaftale. Efter behov tages der kontakt til arbejdsgiver. Markedsføringslovens 19 Eleven er gjort opmærksom på, at markedsføringslovens 19 finder anvendelse: Fra markedsføringslovens 19: Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder. Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden. Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i stand hertil. Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser. Overtrædelse af markedsføringslovens 19 anses for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som medfører øjeblikkelig bortvisning. Tavshedspligt Eleven skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, hvis hemmeligholdelse i sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af virksomheden. Tavshedspligten ophører ikke med ansættelsesforholdets ophør. Konkurrerende virksomhed Det er ikke foreneligt med ansættelsen, at eleven har økonomiske, erhvervs- eller arbejdsmæssige interesser i eller med en konkurrerende virksomhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra arbejdsgiveren. Det samme gælder lønnet arbejde i øvrigt. Boligforhold Eleven er til enhver tid forpligtet til at holde arbejdsgiveren underrettet om sin bopæl, herunder også November 2013 Side 5 af 12

6 telefonnumre mv. Personalegoder Der skal tages stilling til, hvorvidt eleven modtager personalegoder, eksempelvis mobil eller medlemskab/spilleret hos arbejdsgiveren. Beskatning af personalegoder De skattemæssige konsekvenser for elevens eventuelle personalegoder er arbejdsgiveren uvedkommende. Arbejdsgiveren foretager dog indberetning heraf til offentlige myndigheder samt foretager indeholdelse i elevens løn af eventuelle skattebeløb i henhold til den til enhver tid gældende skattelovgivning. Golfkørekort Undervisning og spilleprøve af begyndere skal til enhver til følge regelsættet for Golfkørekortet uarbejdet af DGU og PGA. Golfkørekort skal udstedes i overensstemmelse med de fastsatte regler. Børneattest Arbejdsgiver indhenter årligt børneattester på ansatte og frivillige medhjælpere, som har med børn under 15 år at gøre. Eleven skal årligt afgive skriftligt samtykke til indhentelse af børneattest. Nægtes samtykke eller findes der oplysninger jf. 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister, anses dette for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som medfører øjeblikkelig bortvisning. Fratrædelse Såfremt eleven fratræder sin stilling uanset af hvilken årsag, skal alt materiale tilhørende arbejdsgiveren, som måtte være i lønmodtagerens besiddelse, straks afleveres tilbage til arbejdsgiveren, og der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i sådant materiale. Arbejde ved siden af Eleven skal stille sin fulde arbejdskraft til rådighed over for arbejdsgiveren. Såfremt eleven påtænker at påtage sig lønnet beskæftigelse ud over nærværende ansættelsesaftale, skal dette skriftligt aftales med arbejdsgiveren inden, sådan beskæftigelse påbegyndes. Dette gælder dog ikke fritidserhverv, som ikke er til ulempe eller gene for arbejdsgiver eller i konkurrence hermed. Eleven samtykker ved sin underskrift på nærværende ansættelsesaftale Der finder i forbindelse med ansættelsen elektronisk databehandling sted, i relation til cpr.nr., skatteforhold og bankoplysninger i forbindelse med lønudbetaling. Eleven giver endvidere tilladelse til, at der i forbindelse med stillingen, må anvendes foto af denne på internettet i forbindelse med arbejdsgiverens hjemmeside. Barsel Der tilkendes ret til barsel i henhold til den til enhver tid gældende barsellov og ligestillingslov. November 2013 Side 6 af 12

7 Rygepolitik og alkohol Der er udarbejdet en særlig rygepolitik af arbejdsgiveren, som er udleveret samtidig med denne ansættelseskontrakt som bilag 4. Rygning er ikke tilladt hos arbejdsgiveren, og overtrædelse heraf anses for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre bortvisning. Eleven må ikke indtage alkohol i selskab med golfklubbens medlemmer under 18 år, og overtrædelse heraf anses for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre bortvisning. 11 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Uddannelsesforløbet som PGA-golftræner-elev Stillingens indhold Handicapbevis Rygepolitik 12 - Dokumentforhold Denne ansættelsesaftale er oprettet i tre eksemplarer med et til hver af parterne. Arbejdsgiver indsender alle aftaler til PGA sammen med bevis for den officielle DGU-registrerede handicap, bestået Grundtræneruddannelse, øvrige eksamensbeviser m.m., jf. PGA s vedtægter. Efter godkendelse af PGA er aftalen gyldig. PGA fremsender ét eksemplar af aftalen med PGA s godkendelse til hhv. eleven og arbejdsgiver. Dato Arbejdsgiver Elev PGA godkendelse Dato PGA of Denmark (underskrift og stempel) BILAG 1 November 2013 Side 7 af 12

8 UDDANNELSE SOM PGA-GOLFTRÆNER Generel oplysning om uddannelsen Aftaleforholdet kan tidligst indgås pr. 1. marts og senest pr. 1. april. Dette er både af hensyn til de faste skoleterminer, der vil være placeret i månederne november, december, januar og februar, og af hensyn til de første 6 måneders stillingsbeskrivelse. For elever med første elev-år i et lige år tilstræbes afvikling af uddannelsens første semester på Idrætsskolerne Ikast i november i oplæringsaftalens første år. For elever med første elev-år i et ulige år påbegyndes den skolemæssige uddannelse på Idrætsskolerne Ikast i november i oplæringsaftalens andet år. Uddannelsens indhold Uddannelsen består af to hovedelementer: 1. Teori, hovedfag/fællesfag, Idrætsskolerne Ikast, jf. nedenfor 2. Golf, herunder undervisningstræning, jf. nedenfor Udover de to hovedelementer indgår der i uddannelsen en obligatorisk studietur. Studieturen foregår i udlandet og afholdes under skoleopholdet. Ad 1. Teori, hovedfag/fællesfag, Idrætsskolerne Ikast Hovedfag: Eleven bliver undervist i alt golfrelateret teori bl.a. Laws, Principles og Preferences, psykologien i at undervise, teori omkring golfsvinget, putting, chipping, pitching, bunker og specielle slag. Herunder hvordan en lektion afvikles, programplanlægning for grupper, junior- og elitetræning, strategi, mentaltræning og golfregler. Fællesfag: Eleven bliver undervist i fagene: fysiologi/træningslære, anatomi, ernæring, ledelse, historie, psykologi, pædagogik, sociologi og regnskab. Ad 2. Golf, herunder undervisningstræning Arbejdsgiver skal støtte og undervise sin elev i alle de elementer, der henhører under en golftræners arbejde (undervisning, shopdrift, køllereparationer m.m.). For så vidt angår undervisning, skal arbejdsgiver: give eleven mulighed for at iagttage arbejdsgivers/a-pro ens arbejde med elite-, junior- og almindelig elevundervisning give eleven instruktion i at udarbejde træningsprogrammer og at tilrettelægge sæsonplaner individuelt for hver enkelt spiller forberede eleven til skolestart, bl.a. ved at gennemgå den litteratur, som er obligatorisk på Danmarks Trænerskole give eleven mulighed for at udvide sin viden om undervisning, ved selv at undervise, dog skal denne undervisning ske under vejledning af arbejdsgiver/a-proen Arbejdsgiver/A-pro og elev bør undervise hinanden for at forbedre elevens evne og forståelse af svinget eleven skal deltage i seminarer og andre relevante kurser November 2013 Side 8 af 12

9 eleven skal have spillefrihed til at forbedre sit eget spil minimum to timer om ugen (Andre regler gælder for de første 6 måneder af ansættelsesperioden, jf. Bilag 2-1. år 1. del) I samarbejde med klubbens greenkeeper skal arbejdsgiver: I løbet af uddannelsens 3 år aftale 5 arbejdsdage, hvor eleven følger arbejdet hos den pågældende greenkeeper (dokumentation herfor skal fremsendes til PGA) Til pro-erhvervet hører kundskaber om golfshops, herunder hvordan en shop drives. Arbejdsgiver skal anvende den nødvendige tid på at forklare og instruere eleven i følgende nødvendige områder i forbindelse med drift af shop: 1. Regnskab 2. Vareindkøb 3. Shopindretning 4. Rengøring 5. Salgsteknik 6. Kundeservice Det påhviler arbejdsgiver at undervise eleven i alt inden for reparationer, herunder køllereparationer og skift af grips og skafter Arbejdsgiver skal bruge den fornødne tid på at undervise eleven i, hvordan skafter og andre genstande skal udbedres, og forklare, hvilken betydning det har for den enkelte spiller Uddannelsen er først gennemført, når de to hovedelementer teori og golf er afsluttet og eksamen bestået. Bliver en eksamen ikke bestået, har eleven mulighed for at gå til reeksamen det følgende år eller på et tidspunkt, der ligger før. Beslutningen herom tages af Styregruppen (repræsentanter fra PGA of Denmark, DGU og Idrætsskolerne Ikast). Bestås eksamen ikke ved denne lejlighed, vil uddannelsen ikke betragtes som afsluttet, og parternes ansættelsesforhold ophører. Eleven vil ikke kunne optages i PGA of Denmark. Praktisk undervisning Den praktiske del af uddannelsen sker hos den arbejdsgiver, hvor eleven er ansat. Det er meget vigtigt, at arbejdsgiver og elev sammen tilrettelægger faste retningslinjer for, hvordan det daglige arbejde foregår. Det skal fremgå, hvilke forventninger der stilles fra hver part, og der skal udarbejdes en jobbeskrivelse, hvoraf arbejdstid, ferie, og frihed til at træne, spille og udvikle egne teorier fremgår. Arbejdsgiver har pligt til at give eleven de bedste muligheder og støtte eleven i uddannelsesforløbet. Eleven skal på sin side være pligtopfyldende og passe de mange alsidige opgaver, der kræves til varetagelse af stillingen som elev. Teoretisk undervisning Skoleundervisning sker på Idrætsskolerne Ikast. Styregruppen kan henlægge skoleundervisningen helt eller delvist - til andet undervisningssted, såfremt dette er formålstjenligt. Eleven er forpligtet til at følge undervisningen på Idrætsskolerne Ikast. Undervisningen på Idrætsskolerne Ikast er fordelt over 2 år med hvert et semester á ca. 300 timer. Arbejdsgiver betaler: November 2013 Side 9 af 12

10 Skoleafgift til Idrætsskolerne Ikast Logi, såfremt eleven bor på uddannelsesstedet Kost under skoleopholdet Litteratur Studietur Gebyr for TrackMan University Skoleafgiften skal være indbetalt til Idrætsskolerne Ikast, inden semesterets start. Er skoleafgiften ikke indbetalt inden skolestart, kan eleven ikke påbegynde skoleopholdet. Dato Arbejdsgiver Elev November 2013 Side 10 af 12

11 BILAG 2 STILLINGENS INDHOLD 1. år 1. del: De første 6 måneder af ansættelsesperioden skal følge nedenstående forløb: Måned 1 og 2: Måned 3 til 6: September: Tilføjelser til 1. år: Følge arbejdsgiver/a-pro (undervisning, reparationer) samt shopdrift Træning af eleven minimum 3 (tre) gange ½ time pr. uge Eleven har fri til minimum 1 (en) golfrunde om ugen i arbejdstiden Mesterlære: shopdrift, reparationer, undervisning af juniorer og begyndere Ugeplan 1. år 1. del: Arbejdstider: Evt. boldopsamling: Mandag: kl. -kl. kl. -kl. Tirsdag: kl. -kl. kl. -kl. Onsdag: kl. -kl. kl. -kl. Torsdag: kl. -kl. kl. -kl. Fredag: kl. -kl. kl. -kl. Lørdag: kl. -kl. kl. -kl. Søndag: kl. -kl. kl. -kl. Ugeplan 1. år 2. del: Arbejdstider: Evt. boldopsamling: Mandag: kl. -kl. kl. -kl. Tirsdag: kl. -kl. kl. -kl. Onsdag: kl. -kl. kl. -kl. Torsdag: kl. -kl. kl. -kl. Fredag: kl. -kl. kl. -kl. Lørdag: kl. -kl. kl. -kl. Søndag: kl. -kl. kl. -kl. 2. år November 2013 Side 11 af 12

12 Elevens egen træning/spillefrihed 2. år: Det er aftalt, at eleven kan bruge timer om ugen til egen træning og spil (min. 2 timer pr. uge). 3. år Elevens egen træning/spillefrihed 3. år: Det er aftalt, at eleven kan bruge tid til egen træning og spil (min. 2 timer pr. uge). Dato Arbejdsgiver Elev November 2013 Side 12 af 12

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst Funktionæroverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og HK/Privat Gældende fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Fritvalgslønkonto...

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og TL pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Stk. 5 Denne overenskomst gælder for: a) tekniske assistenter/-designere/-tegnere, b) byggeteknikere, c) møbel- og indretningsarkitekter,

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

OVERENSKOMST 2013-2015

OVERENSKOMST 2013-2015 OVERENSKOMST 2013-2015 FINANSFORBUNDET OG ARBEIÐSGEVARAFELAGÍD HJÁ FÍGGJARSTOVNUM Í FØROYUM FINANSFORBUNDET FØROYA ARBEIÐSGEVARAFELAG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Overenskomstområde... 3 2. Ansættelse... 3 Medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST - HK/PRIVAT. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST - HK/PRIVAT for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver)

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Reklamebureauer og forlag 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat gældende for fotografer samt tegnere/grafikere ansat på reklamebureauer

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S VERENSKOMST KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S OVERENSKOMST 2014 2017 For vagtfunktionærer og taxi-servicemedarbejde Indgået mellem DI Overenskomst ll (AO) for Københavns Lufthavne A/S og Serviceforbundet for vagtfunktionærer

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere