Uddannelsesaftale som PGA golftrænerelev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesaftale som PGA golftrænerelev"

Transkript

1 Uddannelsesaftale som PGA golftrænerelev 1 - Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse Arbejdsgiver: Cvr.nr.:* Tlf.nr.:* (herefter arbejdsgiver) Lønmodtager: (herefter elev) Cpr.nr.:* Tlf.nr.:* 2 - Ansættelsesforholdets varighed Ansættelsesforholdet indgår i et uddannelsesforløb på tre år, og ansættelsen påbegyndes d. * og ophører uden særskilt varsel d. *. De første 6 måneder af ansættelsen er en gensidig prøvetid, hvor parterne kan opsige uddannelsesaftalen med én måneds skriftligt varsel til fratræden ved en måneds udgang. Efter prøvetidens udløb kan hver af parterne opsige uddannelsesaftalen med 3 måneders skriftligt varsel til fratræden ved udgangen af en måned.. 3 Uddannelsesforløb og stilling Eleven ansættes som PGA golftræner-elev, der følger det fastsatte uddannelsesforløb for PGA golftrænere, jf. bilag 1. Uddannelsen, der ikke er omfattet af Lov om Erhvervsuddannelser, har en varighed på 3 år og er sammensat af et teoretisk og et praktisk forløb. Eleven er forpligtet til at følge de regler, som er udstukket af arbejdsgivers ledelse, og refererer i det daglige til *. Elevens hovedarbejdsopgaver omfatter følgende: At forestå den praktiske og tekniske undervisning af golfspillere, At forestå golf-shopdrift, herunder rådgive golfspillere i varesortiment, foretage varebestilling samt lægge varer på plads, At reparere golfudstyr, herunder køllereparationer, skift af grips og skafter. November 2013 Side 1 af 12

2 Arbejdsgiver skal uddanne eleven til at kunne varetage hovedarbejdsopgaverne. Parterne er bekendt med, at eleven i starten af ansættelsesperioden og under uddannelsesforløbet hovedsageligt skal følge arbejdsgiver i relation til undervisning, shop-drift og reparationer. Arbejdsgiver er forpligtet til at træne eleven og dennes golfspil. Eleven skal i ansættelsestiden have spillefrihed og tid til egen træning. Stillingens indhold er nærmere beskrevet i bilag 2. Nærværende ansættelsesaftale er ikke omfattet af en kollektiv overenskomst. 4 - Arbejdsstedets beliggenhed Elevens arbejde udføres på arbejdsgiverens adresse, *, *. Der kan herudover påregnes begrænset rejseaktivitet efter nærmere aftale. 5 - Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid Eleven kan ikke forventes nogen fast ugentlig arbejdstid, dog forventes den ikke at overstige 48 timer i gennemsnit pr. uge. Arbejdstiden kan over året sidestilles med den gennemsnitlige arbejdstid for en lønmodtager på det generelle arbejdsmarked. I golfsæsonen (1. april til og med 31. oktober) placeres arbejdet således: I vinterperioden (1. november til og med 31. marts) placeres arbejdet således: Eleven er ved ansættelsen blevet gjort opmærksom på, at stillingen i perioder kan kræve en arbejdsindsats uden for sædvanlig arbejdstid, og at arbejdet må indrettes efter arbejdsgiverens behov. Primært vil dette skulle ske i golfsæsonen. Overarbejde som følge heraf skal afspadseres 1:1 samlet i vinterperioden (1. november til og med 31. marts). Eleven er pligtig til hver måned at aflevere opgørelse over den registrerede arbejdstid til *. Overarbejde, som ikke er afspadseret inden den 31. marts, udbetales ikke. 6 - Ferie Eleven er berettiget til ferie i henhold til ferielovens regler. Arbejdsgiveren og eleven bestemmer i fællesskab tidspunktet for feriens afholdelse under hensyntagen til golfklubbens forhold og sæsonen. Eleven har ret til ferie med løn i overensstemmelse med ferielovens regler. Ud over lønnen har eleven ret til et ferietillæg på 1 % af den optjente ferieberettigede løn. Ferietillægget udbetales årligt med maj-lønnen. November 2013 Side 2 af 12

3 7 Sygdom Eleven modtager løn under sygdom. Fravær skal inden kl. 8:00 den pågældende første sygedag, anmeldes til arbejdsgiveren. Hvis anmeldelse ikke finder sted i henhold til ovennævnte, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Arbejdsgiver kan forlange mulighedserklæring af eleven ved kortvarigt, ved gentagen og ved langvarigt sygefravær. Arbejdsgiver skal ifølge reglerne i sygedagpengeloven afholde samtale med eleven ved længere varende sygdom inden for de første 4 uger. Arbejdsgiver følger reglerne i sygedagpengeloven. Arbejdsgiveren kan til en hver tid forlange en lægeattest om sygdomsforholdet imod at betale udgifterne herved. 8 - Løn og udbetalingsterminer Eleven modtager følgende løn pr. måned, som betales månedsvis bagud senest den sidste bankdag i måneden. Løn oppebæres også under skoleophold. 1. uddannelsesår (d. * til d. *) kr. * pr. måned 2. uddannelsesår (d. * til d. *) kr. * pr. måned 3. uddannelsesår (d. * til d. *) kr. * pr. måned Lønnen udbetales til elevens konto i * bank med reg.nr. * kontonr. *. Der betales ikke pension til eleven. Overarbejde honoreres ikke særskilt, men skal afspadseres i vinterperioden i henhold til pkt. 5. Under elevens eventuelle ophold uden for bopælen i forbindelse med rejser i arbejdsgiverens tjeneste ydes refusion for dokumenterede afholdte udgifter. 9 - Forsikringer Arbejdsgiveren forpligter sig til at tegne lovpligtige arbejdsskade- og ansvarsforsikringer Væsentlige vilkår for ansættelsen Krav til eleven Playing Ability Test Eleven skal inden tiltrædelsen have bestået Playing Ability Test (PAT) i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for PAT. Uddannelsesaftalen annulleres, hvis kravet ikke opfyldes. Handicap November 2013 Side 3 af 12

4 Elever skal have et officielt DGU-registreret max. handicap. For mænd på max 4,0 og for kvinder på max. 6,0. Elevens handicap er *, jf. bilag 3. Alder og uddannelse Eleven skal være fyldt 18 på ansættelsestidspunktet, have studentereksamen, HHX, STX, HF eller lignende og have bestået den obligatoriske grundtræneruddannelse (GTU) PGA-træner uddannelsen Eleven skal deltage i uddannelsens skoleforløb og skal bestå uddannelsens eksamener for at fortsætte på uddannelsen. Består eleven ikke reeksamen ophører uddannelsesforløbet og dermed ansættelsesforholdet øjeblikkeligt. Stopprøver Eleven skal indenfor det første og andet skoleår (november februar) af ansættelsesperioden bestå de i uddannelsesplanen fastlagte stopprøver i overensstemmelse med de til enhver tid gældende eksamensregler. Uddannelsesforløbet og dermed ansættelsesforholdet ophører øjeblikkeligt, hvis kravet ikke opfyldes. Deltagelse på PGA Teachers Tour Det er obligatorisk at deltage på 2 Teachers Tour turneringer årligt i hele uddannelsesforløbet (alle tre år). Deltagelse i PGA s uge 10 seminar Det er obligatorisk at deltage i PGA s årlige uge 10 seminar i hele uddannelsesforløbet (alle tre år). PGA s godkendelse PGA of Denmark skal godkende parternes uddannelsesaftale. Godkendelse skal senest foreligge på tidspunkt for uddannelsesaftalens start. Godkendelse gives ikke eksempelvis ikke, når eleven ikke opfylder de fastsatte krav og lignende. Uddannelsesaftaler, hvor golfklubben er arbejdsgiver, forudsætter, at der i hele uddannelsesperioden er en A-Pro tilknyttet golfklubben med ansvar for at Proeleven gennemgår uddannelsesforløbet, jf. bilag 1 og 2. Proeleven må ikke udstationeres i uddannelsesperioden. Uddannelsesaftaler hvor A-Pro er arbejdsgiver indebærer, at eleven til enhver tid følger med arbejdsgiver, medmindre parterne er enige om, at eleven kan fortsætte sin uddannelse hos en ny A-Pro eller klub. Foreligger der ikke mulighed for uddannelsesforholdets fortsættelse, eksempelvis på grund af sygdom, konkurs, arbejdsløshed eller økonomisk umulighed for arbejdsgiver, vil PGA of Denmark stræbe efter mulighed for elevens færdiggørelse af sin uddannelse, hos en anden arbejdsgiver. Elevens udgifter i forbindelse med eventuelt arbejdsgiverskifte er PGA uvedkommende. Under uddannelsesforløbet skal eleven være medlem af PGA of Denmark og efterleve PGA s vedtægter. Amatørregler Senest fra tidspunktet for uddannelsesforløbets start fortaber eleven sine Amatørrettigheder, jf. Amatørreglerne fra Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews. Amatørreglerne forvaltes i Danmark af Dansk Golf Union. Amatørrettighederne vil kunne generhverves efter udstået prøvetid som fastsættes af DGU s Amatør- og Ordensudvalg. November 2013 Side 4 af 12

5 PGA s uddannelsesudvalg Eleven og/eller arbejdsgiver har ret til at kontakte formanden for PGA s uddannelsesudvalg ved samarbejdsvanskeligheder, misforståelser eller lignende. Formanden eller den person han måtte udpege skal objektivt forsøge at løse konflikten parterne imellem. Formanden for uddannelsesudvalget, eller en af ham udpeget person, har ret til at aflægge uanmeldt besøg på uddannelsesstedet med henblik på kontrol af arbejds- og samarbejdsforhold. PGA vil i uddannelsesperioden opsøge eleven mindst 2 gange for en samtale om nærværende uddannelsesaftale. Efter behov tages der kontakt til arbejdsgiver. Markedsføringslovens 19 Eleven er gjort opmærksom på, at markedsføringslovens 19 finder anvendelse: Fra markedsføringslovens 19: Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder. Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, samarbejdsforholdets eller hvervets ophør. Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig adgang til virksomheden. Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende, må ikke ubeføjet benytte sådant materiale eller sætte andre i stand hertil. Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser. Overtrædelse af markedsføringslovens 19 anses for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som medfører øjeblikkelig bortvisning. Tavshedspligt Eleven skal iagttage tavshed med hensyn til forhold, hvis hemmeligholdelse i sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af virksomheden. Tavshedspligten ophører ikke med ansættelsesforholdets ophør. Konkurrerende virksomhed Det er ikke foreneligt med ansættelsen, at eleven har økonomiske, erhvervs- eller arbejdsmæssige interesser i eller med en konkurrerende virksomhed uden forudgående skriftlig tilladelse fra arbejdsgiveren. Det samme gælder lønnet arbejde i øvrigt. Boligforhold Eleven er til enhver tid forpligtet til at holde arbejdsgiveren underrettet om sin bopæl, herunder også November 2013 Side 5 af 12

6 telefonnumre mv. Personalegoder Der skal tages stilling til, hvorvidt eleven modtager personalegoder, eksempelvis mobil eller medlemskab/spilleret hos arbejdsgiveren. Beskatning af personalegoder De skattemæssige konsekvenser for elevens eventuelle personalegoder er arbejdsgiveren uvedkommende. Arbejdsgiveren foretager dog indberetning heraf til offentlige myndigheder samt foretager indeholdelse i elevens løn af eventuelle skattebeløb i henhold til den til enhver tid gældende skattelovgivning. Golfkørekort Undervisning og spilleprøve af begyndere skal til enhver til følge regelsættet for Golfkørekortet uarbejdet af DGU og PGA. Golfkørekort skal udstedes i overensstemmelse med de fastsatte regler. Børneattest Arbejdsgiver indhenter årligt børneattester på ansatte og frivillige medhjælpere, som har med børn under 15 år at gøre. Eleven skal årligt afgive skriftligt samtykke til indhentelse af børneattest. Nægtes samtykke eller findes der oplysninger jf. 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister, anses dette for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, som medfører øjeblikkelig bortvisning. Fratrædelse Såfremt eleven fratræder sin stilling uanset af hvilken årsag, skal alt materiale tilhørende arbejdsgiveren, som måtte være i lønmodtagerens besiddelse, straks afleveres tilbage til arbejdsgiveren, og der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i sådant materiale. Arbejde ved siden af Eleven skal stille sin fulde arbejdskraft til rådighed over for arbejdsgiveren. Såfremt eleven påtænker at påtage sig lønnet beskæftigelse ud over nærværende ansættelsesaftale, skal dette skriftligt aftales med arbejdsgiveren inden, sådan beskæftigelse påbegyndes. Dette gælder dog ikke fritidserhverv, som ikke er til ulempe eller gene for arbejdsgiver eller i konkurrence hermed. Eleven samtykker ved sin underskrift på nærværende ansættelsesaftale Der finder i forbindelse med ansættelsen elektronisk databehandling sted, i relation til cpr.nr., skatteforhold og bankoplysninger i forbindelse med lønudbetaling. Eleven giver endvidere tilladelse til, at der i forbindelse med stillingen, må anvendes foto af denne på internettet i forbindelse med arbejdsgiverens hjemmeside. Barsel Der tilkendes ret til barsel i henhold til den til enhver tid gældende barsellov og ligestillingslov. November 2013 Side 6 af 12

7 Rygepolitik og alkohol Der er udarbejdet en særlig rygepolitik af arbejdsgiveren, som er udleveret samtidig med denne ansættelseskontrakt som bilag 4. Rygning er ikke tilladt hos arbejdsgiveren, og overtrædelse heraf anses for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre bortvisning. Eleven må ikke indtage alkohol i selskab med golfklubbens medlemmer under 18 år, og overtrædelse heraf anses for grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre bortvisning. 11 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Uddannelsesforløbet som PGA-golftræner-elev Stillingens indhold Handicapbevis Rygepolitik 12 - Dokumentforhold Denne ansættelsesaftale er oprettet i tre eksemplarer med et til hver af parterne. Arbejdsgiver indsender alle aftaler til PGA sammen med bevis for den officielle DGU-registrerede handicap, bestået Grundtræneruddannelse, øvrige eksamensbeviser m.m., jf. PGA s vedtægter. Efter godkendelse af PGA er aftalen gyldig. PGA fremsender ét eksemplar af aftalen med PGA s godkendelse til hhv. eleven og arbejdsgiver. Dato Arbejdsgiver Elev PGA godkendelse Dato PGA of Denmark (underskrift og stempel) BILAG 1 November 2013 Side 7 af 12

8 UDDANNELSE SOM PGA-GOLFTRÆNER Generel oplysning om uddannelsen Aftaleforholdet kan tidligst indgås pr. 1. marts og senest pr. 1. april. Dette er både af hensyn til de faste skoleterminer, der vil være placeret i månederne november, december, januar og februar, og af hensyn til de første 6 måneders stillingsbeskrivelse. For elever med første elev-år i et lige år tilstræbes afvikling af uddannelsens første semester på Idrætsskolerne Ikast i november i oplæringsaftalens første år. For elever med første elev-år i et ulige år påbegyndes den skolemæssige uddannelse på Idrætsskolerne Ikast i november i oplæringsaftalens andet år. Uddannelsens indhold Uddannelsen består af to hovedelementer: 1. Teori, hovedfag/fællesfag, Idrætsskolerne Ikast, jf. nedenfor 2. Golf, herunder undervisningstræning, jf. nedenfor Udover de to hovedelementer indgår der i uddannelsen en obligatorisk studietur. Studieturen foregår i udlandet og afholdes under skoleopholdet. Ad 1. Teori, hovedfag/fællesfag, Idrætsskolerne Ikast Hovedfag: Eleven bliver undervist i alt golfrelateret teori bl.a. Laws, Principles og Preferences, psykologien i at undervise, teori omkring golfsvinget, putting, chipping, pitching, bunker og specielle slag. Herunder hvordan en lektion afvikles, programplanlægning for grupper, junior- og elitetræning, strategi, mentaltræning og golfregler. Fællesfag: Eleven bliver undervist i fagene: fysiologi/træningslære, anatomi, ernæring, ledelse, historie, psykologi, pædagogik, sociologi og regnskab. Ad 2. Golf, herunder undervisningstræning Arbejdsgiver skal støtte og undervise sin elev i alle de elementer, der henhører under en golftræners arbejde (undervisning, shopdrift, køllereparationer m.m.). For så vidt angår undervisning, skal arbejdsgiver: give eleven mulighed for at iagttage arbejdsgivers/a-pro ens arbejde med elite-, junior- og almindelig elevundervisning give eleven instruktion i at udarbejde træningsprogrammer og at tilrettelægge sæsonplaner individuelt for hver enkelt spiller forberede eleven til skolestart, bl.a. ved at gennemgå den litteratur, som er obligatorisk på Danmarks Trænerskole give eleven mulighed for at udvide sin viden om undervisning, ved selv at undervise, dog skal denne undervisning ske under vejledning af arbejdsgiver/a-proen Arbejdsgiver/A-pro og elev bør undervise hinanden for at forbedre elevens evne og forståelse af svinget eleven skal deltage i seminarer og andre relevante kurser November 2013 Side 8 af 12

9 eleven skal have spillefrihed til at forbedre sit eget spil minimum to timer om ugen (Andre regler gælder for de første 6 måneder af ansættelsesperioden, jf. Bilag 2-1. år 1. del) I samarbejde med klubbens greenkeeper skal arbejdsgiver: I løbet af uddannelsens 3 år aftale 5 arbejdsdage, hvor eleven følger arbejdet hos den pågældende greenkeeper (dokumentation herfor skal fremsendes til PGA) Til pro-erhvervet hører kundskaber om golfshops, herunder hvordan en shop drives. Arbejdsgiver skal anvende den nødvendige tid på at forklare og instruere eleven i følgende nødvendige områder i forbindelse med drift af shop: 1. Regnskab 2. Vareindkøb 3. Shopindretning 4. Rengøring 5. Salgsteknik 6. Kundeservice Det påhviler arbejdsgiver at undervise eleven i alt inden for reparationer, herunder køllereparationer og skift af grips og skafter Arbejdsgiver skal bruge den fornødne tid på at undervise eleven i, hvordan skafter og andre genstande skal udbedres, og forklare, hvilken betydning det har for den enkelte spiller Uddannelsen er først gennemført, når de to hovedelementer teori og golf er afsluttet og eksamen bestået. Bliver en eksamen ikke bestået, har eleven mulighed for at gå til reeksamen det følgende år eller på et tidspunkt, der ligger før. Beslutningen herom tages af Styregruppen (repræsentanter fra PGA of Denmark, DGU og Idrætsskolerne Ikast). Bestås eksamen ikke ved denne lejlighed, vil uddannelsen ikke betragtes som afsluttet, og parternes ansættelsesforhold ophører. Eleven vil ikke kunne optages i PGA of Denmark. Praktisk undervisning Den praktiske del af uddannelsen sker hos den arbejdsgiver, hvor eleven er ansat. Det er meget vigtigt, at arbejdsgiver og elev sammen tilrettelægger faste retningslinjer for, hvordan det daglige arbejde foregår. Det skal fremgå, hvilke forventninger der stilles fra hver part, og der skal udarbejdes en jobbeskrivelse, hvoraf arbejdstid, ferie, og frihed til at træne, spille og udvikle egne teorier fremgår. Arbejdsgiver har pligt til at give eleven de bedste muligheder og støtte eleven i uddannelsesforløbet. Eleven skal på sin side være pligtopfyldende og passe de mange alsidige opgaver, der kræves til varetagelse af stillingen som elev. Teoretisk undervisning Skoleundervisning sker på Idrætsskolerne Ikast. Styregruppen kan henlægge skoleundervisningen helt eller delvist - til andet undervisningssted, såfremt dette er formålstjenligt. Eleven er forpligtet til at følge undervisningen på Idrætsskolerne Ikast. Undervisningen på Idrætsskolerne Ikast er fordelt over 2 år med hvert et semester á ca. 300 timer. Arbejdsgiver betaler: November 2013 Side 9 af 12

10 Skoleafgift til Idrætsskolerne Ikast Logi, såfremt eleven bor på uddannelsesstedet Kost under skoleopholdet Litteratur Studietur Gebyr for TrackMan University Skoleafgiften skal være indbetalt til Idrætsskolerne Ikast, inden semesterets start. Er skoleafgiften ikke indbetalt inden skolestart, kan eleven ikke påbegynde skoleopholdet. Dato Arbejdsgiver Elev November 2013 Side 10 af 12

11 BILAG 2 STILLINGENS INDHOLD 1. år 1. del: De første 6 måneder af ansættelsesperioden skal følge nedenstående forløb: Måned 1 og 2: Måned 3 til 6: September: Tilføjelser til 1. år: Følge arbejdsgiver/a-pro (undervisning, reparationer) samt shopdrift Træning af eleven minimum 3 (tre) gange ½ time pr. uge Eleven har fri til minimum 1 (en) golfrunde om ugen i arbejdstiden Mesterlære: shopdrift, reparationer, undervisning af juniorer og begyndere Ugeplan 1. år 1. del: Arbejdstider: Evt. boldopsamling: Mandag: kl. -kl. kl. -kl. Tirsdag: kl. -kl. kl. -kl. Onsdag: kl. -kl. kl. -kl. Torsdag: kl. -kl. kl. -kl. Fredag: kl. -kl. kl. -kl. Lørdag: kl. -kl. kl. -kl. Søndag: kl. -kl. kl. -kl. Ugeplan 1. år 2. del: Arbejdstider: Evt. boldopsamling: Mandag: kl. -kl. kl. -kl. Tirsdag: kl. -kl. kl. -kl. Onsdag: kl. -kl. kl. -kl. Torsdag: kl. -kl. kl. -kl. Fredag: kl. -kl. kl. -kl. Lørdag: kl. -kl. kl. -kl. Søndag: kl. -kl. kl. -kl. 2. år November 2013 Side 11 af 12

12 Elevens egen træning/spillefrihed 2. år: Det er aftalt, at eleven kan bruge timer om ugen til egen træning og spil (min. 2 timer pr. uge). 3. år Elevens egen træning/spillefrihed 3. år: Det er aftalt, at eleven kan bruge tid til egen træning og spil (min. 2 timer pr. uge). Dato Arbejdsgiver Elev November 2013 Side 12 af 12

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen

Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen Vejledning og ansættelsesbeviser for biløkonomuddannelsen 2012-2014 Præsentation af uddannelsen Biløkonomuddannelsen er autobranchens ud- og overbygning på markedsføringsøkonomuddannelsen, således som

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren)

Klub: (herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt berideren) Ansættelseskontrakt (Berider) Ved underskrivelse af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i Klub: (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt berideren) Adresse: CPR.nr.: Ansættelsen sker

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Tavshedserklæring og Code of Conduct

Tavshedserklæring og Code of Conduct Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2-systemet Underbilag 7A Tavshedserklæring og Code of Conduct Tavshedserklæring og Code of Conduct TIGJ Erklæringen underskrives af den enkelte

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT

www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk DIREKTØRKONTRAKT Mellem 2............. (herefter benævnt Selskabet ) og er der dags dato indgået følgende............ (herefter benævnt Direktøren)

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Tavshedserklæring og Code of Conduct

Tavshedserklæring og Code of Conduct Tavshedserklæring og Code of Conduct Erklæringen underskrives af den enkelte konsulent, inden arbejdet påbegyndes. Det er ordregiver i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der er ansvarlig for, at erklæringen

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET OG DANSK SKUESPILLERFORBUND Overenskomst mellem Grønnegårds Teatret og Dansk Skuespillerforbund Område 1. Nærværende overenskomst omfatter skuespillere, operasangere

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:...

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget. UDDANNELSESkontrakt. Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget UDDANNELSESkontrakt nedriveruddannelsen Mellem undertegnede virksomhed Firmanavn:... Afdeling:... Adresse:... By:... Tlf.nr.:... CVR-nr.:...

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere