Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse statisk del <Projektets navn> Dato 05.10.2012"

Transkript

1 Dato Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling Hillerød hospital Projektejer Katrine Hornum Stenz Projektleder Conny Kuhlman Dokument status (Udkast/godkendt) Vedlagt Milepælsplan Projektbudget Projektbeskrivelse - samlet 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse 1.1 BAGGRUND OG RAMMER PROJEKTETS FORMÅL AFGRÆNSNINGER FORUDSÆTNINGER OG AFHÆNGIGHEDER PROJEKTETS LEVERANCER PROJEKTETS ORGANISATION INTERESSENTER KOMMUNIKATIONSPLAN RAPPORTERING... 9 Projektbeskrivelse - samlet 2 af 13

3 Baggrund og rammer Børn i udsatte familie, defineret som familier, hvor den ene eller begge forældre er udfordret af psykisk lidelse, svær social belastning, rusmiddelbrug eller alvorlig medicinsk sygdom, er i øget risiko for at blive udsat for omsorgssvigt. De senere års forskning viser, at en tidlig, målrettet tværfaglig tværsektoriel indsats kan forebygge omsorgssvigt og medvirke til udvikling af forældrekompetencer hos mødrene/ parrene og derved reducere antallet af børn der anbringes. En tidlig opsporing, problemidentifikation og indsats allerede under graviditeten vurderes særlig gunstig for barnets kommende trivsel. Bl.a. via fokus på den tidlige relationsdannelse mellem mor og barn. Gennem de sidste år har der både nationalt og internationalt været fokus på betydningen af en tidlig indsats. En stor rapport, med 26 deltagende lande, deriblandt Danmark, foretaget af European Agency for Development in Special Needs Education, 2010, Tidlig indsats over for småbørn Udviklingstendenser , konkluderer at forældre og børns ret til at modtage støtte efter behov, bør indeholde 3 prioriteter, At nå ud til alle børn og familier med behov for tidlig indsats. At sikre kvalitet og ensartede standarder for kvaliteten i støtteforanstaltningerne. At sikre og respektere børns og familiers rettigheder og behov. Initieret af en ansøgning fra Familiehuset i Hillerød kommune har regionsrådet i Region H bevilget penge til et 2½ årigt projekt om, Tidlig koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske udfordringer/problemer. Deltagere i projektet er Gynækologisk-obstetrisk enhed på Hillerød hospital, gravide kvinder tilknyttet Tidlig Indsats på Hillerød hospital, Hillerød kommune, Helsingør kommune, Halsnæs kommune og Frederikssund kommune. Både de kommunale deltagere og Hillerød hospital har alle en tidlig Indsats praksis. Tilbuddene er meget forskellige men alle indeholder en grad af tværfagligt tværsektorielt samarbejde. Gynækologisk-obstetrisk afdeling på Hillerød hospital har siden 1998 haft et tilbud(tidlig Indsats), til særligt sårbare gravide. Tidlig Indsats er et tilbud om udvidet svangeromsorg for gravide kvinder med psykiske, fysiske og sociale problemer. Målgruppen svarer til gruppe 3 og 4 gravide i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for Svangeromsorg. Tilbuddet består i tilknytning til et specialiseret team, bestående af jordemødre, obstetrikere og sygeplejersker på barselgangen og en koordinator som er jordmoder. Der arbejdes tværfagligt og tværsektorielt. Tilbuddet indeholder følgende, Centralvisitation på baggrund af svangerjournalen fra egen læge. Visiterende samtale hos obstetriker fra teamet mhp opsporing og afdækning af problematikker hos kvinden, der kan få betydning for graviditeten og for barnets opvækstvilkår efter fødslen. Visitation til specialiseret jordemoder, med særlig erfaring indenfor målgruppen. Projektbeskrivelse - samlet 3 af 13

4 Etablering af kontakt med sundhedsplejen allerede i graviditeten. Etablering af kontakt til relevante samarbejdspartnere i kommune(familieafdeling) og hospitalsvæsen(psykiatri, pædiatri mm.) ved behov. Der indkaldes til tværfaglige netværksmøder, når der er behov for koordinering af den tidlige tværfaglige indsats, hvis familien har brug for hjælpe- og støtteforanstaltninger efter fødslen. Faste deltagere er, jordemoder, obstetriker, praktiserende læge, sygeplejerske fra barselgangen, sagsbehandler i familieafdelingen i kommunen og sundhedsplejersken. Andre relevante deltagere indkaldes ad hoc. Kvinderne tilbydes fødselsforberedelse på hospitalet, på små hold a 8 kvinder. Undervisningen varetages af jordemødrene fra Tidlig Indsats team. Fødselsforberedelsen er et nyt tiltag fra regionen. Opstart var i august 2012 så erfaringsgrundlaget i forhold til betydningen af dette er sparsom. Kvinderne føder med vagthavende jordemoder. Kvinderne tilbydes 4-5 dages indlæggelse på barselgangen. Vir eller anden pårørende tilbydes medindlæggelse. Under indlæggelsen udarbejder barselssygeplejersken ved behov, forløbsbeskrivelse af mor-barn relation og forældreevne. Ved behov afholdes tværfaglige udskrivningskonferencer. Inden udskrivelsen kontaktes sundhedsplejen. Kommunerne har følgende tilbud til gravide/vordende forældre Hillerød kommune Graviditetsbesøg og en intensiveret indsats fra sundhedsplejen. Familiehuset, der er et tilbud til vordende forældre og forældre der er særlig udfordret i forældrerollen som følge af psykisk lidelse, misbrug, traumer, umodenhed, krise Tidlig Indsats fra Hillerød hospital kan henvise gravide/vordende forældre og forældre med spædbørn direkte til Familiehuset, såfremt det drejer sig om en afgrænset, målrettet indsats, indenfor rammerne af 11 i Serviceloven. Familiehuset samarbejde med Sundhedsplejen, dagtilbud, PPR, familie og handicaprådgivning. Familiehuset tilbyder forældreforberedende samtaler med kortere efterfødselsforløb. Forløbet indledes i graviditeten og afsluttes efter fødslen. Familiehuset tilbyder tilknytnings og samspilsbehandling. Ydelsen er til forældre og børn i alderen 0-3år. Mor-barn gruppe. Mor-barn gruppen er et supplerende tilbud til mødre, som ikke er i stand til at deltage i det almene systems (sundhedsplejens) mødregrupper. Halsnæs kommune har et tilbud til gravide /vordende forældre som består i, Graviditetsbesøg efter behov af sundhedsplejen. Familierådgiver tilbyder vejledning, oplysning og støtte under graviditetens forløb og/eller under barnets opvækst. Sundhedsplejen og familieafdelingen deltager i netværksmøder afholdt i gynækologisk/obstetrisk afdeling. Frederikssund kommunes tilbud til gravide/vordende forældre består i, Projektbeskrivelse - samlet 4 af 13

5 Anonym åben rådgivning Råd og vejledning til alle bosiddende i kommunen. Klar til barn Indskrivning i Frederikssund kommunes Familiehus, Vestermose. Dette er et tilbud til gravide forældre som støtte, vejledning og omsorg i graviditeten, samt støtte, vejledning behandling og omsorg efter fødslen. Familiehuset har familier med børn op til 3 år, samt søskende. Frekvensen af indsatsen i Familiehuset vurderes individuelt fra familie til familie. Der kan ske en intensiv indskrivning af forældre og barn på dagsbasis fra kl I udslusningsperioden kan støtte fra Familiehuset gives i hjemmet. Indsatsen sker som en tværfaglig indsats i tæt dialog med sagsbehandler, sundhedspleje og andre relevante samarbejdspartnere omkring familien. Indskrivning i Familiehuset kan ske som end del af en 50 undersøgelse. Ved særlige behov for støtte, vejledning og observation, er der mulighed for døgnindskrivning i Familiehuset. Støtte, vejledning jf. Servicelovens 52 Fra familiekonsulenter til familier i eget hjem. Sundhedspleje. Mødregruppe til sårbare og unge mødre. Helsingør kommune Har et tværfagligt spædbarnsteam, bestående af medarbejdere med særlige kompetencer indenfor spædbarns- og familiebehandlingsområdet. Teamet består af en familierådgiver, en sundhedsplejerske, samt familiekonsulent og psykolog. Teamet skal forebygge trivselsproblemer gennem en koordineret indsats i familien. Vurdere og aftalen den bedste indsats overfor gravide og spædbarnsfamilier. Vurdere og handle på, hvorledes familien bedst inddrages i processen. Projektet er en videreudvikling af de allerede eksisterende tilbud og er tænkt som modelprojekt. Tanken er, at resultaterne af projektet gennem en nøje tilrettelagt formidlingsplan, vil kunne bruges som inspiration i andre regioner og kommuner. 1.1 Projektets formål Projektets formål er At nå ud til alle med behov for en tidlig indsats. At få udviklet samarbejdsaftaler og standarder, der sikrer kvalitet i indsatsen i patientforløbet, på tværs af primærsektoren, sundhedssektoren og socialsektoren. At indsatsen før under og efter graviditeten iværksættes hurtigere og mere målrettet i forhold til de gravide/vordende forældres problematikker. At indsatsen vil føre til, at forældrene udvikler adækvate forældrekompetencer, der vil medfører at færre spædbørn/småbørn vil komme i mistrivsel og at antallet af omfattende foranstaltninger(anbringelser af børn udenfor eget hjem) reduceres. At bidrage til en fælles faglig platform og forståelse gennem kompetenceudvikling blandt aktørerne i projektet. Projektbeskrivelse - samlet 5 af 13

6 At forsøge, gennem implementering af interaktive medier, i form af et chatforum, med tilgang af til professionelle, at finde nye veje at opspore den del af målgruppen vi ikke når, At undersøge kvindernes/familiernes oplevelse af indsatsen. 1.2 Afgrænsninger Målgruppe og inklusionskriterier. Målgruppen for projektet vil være gravide der visiteres til Tidlig Indsats team på Hillerød sygehus. Nuværende antal gravide er pr år, svarende til ca 5 % af det samlede antal fødende på Hillerød sygehus. Af ressourcemæssige hensyn er visitationen i det aktuelle tilbud meget skarp. Erfaringsudveksling med samarbejdspartner, bl.a. sundhedsplejen viser at der er kvinder/familier vi ikke finder. Det forventes at den øgede fokus på målgruppen som projektet har, vil medfører at antallet af kvinder/familier der tilbydes tilknytning til Tidlig Indsats vil stige. Målgruppen vil repræsentere 3 niveauer af gravide, Kvinder/forældre der har brug for særlig omsorg i graviditeten, men hvor problematikkerne løses inden barnet fødes, og hvor tilbud fra det konventionelle system vil opfylde behovet efter fødslen. Kvinder/forældre der har brug for særlig omsorg i graviditeten og i den første tid efter fødslen og hvor et kommunalt tilbud med udgangspunkt i 11 i Serviceloven er fyldestgørende. Kvinder/forældre hvis problematikker er så store, at der er reel bekymring for evnen til at varetage det ventede barns behov og hvor en 50 undersøgelse er nødvendig. Ekslusionskriterier. Gravide kvinder med rusmiddelproblematikker tilhører målgruppen for projektet. Men da Regionen har et særligt interventionstilbud til denne gruppe i Familieambulatoriet, inkluderes de ikke i projektet. Familieambulatoriet henvender sig til gravide og familier med børn op til 2 år, der har været eksponeret for rusmidler i graviditeten. Det er et tværfagligt tværsektorielt tilbud. Da samarbejdspartnerne er de samme, vil det på længere sigt være hensigtsmæssigt, at tilstræbe fælles arbejdsgange. Kvinder der har afvist tilbud om tilknytning til Tidlig indsats team. Kvinder hvis problematikker først bliver synlige efter fødslen, under indlæggelsen på barselgangen. 1.3 Forudsætninger og afhængigheder Forudsætninger for at projektet kan gennemføres er, opsporing af de gravide så tidligt som muligt i graviditeten, hos praktiserende læge, på gynækologisk-obstetrisk afdeling eller i kommunen. Kommunernes deltagelse. De praktiserende lægers deltagelse. Der vil i projektperioden være sammenfald mellem dette projekt og projekt om Efterfødselssamtaler til kvinder i gruppe3 og gruppe 4. Målgruppen er den samme og formålet med projektet om Projektbeskrivelse - samlet 6 af 13

7 Efterfødselssamtaler er, at få skabt helhed og afslutning på graviditets- og fødselsforløbet og at styrke samarbejdet mellem jordmødre og sundhedsplejersker. 1.4 Projektets leverancer Projektet er et samarbejdsudviklingsprojekt med fokus på målrette organisering kvalitetssikring af tidlig tværfaglig tværsektoriel indsats for sårbare gravide/familier. Undersøgelsesdesignet vil bestå af både kvalitative og kvantitative metoder. Det omfatter bruger- og medarbejderevalueringer for at vurderer tilfredsheden med indsatsen. Dataindsamling af antal gravide, registrering af henvisningstid, registrering af antal kontakter i graviditeten og registrering af opstart for intervention, samt bruger og medarbejderevalueringer for at vurdere tilfredsheden med indsatsten. Seks Succeskriterier vil være i fokus, Tidlig opsporing af alle med behov for en tidlig indsats inden udgangen af 20graviditetsuge. Udvikling og kvalitetssikring af samarbejdsprocedure og arbejdsredskaber til tidlig effektiv koordinering og samordning af indsatsen. Udvikling af fælles faglig platform, til fremme af en fælles forståelse af samarbejdets nødvendighed. Patientempowerment i form af forældrekompetence udvikling. Patienttilfredshed. Medarbejdertilfredshed. Succeskriterierne søges opfyldt gennem følgende metoder Udarbejdelse af en arbejdsgangsanalyse blandt aktørerne, så tidligt i projektforløbet som muligt. Udvikling af generiske samarbejdsaftaler og kontaktpersonark. Fastsættelse af en fælles enslydende definition af målgruppen. Tydeliggørelse af visitationsveje gennem fælles standarder og klar rollefordeling af opgaver. Udvikling af et fagligt chatforum for de gravide, med mulighed for rådgivning og vejledning fra 3 forskellige faggrupper et specifikt antal timer ugentligt. Fagpersoner vil være en jordemoder, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver. Afholdelse af fælles temadag for alle relevante aktører, med afsæt i den intensive mentaliseringsbaserede behandlingsmetode Minding the Baby. Et evidensbaseret program udviklet i samarbejde mellem Yale University Child Study Center, the Yale University School of Nursering og the Fair Haven Community Health Center fra Udvikling af målemetoder/standarder for udvikling af forældrekompetencer. Evaluering Afholdelse af audit over et antal patientforløb med afsæt i hver kommune. Gennemførelse af fokusgruppeinterview og en patienttilfredshedsundersøgelse af den tidlige indsats og de forskellige aktørers roller. Gennemførelse af en medarbejdertilfredshedsundersøgelse med afsæt i samarbejdsprocedure og samarbejdsgange. Statistiske optegnelser over projektets kvantitative data. Projektbeskrivelse - samlet 7 af 13

8 Afslutningsvis laves en rapport over projektets samlede resultater mhp. fremtidig implementering. Leverancebeskrivelsen for de enkelte leverancer er under udarbejdelse. Fremsendes i nær fremtid som bilag. 1.5 Projektets organisation Styregruppen består af, chefjordemoder Katrine Hornum Stenz, og overlæge Birgit Bødker. Katrine Hornum Stenz er projektejer og sikre den fornødne kontakt til projektbestiller og er økonomiansvarlig. Conny Kuhlman er projektleder og har til opgave at forestå beskrivelse og udførelse af projektet. Der ansættes en sekretær 10 timer ugentlig i projektperioden til at bistå projektlederen med mødeindkaldelse og referater og udtrækning af data til projektet. Projektgruppen består af projektleder, sygeplejerske fra barselgangen, praksiskoordinator og repræsentanter fra de 4 kommuner. I skrivende stund er der ikke navn på samtlige deltagere. Der er lagt op til deltagelse af 2personer fra hver kommune. Forslag er en sundhedsplejerske og en myndighedsperson. Myndighedspersonen kan være en ikke myndighedshavende person, særlig udvalgt af kommunen. Navnsatte deltager er, fra Hillerød kommune, Gert Rasmussen leder af Familiehuset og sundhedsplejerskekoordinator Vibeke Selch Lausen. Fra Halsnæs kommune, ledende sundhedsplejerske Jette Kúrstein. Fra Helsingør kommune ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj Fra Frederikssund kommune, Tidlig indsats koordinator Dorte Bruunsgård. Praksiskonsulent Marika Møller. Styregruppen har til opgave, at bistå projektlederen med ideer og justeringer gennem projektperioden. Styregruppen er ligeledes rammesættende og besluttende i forhold til de opgaver, der vedrører kommunerne og de praktiserende lægers deltagelse i projektet. De forventes at styregruppens medlemmer mødes 3 timer hver anden måned. Svangeromsorgen for de gravide kvinder der inkluderes i projektet varetages under projektets løbetid, som hidtil, af jordemødrene og obstetrikerne i Tidlig Indsats team. 1.6 Interessenter De vigtigste interessenter er de gravide/vordende forældre. Personalet i Tidlig Indsats team i gyn-obs afd. er vigtige interessenter i gennemførelse af projektet. Både i relation til varetagelsen af svangeromsorgen for de gravide, men også i forhold til samarbejdet med kommunerne. Projektbeskrivelse - samlet 8 af 13

9 Samarbejdsparterne i kommunerne er ligeledes væsentlige interessenter. Primært sundhedsplejen og familieafdelingerne. Sundhedsplejen fordi de er en del af det konventionelle tilbud til alle nybagte familier. Familieafdelingerne fordi de er myndighedsindehaver i forhold til beslutninger om foranstaltninger til de gravide/vordende forældre. Andre afdelinger i kommunerne vil i forskellige sammenhænge også være relevante interessenter, f. eks jobcenter, handicapafdelinger, socialpsykiatri mm. Men deres deltagelse vurderes at være mindre vigtig som udgangspunkt. De vil dog kunne blive påvirket af projektets resultater, med en mulig ændring af deres arbejdsgange til følge i forhold til målgruppen. Praktiserende læger er også en meget vigtig interessent. De er primær henvisningskilde af de gravide. Jordemødre og sygeplejersker i det konventionelle system er også interessenter. De vil under indlæggelse i graviditeten, under fødslen og i barselsperioden komme i kontakt med de gravide/vordende forældre og vil skulle følge op på de aftaler, der er lavet i samarbejde med kvinderne /familierne. Psykiatrien, både hospitals-, distrikts- og spædbarns/småbørnspsykiatrien er relevante interessenter, men har ikke en umiddelbar aktiv rolle i projektet. Sideløbende med dette projekt er der gang i opbygning af et formaliseret samarbejde mellem voksenpsykiatrien og spædbarns/småbørnspsykiatrien i regionen og gyn-obs afd. (se notat fra regionen om Forebygende Psykiatrisk Svangreindsats). Når dette samarbejde er på plads, vil det være relevant at udvide samarbejdet til også at omhandle kommunerne. 1.7 Kommunikationsplan Mellem projektgruppe og styregruppe vil informationen om projektets status foregå gennem månedlige nyhedsbreve. Styregruppen vil afholde opfølgnings og justeringsmøder hver anden måned. Første gang i november måned. De implicerede aktører har til opgave løbende, at informere om projektets fremdrift i eget regi. På gynækologisk -obstetrisk afdeling vil dette foregå ca 2 gange årligt på afdelingens månedsbrev(g-strengen) til samtlige ansatte. Det er projektlederens opgave at forestå dette. 2 gange årligt fremsendes statusbrev til kommunerne om projektets fremdrift. I projektperioden vil der være løbende information om projektets udvikling på regionssite. 1.8 Rapportering Der laves månedlig statusrapporter over projektets fremdrift og økonomi. Regionsrådet informeres 2 gange årligt om projektets økonomi og fremdrift. Første gang i april 2013 i forbindelse med afslutning af arbejdsgangsanalysen og den endelige udarbejdelse af arbejdsgange. I projektperioden vil der være løbende information om projektets udvikling på regionssite. Projektbeskrivelse - samlet 9 af 13

10 Milepælsplan Projektnavn:Tidlig koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projektleder: Conny Kuhlman Projektejer: Katrine Hornum Stenz Fase: Analyse & planlægning Start/slut: Milepæl Deadline Kvalitetssikring Ansvarlig Status Til afrapportering Detaljeret beskrivelse af milepælen, hvad foreligger ved aflevering (ikke aktivitet). Husk SMART formuleret. Deadline for levering Hvordan sikres det, at milepælen har den rette kvalitet og opfylder behovet for videre arbejde i projektet. Hvem er ansvarlig for levering af milepælen Hvad er status. Afkryds Projektbeskrivelse 08/10-12 Godkendelse Regionen 5/10-12 Aflevet projektbes. Arbejdsgangsanalyse Primo nov 2012 ultimo april 2013 Inddragelse af konsulent Projektleder/konsulent Udarbejdelse af data ark Dec 2012 projektleder Planlægning af fokusgruppeinterview primo april 2014 Planlægning af slutevaluering juni 2014 Projektbeskrivelse - samlet 10 af 13

11 Udarbejdelse af samarbejdsgange/redskaber udvikling af generiske samarbejdsaftaler 1/5 1/ Fase: Gennemførsel Start/slut: Milepæl Deadline kvalitetssikring Ansvarlig Status Til afrapportering Projektleder/Projektgr uppe Start brug af dataark samt reg af de gravide 1/ Projektleder/sekretær Forberedelse af fælles temadag Jan maj 2013 Projektleder/Hillerød kommune Midtvejsevaluering Dec 2013 Afholdelse af fokusgruppeinterview Maj 2014 Gennemførelse af slutevaluering og rapportskrivning september 2014 Fase: Idriftssættelse Start/slut: Milepæl Deadline kvalitetssikring Ansvarlig Status Til afrapportering Idriftsættelse af generiske samarbejdsaftaler. 1/ Projektleder/styregrup pe Start chatforum 1/ Afholdelse af temadag Jun 2013 projektleder/ Familiehuset i Hillerød Projektbeskrivelse - samlet 11 af 13

12 Budget Projekt:Tidlig koordineret samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Udgifter Projektleder/sekretær p.å. x2 1, Arbejdsanalyse Chatforum + løn til bemanding med fagpersoner Kompetenceudvikling Div - udarbejdelse af arbejdsredskaber mm Hjælp til udarbejdelse af spørgeskemaer, fokusgruppe interview mm, Ialt kr Projektbeskrivelse - samlet 12 af 13

13 Dokumenthistorik Version Forfatter Dato Beskrivelse 1 Conny Kuhlman projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal versionsstyres, således at det til enhver tid klart fremgår hvilken version der er gældende. Historikken logges i ovenstående skema. Efter godkendelse af Projektbeskrivelsen er dette et statisk dokument, som projektet arbejder efter. Projektbeskrivelse - samlet 13 af 13

Projekt- beskrivelse. h Dato 05.10.2012

Projekt- beskrivelse. h Dato 05.10.2012 h Dato 05.10.2012 Projektbeskrivelse for Tidlig Koordineret og samordnet indsats for gravide med sociale, medicinske og psykiske problemer. Projekt- beskrivelse Organisation Gynækologisk obstetrisk afdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og

Samarbejdsaftale. Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Vedr. gravide med psykiske, medicinske og Region Hovedstaden Halsnæs kommune og gynækologisk-obstetrisk afdeling Nordsjællands hospital. Samarbejdsaftale Vedr. gravide med psykiske, medicinske og sociale problemer. Katrine Hornum-Stenz Jan Dehn

Læs mere

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER

REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER Regionale Familieambulatorier 1. Hvorfor familieambulatorier? 2. Hvad er familieambulatoriet 3. Hvad har familieambulatoriet at byde på for kommunerne? Formålet med familieambulatorierne

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv

Graviditeten - forberedelse til et nyt liv Graviditeten - forberedelse til et nyt liv et tværsektorielt samarbejde med henblik på at styrke svangreomsorgen for udsatte gravide visiteret til omsorgsniveau 3. Projektdeltagere: Gynækologisk Obstetrisk

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier

Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier Forebyggelse og behandling i de fem regionale familieambulatorier May Olofsson overlæge og leder af Familieambulatoriet Region Hovedstaden og Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn 2

Læs mere

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet.

Projekt B. Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering. Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Projekt B Efterfødselssamtaler med kvinder niveau 3 og 4. Afsluttende evaluering Center for Sårbare Gravide, obstetrisk klinik, Rigshospitalet. Januar 2015 Afsluttende statusrapport Region Hovedstaden

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Faglig vejledning for socialrådgivere

Faglig vejledning for socialrådgivere Faglig vejledning for socialrådgivere 1. Baggrund...1 1.1. Social rådgivning og vejledning...1 1.2. Samarbejde med socialforvaltning og underretningspligt...2 1.3. Social anamnese...3 2. Tværfagligt og

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Projektbeskrivelse. Støtte til vordende forældre og spædbarnsfamilier med psykiske problemer

Projektbeskrivelse. Støtte til vordende forældre og spædbarnsfamilier med psykiske problemer Projektbeskrivelse Støtte til vordende forældre og spædbarnsfamilier med psykiske problemer Deltagere: Samarbejde mellem Rigshospitalets Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og Obstetrisk

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs

Temadag. Odense 2013. Åben Dialog, Silkeborg. - Samarbejde på Tværs Temadag Åben Dialog, Silkeborg Odense 2013 - Samarbejde på Tværs Psykiatriens hus - Region og kommune Socialpsykiatriens opgave Skabe rehabiliterende forløb, der er fleksible, sammenhængende og meningsfulde

Læs mere

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015

1 of 5. Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1 of 5 Notat til møde i styregruppen vedr. børne- og ungdomspsykiatri den 16/2 2015 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Projektrapport. Hånd i hånd en god start i familien. Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015

REGION HOVEDSTADEN. Projektrapport. Hånd i hånd en god start i familien. Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015 REGION HOVEDSTADEN Projektrapport Hånd i hånd en god start i familien Conny kuhlman Louise Oksholt 07-01-2015 Indholdsfortegnelse Afslutningsrapporten for Projekt hånd i hånd en god start i familien...

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport marts 2016 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre

Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre 1 Fælles graviditetsbesøg - et styrket samarbejde mellem Sundhedspleje og Jordemødre Svangreomsorgen skal være differentieret, og der gives særlig støtte til udsatte og sårbare gravide, som er kendetegnet

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Politisk ledelsesinformation

Politisk ledelsesinformation Politisk ledelsesinformation Rapport august 2015 Familieafdelingen, Sundhedstjenesten og PPR Natur og Udvikling Indhold Familieafdelingen... 3 Sundhedstjenesten... 5 PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning...

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 25.02.2015 Dok.nr. 23045-15 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret

Læs mere

Forord. Kære veteran.

Forord. Kære veteran. Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden

Regionshuset Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28. marts og godkendelse af dagsorden Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk REFERAT Dato 17-06-2014 Sagsbehandler Gry Brun Jensen Møde den 6. juni 2014 i Fødeplanudvalget 1. Referat fra møde d. 28.

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Nænsomhed BETALER SIG

Nænsomhed BETALER SIG Nænsomhed BETALER SIG Mandag den 7. oktober 2013 Jordemoderkonferencen Overlæge Inge Olga Ibsen, Leder af: Familiecentret OUH, Patienthotellet 1.sal Består af: 1. Familieambulatoriet Region Syddanmark

Læs mere

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om Familieambulatoriet Revideret juni 2016 1. Baggrund I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at mindske

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse

Notat. Status om implementering af partnerskabsprojektet Børn og Unge i Bevægelse SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 15. juli 2015 Tlf. dir.: 2058 5291 E-mail: trr1@balk.dk Kontakt: Trine Rasmussen Sagsid: 29.09.00-P20-15-15 Notat Status om implementering af partnerskabsprojektet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Alle kan lære at løse en opgave - men at forstå hvorfor og få øje på sammenhænge og helheder kræver viden 2 Sundhedspleje udøves med en tankegang hvor etik, tavshedspligt og dokumentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge

Tværfagligt samarbejde om børn og unge. Store Praksisdag 26. januar Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Tværfagligt samarbejde om børn og unge Store Praksisdag 26. januar 2017 Chefpsykolog Malene Hein Damgaard Fællesrådgivningen for Børn og Unge Program Kort om mig Hvornår kan vi samarbejde? Kommunal organisering

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere