STRATEGI Lokal Udviklingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2012-2014 Lokal Udviklingsplan"

Transkript

1 STRATEGI Lokal Udviklingsplan STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 VISION, MISSION OG VÆRDIER... 5 SØNDERVANGSKOLENS VISION... 5 SØNDERVANGSKOLENS MISSION... 5 SØNDERVANGSKOLENS VÆRDIER... 5 SØNDERVANGSKOLENS STRATEGIER STRATEGI 1: STYRKET KOMMUNIKATION VED POSITIV STORYTELLING... 6 STRATEGI 2: ØGET FORÆLDREDIALOG OG -EMPOWERMENT... 8 STRATEGI 3: TRIVSEL & UDVIKLING STRATEGI 4: FAGLIG KVALITETSSIKRING & DOKUMENTATION STRATEGI 5: SØNDERVANGSKOLEN SOM LOKALT KRAFTCENTER STRATEGI 6: EFFEKTIV RESSOURCEUDNYTTELSE STRATEGI 7: 95% MÅLSÆTNINGEN Kvalitetssamtale L.U.P 7 strategier Kvalitetsrapport STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 2 af 20

3 FORORD Søndervangskolens Lokale Udviklingsplan (LUP) er en strategiplan, der skal betragtes som en overordnet plan for, hvordan skolen udvikler sig fra, hvor den er i dag - til den position, som skolen skal have i fremtiden. LUP fungerer således som retningsgivende for de ambitioner, mål og handlinger, der skal danne grundlag for det daglige arbejde med vores børn og unge. Tre forhold gør sig gældende i formålet med LUP 2012: LUP skal betragtes som et dynamisk, strategisk redskab for skolens ledelse i forhold til at styrke samarbejdet, dialogen og udviklingen såvel internt som eksternt omkring vores prioriterede indsatser LUP fungerer som strategisk dialogredskab mellem skolelederen og skolens ledelsesteam i forhold til at afdække behov, prioritere samt fastsætte fælles mål og indsatser LUP er udgangspunktet for dialogen mellem områdechef og skoleleder om aftalte mål og indsatser Indholdet i LUP 2012 er drøftet og besluttet i skolens ledelsesteam med afsæt i følgende: En videreførelse af skolens fem hidtidige strategier dog for nogles vedkommende med ændret fokus og vægtning samt deraf følgende ændrede overskrifter (jf. LUP 2010). Dertil kommer to nye strategier, som får særligt fokus i Samlet set skal strategierne med indsatser ses som komplementære og kan dermed ikke betragtes som isolerede. De fire udviklingspunkter, der blev aftalt i forbindelse med kvalitetssamtalen 1 som opfølgning på Kvalitetsrapport 2011: 1. 95% målsætning & det faglige niveau (dokumentation) 2. Forældreempowerment (stabilisering, forankring & medborgerhus) 3. Trivsel & sundhed (APV, elevtrivselsundersøgelse) 4. Fortsat økonomisk stabilisering Børn og Unges ni strategier 2 De syv strategier i Søndervangskolens LUP for er: 1. Styrket kommunikation ved positiv storytelling 2. Øget forældredialog & - empowerment 3. Trivsel & udvikling 4. Faglig kvalitetsudvikling & dokumentation 5. Søndervangskolen som lokalt kraftcenter 6. Effektiv resurseudnyttelse (ny) 7. 95% målsætningen (ny) For hver strategi er der opstillet mål, indikatorer og indsatser/handlinger for arbejdet for Søndervangskolens mission og vision skal udfoldes gennem disse syv strategier. 1 I Kvalitetssamtalen deltog områdechef, skolens ledelse og koordinatorer 2 BUs ni strategier er: Forældresamarbejde og samspil, Ledelse, Personale, Organisering, Drift, Kommunikation, Ledelse & Udvikling, Trivsel & Sundhed, Rummelighed STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 3 af 20

4 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 4 af 20

5 VISION, MISSION OG VÆRDIER SØNDERVANGSKOLENS VISION: Vores vision er at være med til at skabe vindere i fremtidens globale verden. På Søndervangskolen skal vi give eleverne det bedst mulige fundament for, at de kan skabe sig et godt liv. Det gælder både i forhold til uddannelse, arbejde og forsørgelse samt sociale relationer, venskaber og familie. Vore elever skal have stærke faglige kundskaber, en høj social kompetence samt en god sundhed. De skal kunne samarbejde i team, hvor udgangspunktet er forskellige sprog, kulturer, etnicitet, religioner, aldre og køn. Søndervangskolen har derfor et helhedssyn på det enkelte barn. Det betyder, at vi aktivt samarbejder med de ressourcer, som omgiver barnet i hverdagen. Det gælder forældre, familier, fritid og andre relevante samarbejdspartnere i netværket. Søndervangskolens elever skal være kompetente medborgere i fremtidens multikulturelle samfund, som er kendetegnet ved en øget internationalisering i en globaliseret verden. Vores grundlag tager derfor afsæt i interkulturelle læringsprocesser, som understøtter den enkeltes identitet i en interaktion kulturerne imellem. SØNDERVANGSKOLENS MISSION Søndervangskolens mission er at opfylde formålsparagraffen og den øvrige del af folkeskoleloven. Vores mission er også at medvirke til at fremme Århus Kommunes overordnede værdier og at udmønte Børn og Unges egen vision og mission i praksis. Børn & Unge har formuleret Den røde tråd, som er udgangspunktet for vores tilgang til at løse opgaven som folkeskole i kommunen SØNDERVANGSKOLENS VÆRDIER Søndervangskolen er en multikulturel skole, hvor vi respekterer hinandens forskellighed. Vi betragter derfor forskelligheden som en nødvendig ressource, der styrker udviklingen af børnenes faglige og sociale kompetencer i skolens læringsrum. Vores skole bygger på følgende fem værdier: Læring - Vi vil skabe læreprocesser, der udvikler elevernes faglige og sociale kompetencer Empowerment - Vi vil udvikle eleverne til selvstændige, kompetente og myndige mennesker Teamspirit - Vi tror på, at stærke fællesskaber giver en synergieffekt Originalitet - Vi vil skabe en skole, hvor nytænkning sætter mennesker i bevægelse Ambition - Vi vil stræbe efter at være blandt de bedste STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 5 af 20

6 SØNDERVANGSKOLENS STRATEGIER STRATEGI 1: STYRKET KOMMUNIKATION VED POSITIV STORYTELLING 1. Baggrund & status Søndervangskolen var i 2008 den skole i Aarhus Kommune, der det seneste årti oplevede den største elevtalsnedgang 3. Vi vurderer, at flere faktorer har spillet ind på den negative elevtalsudvikling: Loven om frit skolevalg (2005) En større koncentration af privatskoler i skolens distrikt Et generelt negativt image omkring Søndervangskolen Flere af ovenstående faktorer udfordrer stadig dog i mindre grad end tidligere. Demografisk er Søndervangskolens distrikt sammensat af en række områder med almennyttigt boligbyggeri fortrinsvis blokbebyggelse samt et par mindre villakvarterer. Distriktet er gennemskåret af Ringvej Syd og igen af Holme Ringvej. Generelt opleves det vanskeligere at tiltrække børn bosiddende syd for disse veje, hvor den overvejende andel af beboerne har etnisk dansk baggrund. Ved skoleindskrivningen vælger en del familier stadig enten privatskole eller en anden folkeskole til deres barn. Det er i høj grad de etnisk danske familier og de såkaldte resursestærke familier - såvel de etnisk danske som de tosprogede familier. Det er især blandt disse, at Søndervangskolen har en udfordring med at fremstå som det attraktive skolevalg. Med tidligere LUP har vi igangsat en række forskellige tiltag med det formål: At stoppe elevtalsnedgangen øjeblikkeligt via en række fastholdelsesinitiativer, herunder ændrede procedurer, systematikker og metoder At øge rekruttering af nye elever med særlig fokus på skolestartere, herunder øget kommunikation ved branding og kommunikation (Step 1, Step 2 & Step 3) Bevidst at igangsætte en positiv storytelling om Søndervangskolen Elevtilvæksten opleves fortrinsvis på de yngre årgange. Samtidig oplever vi et stigende antal distriktselever, der hidtil har gået på andre skoler, som nu søger (tilbage) til Søndervangskolen. Endvidere ser vi, at elever udenfor skoledistriktet aktivt søger Søndervangskolen, og at vi har måttet afvise elever på enkelte årgange begrundet i manglende plads. Også flere etnisk danske elever indskrives nu på skolen. 2. Det er Søndervangskolens mål At skolen fremstår som det naturlige skolevalg for alle børn i distriktet, så Søndervangskolen på sigt opnår samme procentvise andel af distriktets børn som gennemsnittet i Aarhus Kommune. A) Skoleindskrivning At andelen af distriktets børn, der vælger Søndervangskolen, er steget fra 33,6% 4 til 40% pr. 5. sept At Søndervangskolen hvert år kan oprette minimum to børnehaveklasser ved skolestart, så skolen er fuldt tosporet på alle årgange pr. 5. sept Opgjort i perioden fra Kilde: Kvalitetsrapport 2011 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 6 af 20

7 B) Positiv storytelling At den igangsatte positive historiefortælling omkring Søndervangskolen fastholdes med minimum én positiv omtale pr. kvartal i dagspressen At skolen fremhæver den gode historie minimum én gang om måneden internt som eksternt At en stigende andel af medarbejderne oplever skolen som en attraktiv arbejdsplads At andelen af elever, der er glade for skolen, fastholdes At andelen af forældre, der er tilfredse med skolen, fastholdes 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Skoleindskrivning Andelen af distriktets børn, der vælger Søndervangskolen Antal elever og klasser pr. 5. september Ad. B) Positiv storytelling Registrering af den gode historie i henholdsvis pressen, ledelsesbreve, forældrebreve, ForældreIntra, blog, indlæg, artikler m.v. Udvikling og boosting af skolens hjemmeside (årlig registrering af antal besøgende fra august 2013) Udvikling af Søndervangskolens egen APP (registrering af antal brugere) (2014) Andelen af medarbejdere der vurderer, at Søndervangskolen er en attraktiv arbejdsplads, jf. APV 5 Andelen af elever der er glade eller meget glade for skolen, jf. Store Trivselsdag Andelen af forældre, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med skolen, jf. forældretilfredshedsundersøgelsen 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Skoleindskrivning Styrkelse af overgang fra dagtilbud til skole via skriftlig samarbejdsaftale 2012/13 indgået mellem Søndervang Dagtilbud, Dagtilbuddet Egmontgården, Naturbørnehaven Langenæsstien og Søndervangskolen Særlige tiltag i forhold til potentielle skolestartere, herunder velkomstpakker, præsentationsmøder, flyers, banner etc. Desuden støtte til forældre i forhold til den digitale skoleindskrivning Opstart af samarbejde mellem Søndervangskolen og lokale ejendomsmæglere i forbindelse med nytilflyttede familier til området efterår 2013 Ad. B) Positiv storytelling (Step 4) Samarbejdsaftale med Aahus Global Media mhp. på at brande Søndervangskolen yderligere som den foretrukne lokale skole i distriktet Udnævnelse af elever, forældre og medarbejdere som ambassadører i forskellige sammenhænge Udvikling af skolens hjemmeside og ForældreIntra som kommunikationsplatform Fokus på positiv historiefortælling o Månedlig fortælling af den gode historie internt som eksternt o Udsendelse af Forældrebreve (3 årlige newsletters og 1 årlig Yearbook ) o Skoleleder-blog på Aarhus Onsdag Syd Udarbejdelse af Søndervangskolens kommunikations- og pressestrategi/-politik (2014) 5 APV psykisk arbejdsmiljø - Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 7 af 20

8 STRATEGI 2: ØGET FORÆLDREDIALOG OG EMPOWERMENT 1. Baggrund & status Vi ved, at forældrenes ressourcer og samspil med skolen har afgørende betydning for elevernes udviklingsog læringsprocesser og dermed præstationer i skolen. I Søndervangskolens lokaldistrikt har den socioøkonomiske, etniske og kulturelle sammensætning stor betydning for den måde, hvorpå skolen samarbejder med forældrene. Skolen er derfor særligt opmærksom på at inddrage og involvere forældrene, således at deres kompetencer, potentialer og - kraft kommer til større udtryk i skolens daglige virke. Herigennem understøttes forældrene i at være aktive og deltagende i forhold til børnenes faglige, personlige og sociale udvikling. 2. Det er Søndervangskolens mål At forældrene inddrages og involveres, så deres kompetencer og forældrekraft kommer til større udtryk i skolens hverdag. A) Forældretilfredshed At der sker en fortsat stigning i forældretilfredsheden B) Forældreinvolvering, kompetencer og Uddannelsesvalg At der afprøves nye metoder og systematikker for, hvordan forældresamarbejdet kan styrkes At andelen af forældre, der deltager i forældrearrangementer stiger At forældrene får et større kendskab til det danske uddannelsessystem, så de i højere grad bliver i stand til at støtte deres unge i forhold til uddannelsesvalg efter folkeskolen C) Forældreintra At skolens skriftlige kommunikation med forældrene foregår via ForældreIntra senest med udgangen af 2012/13 At meddelelser og påmindelser til forældre kan sendes pr. sms (modul til ForældreIntra) senest med udgangen af 2014 D) Skolebestyrelse og klasseforældreråd At der etableres klasseforældreråd i samtlige klasser At skolen har en fuldtallig skolebestyrelse 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Forældretilfredshed Forældrenes samlede tilfredshed med Søndervangskolen målt i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen i 2013 (sammenholdt med resultatet i 2011) Ad. B) Forældreinvolvering, kompetencer og Uddannelsesvalg Registrering af anvendte metoder og systematikker Tilbagemeldinger fra medarbejderne i forbindelse med TUS og teamets årsplaner Tilbagemeldinger fra skolebestyrelsen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 8 af 20

9 Registrering af fremmødte forældre til: forældresamtaler, -møder og -arrangementer for skoleårene 2012/13 og 2013/14 Tilbagemeldinger fra skole-/hjemsamtaler om de unges uddannelsesparathed Ad. C) Forældreintra Registrering af andelen af forældre, der anvender ForældreIntra Aftale indgået vedr. sms-modul til ForældreIntra Ad. D) Skolebestyrelse og klasseforældreråd Registrering af andelen af forældre i de enkelte klasseråd Registrering af antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer 4. Indsatser / handlinger Det er skole/hjemvejlederen, der varetager den overordnede koordinerende funktion ift. nedenstående indsatser. Vejlederen har en funktion som sparringspartner og rådgiver for lærere og pædagoger ift. udvikling af nye systematikker, metoder, veje og tilgange i skole/hjemsamarbejdet Ad. A) Forældretilfredshed Skole/hjemvejleder oplysning / opmærksomhed, dialog og kontakt / telefon, direkte kontakt Hjælp til udfyldelse af skemaer / oversættelser Ad. B) Forældreinvolvering, kompetencer og uddannelsesvalg Oprettelse af Familieklasse 6 pr. 1/ Halvårs møder med de lokale etniske grupper / foreninger Kvinder møder kvinder (etablering af samarbejde med Kvindehuset og bydelsmødre) Forældrehjælp/-assistance i skolehverdagen (fx i kantinen, i frikvartererne, ekskursioner, i klasseværelset m.v.) Afprøvning af nye former for skole/hjemsamtaler, fx efter cafémodel Afvikling af skole/hjemsamtaler ifb. med allerede planlagte åbne arrangementer på skolen Hjemmebesøg som en naturlig del af brobygningen Forældreinddragelse ift. planlægning af forældremøder Åben vejledning Ad. C) Forældreintra Beslutning om fælles standarder hvad kan forældrene forvente der min. ligger på Forældreintra Afholdelse af forældrekurser i brug af Intra Medarbejderkompetenceudvikling (faglige IT cafe bl.a. med brug af forældreintra) Ad. D) Skolebestyrelse og klasseforældreråd Støtte til elektronisk SB valg 6 Henvisning til skriftet Videncenter 2012/13 på Søndervangskolen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 9 af 20

10 STRATEGI 3: TRIVSEL & UDVIKLING 1. Baggrund & status For at Søndervangskolen kan nå sine mål, er det afgørende, at såvel elever som medarbejdere trives og befinder sig i et sundt, lærende og udviklende miljø. I APV og 2011 peges der af medarbejderne på forhold, der fremadrettet kræver særligt fokus. Medarbejdere Som opfølgning på APV 2011 har skolens MED udarbejdet en handlingsplan med det formål at beskrive, hvordan Søndervangskolen følger op på resultaterne af Trivselsundersøgelsen Samtidig gives et historisk rids af den måde, MED har tilrettelagt arbejdsmiljøarbejdet på Søndervangskolen i perioden MED har besluttet at lave en fælles opfølgning på resultaterne med fokus på følgende punkter: 1. Samarbejde & dialog 2. Mulighed for at ytre sig 3. Ledelseskvalitet 4. Lodret/vandret tillid Elever Antallet af forældre 9, der oplever mobning på skolen blandt eleverne, er højere end kommunegennemsnittet. Dette til trods for skolens ihærdige indsats gennem flere år på området, herunder udarbejdelse af anti-mobbe-strategi samt deltagelse i det flerårige projekt 50 skoler knækker mobbekurven. Resultatet viser, at strategien må nytænkes. En af måderne vil være en styrkelse af elevdemokratiet på skolen. 2. Det er Søndervangskolens mål At skabe et positivt, sundt og udviklende arbejdsmiljø for skolens elever og ansatte. A) Medarbejdere At der opnås forbedrede resultater ift. de ovenfor nævnte punkter inden 2014 B) Elever At antallet af forældre, der oplever mobning blandt eleverne, falder til BU gennemsnit inden 2014 At elevdemokratiet styrkes via bl.a. elevråd, klassemødet og fællessamlinger 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Medarbejdere Lokal mini-undersøgelse i januar 2013 vedr. de ovenfor nævnte punkter 1. 4 (jf. også strategien for Effektiv ressourceudnyttelse ) Resultaterne fra APV 2013 for de ovenfor nævnte punkter De konkrete målepunkter fra APV aftales i MED 7 APV psykisk arbejdsmiljø - medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 8 Processen er endnu ikke færdig men anses som en fortløbende proces 9 Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 10 af 20

11 Ad. B) Elever Registrering af andelen af forældre, der i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen oplever mobning som et problem Registrering af klassemødets drøftelser/aktiviteter via dagsordener/referater (opstart pr. august 2013) Registrering af antal elevrådsmøder og antal deltagere Elevernes oplevelse af elevdemokrati registreres på baggrund af referater fra elevrådsmøderne 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Medarbejdere MED-handlingsplan 2011 følges og videreudvikles Prioritering af tid til personalets velfærdsudvalg Omsætning af Organisationsplan 2010 i praksis (teamstruktur og -organisering) Styrkelse af ledelsesteam/-kraft via lederudviklingsforløb og efter - / videreuddannelse Ad. B) Elever Udvikling af klassemødets indhold, form og afvikling i løbet af 2012/13 (drøftelser i KU, på afdelingsmøder samt temamøder i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2013/14) Fra august 2013 udarbejdes der dagsordener og referater fra klassemøderne Ledelsen overtager planlægning og afvikling af elevrådsmøderne fra august 2012 Børn og Unge Byråd / valg Elevernes oplevelse af elevdemokrati drøftes ifm. skoleårets afsluttende elevrådsmøde STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 11 af 20

12 STRATEGI 4: FAGLIG KVALITETSSIKRING & DOKUMENTATION 1. Baggrund & status Søndervangskolen har de seneste år oplevet en generel positiv fremgang ift. de obligatoriske nationale og kommunale test, der foretages i skoleforløbet. Den faglige progression viser, at vi er på rette vej, og at opgaven fremover bliver at intensivere og igangsætte yderligere indsatser i dette spor. Endnu ses den faglige progression ikke at følge med hele vejen op gennem skoleforløbet, hvor det må anses som bekymrende, at karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver fortsat er blandt de laveste i kommunen. Dette giver anledning til, at vi som skole er nødt til at øge fokus på en styrkelse af den faglige kvalitetssikring og dokumentation. Denne styrkelse vil foregå i to spor: 1. Dansk som 2. Sprog, kompetenceudvikling, herunder større inddragelse af og samspil med IT og medier 2. Inklusion, kompetenceudvikling Formålet med begge spor er et sikre et generelt og samlet kompetenceløft for skolens pædagogiske personale, så det samlede kompetenceniveau modsvarer de krav og forventninger, som skolen undervisningsmæssigt stilles overfor. 2. Det er Søndervangskolens mål At eleverne opnår tilfredsstillende faglige resultater i løbet af skoletiden og til folkeskolens afgangsprøve. A) Test At Søndervangskolen fortsat forbedrer resultaterne i de kommunale og nationale test B) Karakterer ved afgangsprøver At Søndervangskolens elever opnår forbedrede karakterer ved afgangsprøverne C) Specialklasser At antallet af elever, der visiteres til kommunale specialklasser/-skoler, reduceres D) Elevfravær At elevfraværet reduceres til gennemsnittet i Aarhus Kommune E) Faglig ajourføring og - progression At det pædagogiske personales kompetenceniveau matcher de undervisningsmæssige krav og forventninger, der stilles 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Test Resultaterne af de kommunale og nationale test fra Ad B) Karakterer ved afgangsprøver Resultaterne ved afgangsprøverne fra STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 12 af 20

13 Ad C) Specialklasser Registrering af antal elever, der visiteres til specialklasser henholdsvis specialskole Ad D) Elevfravær Registrering af elevfravær i LIS Ad E) Faglig ajourføring og progression Registrering af afholdte fagteammøder, herunder dagsordener/referater Teamets års- og udviklingsplaner Elevplaner / handleplaner Faglige resultater for elever og klasser 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Test Læsevejlederen forestår i samarbejde med viceskolelederen den overordnede koordinering, forberedelse og afvikling af hhv. kommunale og nationale test Læsevejlederen analyserer og gennemgår testresultaterne med lærere der har haft elever til test mhp. udvælgelse af hvilke initiativer, der evt. skal igangsættes Ad B) Karakterer ved afgangsprøver Viceskoleleder afholder evalueringsmøde med afgangsklasselærerne hvert år inden sommerferien mhp. en gennemgang og drøftelse af de afgivne karakterer Ad C) Specialklasser (eksterne) Viceskoleleder og koordinator for skolens specialklasser gennemgår samtlige statusskemaer, der er indkommet (efterårsferien) mhp. en revisitation af elevernes nuværende tilbud ift. om, eleven er placeret i det rigtige tilbud Viceskoleleder udarbejder en samlet oversigt på de elever, Søndervangskolen har gående i kommunale tilbud. Af oversigten fremgår foruden stamoplysninger også det beløb, der betales pr. elev pr. tilbud Der tages stilling til, hvilke elever Søndervangskolen ønsker et statusmøde om På baggrund af det afholdte statusmøde tager skolelederen stilling til om: o skal eleven fortsætte i det nuværende tilbud o skal eleven visiteres til et andet kommunalt specialklassetilbud eller specialskole o skal eleven hjemtrækkes til Søndervangskolen Ad D) Elevfravær Månedlig opfølgning på elevfraværet via klasseteamets opgørelse og LIS. Skole/hjemvejleder og viceskoleleder drøfter månedligt resultaterne samt aftaler indsatser på baggrund heraf Ad E) Faglig ajourføring og progression Halvårlig beretning ift. status på LUP mål (MED, KU og afdelingsmøder) Afholdelse af halvårlige TUS med udgangspunkt i teamets års- og udviklingsplaner samt elevplaner Feedback-/feedforwardsamtaler med enkelte medarbejdere pba. aftalte observationsforløb STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 13 af 20

14 Læsning o Styrkelse af læsevejlederfunktion o Dagligt læse-/skrivebånd på årgang o Afholdelse af læsekonferencer på alle klassetrin Dansk som 2. sprog, herunder IT satsning o Faglig ajourføring og efteruddannelse af lærere/pædagoger (Fælles faglige temaeftermiddage, efteruddannelse i Udskolingen naturfag & Da2, grunduddannelse i Da2, IT faglige Cafe eftermiddage, etc.) o Prioritering af tid til pædagogisk IT-vejledning o Anvendelse af smartboards indgår som en integreret del af undervisningen på alle klassetrin o De bærbare computere til eleverne på 7. årgang indgår som en integreret del af undervisningen og hverdagen på skolen Inklusion o Etablering af Paletten med Familieklassen, organiseret under ViC o Deltagelse i BUs kompetenceprojekt Fællesskaber for Alle herunder Værktøjskassen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 14 af 20

15 STRATEGI 5: SØNDERVANGSKOLEN SOM LOKALT KRAFTCENTER 1. Baggrund & status Søndervangskolen har de seneste år arbejdet målrettet på at generobre sin position, rolle og funktion som områdets lokale folkeskole. Dette er blandt andet sket ved, at skolen i højere grad har åbnet sig for lokalområdet og omverdenen og på denne måde indledt et tæt samarbejde og dialog med de mange forskellige centrale aktører. Det betyder, at ejerskabet og opbakningen til skolen opleves som stigende. Det positive samarbejde blandt lokalområdets mange aktører gør, at det opleves som et fælles ansvar at løfte Søndervangskolen. Mange aktører har således en interesse i, at skolen rejser sig og kommer til at fremstå som et stærkt anker med en funktion som det naturlige samlingssted for beboerne i lokalområdet et lokalt kraftcenter. I kraftcentertanken ligger endvidere det forhold, at iværksættelse af projekter samt processer kan samordnes med selve heldagsskolens virke, som bl.a. omfatter etablering af tværinstitutionelle samarbejder med både lokale aktører samt andre interessenter. Den grundlæggende vision er at skabe et fundament for en original, sammenhængende og bæredygtig skole, der understøtter lokalområdets ønske omkring udvikling generelt. En skole der er åben 365 dage om året fra tidlig morgen til sen aften. De kommende år vil den vedtagne Helhedsplan for Viby Syd komme til at spille en stor rolle ift. at skabe yderligere sammenhængskraft i bydelen. Søndervangskolen ser frem til at blive en handlekraftig medspiller og samarbejdspart, når planerne om det kommende Medborgerhus realiseres. 2. Det er Søndervangskolens mål At skolen betragtes og opleves som det lokale kraftcenter i området. A) Beboere At skolen er tilgængelig for områdets beboere i dag- som aftentimer og i ferieperioder At områdets beboere oplever et naturligt behov for at bruge skolens tilbud og faciliteter (caféområde, bibliotek, faglokaler, mødefaciliteter, idrætsfaciliteter, skoletandlæge, etc.) B) Institutioner og samarbejdspartnere At DTO-samarbejdet (Det Tværmagistrale Områdesamarbejde) er velfungerende og effektivt At der er et tæt og positivt samarbejde mellem de centrale lokale aktører og interessenter C) Medborgerhus At skolen bliver en central aktør i forhold til det kommende Medborgerhus på Søndervangskolens matrikel At der med Medborgerhusets placering på Søndervangskolens matrikel skabes positiv synergi, der bidrager til en styrkelse af sammenhængskraften i lokalområdet STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 15 af 20

16 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Beboere Registrering af antal funktioner for lokaldistriktet, som er samlet på skolen (fx Tandlæge, dagtilbud, FU, Global Media Center, bibliotek og tilknyttede antal samarbejdspartnere) Registrering af belægningsgrad i fritiden (kilde: Sport og Fritid) Registrering af hærværk (ISAP) Ad. B) Institutioner og samarbejdspartnere Registrering af antal afholdte DTO-møder (styregruppe, ordinære møder, fyraftensmøder og årsmøde) Evaluering ifm. indgåelse af nye samarbejdsaftaler institutionerne imellem Ad. C) Medborgerhus Registrering af skolens repræsentation, deltagelse og inddragelse i processerne ift. såvel tilblivelsen som forankringen/driften af Medborgerhuset 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Beboere Deltagelse i og bidrag til lokalområdets sommerferieaktiviteter Værtskab og deltagelse ved 2 af lokalområdets årlige bydelsfester Åben vejledning, hvor skolens tosprogede lærere en formiddag om ugen tilbyder rådgivning og sparring til lokalområdets beboere Skolen stiller tilbud og faciliteter til rådighed Der afholdes halvårlige møder med de etniske foreninger Ad. B) Institutioner og samarbejdspartnere Deltagelse i Partnerskabet (i hhv. driftsgruppen samt idé- og udviklingsgruppen), herunder deltagelse i ledermodul (delprojekt Andre initiativer omkring skolen Landsbyggefonden) Deltagelse i Aarhus Omegns samarbejdsgruppe vedr. Helhedsplan Syd Skriftlige samarbejdsaftaler med hhv. lokale dagtilbud og FU i område Skanderborgvej Formandskab i DTO (det tværmagistrale områdesamarbejde tidl. SDG) Skolen stiller faciliteter til rådighed Ad. C) Medborgerhus Skolen deltager i relevante fora omkring Medborgerhuset Skolen stiller faciliteter til rådighed STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 16 af 20

17 STRATEGI 6: EFFEKTIV RESSOURCEUDNYTTELSE 1. Baggrund & status Efter en periode med en vakant lederstilling er der behov for at sætte fokus på konsolidering af et effektivt og dynamisk ledelsesteam. Således vurderes et effektivt og samarbejdende ledelsesteam, hvor der er klarhed over roller og arbejdsdeling, at være en forudsætning for at kunne skabe de bedst mulige rammer for skolens virksomhed - og dermed for såvel børn og forældre som for skolens medarbejdere. Med ansættelsen af en ny administrativ leder følger desuden et behov for at se nærmere på dels kontorets og dels hele TAP-gruppens opgaveløsning og interne samarbejde, så TAP-gruppen fremadrettet vil fungere som et team. I den forbindelse vil der også være behov for at genoverveje skolens interne organisering, herunder eksempelvis mødestruktur, procedurer og praksis i relation til skoleåret planlægning. Endvidere vil Søndervangskolen i perioden arbejde på en konsolidering af skolens økonomi. Siden skolen konstaterede et underskud på 2,996 mio. kr. ved udgangen af 2010, er der sat fokus på en stabilisering af økonomien, og der er blandt andet lavet en handlingsplan for, hvordan der løbende skal følges op og gælden afdrages over de kommende år. Det er hensigten at få skabt en større åbenhed omkring den økonomiske situation over for alle personalegrupper på skolen. Hermed er det hensigten dels at få opbygget en større forståelse for de økonomiske dispositioner blandt medarbejderne og dels at understøtte medarbejdernes medansvar for den udmeldte budgetramme. Det er Søndervangskolens mål At sikre høj ledelseskvalitet A) Ledelsesteamet At være et effektivt og handlekraftigt ledelsesteam B) Organisering At sikre en organisering, der bidrager til effektiv ressourceudnyttelse Effektive og bæredygtige medarbejderteams C) Gældsafvikling At skolens gæld afdrages med min kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, så skolen er gældfri ved udgangen af Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Ledelsesteamet Minispørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne vedr. ledelseskvalitet. (Planlægges af det lokale MED-udvalg og gennemføres i januar 2013, jf. også strategien for Trivsel og udvikling) Kvalitativt interview med tilfældigt udvalgte medarbejdere (opfølgning på miniundersøgelsen) Ledelsesteamets selvevaluering af egen ledelseskvalitet og ansvarsdeling. Vurderes årligt ifm. ledelsesmøde efter fastlagte kriterier og med indlagt scala for vurderingen. STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 17 af 20

18 Ad. B) Organisering Behov for nye/ændrede administrative arbejdsgange fastlægges løbende. De pågældende arbejdsgange konstateres udarbejdet ultimo Vurdering og status af de selvbærende team i forbindelse med halvårlige TUS. Ad. C) Gældsafvikling Månedlig økonomisk status samt beslutning om evt. korrektioner ift. forbruget som følge heraf Årligt regnskabsresultat, herunder planlagt gældsafvikling 4. Indsatser / Handlinger Ad. A) Ledelsesteamet Ledelsesteamet forholder sig til teamets styrker og svagheder, samlet set og individuelt. Det sker årligt i forbindelse med revision af ledelsesgrundlaget og efter behov. Opgave- og arbejdsdelingen i ledelsesteamet justeres i henhold til ovenstående vurdering. På den baggrund udarbejdes oversigt til skolens medarbejdere om, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver Ledelsesteamet holder sig løbende ajour ift. ledelsesopgaven og nye skoleudviklingstiltag mhp. at kunne sikre høj ledelseskvalitet. Blandt andet sikres tid og rum til refleksion i forbindelse med ledelsesstrategimøderne og lederudviklingsforløb. Ad. B) Organisering Skolens administrative arbejdsgange gennemgås og optimeres i løbet af perioden. Det aftales løbende, hvilke arbejdsgange der gennemgås hvornår, og hvilken effekt der forventes opnået ved det. Blandt andet peges på følgende: 1. Tiden til kalenderstyring og intern koordinering nedbringes 2. Det gøres muligt at overføre penge elektronisk til kantineordningen (for elever og ansatte) 3. Elektronisk journalisering påbegyndes 4. Skolens interne organisering og mødestruktur genovervejes mhp. optimering. 5. Planlægningen af de kommende skoleår søges forbedret ved indhentning af viden fra andre skoler mhp. læring/udvikling af egen procedure. Blandt andet ønskes omkostningerne til vikardækning reduceret Styrkelse af de selvbærende team med fokus på: 1. Afstemte gensidige forventninger 2. Det stærke teamsamarbejde 3. Tillid og ansvar 4. Organisering og ressourceudnyttelse 5. Udlægning af vikarressourcer m.v. Ad. C) Gældsafvikling Skolens økonomi stabiliseres gennem sikring af relevante forretningsgange, blandt andet: 1. Der etableres en procedure for en fast månedlig opfølgning i forhold til skolens økonomi 2. Der etableres en procedure for, hvordan skolens medarbejdere månedligt kan få indsigt i budget og forbrug på de konti, som medarbejdere kan disponere over 3. Gældende forretningsgange vedr. budgetlægning og økonomiske dispositioner genovervejes og vedtages på ny STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 18 af 20

19 STRATEGI 7: 95% MÅLSÆTNINGEN 1. Baggrund & status Regeringen har besluttet, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i I Aarhus Kommune forventes målsætningen opfyldt allerede i Vi ved fra undersøgelser, at de unge der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, typisk er: 1. Unge der har haft et højt fravær i folkeskolen og har lave skolepræstationer/et svagt fagligt niveau 2. Unge særligt drenge - af anden etnisk herkomst 3. Unge med misbrugsproblemer, psykiatriske problemstillinger, sociale problemer eller på anden måde mistrives 4. Unge der har forældre med reduceret forældreevne og dermed manglende mulighed for at støtte den unge - herunder hvis forældrene har haft et manglende samspil med skolen 5. Unge der på et tidspunkt har modtaget en social foranstaltning (70% større risiko for frafald) Ovennævnte unge ses i større eller mindre grad i Søndervangskolens elevsammensætning. Gennem de seneste to år har vi på skolen igangsat en række initiativer i hhv. overhalingssporet og på den lange bane med afsæt i vores elevsammensætning. Endvidere har vi i samarbejde med Dagtilbud og FU i vores lokaldistrikt udarbejdet en lokal distriktshandlingsplan for skoleåret , der indgår som en del af område Skanderborgvejs samlede 95% handlingsplan. 2. Det er Søndervangskolens mål At andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse efter at have forladt Søndervangskolen, svarer til kommunegennemsnittet 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer: Andelen af unge, der 15 mdr. efter de har forladt Søndervangskolen, er i gang med en ungdomsuddannelse. Pr. september og februar foretages en registrering af andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter at have forladt Søndervangskolen 4. Indsatser / handlinger NY udskoling, herunder Mentorordningen, Projekt Fritidsjob og samarbejdsaftaler med HHX og Efterskoleforeningen UEA undervisning, herunder virksomhedsadoptioner, JobSnuser, Fastholdelseskaravanen og talentdag på Viby Gymnasium Skriftlige samarbejdsaftaler mellem Søndervangskolen og dels Fritidscenter Viby/Område Skanderborgvej og dels Dagtilbud Søndervang, Egmontgaarden og Langenæsstien (Naturbørnehaven) STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 19 af 20

20 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 20 af 20

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Thorkild Andersen, kommer og orienterer bestyrelsen vedr. de seneste måneders noget turbulente begivenheder og hvad er næste step

Thorkild Andersen, kommer og orienterer bestyrelsen vedr. de seneste måneders noget turbulente begivenheder og hvad er næste step 15. marts 2016 Referat Dagsorden: 1) Generel og kort præsentation af nye og erfarne medlemmer 2) Godkendelse af referat fra sidste skolebestyrelsesmøde 3) Godkendelse af dagsorden 4) Områdechefen orienterer

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Integration på Enghøjskolen 2011/12

Integration på Enghøjskolen 2011/12 1 Mål 2 Baggrund 3 Handleplan 4 Måling Hvad vil vi? Hvorfor vil vi det? Hvordan vil vi gøre det? Hvordan kan det måles/vises, at målet nås? Lektiecafe Målet med lektiecafeen er, at give eleverne mulighed

Læs mere

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Møde med de fagligeorganisationer og lederforeningerne d. 6/6 2014 Kvalitetskredsløbet Dagtilbud, skoler og

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København

Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København Bilag 3 Erfaringer fra Århus og København I denne del af analysen ser vi på nogle relevante erfaringer fra Århus og København kommuner, som evt. kan inspirere i den videre udvikling af tosprogsområdet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation Engdalskolen Den gode kommunikation Strategi Aftalt april 2014 Engdalskolens kommunikationsstrategi har til formål at skabe tydelighed om skolens værdier, styrke samarbejdet og forventningsafstemningen

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE

JOB- OG KRAVPROFIL STILLINGSPROFILBESKRIVELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE STILLINGSPROFILBESKRIVELSE FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLELEDER () Byrådet har den 27. august 2014 vedtaget en ny organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2013. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole og er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside, i januar 2014,

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Glade børn og kloge elever - en stærkere skole i Herlev

Glade børn og kloge elever - en stærkere skole i Herlev Glade børn og kloge elever - en stærkere skole i Herlev 29. maj 2017 1 Glade børn og kloge elever - en stærkere skole i Herlev Herlev Kommune har velfungerende og kvalitetsorienterede skoler, hvor skole

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. november 2008 Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 21. marts 2012 Børn og Unge-politikken Visionen deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber oplever medborgerskab og bruger det robuste, livsduelige og kreative,

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere