STRATEGI Lokal Udviklingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGI 2012-2014 Lokal Udviklingsplan"

Transkript

1 STRATEGI Lokal Udviklingsplan STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 VISION, MISSION OG VÆRDIER... 5 SØNDERVANGSKOLENS VISION... 5 SØNDERVANGSKOLENS MISSION... 5 SØNDERVANGSKOLENS VÆRDIER... 5 SØNDERVANGSKOLENS STRATEGIER STRATEGI 1: STYRKET KOMMUNIKATION VED POSITIV STORYTELLING... 6 STRATEGI 2: ØGET FORÆLDREDIALOG OG -EMPOWERMENT... 8 STRATEGI 3: TRIVSEL & UDVIKLING STRATEGI 4: FAGLIG KVALITETSSIKRING & DOKUMENTATION STRATEGI 5: SØNDERVANGSKOLEN SOM LOKALT KRAFTCENTER STRATEGI 6: EFFEKTIV RESSOURCEUDNYTTELSE STRATEGI 7: 95% MÅLSÆTNINGEN Kvalitetssamtale L.U.P 7 strategier Kvalitetsrapport STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 2 af 20

3 FORORD Søndervangskolens Lokale Udviklingsplan (LUP) er en strategiplan, der skal betragtes som en overordnet plan for, hvordan skolen udvikler sig fra, hvor den er i dag - til den position, som skolen skal have i fremtiden. LUP fungerer således som retningsgivende for de ambitioner, mål og handlinger, der skal danne grundlag for det daglige arbejde med vores børn og unge. Tre forhold gør sig gældende i formålet med LUP 2012: LUP skal betragtes som et dynamisk, strategisk redskab for skolens ledelse i forhold til at styrke samarbejdet, dialogen og udviklingen såvel internt som eksternt omkring vores prioriterede indsatser LUP fungerer som strategisk dialogredskab mellem skolelederen og skolens ledelsesteam i forhold til at afdække behov, prioritere samt fastsætte fælles mål og indsatser LUP er udgangspunktet for dialogen mellem områdechef og skoleleder om aftalte mål og indsatser Indholdet i LUP 2012 er drøftet og besluttet i skolens ledelsesteam med afsæt i følgende: En videreførelse af skolens fem hidtidige strategier dog for nogles vedkommende med ændret fokus og vægtning samt deraf følgende ændrede overskrifter (jf. LUP 2010). Dertil kommer to nye strategier, som får særligt fokus i Samlet set skal strategierne med indsatser ses som komplementære og kan dermed ikke betragtes som isolerede. De fire udviklingspunkter, der blev aftalt i forbindelse med kvalitetssamtalen 1 som opfølgning på Kvalitetsrapport 2011: 1. 95% målsætning & det faglige niveau (dokumentation) 2. Forældreempowerment (stabilisering, forankring & medborgerhus) 3. Trivsel & sundhed (APV, elevtrivselsundersøgelse) 4. Fortsat økonomisk stabilisering Børn og Unges ni strategier 2 De syv strategier i Søndervangskolens LUP for er: 1. Styrket kommunikation ved positiv storytelling 2. Øget forældredialog & - empowerment 3. Trivsel & udvikling 4. Faglig kvalitetsudvikling & dokumentation 5. Søndervangskolen som lokalt kraftcenter 6. Effektiv resurseudnyttelse (ny) 7. 95% målsætningen (ny) For hver strategi er der opstillet mål, indikatorer og indsatser/handlinger for arbejdet for Søndervangskolens mission og vision skal udfoldes gennem disse syv strategier. 1 I Kvalitetssamtalen deltog områdechef, skolens ledelse og koordinatorer 2 BUs ni strategier er: Forældresamarbejde og samspil, Ledelse, Personale, Organisering, Drift, Kommunikation, Ledelse & Udvikling, Trivsel & Sundhed, Rummelighed STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 3 af 20

4 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 4 af 20

5 VISION, MISSION OG VÆRDIER SØNDERVANGSKOLENS VISION: Vores vision er at være med til at skabe vindere i fremtidens globale verden. På Søndervangskolen skal vi give eleverne det bedst mulige fundament for, at de kan skabe sig et godt liv. Det gælder både i forhold til uddannelse, arbejde og forsørgelse samt sociale relationer, venskaber og familie. Vore elever skal have stærke faglige kundskaber, en høj social kompetence samt en god sundhed. De skal kunne samarbejde i team, hvor udgangspunktet er forskellige sprog, kulturer, etnicitet, religioner, aldre og køn. Søndervangskolen har derfor et helhedssyn på det enkelte barn. Det betyder, at vi aktivt samarbejder med de ressourcer, som omgiver barnet i hverdagen. Det gælder forældre, familier, fritid og andre relevante samarbejdspartnere i netværket. Søndervangskolens elever skal være kompetente medborgere i fremtidens multikulturelle samfund, som er kendetegnet ved en øget internationalisering i en globaliseret verden. Vores grundlag tager derfor afsæt i interkulturelle læringsprocesser, som understøtter den enkeltes identitet i en interaktion kulturerne imellem. SØNDERVANGSKOLENS MISSION Søndervangskolens mission er at opfylde formålsparagraffen og den øvrige del af folkeskoleloven. Vores mission er også at medvirke til at fremme Århus Kommunes overordnede værdier og at udmønte Børn og Unges egen vision og mission i praksis. Børn & Unge har formuleret Den røde tråd, som er udgangspunktet for vores tilgang til at løse opgaven som folkeskole i kommunen SØNDERVANGSKOLENS VÆRDIER Søndervangskolen er en multikulturel skole, hvor vi respekterer hinandens forskellighed. Vi betragter derfor forskelligheden som en nødvendig ressource, der styrker udviklingen af børnenes faglige og sociale kompetencer i skolens læringsrum. Vores skole bygger på følgende fem værdier: Læring - Vi vil skabe læreprocesser, der udvikler elevernes faglige og sociale kompetencer Empowerment - Vi vil udvikle eleverne til selvstændige, kompetente og myndige mennesker Teamspirit - Vi tror på, at stærke fællesskaber giver en synergieffekt Originalitet - Vi vil skabe en skole, hvor nytænkning sætter mennesker i bevægelse Ambition - Vi vil stræbe efter at være blandt de bedste STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 5 af 20

6 SØNDERVANGSKOLENS STRATEGIER STRATEGI 1: STYRKET KOMMUNIKATION VED POSITIV STORYTELLING 1. Baggrund & status Søndervangskolen var i 2008 den skole i Aarhus Kommune, der det seneste årti oplevede den største elevtalsnedgang 3. Vi vurderer, at flere faktorer har spillet ind på den negative elevtalsudvikling: Loven om frit skolevalg (2005) En større koncentration af privatskoler i skolens distrikt Et generelt negativt image omkring Søndervangskolen Flere af ovenstående faktorer udfordrer stadig dog i mindre grad end tidligere. Demografisk er Søndervangskolens distrikt sammensat af en række områder med almennyttigt boligbyggeri fortrinsvis blokbebyggelse samt et par mindre villakvarterer. Distriktet er gennemskåret af Ringvej Syd og igen af Holme Ringvej. Generelt opleves det vanskeligere at tiltrække børn bosiddende syd for disse veje, hvor den overvejende andel af beboerne har etnisk dansk baggrund. Ved skoleindskrivningen vælger en del familier stadig enten privatskole eller en anden folkeskole til deres barn. Det er i høj grad de etnisk danske familier og de såkaldte resursestærke familier - såvel de etnisk danske som de tosprogede familier. Det er især blandt disse, at Søndervangskolen har en udfordring med at fremstå som det attraktive skolevalg. Med tidligere LUP har vi igangsat en række forskellige tiltag med det formål: At stoppe elevtalsnedgangen øjeblikkeligt via en række fastholdelsesinitiativer, herunder ændrede procedurer, systematikker og metoder At øge rekruttering af nye elever med særlig fokus på skolestartere, herunder øget kommunikation ved branding og kommunikation (Step 1, Step 2 & Step 3) Bevidst at igangsætte en positiv storytelling om Søndervangskolen Elevtilvæksten opleves fortrinsvis på de yngre årgange. Samtidig oplever vi et stigende antal distriktselever, der hidtil har gået på andre skoler, som nu søger (tilbage) til Søndervangskolen. Endvidere ser vi, at elever udenfor skoledistriktet aktivt søger Søndervangskolen, og at vi har måttet afvise elever på enkelte årgange begrundet i manglende plads. Også flere etnisk danske elever indskrives nu på skolen. 2. Det er Søndervangskolens mål At skolen fremstår som det naturlige skolevalg for alle børn i distriktet, så Søndervangskolen på sigt opnår samme procentvise andel af distriktets børn som gennemsnittet i Aarhus Kommune. A) Skoleindskrivning At andelen af distriktets børn, der vælger Søndervangskolen, er steget fra 33,6% 4 til 40% pr. 5. sept At Søndervangskolen hvert år kan oprette minimum to børnehaveklasser ved skolestart, så skolen er fuldt tosporet på alle årgange pr. 5. sept Opgjort i perioden fra Kilde: Kvalitetsrapport 2011 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 6 af 20

7 B) Positiv storytelling At den igangsatte positive historiefortælling omkring Søndervangskolen fastholdes med minimum én positiv omtale pr. kvartal i dagspressen At skolen fremhæver den gode historie minimum én gang om måneden internt som eksternt At en stigende andel af medarbejderne oplever skolen som en attraktiv arbejdsplads At andelen af elever, der er glade for skolen, fastholdes At andelen af forældre, der er tilfredse med skolen, fastholdes 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Skoleindskrivning Andelen af distriktets børn, der vælger Søndervangskolen Antal elever og klasser pr. 5. september Ad. B) Positiv storytelling Registrering af den gode historie i henholdsvis pressen, ledelsesbreve, forældrebreve, ForældreIntra, blog, indlæg, artikler m.v. Udvikling og boosting af skolens hjemmeside (årlig registrering af antal besøgende fra august 2013) Udvikling af Søndervangskolens egen APP (registrering af antal brugere) (2014) Andelen af medarbejdere der vurderer, at Søndervangskolen er en attraktiv arbejdsplads, jf. APV 5 Andelen af elever der er glade eller meget glade for skolen, jf. Store Trivselsdag Andelen af forældre, der samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med skolen, jf. forældretilfredshedsundersøgelsen 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Skoleindskrivning Styrkelse af overgang fra dagtilbud til skole via skriftlig samarbejdsaftale 2012/13 indgået mellem Søndervang Dagtilbud, Dagtilbuddet Egmontgården, Naturbørnehaven Langenæsstien og Søndervangskolen Særlige tiltag i forhold til potentielle skolestartere, herunder velkomstpakker, præsentationsmøder, flyers, banner etc. Desuden støtte til forældre i forhold til den digitale skoleindskrivning Opstart af samarbejde mellem Søndervangskolen og lokale ejendomsmæglere i forbindelse med nytilflyttede familier til området efterår 2013 Ad. B) Positiv storytelling (Step 4) Samarbejdsaftale med Aahus Global Media mhp. på at brande Søndervangskolen yderligere som den foretrukne lokale skole i distriktet Udnævnelse af elever, forældre og medarbejdere som ambassadører i forskellige sammenhænge Udvikling af skolens hjemmeside og ForældreIntra som kommunikationsplatform Fokus på positiv historiefortælling o Månedlig fortælling af den gode historie internt som eksternt o Udsendelse af Forældrebreve (3 årlige newsletters og 1 årlig Yearbook ) o Skoleleder-blog på Aarhus Onsdag Syd Udarbejdelse af Søndervangskolens kommunikations- og pressestrategi/-politik (2014) 5 APV psykisk arbejdsmiljø - Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 7 af 20

8 STRATEGI 2: ØGET FORÆLDREDIALOG OG EMPOWERMENT 1. Baggrund & status Vi ved, at forældrenes ressourcer og samspil med skolen har afgørende betydning for elevernes udviklingsog læringsprocesser og dermed præstationer i skolen. I Søndervangskolens lokaldistrikt har den socioøkonomiske, etniske og kulturelle sammensætning stor betydning for den måde, hvorpå skolen samarbejder med forældrene. Skolen er derfor særligt opmærksom på at inddrage og involvere forældrene, således at deres kompetencer, potentialer og - kraft kommer til større udtryk i skolens daglige virke. Herigennem understøttes forældrene i at være aktive og deltagende i forhold til børnenes faglige, personlige og sociale udvikling. 2. Det er Søndervangskolens mål At forældrene inddrages og involveres, så deres kompetencer og forældrekraft kommer til større udtryk i skolens hverdag. A) Forældretilfredshed At der sker en fortsat stigning i forældretilfredsheden B) Forældreinvolvering, kompetencer og Uddannelsesvalg At der afprøves nye metoder og systematikker for, hvordan forældresamarbejdet kan styrkes At andelen af forældre, der deltager i forældrearrangementer stiger At forældrene får et større kendskab til det danske uddannelsessystem, så de i højere grad bliver i stand til at støtte deres unge i forhold til uddannelsesvalg efter folkeskolen C) Forældreintra At skolens skriftlige kommunikation med forældrene foregår via ForældreIntra senest med udgangen af 2012/13 At meddelelser og påmindelser til forældre kan sendes pr. sms (modul til ForældreIntra) senest med udgangen af 2014 D) Skolebestyrelse og klasseforældreråd At der etableres klasseforældreråd i samtlige klasser At skolen har en fuldtallig skolebestyrelse 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Forældretilfredshed Forældrenes samlede tilfredshed med Søndervangskolen målt i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen i 2013 (sammenholdt med resultatet i 2011) Ad. B) Forældreinvolvering, kompetencer og Uddannelsesvalg Registrering af anvendte metoder og systematikker Tilbagemeldinger fra medarbejderne i forbindelse med TUS og teamets årsplaner Tilbagemeldinger fra skolebestyrelsen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 8 af 20

9 Registrering af fremmødte forældre til: forældresamtaler, -møder og -arrangementer for skoleårene 2012/13 og 2013/14 Tilbagemeldinger fra skole-/hjemsamtaler om de unges uddannelsesparathed Ad. C) Forældreintra Registrering af andelen af forældre, der anvender ForældreIntra Aftale indgået vedr. sms-modul til ForældreIntra Ad. D) Skolebestyrelse og klasseforældreråd Registrering af andelen af forældre i de enkelte klasseråd Registrering af antallet af forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer 4. Indsatser / handlinger Det er skole/hjemvejlederen, der varetager den overordnede koordinerende funktion ift. nedenstående indsatser. Vejlederen har en funktion som sparringspartner og rådgiver for lærere og pædagoger ift. udvikling af nye systematikker, metoder, veje og tilgange i skole/hjemsamarbejdet Ad. A) Forældretilfredshed Skole/hjemvejleder oplysning / opmærksomhed, dialog og kontakt / telefon, direkte kontakt Hjælp til udfyldelse af skemaer / oversættelser Ad. B) Forældreinvolvering, kompetencer og uddannelsesvalg Oprettelse af Familieklasse 6 pr. 1/ Halvårs møder med de lokale etniske grupper / foreninger Kvinder møder kvinder (etablering af samarbejde med Kvindehuset og bydelsmødre) Forældrehjælp/-assistance i skolehverdagen (fx i kantinen, i frikvartererne, ekskursioner, i klasseværelset m.v.) Afprøvning af nye former for skole/hjemsamtaler, fx efter cafémodel Afvikling af skole/hjemsamtaler ifb. med allerede planlagte åbne arrangementer på skolen Hjemmebesøg som en naturlig del af brobygningen Forældreinddragelse ift. planlægning af forældremøder Åben vejledning Ad. C) Forældreintra Beslutning om fælles standarder hvad kan forældrene forvente der min. ligger på Forældreintra Afholdelse af forældrekurser i brug af Intra Medarbejderkompetenceudvikling (faglige IT cafe bl.a. med brug af forældreintra) Ad. D) Skolebestyrelse og klasseforældreråd Støtte til elektronisk SB valg 6 Henvisning til skriftet Videncenter 2012/13 på Søndervangskolen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 9 af 20

10 STRATEGI 3: TRIVSEL & UDVIKLING 1. Baggrund & status For at Søndervangskolen kan nå sine mål, er det afgørende, at såvel elever som medarbejdere trives og befinder sig i et sundt, lærende og udviklende miljø. I APV og 2011 peges der af medarbejderne på forhold, der fremadrettet kræver særligt fokus. Medarbejdere Som opfølgning på APV 2011 har skolens MED udarbejdet en handlingsplan med det formål at beskrive, hvordan Søndervangskolen følger op på resultaterne af Trivselsundersøgelsen Samtidig gives et historisk rids af den måde, MED har tilrettelagt arbejdsmiljøarbejdet på Søndervangskolen i perioden MED har besluttet at lave en fælles opfølgning på resultaterne med fokus på følgende punkter: 1. Samarbejde & dialog 2. Mulighed for at ytre sig 3. Ledelseskvalitet 4. Lodret/vandret tillid Elever Antallet af forældre 9, der oplever mobning på skolen blandt eleverne, er højere end kommunegennemsnittet. Dette til trods for skolens ihærdige indsats gennem flere år på området, herunder udarbejdelse af anti-mobbe-strategi samt deltagelse i det flerårige projekt 50 skoler knækker mobbekurven. Resultatet viser, at strategien må nytænkes. En af måderne vil være en styrkelse af elevdemokratiet på skolen. 2. Det er Søndervangskolens mål At skabe et positivt, sundt og udviklende arbejdsmiljø for skolens elever og ansatte. A) Medarbejdere At der opnås forbedrede resultater ift. de ovenfor nævnte punkter inden 2014 B) Elever At antallet af forældre, der oplever mobning blandt eleverne, falder til BU gennemsnit inden 2014 At elevdemokratiet styrkes via bl.a. elevråd, klassemødet og fællessamlinger 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Medarbejdere Lokal mini-undersøgelse i januar 2013 vedr. de ovenfor nævnte punkter 1. 4 (jf. også strategien for Effektiv ressourceudnyttelse ) Resultaterne fra APV 2013 for de ovenfor nævnte punkter De konkrete målepunkter fra APV aftales i MED 7 APV psykisk arbejdsmiljø - medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 8 Processen er endnu ikke færdig men anses som en fortløbende proces 9 Kilde: Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 10 af 20

11 Ad. B) Elever Registrering af andelen af forældre, der i forbindelse med forældretilfredshedsundersøgelsen oplever mobning som et problem Registrering af klassemødets drøftelser/aktiviteter via dagsordener/referater (opstart pr. august 2013) Registrering af antal elevrådsmøder og antal deltagere Elevernes oplevelse af elevdemokrati registreres på baggrund af referater fra elevrådsmøderne 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Medarbejdere MED-handlingsplan 2011 følges og videreudvikles Prioritering af tid til personalets velfærdsudvalg Omsætning af Organisationsplan 2010 i praksis (teamstruktur og -organisering) Styrkelse af ledelsesteam/-kraft via lederudviklingsforløb og efter - / videreuddannelse Ad. B) Elever Udvikling af klassemødets indhold, form og afvikling i løbet af 2012/13 (drøftelser i KU, på afdelingsmøder samt temamøder i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2013/14) Fra august 2013 udarbejdes der dagsordener og referater fra klassemøderne Ledelsen overtager planlægning og afvikling af elevrådsmøderne fra august 2012 Børn og Unge Byråd / valg Elevernes oplevelse af elevdemokrati drøftes ifm. skoleårets afsluttende elevrådsmøde STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 11 af 20

12 STRATEGI 4: FAGLIG KVALITETSSIKRING & DOKUMENTATION 1. Baggrund & status Søndervangskolen har de seneste år oplevet en generel positiv fremgang ift. de obligatoriske nationale og kommunale test, der foretages i skoleforløbet. Den faglige progression viser, at vi er på rette vej, og at opgaven fremover bliver at intensivere og igangsætte yderligere indsatser i dette spor. Endnu ses den faglige progression ikke at følge med hele vejen op gennem skoleforløbet, hvor det må anses som bekymrende, at karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver fortsat er blandt de laveste i kommunen. Dette giver anledning til, at vi som skole er nødt til at øge fokus på en styrkelse af den faglige kvalitetssikring og dokumentation. Denne styrkelse vil foregå i to spor: 1. Dansk som 2. Sprog, kompetenceudvikling, herunder større inddragelse af og samspil med IT og medier 2. Inklusion, kompetenceudvikling Formålet med begge spor er et sikre et generelt og samlet kompetenceløft for skolens pædagogiske personale, så det samlede kompetenceniveau modsvarer de krav og forventninger, som skolen undervisningsmæssigt stilles overfor. 2. Det er Søndervangskolens mål At eleverne opnår tilfredsstillende faglige resultater i løbet af skoletiden og til folkeskolens afgangsprøve. A) Test At Søndervangskolen fortsat forbedrer resultaterne i de kommunale og nationale test B) Karakterer ved afgangsprøver At Søndervangskolens elever opnår forbedrede karakterer ved afgangsprøverne C) Specialklasser At antallet af elever, der visiteres til kommunale specialklasser/-skoler, reduceres D) Elevfravær At elevfraværet reduceres til gennemsnittet i Aarhus Kommune E) Faglig ajourføring og - progression At det pædagogiske personales kompetenceniveau matcher de undervisningsmæssige krav og forventninger, der stilles 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Test Resultaterne af de kommunale og nationale test fra Ad B) Karakterer ved afgangsprøver Resultaterne ved afgangsprøverne fra STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 12 af 20

13 Ad C) Specialklasser Registrering af antal elever, der visiteres til specialklasser henholdsvis specialskole Ad D) Elevfravær Registrering af elevfravær i LIS Ad E) Faglig ajourføring og progression Registrering af afholdte fagteammøder, herunder dagsordener/referater Teamets års- og udviklingsplaner Elevplaner / handleplaner Faglige resultater for elever og klasser 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Test Læsevejlederen forestår i samarbejde med viceskolelederen den overordnede koordinering, forberedelse og afvikling af hhv. kommunale og nationale test Læsevejlederen analyserer og gennemgår testresultaterne med lærere der har haft elever til test mhp. udvælgelse af hvilke initiativer, der evt. skal igangsættes Ad B) Karakterer ved afgangsprøver Viceskoleleder afholder evalueringsmøde med afgangsklasselærerne hvert år inden sommerferien mhp. en gennemgang og drøftelse af de afgivne karakterer Ad C) Specialklasser (eksterne) Viceskoleleder og koordinator for skolens specialklasser gennemgår samtlige statusskemaer, der er indkommet (efterårsferien) mhp. en revisitation af elevernes nuværende tilbud ift. om, eleven er placeret i det rigtige tilbud Viceskoleleder udarbejder en samlet oversigt på de elever, Søndervangskolen har gående i kommunale tilbud. Af oversigten fremgår foruden stamoplysninger også det beløb, der betales pr. elev pr. tilbud Der tages stilling til, hvilke elever Søndervangskolen ønsker et statusmøde om På baggrund af det afholdte statusmøde tager skolelederen stilling til om: o skal eleven fortsætte i det nuværende tilbud o skal eleven visiteres til et andet kommunalt specialklassetilbud eller specialskole o skal eleven hjemtrækkes til Søndervangskolen Ad D) Elevfravær Månedlig opfølgning på elevfraværet via klasseteamets opgørelse og LIS. Skole/hjemvejleder og viceskoleleder drøfter månedligt resultaterne samt aftaler indsatser på baggrund heraf Ad E) Faglig ajourføring og progression Halvårlig beretning ift. status på LUP mål (MED, KU og afdelingsmøder) Afholdelse af halvårlige TUS med udgangspunkt i teamets års- og udviklingsplaner samt elevplaner Feedback-/feedforwardsamtaler med enkelte medarbejdere pba. aftalte observationsforløb STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 13 af 20

14 Læsning o Styrkelse af læsevejlederfunktion o Dagligt læse-/skrivebånd på årgang o Afholdelse af læsekonferencer på alle klassetrin Dansk som 2. sprog, herunder IT satsning o Faglig ajourføring og efteruddannelse af lærere/pædagoger (Fælles faglige temaeftermiddage, efteruddannelse i Udskolingen naturfag & Da2, grunduddannelse i Da2, IT faglige Cafe eftermiddage, etc.) o Prioritering af tid til pædagogisk IT-vejledning o Anvendelse af smartboards indgår som en integreret del af undervisningen på alle klassetrin o De bærbare computere til eleverne på 7. årgang indgår som en integreret del af undervisningen og hverdagen på skolen Inklusion o Etablering af Paletten med Familieklassen, organiseret under ViC o Deltagelse i BUs kompetenceprojekt Fællesskaber for Alle herunder Værktøjskassen STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 14 af 20

15 STRATEGI 5: SØNDERVANGSKOLEN SOM LOKALT KRAFTCENTER 1. Baggrund & status Søndervangskolen har de seneste år arbejdet målrettet på at generobre sin position, rolle og funktion som områdets lokale folkeskole. Dette er blandt andet sket ved, at skolen i højere grad har åbnet sig for lokalområdet og omverdenen og på denne måde indledt et tæt samarbejde og dialog med de mange forskellige centrale aktører. Det betyder, at ejerskabet og opbakningen til skolen opleves som stigende. Det positive samarbejde blandt lokalområdets mange aktører gør, at det opleves som et fælles ansvar at løfte Søndervangskolen. Mange aktører har således en interesse i, at skolen rejser sig og kommer til at fremstå som et stærkt anker med en funktion som det naturlige samlingssted for beboerne i lokalområdet et lokalt kraftcenter. I kraftcentertanken ligger endvidere det forhold, at iværksættelse af projekter samt processer kan samordnes med selve heldagsskolens virke, som bl.a. omfatter etablering af tværinstitutionelle samarbejder med både lokale aktører samt andre interessenter. Den grundlæggende vision er at skabe et fundament for en original, sammenhængende og bæredygtig skole, der understøtter lokalområdets ønske omkring udvikling generelt. En skole der er åben 365 dage om året fra tidlig morgen til sen aften. De kommende år vil den vedtagne Helhedsplan for Viby Syd komme til at spille en stor rolle ift. at skabe yderligere sammenhængskraft i bydelen. Søndervangskolen ser frem til at blive en handlekraftig medspiller og samarbejdspart, når planerne om det kommende Medborgerhus realiseres. 2. Det er Søndervangskolens mål At skolen betragtes og opleves som det lokale kraftcenter i området. A) Beboere At skolen er tilgængelig for områdets beboere i dag- som aftentimer og i ferieperioder At områdets beboere oplever et naturligt behov for at bruge skolens tilbud og faciliteter (caféområde, bibliotek, faglokaler, mødefaciliteter, idrætsfaciliteter, skoletandlæge, etc.) B) Institutioner og samarbejdspartnere At DTO-samarbejdet (Det Tværmagistrale Områdesamarbejde) er velfungerende og effektivt At der er et tæt og positivt samarbejde mellem de centrale lokale aktører og interessenter C) Medborgerhus At skolen bliver en central aktør i forhold til det kommende Medborgerhus på Søndervangskolens matrikel At der med Medborgerhusets placering på Søndervangskolens matrikel skabes positiv synergi, der bidrager til en styrkelse af sammenhængskraften i lokalområdet STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 15 af 20

16 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Beboere Registrering af antal funktioner for lokaldistriktet, som er samlet på skolen (fx Tandlæge, dagtilbud, FU, Global Media Center, bibliotek og tilknyttede antal samarbejdspartnere) Registrering af belægningsgrad i fritiden (kilde: Sport og Fritid) Registrering af hærværk (ISAP) Ad. B) Institutioner og samarbejdspartnere Registrering af antal afholdte DTO-møder (styregruppe, ordinære møder, fyraftensmøder og årsmøde) Evaluering ifm. indgåelse af nye samarbejdsaftaler institutionerne imellem Ad. C) Medborgerhus Registrering af skolens repræsentation, deltagelse og inddragelse i processerne ift. såvel tilblivelsen som forankringen/driften af Medborgerhuset 4. Indsatser / handlinger Ad. A) Beboere Deltagelse i og bidrag til lokalområdets sommerferieaktiviteter Værtskab og deltagelse ved 2 af lokalområdets årlige bydelsfester Åben vejledning, hvor skolens tosprogede lærere en formiddag om ugen tilbyder rådgivning og sparring til lokalområdets beboere Skolen stiller tilbud og faciliteter til rådighed Der afholdes halvårlige møder med de etniske foreninger Ad. B) Institutioner og samarbejdspartnere Deltagelse i Partnerskabet (i hhv. driftsgruppen samt idé- og udviklingsgruppen), herunder deltagelse i ledermodul (delprojekt Andre initiativer omkring skolen Landsbyggefonden) Deltagelse i Aarhus Omegns samarbejdsgruppe vedr. Helhedsplan Syd Skriftlige samarbejdsaftaler med hhv. lokale dagtilbud og FU i område Skanderborgvej Formandskab i DTO (det tværmagistrale områdesamarbejde tidl. SDG) Skolen stiller faciliteter til rådighed Ad. C) Medborgerhus Skolen deltager i relevante fora omkring Medborgerhuset Skolen stiller faciliteter til rådighed STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 16 af 20

17 STRATEGI 6: EFFEKTIV RESSOURCEUDNYTTELSE 1. Baggrund & status Efter en periode med en vakant lederstilling er der behov for at sætte fokus på konsolidering af et effektivt og dynamisk ledelsesteam. Således vurderes et effektivt og samarbejdende ledelsesteam, hvor der er klarhed over roller og arbejdsdeling, at være en forudsætning for at kunne skabe de bedst mulige rammer for skolens virksomhed - og dermed for såvel børn og forældre som for skolens medarbejdere. Med ansættelsen af en ny administrativ leder følger desuden et behov for at se nærmere på dels kontorets og dels hele TAP-gruppens opgaveløsning og interne samarbejde, så TAP-gruppen fremadrettet vil fungere som et team. I den forbindelse vil der også være behov for at genoverveje skolens interne organisering, herunder eksempelvis mødestruktur, procedurer og praksis i relation til skoleåret planlægning. Endvidere vil Søndervangskolen i perioden arbejde på en konsolidering af skolens økonomi. Siden skolen konstaterede et underskud på 2,996 mio. kr. ved udgangen af 2010, er der sat fokus på en stabilisering af økonomien, og der er blandt andet lavet en handlingsplan for, hvordan der løbende skal følges op og gælden afdrages over de kommende år. Det er hensigten at få skabt en større åbenhed omkring den økonomiske situation over for alle personalegrupper på skolen. Hermed er det hensigten dels at få opbygget en større forståelse for de økonomiske dispositioner blandt medarbejderne og dels at understøtte medarbejdernes medansvar for den udmeldte budgetramme. Det er Søndervangskolens mål At sikre høj ledelseskvalitet A) Ledelsesteamet At være et effektivt og handlekraftigt ledelsesteam B) Organisering At sikre en organisering, der bidrager til effektiv ressourceudnyttelse Effektive og bæredygtige medarbejderteams C) Gældsafvikling At skolens gæld afdrages med min kr. i hvert af årene 2012, 2013 og 2014, så skolen er gældfri ved udgangen af Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer Ad. A) Ledelsesteamet Minispørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne vedr. ledelseskvalitet. (Planlægges af det lokale MED-udvalg og gennemføres i januar 2013, jf. også strategien for Trivsel og udvikling) Kvalitativt interview med tilfældigt udvalgte medarbejdere (opfølgning på miniundersøgelsen) Ledelsesteamets selvevaluering af egen ledelseskvalitet og ansvarsdeling. Vurderes årligt ifm. ledelsesmøde efter fastlagte kriterier og med indlagt scala for vurderingen. STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 17 af 20

18 Ad. B) Organisering Behov for nye/ændrede administrative arbejdsgange fastlægges løbende. De pågældende arbejdsgange konstateres udarbejdet ultimo Vurdering og status af de selvbærende team i forbindelse med halvårlige TUS. Ad. C) Gældsafvikling Månedlig økonomisk status samt beslutning om evt. korrektioner ift. forbruget som følge heraf Årligt regnskabsresultat, herunder planlagt gældsafvikling 4. Indsatser / Handlinger Ad. A) Ledelsesteamet Ledelsesteamet forholder sig til teamets styrker og svagheder, samlet set og individuelt. Det sker årligt i forbindelse med revision af ledelsesgrundlaget og efter behov. Opgave- og arbejdsdelingen i ledelsesteamet justeres i henhold til ovenstående vurdering. På den baggrund udarbejdes oversigt til skolens medarbejdere om, hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver Ledelsesteamet holder sig løbende ajour ift. ledelsesopgaven og nye skoleudviklingstiltag mhp. at kunne sikre høj ledelseskvalitet. Blandt andet sikres tid og rum til refleksion i forbindelse med ledelsesstrategimøderne og lederudviklingsforløb. Ad. B) Organisering Skolens administrative arbejdsgange gennemgås og optimeres i løbet af perioden. Det aftales løbende, hvilke arbejdsgange der gennemgås hvornår, og hvilken effekt der forventes opnået ved det. Blandt andet peges på følgende: 1. Tiden til kalenderstyring og intern koordinering nedbringes 2. Det gøres muligt at overføre penge elektronisk til kantineordningen (for elever og ansatte) 3. Elektronisk journalisering påbegyndes 4. Skolens interne organisering og mødestruktur genovervejes mhp. optimering. 5. Planlægningen af de kommende skoleår søges forbedret ved indhentning af viden fra andre skoler mhp. læring/udvikling af egen procedure. Blandt andet ønskes omkostningerne til vikardækning reduceret Styrkelse af de selvbærende team med fokus på: 1. Afstemte gensidige forventninger 2. Det stærke teamsamarbejde 3. Tillid og ansvar 4. Organisering og ressourceudnyttelse 5. Udlægning af vikarressourcer m.v. Ad. C) Gældsafvikling Skolens økonomi stabiliseres gennem sikring af relevante forretningsgange, blandt andet: 1. Der etableres en procedure for en fast månedlig opfølgning i forhold til skolens økonomi 2. Der etableres en procedure for, hvordan skolens medarbejdere månedligt kan få indsigt i budget og forbrug på de konti, som medarbejdere kan disponere over 3. Gældende forretningsgange vedr. budgetlægning og økonomiske dispositioner genovervejes og vedtages på ny STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 18 af 20

19 STRATEGI 7: 95% MÅLSÆTNINGEN 1. Baggrund & status Regeringen har besluttet, at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i I Aarhus Kommune forventes målsætningen opfyldt allerede i Vi ved fra undersøgelser, at de unge der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, typisk er: 1. Unge der har haft et højt fravær i folkeskolen og har lave skolepræstationer/et svagt fagligt niveau 2. Unge særligt drenge - af anden etnisk herkomst 3. Unge med misbrugsproblemer, psykiatriske problemstillinger, sociale problemer eller på anden måde mistrives 4. Unge der har forældre med reduceret forældreevne og dermed manglende mulighed for at støtte den unge - herunder hvis forældrene har haft et manglende samspil med skolen 5. Unge der på et tidspunkt har modtaget en social foranstaltning (70% større risiko for frafald) Ovennævnte unge ses i større eller mindre grad i Søndervangskolens elevsammensætning. Gennem de seneste to år har vi på skolen igangsat en række initiativer i hhv. overhalingssporet og på den lange bane med afsæt i vores elevsammensætning. Endvidere har vi i samarbejde med Dagtilbud og FU i vores lokaldistrikt udarbejdet en lokal distriktshandlingsplan for skoleåret , der indgår som en del af område Skanderborgvejs samlede 95% handlingsplan. 2. Det er Søndervangskolens mål At andelen af elever, der gennemfører en ungdomsuddannelse efter at have forladt Søndervangskolen, svarer til kommunegennemsnittet 3. Udviklingen vil blive fulgt på baggrund af følgende indikatorer: Andelen af unge, der 15 mdr. efter de har forladt Søndervangskolen, er i gang med en ungdomsuddannelse. Pr. september og februar foretages en registrering af andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter at have forladt Søndervangskolen 4. Indsatser / handlinger NY udskoling, herunder Mentorordningen, Projekt Fritidsjob og samarbejdsaftaler med HHX og Efterskoleforeningen UEA undervisning, herunder virksomhedsadoptioner, JobSnuser, Fastholdelseskaravanen og talentdag på Viby Gymnasium Skriftlige samarbejdsaftaler mellem Søndervangskolen og dels Fritidscenter Viby/Område Skanderborgvej og dels Dagtilbud Søndervang, Egmontgaarden og Langenæsstien (Naturbørnehaven) STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 19 af 20

20 STRATEGI L.U.P / Søndervangskolen Side 20 af 20

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12

LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 LOKAL UDVIKLINGSPLAN N.J. FJORDSGADES SKOLE 2011/12 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 1.1 Rullende indskoling - KRAI... 3 1.2 Læringsstile... 4 1.3 Læringsforståelse... 4 1.4 Miljøarbejde... 4 1.5

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

YDELSER 3 ORGANISERING 12

YDELSER 3 ORGANISERING 12 Gammelgaardsskolen INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 10 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere