Strategi Building Power

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi 2008-2012. Building Power"

Transkript

1 Strategi Building Power

2 Indhold Status medio 2007 Udbygning af den hidtidige strategi NKTs forretningsmæssige fundament Tankesæt Koncernstruktur Ejerstruktur og aktieforhold Omverdenen Finansielt grundlag Akkvisitioner Strategirapport Koncernen NKT Cables Nilfisk-Advance NKT Photonics NKT Flexibles Appendix Historiske tal NKTs Building Power strategirapport er offentliggjort den 23. august 2007 via Den Nordiske Børs, København, som meddelelse nr. 19. Rapporten er offentliggjort på dansk og engelsk. Det er den danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Strategirapporten er til rådighed på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig denne service. En trykt udgave af årsrapporten sendes pr. post til NKTs aktionærer. Denne strategirapport er udgivet af: NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby CVR nr Copyright: NKT, august 2007 Grafisk koncept: Bysted A/S Tekst og grafisk produktion: NKT Holding A/S Fotos: Thornblad Fotografi og Nilfisk-Advance A/S Tryk: Trykbureauet Grafisk produktion A/S Building Power NKT strategi

3 - I den kommende strategiperiode handler det om at cementere og udbygge det attraktive fundament, som NKTs selskaber har skabt sig igennem de senere år. Det er baggrunden for, at vi har kaldt vores strategiplan for Building Power Thomas Hofman-Bang, Administrerende direktør, NKT Holding NKT Holdings bestyrelse har på et ordinært bestyrelsesmøde den 23. august 2007 godkendt den nye strategiske ramme for koncernen som beskrevet i denne rapport. Den nye strategiske ramme har fået titlen: NKT Building Power NKT strategi Building Power 1

4 Status på - strategiperioden NKT koncernens Upgrade to Next Level strategi blev godkendt og offentliggjort i marts altså for godt 3 år siden. Med offentliggørelsen af resultatforventningerne for 2007 er de mål, vi satte os i og som løbende er blevet opjusteret - i al væsentlighed blevet realiseret, idet: Koncernens finansielle gearing er gradvist ændret i retning af en mere optimal kapitalstruktur - med råderum for yderligere udvikling. Koncernen som helhed i 2007 forventes at realisere et NKT aktien er steget fra kurs 108 (primo 2004) til ni- resultat før skat i niveauet 900 mdkk på basis af en om- veauet (medio 2007). sætning på godt 13 mia. DKK. Afkastet af den investerede kapital ligger hermed i niveauet 20% før skat. Der har således været behov for at revurdere koncernens strategi og sætte nye mål for den videre udvikling. NKT Cables, Nilfisk-Advance og NKT Flexibles har haft meget tilfredsstillende driftsfremgange og ligger indtje- OMSÆTNINGS- OG RESULTATUDVIKLING ningsmæssigt i den bedste division, når man benchmarker imod deres konkurrenters resultater. NKT Photonics Groups aktiviteter er blevet fokuseret imod forretningsområder indenfor fiberbaserede produkter rettet mod industrielle løsninger. Alle koncernens selskaber er strategisk og markedsmæssigt velpositionerede, og der eksisterer en komfortabel platform for yderligere udvikling. mdkk Omsætning Resultat før skat (E) mdkk Resultat før sk Omsætning 2 Building Power NKT strategi

5 Finansielle målsætninger for 2012 (niveauangivelser) NKT Nilfisk- NKT NKT Koncernen Cables Advance Photonics Flexibles Gns. org. omsætningsvækst 10% p.a. 12% p.a. 6% p.a. 35% p.a. - EBITA-margin * 11-12% 11-12% 10-11% 12% 20% RoCE min. 20% min. 20% min. 20% * Standard metalprisbasis Udbygning af den hidtidige strategi De overordnede elementer og målsætninger i NKTs Building Power strategi vil - ligesom i Upgrade to Next Level strategien - være baseret på ambitionen om at ekspandere koncernens selskaber via organisk vækst og akkvisitioner - under hensyntagen til en attraktiv værdiskabelse for NKTs interessenter. INTERNATIONAL AKTØR NKT koncernen beskæftiger medio medarbejdere i Europa, Nordamerika, Asien og Oceanien Building Power strategien inkluderer nye, ambitiøse, finansielle målsætninger, der skal realiseres i perioden (se side 9). Delelementer i strategien, der er justeret i forhold til Upgrade to Next Level strategien, omfatter således: NKT Cables sætter ny fokus på ekspansion indenfor elektriske køreledninger til det kinesiske marked. Primært fokus på organisk vækst i NKT Cables og Ambitionen i Nilfisk-Advance er at cementere sin føren- Nilfisk-Advance. de position på eksisterende markeder og positionere sig på nye markeder i andre dele af verden end man hidtil Selskaberne i NKT Photonics koncentrerer sig om en har opereret i. positionering indenfor industrielle produkter i form af lyskilder og måleudstyr, der baserer sig på optiske fibre. Der anvendes ikke længere ressourcer på at placere Der arbejdes med udgangspunkt i fire veldefinerede for- NKT Flexibles i en ny ejerstruktur. retningsområder. NKT Flexibles udbygger sin forretningsplatform til at Ambitionen for NKT Cables er at blive en toneangivende være solution provider. udbyder i hele Europa. NKT strategi Building Power 3

6 NKTs forretningsmæssige fundament Tankesæt I NKT har vi fokus på optimering af værdiskabelsespotentialet i hver enkelt af vores forretninger. Parallelt hermed udvikles koncernen under iagttagelse af bedste ejerfilosofi. For os vil det sige, at forudsætningen for et langsigtet ejerskab er, at udviklings- og værdiskabelsespotentialet i det enkelte selskab modsvarer eller overstiger den værdi en anden potentiel ejer vil honorere. Koncernens udvikling har lært os, at varige værdier og potentialer stort set uden undtagelse skabes over længere tid via en fokuseret indsats og med løbende gradvis forbedring som målsætning. Hertil kommer, at rette timing i bred forstand er en anden signifikant parameter, der afgør den værdiskabelse, som potentielt kan skabes eller udløses. Med udgangspunkt i denne opfattelse drives koncernens selskaber under klare målsætninger og i en samarbejdsstruktur, der sigter mod at stimulere den talentmasse, som findes i de forskellige selskaber. Faglige udfordringer, selvstændighed, fleksibilitet og indflydelse er en selvfølge i de fleste stillinger hos os. Det skal være åbenlyst for enhver, at en værdiskabende indsats gør en forskel - uanset om det er enkeltpersoner eller medarbejdergrupper, der står bag. Det er bl.a. baggrunden for, at vi har indført incitamentsordninger i vores selskaber. Det er alfa og omega for vores fremadrettede virke, at vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere med unikke kompetencer, samt at vi kan fungere sammen med alle aktører i værdikæderne - kunder, leverandører, konkurrenter, universiteter og forskningslaboratorier - med henblik på optimering af processer, fælles læring og nyttiggørelse af de vidensressourcer og kompetencer, som parterne hver for sig besidder. NKTs innovative tiltag bygger på evnen til at kombinere teknologiske og markedsmæssige muligheder, herunder at etablere partnerskaber med andre aktører - samt at vi kan gennemføre en effektiv beskyttelse og udbygning af NKTs immaterielle rettigheder. I NKT værner vi om vores renommé. Det har vi gjort i alle de 110 år, hvor vi som aktieselskab har drevet virksomhed. Vi arbejder seriøst på at matche den verden vi er en del af, og det er vores ambition, at vores egen opfattelse af at være en troværdig, åben, kompetent og kvalitetsbevidst samarbejdspartner deles af vores interessenter. Koncernstruktur I strategien er implicit indeholdt, at NKT Holding kontinuerligt over strategiperioden fremstår som den bedste ejer af de nuværende forretningsområder. Det er vurderingen, at dette er tilfældet i udgangssituationen, men såfremt den fremadrettede udvikling måtte ændre dette synspunkt, vil der aktivt blive taget skridt til gennemførelse af de nødvendige strukturelle ændringer. 4 Building Power NKT strategi

7 NKT KONCERNEN NKT Holding Ejerstruktur og aktieforhold NKT koncernens ejerstruktur er vist i fig. 1. Det samlede antal navnenoterede aktionærer udgør ca repræsenterende ca. 73% af aktiekapitalen. NKT Holding er primært et dansk ejet selskab, idet de nav- NKT Cables Nilfisk- Advance NKT Photonics NKT Flexibles nenoterede udenlandske aktionærer repræsenterer en ejerandel på 16%. NKT koncernens strategi og struktur er således fokuseret omkring fire forretningsområder organiseret under et holdingselskab, som udviser et aktivt ejerskab - bl.a. via støtte til koncernens selskaber med specialkompetencer. Holdingselskabet varetager tillige relationerne til aktiemarkedet. Det er vores vurdering, at holdingstrukturen er berettiget. NKTs aktiekapital omfatter stk. aktier á 20 DKK. Aktiekapitalen er således på nominelt DKK. NKT har kun én aktieklasse. AKTIONÆRGRUPPER Ikke registrerede aktionærer 27% Fig. 1 ATP 10% Danske institutionelle 16% Ikke registrerede a Øv. registrerede ak Bestyrelse og dire Det er vurderingen, at koncernens ledelseskapacitet og koncernens finansielle ressourcer er tilstrækkelige til at udnytte det fulde potentiale i alle fire forretningsområder. Øvr. registrerede aktionærer 28% Udenlandske institutionelle 16% Bestyrelse og direktion 3% Udenlandske instit Danske instititutio ATP Der er således i strategiperioden ikke planer om at etablere et femte forretningsområde, idet vi vurderer, at potentialerne for at skabe værdi indenfor de eksisterende forretninger er både talrige og attraktive i sammenligning med køb af et femte forretningsområde, som - under de aktuelle forhold - vil reducere vores finansielle råderum for ekspansion af de nuværende forretninger. Under iagttagelse af ambitionen om over tid at maksimere værdiskabelsen til selskabets aktionærer, er det målsætningen at bibeholde en bredt funderet ejerkreds, idet dette sikrer likviditeten i - og dermed prissætningen af - aktien. NKT strategi Building Power 5

8 Som led i opretholdelsen af et tilstrækkeligt og fleksibelt finansielt råderum har koncernen mulighed for 1) at købe op til 10% egne aktier 2) gennemføre en kapitaludvidelse på op til 10% eller 3) udstede konvertible obligationslån. Der vil i strategiperioden løbende blive taget stilling til gennemførelse heraf. Vi har i udgangssituationen et stærkt fundament, og der er fokus på at gøre dette endnu stærkere. Derfor er strategien døbt: Building Power Strategiplanen og de dertil knyttede økonomiske beregninger tager udgangspunkt i de p.t. gældende økonomiske rammebetingelser, dvs. renteniveauer, valutakurser, råvarepriser m.v. Omkring de økonomiske konjunkturer forventer vi, at perioden fra 2008 til 2012 vil have en økonomisk vækst, der afspejler gennemsnitsvæksten for en konjunkturcyklus, dvs. 2-3% p.a. Strategien er baseret på, at fortsat konkurrencekraft fordrer opretholdelse af kritisk masse for koncernens hovedaktiviteter på deres respektive markeder. I lyset af den udvikling koncernen har oplevet de seneste år, vurderes den kritiske masse opnået. Udviklingen i den kommende strategiperiode er derfor fokuseret på organisk vækst - suppleret med selektive akkvisitioner. Finansielt grundlag Det er NKTs politik til enhver tid at have en kapitalstruktur og finansiel gearing, som dels afspejler koncernens aktiviteter og risikoprofil - dels giver et tilstrækkeligt råderum, som kan sikre koncernens kreditværdighed samt give fleksibilitet og plads til at gennemføre investeringer eller akkvisitioner, og samtidig fastholde en stabil dividendepolitik - også over en årrække med evt. svingende resultater. Omverdenen Ved udgangen af 2007 udgør koncernens egenkapital i niveauet 3,2 mia. DKK og den nettorentebærende gæld udgør i niveauet 2,2 mia. DKK. Det afspejler en kapitalstruktur, som er i god balance med rimelige kapitalomkostninger og på samme tid giver et godt råderum for realisering af strategien. Det er målsætningen at koncernen over strategiperioden via en kombination af likviditet genereret af driften, udbetalt dividende, investeringer og akkvisitioner opretholder en langsigtet kapitalstruktur med en soliditetsgrad på minimum 30%, en nettorentebærende gæld på op til 2,5 gange EBITDA, og en gearing af egenkapitalen på op til 100%. 6 Building Power NKT strategi

9 FINANSIELT RÅDERUM Fig. 2 mdkk 8000 Egenkapital Nettorentebærende gæld Koncernens finansielle råderum til realisering af Building Power strategien er illustreret i figur 2, hvor koncernens forventede finansielle råderum - baseret på ren organisk udvikling uden tilkøb - fremgår. Heri indgår forventninger til investeringer i kapacitetsudvidelser og vedligeholdelsesinvesteringer i niveauet 2,5-3,0 mia. DKK i de kommende 5 år. Over strategiperioden forventes koncernens nettorentebærende gæld afviklet, samtidig med at den foreslåede dividendepolitik vil medføre en væsentlig konsolidering. Akkvisitioner Akkvisitioner forventes primært gennemført i NKT Cables og Nilfisk-Advance. NIBD I takt med at NKT Photonics realiserer sit potentiale, vil der ligeledes kunne blive tale om at supplere dette forretningsområde med mindre tilkøb. Egenkapital Det er et krav, at alle akkvisitioner som absolut minimum giver et afkast svarende til koncernens kapitalomkostninger (WACC). Disse ligger med den nuværende kapitalstruktur i niveauet 8% efter skat. I tillæg hertil indgår vurderinger af potentielle opkøbs indvirkning på koncernens resultat per aktie (EPS), kapitalstruktur og afkast af investeret kapital (RoCE). Disse vurderinger foretages på grundlag af et opkøbsemnes forventede økonomiske formåen ved egen kraft (stand alone basis), såvel som i et scenarie under vores ejerskab - inklusive forventede synergier. Sigtet med den akkvisitive del af strategien er at skabe værdi for NKTs aktionærer. Et element heri er timing - forstået som den rette balance mellem at slå til når mulighederne er til stede, men samtidig have tilstrækkelig tålmodighed til at vente til prisen på virksomheder afspejler et normaliseret konjunkturforløb. Det er tillige intentionen at supplere ovennævnte investeringer med selektive akkvisitioner i strategiperioden i niveauet 3-7 mia. DKK, i takt med at det kan rummes inden for de opstillede rammer for kapitalstrukturen. NKT strategi Building Power 7

10 Strategirapport NKT koncernen skal fortsat være en vækst- og udviklingsorienteret industrikoncern med fire forretningsområder repræsenteret ved: NKT Cables Nilfisk-Advance NKT Photonics Group NKT Flexibles 8 Building Power NKT strategi

11 For den strategiske udvikling og akkvisitive del af strategien er der - frem til ultimo opstillet følgende økonomiske målsætninger: Organisk udvikling At realisere en årlig gennemsnitlig omsætningsvækst (CAGR) på 10% At løfte EBITDA-margin *) fra i underkanten af 12% i 2007 til niveauet 13-14% i 2012 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL mdkk Capital Employed % 8000 RoCE EBIT% strategy EBIT% Turnover strateg Turnover At løfte EBITA-margin *) fra i underkanten af 10% i 2007 til niveauet 11-12% i 2012 Eksisterende mål for finansiel gearing fastholdes: Gearing <100% NIBD/EBITDA <2,5x Soliditet >30% Udvikling via akkvisitioner I takt med at det finansielle råderum giver mulighed herfor, er det intentionen at gennemføre selektive akkvisitioner indenfor koncernens forretningsområder. Afhængig af den økonomiske udvikling vurderes det akkumulerede råderum i strategiperioden at udgøre i niveauet 3-7 mia. DKK. Kravet til afkastet af den investerede kapital (RoCE) i de 4 forretningsområder og konsolideret fastholdes i niveauet minimum 20%. Niveauet 2,5-3,0 mia. DKK forventes i kapacitetsudvidende investeringer og vedligeholdelsesinvesteringer i strategiperioden. Nettoresultat efter skat i 2012 skal minimum udgøre 8% af omsætningen *) Gennemførelse af akkvisitioner vil forøge koncernens forventede vækst med mere end 10% p.a. Ligeledes vil større tilkøb sandsynligvis påvirke overskudsgrad og afkast af investeret kapital. Vurdering heraf vil blive offentliggjort sammen med oplysning om sådanne tilkøb. Dividende I strategiperioden fastholdes en stabil dividendepolitik med en årlig udlodning svarende til i niveauet 1/3 af årets nettoresultat. OMSÆTNING OG OVERSKUDSGRAD Omsætning mdkk % EBITA% CAGR 10% Det er hensigten at fastholde en stabil dividendepolitik, som giver selskabets aktionærer et løbende kontant afkast af deres investering i selskabet samtidig med, at en del af overskuddet reinvesteres i koncernens fremadrettede udvikling EBIT% strategy EBIT% og vækst. Turnover strategy Hvis Turnover en tilpasning af selskabets kapitalstruktur vurderes hensigtsmæssig, vil udbetaling af ekstraordinær dividende eller opkøb og efterfølgende annullering af egne aktier blive overvejet (E) *) Overskudsgrader er beregnet på grundlag af en omsætning opgjort til standard metalpriser i NKT Cables. For en nærmere beskrivelse heraf henvises til omtalen på side 11. NKT strategi Building Power

12 NKT Cables - afsæt i Europa Efter at NKT Cables Group i perioden 1999 frem til 2004 gennemgik en betydelig forandringsproces, hvor virksomheden blev transformeret fra værende en primært dansk produktionsvirksomhed med en mindre eksportandel til en europæisk kabelvirksomhed med produktion i 6 lande, har perioden været præget af en særdeles positiv udvikling. NKT Cables Group har nydt godt af positive markedsforhold drevet af generel højkonjunktur indenfor lavspændingsområdet samt et stærkt sektoropsving inden for mellem- og højspændingsområdet. Dette, kombineret med at vi samtidig har set resultaterne af de interne forbedringstiltag, der har været gennemført i perioden frem til 2007, har resulteret i et stærkt udgangspunkt for fortsat ekspansion i årene fremover. Ved indgangen til 2008 er forudsætningerne for en ambitiøs vækststrategi til stede: Godt ledelsesteam Tilfredsstillende, stabil og voksende indtjening Effektive produktionsenheder og effektiv infrastruktur Konkurrencedygtigt og bredt produktprogram Klar strategi Markedsmomentum De forventede resultater for 2007 med en underliggende organisk vækst på ca. 15%, svarende til en omsætning i niveauet 7,4 mia. DKK, en forventet EBITA-margin i niveauet 10% (målt på standard metalpriser) og en RoCE på 20% er det håndgribelige bevis på at selskabet er stærkt og besidder en konkurrencekraft og markedsposition, der danner fundamentet for yderligere videreudvikling af selskabet med rentabel vækst for øje. NKT Cables er i dag positioneret som en toneangivende europæisk udbyder af lav-, mellem- og højspændingskabler og løsninger, som henvender sig til el- og energisektoren. Herudover udbyder NKT Cables Group tillige en række nicheorienterede specialprodukter i form af kabeludstyr, OPGW (Optical Ground Wires) samt elektriske køreledninger til jernbaner. Specialprodukterne adresserer enten energikabelkunder eller anvender produktionsprocesser, som har stærkt familieskab til produktionen af energikabler. I forbindelse med akkvisitionen af Kablo Elektro i Tjekkiet overtog NKT Cables en produktion af kabler til automobilindustrien. 10 Building Power NKT strategi

13 Standard metalpriser En væsentlig del af produktionsomkostningerne ved fremstilling af energikabler er metaller i form af kobber og aluminium. Prisen på disse råvarer har de seneste år været kraftigt stigende og meget volatile. Det har medført en kraftig omsætningsstigning i NKT Cables, fordi disse råvareprisstigninger er overført til vores kunder. NKT Cables tjener imidlertid ikke herpå, og indtjeningen er derfor upåvirket. På grund af den kraftige påvirkning af omsætningstal, overskudsgrader m.v. er det svært for udenforstående umiddelbart at aflæse den reelle økonomiske udvikling i de regnskabstal, vi løbende rapporterer for NKT Cables, og dermed for NKT koncernen som helhed. Det er derfor besluttet fra 1. januar 2008 at offentliggøre supplerende information om omsætning og overskudsgrader opgjort til standard metalpriser, og målsætningerne for den kommende strategiperiode er ligeledes opgjort på standard metalprisbasis. Standard metalpriserne for kobber og aluminium er fastsat til henholdsvis EUR/ton og EUR/ton, hvilket var det gældende prisniveau i en lang årrække frem til Strategiplan Den fremadrettede strategi vil fortsat fokusere på energikabler og tilbehør. I tillæg hertil har NKT Cables en rentabel markedslederposition indenfor kørerilletråd til højhastighedstog, som skal forsvares og udbygges, særligt i Kina. Herudover vurderes attraktiviteten af kabelmarkedet for automobilindustrien med afsæt i den aktivitet, der blev tilkøbt sammen med Kablo Elektro ultimo Afklaring heraf forventes i Produktudvikling Via produktudvikling og innovation sigtes imod at etablere en præferencestilling. Vi har defineret, at produkter og serviceydelser, vi ikke har i dag, skal udgøre 10% af omsætningen om 5 år. SALG FORDELT PÅ PRODUKTER Øvrige 5% OPGW og køreledninger 10% Industriprodukter 3% Udvikling af markedet For at styrke markedspositionen vil der blive arbejdet med at etablere den rette tilgang til markedet. En væsentlig del af NKT Cables succes de seneste år har været evnen til at penetrere tilstødende markeder. Tiltag vedrørende markedstilgang vil blive fortsat de kommende år både i eksisterende markeder og i nye markeder i takt med, at vi har kapacitet dertil. I den forbindelse er der fokus på hele Europa (LV/MV) og Europa/Rusland og Mellemøsten/Asien (HV og kørerilletråd). SALG FORDELT PÅ GEOGRAFIER Andre 14% Asien 8% Automobil 4% Mellem- og højspændingskabler 31% Lavspændingskabler 47% Danmark 17% Øvrige OPGW og køreled industrprodukter Installationskable Høj- og mellemsp Automobil Andre Asien Øst Europa Ambitionen er at blive en toneangivende europæisk kabel- Tyskland producent med fokus på at levere løsninger ( solutions ) til kunderne. Østeuropa 37% Tyskland 24% Danamrk Der er identificeret 5 primære indsatsområder til realisering af strategien for NKT Cables Group: Kundeforståelse Produktudvikling Udvikling af markedet Effektivisering af produktion og logistik (Flow) Organisation og lederskab Udvikling af produktion og logistik For at opnå laveste enhedsomkostninger vil der fortsat være fokus på østeuropæisk og kinesisk produktion og på samling af produktion af ensartet karakter (produkter, seriestørrelser). Endvidere ændres forretningssystemet, så alle fabrikker er ressourcefabrikker for alle markeder. NKT strategi Building Power 11

14 Med henblik på at udnytte det markedsmomentum, der pågår inden for energikabler i Europa, planlægges en lang række kapacitetsudvidende tiltag gennemført i den første del af strategiperioden. SALG FORDELT PÅ KUNDER Industrien 20% Elselskaber 39% Finansielle målsætninger Den organiske vækst forventes gennemsnitligt at ligge på niveauet 12% p.a. Det er målsætningen at EBITA-marginen (på standard metalpris basis) i løbet af strategiperioden løftes fra det nuværende niveau i underkanten af 10% til i niveauet 11-12%. Industrien Grossister Afkastet af den investerede kapital (RoCE) er i udgangspunktet 20% og det er målsætningen at fastholde et niveau Elselskaber på minimum 20% i hele strategiperioden. Grossister 41% Organisation og lederskab Gennemførelse af organisationsudviklingstiltag som følge af, at NKT Cables over de seneste år er vokset fra et niveau på omkring medarbejdere til en organisation på nu medarbejdere. Arbejdet med at udvikle organisationen intensiveres derfor yderligere. Akkvisitioner I tillæg til den organiske udvikling forventes gennemført selektive akkvisitioner i Europa, som understøtter ovennævnte strategiske målsætninger. FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER Omsætning mdkk % EBITA% CAGR 12% (E) EBIT% strate EBIT% Turnover st Turnover 12 Building Power NKT strategi

15 Nilfisk-Advance - global aktør Nilfisk-Advance har været en del af NKT koncernen siden Selskabet havde på daværende tidspunkt en omsætning på ca. 1 mia. DKK fra salg af næsten udelukkende støvsugere (husholdning/industri/professionelle) på det danske og udvalgte udenlandske markeder. I de forgangne 18 år har selskabet undergået en betydelig forandringsproces og er via akkvisitioner af bl.a. Advance Machine Company (gulvbehandlingsmaskiner -1994), Electrolux (professionelt rengøringsudstyr -1998), CFM (industristøvsugere ), ALTO (højtryksrensere m.v ) og Viper (2007) vokset til en omsætning på 5,8 mia. DKK i Ved indgangen til 2008 er forudsætningerne for en ambitiøs vækststrategi til stede: De forventede resultater for 2007 med en underliggende Godt ledelsesteam Tilfredsstillende, stabil, voksende indtjening Effektiv infrastruktur Konkurrencedygtigt, bredt produktprogram Klar strategi Markedsmomentum organisk vækst i niveauet 7%, svarende til en omsætning i niveauet 5,8 mia. DKK, en forventet EBITA-margin i underkanten af 9% og en RoCE på 20%, er det håndgribelige bevis på, at selskabet er stærkt og besidder en konkurrencekraft og markedsposition, der danner fundamentet for yderligere videreudvikling af selskabet med rentabel vækst for øje. Udviklingen i NKTs ejerperiode Flytning fra Frederiksberg til Brøndby - outsourcing af motorer - flad omsætningsudvikling Vækststrategi igangsat - store akkvisitioner - fokus på de professionelle markeder - resultatfremgang Restrukturering - stabilisering - gradvis rentabilitetsforbering - fokus på produktudvikling og organisk vækst. Nilfisk-Advance er i dag positioneret blandt de absolut markedsledende udbydere af professionelt og industrielt rengøringsudstyr globalt. Produktionen sker på 9 fabrikker (USA, Ungarn, Italien og Kina) og afsættes globalt via egne salgsselskaber i 35 lande Yderligere rentabilitetsforbedring opnået via høj konstant organisk vækst drevet af produktudvikling kombineret med outsourcing af komponentproduktion, konsolidering og udflytning af samlefabrikker til lavtlønsområder og fokusering af salgsorganisation Organisk udvikling og fokus på yderligere strukturelle tiltag, produktudvikling og markedsekspansion. Selektive akkvisitioner skal medvirke til at cementere Nilfisk- Advances position som global markedsleder. NKT strategi Building Power 13

16 Strategiplan SALG FORDELT PÅ PRODUKTER Ambitionen er at cementere positionen blandt de globalt førende udbydere af professionelt rengøringsudstyr, hvilket vil blive søgt nået ved en kombination af organisk vækst og selektive akkvisitioner. Øvrige salg 8% Service 8% Støvsugere 28% Øvrige Service Højtryksren Der er identificeret 5 primære indsatsområder til realisering af strategien for Nilfisk-Advance: Kundeforståelse Produktudvikling Udvikling af markedet Effektivisering af produktion og logistik (Flow) Organisation og lederskab Produktudvikling Produktudvikling sker under overskriften Lead the industry - product driven with customer focus. Det er intentionen fortsat at anvende 3% p.a. af omsætningen på produktudvikling indenfor for de 4 hovedproduktfamilier (støvsugere, gulvvaskere, fejemaskiner og højtryksrensere). Højtryksrensere 17% Udvikling af markedet Denne del af strategien handler dels om at få mere ud af de markeder, hvor vi allerede er etableret, dels om ekspansion til nye markeder. På de eksisterende markeder er indsatsen fokuseret med separate delstrategier inden for globale accounts, mere effektiv territory management og opkøb/konvertering af forhandlere. SALG FORDELT PÅ GEOGRAFIER Gulvbehandlingsmaskiner 39% Gulbehandli Støvsugere Produktudviklingen har til formål at etablere et komplet produktprogram, som kan løse alle gængse rengøringsopgaver Asien/Oceanien 8% Europa 66% Asia/Pacific USA blandt kommercielle og industrielle brugere indendørs/ udendørs på hårde/bløde overflader i tør/våd form. Endvi- Europa dere er det ambitionen at fastholde en nicheposition inden for husholdningssegmentet for støvsugere. Inden for after- USA 26% sales-service vil aktivitetsniveauet blive øget markant i form af flere servicemedarbejdere, en komplet produktpalette samt en mere professionel infrastruktur. Med henblik på at yde kunderne Best value and innovative products fokuseres ligeledes på anvendelse af nye teknologier samt på brugerdreven innovation og industrielt design. Disse områder får større vægt, end det har været tilfældet i den forgangne strategiperiode. For produktudvikling er sammenfattende opstillet succeskriterier i form af at produkter skal være globale, tid fra idé til markedsføring skal maksimalt være 18 måneder, og 50% af alle produkter skal være under 5 år gamle. Det indgår ligeledes i strategien at ekspandere markedsdækningen geografisk til markeder, hvor Nilfisk-Advance ikke er repræsenteret i dag. Dette vil hovedsagelig ske på emerging markets i takt med at levestandarden og dermed behovet/ efterspørgslen efter rengøringsmaskiner stiger. Fokus er primært rettet mod Østeuropa, Asien, Mellemøsten og Syd- og Mellemamerika. Købet af Viper i 2007 udgør et vigtigt element i denne strategi, idet denne akkvisition har tilført et produktsortiment, som passer specielt godt til disse markeder. 14 Building Power NKT strategi

17 SALG FORDELT PÅ KUNDER Private forbrugere 8% Det kommercielle marked 58% Akkvisitioner Strategiplanen er primært orienteret mod organisk udvikling Private forbrugere både salgs- og indtjeningsmæssigt. Denne strategi vil blive Industrien suppleret med en række selektive tilkøb i strategiperioden. Det industrielle marked 34% Udvikling af produktion og logistik I den forgangne periode er der gennemført en lang række strukturelle tiltag med fokus på outsourcing af komponentproduktion, konsolidering af samlefabrikker og flytning heraf til Ungarn og Kina, centralisering af logistik, centralisering af IT og påbegyndelse af shared services. For den kommende strategiperiode er ligeledes identificeret en lang række tiltag, som skal gennemføres med henblik på at effektivisere forretningssystemet yderligere. Organisation og lederskab Nilfisk-Advance er i dag en organisation med medarbejdere. Det er identificeret som et strategisk initiativ at fastholde og fortsat professionalisere indsatsen inden for organisationsudvikling, træning af medarbejdere, talentpleje, lederudvikling, m.v. Det kommercielle marked Finansielle målsætninger Den organiske vækst forventes gennemsnitlig at ligge på niveauet 6% p.a. Det er målsætningen at EBITA-marginen i løbet af strategiperioden løftes fra det nuværende niveau i underkanten af 9% til niveauet 10-11%. Afkastet af den investerede kapital (RoCE) er i udgangspunktet 20% og det er målsætningen at fastholde et niveau på minimum 20% i hele strategiperioden. FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER mdkk Omsætning % 8000 EBITA% (E) 2008 CAGR 6% EBIT% strategy EBIT% Turnover strateg Turnover NKT strategi Building Power 15

18 NKT Photonics Group - industrifokus Gruppen af virksomheder i NKT Photonics Group har rødder i den teknologisatsning, der i NKT koncernen blev iværksat i slutningen af 1970 erne rettet mod optisk kommunikation. Markedsmæssigt tog den oprindelige aktivitet udgangspunkt i NKT Cables daværende tilstedeværelse i telecom-branchen. Med frasalget af NKT Integration i 2005 trak NKT Photonics sig ud af telecom-markedet og har efterfølgende haft fokus rettet mod udvikling, fremstilling og markedsføring af avancerede komponenter, lyskilder og måleudstyr, der baserer sig på optiske fibre til industrielle anvendelser. I august 2006 blev det besluttet at intensivere indsatsen med at færdigudvikle og markedsføre de produktområder, der vurderedes at have størst værdipotentiale. Aktiviteterne i NKT Photonics Group er fokuseret inden for følgende områder: Distribueret temperaturmåleudstyr Ultrapræcise lasere SuperK/hvidlyskilder Sub-assemblies til højeffekt fiberlasere Strategien for hvert af de fire styrkeområder er beskrevet i det følgende. produktplatform. Det er vurderingen, at LIOS Technology er den ledende leverandør af langtrækkende brandovervågningsudstyr. Det er målsætningen at fastholde denne position og styrke den yderligere ved intensiveret markedsføring i de dele af verdenen, hvor markedspositionen ikke er så stærk. På kort sigt er det målsætningen, at væksten i LIOS Technology skal være drevet af salg af udstyr til kabelovervågning i transmissionsnettet. Dette marked forventes at opleve god vækst i de kommende år; drevet dels af den forventede udbygning af transmissionsnet og dels af at DTS-systemer tilbyder en mere effektiv udnyttelse af kabelnettet. Salget bliver i højere grad salg af systemer til belastningsovervågning og -styring frem for udstyrssalg. Dette kræver udbygning af salgs- og servicekompetencer og af produktkonceptet - tiltag der er igangsat i LIOS Technology. 1. Distribueret temperaturmåleudstyr (LIOS Technology) Basis for forretningen har i mange år været brandovervågningssystemer. Dette har skabt volumen og en kosteffektiv På længere sigt ligger der et stort vækstpotentiale for distribuerede temperaturmålesystemer inden for olie- og gassektoren til overvågning af oliebrønde. Også her ventes markedet at efterspørge systemløsninger, der kombinerer flere 16 Building Power NKT strategi

19 måledata til brugerrelevant information. LIOS Technology er undervejs med at udvikle markedskompetencer og produktløsninger til også at adressere dette marked. Sigtet er - med udgangspunkt i vores nuværende produktplatform - at kunne tilbyde systemløsninger til store installationsfirmaer. 4. Sub-assemblies til højeffekt fiberlasere (Crystal Fibre) Krystalfibrene vurderes at have afgørende fordele i højeffekt fiberlasere. Den store udfordring for krystalfibrene består i at demonstrere den tilstrækkelige pålidelighed. Derfor er indsatsen på dokumentation af pålidelighed øget. 2. Ultrapræcise Lasere (KOHERAS) Produktområdet er oprindelig udviklet via salg til applikationsorienteret forskning på primært amerikanske og europæiske universiteter og militærforskningsinstitutioner. En række af disse muligheder står nu på tærsklen til at slå igennem i industrielt regi og i potentiel stor skala. Fremadrettet rettes alle ressourcer mod at servicere og produkttilpasse til disse industriapplikationer, dvs. vindhastighedsmåling olie- og gasefterforskning og -udvinding sikkerhedssystemer, havneovervågning og lignende Det er vurderingen, at KOHERAS i dag er blandt de førende laserleverandører til disse applikationer. Ambitionen er at kunne fastholde denne førende position, når dette marked tager fat og bliver et volumenmarked. Dette kræver evne til at geare op til volumenproduktion succesfulde kundepartnerskaber på længere sigt direkte tilstedeværelse på det amerikanske marked Prioriteterne for strategien er at: fastholde intensiteten omkring udvikling af sub-assemblies udvikle kundepartnerskaber med ledende laserproducenter understøtte kunder med håndtering af krystalfibre og med udvikling af fiberbaserede lasersystemer og forstærkere Finansielle målsætninger For NKT Photonics Group er det ambitionen hen over strategiperioden at skabe en sammenhængende, levedygtig og profitabel forretningsenhed, som har: En betydelig organisk vækst, der vil løfte NKT Photonics fra en omsætning i 2007 på omkring 115 mdkk til en samlet omsætning i 2012 på forventeligt 500 mdkk, svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 35%. Et positivt driftsresultat i niveauet 12% i EBITA-margin (2007: -22%). Et yderligere betydeligt vækst- og udviklingspotentiale. De tre operative virksomheder LIOS Technology GmbH, KOHERAS A/S og Crystal Fibre A/S forventes at nå et positivt EBITA-niveau senest i løbet af SuperK/hvidlyskilder (KOHERAS, baseret på CF-fibre) Det er vurderingen, at KOHERAS i dag er den ledende leverandør af denne type produkter. Produkterne anvendes typisk i eksisterende optiske målesystemer, der baserer sig på traditionelle lasere. Anvendelserne, der vil blive fokuseret på, er: life-science, mikroskopi og flow-cytometri halvlederindustri, inspektion test- og måleudstyr til optiske komponenter evt. nye applikationer indenfor fødevarekontrol og lignende I tilknytning til den organiske vækst er det tanken hen over strategiperioden at styrke NKT Photonics position og markedstilstedeværelse yderligere ved mindre akkvisitioner og evt. lidt større hen mod periodens slutning. NKT PHOTONICS GROUP NKT Photonics Dette kræver: partnerskab med de dominerende leverandører af optiske systemer inden for disse områder LIOS Technology KOHERAS Crystal Fibre evne til at geare op til volumenproduktion opbygning af global serviceorganisation NKT strategi Building Power 17

20 NKT Flexibles - solution provider NKT Flexibles I/S blev etableret som en juridisk enhed i 1999, hvor aktiviteten blev udskilt fra NKT Cables A/S, bl.a. foranlediget af, at 49% af aktiviteten blev solgt til Acergy S.A. (tidligere Stolt Offshore S.A.), som har været en strategisk alliancepartner for selskabet siden Selskabets oprindelse udspringer af, at NKT Cables i begyndelsen af 60 erne, baseret på eksisterende produktionsteknologi til søkabler, påbegyndte udvikling, produktion og salg af fleksible rør til lavt tryk, dvs. som vandrør, kemikalierør og lignende på lave vanddybder. Op igennem 80 erne havde anvendelsen af fleksible rør vundet indpas i offshore olie- og gasindustrien i forbindelse med offshoreudnyttelse af olie- og gasforekomster - især i Brasilien. Vækstpotentialet for rør til denne anvendelse blev vurderet til at være betydeligt, og der eksisterede reelt kun to udbydere, nemlig Technip, Frankrig, og Wellstream, USA. NKT havde et naturligt udgangspunkt for at trænge ind på markedet for fleksible rør til offshore olie- og gassektoren ved at redesigne og videreudvikle de fleksible lavtryksrør og byggede produktionskapacitet op hertil i slutningen af 90 erne i Kalundborg. NKT Flexibles har været igennem følgende udviklingsforløb: Frem til Opbygning af produktprogram og produktisomheden til Acergy NKT sælger 49% af virkonsplatform til en årlig S.A. (tidligere Stolt Offshore S.A.), som havde kapacitet på omkring 100 km rør (afhængig af været en alliancepartner dimension). for selskabet i en årrække. NKT Flexibles leverer fleksible offshore rørsystemer, der er designet til at udvinde olie og gas fra felter på havets bund (se figuren på side 19). Frem til 2004 Gennemførelse af referenceprojekter og opbygning af kundegrundlag. NKT Flexibles var den lille, nye spiller i et marked præget af betydelig overkapacitet. Konsekvensen for NKT Flexibles var dårlig kapacitetsudnyttelse, dårlige marginer på små, projekter og utilfredsstillende økonomisk udvikling. Fra 2004 Olieprisernes himmelflugt siden 2003 medfører, at markedet er vendt totalt, idet olieselskaberne fra omkring 2004 igangsatte omfattende investeringer i nye felter til udvinding af olie og gas. Resultatet er, at al ledig produktionskapacitet i løbet af ganske kort tid er blevet fyldt op med, væsentligt forbedrede marginer til følge, hvor vi i NKT Flexibles endnu ikke har set den fulde effekt. 18 Building Power NKT strategi

21 Ejerforhold Historisk har ca. halvdelen af NKT Flexibles omsætning været tilvejebragt som underleverandør til Acergy via EPICprojekter. Under og efter opsvinget har olieselskaberne ændret indkøbsmønster og fortrinsvis entreret direkte med udbyderne af offshore-platformenes kritiske komponenter. Fremadrettet vil NKT Flexibles og Acergy derfor i langt højere grad være sidestillet som individuelle underleverandører til olieselskaberne. Dette forventes at fastlægge, hvorledes NKT Flexibles skal positioneres. Den umiddelbare målsætning for NKT Flexibles er at operere stabilt på det nuværende niveau med meget høj kapacitetsudnyttelse og god indtjening. Efter en fordobling af organisationen på kort tid arbejdes der på at træne og udvikle organisationen til at håndtere det høje aktivitetsniveau og samtidig forbedre effektiviteten. I lyset heraf er konklusionen omkring ejerforholdet, at både Acergy og NKT er ligeværdige og gode ejere af NKT Flexibles. Regnskabspraksis NKT har de seneste år regnskabsmæssigt behandlet NKT Flexibles som et ligeværdigt joint venture, hvilket håndteres som et finansielt aktiv (one line consolidation). I forventning om, at IFRS vil pege på denne praksis, vil vi fastholde denne regnskabsmæssige behandling. Strategiplan Den store udfordring for NKT Flexibles består i at udnytte virksomhedens opbyggede platform til fortsat vækst i omsætning og indtjening i et stærkt marked. Et niveauskift i omsætningen for NKT Flexibles vil kræve opbygning af ny produktionskapacitet, enten ved udbygning i Kalundborg eller etablering af en helt ny fabrik andetsteds i verden. Afklaring omkring ejerskabssituationen for NKT Flexibles og det nye outlook i markedet betyder, at der nu er behov for at udvikle en ny strategi og en ny plan for NKT Flexibles fremadrettede virke. Der pågår således et strategiarbejde i NKT Flexibles i tæt samarbejde med begge aktionærer. FLYDENDE PRODUKTIONSANLÆG Målsætningen er via fortsat udvikling af produkter med højt marginpotentiale og kosteffektive produktionsteknologier at fastholde EBITA-niveauet i området 20% - også når konkurrenternes og egne kapacitetsudvidelser vil normalisere udbuds- og efterspørgselssituationen. NKT Flexibles er qua en stærk produkt- og produktionsteknologi positioneret som en fleksibel leverandør i high-end markedet. Det er ambitionen at fastholde denne position. Sigtet er at realisere en indtjening pr. produktionsenhed, der er højere end hvad konkurrenterne opnår. Der er ligeledes behov for at vurdere, om NKT Flexibles kan udbygge sin forretning med supplerende ydelser. Eksempler på sådanne kan være rådgivning om fleksible rørs funktionsegenskaber under drift. Finansielle målsætninger Omsætningsmæssigt er udgangspunktet en situation med fuld kapacitetsudnyttelse, hvilket med det øjeblikkelige prisniveau svarer til en helårsomsætning i niveauet 1,0-1,2 mia. DKK. Målsætningen er at fastholde en høj kapacitetsudnyttelse og gennemføre kapacitetsudvidende investeringer i det omfang, det skønnes værdiskabende. Indtjeningsmæssigt er det målsætningen at fastholde en EBITA-margin i niveauet 20% i strategiperioden. Større investeringer i kapacitetsudbygning kan evt. have en udvandende effekt på overskudsgraden, indtil der er opnået tilfredsstillende udnyttelse af den gennemførte kapacitetsudvidelse. NKT strategi Building Power 19

22 Appendix Historiske tal Realiseret Realiseret Guidance 2) Beløb i mdkk Nettoomsætning NKT Cables Group, gældende markedspris ~7.400 NKT Cables Group, omsætning til standardpriser ~4.850 Nilfisk-Advance Group ~5.800 NKT Photonics Group ~115 Øvrige selskaber m.v ~15 NKT koncernomsætning, gældende markedspris ~ NKT koncernomsætning til standardpriser ~ Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 1) NKT Cables Group ~610 Nilfisk-Advance Group ~630 NKT Photonics Group (8) (18) ~(16) NKT Flexibles, resultatandel ~90 Moderselskab og elimineringer m.v. - (12) ~(18) ~1.300 Driftsresultat før amortisering (EBITA) 1) NKT Cables Group ~500 Nilfisk-Advance Group ~520 NKT Photonics Group (22) (31) ~(30) NKT Flexibles, resultatandel ~90 Moderselskab og elimineringer m.v. (6) (13) ~(20) ~1.060 Driftsresultat (EBIT) 1) NKT Cables Group ~480 Nilfisk-Advance Group ~500 NKT Photonics Group (28) (31) ~(30) NKT Flexibles, resultatandel ~90 Moderselskab og elimineringer m.v. (6) (13) ~(20) ~ Building Power NKT strategi

23 Realiseret Realiseret Guidance 2) Beløb i mdkk Investeret kapital ( Capital employed ) NKT Cables Group Nilfisk-Advance Group NKT Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab og elimineringer m.v RoCE, før skat 1) NKT Koncernen 14,4% 18,7% ~20,0% NKT Cables Group 22,2% 26,0% ~20,0% Nilfisk-Advance Group 14,8% 16,6% ~20,0% EBITA-margin 1) NKT Koncernen, standardpriser 6,1% 7,9% <10,0% NKT Cables Group, standardpriser 5,9% 8,5% ~10,0% Nilfisk-Advance Group 6,7% 7,6% <9,0% 1) 2006 er reguleret med nettoindtægter af engangskarakter på 108 mdkk i Nilfisk-Advance Group. 2) "Guidance 2007" afspejler udmeldinger offentliggjort i delårsrapporten for 2. kvartal Der er således ikke tale om faktiske tal men om forventningsniveauer. Symbolet "~" angiver "i niveauet" og symbolet "<" angiver "mindre end". NKT strategi

24 NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby Tel

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 3. maj 2004 Meddelelse nr. 12 Nilfisk-Advance køber ALTO Der er i dag indgået betinget aftale med konkursboet efter Incentive A/S, hvorefter Nilfisk-Advance

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter

Indhold PÅTEGNINGER. Resumé 2006. Resultatopgørelse. Balance. Forventninger 2007. Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter NKT Holding A/S Årsrapport 2006 Indhold 1 Ledelsesberetning Resumé 2006 50 51 Koncernregnskabet 2006 Resultatopgørelse 2 Forventninger 2007 52 Balance 3 118 4 8 Hovedtal 2006 DKK EURO Status på strategien

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING [1 - Forside] Endnu engang hjertelig velkommen. [2 - Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse] 2015 har været et travlt og udfordrende år for

Læs mere

Overskrift. Årsrapport 2008. NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109. Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal

Overskrift. Årsrapport 2008. NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109. Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal Overskrift Årsrapport 2008 NKT Holding A/S Årsrapport 2008 Side 1 af 109 Ledelsesberetning 2008 Belysning af regnskabets tal indhold side I stilling til nye tider 3 Kort fortalt 4 Ledelsesberetning 2008

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2004

KVARTALSRAPPORT 1/2004 KVARTALSRAPPORT 1/2004 Kvartalsrapport 1/2004 - Fondsbørsmeddelelse nr. 13 Indhold Hovedtal, overblik og forventninger til 2004 1 Koncernberetning Perioden 1.1. - 31.3.2004 2 NKT aktien 3 Fondsbørsmeddelelser

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling. 2013 var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO Investorpræsentation Q4-2016 29. marts 2017 Jesper Arkil, CEO Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

DANSK AKTIONÆRFORENING

DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 I 1 DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 1. april 2014 I 2 125 års historie med innovation og entrepreneurship 891 NKTs MISSION At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport NKT Holding A/S Kvartalsrapport 1 2007 Indhold 1 Positiv start på 2007 2 3 4 6 8 9 11 12 13 14 15 16 Koncernberetning Perioden 1. 1. - 31.3.2007 NKT aktien Koncernselskaber NKT Cables Group Nilfisk-Advance

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 I 1 6 Generalforsamling 2017 I 2 NKT-aktiens positive udvikling DKK 600 550 Stigning i 2016 40% Stigning siden GF 2016 til i dag 36% 500 450 400 350 300 250 200 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2004

KVARTALSRAPPORT 2/2004 KVARTALSRAPPORT 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 - Fondsbørsmeddelelse nr. 21 Indhold Hovedtal, overblik og forventninger til 2004 1-2 Koncernberetning 1. halvår 2004 og 2. kvartal 2004 3 Beslutninger truffet

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2005

KVARTALSRAPPORT 2/2005 KVARTALSRAPPORT 2/2005 NKT kvartalsrapport 2/2005 side 1 xxx INDHOLD Overblik 1 Koncernberetning 2 Beslutninger på bestyrelsesmødet den 25. august 2005 3 Selskabsberetninger 4 Ledelsespåtegning 7 Hovedtal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Topdanmark. Februar 2001

Topdanmark. Februar 2001 Topdanmark Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Kapitalstruktur

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013

Webcast 15. august 2013 CEO Jens Bjerg Sørensen. Regnskab for første halvår 2013 Webcast 15. august 213 CEO Jens Bjerg Sørensen Regnskab for første halvår 213 H1 213: Et halvår som forudset Halvår overordnet som forventet Omsætningen under 212 i Q1, men højere i Q2 EBIT lavere end

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere