4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4"

Transkript

1 1. VALG AF DIRIGENT BESTYRELSENS BERETNING FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR DET KOMMENDE REGNSKABSÅR OG FASTLÆGGELSE AF KONTINGENT VALG AF FORMAND (I LIGE ÅR) VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER VALG AF STATSAUTORISERET REVISOR VALG AF PARLAMENTARISK REVISOR EVENTUELT... 9 Side 1 af 10

2 Dagsorden i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent Formanden Henrik Steffensen Bach bød velkommen til foreningens første generalforsamling. Bestyrelsen foreslog Rasmus Bartholdy, som blev valgt som dirigent uden modkandidat. Formalia Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen er indkaldt med Mellem skov og land nr. 15, udsendt den 4. juli 2014 Dagsorden med beretning og det reviderede regnskab er gjort tilgængelig på hjemmesiden den 2. september Påmindelse er udsendt med Mellem skov og land den 5. september samt ekstranummer den 8. september Generalforsamlingen er således lovligt indvarslet efter reglerne i 10. Der er ikke indkommet nogen forslag til denne generalforsamling. Dirigenten gennemgik den udsendte dagsorden. Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremmødt nogen med fuldmagter. Og oplyste at brobilletter refunderes, hvis de indsendes til sekretariatet. Der var mødt 36 stemmeberettigede 2. Bestyrelsens beretning Formanden Henrik Steffensen Bach henviste til den skriftlige beretning udsendt med SkovogLand nr. 1, som også blev behandlet på kredsmødet 27. marts i Vingsted samt beretning indtil 1. september 2014 Side 2 af 10

3 Formanden supplerede med en artikel om at få job, det handler om erfaring, netværk og som 3. ting held. DSL er netværket. DSL har haft 4 sager siden marts 2014, hvor det har været nødvendigt at inddrage en advokat. Sagerne handlede om forståelse af konkurrenceklausul, arbejdsskadesag og delvis pension, afvikling af barsel og en sag om fleksibel arbejdstid Sidste halvår af 2014 har vi tilmeldt os FTFs advokatordning, det skulle gerne give lidt budgetsikkerhed, fordi vi så kender udgiften uanset antallet af sager. Der er indgået en aftale om en fælles udkast til ansættelseskontrakt med DAG og GLS-A. Udkastet gælder for SL inger, HoPI og Bachelorer i jordbrugsvidenskab. Henrik Steffensen Bach kunne oplyse at ledigheden for DSL ere er 31, heraf 23 dimittender. I forbindelse med at de første HoPi er kom ud fra Skovskolen, udsendte DSL et særnummer om denne gruppe og deres kompetencer. Desuden er særnummeret udsendt med grønt miljø som rammer en bredere kreds af interessenter. Såvel samarbejdet om dette samt ansættelseskontrakten har bragt et tættere samarbejde i gang. Pensionsaftalen med Nordea Liv og Pension er genforhandlet. Det medfører, at pengene er sikret, hvis man dør inden pensionsalderen, opsparingen placeres i markedsrente, den solidariske forsikringspræmie nedsættes og administrationsomkostningerne halveres. Der vil blive medlemsmøder, hvor Nordea Liv og Pension orienterer om ordningen, og den enkelte får mulighed for at foretage individuelle valg om pensionens sammensætning. Ordningen kan også anvendes af de privatansatte med individuel pension. Henrik Steffensen Bach orienterede om samarbejdet med FTF. Der er en udvikling på vej, hvor LO og FTF overvejer fusion. LO er interessante, fordi de er dygtige til at sidde med ved de borde, hvor beslutningerne træffes. Det handler om politikudvikling, overenskomstudvikling, medlemsrekruttering og organisationsservice. Hertil kommer det europæiske samarbejde, som allerede er i gang, vækst og velfærdsdagsordenen samt uddannelsessystemet. Formanden orienterede desuden om, at JiD nu har opsagt samarbejdsaftalen om overenskomstdækning og dobbeltmedlemskab. Aftalen gælder for professionsbachelorer, ansatte i kommuner og i HedeDanmark. Aftalen skal nu Side 3 af 10

4 genforhandles. Det viser sig, at JiD har rejst krav om OK dækning af professionsbachelorer i Jordbrug. CO 10 anerkender dog ikke, at to organisationer stiller krav om den samme gruppe. På kommuneområdet har JiD pt. ikke adgang til forhandlingerne, og vi har ikke kendskab til, at JiD optages i en anden organisation. DSL er medlem af Dansk Skovforening, hvor formanden har deltaget i generalforsamlingen. DSL udtrykte ros for skovbrugets praksisnære praktik for vores studerende. Desuden er DSL medlem af Friluftsrådet, hvor vi også deltager i generalforsamlingen og i et antal af rådets lokale kredse. Herefter satte dirigenten beretningen til debat: De HoPi studerende udtrykte tilfredshed med DSL indsats i forbindelse med deres dimension. Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab Leder af Økonomi og Administration Ulrich Koch Mortensen fremlagde det reviderede årsregnskab. Regnskabet har tillige været forelagt repræsentantskabet i maj Dirigenten åbnede mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. Foreningen er omfattet af indskydergarantien og forsøger at holde foreningens likvide formue under de kr. De 2.8 millioner på aftalekonti er fordelt i flere banker. Herefter afsluttedes punktet 4. Bestyrelsens visioner og aktivitetsplan for det kommende år De ansvarlige fra overgangsbestyrelsen fremlagde det kommende års aktiviteter. Side 4 af 10

5 Pia Valnert Theil vedrørende medlemstilbud. Der forsøges at skaffe nogle flere rabatordninger til vore medlemmer. Medlemmerne er opfordret via Skov og Land. Lars Delfs Mortensen vedrørende Forhandlings- og OK udvalg Målet er at udvikle gode løn- og ansættelsesvilkår. Tanken er at bruge hinanden mere på tværs af ansættelsesområde og sætte nogle mere overordnede politikområder til debat, f.eks. omkring pension. Udvalget har tæt tilknytning til bestyrelsen, men der er også brug for nogle eksterne f.eks. TR Henrik Steffensen Bach vedrørende TR og kompetenceudvikling Der skal arbejdes på et netværk til gavn og støtte for tillidsrepræsentanterne. Der skal være en repræsentant, der sidder både i forhandlings- OK- og i TRudvalget. Vedrørende kompetenceudvikling handler det meget om at have en relation til uddannelsesstederne og koble det med en relation til erhvervet. Udvalget har brug for repræsentanter fra erhvervet. Henrik Jørgensen vedrørende Aktiviteter Gruppen skal arbejde på større synlighed, så der bliver mere fokus omkring aktiviteter for medlemmerne. Der skal være en tovholder, som sikrer, at der holdes minimum 2 arrangementer årligt. Det skulle gerne være det enkelte medlem der foreslår og hjælper til med et arrangement. Tovholderposten går på skrift i bestyrelsen. Søren Løth vedrørende Rekruttering og fastholdelse Dette udvalg skal få de studerende til at melde sig ind, og dernæst fastholde de medlemmer vi har. Der er dels en introdag på Skovskolen, derudover overvejes en indsats i løbet af året. Der skal være studerende og gerne øvrige medlemmer i udvalget. I første omgang er det Skovskolen, dernæst kan andre uddannelsessteder komme til. Rasmus Bartholdy vedrørende Medier- og Kommunikation Udvalget beskæftiger sig med foreningens medier. Medierne skal være det kit, der sikrer sammenholdet i foreningen. Det kommende år skal foreningen på et socialt medie, hjemmesidens rolle i fremtiden skal drøftes, og hvordan skal hjemmesiden formes for at understøtte den nye organisation. Gruppen skal bruge en studerende og gerne en fra hver valggruppe. Mødes 1-2 gange årligt. Side 5 af 10

6 I Sarah Bruns fravær, Henrik Steffensen Bach vedrørende de studerende De studerende fortsætter med aktiviteter for de studerende. Der kommunikeres mest af alt på Facebook. Gruppen definerer velkomst tilbud til de studerende, holder ekskursioner, bladpakke m.v. Debatten Bestyrelsen opfordredes til at afklare, hvad der er projektgrupper, og hvad der er udvalg. Det blev nævnt, at TR og forhandlingsudvalget bør slås sammen, det giver ingen mening at have Forhandlings- OK udvalg uden en TR. Tillidsrepræsentanterne har brug for en konkret sparring/netværk og måske ikke så meget de overordnede strategier, hvis vi tager det hele under en hat risikerer vi, at centralisere det. Det er vigtigt at TR erne kan mødes. Kompetencegruppen handler primært om uddannelserne, mens vi er for små til at håndtere mulighederne for efteruddannelse. DSL samarbejder med FTF-A og forsøger at klæde dem på i forhold til vores arbejdsmarked. Der bør også satses på bachelorerne, der er også fremtid i dem. Møderne i udvalgene holdes som udgangspunkt i huset på Peter Bangsvej, men der arbejdes i bestyrelsen også på at holde møder via Skype Bestyrelsen bliver nødt til at prikke, hvis I ønsker nogle i grupperne Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at skære udvalgene til og fremover udforme en samlet liste over aktiviteterne til generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte ved håndsoprækning den samlede visions- og aktivitetsplan. 5. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag Side 6 af 10

7 6. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår og fastlæggelse af kontingent Leder af økonomi- og administration Ulrich Koch Mortensen fremlagde budget for det kommende regnskabsår. Budgettet der fremlægges er i balance, der lægges op til en fastholdelse af kontingentet. DSLs træk på fællessekretariatet udgør i ,04 % mod 9,02 % i Medlemstallet 1/7 tillagt 10 stk. udgør fundamentet for budgettet. Der budgetteres med et mindre beløb fra jordbrugsteknologerne, idet JiD har opsagt samarbejdsaftalen. På omkostningssiden har bestyrelsen budgetteret med et honorar til formand ( ) og næstformand (25.000) I forhandlingsudvalget får den statslige og den kommunalt ansvarlige og HedeDanmark repræsentanten får i honorar. Som en ny post er der ,- kr. Til Facebook/LinkedIn eller lignende. Udlandsrepræsentation er der afsat ,- kr., som dækker, at bestyrelsesmedlemmerne kan komme på et arrangement i vores nordiske/europæiske samarbejdsorganisationer årligt. Eksterne tjenesteydelser er sat til ca ,- kr., som dækker arbejdsskade, socialrådgiver og juridisk ordning i FTF samt revision. Der planlægges i 2015 med et underskud på ca på driften. Debat Overvejelse bag stigningen i udlandsrejser er, at Nordic Foresters i 2015 holdes i Nordjylland, det vil vi gerne have, at bestyrelsen deltager i. En anden overvejelse er, at dette er en måde at anerkende bestyrelsesmedlemmernes indsats på. Udgifterne til kredsmøde er konverteret til andre aktiviteter. Ros til beslutningen om at øge udlandsaktiviteten Side 7 af 10

8 Generalforsamlingen godkendte forslaget om at fortsætte med uændret kontingent i Valg af formand (i lige år) Henrik Steffensen Bach stillede sig til rådighed som formand for DSL Da DSLs vedtægter foreskriver, at genvalg kun kan finde sted 2 på hinande følgende gange, krævedes der tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte. Dirigenten konstaterede, at der var 2/3 af de fremmødte, der støttede, at Henrik Steffensen Bach kunne stille op til valget. Da der ikke var andre kandidater var Henrik Steffensen Bach genvalgt for en ny 2 årig periode. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Generalforsamlingen delte sig i valggrupper med henblik på at foretage valg til bestyrelsen. Den kommunale valgte Lars Delfs Mortensen. Claus Winther som 1. suppleant og Rasmus Bartholdy som 2. suppleant HedeDanmark valgte Jeppe Lange Nielsen. Niels Hello som 1.suppleant og Heine Møller som 2. suppleant Den private valggruppe valgte Søren Løth og Louise Johannesen som 1. suppleant Chefgruppen valgte Stine Kofoed Fredriksen. Mich Have som 1. suppleant og Bo Schiødt Andersen som 2. suppleant Valgene gælder for 2 år Statsgruppen valgte Henrik Jørgensen og Jim Schou Larsen er 1. suppleant Skovdyrkerne valgte Thomas Valentin Side 8 af 10

9 De selvstændige valgte Bo Kristiansen. Steen Hougaard Jensen 1. suppleant og Pia Theil Valnert som 2. suppleant. De studerende foretager valg til bestyrelsen på deres eget møde den 4./5. oktober Dirigenten konstaterede herefter at der er 1 ledig plads til valg af den samlede generalforsamling. Claus Winther og Rasmus Bartholdy Ønskede at opnå valg Kandidaterne fik mulighed for kort at præsentere sig, herefter gennemførtes skriftlig afstemning Efter optælling af stemmerne kunne dirigenten konstatere, at Rasmus Bartholdy var valgt med mere end halvdelen af stemmerne. 9. Valg af statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslog, at DSL bruger fællessekretariatets revisor Deloitt. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag 10. Valg af Parlamentarisk revisor Bestyrelsen foreslog, at genvælge Morten Lange. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette forslag 11. Eventuelt Side 9 af 10

10 Den nye bestyrelse mødes første gang den 20. oktober 2014 i sekretariatet på Peter Bangsvej 30. Vi må tage en snak med de studerende, det er ærgerligt, at de ikke er her. Deltagerne opfordres til at komme med forslag til, hvor generalforsamlingen kan holdes. Der kan være lidt klubaktivitet når vi nu mødes alligevel. Side 10 af 10

nr. 1 Februar 2014 Land Årsberetning 2013 Side 6 Stafetten er på besøg i Aalborg Side 29

nr. 1 Februar 2014 Land Årsberetning 2013 Side 6 Stafetten er på besøg i Aalborg Side 29 nr. 1 Februar 2014 Skov & Land Årsberetning 2013 Side 6 Stafetten er på besøg i Aalborg Side 29 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

nr. februar 2009 Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008

nr. februar 2009 Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008 nr. februar 2009 1 Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008 Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører Emdrupvej 28A 2100 København Ø Telefon 33 23 00 45 Telefax 38 71 03 22

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

nr. 1 Februar 2012 Land Årsberetning 2011 Side 4 KU ønsker til lykke med de 100 år Side 26

nr. 1 Februar 2012 Land Årsberetning 2011 Side 4 KU ønsker til lykke med de 100 år Side 26 nr. 1 Februar 2012 Skov & Land Årsberetning 2011 Side 4 KU ønsker til lykke med de 100 år Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012

BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 Generalforsamling 2012 BESLUTNINGSREFERAT AF DANSK PSYKOLOG FORENINGS GENERALFORSAMLING I KØBENHAVN 24.-25. MARTS 2012 1. VALG AF OP TIL FIRE DIRIGENTER OG OP TIL FEM MEDLEMMER AF FORSLAGSARBEJDSGRUPPEN

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt den 12. marts 2013 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere