Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens"

Transkript

1 Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Side 1 af Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens /09/10 Index Beløbsgrænserne er i lovgivningen fastsat som grundbeløb i 2010niveau, og de opreguleres hvert år efter reglerne i personskattelovens 20. Fastsættelsen af procentreguleringen opgøres efter reglerne i satsreguleringsloven og sker med en procentsats svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger (ekskl. bidrag til arbejdsmarkedspensioner og ATP) to år forud for det pågældende finansår. Som led i 2009skattereformen Forårspakke 2.0 fra maj 2009 blev reguleringen af beløbsgrænserne i skatte og afgiftslovgivningen suspenderet i 2010, så beløbsgrænserne for 2010 er de samme, som gjaldt i Eneste undtagelse var topskattegrænsen, der blev forhøjet ekstraordinært fra 2009 til Suspensionen af reguleringen er som en del af Genopretningspakken fra juni 2010 forlænget til også at omfatte indkomstårene 2011, 2012 og Den normale regulering af beløbsgrænserne i henhold til personskattelovens 20 genoptages fra indkomståret Beløbsgrænser der reguleres efter personskattelovens 20 Indkomstår Grundbeløb Reguleringstal (PSL 20) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Afskrivningsloven: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Småsaldigrænse ( 5) Småaktiv og småudgiftsgrænse ( 6, 11, 42 og 43) Min. anskaffelsessum for dok og beddingsanlæg mv. ( 10) Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe ( 29) Boafgiftsloven: Bundfradrag ved boafgift ( 6) Bundfradrag ved gaveafgift ( 22) Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn ( 22) Dødsboskatteloven: Beløbsgrænser for skattepligtige dødsboer ( 6): Boets aktiver ved boafslutningen Boets nettoformue ved boafslutningen 1) Grænse for medregning af virksomheds og konjunkturopsparing ( 10, 11, 24, 25 og 74) Grænse for opkrævning af restskat ( 15) Grænse for udbetaling af overskydende skat ( 15) Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. ( 14 og 30) Bofradrag, fradrag i skat pr. måned ( 30)

2 Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Side 2 af Bofradrag ved skifte af uskiftet bo ( 72) Dødsboskifteloven (Justitsministeriet): Beløbsgrænse for underretning ( 80) (oprundes til hele kr.) Ejendomsavancebeskatningsloven: Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg ( 6) Ejendomsværdiskatteloven: Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige ( 10) Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar ( 10) Etableringskontoloven: Etableringsgrænse ( 5) Grøn checkloven Aftrapningsgrænse ( 2) Kildeskatteloven: Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere ( 5 B, stk. 2) (Bestemmelsen ophæves fra 2011) Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle ( 25 A) Minimumsløn pr. måned ved 25/33 pct. beskatning ( 48 E og F) Indtil 2010 er opgøres minimumslønnen efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag Fra 2011 opgøres minimumslønnen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag Indregningsgrænse for restskat ( 61 og 61 A) Kommuneskatteloven (Indenrigs og Sundhedsministeriet): Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat. Bundgrænse for fordeling ( 10) Mindstebeløb for afregning ( 11) Ligningsloven: Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier ( 7 A) Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer ( 7 A) (Reglen ophæves fra Der gælder dog visse overgangsregler for allerede indgåede aftaler) Bundfradrag vedr. visse legater og dusører ( 7 O) Skattefrit beløb for reservebedsteforældre ( 7 Æ) Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. ( 8 A) Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag ( 9) Rejsegodtgørelsessats ( 9 A, stk. 2) oprundes til hele kroner) Tillæg til rejsegodtgørelsessats ( 9 A, stk. 2) (oprundes til hele kroner) Logisats ( 9 A, stk. 2) (oprundes til hele kroner)

3 Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Side 3 af Loft over rejsefradrag ( 9 A, stk. 7) Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag ( 9 C) Fradrag for grænsegængere ( 9 F) Bestemmelsen er ophævet fra og med indkomståret Maks. beskæftigelsesfradrag ( 9 J og 8 M) Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ( 15 O) Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning ( 16) Skattepligtigt beløb vedr. multimediebeskatning ( 16, stk. 12) Pensionsbeskatningsloven: Maks. kompensation for manglende adkomst til folkepension og ATP ( 5 A) Bagatelgrænse for indskud på rate og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter ( 12, jf. 16) Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg ( 15 A) Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere ( 15 B) Maks. årlig hævning for sportsudøvere ( 15 B) Maks. årligt indskud på kapitalpensionsordning ( 16) Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter ( 16) Opfyldningsfradrag ( 18) Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse ( 29) Bundfradrag ved beregning af afgift ( 50) 2) Personskatteloven: Topskattegrænse ( 7) (Topskattegrænsen forhøjes ekstraordinært i 2014) Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) ( 7) Udligningsskattegrænse ( 7 a) Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat ( 7 a) Progressionsgrænse for aktieindkomst ( 8 a) Personfradrag for alle fyldt 18 år ( 10) Personfradrag for børn/unge under 18 år ( 10) Kompensationsordningen ( 26, stk. 2) Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer fyldt 18 år (stk. 2, nr. 1) Bundfradrag ved beregning af bundskat. Personer under 18 år (stk. 2, nr. 1) Bundfradrag ved beregning af mellemskat (stk. 2, nr. 2) Bundfradrag ved beregning af topskat (stk. 2, nr. 3) Maks. beskæftigelsesfradrag (stk. 2, nr. 5) Personfradragskompensation (stk. 2, nr. 6) Registreringsafgiftsloven: Bundgrænse ved registreringsafgift af motorcykler ( 4)

4 Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Side 4 af Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af motorcykler ( 4) Skalagrænse for registreringsafgift på 105 pct./180 pct. af andre køretøjer ( 4) Bundgrænse ved registreringsafgift af køretøjer til godstransport ( 5) Afgiftsfri leveringsomkostninger, motorcykler ( 8, stk. 5) 3) (Oprundes til nærmeste hele 80 kr.) Afgiftsfri leveringsomkostninger, personbiler ( 8, stk. 5) 3) (Oprundes til nærmeste hele 80 kr.) Afgiftsfri leveringsomkostninger, varebiler ( 8, stk. 5) 3) (Oprundes til nærmeste hele 80 kr.) Selskabsskatteloven: Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter ( 11 B og C) (oprundes til hele kr.) Seniornedslagsloven, skattenedslag til 64 årige: Indkomstgrænse, årets indkomst ( 2) Indkomstloft 4), gennemsnit af de tre foregående års indkomstgrænser ( 2) (Sidste årgang, der omfattes af ordningen, er personer, der fylder 60 år i 2012) Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret ( 7) Skatteforvaltningsloven: Gebyr for bindende svar ( 23) Gebyr for anmodning om omgørelse ( 29) Gebyr ved klage til Landsskatteretten ( 42) Tips og lottoloven: Maks. overskudsbeløb til udlodning ( 6A), mio. kr. (oprundes til hele mio. kr.) Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet 5) (oprundes til hele kr.) Toldloven: Gebyr for toldforretninger uden for ekspeditionstiden 6) (oprundes til hele kroner) tilkaldegebyr inden for 1 time umiddelbart før eller efter ekspeditionstid pr. påbegyndt time alle andre tidspunkter pr. påbegyndt time for oplæggelse på midlertidigt oplag, fortoldning og forsendelse for udførsel og proviantering andet Totalisatorloven: Bundfradrag ved totalisatorafgift ( 2 A og 2 B): Hestevæddeløb på visse baner Cykelvæddeløb

5 Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Side 5 af Kapflyvninger med brevduer Hundevæddeløb Virksomhedsskatteloven: Min. beløb for køb af aktier eller anparter ( 22 c) Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning ( 22 d) Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning ( 22 d) Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst ( 23 a) Vurderingsloven: Vurderingsgebyr ( 33 A) Andre reguleringer i henhold til personskattelovens 20 Indkomstår Pct. Pct. Pct. Pct. Ejendomsavancebeskatningsloven: Regulering af anskaffelsessummen for visse ejendomme sker med procentsatsen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens 20 er ændret i forhold til foregående år. ( 5A) 0,0 0,0 0,0 0,0 Fondsbeskatningsloven: Fradrag for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens 20 er ændret i forhold til foregående år. ( 5 og 9) 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniornedslagsloven: Procentregulering der indgår i opgørelsen af det samlede nedslag, hvor nedslagene for hvert enkelt indkomstår før sammenlægning til en sum, reguleres til aktuelt indkomstår svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens 20 er ændret fra det indkomstår, for hvilket nedslag er beregnet, til det indkomstår, hvor personen fylder 64 år. ( 7 og 8) 0,0 0,0 0,0 0,0 Anm.: Med mindre andet er angivet, afrundes beløbene efter regulering med reguleringstallet opad til nærmeste hele 100 kr. Fra og med 2004 er børne og ungeydelsen blevet reguleret svarende til udviklingen i forbrugerprisindekset. Se børne og ungeydelserne på særskilt side. Noter: 1) Beløbsgrænsen for boets nettoformue udgør det samme beløb som aktivgrænsen med virkning for dødsboer efter personer, som er afgået ved døden den 1. juli 2008 eller senere. For dødsboer efter personer, som er afgået ved døden før den 1. juli 2008, udgør nettoformuegrænsen kr. for 2008 og kr. for Retur til oversigt 2) Bundfradrag ved beregning af pensionsafgift. Gælder for forsikringer oprettet før 18. februar Jf. pensionsbeskatningslovens 50 i lovbekendtgørelse nr. 677 af 4. oktober 1990 som ophævet ved lov nr. 569 af 24. juni Retur til oversigt 3) Fastsat i 23 i bekendtgørelse nr af 15. december 2009 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. Retur til oversigt 4) For en person, der fylder 60 år i indkomståret må gennemsnittet af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag i de tre foregående år, hvor personen fyldte 57, 58 og 59 år ikke overstige gennemsnittet af indkomstgrænserne for disse tre år. Indkomstloftet oprundes til nærmeste hele kr. Retur til oversigt 5) Fastsat i 3 i bekendtgørelse nr. 408 af 26. maj 2003 om kontrol og overvågning i medfør af lov om Det Danske Klasselotteri A/S (klasselotteriloven) og lov om visse spil, lotterier og væddemål (tips og lottoloven). Beløbet betales af Danske Spil og Klasselotteriet efter fordeling. Retur til oversigt 6) Fastsat i kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 361 af 22. marts 2010 om toldbehandling. Retur til oversigt

6 Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Side 6 af Evt. henvendelse: Chefkonsulent Hans Mølgaard Christensen, tlf Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K CVR.nr EAN.nr Tlf.: fax: Politik om persondata

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven Lovforslag nr. L 221 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og børnefamilieydelsesloven (Ingen

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Gaveafgift Boafgift Passivposter ved arv med

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2012/2013 Det konstruktive alternativ: KREN DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0084 Udkast i høring 2. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om en børne- og ungeydelse (Skattereformen) 1 I lov om påligningen

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og 2012. Pjecen indeholder desuden en oversigt over

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere