SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk"

Transkript

1 SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler livrente 5 Fradragsregler ratepension og ophørende livrenter 5 Fradragsregler Aldersopsparing 6 Hvis du indbetaler et engangsbeløb 8 Udbetalinger 8 Supplerende engangsydelse og kapitalpensioner 8 Aldersopsparing / supplerende engangssum 8 Ugifteydelse (gælder kun medlemmer i afdeling 1) 9 Gruppeforsikring (livsforsikring mm.) 9 Skattefri udbetalinger 9 Særlig udligningsskat 10 Overførsel og udtrædelse 10 Overførsel til anden pensionsordning 10 Udtrædelse 10 Skat på afkast 6 Indskud fra din arbejdsgiver 6 Indskud som selvbetaler 6 Særligt for selvstændige 7 Salg af virksomhed samt salg af aktier som hovedaktionær Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré December 2014

3 3 Hvem indbetaler til pensionen? Det kan enten være dig eller din arbejdsgiver, der indbetaler til din pensionsordning. Grunden til, at det er vigtigt er, at reglerne for fradrag og skat bl.a. afhænger af, hvem der indbetaler til din pensionsordning. I de fleste tilfælde er det din arbejdsgiver, der står for indbetalingerne, fx hvis du er overenskomstansat. Når din arbejdsgiver indbetaler direkte til os, skal beløbet ikke medregnes i din indkomst, hverken din arbejds givers andel på 2/3 eller din andel på 1/3. Pensions bidraget bliver trukket af din bruttoløn, og skattefordelen består i, at du har bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at du kan se bort fra dem, når du opgiver din skattepligtige indkomst. Derfor kan du heller ikke se beløbet på din årsopgørelse. Der er ingen beløbsmæssige begrænsninger ved indbetalinger til livsvarige livrenter som JØP Almindelig ordning og Supplerende alderspension. Men der er en grænse for, hvor meget du kan får fradrag for i samme år. Til rate pension kan du højst indbetale kr. (2015). Privat indbetaling (selvbetaler) Du kan også selv indbetale til pension af din nettoløn, og så er du det, vi kalder selvbetaler. Vi indberetter dine indbetalinger til SKAT og du skal kontrollere, at dine pensionsindbetalinger er korrekt noteret som fradrag på din årsopgørelse fra SKAT. Du får fradrag for dine indbetalinger til JØP på JØP Almindelig ordning, Supplerende alderspension og JØP Ratepension. Du skal være opmærksom på, at loftet på indbetalinger til ratepension er kr. uanset om det er dig selv eller din arbejdsgiver, der indbetaler. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale arbejdsmarkedsbidrag af dine pensionsindbetalinger. Hvis det er din arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidraget, trækker vi 8 pct. i arbejdsmarkedsbidrag af dine indbetalinger og afregner med SKAT, medmindre din arbejdsgiver meddeler os, at der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Vi afregner ikke arbejdsmarkedsbidrag, hvis du er selvbetaler, fordi din arbejdsgiver har trukket arbejdsmarkedsbidrag ved din lønudbetaling. Du skal være opmærksom på, at for at du kan få fradrag, er det en betingelse, at du er fuldt skattepligtig til Danmark. SKAT OG PENSION

4 Skat og Pension 4 Fradrag som selvbetaler Der er forskellige muligheder for fradrag alt efter, hvilken type ordning, som du indbetaler på. Fradragsregler livrente Som selvbetaler på en livrente (JØP Almindelig ordning) har du to muligheder for fradrag: ti-årsreglen og opfyldningsfradraget som i 2015 udgør kr. Du kan til hver en tid indbetale op til opfyldningsfradraget på din pensionsordning og få fuldt fradrag for indbetalingerne i samme kalenderår. Hvis du indbetaler mere end kr. årligt (2015) fordeles fradraget over ti år. Det kaldes tiårsreglen. Hoved reglen er altså, at du som selvbetaler skal betale det samme bidrag uafbrudt i mindst ti år, for at få lov til at trække indbetalingerne fra i indbetalingsåret. Hvis du har haft en arbejdsgiverordning bliver den medregnet i de ti år. Hvis du nedsætter eller standser dine indbetalinger inden tiårsperioden er gået, kan SKAT med tilbagevirkende kraft kræve dit fradrag omlagt over ti år. Det resulterer i en efterskat med et årligt procenttillæg på 6 pct. pr. år af det for meget fratrukne i det enkelte kalender år. Når du har indbetalt til din pensionsordning i mindst ti år, kan du nedsætte indbetalingen uden skattemæssige konsekvenser. Hvis du forhøjer indbetalingerne vil SKAT betragte det som en ny aftale og du begynder på en ny tiårsperiode fra forhøjelsen. Du kan uanset tiårsreglen altid nedsætte dine betalinger i disse situationer: Du kan nedsætte med værdien af dit opfyldningsfradrag. Du skal bruge opfyldningsfradraget for det Pensionstype Fradragsmulighed Størrelse på beløb Fradragsværdi Udbetaling 1. Livsvarig livrente Ti-årsreglen Indbetal samme beløb Topskat Beskattes med (JØP Almindelig i ti år og/eller indkomstskat, ordning + Opfyldningsfradrag max kr. løbende Supplerende udbetaling alderspension) 2. Ratepension Fradragsloft Max kr. Topskat Beskattes med indkomstskat, løbende udbetaling JØP INFORMATION

5 5 år, din pensionsordning begyndte. I figur 2 kan du se opfyldningsfradraget fra Du kan nedsætte indbetalingen med et beløb svarende til pristalsreguleringen af den oprindeligt aftalte indbetaling og nedsætte indbetalingen til det beløb, du startede med at indbetale, da aftalen blev indgået. Du kan nedsætte de samlede årlige indbetalinger inden for en bagatelgrænse på kr., uden at fradragene skal beregnes om. Dette kan gøre én gang. Hvis du pga. invaliditet bliver berettiget til at få udbetaling fra din pensionsordning, kan du standse indbetalingen uden at fradragene skal beregnes om. Opfyldningsfradraget fra kr kr kr kr kr kr kr. Du kan indbetale til flere livsvarige pensionsordninger og fradrage alle indbetalinger efter ti-årsreglen, hvis du indbetaler mere end opfyldningsfradraget. Men hvis du standser indbetalingerne inden for en tiårsperiode, får det konsekvenser for dine fradrag. Vi anbefaler, at du kontakter os for mere information om dette. Hvis dine samlede pensionsindbetalinger er mindre end dit opfyldningsfradrag, kan du frit nedsætte eller standse indbetalingerne og senere på ny indbetale til din(e) ordning(er). Fradragsregler ratepension og ophørende livrenter Du har et samlet fradragsbeløb på kr.(2015), som du kan bruge ved indbetalinger på ratepensioner (og ophørende livrenter). Hvis din arbejdsgiver indbetaler, er beløbet kr. plus arbejdsmarkedsbidrag i alt kr. (2015). Hvis du indbetaler mere, får du ikke fradrag for den del af indbetalingen, der overstiger kr. Du kan ikke overføre ubrugt fradrag fra indbetalingsåret til de efterfølgende år. Skattelovgivningen giver dog mulighed for at tilbagebetale indbetalingen, der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, eller at overføre beløbet til en anden fradragsberet tiget ordning (livsvarig livrente). Hvis du vil vide mere, så kontakt os for yderligere information. Fradragsregler Aldersopsparing Denne pensionstype er trådt i stedet for kapitalpension (og JØPs Supplerende engangsydelse) pr. 1. januar Du kan ikke indbetale til en aldersopsparing i JØP, men du kan indbetale til ordningen i Lægernes Pensionsbank. Læs mere på Der er ikke fradrag for indbetalinger til aldersforsikring og der skal ikke betales skat eller afgift ved udbetalingen. Du kan indbetale kr. om året (2015). Hvis du indbetaler mere end dette beløb, opkræver SKAT 20 pct. i afgift af det beløb, du har betalt for meget over årsopgørelsen. Du har mulighed for at overføre det for meget indbetalte til en livrente eller ratepension. I dette tilfælde opkræver SKAT 4 pct. af beløbet. Afkastet på ordningen bliver beskattet med 15,3 pct. efter pensionsafkastbeskatningsloven. Du kan også bruge hele opfyldningsfradraget på den ene af dine ordninger, mens du på dine andre pensionsordninger fortsætter med at betale de faste, aftalte beløb i mindst 10 år. Hvis din pensionsordning er startet som en arbejdsgiverbetalt ordning, tæller arbejdsgivertiden med i tiårsperioden, selv om du senere går over til at være selvbetaler. Hvis der aftales større bidrag, betragtes forhøjelsen som start på en ny tiårsperiode, medmindre den kan indeholdes i dit opfyldningsfradrag, og du ikke allerede bruger opfyldningsfradraget. SKAT OG PENSION

6 Skat og Pension 6 Hvis du indbetaler et engangsbeløb Et indskud er et engangsbeløb, der bliver indbetalt til din pensionsordning af enten dig selv eller din arbejdsgiver. Her er der igen forskel på beskatning alt efter, hvem der indbetaler. Indskud fra din arbejdsgiver Når din arbejdsgiver betaler indskud til din JØP pension, bliver det ikke medregnet i din indkomst, da arbejds giveren trækker beløbet fra din bruttoløn. Du skal derfor ikke selv fradrage det på din årsopgørelse. Fratrædelsesgodtgørelser bliver beskattet lempeligere end almindelige lønudbetalinger. De første kr. er skattefrie. Beløb ud over dette bundfradrag bliver beskattet som personlig indkomst. Din arbejdsgiver kan indbetale beløb ud over kr. til din JØP Almindelig ordning eller Supplerende alderspension. Indskud som selvbetaler Du kan selv indbetale indskud på JØP Almindelig ordning. Hvis du i forvejen er selvbetaler på din JØP alminde lig ordning, så bruger du af dit opfyldningsfradrag, medmindre du anvender tiårsreglen. Indskuddet er fuldt fradragsberettiget, men fradraget skal ligesom pensionsbidraget fordeles ligeligt over ti år eller fradrages med brug af opfyldningsfradraget på kr. (2015). Du kan altså ikke indskyde kr. og trække hele beløbet fra på én gang kr. i indskud giver ret til kroner i årligt fradrag i ti år. Ønsker du et højere fradrag, kan du bruge dit opfyldningsfradrag. Du kan trække årets opfyldningsfradrag fra hvert år indtil hele indskuddet er fratrukket men pas på: Du kan kun bruge opfyldningsfradraget én gang om året. Har du brugt opfyldningsfradraget på en anden ordning er muligheden udtømt. Der er frit valg mellem ti-årsreglen og opfyldningsreglen. Du træffer valget, når du udfylder årsopgørelsen. Valget er bindende, fra den første årsopgørelse er afleveret, og du kan derfor ikke vælge om. Særligt for selvstændige Er du selvstændig, gælder samme skattemæssige forhold, som hidtil beskrevet: tiårsreglen og opfyldningsreglen. Du har herudover en særlig mulighed for at indbetale op til 30 pct. af virksomhedens overskud med fradrag i indbetalingsåret. Reglen kan anvendes både ved indbetaling til JØP Almindelig ordning og Supplerende alderspension. Fra 1. januar 2015 kan reglen ikke længere anvendes ved indbetaling til ratepension. Skat og pension i udlandet, i Grønland og på Færøerne Er du bosiddende i Grønland eller udlandet, gælder der særlige regler, når du indbetaler til din pensionsordning. JØP vejleder ikke om skatteregler i udlandet. Vi henviser til landets skattemyndigheder eller til at søge rådgivning hos et revisionsselskab. JØP INFORMATION

7 7 Der kan højst indbetales kr. i Kontakt os, hvis du ønsker at indbetale efter reglerne for selvstændige eller regler om salg af virksomhed. Særligt fradrag for selvstændige Salg af virksomhed samt salg af aktier som hovedaktionær Hvis du sælger din virksomhed og herved opnår en skattepligtig fortjeneste, kan du indbetale fortjenesten til JØP med fradrag i indbetalingsåret. Reglen kan også anvendes af en medhjælpende ægtefælle. Endvidere kan en hovedaktionær i et selskab, der driver erhvervsvirksomhed, som afstår aktier/anparter med fradrag indbetale en skattepligtig fortjeneste på en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepension. Du skal mindst ti år før pensionsordningen oprettes, have drevet selvstændig virksomhed eller have været hovedaktionær, og du skal være fyldt 55 år inden salget. De nærmere regler fremgår af 15 A i pensionsbeskatningsloven. Det særlige fradrag for selvstændige bliver beregnet som 30 pct. af årets overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed. Efter 18, stk. 5 i pensions beskatningsloven, opgøres overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed således: Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skatte pligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskatte lovens 22 b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld, og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. I overskuddet som nævnt i 18, stk. 5, 3. punktum indgår ikke indkomster ved afståelse af goodwill og andre immate rielle aktiver, såsom særlig fremstillings måde eller lignende (knowhow), patentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster og varemærke, kvoter og betalingsrettigheder eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Spørgsmål om opgørelse af overskud og vurdering af, om der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed, bør du drøfte med din revisor eller advokat. SKAT OG PENSION

8 Skat og Pension 8 Udbetalinger Der er forskellige regler for, hvordan udbetalingen bliver beskattet alt efter hvilken pensionsordning, der er tale om. Du betaler personlig indkomstskat af alle løbende pensionsydelser. De løbende ydelser er: alderspension, invalidepension, samleverpension, ægtefællepension og børnepension. Så når du skal have udbetalt din JØP Almindelig ordning og evt. din Supplerende alderspension, så betaler du indkomstskat. Hvis du er i afdeling 2 og din løbende pension er under kr. årligt (2015), så bliver den konverteret til et engangsbeløb, som du får udbetalt minus 40 pct. i afgift før udbetaling. I afdeling 1 kan du vælge, om du vil have udbetalt pensionen under beløbsgrænsen, som løbende pension eller udbetalt som et engangsbeløb efter afgift. JØP afregner afgiften til SKAT. Supplerende engangsydelse og kapitalpensioner Supplerende engangsydelse (hvilende ordning pr. 1. januar 2013) er et engangsbeløb, du kan få udbetalt som en del af din pension, når du har nået pensionsudbetalingsalderen, og hvis du har sparet op til det. Ordningen er hvilende i JØP, indtil du når pensions ud be talingsalderen. Først på dette tidspunkt skal du tage stilling til, om du vil have et engangsbeløb, eller om du vil konvertere beløbet til løbende livsvarig pension. Du skal betale 40 pct. i afgift ved udbetaling af den Supplerende engangsydelse. I 2015 er afgiften dog kun 37,3 pct. JØP afregner afgiften til SKAT. Du kan hæve den Supplerende engangsydelse uden, at du samtidig skal hæve eventuelle kapitalpensioner, aldersopsparinger eller dit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Aldersopsparing/supplerende engangssum Du betaler ikke skat eller afgift ved udbetaling af alders opsparingen. Ugifteydelse (gælder kun medlemmer i afdeling 1) Du kan få din pension udbetalt, når du har nået din pensionsudbetalingsalder, som er folkepensions alderen minus 5 år, se mere på Du skal betale 40 pct. i afgift af ugifteydelsen. Herudover skal der betales boafgift (arveafgift) i henhold til boafgiftsloven. JØP INFORMATION

9 9 Gruppeforsikring (livsforsikring mm.) Præmien for din gruppeforsikring bliver trukket af din bonus i JØP, og den kan derfor ikke trækkes fra i skat. Den vil fremgå af din årsopgørelse, da vi oplyser beløbet til skat. Udbetalinger fra gruppeforsikringerne, dvs. invalidesum, ulykkesforsikringssum, livsforsikringssum og forsikring ved visse kritiske sygdomme, er skattefri og afgiftsfri. Dog bliver livsforsikringen pålagt boafgift. For ægte fæller er boafgiften 0 kr. Skattefri udbetalinger Hvis du har indbetalt til pension uden at få skattefradrag for dine indbetalinger, har det siden 1. januar 2008 været muligt at få disse penge udbetalt krone for krone, uden at du skal betale skat af beløbet, når du bliver pensioneret. Du kan altså skattefrit få udbetalt det samme beløb, som du har indbetalt uden fradrag. Renterne af afkastet bliver dog beskattet. Særlig udligningsskat Udligningsskatten skal kompensere for det forhold, at man har haft en høj fradragsværdi på indbetalingerne til sin pension, og at man med Forårspakken 2.0 fik en lavere skat på udbetalingerne.udligningsskatten udgør i pct. af pensionsudbetalinger på over kr. Den aftrappes fra 2015 og bortfalder 1. januar SKAT OG PENSION

10 10 Overførsel og udtrædelse Udtrædelse Din pensionsordning hænger ofte sammen med dit job. Så når du skifter job kan du opleve, at du også skifter pensionskasse. Men du kan overføre din tidligere ordning til JØP, så du har dine pensionsordninger samlet. Overførsel til anden pensionsordning Det er skattefrit at overføre opsparing i JØP til en anden tilsvarende pensionsordning. Din opsparing kan ikke overføres til en kapitalpension eller en ratepension. JØPs ratepension kan overføres til en ratepension i et andet pensionsinstitut eller i en bank. Du kan kun overføre til andre pensionsordninger oprettet i danske pensionsselskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed eller til en tjenestemandspensionsordning. Hvis du er ansat ved EU kan du overføre til EUs tjenestemandspensionssystem. SKAT kan godkende udenlandske pensionsinstitutter udenfor EU / EØS-lande til at tegne pensionsordninger som er skattebegunstigede i Danmark. SKAT kan oplyse om godkendte pensionsinstitutter. Ved kontant udbetaling af din udtrædelsesgodtgørelse fratrækkes 60 pct. i afgift inden udbetalingen i henhold til pensionsbeskatningsloven. Skat på afkast Siden 1. januar 1983 er afkast af pensionsopsparinger blevet beskattet. Der betales pensionsafkast på 15,3 pct. af afkastet af pensionsopsparinger. Afkastet af opsparing foretaget før 31. december 1982 er fortsat fritaget for beskatning. Er du skattepligtig i udlandet, kan du søge SKAT om fritagelse for pensionsafkastskatten. Når du har fået en fritagelsesattest fra SKAT, har du pligt til at sende den til os, så vi kan registrere det. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til vores medlemsservice på eller maile til os på JØP INFORMATION

11 11 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr SKAT OG PENSION

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere