Peter Hauch, arkitekt maa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Hauch, arkitekt maa"

Transkript

1

2 Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef Gentofte Kommune tidl. NIRAS, CSC, DDB, ATV, BPS, TR-Initiativområdet mv. Senest IKT-Bek for MBBL Ca. 35 år med IKT og Byggeri 2

3 Bygningsstyrelsen Styrelse under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Ca. 200 personer, placeret i Valby. Varetager på Statens vegne ejerskabet af en bygningsmasse på ca. 4 mio. m 2 : Ca. 1 mio. m 2 statsejendomme på kontorområdet (politi, domstole, ministerier) til en værdi af mere end 12 mia. kr. Ca. 2 mio. m 2 statsejendomme på universitetsområdet til en værdi af mere end 25 mia. kr. Ca. 1,3 mio. m 2 private lejemål (1.600 lejemål). Knap 400 igangværende og planlagte byggeprojekter til en total værdi af ca. 14. mia. kr. frem til Ressortmyndighed for Lov om offentlig byggevirksomhed (tidligere Statsbyggeloven) - herunder IKT-bekendtgørelsen. 3

4 Et par eksempler på BYGST-projekter Retten på Frederiksberg, 2012, projektsum ca. 187 mio. kr. Mærsk-bygningen / Panumtårnet, 2015, 1.3 mia. kr. Niels Bohr Science Park, 2016, ca. 1.6 mia. kr. SDU Kolding, 2014, ca. 253 mio. kr. Copenhagen Plant Science Center, 2015, ca. 250 mio. kr. KUA2, 2013, ca. 781 mio. kr. 4

5 Overordnet baggrund for Det Digitale Byggeri Utilfredsstillende produktivitetsudvikling i byggeriet siden slutningen af 80 erne. Byggeriets produktivitetsudvikling er vanskelig at måle (Produktivitetskommissionen), bl.a. af følgende årsager: Branchen ikke er entydig store forskelle mellem nybyggeri, renovering og anlæg. Målinger indeholder kun udførendes produktivitet, ej rådgivere, materialeforhandlere eller producenter. /EBST 2007 Statistisk flyttes produktivitetsgevinster ved gentagelseseffekter, industrialisering mv. til byggematerialevirksomheder, og ses derfor ikke i statistikken. Tilbage står de arbejdsintensive processer. Produktionsfaktorer ej fuldt udnyttede (bl.a. pga. sæsonvariation). Der er dog altid plads til forbedringer! Kilde: Nationalbanken/Danmarks Statistik,

6 Det Digitale Byggeri 1. januar 2007 Tidligere: Bl.a. impl.- netværket for DDB. Idag:? (BYGST, MBBL) Først: Branchen selv via udviklingskonsortier Idag: Boligministeriet og BYGST /lokomotiv DBK/CCS, FK, buildingsmart bips/cuneco Landsbyggefonden 6

7 COWI-rapporten digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Øjenåbner for myndighederne (EBST)! Uindfriet økonomisk potentiale på op til 17 mia. kr. årligt især i forbindelse med drift og vedligehold af bygninger. Forudsætninger: Eksisterende bygningsmasse digitaliseret. Fuld, digitaliseret byggesagsbehandling. Brugbare og implementerede standarder. Frit flow mellem offentlige registre og byggeprocessen. Gevinster primært knyttet til anvendelse af BIM i byggeprocessen, bedre arealudnyttelse og effektivisering af bygningsvedligehold. 7

8 April 2012: Måling af økonomiske gevinster ved DDB Gennemført i samarbejde mellem DTU Byg og CBS med Bygningsstyrelsen som faglig og økonomisk controller. 4 cases: 8

9 Hvorfor ny/revideret IKT-bekendtgørelse pr. 1. april 2013? Folketingets vedtagelse af LOB i juni 2011 (omdannelse af tidligere Statsbyggeloven). Af bemærkningerne til LOB: Lade kommuner og regioner omfatte af de samme produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer ift. tilrettelæggelse af byggeprocessen og den efterfølgende drift, som Staten har været omfattet af siden 2007 gennem Det Digitale Byggeri. Kommuner og regioner har ikke samme stordriftsfordele som de statslige bygherrer (flergangsbygherrer) à potentiale for at forbedre byggeprocesserne. Udbredelse à større volumen for innovation og udvikling til gavn for det samlede byggeri gennem nye produkter, teknologier og samarbejdsformer. Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter har siden 2007 ønsket at gøre tilsvarende regler gældende for det almene boligbyggeri. 9

10 Estimat for værdi af årligt omfattet byggeri (entrepriseudgift, ex. moms) betydeligt nyt volumen sammenlignet med tidligere! Bygningsstyrelsen: 2,8 mia. kr. (14 mia. kr. frem til 2018). Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste:? Kriminalforsorgen:? (et par 100-millioner). Regionalt byggeri (inkl. Regionalfondsprojekter): 7,25 mia. kr. Kommunalt byggeri: 6,75 mia. kr. Alment boligbyggeri: 5 mia. kr. (nybyg + renovering, inkl. kommunalt ejede ældreboliger). I alt ca. 22 mia. kr. årligt! 10

11 Harmonisering af IKT-offentlig og IKT-almen Efter ønske fra myndigheder og byggebranchen selv. = lettelse af administrative byrder for det offentlige og byggeerhvervet generelt. I eksempelvis kommunal byggesag uhensigtsmæssigt med ét regelsæt i forbindelse med opførelse af ældreboliger (IKT-almen), og et andet i forbindelse med opførelse af en skole (IKT-offentlig). De to bekendtgørelser er harmoniseret så meget som muligt. Enslydende i 3-11, men forskellige i 1,2 og 12 pga. hjemmel i forskellige love (hhv. Almenboligloven og LOB), forskelligt anvendelsesområde og overgangsbestemmelse. To stort set enslydende vejledninger. 11

12 1 - Hvem er omfattet af bekendtgørelsen? IKT-offentlig: Alle statslige og statsligt støttede (50%) byggeprojekter med anslået entreprisesum over 5 mio. kr., ekskl. moms. Kvalitetsfondsstøttede sygehusprojekter er dermed også omfattede (ca. 42 mia. kr.) Alle regionale og kommunale, og regionalt og kommunalt støttede byggeprojekter (50%) med en anslået entreprisesum på over 20 mio. kr., ekskl. moms. Gælder for nybyggeri, om- og tilbygning, renovering og vedligehold af byggeri samt tilknyttede anlæg. IKT-almen: Nybyggeri, renovering, projektkonkurrencer, hvor almen boligorganisation, kommune eller region er bygherre med anslået entreprisesum over 20 mio. kr., ekskl. moms. 12

13 Indholdsoversigt IKT-offentlig (med hjemmel i Lov om offentlig byggevirksomhed) 1 Anvendelsesområde - statsligt byggeri over 5 mio. kr. - regionalt og kommunalt byggeri over 20 mio. kr. 2 (undtagelsesbestemmelse) - mulighed for at fravige ét eller flere krav i forbindelse med renovering og vedligeholdelsesprojekter. Dog aldrig 8 vedr. digitalt udbud/tilbud. IKT-almen (med hjemmel i Almenboligloven) 1 Anvendelsesområde - almen boligorganisation, kommune eller region over 20 mio. kr. 2 (undtagelsesbestemmelse) - for idé- og projektkonkurrencer gælder kun 6 og 7 3 IKT-koordinering 3 IKT-koordinering 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb m.v. 5 Digital kommunikation og projektweb m.v. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse 8 Digital udbud og tilbud 8 Digital udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangelinformation 11 Digital mangelinformation 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 12 Ikrafttræden 13

14

15 Det går fremad med IKT og BIM Trods alt Vi er bagud i forhold til teknologien endelig efter (30 år) Leverancesystemet kan snart levere alt hvad Byg- og Driftsherrer og udførende kan finde på at kræve Ubalance på kvalifikationer Ubalance på Applikationsområdet Hvor er hullerne Strategier for BH/DH og Udførende Samarbejdet i branchen og i projekterne Standarder egenskaber og håndtering af digitale objekter Værktøjer For Byg- og Driftsherrer og Udførende 15

16 Værdibaseret Digitalisering BIM BAM BOOM 90% Driftsherre 9% 1% Bygherre Design Udførelse Bygningskonsumption 16

17 Værdibaseret Digitalisering

18 Driftsherrens syn på verden

19 Driftsherrens syn på BIM Bygninger genererer omkostninger Omkostninger er knyttet til omkostningsbærende objekter BIM giver overblik funktionelt og teknisk BIM giver adgang for mange applikationer BIM giver bedre brugerproces og dialog BIM giver bedre nøgletal og benchmarking BIM giver bedre styring af energi, økonomi og tid

20 Bygherrens syn på BIM Bedre løsninger baseret på brugerbehov og driftserfa Færre kollisioner og fejl Bedre flow Øget produktivitet Hurtigere afvikling Mere hjemmeproduktion flere industrielle løsninger Bedre planlægning og logistik Bedre styring af tid og økonomi Bedre styring af kvalitet mere effektiv KS Bedre og rigtige mængder Bedre samarbejde Bedre produkt til rigtig tid og pris Bedre overlevering til driften

21 Konklusion Bygherren vil have BIM, fordi det giver en bedre proces og bedre bygninger til en bedre/rigtig pris og fordi det øger produktiviteten og kvaliteten af bygherrens kernefunktioner. Driftsherren vil have BIM fordi det giver en bedre FM-proces og en bedre bygningsdrift og fordi det øger produktiviteten og kvaliteten af driftsherrens kernefunktioner.

22 Kan vi nu tro på det? ØG-DDB Increase of productivity by 70% Reduction of inconsistency in documents 95% Reduction of collisions by 100% Reduction of bid price by 30% Reduction of faults on site by 90% Reduction of cost of FM by 20%

23 Kan vi nu tro på det? publikationer/ byg_rapporter.aspx

24

25 De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 25

26 Baggrunden for IKT- Bekendtgørelserne Lav/faldende produktivitet i byggeriet à Folketingets vedtagelse af Lov om offentlig byggevirksomhed (tidligere Statsbyggelov), juni Lade kommuner og regioner omfatte af de samme produktivitets- og omkostningsbesparende værktøjer ift. tilrettelæggelse af byggeprocessen og den efterfølgende drift, som staten har været omfattet af siden 2007 gennem Det Digitale Byggeri. Kommuner og regioner har ikke samme stordriftsfordele som de statslige bygherrer à potentiale for at forbedre byggeprocesserne. Større volumen for innovation og udvikling til gavn for det samlede byggeri gennem nye produkter, teknologier og samarbejdsformer. Gældende IKT-bekendtgørelsen senest revideret i

27 Baggrund for IKT-almen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har siden 2007 ønsket at gøre en lignende bekendtgørelse gældende for det almene byggeri, ligeledes for at fremme produktivitet og kvalitet i det almene byggeri og dets drift. IKT-krav til nybyggeri og renovering af almene boliger vil understøtte denne proces, og supplere den digitalisering af driften, som implementeringen af Forvaltnings Klassifikation understøtter. 27

28 Hvorfor to Bekendtgørelser? To selvstændige bekendtgørelser, trods ønske om én, hjemlet i hhv. Almenboligloven og Lov om offentlig byggevirksomhed. Indholdsmæssigt fuldstændig enslydende ( 3-11). Uhensigtsmæssigt med forskellige krav fra det offentlige overfor byggeriets aktører. Ældreboliger i kommune omfattet af IKT-almen, mens skoler i samme vil være omfattet af IKT-offentlig. Lettelse af administrative byrder i kommuner og regioner og for byggeerhvervet. Én fælles, generel vejledning. Én speciel Kom godt i gang for det almene byggeri. Begge bekendtgørelser træder i kraft d.1. april

29 Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Indhøste potentielle produktivitetsgevinster gennem harmoniseret kravstillelse. Så vidt muligt sikre kontinuitet mellem gældende og nye IKTbekendtgørelser Sammenhæng mellem digitalisering af projektering, udførelse og drift. Skubbe nænsomt på (hæve overliggeren), mens gruppen af omfattede aktører udvides (alt offentligt byggeri). Behovs-, og funktionsdrevet Procesorienteret Fokus på mål og krav ikke på løsninger 29

30 Lidt om bekendtgørelsernes indhold IKT-offentlig (med hjemmel i Lov om offentlig byggevirksomhed) 1 Anvendelsesområde - statsligt byggeri over 5 mio. kr. - regionalt og kommunalt byggeri over 20 mio. kr. 2 (undtagelsesbestemmelse) - mulighed for at fravige ét eller flere krav i forbindelse med renovering og vedligeholdelsesprojekter. Dog ikke 8 (digitalt udbud/tilbud) 3 IKT-koordinering 3 IKT-koordinering IKT-almen (med hjemmel almenboligloven) 1 Anvendelsesområde - almen boligorganisation, kommune eller region over 20 mio. kr. 2 (undtagelsesbestemmelse) - for idé- og projektkonkurrencer gælder kun 6 og 7 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 4 Håndtering af digitale byggeobjekter 5 Digital kommunikation og projektweb m.v. 5 Digital kommunikation og projektweb m.v. 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse 8 Digital udbud og tilbud 8 Digital udbud og tilbud 9 Udbud med mængder 9 Udbud med mængder 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangelinformation 11 Digital mangelinformation 12 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 12 Ikrafttræden 30

31 Ændringsoversigt IKT-offentlig ift. gældende bekendtgørelse behovs- og funktionsdrevet Gældende IKT-bekendtgørelse Ny IKT-bekendtgørelse Hovedtekst + bilag > Én samlet tekst 1 og 2 Anvendelsesområde (hvem og hvilke projekttyper er omfattet + beløbsgrænser) 3 Undtagelsesbestemmelse (økonomisk ufordelagtigt) > 1 anvendelsesområde (+ kommuner og regioner) > 2 undtagelsesbestemmelse (kun renoverings- og vedligeholdelsesprojekter) NYT! 3 IKT-koordinering 4 Dokumentation > Ingen dokumentationskrav 5 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser > 12 ikrafttræden og overgangsbestemmelser Bilag Krav nr. 1 Dansk Bygge Klassifikation > 4 Håndtering af digitale byggeobjekter (ingen specifik klassifikation) Krav nr. 2 Projektweb > 5 Digital kommunikation og projektweb mv. Krav nr. 3 Digitale bygningsmodeller > 6 og 7 Anvendelse af objektbaserede, digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer og under projektering og udførelse (minus idékonkurrencer) Krav nr. 4 Digitalt udbud > 8 Digitalt udbud og tilbud + 9 (digitalt) udbud med mængder Krav nr. 5 Digital aflevering > 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 11 Digital mangelinformation (del af gældende krav nr. 5, pkt. 5 vedr. digital aflevering) 12 ikrafttræden og overgangsbestemmelser 31

32 1 - Hvem er omfattet af Bekendtgørelsen? IKT-offentlig: Alle statslige og statsligt støttede (50%) byggeprojekter med anslået entreprisesum over 5 mio. kr., ekskl. moms. Kvalitetsfondsstøttede sygehusprojekter er dermed også omfattede (ca. 42 mia. kr.) Alle regionale og kommunale, og regionalt og kommunalt støttede byggeprojekter (50%) med en anslået entreprisesum på over 20 mio. kr., ekskl. moms. Gælder for nybyggeri, om- og tilbygning, renovering og vedligehold af byggeri samt tilknyttede anlæg. IKT-almen: Nybyggeri, renovering, projektkonkurrencer, hvor almen boligorganisation, kommune eller region er bygherre med anslået entreprisesum over 20 mio. kr., ekskl. moms. 32

33 2 Undtagelsesbestemmelser Gældende ( 3): Bygherren kan fravige ét eller flere krav, hvis opfyldelse udgør en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde. Forudsætning for fravigelse: Skriftlig begrundelse (til daværende EBST). Nyt (IKT-offentlig): Bygherren kan fravige i byggesager vedr. renovering og vedligeholdelse, uanset beløbsstørrelse, dog aldrig 8 om digitalt udbud og tilbud via digitalt system (projektweb). IKT-almen: Ingen muligheder for fravigelse af krav som foreskrevet. 33

34 3 IKT-koordinering (Ny) 3 Bygherren skal sikre, at der gennem hele byggesagen sker en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter. Formål: At sikre, at der gennem hele byggesagen (fra programmering til overdragelse til drift) er en specifik part, der har ansvaret for at koordinere det digitale samarbejde mellem alle byggeopgavens parter. Behovsdrevet - Funktionsrettet - Procesrettet. Samler drypvise krav i gældende bekendtgørelse (ansvarlig for klassifikation, projektwebansvarlig, ansvarlig for modelkoordinering, ansvarlig for overdragelse af data til bygog driftsherren). 34

35 4 Håndtering af digitale byggeobjekter (DBK) 4. Bygherren skal stille krav om, at digitale byggeobjekter gennem hele byggesagen struktureres, klassificeres, navngives, kodes og identificeres ensartet i en nærmere bestemt detaljeringsgrad. Bygherren skal i den forbindelse stille krav om, at byggeobjekterne forsynes med de informationer og egenskaber, der er relevante for den efterfølgende forvaltning, drift og vedligehold. Stk. 2. Bygherren skal sikre, at der fastsættes retningslinjer for håndteringen af digitale byggeobjekter gennem hele byggesagens forløb. Formål: Sikre at digitale byggeobjekter og deres egenskaber håndteres entydigt gennem hele byggesagen også med henblik på den efterfølgende forvaltning, drift og vedligehold. Digitale byggeobjekter i bygningsmodel skal kunne genfindes uden for modellen fx. på tilbudslister, bygningsdelsbeskrivelser. 35

36 4 Håndtering af digitale byggeobjekter Arbejdsbeskrivelser/beskrivelse af bygningskomponenter Bygningskomponent i BIM 36

37 5 Digital kommunikation og projektweb mv. 5. Bygherren skal stille krav om, at der anvendes et system til digital kommunikation og arkivering af al relevant information under byggesagens forløb. Stk. 2. Bygherren skal sikre: 1) at der udarbejdes en plan for, hvilke parter der skal gøre hvilke informationer tilgængelige i systemet og på hvilke tidspunkter, 2) at informationer kan hentes ud fra systemet og overføres til andre systemer, og at det indgår i den udarbejdede plan, hvilke overførsler, der ønskes i projektforløbet og ved byggeriets afslutning, jf. 10, 3) at systemet er forsynet med adgangskontrol, advisering og log, 4) at det fastlægges, hvilke filformater der skal anvendes, og 5) at det fastlægges, hvilke metadata der skal knyttes til de enkelte filtyper. Formål: At systematisere, effektivisere og dokumentere den digitale kommunikation. Systemet skal udgøre projektets centrale dokumentarkiv. Lette overgangen mellem byggeri og efterfølgende drift. 37

38 6 Anvendelse af digitale bygningsmodeller i projektkonkurrencer 6. I projektkonkurrencer skal bygherren i konkurrenceprogrammet stille krav om, at de indkomne forslag omfatter digitale, objektbaserede bygningsmodeller samt visualiseringer udført på grundlag af disse. Bygningsmodeller og visualiseringer skal dokumentere forslagenes arkitektoniske, funktionelle og tekniske forhold i et nærmere bestemt informationsniveau. Stk. 2. Bygherren skal sikre: 1) at der i konkurrenceprogrammet stilles krav til bygningsmodellers struktur og informationsindhold, jf. 4, ud fra konkurrencens størrelse, karakter og kompleksitet, 2) at visualiseringers antal og placering fastlægges ud fra konkurrencens størrelse, karakter og kompleksitet, og 3) at objektbaserede bygningsmodeller afleveres i IFC-format. Formål: Bedre beslutningsgrundlag for bygherre/dommerkomité (visualiseringer, rumprogram, funktioner, energisimuleringer, indpasning i omgivelser m.v.) Bedre formidling af forslag overfor brugere, borgere m.v. 38

39 6 Digitale modeller projektkonkurrencer Solstrålingsstudie Solstrålingsstudie, Teknologisk Institut /Henning Larsen Architects: Eksempel på brug af digital bygningsmodel i forbindelse med projektkonkurrence: Simulering af solenergi på bygningens facader kan bruges til optimering af bygningskrop, vinduesplacering og vinduesarealer, og kan være et vigtigt parameter i passive designstrategier i forhold til det termiske og visuelle indeklima i bygningen. 39

40 6 Digitale modeller projektkonkurrencer Bygningsmodel i lav detaljeringsgrad med rumkategori og arealer. Bygningsmodellen skal være en 3D objektbaseret bygningsmodel leveret i originalformat og IFC-format. Bygningsmodellen skal være en BIM model som indeholder de overordnede objekter i lav detaljeringsgrad: vægge, døre, vinduer, tag, fundament og dæk. Modellen anvendes til mængdeudtræk og 3D visualisering af projektets ydre, set i bymæssig kontekst. Mængdeudtræk fra modellen vil blive anvendt til areal-, energi-, og økonomiberegning. For energi- og arealberegning samt rumkategori sættes egenskabsdata på klimaskærmsobjekter og alle rum. Bygningsmodellen indplaceres i udsnit af bymodel. Bymodellen er en del af konkurrencematerialet. 40

41 6 Digitale modeller projektkonkurrencer IFC-Bygnings modellen ind placeres i ud snit af bymodel. Bymodellen er en del af kon kurrence materialet. 41

42 6 bygningsmodeller i projektkonkurrencer Væsentligste forskelle mellem gældende og nye krav: Ikke længere krav ift. idékonkurrencer. Der stilles nu krav om mere intelligent, objektbaseret bygningsmodellering, frem for eksempelvis blot tråd- eller overflademodeller. Objektbaseret = al information er knyttet til objekter i modellen à entydigt placeret i modellen, sammenhængende, velstruktureret. Muliggør simuleringer, mængdeudtag, kollisionskontrol mv. 42

43 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse 7. Under projektering og udførelse skal bygherren stille krav om, at der anvendes objektbaseret bygningsmodellering. Stk. 2. Bygherren skal sikre: 1) at der træffes aftale om, hvilke fag- og fællesmodeller, der udarbejdes, 2) at hver af de modelansvarlige parter udarbejder de nødvendige fagmodeller, hvis indhold og anvendelse er specificeret i forhold til den enkelte parts ydelse, 3) at fagmodeller koordineres via én eller flere fællesmodeller med henblik på simulering, kollisionskontrol, mængdeudtag, tegninger og beskrivelser, og 4) at bygningsmodellerne gøres tilgængelige i IFC-format. 43

44 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse Formål: Udnytte mulighederne for bedre kvalitetssikring af projektmateriale (kollisionskontrol og konsistenskontrol) Bedre styrings- og beslutningsgrundlag for bygherren Også her krav om objektbaseret bygningsmodellering mhp. at understøtte kollisionskontrol, konsistenskontrol, simuleringer, mængdeudtag, visualisering, tegninger og sammenhæng til beskrivelser m.m. Bygningsmodellerne skal gøres tilgængelige og afleveres i IFCformat. 44

45 7 Anvendelse af digitale bygningsmodeller under projektering og udførelse Eksempel på 3 fagmodeller fra Syddansk Universitet, der sammensættes til én fællesmodel mhp. Kollisionskonrol, mængdeudtag mv., og på automatisk identificeret kollision mellem to forskellige rørføringer (Illustrationer venligst udlånt af Exigo). 45

46 8 Digitalt udbud og tilbud 8. Bygherren skal stille krav om, at der ved udbud af byggearbejder benyttes digitalt udbud og tilbud ved anvendelse af et digitalt system. Udbudsmaterialet skal udarbejdes således, at det i relevant omfang kan anvendes digitalt af tilbudsgiverne i forbindelse med tilbudsafgivelsen, og således at tilbud struktureres efter den struktur, der i øvrigt anvendes i byggesagen, jf. 4. Formål: Effektivisering af udbuds- og tilbudsprocessen (udarbejdelse, fremsendelse og modtagelse) Genanvendelse i forbindelse med behandling og præsentation af tilbudsinformation under og efter processen. Ensartethed og dermed større sammenlignelighed af de indkomne tilbud. I store træk samme krav som i gældende IKT-bekendtgørelse. 46

47 9 Udbud med mængder 9. I det omfang der udbydes med mængder, skal bygherren sikre: 1) at mængder er indeholdt i udbudsmaterialets tilbudslister, 2) at udbudsmaterialet for den enkelte entreprise omfatter såvel tilbudslister som relevante, digitale, objektbaserede bygningsmodeller, hvoraf mængder kan udlæses, 3) at digitale bygningsmodeller stilles til rådighed for tilbudsgiver i IFCformat, og 4) at det af udbudsmaterialet fremgår, på hvilket grundlag mængderne er beregnet, herunder hvilke opmålingsregler og/eller opmålingsmetoder, der er anvendt. Formål: Udnytte muligheder for at udtage mængder fra objektbaserede bygningsmodeller. Ift. gældende IKT-bekendtgørelse ikke længere ultimativt krav, at udbyde med mængder ß mulighed for helt eller delvist funktionsudbud + accept af at teknikken endnu ikke fungerer fuldstændigt på dette område. Nye, omfattede aktører endnu er helt klar til at opfylde dette kra Bekendtgørelsens krav skal opfattes som minimumskrav! 47

48 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering 10. Bygherren skal i samråd med driftsherren stille krav om digital aflevering af de informationer, som vurderes relevant for: 1) dokumentation af byggeriet, 2) dokumentation af byggesagen, 3) drift og vedligehold, og 4) den fremadrettede ejendomsforvaltning Stk. 2. Bygherren skal sikre: 1) at den digitale leverance ved byggeriets aflevering indgår i aftalerne med rådgivere og udførende og leverandører, 2) at aftalerne omfatter afleveringens omfang, struktur, klassifikation, identifikation og formater, og 3) at objektbaserede bygningsmodeller afleveres i IFC-format. 48

49 10 Digital leverance ved byggeriets aflevering Formål: Genbrug af digitale byggeobjekter mhp. optimeret digital forvaltning, vedligehold og drift, herunder renovering, tilbygning m.v. Derfor vigtigt led i visionen om digitalt byggeri fra vugge til grav (??). Motoren er driftsherrens specifikke behov Sikre at dokumentation for det færdige byggeri og tilhørende proces overdrages til byg-/driftsherren. Skal ikke forveksles med løbende delafleveringer gennem byggesagen. Derfor hedder det nu også digital leverance ved byggeriets aflevering frem for blot som tidligere digital aflevering. Ikke længere krav om at digital aflevering udelukkende kan foregå via digital bygningsmodel fra 1. januar 2014 (teknikken vurderes endnu ikke klar). 49

50 11 Digital mangelinformation 11. Bygherren skal sikre, at der anvendes digitale mangellister, som beskriver de registrerede mangler i henhold til projektets fastlagte struktur, jf. 4. Formål: Systematisk og effektiv gennemgang og udbedring af fejl. Bips har udgivet publikationen U104 (kun for abonnenter) og C207 (2005), som kan danne udgangspunkt for den digitale mangelgennemgang. Det overvejes pt. at revidere og sammenskrive de to publikationer. Byggeskadefonden/Landsbyggefonden har også deres eget mangelregistreringssystem, som man kan finde inspiration i. 50

51 12 Ikrafttræden og overgangsbest. Offentlig 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013, og finder anvendelse for byggesager der igangsættes denne dato eller senere. Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 13.december 2010 om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri ophæves med virkning fra 1. april Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på byggesager, der er igangsat inden den 1. april Almen 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013 og har virkning for de byggerier og renoveringer, der nævnt i 1, nr. 1 og 2, og som modtager tilsagn om støtte den 1. april 2013 eller senere. Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for de projektkonkurrencer, der er nævnt i 1, nr. 3, og som udbydes den 1. april 2013 eller senere. 51

52 Er vi så færdige med det? 52

53 Litteratur BHF-projekter 53

54 Litteratur BHF-projekter 54

55 Litteratur BHF-projekter 55

56 Et par gode råd på falderebet Hjælpeværktøjer og Standarder Kig Indad Kig fremad lav IKT-strategi Kig på egeninteresserne Spekulér i fordelene ved IKT og BIM ikke i hvordan du kan undgå at komme ind under reglerne 56

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri. April 2013 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri April 2013 1 Udgivet af Bygningsstyrelsen April 2013 ISBN elektronisk 978-87-93013-01-8 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus

Emil Hølledig 13-05-2013 Aarhus E n t r e p r e n ø r e n s i m p l e m e n t e r i n g o g a n v e n d e l s e a f V i c o S o f t w a r e t i l o p t i m e r i n g a f p l a n l æ g n i n g o g ø k o n o m i s k s t y r i n g Bygningskonstruktørspeciale

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v. (Udvidelse af lovens

Læs mere

DET DIGITALE BYGGERI

DET DIGITALE BYGGERI VIA University College, Aarhus DET DIGITALE BYGGERI HVORDAN SER FREMTIDEN UD? Toke Grud Titelblad SPECIALE TITEL: DET DIGITALE BYGGERI VEJLEDER: JENS OTTO GRABAU (JOG) FORFATTER: TOKE GRUD DATO / UNDERSKRIFT:

Læs mere

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN NÅR BYGGERIET DIGITALISERES 2 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 1/Visualisering, Massar Discovery Centre, Henning Larsen Architects 2/3D modeller,

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering

BIM. - Et værktøj til bedre Projektering 7. semester afgangsspeciale Afleveret d. 28. november 2011 Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Campus Horsens BIM - Et værktøj til bedre Projektering Jesper Bredkær-Sørensen Stud. Nr.124365

Læs mere

Aalborg Universitet København

Aalborg Universitet København Aalborg Universitet København Semester: 1. Semester Titel på projekt: Overgangen fra det traditionelle byggeri til Det Digitale Byggeri Projektperiode: 2. februar til 4. juni 2012 Resume: Aalborg Universitet

Læs mere

Forankring af Det Digitale Byggeri

Forankring af Det Digitale Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Forankring af Det Digitale Byggeri Rapport Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Modeller på kollisionskurs

Modeller på kollisionskurs Modeller på kollisionskurs Kollisionskontrol af BIM modeller Forfatter: Thomas Lykkebo Vejleder: Sigurður Ólafsson Afleveret: 26.11.2012 7. semester speciale - Bygningskonstruktøruddannelsen - VIA University

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver

Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet Case03: BIM hos driftsherre og byg- og driftsherrerådgiver Casebeskrivelse

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere